پیام حمایت و پشتیبانی کمیته اجراییه شورای کشوری هالند حزب مردم افغانستان

از تصمیم گیری کمیسیون شورای مرکزی حزب مردم افغانستان مبنی بر برگزاری

پلینوم شورای مرکزی حزب مردم افغانستان

     ۲۸ـ ۴ ـ ۲۰۱۳

 

نشست کمیته اجراییه شورای کشوری هالند حزب مردم افغانستان بتاریخ ۲۸ ماه اپریل ۲۰۱۳ از طریق شبکه جهانی پالتاک برگزارگردید.

در آغاز رفیق دوکتورنثاراحمد صدیقی معاون و سرپرست شورای کشوری هالند حزب مردم افغانستان در رابطه با تصمیم گیری کمیسیون شورای مرکزی حزب مردم افغانستان مبنی بر برگزاری پلینوم شورای مرکزی حزب مردم افغانستان به جلسه معلومات ارایه نمود.سپس رفیق انجنیر شریف رفیق مسوول سازمان حزبی نورد هالند ، رفیق جنرال بصیرمسوول سازمان حزبی هالند جنوبی، رفیق سهیلا زحمت مسوول سازمان حزبی خلدرلند، رفیق شعیب اسحاقزی مسوول سازمان حزبی نورد برابانت و رفیق آقا محمد نورانی مسوول سازمان حزبی اتریخت، هرکدام اظهار داشتند که با تماسهای مستقیمی که رفقای سازمانهای مربوطه خود داشتند، به نماینده گی از خود و رفقای سازمانهای مربوطه خویش حمایت قاطع شانرا از تصمیمگیری کمیسیون شورای مرکزی حزب مردم افغانستان مبنی بر برگزاری پلینوم شورای مرکزی حزب مردم افغانستان اعلام نمودند. در ادامه جلسه رفیق ابرهیم سهار از سازمان حزبی نورد هالند، مسوولین شعبات شورای کشوری هالند ح.م.ا. هریک : رفیق عمر فیض، رفیق هاشم زحمت، رفیق نفیسه اسحاق زی و رفیق سرور زهتاب در رابطه صحبت نموده و با جمع بندی همه صحبت ها، به اتفاق نظر تصمیم گرفته شد تا ضمن ارسال پیام حمایتی از این اقدام پشتیبانی نمایند.

پیام شورای کشوری هالند حزب مردم افغانستان دررابطه با تصمیم گیری کمیسیون شورای مرکزی حزب مردم افغانستان مبنی بر برگزاری پلینوم شورای مرکزی حزب مردم افغانستان ما همه  اعضای سازمان کشوری هالند حزب مردم افغانستان که درجریان تمام اقدامات دلسوزانه رفقا چی در داخل کشور وچه در سازمانهای برونمرزی بشکل مستقیم وغیر مستقیم قرار داریم ، تصمیم گیری کمیسیون شورای مرکزی حزب مردم افغانستان مبنی بر برگزاری پلینوم شورای مرکزی حزب مردم افغانستان را قاطعانه حمایت و پشتیبانی نموده برگزاری آنرا یگانه راه حل این بنبست دانسته و مشکلاتی که از این ناحیه ایجاد شده بود فارغ خواهیم شد.

ما برای تدویرپلینوم شورای مرکزی آماده می شویم، این موفقیت و دست آورد  را به شما و همه اعضای حزب تبریک و شاد باش میگویم.

به پیش در راه حفظ وحدت صادقانه حزبی!

گزارش اجلاس هیات رییسه شورای اروپایی حزب مردم افغانستان

 

چهارمین نشست هیات رییسه شورای اروپایی حزب مردم افغانستان در سال روان بتاریخ ۱۷ اپریل ۲۰۱۳ دایر گردید .

در بخش نخست رفیق ولی محمد زیارمل سرپرست شورای اروپایی حزب مردم افغانستان گزارش کوتاهی پیرامون فعالیت‌های شورای اروپایی ارایه نموده و از تدویر اجلاس شورای عالی ایتلاف احزاب و سازمان های دموکرات و ترقیخواه افغانستان در کابل، به عهده گرفتن ریاست دورانی آن توسط رفیق پوهاند داکتر محمد داوود راوش رییس حزب مردم افغانستان و رویداد های داخل کشور سخن گفتږ سپس هیات رییسه گزارش فعالیت‌های شورای کشوری سویدن حزب مردم افغانستان را که از سوی رفیق خلیل خلیق رییس آن شورا ارایه گردید، مورد بحث و ارزیابی قرارداد .اعضای هیات رییسه از تلاش‌ها و ابتکارات رفیق خلیق که از مدت زمان کوتاهی بدینسو مسوولیت آن شورا را به عهده گرفته است؛ اظهار قدر دانی نموده ولی عدم پیشبرد امور را بر مبنای شاخص های پلان کاری شورای اروپایی یکی از نارسایی های کار کردهای شورای کشوری سویدن حزب مردم افغانستان دانستند. هیات رییسه با توجه به اینکه تا هنوز برخی از وظایف با اهمیت درعمل برآورده نگردیده اند برهمکاری موثر ساختارهای شورای اروپایی با شورای کشوری سویدن اشاره نمو د.

بمنظور بهبود فغالیت های شورای کشوری سویدن مصوبه ای به تصویب رسید تا شورای کشوری سویدن در رابطه نزدیک با هیات رییسه ، کمیته اجراییه وشعبات شورای اروپایی برفع نارسایی های کار پرداخته و بار دیگر در جولای ۲۰۱۳ از اجراات خود گزارش دهد. رفیق خلیق رییس شورای کشوری سویدن حزب مردم افغانستان از توجه و همکاری هیات رییسه و شعبات شورای اروپایی ابراز سپاس نموده و ازمساعی خود در راه حل دشواری ها و بهبودی اموراطمینان داد .

در بخش بعدی، هیات رییسه گزارش فعالیت‌های شعبه تفاهم شورای اروپایی حزب مردم افغانستان را شنیده و با قدردانی از کارکرد های آن شعبه، از رفیق زبیر شیرزاد مسوول آن شعبه خواهان ادامه تماس و گفتمان با نیروهای همسوگردید. اعضای هیات رییسه در پایان نشست پاره‌ای ازمسایل و موضوعات را مطرح ، نظریات و پیشنهاد های مشخصی را پیشکش نمودند که در باره آن‌ها تصمیم گرفته شد. در اخیر رفیق ولی محمد زیارمل نتاییج و تصامیم اجلاس را بار دیگر تصریح  و برای اجرا امور پیشبینی شده آرزوی موفقیت  نمود .

جلسه هیات رییسه شورای اروپایی حزب مردم افغانستان دایرشد

 

سومین اجلاس هیات رییسه شورای اروپایی حزب مردم افغانستان در سال روان بروز نهم اپریل ۲۰۱۳ دایر گردید .

در این نشست علاوه بر اعضای هیات رییسه، رفیق داکتر طلا پامیر عضو هیات نماینده گی شورای اروپایی حزب مردم افغانستان در کمیته خارج ایتلاف احزاب و سازمان های دموکرات و ترقیخواه افغانستان ورفیق زبیر شیرزاد رییس شعبه تفاهم شورای اروپایی حزب مردم افغانستان نیز شرکت داشتند .

رفیق ولی محمد زیارمل سرپرست ریاست شورای اروپایی حزب مردم افغانستان نخست از فعالیت‌های شورای اروپایی و به ویژه سهمگیری هیات شورای اروپایی در جلسه مورخ ۲۳ مارچ ۲۰۱۳ ایتلاف احزاب و سازمان های دموکرات و ترقیخواه افغانستان درشهرکسل المان سخن گفته و نتاییج کاری این گردهمایی را که درفضای دوستانه وهمبسته گی رفیقانه بخاطربرآورده شدن اهداف واصول ایتلاف دایرشده بود بیان نمود.اعضای هیات رییسه شورای اروپایی حزب مردم افغانستان از تدویر پیروزمندانه این گردهمایی اظهاررضایتمندی نموده وپیشتیبانی خود را برای ادامه کار وابتکارسازنده بخاطر همگرایی هرچه بیشتر نیروهای دموکرات و داد خواه ابراز کرد .

در بخش دوم جلسه هیات رییسه رفقا داکتر طلا پامیر و زبیر شیرزاد گزارش سهمگیری هیات شورای اروپایی حزب مردم افغانستان را در اجلاسی که به ابتکار کمیسیون تفاهم و وحدت بروز ۳۰ مارچ ۲۰۱۳ در هالند  دایر گردیده بود ارایه  و جریان گفتمان و تبادل نظررا پیرامون همکاری و نزدیکی نیروهای همسو و تحول پسند بیان نمودند.هیات رییسه موضعگیری هیات شورای اروپایی را در این گفتمان تایید و آرزومندی خود را برای وحدت عمل همه نیروهای دموکراتیک و ترقیخواه و همسویی و وحدت صادقانه آنها ابراز کرد .

در پایان نشست هیات رییسه نظریات وپیشنهاد های متعددی در باره مسایل وکارهای روتین شورای اروپایی مطرح و پس از بحث گسترده درزمینه تحقق آن‌ها تصامیم جمعی اتخاذ گردید.

 

پیام شورای مرکزی حزب مردم افغانستان

بمناسبت اول می، روز همبستگی جهانی کارگر

 

مردم زحمتکش افغانستان!

کارگران، دهقانان و کسبه کاران عزیز!

 

مسرت داریم که  اول می، روز همبستگی کارگران وزحمتکشان جهان را به شما تبریک وتهنیت می گوییم.  تجلیل از اول می ،در واقعیت گرامی داشت مبارزات هدفمند ومستمرکارگران وزحمتکشان جهان بخاطر تسجیل حقوق اقتصادی، اجتماعی ومدنی انسان کار وزحمت،  تامین حقوق وفرصت های برابر برای  همه لایه های اجتماعی در عرصه های اقتصادی وسیاسی است. زحمتکشان جهان از آغاز اولین جرقه های نهضت کارگری در سال ۱۸۸۶  تا امروز درسطح ملی وجهانی به دست آورد های چشمگیری نایل آمده اند. ده ها سند

 

Read more...

تاریخ تدویر پلینوم شورای مرکزی حزب مردم افغانستان مشخص شد

    اطلاعیه

کمیسیون شورای مرکزی حزب مردم افغانستان
مورخ ۳/ / ۱۳۹۲

درمورد برگزاری پلینوم شورای مرکزی!

قرار است به تاریخ  ۱۳۹۲/۲/۱۹ پلینوم شورای مرکزی حزب مردم افغانستان در شهر کابل تدویر یابد و به بحث و بررسی پیرامون مسایل تشکیلاتی بپردازد.

بدینوسیله احترامانه از (۱۰۹) یکصد ونه تن اعضای شورای مرکزی دعوت به عمل می آید تا به تاریخ فوق الذکر در شهرکابل، بمنظور شرکت در کارپلینوم حضور داشته باشند.

امضا های اعضای کمیسیون