پیام شادباش کمیته اجراییه شورای کشوری یونان حزب مردم افغانستان

بمناسبت تدویر موفقانه پلینوم شورای مرکزی حزب مردم افغانستان  

 

شورای کشوری یونان حزب مردم افغانستان بمناسبت تدویر موفقانه پلینوم تشکیلاتی شورای مرکزی حزب مردم افغانستان که بتاریخ نزده ام ثورسال روان خورشیدی درشهرکابل تدویر یافت و رییس حزب، کمیته اجراییه و کمیسیون نظارت و بررسی شورای مرکزی را برگزید، صمیمانه ترین تبریکات خویش را به شخص رفیق پوهاند داکتر راوش رییس حزب، شورای مرکزی و شورای اروپایی و تمام اعضای حزب مردم افغانستان تقدیم میدارد.

شورای کشوری یونان حزب مردم افغانستان  ضمن حمایت و پشتیبانی از تصامیم و فیصله های شورای مرکزی اعلام میدارد ، که در تحقق مصوبات پلینوم مجددانه سعی ورزیده و به این باور است که تدویر پلینوم نزدهم ثور زمینه های بیشتر وحدت ارگانیک را در صفوف ح.م.ا. فراهم میسازد.

شورای کشوری یونان به استقبال ازفیصله های پلینوم شورای مرکزی حزب مردم افغانستان ایجاد شورای زنان مهاجردر یونان و پذیرش ده تن از زنان به این شورا را به شما نوید داده ؛ برای شما رفقای منتخب درپست های رهبری ح.م.ا. موفقیت های مزید در امر تحقق آرمانهای ح.م.ا. آرزو میبرد.

 

به پیش در راه تحقق فیصله های پلینوم نزدهم ثور شورای مرکزی ح.م.ا.

 

با درودهای رفیقانه 

 

از نام کمیته اجراییه شورای کشوری یونان ح.م.ا.

ابوبکر فیض

جلسه هیات رییسه شورای مرکزی حزب مردم افغنستان

تدویر یافت

 

جلسه هیات رییسه شورای مرکزی حزب مردم افغانستان، بتاریخ ۲۹ ثور ۱۳۹۲ بعد از ظهر در دفتر مرکزی تحت ریاست رفیق پوهاند داوود راوش رییس حزب مردم افغانستان، تدویر یافت.

در ابتدا رفیق راوش طبق اجندا، در مورد وظایف انجام شده بعد از تدویر موفقانه پلینوم مورخ  ۱۹ ثور ۱۳۹۲ شورای مرکزی حزب مردم افغانستان، در مورد استقامت های اساسی کار هیات رییسه، پلان تدابیری و تدویر جلسات هیات رییسه و کمیته اجراییه شورای مرکزی حزب مردم افغانستان ، صحبت نمود. سپس اعضای هیات رییسه  در پیرامون مسایل شامل اجندا به بحث وتبادل نظرپرداختند و تصامیم لازم اتخاذ گردید. دراجلاس هیات رییسه استقامت های اساسی کار رییس و اعضای هیات رییسه به ترتیب ذیل به تصویب رسید:                                            

رفیق پوهاند داکتر راوش :         

 شعبه اسناد وارتباط ، روابط سیاسی، امور بین المللی وایتلاف احزاب ، نیروهای دموکرات 

وترقیخواه.     

رفیق خلیل بایانی :

شعبه تشکیلات ، کاربا جوانان و زنان .

رفیق محمد حسن سپاهی :

شعبه کاربا سازمان های اجتماعی و نهاد های جامعه مدنی.

رفیق محمد شاه رفیعی :

شعبه تبلیغ و ترویج، سایت ها ونشرات حزبی.

رفیق لطیف صالحی :

شعبه انتخابات، شعبه مالی وهمکاری با کمیسیون نظارت و بررسی.

هیات رییسه پلان تدویرجلسات فعالان شوراهای ولایتی و شورای شهر کابل را تصویب نمود وپیشنهاد رفیق صالحی درباره تدویرجلسه فعالان شهر کابل را مورد تایید قرارداد.

در بخش پایانی جلسه، اعضای هیات رییسه با اظهار رضایتمندی ازتدویرموفقانه پلینوم مورخ ۱۹ ثور۱۳۹۲ شورای مرکزی حزب مردم افغانستان، از اشتراک فعال اعضای شورای مرکزی حزب  در کار پلینوم سپاس وامتنان نموده و آرزو کردند تا شورای مرکزی حزب مردم افغانستان وتمام اعضای حزب در همه تدابیر سهم فعال و قابل توجه داشته باشند.

 

   ( ارسالی : شعبه تبلیغ و ترویج )

                                                                                                                      


پیام حمایت و پشتیبانی هییت اجراییه شورای کشوری

حزب مردم افغانستان در سویدن 

شورای کشوری حزب مردم افغانستان در سویدن صمیمانه ترین تبریکات خویش را بمناسبت تدویر موفقانه پلینوم تشکیلاتی شورای مرکزی حزب مردم افغانستان که بتاریخ نزده ام ثورسال روان خورشیدی درکابل تدویر یافت؛ و رفیق گران ارج پوهاند داکتر محمد داوود راوش را به حیث رییس شورای مرکزی برگزید ،حضوررفقای رهبری شورای مرکزی و شورای اروپا یی حزب مردم افغانستان تقدیم میدارد. رفقای شورا های ایالتی ومرکزشورای کشوری حزب مردم افغانستان در سویدن پشتیبانی و حمایت خویش را از تمامی تصامیم وفیصله های شورای مرکزی اعلام میدارد و پروسه وحدت را در الوویت های کاری خویش قرارداده و مبارزه خستگی ناپذیرانجام میدهد وازهمه رفقا میخواهد تا دراین پیروزی با ما شریک شده چرا که یگانه راه حل بنبست درحزب ما وحدت عام وتام همه اعضا و ارگانهای حزب ما میباشد .

به پیش در راه وحدت وپیروزی بیشترحزب محبوب ما

با احترام و درودهای رفیقانه 

عبدالحکیم خلیق مسوول شورای کشوری حزب مردم افغانستان در کشور سویدن

پیام کمیته اجراییه شورای کشوری هالند

حزب مردم افغانستان

مبنی بر برگزاری پلینوم شورای مرکزی حزب مردم افغانستان

 

شورای کشوری هالند حزب مردم افغانستان صمیمانه ترین تبریکات خویش را بمناسبت تدویر موفقانه پلینوم تشکیلاتی شورای مرکزی حزب مردم افغانستان که بتاریخ نزده ام ثورسال روان خورشیدی درشهرکابل تدویر یافت، رییس حزب، کمیته اجراییه و کمیسیون نظارت و بررسی شورای مرکزی برگزید، به شخص رفیق پوهاند دوکتور راوش رییس حزب، شورای مرکزی و شورای اروپایی حزب مردم افغانستان تقدیم میدارد.

شورای کشوری هالند حزب مردم افغانستان پشتیبانی و حمایت خویش را از تمامی تصامیم و فیصله های شورای مرکزی اعلام داشته در تحقق آن مسوولانه تلاش نموده برای رفقای منتخب در پست های رهبری ح.م.ا. موفقیت های مزید در امر تحقق آرمانهای ح.م.ا. آرزو میبرد.

 

به پیش در راه تحکیم وحدت وپیروزی هرچه بیشتر ح.م.ا.

 

با درودهای رفیقانه 

کمیته اجراییه شورای کشوری هالند ح.م.ا.

۲۶می ۲۰۱۳

 

پلینوم شورای مرکزی حزب مردم افغانستان

تدویر یافت

 

شهر کابل. شعبۀ تبلیغ وترویج

پلینوم شورای مرکزی حزب مردم افغا نستان به تاریخ ۱۹ ثور ۱۳۹۲ خورشیدی، به اشتراک اعضای شورای مرکزی حزب مردم افغانستان وشماری از مهمانان که به پلینوم دعوت گردیده بودند ، در شهر کابل تدویر یافت.

 

 

کار پلینوم با تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید توسط محترم مولوی امام الدین آغاز گردید.

سپس رفیق استا د حلیم رییس کمیسیون تدارک وسازماندهی پلینوم ، گزارش کار کمیسیون، واجندای  پلینوم، شامل " بحث در باره انتخاب رییس حزب مردم افغانستان، انتخاب ترکیب جدید کمیته اجراییه وترکیب کمیسیون نظارت وبررسی"  را  به جلسه ارایه نمود.

 

 در مورد اجندای پیشنهاد شده، رفقا زبیر شیر زاد،  لطیف صالحی،  انور متین ، نجیب الله خرم، حسن سپاهی،  انجنیر میر احمد، پیر محمد سیلاب ، صبور ثابت، دهقانزاده، سلیمان کامجو، نفس جهید، دینه گل ، کاوه کارمل ، دکتر حمیدالله مفید ، پوهاند داکتر محمد داوود راوش، احمد شاه اوریا خیل و خلیل بایانی صحبت همه جانبه نموده ونظریات شان را در باره اجندا ابراز داشتند .

 سپس رفیق استاد حلیم روی ماده نخست اجندا تماس گرفته، گفت  « از اینکه اشخاص دیگر درخواست کاندیداتوری شانرا برای مقام ریاست حزب به کمیسیون شورای مرکزی و پلینوم ارایه نکرده اند،  از اعضای محترم شورای مرکزی تقاضا می نمایم تادر بارۀ انتخاب رفیق پوهاند داکتر محمد داوود راوش به حیث رییس شورای مرکزی حزب مردم افغانستان ابراز رای نمایند.  خبر می افزاید که اشتراک کننده گان پلینوم شورای مرکزی  یکباردیگرانتخاب رفیق پوهاند داکتر محمد داوود راوش را به حیث رییس شورای مرکزی حزب مردم افغانستان به اتفا ق آرا مورد تایید قرار دادند.

پس از اعلان نتایج شمارش آرا، رفیق استاد حلیم  انتخاب رفیق راوش را به حیث رییس حزب مردم افغانستان تبریک گفت و از ایشان دعوت نمود که صحبت نماید.

رفیق پوهاند داکتر محمد داوود راوش رییس  حزب مردم افغا نستان در سخنرانی شان از شرکت  وسهم فعال اعضای شورای مرکزی در کارپلینوم ، ابراز نظرهای رفیقانه و اعتماد بزرگ آنها در مورد انتخاب شان به حیث رییس حزب مردم افغانستان ابراز سپاس نموده و گفتند که ما برای بحث پیرامون مسایل با اهمیت سیاسی و مشکلات درون سازمانی، حل مسایل ساختاری وتشکیلاتی و تامین وحدت حزب گرد هم آمدیم. خرسندم که اعضای شورای مرکزی در فضای باز،رفیقانه و اعتماد متقابل به بحث وتبا دل نظر می پردازند وبه شیوۀ دموکراتیک تصمیم می گیرند. من بحیث رییس حزب مردم افغانستان یکبار دیگر تعهد می نمایم که استحکام هرچه بیشتر وحدت ویکپارچگی سازمانی را در راس وظایف خویش قرار داده، یکجا با شما اعضای محترم شورای مرکزی بخاطر تحقق اهداف حزب مردم افغانستان، برای ترقی وپیشرفت کشور ، برای تآمین امنیت ، صلح وثبات سراسری کار ومبارزه خواهم کرد"

 رفیق راوش در ادامه صحبت شان گفتند « رفقا، بزرگ بودن در صداقت، تحمل، شکیبایی وگذشت کردن است . بسیار دشوار است که بیاموزیم که چگونه گذشت کنیم وچگونه بر دشواری ها غلبه وپیروزی حاصل نماییم . ما باید بینش، دید وسیع  وعلمی داشته باشیم. ما باید همیشه با مردم  ودر کنار آنها قرار داشته باشیم. ما برای کمیته اجرائیۀ، کمیسیون نظارت وبررسی وتمام شورا های حزبی خویش پلان منظم کاری ترتیب وبه منصه اجرا قرار خواهیم داد. برای رفقا خاطر نشان می سازم که ما به کار بیشتر ومبارزه هدفمند درروشنی برنامه ترقیخواهانه ح.م.ا نیاز داریم و باید گفت که غفلت کردن برای ما مجاز نمی باشد. ما باید به کار ومبارزه عادلانه خود برای آزادی، دموکراسی، ترقی وعدالت اجتماعی با وحدت وهمبستگی رفیقانه ودوستانه در جامعه ادامه بدهیم. برای شما ازبارگاه خداوند متعال صحت، سعادت وکامگاری آرزو می دارم"

 رفیق پوهاند داکتر محمد داوود راوش رییس حزب مردم افغا نستان در پایان سخنرانی شان، ترکیب جدید کمیتۀ اجراییه شورای مرکزی ح.م.ا را به پلینوم پیشنهاد نمود. اعضای شورای مرکزی از پیشنها د رفیق داکتر راوش به اتفاق آرا حمایت وپشتیبانی کردند. سپس طبق اجندا ی تایید شده، ترکیب کمیسیون نظارت وبررسی شورای مرکزی ح.م.ا پیشنهاد گردید که به اتفاق آرآ مورد تصویب پلینوم قرار گرفت.

خبر می افزاید که در قسمت پایانی کار پلینوم، طرح مصوبۀ پلینوم شورای مرکزی ح.م.ا ، پیرامون وظایف بعدی ارگانها واعضای حزب به بحث گذاشته شد که با تعدیلات واصلاحات معین مورد تایید وتصویب پلینوم قرار گرفت .

 کار پلینوم حوالی ساعت ۱۲ ظهر در فضای تفاهم ، وحدت وهمبستگی رفیقانه با ابراز حمایت وپشتبانی از فیصله های پلینوم پایان یافت

طبق یک خبر دیگر، پس از ختم کار پلینوم شورای مرکزی، اجلاس ترکیب جدید کمیتۀ اجراییه به ریا ست پوهاند داکترمحمد داوود راوش دایر گردید. اعضای کمیته اجراییه کاندیداتوری شماری از اعضای کمیته اجراییه برای عضویت در هیات رییسه را مورد بررسی قرار داده وبه تعداد ۴ تن را به عضویت هیات رییسه انتخاب نمودند. خبر می افزاید که همچنان کمیسیون کنترول وبررسی شورای مرکزی حزب مردم افغانستان تشکیل جلسه داد که درآن رییس کمیسیون کنترول وبررسی شورای مرکزی حزب مردم افغانستان انتخاب گردید.