اطلاعیه شورای رهبری حزب مردم افغانستان

در جمهوری اوکرایین

امروز و درشرایط کنونی شعار وحدت ، به ویژه شعار وحدت چپ به یکی ازعمده ترین و مبرم ترین شعارهای جنبش بدل شده است و بمثابه آن حلقه ایست که با اتکا به آن می توان زنجیره عظیم نیروهای چپ را به حرکت درآورد. با نگاه گذرا به تاریخ معاصر میهن ما به راحتی می توان دریا فت که آن چه به نیروهای ارتجاعی فرصت داد تا درراه انفراد وانزوای جنبش چپ با همه وزن و توان بالقوه آن به پیروزی های نسبتا چشمگیر نایل ایند ، هما نا تفرقه موجود در صفوف نیروهای چپ بوده وهست.آیا زمان آن نرسیده که با به دورافگندن مواضع تنگ نظرا نه وسکتاریستی براین ضعف جنبش چپ فا یق آمد. رفقای ما درجمهوری اوکرایین برآنند که هرگونه تاخیر دراین زمینه به معنی برخورد انفعالی با نیازهای خطیرکنونی وفرصت دادن به دشمنان درپیشبرد اهداف شوم شان و تضعیف بازهم هرچه بیشترمواضع نیروهای ترقی خواه خواهد بود.

شعاراتحاد و برداشتن گام های عملی دراین زمینه علاوه برآنکه میتواند اراده مشترک نیروهای چپ و ترقیخواه موجود را تحقق بخشند، میتواند این نیروها را نیز از انزوا وانفعال به درآورده و راه مشارکت آنان را درعرصه های مختلف مبارزات سیاسی و اجتماعی هموارسازد.

اعضای و رهبری شورای کشوری جمهوری اوکرایین حزب مردم افغانستان که مدتی درحا لت تعلیق قرارداشت ، با درک ازاوضاع و شرا یط کنونی معتقداند که بدون حضور تمام اعضای سابقه ح. د.خ.ا  و بدون اراده مشترک نیروهای ترقیخواه ، تحولات اجتماعی و سیاسی به سمت وسوی ترقی خواهانه میسرنیست، فعالیت خویش را یکجا با سایرسازمانهای حزب مردم افغانستان دوباره آغازمینمایند.

 نباید به شعارهای کلی بسنده کرد و به انتظارنشست که دیگران در این وحدت پیش قدم شوند.جهت کشف وارایه اشکال و شیوه های مناسب به عنوان الگوهای عملی وحدت و همبسته گی کوشید. سازماندهی اتحاد وعمل ومحدوده اکسیون های مشخص درعرصه های مختلف سیا سی و اجتماعی ازجمله این اشکال و شیوه هاست که میتواند ازوحدت درمحدوده برنامه های کلی وجامع تررا که برتابنده نیازهای عمومی است تسریع کند ؛ و از پیشداوری ها وموانع موجود درراه تحقق آن بکاهد؛ زیرا این دوعرصه ـ  وحدت  و اتحاد درعمل - دو نماد از پدیده واحد اتحاد به شمارمی روند که هردستاورد و پیشرفت درهریک ازاین دو زمینه به پیشرفت درزمینه دیگرمنتهی خواهد شد.

رفقای عزیز! به سوی وحدت از دور، دست ها ی شما را به گرمی میفشارم و موفقیت روزافزون شما را درپیشبرد اهداف ترقی خواهانه مشترک مان صمیمانه آرزومندم .

شیر سرشک 

                             
                             رییس شورای کشوری اوکرایین حزب مردم افغانستان                                 

شهر کیف، مورخ ۳۱ جولای۲۰۱۳

 

زنده گی سازمانی  ـ بامداد۲ / ۱۳ ـ ۰۱۰۸