جلسه نوبتی شورای کشوری المان حزب مردم افغانستان بروز شنبه ۱۵ جون ۲۰۱۳  دایرشد

جلسه نوبتی شورای کشوری المان حزب مردم افغانستان به اشتراک رفیق پوهاند داکتر محمد داوود راوش رییس حزب مردم افغانستان و رفیق کاوه کارمل رییس شورای اروپایی حزب مردم افغانستان بتاریخ ۱۵ جون ۲۰۱۳ تحت ریاست رفیق نسرین مفید رییس شورای المان حزب مردم افغانستان برپا گردید. درجلسه افزون براعضای شورای المان، سایرکادرها و فعالین سازمان حزبی کشوری المان حزب مردم افغانستان نیزاشتراک نموده بودند.

در نخست رفیق همایون مسوول تشکیلات شورای المان با اعلان تکمیل نصاب جلسه ، اجندای جلسه را پیشکش نمود که بعد از رای گیری به اتفاق ارا تایید گردید.

سپس رفیق نسرین مفید با صحبت مختصری از رویکردها وانجام وظایف سازمانهای حزبی درکشور المان صحبت نموده ، از مسوولین شعبات ومسوولین بخشهای شعبات درهیات رییسه شورای المان درخواست نمود تا گذارشات خویشرا درمیان دوجلسه به خوانش بگیرند. رفقا : همایون بسیم مسوول تشکیلات، علی رستمی عضوهیات رییسه ومسوول تنظیم کننده شعبه تبلیغ وترویج ، واسع کارگرعضوهیات رییسه ومسوول تنظیم کننده شعبه روابط خارجه ، احد شفیعی مسوول شعبه کاربا نهادهای اجتماعی ، وحید کریم زاده مسوول مالی و رفیق نسرین منصورمسوول کار بازنان ، گزارشات شانرا در جلسه قرایت نمودند. در بخش بعدی نشست رفقا هریک: قدیر سعید، زبیرشیرزاد، رزمل، واسع کارگر،عبدالهادی غفوری ، شاه محمود ارغندیوال وغلام رسول یوسفی پیشنهادات، پرسش ها ونظریات شانرا درجلسه ارایه نمودند. رفیق نسرین مفید درمورد به مسوولین وظیفه سپرد تا پیرامون پیشنهادات ونظریات رفقا، پس ازغور وبررسی تصامیم مشخص اتخاذ نمایند.

همچنان در جریان جلسه رفیق نسرین تقدیرنامه ای که برای رفیق غلام رسول یوسفی مسوول ایالت شلیزویک هولشتین نسبت سهم گیری فعال درجهت انجام وطایف حزبی وتحقق به موقع دستاتیرحزبی ، آماده شده بود را به وی سپرد. درمقابل رفیق یوسفی از این تصمیم با قدردانی ابراز سپاسگذاری نموده گفت، درآینده بازهم ازهیچ نوع تلاش خسته گی ناپذیر، برای پیشبرد اهداف حزبی دریغ نخواهد کرد.

 براساس بند اخیراجندا موضوع تشکیلاتی مبنی برسپردن مسوولیت شورای المان به رفیق اسد رهیاب براساس فیصله قبلی درجلسه مورخ ۲۵ اگست ۲۰۱۲ شورای کشوری المان حزب مردم افغانستان، رفیق نسرین درجلسه توضیحات ارایه داشت؛ وبعد از ارایه معلومات مختصردررابطه به کار وفعالیت انجام شده در شورای کشوری المان حزب مردم افغانستان دراستقامت های مختلف با موجودیت نواقص وکمبودی ها ابرازنظر نموده و دراخیر، مسوولیت شورای کشوری المان را به رفیق اسد رهیاب سپرد.موصوف هرنوع اماده گی برای تحقق اهداف حزبی را به رفیق اسد رهیاب و اعضای شورای المان حزب مردم افغانستان وعده نمود.

بعداْ رفیق اسد رهیاب ازعملکرد رفیقانه وایجاد فضای صمیمت وتفاهم که رفیق نسرین مفید درطول یکسال مسوولیت شان با وجود چالشهای موجود، درمیان رهبری وصفوف سازمانهای کشوری المان حزب مردم افغانستان بوجود اورده است، قدردانی بعمل آورد .همچنان رفیق اسد رهیاب درصحبت کوتاه درباره وظایف شورای المان حزب مردم افغانستان گفتند :

« رفیق عزیز پوهاند داکتر داوود راوش رییس حزب مردم افغانستان ، رفیق محترم کاوه کارمل رییس شورای اروپایی حزب مردم افغانستان وسایر رفقای حاضر در جلسه! رفقای عزیز شورای المان حزب مردم افغانستان اجازه دهید از اعتماد صمیمانه که نسبت به من نموده ومرا موظف به انجام وظایف بیشتر فراخواندید ،از تک تک شما تشکرنمایم. واقعیت امراینست که اعضای حزب مردم افغانستان در وجود اسناد حزبی ان روز تا روز بخاطرنهادینه ساختن دموکراسی با شفافیت وصداقت گام میگذارند؛ چنانچه جلسه امروزی خود  نمادی از دموکراسی درساختار تشکیلاتی وزنده گی سیاسی ما تلقی میباشد. تشکر از رفیق نسرین گرامی که در مدت بعد از انتخاب شان بحیث رییس شورای المان یکجا با تمامی رفقای رهبری این شورا گامهای موفقانه ولی دشواری را برای ایجاد فضای کاری وانجام اقدامات عملی از خود تبارز داده وبا شایسته گی دستاورد های درحدود یکسال کارمشترک رفیقانه در فضای گذشت واعتماد صادقانه که در گزارش کارکرد های شورای ما انعکاس داده شده است، انجام داده اند.

رفقای محترم: چون وقت بی نهایت محدود است میخواهم برای چند دقیقه کمی به چند مسله مکث نمایم. من ازسوی شما درحال رییس شورای المان انتخاب میگردم که رویداد بس بزرگی تاریخی با موفقیت درحیات سیاسی حزب ما دراین اواخر بوقوع پیوسته است.این رویداد تدویر پلینوم تشکیلاتی ۱۹ ثور ۱۳۹۲ خورشیدی است. پلینوم درفضای کاملاْ دموکراتیک و با جانبداری اکثریت قاطع اعضای شورای مرکزی حزب مردم افغانستان موافقانه تدویر یافت.

واقعیت امر اینست که خواست هرکدام ما از واحد اولیه تا شورای المان تدویرچنین پلینوم تشکیلاتی که بتواند مجموع ابهامات ایجاد شده در پلینوم ثورسال گذشته را با شفافیت، صداقت، اصولیت و دموکراسی گسترده روشن سازد.خوشبختانه این پلینوم رفیق پوهاند داکتر داوود راوش را بار دیگربه اتفاق ارا بحیث رییس حزب مردم افغانستان برگزید. پلینوم کمیته اجراییه ۲۱ عضوی وکمیسیون نظارت وبررسی حزب ما را دروجود هفت تن از رفقا به اتفاق ارا انتخاب نمود. اجازه دهید از نام خود وبه نماینده گی از شورای المان که نماینده گان انتخابی مجموع سازمانهای حزبی المان می باشد حمایت وپشتبانی خویشرا از تدویر پلینوم ۱۹ ثور ۱۳۹۲ و تصامیم ان رسماً ابراز بدارم وازهمین تریبون به رهبری حزب مردم افغانستان در راس رفیق عزیز پوهاند داکتر راوش اطمینان دهم که در راه تحقق فیصله ها وتصامیم وهدایتهای مقامات رهبری کننده حزب مردم افغانستان صادقانه با شفافیت ودر فضای اعتماد رفیقانه عمل خواهم کرد.

رفقای عزیز! وطن ما در وضعیت حساس وبحرانی سیاسی، نظامی ،اقتصادی قراردارد.بحران شدید امنیتی درکشور سبب گردیده تا ترس وتشویش نزد هر فرد کشور بوجود اید وفضای ناامیدی نسبت به آینده هرچه بیشتر فضای نا ارام را بوجود اورده است. مردم ما این بحران را در ابعاد گسترده آن درعرصه های مختلف برای تامین حقوق ازادی های شهروندی در اینده با تشویش مینگرند.درچنین وضعیت وظیفه احزاب ، نیروها ونهاد های جامعه مدنی وطنپرست وترقی خواه منجمله حزب مردم افغانستان است تا برای مهارساختن چنین بحران درکنارمردم ویکجا با مردم قرار گیرند. اینجا ست که ما با مسوولیت تاریخی ، وظایف بزرگی که مردم در برابر ما قرار داده یکجا با انها ، با استفاده از شیوه های گوناگون انجام دهیم. ما باید ممد وهمکار حزب خود در داخل کشور باشیم ونقش خودرا در جهت پیاده نمودن اقدامات انسان دوستانه حزب خود در میان مردم ایفا کنیم.

رفقا، انجام وظایف بزرگ زمینه ها وامکانات از ما میطلبد، ما از یکسو موظف هستیم تا تمامأ وظایف، کاستی ها ونواقص که درگزارش کمیته اجراییه انعکاس یافت انجام دهیم.از سوی دیگرضرور میدانیم تا سازمان ما مانند گذشته به مثابه یک سازمان پویا فعال ونمونه، در کاروفعالیت خوب حزبی باشد. رفقا برای رسیدن به وطایف بالا از دید من  مسایل وفکتور ها اتی اساسی بوده که باید به ان توجه جدی نمود که عبارت است: وحدت و یکپارچکی صفوف حزب ،ما برای رسیدن به این معمول ضروراست تا فضای اعتماد را بالای همدیگرایجاد کنیم، به یکدیگراحترام بگذاریم، نظریات همدیگررا درفضای رفیقانه بشنویم؛ به طرحها، سوالات وپیشنهادت رفقا گوش فرا داده وپاسخهای رفیقانه بدهیم. در برابرانتقادات همدیگر نباید با عقده برخورد کنیم، مسایل را شفاف وروبرو باهم دیگرمطرح کنیم وسازمان حزبی را بمثابه خانه مشترک همه ما بدانیم .از همین لحظه به شما رفقا واز طریق شما بر تمامی رفقای المان اطمینان میدهم که هیچ حرکت بدون مشوره صورت نمی گیرد. ما باید فضایی کاری را ایجاد کنیم معیار قضاوت ما کار وتطبیق اساسنامه حزب ما خواهد بود. باین امید در حالیکه از حضور گرم رفیق راوش در جلسه امروزی ما سپاسگذاری مینمایم ،امید وار هستیم تا موافقانه به انجام وظایف که دربرابر ما قرار دارد بیرون ایم.

 زنده باد وحدت وهمبسته گی حزب محبوب ما . تشکر."

  بعد از ختم صحبت رفیق اسد رهیاب، رفیق عبدالمنان رزمل مسوول ایالت بادن وتنبرگ شورای کشور المان به نماینده گی از مسوولین ایالات ازبرخورد صمیمانه وایجاد روحیه رفیقانه در اجرای سپردن وظایف از رفیق نسرین مفید ابراز قدردانی نموده وموفقیتهای مزید را برایش در آینده آرزونمود.

در ادامه نشست ، طرح مصوبه جلسه پیشکش شد. درمصوبه برای رفع نواقص موجود در واحد های حزبی وظایف مشخص به سازمانهای حزبی داده شده و از فیصله وتصامیم پلینوم ۱۹ ثور ۱۳۹۲حزب مردم افغانستان پشتبانی بعمل آمده ، تاکید گردیداست  تادرجهت تحق فیصله های آن ازهیچ نوع تلاش خسته گی ناپذیردر یغ نگردد. طرح مصوبه بعد از رای گیری به تصویب رسید.

در اخیر از رفیق پوهاند داکترمحمد داوود راوش رییس حزب مردم افغانستان خواهش گردید تا جلسه را ارزیابی واز رهنمودهای عالمانه شان اشتراک کننده گان جلسه را مستفید سازند. رفیق داوود راوش با ابرازمسرت از برپایی جلسه وآشنایی با رهبری، کادرها وفعالین شورای المان حزب مردم افغانستان صحبت مختصری پیرامون وظایف تاخیر ناپذیرسازمانهای حزبی  بیرون مرزی حزب مردم افغانستان نموده، خطاب به حاضرین جلسه گفتند که: « وضع کنونی از ما میطلبد تا پایه های سازمانی وفعالیت های سازمانی ومردمی خویشرا مطابق به وضع سیاسی موجود ومطالبات آینده براساس خردجمعی ارتقا واستحکام ببخشیم. سال آینده ازلحاظ سیاسی واجتماعی سال پرماجرا و حساس تاریخی برای وطن ومردم ما خواهد بود، ومردم انتظارپیکار بزرگ وطن پرستانه را برای تغیرات در کشوروپشتبانی از ارمانهای عدالتخواهانه مردم افغانستان ازاعضای حزب مردم افغانستان دارند. یگانه راه رسیدن به این ارمان تحکیم وحدت ویکپارچه گی صفوف حزب مردم افغانستان باسایر نیروهای ملی ودموکراتیک در کشورمی باشد. چون در ختم جلسه شورای المان ،جلسه شورای اروپایی با اشتراک کادرها وفعالین سازمانهای اروپایی دایر میگردد، متباقی صحبتها، سوالات ونظریات رفقا را در جلسه شورای اروپایی پیگری می نمایم.»

با ختم صحبت رفیق راوش، رفیق اسد رهیاب رییس شورای کشوری المان حزب مردم افغانستان از صحبتهای رهنمودی داکترراوش سپاسگذاری نموده و ازنام رفقای شورای المان ح.م.ا وعده سپرد که هرچه فشرده ترو یکپارچه تر درجهت پیاده نمودن این رهنمودها تلاش می نماییم.

جلسه شورای المان حزب مردم افغانستان ساعت دو بعد ازظهر موفقانه به پایان رسید.

 

 

گزارش از : شعبه تبلیغ وترویج شورای المان حزب مردم افغانستان

                                                 

اجلاس وسیع کادرها وفعالان شورای اروپایی حزب مردم افغانستان در حالی که رفیق پوهاند داکترمحمد داوود راوش رییس حزب مردم افغانستان نیز حاضربود روز شنبه مورخ ۱۵ماه جون سال روان در شهر کسل کشورالمان دایرگردید

 

نشست کادرها وفعالان شورای اروپایی حزب مردم افغانستان درحالی که رفیق پوهاند داکترمحمد داوود راوش رییس حزب مردم افغانستان  نیز تشریف داشت در شهر کسل کشور آلمان روز شنبه مورخ ۱۵ ماه جون سال  ۲۰۱۳ برابر ۲۵ جوزا ۱۳۹۲ خورشیدی برپا گردید.

در آغاز رفیق کاوه کارمل رییس شورای اروپایی حزب مردم افغانستان تشریف آوری رفیق پوهاند دکتر محمد داوود راوش رییس حزب مردم افغانستان  وکادر ها وفعالان شورای اروپایی را که علی الرغم دشواری های بعد مسافه از کشور های مختلف شورای اروپایی حتا از کشور یونان رنج سفر تحمل شده وبه اجلاس تشریف آورده بودند ، خیر مقدم گقت .سپس رفیق ولی محمد زیارمل عضو شورای مرکزی ح.م.ا  وعضو هیات رییسه شورای اروپایی  تدویرنشست کادرها وفعالان شورای اروپایی را در اوضاع واحوال کنونی یک گام مثبت ویک اقدام ارزشمند پنداشته ، یاد آور شد که این نشست به منظور ایجاد تفاهم و تآمین آگهی همه جانبه از رویداد ها وحوادث داخلی کشور با حضور داشت رفیق پوهاند داکتر محمد داود راوش رییس ح.م.ا تدویر میابد وسپس فهرست هیآت تحریر را در اجلاس ، جهت نظر خواهی معرفی کرد، که به اتفاق آرا پذیرفته شد.

Read more...

پیام سازمان کشوری هالند حزب مردم افغانستان

به منا سبت برگزاری پلینوم شورای مرکزی حزب مردم افغانستان

 

ما اعضای سازمان کشوری هالند حزب مردم افغانستان صمیمانه ترین تبریکات خویش را بمناسبت تدویر موفقانه پلینوم شورای مرکزی حزب مردم افغانستان که بتاریخ ۱۹ ثورسال روان خورشیدی درشهرکابل صورت گرفت و در آن رییس حزب، کمیته اجراییه و کمیسیون نظارت و بررسی شورای مرکزی حزب مردم افغانستان برگزیده شدند، به شخص رفیق پوهاند داکتر راوش رییس حزب، کمیته اجراییه، شورای مرکزی و شورای اروپایی حزب مردم افغانستان تقدیم میداریم.

گرچه قبلآ از طریق شورای کشوری هالند حزب مردم افغانستان پیام حمایتی و تبریکی خویشرا ارسال نموده بودیم ، اکنون یک باردگر ضمن تایید پیام قبلی، تعهد می سپاریم که هریک ما ماهانه مبلغ ۵ یورو اعانه فوق العاده بخاطر قیمومیت مادی ولایات درداخل کشوربپردازیم.

ما اعضای سازمان کشوری هالند حزب مردم افغانستان تدویر این پلینوم را به فال نیک گرفته و پشتیبانی و حمایت خویش را ازتمامی تصامیم و فیصله های شورای مرکزی اعلام داشته در تحقق آن مسوولانه تلاش نموده برای رفقای منتخب در پست های رهبری ح.م.ا. موفقیت های مزید درامر تحقق آرمانهای ح.م.ا. آرزو میبریم.

 

به پیش در راه تحکیم وحدت وپیروزی هرچه بیشتر ح.م.ا.

با درودهای رفیقانه

شورای کشوری حزب مردم افغانستان درهالند

دیدار پوهاند داکتر محمد داوود راوش با نماینده گان برخی احزاب ترقیخواه کشورهای فرانسه وسویس

داکتر محمد داوود راوش رییس دوره ای  ایتلاف احزاب و سازمانهای دموکرات وترقیخواه افغانستان و رییس حزب مردم افغانستان به تاریخ های هفدهم و هژدهم  جون ۲۰۱۳ با شماری از سازمان های ترقیخواه وعدالت پسند کشورهای فرانسه وسویس ملاقات نمودند.
درین ملاقات ها، راه های تعمیق همبسته گی بین احزاب ترقیخواه و نیل به موضع مشترک درمسایل جهانی جستجو شد. رییس دوره ای ایتلاف احزاب و سازمانهای دموکرات وترقیخواه افغانستان اهداف وآرمان های ایتلاف و دورنما های رشد این ایتلاف را توضیح کردند.
نماینده گان احزاب دموکرات و ترقیخواه فرانسه و سویس اظهار داشتند که از مبارزه دادخواهانه حزب مردم افغانستان و ایتلاف احزاب دموکرات و ترقیخواه افغانستان حمایت می کنند و خواستار تعمیق روابط دوستانه در جریان مبارزه مشترک اند.

جلسه شورای شهر مسکو حزب مردم افغانستان دایر گردید

واحد های اولیه حزبی و شورای شهر مسکو حزب مردم افغانستان از تدویر موفقانه پلینوم ۱۹ ثور

۱۳۹۲ خورشیدی  برابر (۹ می ۲۰۱۳ ) استقبال نموده ، از تصامیم پلینوم که آرزوی فرد فرد ما بوده است، قاطعانه پشتبانی نموده و در تطبیق آن از تمام امکانات به حداعظمی استفاده خواهیم نمود. دراین راستا هیات ریسه شورای شهر مسکو ح. م. ا بریاست رفیق عبدالله نوریار با تدویر جلسه فوق العاده به اشتراک مسوولین واحدهای اولیه حزبی دایر و پلان کار وسیع وهمه جانبه ای را به منظور ترتیب و تنظیم بیشتر امورحزبی ازجمله جلب و جذب ،  تبلیغ و ترویج ، جمع آوری اعانه و حق العضویت ها ، ادامه تماس و ملاقات ها با هوا داران ح. م .ا ، آماده ساختن جلسه وسیع شورای شهر و کار در جهت تدویر جلسه سراسری روسیه  فدراتیف ح .م .ا را به تصویب رسانید. اشتراک کننده گان جلسه از انتخاب مجدد رفیق پوهاند داکترمحمد داوود راوش به حیث ریس حزب مردم افغانستان ، اعضای هیات اجراییه و کمیسیون نظارت و بررسی با شادی و سرور پشتیبانی نموده ؛ آنرا دستاورد بزرگ پلینوم شمردند. وهمچنان در جلسه تصمیم گرفته شد که تدویر موفقانه پلینوم را به کمیسیون تدویر در راس رفیق استاد حلیم، اعضای شورای مرکزی، هیات اجراییه و تمام اعضای حزب در داخل و خارج کشور و هواداران ح. م. ا تبریک و تهنیت گفته ، موفقیت ها و پیروزی های بیشتر را در راه تحکیم وحدت درون حزبی و همسویی وهمگرایی با نیروهای دموکراتیک و ترقی خواه تمنا بداریم.

به پیش در راه تحکیم وحدت حزب !

 

رییس شورای شهر مسکو حزب مردم افغانستان

عبدالله نوریار