دیدار پوهاند داکتر محمد داوود راوش با نماینده گان برخی احزاب ترقیخواه کشورهای فرانسه وسویس

داکتر محمد داوود راوش رییس دوره ای  ایتلاف احزاب و سازمانهای دموکرات وترقیخواه افغانستان و رییس حزب مردم افغانستان به تاریخ های هفدهم و هژدهم  جون ۲۰۱۳ با شماری از سازمان های ترقیخواه وعدالت پسند کشورهای فرانسه وسویس ملاقات نمودند.
درین ملاقات ها، راه های تعمیق همبسته گی بین احزاب ترقیخواه و نیل به موضع مشترک درمسایل جهانی جستجو شد. رییس دوره ای ایتلاف احزاب و سازمانهای دموکرات وترقیخواه افغانستان اهداف وآرمان های ایتلاف و دورنما های رشد این ایتلاف را توضیح کردند.
نماینده گان احزاب دموکرات و ترقیخواه فرانسه و سویس اظهار داشتند که از مبارزه دادخواهانه حزب مردم افغانستان و ایتلاف احزاب دموکرات و ترقیخواه افغانستان حمایت می کنند و خواستار تعمیق روابط دوستانه در جریان مبارزه مشترک اند.

پیام سازمان کشوری هالند حزب مردم افغانستان

به منا سبت برگزاری پلینوم شورای مرکزی حزب مردم افغانستان

 

ما اعضای سازمان کشوری هالند حزب مردم افغانستان صمیمانه ترین تبریکات خویش را بمناسبت تدویر موفقانه پلینوم شورای مرکزی حزب مردم افغانستان که بتاریخ ۱۹ ثورسال روان خورشیدی درشهرکابل صورت گرفت و در آن رییس حزب، کمیته اجراییه و کمیسیون نظارت و بررسی شورای مرکزی حزب مردم افغانستان برگزیده شدند، به شخص رفیق پوهاند داکتر راوش رییس حزب، کمیته اجراییه، شورای مرکزی و شورای اروپایی حزب مردم افغانستان تقدیم میداریم.

گرچه قبلآ از طریق شورای کشوری هالند حزب مردم افغانستان پیام حمایتی و تبریکی خویشرا ارسال نموده بودیم ، اکنون یک باردگر ضمن تایید پیام قبلی، تعهد می سپاریم که هریک ما ماهانه مبلغ ۵ یورو اعانه فوق العاده بخاطر قیمومیت مادی ولایات درداخل کشوربپردازیم.

ما اعضای سازمان کشوری هالند حزب مردم افغانستان تدویر این پلینوم را به فال نیک گرفته و پشتیبانی و حمایت خویش را ازتمامی تصامیم و فیصله های شورای مرکزی اعلام داشته در تحقق آن مسوولانه تلاش نموده برای رفقای منتخب در پست های رهبری ح.م.ا. موفقیت های مزید درامر تحقق آرمانهای ح.م.ا. آرزو میبریم.

 

به پیش در راه تحکیم وحدت وپیروزی هرچه بیشتر ح.م.ا.

با درودهای رفیقانه

شورای کشوری حزب مردم افغانستان درهالند

دیدار با شرکت کننده گان  کنفرانس بین المللی در باره سیاست های انکشافی

 

داکتر محمد داوود راوش رییس حزب مردم افغانستان و رییس دوره ای ایتلاف احزاب و سازمانهای دموکرات وترقیخواه افغانستان که مصروف یک سفر کاری دراروپا میباشند، دربرلین با یک تعداد ازشرکت کننده گان کنفرانس بین المللی درباره سیاست های انکشافی دیدار و تبادل نظر نمودند.

در کنفرانس حدود ۲۰۰ نماینده ازسوی سازمانها و نهاد های سیاسی و اجتماعی اروپا ، آسیا ، امریکای لاتین و افریقا از جمله سازمانهای انکشافی و جنبش های اجتماعی شرکت نموده بودند.

Read more...

جلسه شورای شهر مسکو حزب مردم افغانستان دایر گردید

واحد های اولیه حزبی و شورای شهر مسکو حزب مردم افغانستان از تدویر موفقانه پلینوم ۱۹ ثور

۱۳۹۲ خورشیدی  برابر (۹ می ۲۰۱۳ ) استقبال نموده ، از تصامیم پلینوم که آرزوی فرد فرد ما بوده است، قاطعانه پشتبانی نموده و در تطبیق آن از تمام امکانات به حداعظمی استفاده خواهیم نمود. دراین راستا هیات ریسه شورای شهر مسکو ح. م. ا بریاست رفیق عبدالله نوریار با تدویر جلسه فوق العاده به اشتراک مسوولین واحدهای اولیه حزبی دایر و پلان کار وسیع وهمه جانبه ای را به منظور ترتیب و تنظیم بیشتر امورحزبی ازجمله جلب و جذب ،  تبلیغ و ترویج ، جمع آوری اعانه و حق العضویت ها ، ادامه تماس و ملاقات ها با هوا داران ح. م .ا ، آماده ساختن جلسه وسیع شورای شهر و کار در جهت تدویر جلسه سراسری روسیه  فدراتیف ح .م .ا را به تصویب رسانید. اشتراک کننده گان جلسه از انتخاب مجدد رفیق پوهاند داکترمحمد داوود راوش به حیث ریس حزب مردم افغانستان ، اعضای هیات اجراییه و کمیسیون نظارت و بررسی با شادی و سرور پشتیبانی نموده ؛ آنرا دستاورد بزرگ پلینوم شمردند. وهمچنان در جلسه تصمیم گرفته شد که تدویر موفقانه پلینوم را به کمیسیون تدویر در راس رفیق استاد حلیم، اعضای شورای مرکزی، هیات اجراییه و تمام اعضای حزب در داخل و خارج کشور و هواداران ح. م. ا تبریک و تهنیت گفته ، موفقیت ها و پیروزی های بیشتر را در راه تحکیم وحدت درون حزبی و همسویی وهمگرایی با نیروهای دموکراتیک و ترقی خواه تمنا بداریم.

به پیش در راه تحکیم وحدت حزب !

 

رییس شورای شهر مسکو حزب مردم افغانستان

عبدالله نوریار

رییس حزب مردم افغانستان و رییس دوره ای ایتلاف احزاب و سازمانهای دموکرات و ترقیخواه افغانستان امروز از بوندس تاگ المان دیدن نمود

پوهاند داکتر محمد داوود راوش رییس حزب مردم افغانستان که بنا بردعوت شورای خارج کشورایتلاف احزاب و سازمانهای دموکرات و ترقیخواه افغانستان برای یک سفر کاری در اروپا بسرمیبرند ، امروز۱۲جون ۲۰۱۳ بنا بردعوت فراکسیون پارلمانی حزب چپ های المان به برلین پایتخت آنکشورسفرنمودند.

موصوف ضمن دیداراز پارلمان المان، با اعضا و مسوولین فراکسیون پارلمانی آن حزب دربوندس تاگ دیدارو گفتگو های سودمندی را انجام  داند.

در ملاقات با داکترگریگورگیزی رییس فراکسیون پارلمانی آن حزب و ولفگنگ گیرکه سخنگوی اموراقتصادی وسیاست های انکشافی آن فراکسیون، رفیق داکترراوش در باره فعالیت و شرایط مبارزات حزب مردم  افغانستان، ایتلاف احزاب و سازمانهای موکرات و ترقیخواه افغانستان و وضع کشورصحبت مفصل و همه جانبه نموده ، جانب المانی را از انکشافات سیاسی و اقتصادی ـ اجتماعی  افغانستان ، دیدگاه و آماده گی های نیروهای ترقیخواه کشور برای انتخابات  سال  ۲۰۱۴ و خروج قوای ناتو از افغانستان اگاه ساختند.

Read more...