کمیته اجراییه شورای اروپایی حزب مردم افغانستان

تشکیل جلسه داد


کمیته اجراییه شورای اروپایی حزب مردم افغانستان روز چهارشنبه مورخ اول ماه می سال ۲۰۱۳ ترسایی با ریاست رفیق ولی محمد زیارمل ، سرپرست شورای اروپایی حزب مردم افغانستان از طریق شبکه پال تشکیل جلسه نمود.
در این نشست نخست رفیق عملیار مسوول اسناد وارتباط شورای اروپایی ازتکمیل نصاب وتعداد اشتراک کننده گان گزارش داده افزود که چون اکثریت اعضای کمیته اجراییه شورای اروپایی در این نشست حاضراند جلسه می تواند برپا گردد. سپس رفیق ولی محمد زیارمل سرپرست شورای اروپایی حزب مردم افغانستان از رویدادهای داخل حزب وازجریانات تدویر پلینوم شورای مرکزی ح.م.ا به گونه فشرده گزارش داده  افزود: «  بنا بر درخواست دوامدار وپیاپی هموندان حزب مردم وتقاضا های مکرر اعضای شورای اروپایی حزب مردم افغانستان هیاتی حسن نیت شامل رفقا کاوه کارمل وتوده یی به کابل تشریف بردند.هیات با تماس های پیاپی وتقاضا های متعدد خواهان تدویر پلینوم شورای مرکزی ح.م.ا شد.هیات با طرف های گوناگون صحبت نمود ویکباردیگر تقاضای تدویر پلینوم شورای مرکزی را خواستارگردید. ازاثرتلاشهای کمیسیون شورای مرکزی حزب مردم افغانستان تحت ریاست رفیق استاد حلیم شرایط برپایی پلینوم فوق العاده فراهم شد. وقرار برآن شد تا پلینوم شورای مرکزی حزب مردم افغانستان به تاریخ ۱۹ ماه ثور سال جاری تدویر یابد .

رفقای گرامی !  اکنون وظیفه ماست تا ازکارکمیسیون موظف واز تلاشهای رفقا با قدردانی یاد کنیم واز تمام امکانات به خاطر تدویرموفقانه پلینوم شورای مرکزی ح.م.ا استفاده نمایم. تقاضا می دارم تا رفقا در این مورد دیدگاه های شان را ابراز بدارند.»

 سپس رفقا هریک: داکتر حمیدالله مفید ، زبیرشیرزاد وداکتر صدیقی پیرامون تدویرهرچه شکوهمند پلینوم ابرازنظر نمودند. درپایان فیصله به عمل آمد تا پیام تاییدی ازجانب کمیته اجراییه شورای اروپایی عنوانی کمیسیون شورای مرکزی حزب مردم افغانستان فرستاده شود وازکاررفقای گرامی که در این راه تلاش نموده اند سپاس وقدردانی به عمل آید.
کار نشست کمیته اجراییه در فضای حسن تفاهم وتوافق همه جانبه رفیقانه به پایان رسید.

 

پیام کمیته اجراییه شورای اروپایی حزب مردم افغانستان

عنوانی کمیسیون شورای مرکزی حزب مردم افغانستان

مورخ ۳ می ۲۰۱۳  میلادی

 

رفقای همرزم و دوستان گرامی !

سلام های گرم و صمیمانه ما را بپذیرید . با کمال مسرت و رضایتمندی عمیق اطلاعیه مورخ ۳ ثور ۱۳۹۲ خورشیدی شما در مورد برگزاری پلینوم شورای مرکزی حزب مردم افغانستان را بدست آوردیم .این تصمیم خردمندانه که در یکی از لحظات مهم زندگی حزبی ما اتخاذ گردیده دارای اهمیت ویژه برای سازماندهی و آرایش ساختارها ، روابط درون حزبی و سمتدهی موثر همه نیرو و توان حزب محبوب ما به سوی بر آورده ساختن اهداف و برنامه مصوب کنگره وحدت و جلوگیری از هرگونه کژروی های غیر مسوولانه است .

Read more...

گزارش اجلاس هیات رییسه شورای اروپایی حزب مردم افغانستان

 

چهارمین نشست هیات رییسه شورای اروپایی حزب مردم افغانستان در سال روان بتاریخ ۱۷ اپریل ۲۰۱۳ دایر گردید .

در بخش نخست رفیق ولی محمد زیارمل سرپرست شورای اروپایی حزب مردم افغانستان گزارش کوتاهی پیرامون فعالیت‌های شورای اروپایی ارایه نموده و از تدویر اجلاس شورای عالی ایتلاف احزاب و سازمان های دموکرات و ترقیخواه افغانستان در کابل، به عهده گرفتن ریاست دورانی آن توسط رفیق پوهاند داکتر محمد داوود راوش رییس حزب مردم افغانستان و رویداد های داخل کشور سخن گفتږ سپس هیات رییسه گزارش فعالیت‌های شورای کشوری سویدن حزب مردم افغانستان را که از سوی رفیق خلیل خلیق رییس آن شورا ارایه گردید، مورد بحث و ارزیابی قرارداد .اعضای هیات رییسه از تلاش‌ها و ابتکارات رفیق خلیق که از مدت زمان کوتاهی بدینسو مسوولیت آن شورا را به عهده گرفته است؛ اظهار قدر دانی نموده ولی عدم پیشبرد امور را بر مبنای شاخص های پلان کاری شورای اروپایی یکی از نارسایی های کار کردهای شورای کشوری سویدن حزب مردم افغانستان دانستند. هیات رییسه با توجه به اینکه تا هنوز برخی از وظایف با اهمیت درعمل برآورده نگردیده اند برهمکاری موثر ساختارهای شورای اروپایی با شورای کشوری سویدن اشاره نمو د.

بمنظور بهبود فغالیت های شورای کشوری سویدن مصوبه ای به تصویب رسید تا شورای کشوری سویدن در رابطه نزدیک با هیات رییسه ، کمیته اجراییه وشعبات شورای اروپایی برفع نارسایی های کار پرداخته و بار دیگر در جولای ۲۰۱۳ از اجراات خود گزارش دهد. رفیق خلیق رییس شورای کشوری سویدن حزب مردم افغانستان از توجه و همکاری هیات رییسه و شعبات شورای اروپایی ابراز سپاس نموده و ازمساعی خود در راه حل دشواری ها و بهبودی اموراطمینان داد .

در بخش بعدی، هیات رییسه گزارش فعالیت‌های شعبه تفاهم شورای اروپایی حزب مردم افغانستان را شنیده و با قدردانی از کارکرد های آن شعبه، از رفیق زبیر شیرزاد مسوول آن شعبه خواهان ادامه تماس و گفتمان با نیروهای همسوگردید. اعضای هیات رییسه در پایان نشست پاره‌ای ازمسایل و موضوعات را مطرح ، نظریات و پیشنهاد های مشخصی را پیشکش نمودند که در باره آن‌ها تصمیم گرفته شد. در اخیر رفیق ولی محمد زیارمل نتاییج و تصامیم اجلاس را بار دیگر تصریح  و برای اجرا امور پیشبینی شده آرزوی موفقیت  نمود .

پیام حمایت و پشتیبانی کمیته اجراییه شورای کشوری هالند حزب مردم افغانستان

از تصمیم گیری کمیسیون شورای مرکزی حزب مردم افغانستان مبنی بر برگزاری

پلینوم شورای مرکزی حزب مردم افغانستان

     ۲۸ـ ۴ ـ ۲۰۱۳

 

نشست کمیته اجراییه شورای کشوری هالند حزب مردم افغانستان بتاریخ ۲۸ ماه اپریل ۲۰۱۳ از طریق شبکه جهانی پالتاک برگزارگردید.

در آغاز رفیق دوکتورنثاراحمد صدیقی معاون و سرپرست شورای کشوری هالند حزب مردم افغانستان در رابطه با تصمیم گیری کمیسیون شورای مرکزی حزب مردم افغانستان مبنی بر برگزاری پلینوم شورای مرکزی حزب مردم افغانستان به جلسه معلومات ارایه نمود.سپس رفیق انجنیر شریف رفیق مسوول سازمان حزبی نورد هالند ، رفیق جنرال بصیرمسوول سازمان حزبی هالند جنوبی، رفیق سهیلا زحمت مسوول سازمان حزبی خلدرلند، رفیق شعیب اسحاقزی مسوول سازمان حزبی نورد برابانت و رفیق آقا محمد نورانی مسوول سازمان حزبی اتریخت، هرکدام اظهار داشتند که با تماسهای مستقیمی که رفقای سازمانهای مربوطه خود داشتند، به نماینده گی از خود و رفقای سازمانهای مربوطه خویش حمایت قاطع شانرا از تصمیمگیری کمیسیون شورای مرکزی حزب مردم افغانستان مبنی بر برگزاری پلینوم شورای مرکزی حزب مردم افغانستان اعلام نمودند. در ادامه جلسه رفیق ابرهیم سهار از سازمان حزبی نورد هالند، مسوولین شعبات شورای کشوری هالند ح.م.ا. هریک : رفیق عمر فیض، رفیق هاشم زحمت، رفیق نفیسه اسحاق زی و رفیق سرور زهتاب در رابطه صحبت نموده و با جمع بندی همه صحبت ها، به اتفاق نظر تصمیم گرفته شد تا ضمن ارسال پیام حمایتی از این اقدام پشتیبانی نمایند.

پیام شورای کشوری هالند حزب مردم افغانستان دررابطه با تصمیم گیری کمیسیون شورای مرکزی حزب مردم افغانستان مبنی بر برگزاری پلینوم شورای مرکزی حزب مردم افغانستان ما همه  اعضای سازمان کشوری هالند حزب مردم افغانستان که درجریان تمام اقدامات دلسوزانه رفقا چی در داخل کشور وچه در سازمانهای برونمرزی بشکل مستقیم وغیر مستقیم قرار داریم ، تصمیم گیری کمیسیون شورای مرکزی حزب مردم افغانستان مبنی بر برگزاری پلینوم شورای مرکزی حزب مردم افغانستان را قاطعانه حمایت و پشتیبانی نموده برگزاری آنرا یگانه راه حل این بنبست دانسته و مشکلاتی که از این ناحیه ایجاد شده بود فارغ خواهیم شد.

ما برای تدویرپلینوم شورای مرکزی آماده می شویم، این موفقیت و دست آورد  را به شما و همه اعضای حزب تبریک و شاد باش میگویم.

به پیش در راه حفظ وحدت صادقانه حزبی!

پیام شورای مرکزی حزب مردم افغانستان

بمناسبت اول می، روز همبستگی جهانی کارگر

 

مردم زحمتکش افغانستان!

کارگران، دهقانان و کسبه کاران عزیز!

 

مسرت داریم که  اول می، روز همبستگی کارگران وزحمتکشان جهان را به شما تبریک وتهنیت می گوییم.  تجلیل از اول می ،در واقعیت گرامی داشت مبارزات هدفمند ومستمرکارگران وزحمتکشان جهان بخاطر تسجیل حقوق اقتصادی، اجتماعی ومدنی انسان کار وزحمت،  تامین حقوق وفرصت های برابر برای  همه لایه های اجتماعی در عرصه های اقتصادی وسیاسی است. زحمتکشان جهان از آغاز اولین جرقه های نهضت کارگری در سال ۱۸۸۶  تا امروز درسطح ملی وجهانی به دست آورد های چشمگیری نایل آمده اند. ده ها سند

 

Read more...