حفیظ مصدق :

« سازمان ما وحزب ما در چند سال گذشته آزمون های دشواری را پشت سرگذشتاند. دراین سالها حزب ما ازاصول مردمی وترقیخواهانه خود سرموهم گذشت نکرده و با اتکا به نیرو و خرد اعضای وفادار و مبارز خود، راهش را در تطبیق اصول و اهداف برنامه وی اش ادامه داد.»

گفت وگوی ویژه بامداد با رفیق حفیظ مصدق رییس شعبه تشکیلات شورای اروپایی ح م ا

 

گفت وگو از آمو خبرنگارتارنمای بامداد

آمو: اخیراً جلسه شورای اروپایی حزب مردم افغانستان دایرگرد که در آن رفیق پوهاند داکترمحمد داوود راوش رییس حزب مردم افغانستان نیزشرکت نموده بودند. میخواستم نظر تانرا درباره این رخداد با اهمیت ، نتایج و اثرگزاری آن برروند استحکام بیشتر سیاسی ـ سازمانی شورا ی اروپایی حزب مردم افغانستان بدانم .

 

حفیظ مصدق: اجازه دهید که در قدم اول از شما ومسوولین سایت وزین بامداد اظهار سپاس نمایم که شعبه تشکیلات شورای اروپایی مورد توجه شان قرارگرفته است. درمورد پرسش شما باید گفت که جلسه اعضای شورای منتخب سازمان اروپایی که درآن ، کادرها وفعالین سازمانهای کشوری مقیم اروپا نیز شرکت داشتند، بتاریخ ۱۵جون سال جاری در شهر کسل کشور المان دایرگردید.چنانکه شما نیزیاد کردید دراین جلسه رفیق  محترم پوهاند داکتر محمد داوود راوش رییس حزب مردم افغانستان و رییس دوره یی ایتلاف احزاب و سازمانهای دموکرات و ترقیخواه افغانستان که مصروف یک سفر کاری در اروپا بودند، نیز شرکت داشتند. در رابط به اهمیت این جلسه باید  گفت که این جلسه یک گام مهم و ارزشمند درحیات سازمان ما بود. گزارش کمیته اجراییه شورا که توسط رفیق کاوه کارمل رییس شورا به شرکت کننده گان پیش کش شد همه جانبه بوده و جهات مختلف فعالیت های ارزشمند و با اهمیت  شورا را به گونه واقعبینانه انعکاس داده بود که مورد توجه وتایید رفقای شرکت کننده در جلسه قرارگرفت. در باره اهمیت واثرگزاری این جلسه مهم و ارزشمند شورا ، بامداد درسرمقاله خود ارزیابی واقعبینانه نموده است. در مجموع این جلسه یک جلسه پرمحتوا بوده بخصوص اینکه محترم پوهاند دکتر راوش درزمینه وضع سیاسی ، اقتصادی ـ اجتماعی کشور، نقش احزاب چپ دموکراتیک منجمله حزب مردم افغانستان صحبت مفصل نموده وبه پرسش های شرکت کننده گان نشست به صورت جداگانه ، واضع ، روشن همنوا با واقعیت ها و طرز برخورد وبرداشت اعضای رهبری داخل کشور، مستند باذکر فیصله های رسمی ثبت شده طوری پاسخ ارایه نمودند، که باعث قناعت پرسش کننده قرارگرفت.

میخواهم در اینجا اهمیت این جلسه را در حیات سازمانی حزبی ما یکبار دیگر برجسته بسازم.این جلسه پس از جاروجنجال های تحمیل شده  سالهای گذشته، در فضای بازتر، با صمیمیت ،اعتماد و آماده گی های بزرگتر برپا گردید که از نظرمن فصل تازه ای را دراستحکام تشکیلاتی و اثرگزاری سیاسی سازمان ما آغاز نمود. آماده گی ها و تعهد رفقا ما را بیشتر به آینده و پیروزی های بیشتر امیدوار میسازد.ما در این جلسه بیشتر به مسایل اساسی و کارکردهایی حزب مان پرداختیم. چنان که گفتم شرکت رفیق داکترراوش خود اهمیت این جلسه را بیشتر ساخت.

نمیخواهم ازچند کاستی تحنیکی که درجریان تهیه و برگزاری جلسه رخداد چشم پوشی نمایم. کسانی که کارمیکنند ، اشتباه هم دارند. اگر فعال شدن میکروفون کمی وقت را گرفت و یا کاستی های تخنیکی از این نوع ، ما درجلسات آینده جلو آنرا خواهیم گرفت.  

آمو: در گزارش اساسی که توسط رفیق کاوه کارمل در جلسه پیشکش گردید ، برجسته گی و کاستی های کار شعبات مرکزی شورای اروپایی نام گرفته شد. فکرمیکنم در این گزارش کاروفعالیت شعبه تشکیلات برجسته گی زیادی نداشت.شما منحیث مسوول شعبه تشکیلات با من همنظرهستید یا نه ؟ 

حفیظ مصدق: گزارش ارایه شده توسط رفیق کاوه کارمل به شورا ، نشاندهنده جهات مختلف کارما بود. نمی شود انتظار داشت که همه کارها و تلاش های سازمان و رفقای شورا یک به یک درآن جا پیدا نماید.این گزارش صورت جمع بندی شده کار شورا و شعبات مربوطه آن از جمله  شعبه تشکیلات بود. درگزارش رییس شورا از فعالیت های مثبت، موثروارزنده شورا و شعبه تشکیلات دربخشهای استحکام سازمانی ، آموزش و تدریس اسناد حزبی از جمله اساسنامه ، برنامه عمل و خط مشی حزب حزب، تبلیغ وترویج برنامه عمل ،خط مشی واساسنامه، ایجاد وگسترش شبکه های سازمانی ما ، ایجاد نورم های تشکیلاتی و شیوه های کنترول و تطبیق آن یاد شد.      اما در رابطه به پرسش شما درمورد شعبه تشکیلات بصورت مشخص باید گفت که شعبه تشکیلات ستون فقرات یک سازمان را تشکیل میدهد و واحد های حزبی ( دراینجا منظورازسازمانهای کشوری  شامل سازمانها ایالتی و واحدهای او لیه میباشد) منحیث ستونهای اساسی و حلقه وصل حزب با توده ها ازاهمیت خاصی برخورداراند.بناً کاروفعالیت شعبه تشکیلات مستقیماً ارتباط به انجام به موقع وظایف ودساتیر ودستورالعمل های حزب توسط آن سازمانها میباشد. طوریکه اگاهیداعضای سازمان اروپایی  در۱۳سازمان کشوری شامل ۲۹ سازمان ایالتی و واحد های اولیه تنظیم میباشد که از آن جمله ۱۰٬۵ فیصد آنرا زنان تشکیل میدهد. شعبه تشکیلات به همکاری سازمانهای فوق الذکردست آورده های معینی درزمینه  تهیه وتثبیت شاخص های پلان کارکمیته اجراییه وهیات رییسه شورای اروپایی ،لایحه وظایف تهیه وترتیب فورمه های شش گانه احصاییه وی جهت ثبت وانفصال ،تغیرات کمی وکیفی و داشتن احصاییه دقیق از اعضای حزب مردم دراروپا ، وتدویر جلسات به موقع کمیته های اجراییه ، سازمانهای ایالتی وپیوستن رقم قابل ملاحضه اعضای جدید درواحد های اولیه درسطح سازمانهای کشوری مقیم اروپا، ایجاد سازمان کشوری یونان درجنب شورای اروپایی میتوان نام برد.باید متذکر شد که شعبه تشکیلات نیز خالی ازکمبودی و کاستی نبوده چنانکه رفیق کاوه کارمل درگزارش اساسی جلسه  به آن اشاره نمودند که آن هم ازپرابلم ها ومشکلات در داخل اروپا ناشی میگردد. ما در رافع این کاستی ها به نوبه خویش تلاش مینمایم. 

آمو: سهم گیری اعضای سازمان اروپایی را درامرتحقق برنامه عمل واساسنامه ح م ا چگونه ارزیابی مینماید. شما از جنجال درگذشته یاد کردید آیا اثرات آن در فعالیت شورای اروپایی محسوس بود ؟

حفیظ مصدق:  مبارزه در راه تحقق اهداف مرامی وتلاش در جهت ارتقا سطح اگاهی سیاسی و فرهنگی خود وظیفه هرعضوحزب بوده ومربوط به درک عمیق ودقیق عضو حزب از دموکراسی گسترده درون حزب ، تحقق علنیت درسازمانهای حزبی با ایجاد روحیه انتخابات آزاد وپذیرش نتایج آن و اخلاق وفرهنگ بلند سیاسی میگردد ، وبلند بردن سطح اشتراک اعضای حزب ، کار مشترک شعبات تبلغ وترویج وتشکیلات بشماررفته که آماده گی وتدابیرآنرا شعبه تشکیلات وارایه آنرا تبلیغ وترویج به عد ه داشته و مستلزم  کار طولانی ودوامدارمیباشد که شورای اروپایی در این زمینه فعالیت های مشخص را به همکاری شعبات فوق الذکر وسازمان های کشوری    انجام داده، که میتوان از تدویر سمینارها توضیحی برنامه عمل ، اساسنامه وخط مشی حزب مردم افغانستان درسطح سازمان اروپایی وسازمانهای کشوری ، همچنان جاپ وتوزیع  صد ها جلد برنامه، اساسنامه وخط مشی حزب مردم ، وتکثیر ان به زبان المانی وسایر فعالیت های انترنیتی یاد آورشد.  

درپاسخ به قسمت دوم پرسش شما باید گفت بلی این یک واقعیت است که در سازمان اروپایی بعد از تدویراولین پلینوم نزد یک تعدادی محدودی از رفقا درسازمانهای حزبی پرسش های وجود داشت که برای حل آن خواهان تدویر پلینوم  شورای مرکزی حزب شدند. خوشبختانه با تدویر پلینوم ۱۹ ثور۱۳۹۲ با درک از واقعیت های عینی اکثرت رفقا دو باره به سازمانهای حزبی خویش مراجعه نموده وپشتیبانی خویش را از فیصله های پلینوم شفاهی و یا کتبی ابراز نمودند. اما اگراز تلفات منظورتان قطع علاقه رابطه از سازمان اروپایی باشد، میتوان گفت بلی ، اما این تعداد زیاد نبود.

آمو: شما از مرحله تازه  درتلاش های شورای اروپایی حزب مردم افغانستان صحبت کردید.شما چه اقداماتی برای استحکام سیاسی ـ تشکیلاتی شورای اروپایی  را رویدست دارید؟

حفیظ مصدق : قبلا ً در باره این مساله اشاره کردم که سازمان ما وحزب ما در چند سال گذشته آزمون های دشواری را پشت سر گذشتاند. دراین سالها حزب ما ازاصول مردمی وترقیخواهانه خود سرمو هم گذشت نکرده و با اتکا به نیرو و خرد اعضای وفادار و مبارز خود راهش را در تطبیق اصول و اهداف برنامه وی اش ادامه داد. امروز سازمان ما استوار ترازگذشته درراه خدمت به وطن و مردم می کوشد.ما دربیرون از کشور در شرایط جدا ازوطن زنده گی میکنیم. این شرایط از ما درایت و مسوولیت بیشتر را طلب می کند. میخواهم یادآورشوم که ما برنامه های مشخصی برای رشد و استحکام تشکیلاتی خود رویدست داریم. ما با رفقای شورا های کشوری در تماس منظم و دوامدار بوده ؛ و یکجا با این شورا های حزب ما که اهمیت و مقام آن درگزارش کمیته اجراییه که به شورای اروپایی پیش شد سخت برجسته است، در راه تطبیق این برنامه ها میکوشیم. در اینجا میخواهم ازهمه ترقیخواهان افغان و آنهایکه به امردموکراسی وعدالت اجتماعی پابند اند دعوت نمایم تا اسناد مرامی و اصول تشکیلاتی ما را مطالعه نمایند.اگر حزب مردم افغانستان را برایشان خانه و سازمان مناسب سیاسی میدانند، درمطابقت به اصول و موازین تشکیلاتی حزب به صفوف حزب ما بپیوندند. دوستان میتوانند اسناد مرامی ـ تشکیلاتی حزب ما را از طریق سایت های رسمی حزب ، سایت حقیقت ، سایت بامداد و یا هم ازطریق ویبلاک شورای المان حزب و سایت های دوست بدست آورده آنرا مطالعه نمایند. در صورتیکه پرسشی ازما داشته باشند ، آنرا از طریق آدرسهای رسمی حزب با ما در میان بگذارند. من ومسوولین شورای اروپایی به این پرسش ها حتماً پاسخ قناعت بخش خواهیم داد. هموطنان ما میتوانند با همراه شدن با صد ها عضو دیگر حزب پروسه دفاع از دموکراسی و حق طلبی را در کشور و درشرایط بیرون از وطن را کمک نمایند. حزب مردم افغانستان یک حزب آینده نگر بوده و برای امروز و فردای وطن و هموطنان ما در هر کجایی که هستند تلاش نموده وبرای پرابلم هایکه در برابر هموطنان قرار دارد راه حل های عملی و قابل پذیرش را پیشنهاد مینماید. هرعضو سازمان ، هرعلاقمند حزب ما وهر ترقیخواه افغان میتواند سوالات شان درباره اسناد حزب را درفضای باز ودموکراتیک با ما درمیان بگذارند.   

آمو: نقش شورای اروپایی و همکاری با سازمان مرکزی داخل کشورچگونه است ، روحیه رفقای درون مرزی   ( داخل کشور) نسبت به رفقای بیرون مرزی ( شورای های خارج از کشور ازجمله اروپایی) چطور است؟

حفیظ مصدق:  سازمان اروپایی منحیث یک واحد سازمانی، حزب مردم افغانستان در خارج از کشور بوده وبه حیث یک سازمان طبق اساسنامه وطرزالعمل تشکیلاتی تحت رهبری شورای مرکزی حزب فعالیت مینماید واز تطبیق دساتیر، فیصله ها ومصوبات شورای مرکزی در نزد شورای مرکزی پاسخ ده است.اعضای سازمان اروپایی رفقای مرکز را به دیده قدرنگرسته انها را پیشروان راه مبارز روزهای دشوار و پرافتخاردانسته زیرا ایشان در شرایط دشوارکشوربارسنگین مبارزه را به دوش کشیده ومیکشند. از سوی دیگر رفقای داخل کشور سازمان اروپایی را منحیث یک سازمان با اهمیت وپرارزش حزب مردم افغانستان دربیرون از کشور واعضای آنرا رفقای همرزم ،همسنگرو ممد در بسا موارد دانسته وآنها را درعرصه های مختلف مبارزه یاری میرساند. چنانچه  رفیق گرامی پوهاند داکتر محمد داوود راوش  درجلسه شورای اروپایی بتاریخ ۱۵ جون ۲۰۱۳ خطاب به اعضای سازمان اروپایی گفت:

« من گزارش فعالیت‌های شورای اروپایی حزب مردم افغانستان را که توسط رفیق گرامی کاوه کارمل از نام کمیته اجراییه شورای اروپایی حزب مردم افغانستان به جلسه ارایه گردید به دقت شنیدم . واقیعت امراین است که شورای شما در جریان سالهای متمادی پس از ایجاد نهضت فراگیر دموکراسی و ترقی افغانستان الی تدویر کنگره وحدت که حزب پرافتخار مردم افغانستان ایجاد گردید، نقش اثرگذار و کمک کننده داشته و تلاش‌های دلسوزانه را انجام داده، مایه افتخار و سربلندی همه ای ما و اعضای حزب مردم افغانستان در تاریخ پربارجنبش ترقیخواهانه کشورما بوده  درج تاریخ خواهد گردید.اجازه دهید از نام تمام ارگانهای رهبری کننده حزب مردم افغانستان و شخص خود، بشما رفقای عزیز، کار تانرا تبریک و تهنیت عرض بدارم .»

رفیق  راوش در جای دیگر گفتند: « حزب مردم افغانستان سنت تاریخی مبارزات مردم افغانستان را حمل می کند واین نیروی با رسالت شما هستید که درپی نجات افغانستان از بحران کنونی برآمدید ودرفش مبارزه را برافراشته اید وبا اندیشه های تا ن، با کمک های مالی تان حزب تان را نیرومند می سازید ودر پی نجات افغانستان هستید. شما مبارزات تان را دست کم نگیرید ونه خود را عقب جبهه فکرکنید، شما شامل مبارزات هستید وشما در جبهه واحد با رفقای تان در داخل کشورمی رزمید. البته از شما نیزرفقای تان توقع دارند تا در کارو پیکارمبارزه ای تان آگاهانه ودرست اندیش باشید.»

 

آمو: رفیق مصدق شما منحیث مسوول شعبه تشکیلات شورای اروپایی حزب مردم افغانستان نقش و اثرگزاری حزب در ایتلاف احزاب وسازمانهای دموکرات وترقیخواه افغانستان را چگونه ارزابی مینماید ؟

حفیظ مصدق:  چنانکه میدانید ایتلاف احزاب وسازمانهای دموکرات وترقیخواه افغانستان ار روزیکه در اجلاس روز شنبه  پنجم حمل سال ۱۳۹۱در شهر کابل ایجاد شد، حزب مردم افغانستان که درآن وقت زیرنام نهضت فراگیردموکراسی وترقی افغانستان فعالیت میکرد ازجمله اعضای موسس این ایتلاف بوده تا همین اکنون عضو دایماً فعال آن است.کاروفعالیت انجام یافته و راه پیموده شده ایتلاف نشان دهنده اتحاد وهمبسته گی صادقانه این نیروها در شرایط دشوارافغانستان میباشد. این ایتلاف یک ضرورت مبرم تاریخی میباشد.

 افغانستان برای دستیابی به صلح ، ترقی ، امنیت وثبات  نیاز جدی دارد. ایتلاف نیروهای دموکرات و ترقیخواه میتواند دراین راه کارهای سودمندی را به نفع مردم انجام دهد. من منحیث یکی از مسولین شورای اروپایی حزب مردم افغانستان باور کامل دارم که با گذشت هرروز حمایت مردم افغانستان از نیروهای ملی ، دموکراتیک وترقی خواه کشورافزایش بیشتریافته وصفوف این نیروها گسترش می یابد . 

آمو: رفیق مصدق از این گفت وگو و توضیحات همه جانبه تان یک جهان سپاس امید درآینده نه چندان دور، شما را با دستاوردهای تازه تر و پیروزی های بیشتر دربامداد داشته باشیم.

حفیظ مصدق:  از شما هم سپاس. برای شما ، مسوولین و شورای نویسنده گان بامداد که همه روزه کارهای بزرگی را درمعرفی سیاست ها ودستاورد های حزب ما وشورای اروپایی آن انجام میدهید نیز پیروزی های بیشتر آرزو مینمایم.  

 

گفت وگو ها ـ بامداد۳ /۱۳ ـ ۲۱۰۷