راهکارهای ایتلاف احزاب و سازمانهای دموکرات و ترقیخواه افغانستان برای انتخابات


مصوب هیات رییسه ایتلاف احزاب و سازمانهای دموکرات و ترقیخواه افغانستان
مورخ ۶ اسد ۱۳۹۲ / ۲۸  جولای ۲۰۱۳


ایتلاف احزاب و سازمانهای دموکرات و ترقیخواه افغانستان بنابر ماهیت سیاسی ـ تشکیلاتی خویش ، تحقق اهداف خود را صرف به وسیله راه ها و شیوه های دموکراتیک در نظر داشته، هرگونه حرکات و اقدامات غیر دموکراتیک را برای دستیابی به امتیازهای سیاسی مردود می شمارد. ایتلاف احزاب و سازمانهای دموکرات وترقیخواه افغانستان برآن است که رسیدن به اهداف مردمی از طریق دموکراتیک، خود، تحکیم مواضع جنبش دادخواه، گسترش پیروزیهای سیاسی، و استحکام پیوندهای ایتلاف را با توده های وسیع مردم، ضمانت می کند و زمینه های بایسته را برای استقرار دوامدار نفوذ اندیشه ای ـ سیاسی آن فراهم می سازد. شرکت ایتلاف احزاب و سازمانهای دموکرات و ترقیخواه افغانستان در زنده گی سیاسی کشور، رکن بنیادی تحکیم دموکراسی و ایجاد یک نظام دموکراتیک خواهد بود، چون، کتله های عظیم مردم با توسل به ایتلاف به حیث ممثل سیاسی خواستها و مطالبات برحق شان، در زنده گی سیاسی کشور شرکت خواهند کرد.
با در نظر داشت نکته های نامبرده، هیات رییسه ایتلاف احزاب وسازمانهای دموکرات و ترقیخواه افغانستان برآن است که فرصت آن فرارسیده است تا در صورت مساعد بودن اوضاع سیاسی - امنیتی کشور، ایتلاف با روندها و کارزارهای انتخاباتی گره یابد. ایتلاف با درنظر داشت ویژه گیهای انتخابات مختلف، اهداف و شیوه های سهمگیری خود را در هر کدام آن به گونه زیر تصریح می دارد:


۱ ـ انتخابات ریاست جمهوری،
در شرایط کنونی تناسب قوای سیاسی وحاکمیت ارتجاع بروضعیت سیاسی، شرکت ایتلاف در انتخابات ریاست جمهوری به سه گونه ممکن است:
الف ـ مشارکت در انتخابات با معرفی یک نامزد:

هدف از این اقدام عمدتاً شناساندن ایتلاف، توضیح ماهیت دموکراتیک و مردمی آن، اهداف دورنمایی و نزدیک آن و دعوت نیروها و عناصر برای پیوستن به ساختارهای ایتلاف خواهد بود. کارزار تبلیغاتی زمینه بسیج نیروهای مترقی، تحرک ساختارهای ایتلاف واستقرار فضای گفتگو با مردم و نهادهای اجتماعی و مدنی را فراهم ساخته، بستری برای مبارزه مشترک نهادهای ایتلاف خواهد شد.
ـ نامزد از سوی شورای عالی ایتلاف تعیین می گردد.
ـ برنامه نامزد برای ریفورمها و اقدامات آنی و دورنمایی در عرصه های مختلف از سوی هیات رییسه ایتلاف تدوین می گردد.
ـ تلاش صورت می گیرد تا آن نیروها و نهادهای مترقی که خود نامزد ندارند، از نامزد ایتلاف حمایت کنند و فعالانه در روند انتخابات شرکت کنند.
ـ حق انصراف درجریان کارزار انتخاباتی، بنابردلایل مختلف برای ایتلاف احزاب وسازمانهای دموکرات وترقیخواه، محفوظ می باشد.
ـ درصورتیکه انتخابات به دور دوم کشانیده شود، متناسب به شمارآرای به دست آمده در دوره اول، ایتلاف با آن نامزد دور دوم مذاکرات را آغاز می کند که:
- بیشترین اهداف برنامه نامزد ایتلاف را مشمول برنامه خود ساخته، امضای یک سند رسمی را در زمینه بپذیرد؛
- در انتخابات پارلمانی و شورای ولایتی، متناسب با آرای به دست آمده ایتلاف، از نامزدهای ایتلاف درحوزه های مورد توافق دو طرف حمایت کرده، در آن حوزه ها کاندید معرفی نکند؛
- بسته به آرای به دست آمده، درجۀ شرکت درحکومت بعدی برای تحقق بخشیدن اهداف ایتلاف، با نامزد مورد نظر دور دوم، رسماً توافق می شود.
ب ـ حمایت از یک نامزد خارج از ایتلاف:

در این صورت، توافقنامه یی ازسوی هیات رییسه ایتلاف با نامزد مورد نظرامضا می گردد. نکته های مندرج در الف مشمول توافقنامه می گردند. ایتلاف در تمام روند انتخابات فعالانه در ارگانهای کارزار انتخاباتی نامزد نامبرده شرکت می کند.
ج: در صورتی که پیش زمینه هایِ برگزاری انتخابات از تقلب و معامله گریهای پنهان گواهی دهند، ایتلاف احزاب و سازمانهای دموکرات و ترقیخواه افغانستان ماهیت غیردموکراتیک و غیرقانونی انتخابات را به مردم افشا کرده از مشارکت در انتخابات به رسم احتجاج کناره گیری میکند.

۲- انتخابات پارلمانی،


با در نظر داشت پراگنده گی نهادها و نیروهای مترقی در کشور، ایتلاف تلاش می ورزد تا یک بلوک دموکراتیک را برای انتخابات پارلمانی تنظیم نماید. برای رسیدن به این وسیله، ایتلاف با تمام نیروهای مترقی متشکل تماس برقرار ساخته، آنها را برای شرکت باهمی در انتخابات پارلمانی دعوت می کند تا برای تعیین لیست نامزدهای مشترک که تمام حوزه های انتخاباتی را زیر پوشش قرار دهد با هم مذاکره کرده، به توافق رسند. بدین گونه از پراگنده شدن آرا جلوگیری شده، درهرحوزه حداقل یک نامزد برنده از نیروهای مترقی معرفی می گردد. کمیته مشترک انتخابات پارلمانی از نهادهای نامبرده توظیف می گردد.
در صورت عدم توافق با نیروهای دیگر، ایتلاف نامزدهای خود را در سراسر حوزه ها معرفی می دارد.


۳- انتخابات شوراهای ولایتی،


ایتلاف در تمام شوراهای ولایتی حداقل یک کاندید را معرفی می دارد. در آن ولایاتی که امکان حصول رهبری شورای ولایتی برای نیروهای مترقی و دموکراتیک میسر باشد، ایتلاف با دیگر نیروها در تدوین لیست مشترک نامزدها سهم گرفته، برای پیروز ساختن آنها تلاش می ورزد. کمیسیون انتخابات ایتلاف، وضعیت مشخص هر ولایت را مورد مطالعه قرار داده، لیست نامزدها را مطابق شرایط محل، برقرار ساخته با اقامه دلایل به هیات رییسه ایتلاف جهت تصویب پیشنهاد می کند.


پی نویس: هیات رییسه ایتلاف برای هرکارزار انتخاباتی یک کمیسیون را موظف می سازد و رهنمودهای لازم سیاسی ـ تبلیغاتی را مطابق وضعیت در اختیار آن قرار می دهد.

 

سیاسی ـ بامداد۱۳/۱ ـ ۳۰۰۷