اطلاعیه شورای رهبری حزب مردم افغانستان

در جمهوری اوکرایین

امروز و درشرایط کنونی شعار وحدت ، به ویژه شعار وحدت چپ به یکی ازعمده ترین و مبرم ترین شعارهای جنبش بدل شده است و بمثابه آن حلقه ایست که با اتکا به آن می توان زنجیره عظیم نیروهای چپ را به حرکت درآورد. با نگاه گذرا به تاریخ معاصر میهن ما به راحتی می توان دریا فت که آن چه به نیروهای ارتجاعی فرصت داد تا درراه انفراد وانزوای جنبش چپ با همه وزن و توان بالقوه آن به پیروزی های نسبتا چشمگیر نایل ایند ، هما نا تفرقه موجود در صفوف نیروهای چپ بوده وهست.آیا زمان آن نرسیده که با به دورافگندن مواضع تنگ نظرا نه وسکتاریستی براین ضعف جنبش چپ فا یق آمد. رفقای ما درجمهوری اوکرایین برآنند که هرگونه تاخیر دراین زمینه به معنی برخورد انفعالی با نیازهای خطیرکنونی وفرصت دادن به دشمنان درپیشبرد اهداف شوم شان و تضعیف بازهم هرچه بیشترمواضع نیروهای ترقی خواه خواهد بود.

شعاراتحاد و برداشتن گام های عملی دراین زمینه علاوه برآنکه میتواند اراده مشترک نیروهای چپ و ترقیخواه موجود را تحقق بخشند، میتواند این نیروها را نیز از انزوا وانفعال به درآورده و راه مشارکت آنان را درعرصه های مختلف مبارزات سیاسی و اجتماعی هموارسازد.

اعضای و رهبری شورای کشوری جمهوری اوکرایین حزب مردم افغانستان که مدتی درحا لت تعلیق قرارداشت ، با درک ازاوضاع و شرا یط کنونی معتقداند که بدون حضور تمام اعضای سابقه ح. د.خ.ا  و بدون اراده مشترک نیروهای ترقیخواه ، تحولات اجتماعی و سیاسی به سمت وسوی ترقی خواهانه میسرنیست، فعالیت خویش را یکجا با سایرسازمانهای حزب مردم افغانستان دوباره آغازمینمایند.

 نباید به شعارهای کلی بسنده کرد و به انتظارنشست که دیگران در این وحدت پیش قدم شوند.جهت کشف وارایه اشکال و شیوه های مناسب به عنوان الگوهای عملی وحدت و همبسته گی کوشید. سازماندهی اتحاد وعمل ومحدوده اکسیون های مشخص درعرصه های مختلف سیا سی و اجتماعی ازجمله این اشکال و شیوه هاست که میتواند ازوحدت درمحدوده برنامه های کلی وجامع تررا که برتابنده نیازهای عمومی است تسریع کند ؛ و از پیشداوری ها وموانع موجود درراه تحقق آن بکاهد؛ زیرا این دوعرصه ـ  وحدت  و اتحاد درعمل - دو نماد از پدیده واحد اتحاد به شمارمی روند که هردستاورد و پیشرفت درهریک ازاین دو زمینه به پیشرفت درزمینه دیگرمنتهی خواهد شد.

رفقای عزیز! به سوی وحدت از دور، دست ها ی شما را به گرمی میفشارم و موفقیت روزافزون شما را درپیشبرد اهداف ترقی خواهانه مشترک مان صمیمانه آرزومندم .

شیر سرشک 

                             
                             رییس شورای کشوری اوکرایین حزب مردم افغانستان                                 

شهر کیف، مورخ ۳۱ جولای۲۰۱۳

 

زنده گی سازمانی  ـ بامداد۲ / ۱۳ ـ ۰۱۰۸

راهکارهای ایتلاف احزاب و سازمانهای دموکرات و ترقیخواه افغانستان برای انتخابات


مصوب هیات رییسه ایتلاف احزاب و سازمانهای دموکرات و ترقیخواه افغانستان
مورخ ۶ اسد ۱۳۹۲ / ۲۸  جولای ۲۰۱۳


ایتلاف احزاب و سازمانهای دموکرات و ترقیخواه افغانستان بنابر ماهیت سیاسی ـ تشکیلاتی خویش ، تحقق اهداف خود را صرف به وسیله راه ها و شیوه های دموکراتیک در نظر داشته، هرگونه حرکات و اقدامات غیر دموکراتیک را برای دستیابی به امتیازهای سیاسی مردود می شمارد. ایتلاف احزاب و سازمانهای دموکرات وترقیخواه افغانستان برآن است که رسیدن به اهداف مردمی از طریق دموکراتیک، خود، تحکیم مواضع جنبش دادخواه، گسترش پیروزیهای سیاسی، و استحکام پیوندهای ایتلاف را با توده های وسیع مردم، ضمانت می کند و زمینه های بایسته را برای استقرار دوامدار نفوذ اندیشه ای ـ سیاسی آن فراهم می سازد. شرکت ایتلاف احزاب و سازمانهای دموکرات و ترقیخواه افغانستان در زنده گی سیاسی کشور، رکن بنیادی تحکیم دموکراسی و ایجاد یک نظام دموکراتیک خواهد بود، چون، کتله های عظیم مردم با توسل به ایتلاف به حیث ممثل سیاسی خواستها و مطالبات برحق شان، در زنده گی سیاسی کشور شرکت خواهند کرد.
با در نظر داشت نکته های نامبرده، هیات رییسه ایتلاف احزاب وسازمانهای دموکرات و ترقیخواه افغانستان برآن است که فرصت آن فرارسیده است تا در صورت مساعد بودن اوضاع سیاسی - امنیتی کشور، ایتلاف با روندها و کارزارهای انتخاباتی گره یابد. ایتلاف با درنظر داشت ویژه گیهای انتخابات مختلف، اهداف و شیوه های سهمگیری خود را در هر کدام آن به گونه زیر تصریح می دارد:

Read more...

حفیظ مصدق :

« سازمان ما وحزب ما در چند سال گذشته آزمون های دشواری را پشت سرگذشتاند. دراین سالها حزب ما ازاصول مردمی وترقیخواهانه خود سرموهم گذشت نکرده و با اتکا به نیرو و خرد اعضای وفادار و مبارز خود، راهش را در تطبیق اصول و اهداف برنامه وی اش ادامه داد.»

گفت وگوی ویژه بامداد با رفیق حفیظ مصدق رییس شعبه تشکیلات شورای اروپایی ح م ا

 

گفت وگو از آمو خبرنگارتارنمای بامداد

آمو: اخیراً جلسه شورای اروپایی حزب مردم افغانستان دایرگرد که در آن رفیق پوهاند داکترمحمد داوود راوش رییس حزب مردم افغانستان نیزشرکت نموده بودند. میخواستم نظر تانرا درباره این رخداد با اهمیت ، نتایج و اثرگزاری آن برروند استحکام بیشتر سیاسی ـ سازمانی شورا ی اروپایی حزب مردم افغانستان بدانم .

Read more...

 

 

شماره پنجم ماهنامه حقیقت زمان ارگان نشراتی حزب مردم افغانستان با داشته های ارزشمند وخواندنی از نشر بیرون آمد.

شماره تازه حقیقت زمان در برگیرنده مسایل مربوط به زنده گی سازمانی ، آشنایی با شورا های و سازمانهای حزب مردم افغانستان ، کارکردهای ایتلاف احزاب وسازمانهای دموکرات و ترقیخواه افغانستان، مسایل بنیادی مربوط به وضع اقتصادی و شرایط زنده گی مردم و بخش فرهنگی و ادبی میباشد.

گزارش سفر کاری رفیق داکتر راوش ریس حزب مردم افغانستان به اروپا، گزارش جلسات کادرها و فعالین شورای شهر کابل ، شورای ولایتی بدخشان ، و جلسه وسیع شورای ولایتی فاریاب حزب ، د ننگرهار ولایت شورا مسوول ، محمد آصف برید لنده پیژندنه ، سرمقاله نامه تحت عنوان « ما خواهان تامین صلح سراسری هستیم » ، ۲۶ سرطان روزی با پیامد های آن ، د ښځو پر وړالندی د نه تاوتریخوالی قانون څنگه جوړشو ؟ نگرانی مردم از افزایش نرخ مواد اولیه ، گفت و گو با دوکتور فرید شاه ... عنوان مقاله ها و  گزارشات حقیقت زمان میباشند.

مطالعه و پخش ماهنامه شورا ی مرکزی حزب مردم افغانستان، کمک به پخش دیدگاه های حزب و وضع مبارزاتی نیروهای ترقیخواه و وطنپرست کشور در داخل کشور میباشد. از اعضا و هواداران حزب مردم افغانستان میخواهیم تا در پخش و توزیع آن حزب را یاری رسانند.

شما میتوانید حقیقت زمان را از طریق سایت مرکزی حزب «  حقیقت » کاپی و چاپ نموده، آنرا به تیراژ بزرگتر تکثیر و در اختیار عزیزان تان قرار دهید.

 

بـامــداد

 زنده گی سازمانی  ـ بامداد۲ / ۱۳ ـ ۲۶۰۷

جلسه کمیته اجراییه شورای مرکزی حزب مردم افغانستان تدویریافت

جلسه نوبتی کمیته اجراییه شورای مرکزی حزب مردم افغانستان روز پنجشنبه مورخ  ۱۳۹۲/۴/۲۰  تحت ریاست رفیق پوهاند داکتر محمد داوود راوش رییس حزب مردم افغانستان دایرگردید.

اجندای اجلاس را شنیدن گزارش هیات رییسه در باره انکشاف اوضاع نظامی و سیاسی افغانستان، مسایل انتخابات وانتقال سیاسی و امنیتی، نتایج سفر رفیق پوهاند داکترراوش به اروپا، تحرک بخشیدن به کارایتلاف نیروهای دموکرات وترقیخواه در راستای تحقق اهداف برنامه یی آن، بحث وتبادل نظردر پیرامون پلان کار هیات رییسه و بررسی چگونگی همکاری های مستقیم با سازمانهای ولایتی و توضیع کارت های عضویت حزب مردم افغانستان تشکیل میداد.

Read more...