رفیق کاوه کارمل گفت : « ما قصد داریم تا ازهمه ظرفیت‌ها و نیروی خود برای برآورده ساختن برنامه‌های کاری و آوردن تکانه های سازنده برای ارتقا سطح کیفی کار شورای اروپایی و بارآوری بیشتر درکارکردهای مان بهره بگیریم.»

 

جلسه هیات رییسه شورای اروپایی حزب مردم افغانستان برگزار شد

 

 نخستین اجلاس هیات رییسه شورای اروپایی حزب مردم افغانستان پس ازگردهمایی وسیع کادرها و فعالین آن در شهر کسل، بروز ۲۸اگست۲۰۱۳ از طریق شبکه پال دایرگردید.دراین نشست نخست رفیق کاوه کارمل رییس شورای اروپایی در باره کارکردهای شورای اروپایی درفاصله میان دو جلسه روشنی انداخته وازفراخوانی اجلاس هیات رییسه بمنظوراتخاذ تدابیر برای برآورده سازی فیصله ها و مصوبات گردهمایی شورای اروپایی مورخ ۱۵ جون ۲۰۱۳ و گفتمان پیرامون مسایل مبرم زنده گی سازمانی و سیاسی شورای اروپایی سخن گفت.اعضای هیات رییسه با اتفاق آرأ اجندای پیشنهادی را تایید و به صورت همه جانبه در باره تک تک از مواد فیصله نامه مصوب اجلاس عمومی بحث نمودند.هیات رییسه با تحلیل و ارزیابی های فراگیر از کارکرد های سال پیشین و برآیند مثبت آن‌ها که تا اندازه زیاد در تحت شعاع رویداد های  زنده گی حزبی در مرکز قرارداشتند یاددهانی نموده و برای سال نو کاری آماج های نوین ، راهکارها و تلاش‌های گسترده بخاطربهبود کمی وکیفی ساختارها و بهره گیری از ظرفیت‌ها را مشخص ومعین نمود.در این زمینه تجویز بعمل آمد تا پیش ازهمه ، امورتشکیلاتی اعم از طرزالعمل تشکیلاتی با ضرورت تغیر ساختارهای تشکیلاتی درگفتمان همگانی شورا های سازمان اروپایی حزب مردم افغانستان مورد بحث و نظرخواهی قرارگیرد.شعبه تشکیلات موظف گردید تا مسوده مصوبه ای را دراین مورد آماده نموده و در نخستین اجلاس شورا های کشوری که بزودی فراخوانده خواهد شد مطرح نماید.در این راستا جستجوی میکانیزم های بهتر برای برآورده شدن اهداف مرامی ، به ویژه دربخش تقویت کمی وافزایش نقش زنان وجوانان درصفوف حزب مردم افغانستان دراروپا  مورد توجه خاص واقع شد.البته این موارد و مسایل مبرم دیگرزنده گی سازمانی ، پلان های تدابیری وکاری همه ساختارهای شورای اروپایی باردیگردرجلسه شورا های کشوری مطرح و برمبنای تصمیم جمعی اقدام‌های لازم اتخاذ خواهد گردید.

 

هیات رییسه همکاری شورای اروپایی را با کمیته خارج ایتلاف احزاب و سازمانهای دموکرات و ترقیخواه ارزیابی مثبت نموده و خواهان ادامه این مساعی به موازات تشدید کارسیاسی وسازمانی در درون شورای اروپایی گردید. تامین ارتباطات سازمانی با مرکز وانتقال اسناد، اخبار و اطلاعات و داده‌های حزبی در وجود یک سیستم منظم و رسمی نکته‌های اند که هیات رییسه جدأ به آن تاکید داشته واز همه مراجع وکادر ها تقاضا نمود تا با احساس مسوولیت و رعایت اصول، مکاتبات و مراودات رسمی زمینه‌های تبادل اسناد و انتقال معلومات را ازمجاری موظف درون حزبی فراهم سازند.البته این خواست شورای اروپایی به مقامات مرکز نیزابراز میگردد .

هیات رییسه همچنان اموررسانشی شورای اروپایی را بنا بر تقاضای هماهنگ ساز این عرصه در میانگاه توجه قرار داده وفیصله نمود تا در آینده نزدیک نشست جداگانه ای در این زمینه  با دست اندر کاران امور تبلیغ و فرهنگ شورای اروپایی برپا گردد.همکاری با جوانان دربرگزاری نخستین کنفرانس سرتاسری جوانان حزب مردم افغانستان، استقبال از پیوستن شورای کشوری اوکرایین حزب مردم افغانستان و برقراری مناسبات همکاری رفیقانه میان هردو ، همکاری کادرهای شورای اروپایی با ارگان های حزب مردم افغانستان درزمان اقامت شان درافغانستان ، امورقیمومت شورا های ولایتی درکشور و یک سلسله مسایل دیگر نیزدراین اجلاس هیات رییسه مورد ارزیابی و کنکاش قرارگرفت و فیصله های مشخص در باره آن‌ها اتخاذ شد .

در پایان کار، رفیق کاوه کارمل رییس شورای اروپایی فیصله ها و برآیند نشست را با فشرده گی جمعبندی نموده افزود : «اکنون شورای اروپایی ما با انرژی وابتکارات نوینی وارد سال دوم کاری خود گردیده وما قصد داریم تا ازهمه ظرفیت‌ها و نیروی خود برای بر آورده ساختن برنامه‌های کاری و آوردن تکانه های سازنده برای ارتقا سطح کیفی کار شورای اروپایی و بارآوری بیشتر درکارکردهای مان بهره بگیریم. شورای ما وظایف خویش را خود مشخص نموده و ما باید آن‌ها را انجام دهیم .شورای اروپایی ما ارگان زنده است ، پرستیژ و اوتوریته آن بموازات عملکرد سازنده آن رُشد میکند.ما به کار پیگیرو وقفه ناپذیر خود ادامه میدهیم .»

نشست هیات رییسه شورای اروپایی پس از چهار ساعت با اتخاذ یک سلسله تصامیم و تدابیر به پایان رسید .

 

 زنده گی سازمانی ـ بامداد ۱/ ۱۳ ـ ۰۲۰۹