پیام کمیته اجراییه شورای کشوری هالند

حزب مردم افغانستان

مبنی بر برگزاری پلینوم شورای مرکزی حزب مردم افغانستان

 

شورای کشوری هالند حزب مردم افغانستان صمیمانه ترین تبریکات خویش را بمناسبت تدویر موفقانه پلینوم تشکیلاتی شورای مرکزی حزب مردم افغانستان که بتاریخ نزده ام ثورسال روان خورشیدی درشهرکابل تدویر یافت، رییس حزب، کمیته اجراییه و کمیسیون نظارت و بررسی شورای مرکزی برگزید، به شخص رفیق پوهاند دوکتور راوش رییس حزب، شورای مرکزی و شورای اروپایی حزب مردم افغانستان تقدیم میدارد.

شورای کشوری هالند حزب مردم افغانستان پشتیبانی و حمایت خویش را از تمامی تصامیم و فیصله های شورای مرکزی اعلام داشته در تحقق آن مسوولانه تلاش نموده برای رفقای منتخب در پست های رهبری ح.م.ا. موفقیت های مزید در امر تحقق آرمانهای ح.م.ا. آرزو میبرد.

 

به پیش در راه تحکیم وحدت وپیروزی هرچه بیشتر ح.م.ا.

 

با درودهای رفیقانه 

کمیته اجراییه شورای کشوری هالند ح.م.ا.

۲۶می ۲۰۱۳

 

                                                                                                                      


پیام حمایت و پشتیبانی هییت اجراییه شورای کشوری

حزب مردم افغانستان در سویدن 

شورای کشوری حزب مردم افغانستان در سویدن صمیمانه ترین تبریکات خویش را بمناسبت تدویر موفقانه پلینوم تشکیلاتی شورای مرکزی حزب مردم افغانستان که بتاریخ نزده ام ثورسال روان خورشیدی درکابل تدویر یافت؛ و رفیق گران ارج پوهاند داکتر محمد داوود راوش را به حیث رییس شورای مرکزی برگزید ،حضوررفقای رهبری شورای مرکزی و شورای اروپا یی حزب مردم افغانستان تقدیم میدارد. رفقای شورا های ایالتی ومرکزشورای کشوری حزب مردم افغانستان در سویدن پشتیبانی و حمایت خویش را از تمامی تصامیم وفیصله های شورای مرکزی اعلام میدارد و پروسه وحدت را در الوویت های کاری خویش قرارداده و مبارزه خستگی ناپذیرانجام میدهد وازهمه رفقا میخواهد تا دراین پیروزی با ما شریک شده چرا که یگانه راه حل بنبست درحزب ما وحدت عام وتام همه اعضا و ارگانهای حزب ما میباشد .

به پیش در راه وحدت وپیروزی بیشترحزب محبوب ما

با احترام و درودهای رفیقانه 

عبدالحکیم خلیق مسوول شورای کشوری حزب مردم افغانستان در کشور سویدن

کمیته اجراییه شورای اروپایی حزب مردم افغانستان

تشکیل جلسه داد


کمیته اجراییه شورای اروپایی حزب مردم افغانستان روز چهارشنبه مورخ اول ماه می سال ۲۰۱۳ ترسایی با ریاست رفیق ولی محمد زیارمل ، سرپرست شورای اروپایی حزب مردم افغانستان از طریق شبکه پال تشکیل جلسه نمود.
در این نشست نخست رفیق عملیار مسوول اسناد وارتباط شورای اروپایی ازتکمیل نصاب وتعداد اشتراک کننده گان گزارش داده افزود که چون اکثریت اعضای کمیته اجراییه شورای اروپایی در این نشست حاضراند جلسه می تواند برپا گردد. سپس رفیق ولی محمد زیارمل سرپرست شورای اروپایی حزب مردم افغانستان از رویدادهای داخل حزب وازجریانات تدویر پلینوم شورای مرکزی ح.م.ا به گونه فشرده گزارش داده  افزود: «  بنا بر درخواست دوامدار وپیاپی هموندان حزب مردم وتقاضا های مکرر اعضای شورای اروپایی حزب مردم افغانستان هیاتی حسن نیت شامل رفقا کاوه کارمل وتوده یی به کابل تشریف بردند.هیات با تماس های پیاپی وتقاضا های متعدد خواهان تدویر پلینوم شورای مرکزی ح.م.ا شد.هیات با طرف های گوناگون صحبت نمود ویکباردیگر تقاضای تدویر پلینوم شورای مرکزی را خواستارگردید. ازاثرتلاشهای کمیسیون شورای مرکزی حزب مردم افغانستان تحت ریاست رفیق استاد حلیم شرایط برپایی پلینوم فوق العاده فراهم شد. وقرار برآن شد تا پلینوم شورای مرکزی حزب مردم افغانستان به تاریخ ۱۹ ماه ثور سال جاری تدویر یابد .

رفقای گرامی !  اکنون وظیفه ماست تا ازکارکمیسیون موظف واز تلاشهای رفقا با قدردانی یاد کنیم واز تمام امکانات به خاطر تدویرموفقانه پلینوم شورای مرکزی ح.م.ا استفاده نمایم. تقاضا می دارم تا رفقا در این مورد دیدگاه های شان را ابراز بدارند.»

 سپس رفقا هریک: داکتر حمیدالله مفید ، زبیرشیرزاد وداکتر صدیقی پیرامون تدویرهرچه شکوهمند پلینوم ابرازنظر نمودند. درپایان فیصله به عمل آمد تا پیام تاییدی ازجانب کمیته اجراییه شورای اروپایی عنوانی کمیسیون شورای مرکزی حزب مردم افغانستان فرستاده شود وازکاررفقای گرامی که در این راه تلاش نموده اند سپاس وقدردانی به عمل آید.
کار نشست کمیته اجراییه در فضای حسن تفاهم وتوافق همه جانبه رفیقانه به پایان رسید.

 

پلینوم شورای مرکزی حزب مردم افغانستان

تدویر یافت

 

شهر کابل. شعبۀ تبلیغ وترویج

پلینوم شورای مرکزی حزب مردم افغا نستان به تاریخ ۱۹ ثور ۱۳۹۲ خورشیدی، به اشتراک اعضای شورای مرکزی حزب مردم افغانستان وشماری از مهمانان که به پلینوم دعوت گردیده بودند ، در شهر کابل تدویر یافت.

 

 

کار پلینوم با تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید توسط محترم مولوی امام الدین آغاز گردید.

سپس رفیق استا د حلیم رییس کمیسیون تدارک وسازماندهی پلینوم ، گزارش کار کمیسیون، واجندای  پلینوم، شامل " بحث در باره انتخاب رییس حزب مردم افغانستان، انتخاب ترکیب جدید کمیته اجراییه وترکیب کمیسیون نظارت وبررسی"  را  به جلسه ارایه نمود.

 

 در مورد اجندای پیشنهاد شده، رفقا زبیر شیر زاد،  لطیف صالحی،  انور متین ، نجیب الله خرم، حسن سپاهی،  انجنیر میر احمد، پیر محمد سیلاب ، صبور ثابت، دهقانزاده، سلیمان کامجو، نفس جهید، دینه گل ، کاوه کارمل ، دکتر حمیدالله مفید ، پوهاند داکتر محمد داوود راوش، احمد شاه اوریا خیل و خلیل بایانی صحبت همه جانبه نموده ونظریات شان را در باره اجندا ابراز داشتند .

 سپس رفیق استاد حلیم روی ماده نخست اجندا تماس گرفته، گفت  « از اینکه اشخاص دیگر درخواست کاندیداتوری شانرا برای مقام ریاست حزب به کمیسیون شورای مرکزی و پلینوم ارایه نکرده اند،  از اعضای محترم شورای مرکزی تقاضا می نمایم تادر بارۀ انتخاب رفیق پوهاند داکتر محمد داوود راوش به حیث رییس شورای مرکزی حزب مردم افغانستان ابراز رای نمایند.  خبر می افزاید که اشتراک کننده گان پلینوم شورای مرکزی  یکباردیگرانتخاب رفیق پوهاند داکتر محمد داوود راوش را به حیث رییس شورای مرکزی حزب مردم افغانستان به اتفا ق آرا مورد تایید قرار دادند.

پس از اعلان نتایج شمارش آرا، رفیق استاد حلیم  انتخاب رفیق راوش را به حیث رییس حزب مردم افغانستان تبریک گفت و از ایشان دعوت نمود که صحبت نماید.

رفیق پوهاند داکتر محمد داوود راوش رییس  حزب مردم افغا نستان در سخنرانی شان از شرکت  وسهم فعال اعضای شورای مرکزی در کارپلینوم ، ابراز نظرهای رفیقانه و اعتماد بزرگ آنها در مورد انتخاب شان به حیث رییس حزب مردم افغانستان ابراز سپاس نموده و گفتند که ما برای بحث پیرامون مسایل با اهمیت سیاسی و مشکلات درون سازمانی، حل مسایل ساختاری وتشکیلاتی و تامین وحدت حزب گرد هم آمدیم. خرسندم که اعضای شورای مرکزی در فضای باز،رفیقانه و اعتماد متقابل به بحث وتبا دل نظر می پردازند وبه شیوۀ دموکراتیک تصمیم می گیرند. من بحیث رییس حزب مردم افغانستان یکبار دیگر تعهد می نمایم که استحکام هرچه بیشتر وحدت ویکپارچگی سازمانی را در راس وظایف خویش قرار داده، یکجا با شما اعضای محترم شورای مرکزی بخاطر تحقق اهداف حزب مردم افغانستان، برای ترقی وپیشرفت کشور ، برای تآمین امنیت ، صلح وثبات سراسری کار ومبارزه خواهم کرد"

 رفیق راوش در ادامه صحبت شان گفتند « رفقا، بزرگ بودن در صداقت، تحمل، شکیبایی وگذشت کردن است . بسیار دشوار است که بیاموزیم که چگونه گذشت کنیم وچگونه بر دشواری ها غلبه وپیروزی حاصل نماییم . ما باید بینش، دید وسیع  وعلمی داشته باشیم. ما باید همیشه با مردم  ودر کنار آنها قرار داشته باشیم. ما برای کمیته اجرائیۀ، کمیسیون نظارت وبررسی وتمام شورا های حزبی خویش پلان منظم کاری ترتیب وبه منصه اجرا قرار خواهیم داد. برای رفقا خاطر نشان می سازم که ما به کار بیشتر ومبارزه هدفمند درروشنی برنامه ترقیخواهانه ح.م.ا نیاز داریم و باید گفت که غفلت کردن برای ما مجاز نمی باشد. ما باید به کار ومبارزه عادلانه خود برای آزادی، دموکراسی، ترقی وعدالت اجتماعی با وحدت وهمبستگی رفیقانه ودوستانه در جامعه ادامه بدهیم. برای شما ازبارگاه خداوند متعال صحت، سعادت وکامگاری آرزو می دارم"

 رفیق پوهاند داکتر محمد داوود راوش رییس حزب مردم افغا نستان در پایان سخنرانی شان، ترکیب جدید کمیتۀ اجراییه شورای مرکزی ح.م.ا را به پلینوم پیشنهاد نمود. اعضای شورای مرکزی از پیشنها د رفیق داکتر راوش به اتفاق آرا حمایت وپشتیبانی کردند. سپس طبق اجندا ی تایید شده، ترکیب کمیسیون نظارت وبررسی شورای مرکزی ح.م.ا پیشنهاد گردید که به اتفاق آرآ مورد تصویب پلینوم قرار گرفت.

خبر می افزاید که در قسمت پایانی کار پلینوم، طرح مصوبۀ پلینوم شورای مرکزی ح.م.ا ، پیرامون وظایف بعدی ارگانها واعضای حزب به بحث گذاشته شد که با تعدیلات واصلاحات معین مورد تایید وتصویب پلینوم قرار گرفت .

 کار پلینوم حوالی ساعت ۱۲ ظهر در فضای تفاهم ، وحدت وهمبستگی رفیقانه با ابراز حمایت وپشتبانی از فیصله های پلینوم پایان یافت

طبق یک خبر دیگر، پس از ختم کار پلینوم شورای مرکزی، اجلاس ترکیب جدید کمیتۀ اجراییه به ریا ست پوهاند داکترمحمد داوود راوش دایر گردید. اعضای کمیته اجراییه کاندیداتوری شماری از اعضای کمیته اجراییه برای عضویت در هیات رییسه را مورد بررسی قرار داده وبه تعداد ۴ تن را به عضویت هیات رییسه انتخاب نمودند. خبر می افزاید که همچنان کمیسیون کنترول وبررسی شورای مرکزی حزب مردم افغانستان تشکیل جلسه داد که درآن رییس کمیسیون کنترول وبررسی شورای مرکزی حزب مردم افغانستان انتخاب گردید.