پیام شادباش شورای اروپایی حزب مردم افغانستان

به مناسبت نوروز وبهار سال ۱۳۹۲ خورشیدی

 

هممیهنان گرامی،

رفقای حزب مردم افغانستان،

ترقیخواهان وطن،

نوروز برهمه  شما مبارک باد!

نوروز ، سال نوخورشیدی و آمدن بهارمنحیث جشن پیروزی شگوفایی و زنده گی بر سردی وافسرده گی، آغاز جشن رویش وپویش وفصل زیستن ورُستن را به ستایش می نشینیم.

Read more...

پیام شادباش شورای اروپایی حزب مردم افغانستان

به مناسبت هشتم مارچ روز جهانی زن

 

زنان زحمتکش ، مبارز، و آگاه !

شورای اروپایی حزب مردم افغانستان هشتم مارچ، روزهمبستگی جهانی با مبارزات زنان جهان را به زنان آزاده و پرتلاش افغان در داخل وخارج از کشور ازجمله هموندان حزب مردم افغانستان تبریک گفته، اطمینان دارد که پیکار دشوار و پرفراز و نشیب زنان جهان، در راه دست یابی به برابری اجتماعی، اقتصادی و سیاسی سرانجام به پیروزی خواهد رسید.

زنان مبارز افغان همراه با جامعه مدنی کشور و زنان جهان از این روز در حالی بزرگداشت بعمل می آورند، که وضع زنان افغان براساس گزارشات سازمانهای دفاع ازحقوق بشر بصورت تراژیک وخیم ترگردیده است. نابرابری، خشونت علیه زنان وتعمیل انواع ستم  برآنان در حال اوجگیری است. زنان اولین قربانبان جنگ، بی امنیتی، فقر ساختاری، بیکاری، نابرابری های اجتماعی ـ اقتصادی وبی قانونی اند.

ترک اجباری وطن و زنده گی در شرایط غربت بر دردها و دشواری های زنان افغان افزوده و زنان هموطن ما را با چالش های نوی درمحیط تازه اجتماعی و فرهنگی روبرو نموده است. این شرایط نیاز مبارزه مشترک با زنان و جنبش های ترقیخواه و هوادار برابری، دموکراسی وعدالت درمحیط تازه اجتماعی را برجسته تر میسازد.

حزب مردم افغانستان با این باور است که هیچ جنبشی بدون سهم وسیع و آگاهانه زنان به پیروزی رسیده نمی تواند ، و برای همین هم مبارزه بخاطر حل مساله زن و ارتقا نقش آنان درهمه عرصه های زنده گی و تامین حقوق برابراقتصادی و اجتماعی زن با مرد را از اصول زرین برنامه وی خود می داند. ما به نقش زنان در خانه سازمانی مان ارزش فراوان قایل بوده، سنت ها ودستآوردهای جنبش مبارزاتی زنان افغانستان را پیوسته گرامی داشته و ازافزایش نقش زنان مبارز و پیکارجو درصفوف حزب مان و جنبش زنان کشور، در نهاد ها وتشکیلات مردمی و دموکراتیک زنان جانبداری وحمایت نموده وآنها را متحد طبیعی خود در رسیدن  به عدالت اجتماعی ، رشد اقتصادی وفرهنگی وحل چالشها ودشواری ها ی موجود کشور میدانیم.

 

 

فرخنده باد هشتم مارچ، روز جهانی زن و روز همبستگی رزمجویانه با مبارزات زنان جهان!

 

پیام تبریکیه به مناسبت هشتم مارچ

خواهران ، مادران دلیر و با شهامت وطن و سراسر جهان روزتان مبارک باد!

هشتم مارچ روز همبستگی زنان سراسر جهان، هشتم مارچ روز مبارزه علیه ظلم واستبداد،هشتم مارچ روز پیکارعلیه ستم سرمایه ، هشتم مارچ روز پیکار حق بر باطل، هشتم مارچ روزپیمان مشترک زنان بخاطر کسب حقوق حقه شان ، هشتم مارچ روز ندای برابری حقوق زنان با مردان ، هشتم مارچ روز مبارزه بخاطر مزد مساوی در برابر کار مساوی ، هشتم مارچ روز شناسایی هویت و شخصیت زنان ،  هشتم مارچ روز ندای صلح و پیروزی بر جنگ و انوع ستم و خشونت علیه زن ، و بالاخره هشتم مارچ روزجنبش زنان دنیا بر همگان مبارکباد!

بویژه بر زن قهرمان، مبارز سر سپرده ، واز خودگذر کشور مان دکتورس اناهیتا راتبزاد عزیز مبارکباد!

برای هریک تان عمردراز،پیروزی و بهروزی آرزومینمایم

زلیخا پوپل مسوول شعبه امور اجتماعی اروپایی حزب مردم افغانستان

تدویر جلسه کمیته اجرائیه شورای کشوری هالند حزب مردم افغانستان

جلسه نوبتی کمیته اجرائیه شورای کشوری هالند حزب مردم افغانستان شام سه شنبه مورخ 5 مارچ 2013 از طریق شبکه انترنتی " پال تاک" دایر گردید.
ساعت هشت و سی شام مطابق اجندای قبلاٌ  پیشنهاد شده جلسه آغاز گردید. بعد از آنکه محترمه رفیق نفیسه اسحاقزی رسمیت جلسه و اجندای پیشنهادی را اعلان نمود، رفیق بصیر دهزاد طی صحبت مختصر از انکشافات سازمانی در داخل کشور و شورای اروپایی جلسه را آغاز و از حضور تمامی اعضای هیاٌت اجرائیه در جلسه اظهار سپاسگزاری نمود.
در بخش اول رفیق انجنیر عمر فیض مسؤول کمیسیون تشکیلات شورای کشوری گزارش مکمل از مسایل مربوط به تشکیلات، شرکت در جلسات واحد های اولیه، ایجاد یک تشکیل منظم و شفاف به جلسه ارایه نمود. در این گزارش جهات با ارزش امور تطبیق شده در مطابقت با اسناد و مصوبات هیاٌت ریسه و کمیته اجرائیه شورای اروپایی و مصوبات کمیته اجرائیه شورای کشوری یادآوری گردیده و همچنان کمبودیهای موجود که باید برای رفع ان در فرصت زمانی کوتاه اقدام گردد، مشخص گردیده بود. بخاطر رفع جدی کمبودیها و ایجاد یک سیستم بهتر کاری تشکیلاتی و تدابیر جهت فعال شدن بخشهای مربوط به جوانان و زنان در جنب کمیته اجرائیه تصامیم لازم اتخاذ گردد. پیشنهادات سازنده رفقا در زمینه و نقاط برجسته و قابل تطبیق گزارش طی مصوبه ای مورد تصویب جلسه قرار گرفت.
در بخش دوم اجندا که مسایل مربوط به انکشافات ایتلاف احزاب و سازمانهای دموکرات و ترقیخواه افغانستان موضوع بحث بود، از رفیق نصیراحمد صدیقی عضو شورای مرکزی ح. م .ا.  که به دعوت هیآت ریسه شورای کشوری هالند در جلسه شرکت نموده بود تقاضا بعمل امد تا در زمینه صحبت نماید. رفیق صدیقی در مورد ایتلاف احزاب و سازمانهای دموکرات و ترقیخواه افغانستان توضیحات مفصل ارایه نمود. رفیق صدیقی نه تنها توضیحات وسیع در مورد ارایه نموده بلکه به تعدادی از سوالاتی که رفقای واحد های اولیه اخصاٌ واحد اولیه نورد هالند مطرح نموده بودند، نیز پاسخ های روشن ارایه نمود. اعضای جلسه از توضیحات همه جانبه رفیق صدیقی اظهار سپاس و رضایتمندی نمودند.
در بخش سوم اجندا، سوالات و نقاط نظر انتقادی عده ای از رفقای واحد های اولیه بخصوص واحد اولیه نورد هالند مورد جر و بحث های رفیقانه قرار گرفت. در ارتباط به سوالات مطرح شده رفقا هرکدام: انجنیرعمرفیض، داکتر نثاراحمد صدیقی، بصیردهزاد، حیات کریم و سرور زهتاب نقاط نظر شان را مطرح نمودند. جلسه در ارتباط پاسخ به سوالات تصمیم گرفت تا توضیحات و جوابهای مرتبط به شورای کشوری را بار دوم طی یادداشتی به رفقا از طریق جلسات واحد های اولیه ارسال نمایند و سوالاتی را که به شورای اروپایی مربوط  میشد طی نامه ای جداگانه از طریق کمسیون اسناد و ارتباط شورای اروپایی به رفقای زیربط انتقال دهد.
در این جلسه موضوع جمعآوری کمکها و اعانه به مهاجرین هموطن ما در کشور یونان که به همت و ابتکار کمسیون امور اجتماعی شورای اروپایی ح. م. ا. رویدست گرفته شده است مطرح گردید. جلسه تصویب نمود  تا در جلسات آینده واحد های اولیه به جمع اوری اعانه اقدام گردد و از طریق مسؤول کمسیون مالی ( رفیق زهتاب) به مرجع مربوطه انتقال یابد.
در بخش های مختلفه جلسه رفقا هر یک شعیب اسحاقزی، آقا محمد نورانی، عمر فیض، سرور زهتاب، حیات کریم، نثار احمد صدیقی و بصیر دهزاد نقاط نظر و پیشنهادات شان را مطرح نمودند.
در اخیر جلسه انتقادات رفقا مورد بحث قرار گرفت و پاسخ هایی پیرامون این انتقادات ارایه گردید. در این بخش رفقا هریک: نثار احمد صدیقی، حیات کریم و بصیردهزاد نقاط نظر شان را مطرح نمودند. در این جلسه وعده داده شد تا در جلسه آینده کمیته اجرائیه به سوالات و انتقادت مطرح شده جواب ارایه گردد.

جلسه ساعت 23:30 شب خاتمه پذیرفت.

 

نفیسه اسحاق زی

مسؤول کمسیون اسناد و ارتباط

 

 

هیات رییسه شورای اروپایی حزب مردم افغانستان تشکیل جلسه داد

 

دومین اجلاس هیات رییسه شورای اروپایی حزب مردم افغانستان در سال روان ترسایی بروز بیستم فبروری 2013 دایر گردید .در این نشست پس از اعلام نصاب ،اجندای زیرین به تصویب رسید :

1 ــ  گزارش شعبه تشکیلات شورای اروپایی  حزب مردم افغانستان در رابطه با ساختار  تشکیلاتی و راپور احصاییوی شورای اروپایی از بابت سال 2012 ترسایی ،

2 ــ  گزارش شعبه اموراجتماعی پیرامون کار و فعالیت های اجتماعی شورای اروپایی حزب مردم افغانستان از جمله در جانبداری و دفاع از حقوق مهاجرین افغان در اروپا ،

3 ــ  پیشنهادها ، نظریات  و انتقادات.

در آغاز کار نشست نخست رفیق کاوه کارمل رییس شورای اروپایی حزب مردم افغانستان در باره فعالیت‌های شورا در فاصله میان دو اجلاس هیات رییسه شورای اروپایی صحبت و نتایج بدست آمده را بیان نمود. او در زمینه خاطر نشان ساخت :  شورای اروپایی روز تا روز با چهره جدید ، ابتکارات جدید ، شیوه‌های استفاده از ابزار جدید در میان جامعه افغانی مقیم اروپا به مثابه یک سازمان پویا و مبتکر تبارز مینماید و در نتیجه همکاری‌های ارگان ها ی اروپایی و سازمان های کشوری به دستآورد های مثبت نایل گردیده است.رفیق کاوه کارمل در این رابطه از سفر هیات شورای اروپایی به کشور یونان و دیدار با اعضای شورای کشوری یونان حزب مردم افغانستان ، مقامات یونانی و مهاجرین افغان در یونان که گزارش مفصل آن در تارنمای بامداد ارگان نشراتی شورای اروپایی حزب مردم افغانستان به نشر رسیده است؛ صحبت نموده و خاطر نشان ساخت که مهاجرین افغان در اینکشور در شرایط نهایت دشوار بسر میبرند و برای حل پرابلم های شان مساعی همه جانبه واقدام‌ها ی عملی ضروری است. برای همین منظور هیات حزب مردم افغانستان در سفر خویش تلاش نمود تا با آن احزاب و سازمان های کشور میزبان که از امکانات اثرگذاری در پارلمان و حیات سیاسی انکشور برخوردار اند؛ و میتوانند صدای هموطنان آواره ما را بگوش یونانی ها و جهانیان برسانند و سهولت های را ایجاد کنند ملاقات نمود .هیات شورای اروپایی در همسانی با برنامه حزب مردم افغانستان که برهمبستگی و  وجوه مشترک انساندوستانه با طیفی وسیعی از احزاب دموکراتیک و مترقی جهان اتکا میورزد، ولی در اتخاذ سیاست مطابق به نیازمندی های مردم و با درنظرداشت ویژه گی های جامعه خود عمل میکند  از همه احزاب ، سازمان های اجتماعی و مراجع دیگر تقاضای همکاری و کمک‌های بشر دوستانه را با پناه گزینان افغان نمود که خوشبختانه با پاسخ مثبت برخی از  آن‌ها در چارچوب امکانات شان مواجه گردید.

رییس شورای اروپایی همچنان تدویر جلسات شورا های کشوری حزب مردم افغانستان  در اروپا و نشست های شعبات شورای اروپایی و به ویژه پذیرش اعضای نو را به ساختار های حزب نشانه ای از پویایی زندگی حزبی دانست .رفیق کاوه کارمل در بخشی از اظهارات خود یاد آور شد که « بسیاری ها با ابزار نرم میخواهند ما را متأثر سازند . آن‌ها همواره سنگ‌های را بسوی ما پرتاب میکنند ، ولی ما سعی داریم تا از این سنگ‌ها در اعمارحانه حزبی خود استفاده کنیم .» او با یادآوری از فعالیت‌های شورای اروپایی در بخش‌های ایتلاف احزاب مترقی و دموکرات ،  تشکیلات ، تبلیع و فرهنگ ، روابط خارجی و نهاد های اجتماعی  اظهار آرزومندی نمود تا همه ارگان های شورای اروپایی با کار و ابتکار بیشتر شورای اروپایی را به سازمان نمونه برای حزب مردم افغانستان ، احزاب همسو و دوستان خود مبدل سازند.

پس از سخنان رییس شورای اروپایی،  رفیق حفیظ مصدق مسوول شعبه تشکیلات شورای اروپایی گزارش همه جانبه ایرا در باره ساختار ها، رُشد و داده‌های کمی سازمان ارایه نموده و از پذیرش چهل عضو جدید به صفوف حزب مردم افغانستان در کشور های انگلستان ، یونان ، الما ن ، هالند و اتریش در ماه اخیر خبر داد .اعضای هیات رییسه هر یک عمر محسن زاده ، نصیر احمد صدیقی و ولی محمد زیارمل ضمن قدر دانی از فعالیت‌های شعبه تشکیلات شورای اروپایی و شورا های کشوری حزب مردم افغانستان به پاره‌ای از مسایل تشکیلاتی پرداخته و بر ضرورت همکاری بیشتر شورا های کشوری و سهولت بخشیدن امور اشاره نمودند .هیات رییسه با آتفاق آرأ مصوبه ایرا به تصویب رسانید که در آن شاخص های کاری بمنظور بهبود کار های تشکیلاتی تصریح گردیده است .

در بخش دوم کار نشست هیات رییسه ،  رفیق زلیخا پوپل مسوول شعبه کار با نهاد های اجتماعی گزارش دقیقی را در باره فعالیت‌های این شعبه پیشکش نمود .وی در زمینه از تدابیر و اقدام‌ها عملی به ویژه کمک با مهاجرین افغان در یونان سخن گفته و اظهار آرزومندی کرد تا اموال و مواد جمع آوری شده شورای اروپایی هر چه زودتر به یونان انتقال یابد و پروژه های مد نظر گرفته شده تطبیق گردند. رفیق زلیخا پوپل همکاری نهاد های مهاجرین را در کشورهای اروپایی در امر حل پرابلم های موجودمهاجرین افغانی ارزشمند دانسته و از شورا های کشوری حزب مردم افغانستان که در این زمینه بذل توجه نموده اند اظهار سپاس نمود. مسوول شعبه کار با نهاد های اجتماعی بار دیگر ازهمه روسأ و اعضای شورا های کشوری تقاضا نمود تا دررابطه با مهاجرین افغان در کشور های شان برنامه‌های کاری سودمندی را رویدست گیرند .

هیات رییسه شورای اروپایی کارکرد های شعبه کار با نهاد های اجتماعی را ارزیابی مثبت و از مساعی رفیق زلیخا پوپل قدر دانی نمود .اعضای هیات رییسه کار با جوانان را یکی از آماج های اساسی و اولویت های امور دانسته و خواهان ابتکارات بیشتر شورای های کشوری وشعبه کار با نهاد های اجتماعی گردید .

 

در بخش فرجامین جلسه ، هیات رییسه نظرها و پیشنهادهای متعدد را در رابطه با گردهمایی ها ، مناسبت‌های مهم  و وظابف پلانی  ارگان ها در ماه مارچ 2013 ترسایی مطرح نمود.اجلاس در پایان کار خود فیصله نمود تا گروپ کاری برای انجام امور معینه و تدوین برنامه کاری مشخص گردد .در این زمینه پیشنهاد رفیق نصیر احمد صدیقی ناظم امور شعبات کار با نهاد های اجتماعی و تفاهم پذیرفته شد .

رفیق کاوه کارمل با ارزیابی کار نشست وظایف مبرم شورای اروپایی را در استقامت های تعین شده یکبار دیگر تصریح نموده واز همه ارگان ها و اعضای شورای اروپایی خواهان عطف توجه و بذل مساعی بیشتر گردید .