تدویراجلاس شورای" لندن" حزب مردم افغانستان

مورخ دهم فبروری سال 2013

 

 

جلسه شورای لندن شورای کشوری انگلستان حزب مردم افغانستان در فضای گوارا وشعف انگیزیکه لحظات قبل از اجلاس ،با پخش ترانه ها و سرود های میهنی در تالار جلسه شکل یافته بود، به اشتراک رفیق گرامی سید اکرام پیگیر یکتن از پیشگامان استوار،دلسوزومحبوب نهضت ترقیخواه کشور ، درشهر لندن دایرگردید.

کار جلسه با سحنان گرم ورفیقانه رفیق جاوید جویا عضو شورای اروپایی ومعاون شورای کشوری انگلستان حزب مردم افغانستان،آغازگردید.رفیق جویا ، درابتدا، مشارکت رفقا را درکار اجلاس خیرمقدم گفته واجندا وپلان کارجلسه را ذیلا قرائت فرموده که به اتفاق آرامورد تصویب واقع گردید:

1- نگاهی به جایگاه حزب مردم افغانستان ووظایف تآخیر ناپذیرسازمان ما

2- بحث پیرامون گزارش اساسی

3- مسایل تشکیلاتی .

4- مسایل مربوط به پذیرش به صفوف حزب

5-تصویب پلان تدابیرشورای کشوری انگلستان حزب مردم افغانستان ازبابت سال 2013.

6- ایجاد وتقسیمات واحد های اولیه حزبی

7-اتخاذ تدابیر پیرامون مسایل مالی:

الف- بخش حق العضویت ها .

ب- ایجاد فوند مالی برای مسایل فرهنگی ورسانه یی داخل کشور .

8-  طرح ها،نظریات ،انتقادات وپیشنهادات .

9-مسایل آموزش : سخنرانی رفیق جاوید جویا در رابطه با مسایل سیکولاریسم .

پس ازتصویب اجندا ،رفیق محمد عارف عرفان رییس شورای کشوری انگلستان حزب مردم افغانستان ،سحنرانی شفاهی خویش را آغاز نموده فرمودند:

رفقای عزیز وگرامی،طوریکه شما بیاد داریند به تاریخ 21 ثور1391 کنگره باشکوه حزب مردم افغا نستان درشهرکابل دایرگردید وازبطن آن میلاد پرمیمنت حزب مردم افغانستان با ،پا گذاشتن  به جهان هستی نوید های سازنده وبالنده را به ارمغان آورد.با توجه به میعاد زمانی ونتایج ودست آورد های کنگره ،ما اکنون باید دریک دید نقاد وهمه جانبه با توجه به پسمنظرآن، درک نماییم که حال حزب مردم افغانستان در پرتو این کنگره با توجه به انکشافات سیاسی ،اجتماعی وسازمانی خویش درکجای جامعه ایستاده است؟

چشم انداز درک وتصویر موجود از دست آورد های بارز کنگره حزب گویای این حقیقت ناب است که کنگره حزب،دارای دینامیسم قوی ولوکوموتیف نیرومندی بود که چرخه های حزب را که دراسارت وزندان "زمان "گیر افتیده بود ،به چرخش آورده وبرای حزب ما پروبال تازه بگشود.درپرتوآموزه های کنگره،حزب، چون پرندۀ درمیان مردم قابلیت پرواز آموخته وپُل های ارتباطی خویش را تا اعماق لایه های اجتماعی ایجاد وخوشبختانه امروز به حیث  یک حزب سراسری درداخل جامعه ازایفای نقش قابل ملاحظۀ در ابعاد سیاسی جامعه برخوردارمیباشد.

تغییرات محسوس وانکار ناپذیر دربخش های سازمانی،سیاسی ,اجتماعی ،فرهنگی وآموزشی حزب ایجاد شده وفقط تنها درهمین اواخر دربرخی شوراهای شمال کشورحدود( 360) تن از میان جوانان ونسل جدید سرنوشت خویش را با سرنوشت حزب ما پیوند داده که این خود حقیقتیست که مردم آدرس های جدید ی را برای تحقق آرمان ها وآرزوهای انسانی وشریفانه شان بازیابی نموده اند.

دربخش رسانه یی وفرهنگی تغیرات وپیشرفت های جدیدی رونما گردیده وتنها طی همین چند هفته یی اخیر سه بار مصاحبه های تلویزونی با بخش رهبری حزب برای بیان اهداف ومرام حزب مان وانکشافات جامعه تحقق یافته است . همچنان ،پس از ایجاد "سایت حقیقت" ارگان مرکزی حزب ،آمادگی برای نشریه ماهنامه حقیقت وانتشارآن  درمیان کتله های وسیع ازمردم تا قرا وقصبات کشور روی دست است .

دریک نگرش دیگرمیتوان اذعان داشت که ،خلایی که ازفقدان نسل جوان به مثابه آینده سازان وتکیه گاه حزب ،سازمان ما را تهدید مینمود ،با ایجاد سازمان ترقیخواه ودموکرات جامعه ،حال خوشبختانه این کمبود، مرتفع شده است وبه همین ترتیب با توجه به نقش خلاقانۀ زنان درامر سازندگی جامعه ،حزب ما موفق شد تا شورای زنان را که نخستین گام عملی واستوار درین راستاست ،پایه گزاری نماید.

سفرهای ارکان رهبری حزب درولایات وولسوالی ها به یک امربارزو روتین مبدل شده ورفقای ردیف های رهبری ،با پذیرش خطرهای جانی درجاده های ناهموار کشور صدای حزب را تادور ترین نقاط کشوربه گوش مردم رسانیده وشورا ها وسازمانهای محلی را یاری رسانیده وتکانه های جدید سیاسی وسازمانی ایجاد مینمایند.

با توجه به بروز بحرانات برخاسته وحفظ وحدت وهمبستگی حزب ،با تکیه برپایه خردهمگانی ،دلسوزی های رفیقانه وعاقبت اندیشانه ،اکنون فضای نهایت صمیمانه میان رفقای اعضای شورای مرکزی در افغانستان ایجاد شده است ورفقا با تمام صداقت واحساس درصدد آنند تا سوء تفاهمات برخاسته از تدویر پلینوم را با روحیه رفیقانه وایثارگرانه مرتفع ساخته وبه وضعیت دلهره انگیز پیشین نقطۀ پایان گذاشته که این خود دروازه های امید وآرزورا برای حزب ورفقا بازگشایی نموده که ما جدآ ازین پروسه حمایت بیدریغ نموده وبه آن امید میبندیم.

با توجه به سطح انقطاب وتشتت نیرو های دموکراتیک ملی ،اکنون چرخشی بزرگی در میان نیرو های همطراز همسو ، ترقیخواه ودموکرات جامعه پدید آمده واین درک واضحآ شکل گرفته است که مبارزات پراگنده ویکه یکه ،این کاروان را به سرمنزل مقصود نمی رساند، جذبه های همبستگی بیش از پیش با توجه به سطح ابعاد بحران سیاسی  در جامعه ، به گستردگی وانکشاف سریع "ایتلاف احزاب وسازمان های دموکرات وترقیخواه جامعه " انجا میده که درین اواخر ،دوحزب برادر ،"حزب وطن " وحزب آزادگان " درجمع این ایتلاف پیوسته وتحت پلاتفرم واحد ودرفضای همسوی ودوستانه درامر مبارزات مشترک درزیرچترواحد سیاسی به پیش میروندکه درین خصوص میتوان گفت که احزاب دیگری نیزابراز آمادگی نموده تا به این ایتلاف بپیوندند.  خوشبختانه ریزرف های بزرگی درین راستا ایجاد ویقینآ آنروز دور نخواهد بود تا این ایتلاف به یک حزب بزرگ وسراسری که مقدمات آن همین اکنون رویدست است ،مبدل شده وبا ایجاد مرکزثقل برای تجمع نیروهای دموکرات وملی ،نقش اساسی و تاثیرگذارانه را درحوادث جامعه ما ایفا نماید.

به همین ترتیب تغییراتی محسوسی دراداره وعملکرد شورای اروپایی حزب ما ایجاد شده ومهمترین دست آورد این شورا عبارت از اتخاذ وبرازندگی استقلالیت وکاربرد اراده وخرد جمعی دردایره رهبری میباشد .اکنون پل های ارتباطی مشروع وقانونی میان شورای اروپایی وشورای مرکزی ایجاد شده وشورای اروپایی به بازوی توانایی  شورای مرکزی مبدل شده وبر ناهنجاری های سیاسی درشوراهای کشوری غلبه یافته وروحیه صمیمانه وهمبستگی در چهارچوب شوراپیوسته شکل گرفته ودرحوزه فرهنگی ورسانه یی نیز میتوان گفت که تغییراتی محسوسی درسبک ،محتوا ومضمون سایت بامداد ارگان شورای اروپایی حزب ،نیزنسبت به هرزمان دیگر،به مشاهده میرسد. 

شورای کشوری انگلستان حزب مردم افغانستان با حفظ جایگاه سنتی خویش در قبال استحکام روحیه وحدت وهمبستگی رفیقانه در میان رفقا،از جایگاه شایسته وبا اعتباری در میان لایه های روشنفکری بریتانیا برخوردار بوده وهمین اکنون از تعداد 14 رفیقی که آماده داوطلب پذیرش به صفوف حزب مان بودند، عدۀ از آنها درهمین جلسه امروز فرصت یافته اند تا سرنوشت شانرا با حزب پیوند داده وپذیرش رفقای دیگر دراجلاس بعدی ما سازماندهی شده است ،که این خود مبین آنست که ارتباطات نزدیک وصمیمانه که با مُهر مبارزات دادخواهانه حزب مان گره یافته است،میان ما ومردم تامین گردیده واین ریزرف ها وذخایر پیوسته دامنه وسیع پیدا نموده وامید واریم تا رفقا با سهم بیشتردرین امر بزرگ سازمان خویش را یاری رسانیده وآنرا به کانون نیرومند وپرجاذبه ،در میان جامعۀ روشنفکری بریتانیا مبدل نمایند.

رفقا! ما اخیرآ دست به یک ابتکار جدید زده ونخستین هسته را برای ایجاد فوند مالی برای بخش فرهنگی ورسانه یی حزب مان درداخل کشور،پایه گزاری نموده که یقین کامل دارم که این هسته ،به همت رفقا درآینده نزدیک  ازگسترش لازم برخوردار خواهد شد. قابل یاد دهانیست که به یاری رفقا ی گرامی ما بویژه رفیق فرید مل اخیرآیک پایه کمپیوتر جدید خریداری شده است تا عنقریب برای رفقای مرکز ارسال گردد.دربخش های فرهنگی ونبشتاری رفقای شورای ما پیوسته نقش معین واساسی خویش را ایفا نموده وامید وارم تا رفقای دانشمند وفرهیخته ما درین سازمان  بیش ازپیش درین کارزار نقش وطنپرستانه شان را انجام دهند.

تدارکاتی رویدست است تا با توجه به برنامه زمانی خویش ،ما، سازمان جوانان ترقیخواه ودموکرات وهمچنان شورای زنان را درجامعه روشنفکری افغانی درکشور بریتانیا پایه گذاری نماییم.

دربخش دوم اجندا پیرامون گزارش اساسی ، رفقا سهم شایانی اتخاذ نموده ودرین زمره رفیق بزرگوار،استوار ودلسوز ما رفیق سید اکرام پیگیر گرانقدر،سخنان خویش را آغازواز مجموعۀ دست آورد های سرورانگیزاخیر در تمام ابعاد متعدد زندگی حزبی ما درداخل کشور واروپا، روشنی انداخته که با احساسات شورانگیز وکف زدن های رفقا صحبت شان استقبال گردید.

رفیق پیگیرگرامی زاویه های اصلی کارومبارزه سیاسی را درشرایط کنونی برشمرده ونسخه های غلبه بر بحرانات فعلی را ارائیه نموده و پیشرفت های اخیر تکاملی حزب را درداخل کشور وسازمان های شورایی اروپایی بویژه کشوریونان با پذیرش بیش از (30)رفیق درین اواخر،قابل تحسین تلقی نموده ودرخصوص رفع دلهره گی رفقا پیرامون ،نا ملایمات برخاسته ازنتایج پلینوم اخیر،با توجه به جو وفضای رفیقانه موجود، وتسلط اراده وخرد همگانی رفقا درسکان شورای مرکزی حزب ،به رفقا بشارت داده فرمودند که وحدتی که درمرکز صورت میگیرد خیلی آگاهانه وپایدار بوده ودلواپسی موجود رفقا به یک نشاط قاطع وانقلابی درآینده نزدیک مبدل خواهد شد...

به تعقیب صحبت های رفیق پیگیر گرامی ،با تایید گزارش اساسی ،رفقا انجینر حبیب ،داکتر حیدرعدل ،فرید مل ،جاوید جویا ،پرت پالسنگ ،جنرال یونس کریمی ،جنرال اکبری،داکتر کریم وحید احمد نوری، عبدالله ،واسع ایوبی ،بالترتیب به سخنرانی پرداخته ودیدگاه ها ،طرح ها ،نظریات وپیشنهادات شان را درخصوص مسایل زندگی حزبی مطرح که برخی این نظریات چنین بازتاب می یابد:

- باید موادات نشراتی سایت ها ی حزب بیش از پیش بهبود قابل ملاحظه یافته وبویژه سایت حقیقت از امکانات نبشتاری ورسانه یی داخل کشور بیشتر استفاده نموده ومسیر وموادات نشراتی هردو سایت (حقیقت وبامداد) مشخص گردد.  

-  با استفاده از کمک های مالی اروپا باید امکانات بیشتر برای رفقا درداخل کشور برای بلند نمودن صدای شان تدارک دیده شده واین صدا هابا تجلی در ماهنامه "حقیقت "تا دروترین نقاط کشور باید رسانیده شود.

- برای ایجاد فوند مالی دربخش های فرهنگی ورسانه باید شورای کشوری انگلستان حزب مردم وسایر شورای های کشوری توجه جدی مبذول نمایند.

- باید سیستم مالی منظم وشیوه گزارش دهی به حزب ،تامین گردد.

 

در بخش مسایل تشکیلاتی :

بخاطر ایجاد وتکمیل  کمبسیون بررسی وکنترول حزبی فیصله بعمل آمد تا این کمسیون با ترکیب رفقا پرت پالسنگ به حیث رییس کمیسیون ورفقا سیف الدین نظامی وواسع ایوبی به حیث اعضای کمبسیون،تشکیل گردد.

دربخش پذیرش به صفوف حزب :

درین بخش جدیدا به تعداد (7) رفیق به عضویت حزب مردم افغانستان وثبت سازمان حزبی شورای کشوری انگلستان حزب مردم افغانستان ،نایل گردیده ،ومورد تحسین واستقبال شایان رفقا درخط جدید مبارزه دادخواهانه برای عدالت ،آزادی و ترقی اجتماعی  قرارگرفتند.

دربخش پلان تدابیر:

در بند دیگر اجندا ،محتوای پلان تدابیر شورای کشوری انگلستان حزب مردم،از بابت سال 2013مورد بحث وبر رسی واقع شده وبا تعدیلالت واضافات لازم مورد تصویب قرارداده شد.

بخش واحد های اولیه :

سپس دربخش دیگر اجندا ،تقسیمات جدید ساحوی واحد های اولیه مورد ارزیابی قرارداده شد وپنج واحد اولیه حزبی با ترکیب رفقای موجود،درشهر لندن ،اساس گذاشته شده ووظایف این واحد ها مشخص ساخته شد.

بخش مالی :

الف –درخصوص جمعبندی حق العضویت ها تدابیر فوری اتخاذ شده وتصمیمات لازم درین خصوص بعمل آمد.

ب- برای کمک در بخش های فرهنگی ورسانه یی حزب درمرکز،میکانیزم ایجاد "فوند " مالی ،تشکیل گردیده ورفقا داوطلبانه عضویت خویش را درین سیستم ،تامین نموده ودرین اجلاس حدود "600"دالر امریکایی جمع آوری گردید تا به آدرس شورای مرکزی حزب به افغانستان ارسال گردد.

در بخش اراییه طرح ها، نظریات ،انتقادات وپیشنهادات :

درین بخش رفقا دید گاه ها،نظریات ،طرح ها پیشنهادات وانتقادات خویش را بیان نموده ودرمواردمعین درجامعه روشنفکری بریتانیا ،بویژه از نقش رفیق عزیز ما نظام الدین تهذیب ، که درفقدان قدرت سیاسی حزب،سه فرزندش را برای تعهد وپایداری وبرای حراست از ارزش های مبارزات دادخواهانه ، تربیت نموده وهمین اکنون سه فرزند او درجلسه کنونی حاضر ودرتمامی فعالیت های حزبی وسیاسی نقش برازنده دارند، تمجید وقدردانی بعمل آمد .

دریک رویکرد دیگر خاطر نشان گردید که باتوجه به خدمات درخشان وماندگار مسحورجمال ،هنرمند نامدار ومحبوب کشور ،که اکنون دربستر بیماری بسرمیبرد،باید در یک سنت شکنی نوین ،درهنگام حیات این هنرمند پرآوازه کشور،از نقش برازنده  اش در حوزه هنر وفرهنگ کشور، تجلیل شکوهمند درلندن بعمل آمده واین ماموریت را باید شورای کشوری انگلستان حزب مردم وانجمن پیوند ،بدوش گیرند.

دربخش آموزش :

درین بخش رفیق فرهیخته ودانشمند ما،جاوید جویا ,موضوع سیکولاریسم را مورد بحث قرار داده وبا استناد ودلایل معقول ،توضیحات لازم درین راستا اراییه نمود که مورد دلچسپی وعلاقمندی رفقا واقع گردید.

جلسه که حوالی ساعت یک بعد از ظهر تدویر یافته بود,حوالی ساعات پنج عصر درفضای نهایت رفیقانه وبه آرزوی موفقیت های بیشتر، به کارخویش پایان بخشید.

گفتنیست که این اجلاس مختص به رفقای شهرلندن بوده وازرفقای شورای ایالتی دعوت بعمل نیامده بود.

 

گزارشگر: ازشورای کشوری انگلستان حزب مردم افغانستان

خبر:

جلسه سازمانهای حزبی زاود هالند دایر شد

 

جلسه سازمانهای حزبی زاود هالند ساعت 14:00 بتاریخ 09-02-2013 در شهر زوترمیر زاود هالند دایر شد. در این نشست بعد از انکه رفیق جنرال عبدالبصیر منشی ایالتی زاود هالند نصاب جلسه را اعلان داشتند، اجندای ذیل مورد بحث و تصویب اشتراک کننده گان قرار گرفت:                        

1-  معلومات در مورد کار و زنده گی حزبی در داخل کشور و شورای اروپایی ح.م.ا.

2-  گزارش از سفر کاری رفیق کاوه کارمل به یونان.

3-  در مورد پرسشنامه ایتلاف احزاب و سازمان های دموکرات و ترقی خواه افغانستان در مورد تاسیس حزب واحد سیاسی.  

4-  نظریات، پیشنهادات، انتقادات و سوالات.

5-  جمع آوری حق العضویت ها و اعانه ها.

در جلسه ابتدا رفیق ولی محمد زیارمل در مورد انکشاف اوضاع از تدویر کنگره حزب تاکنون، کار و پیگیری هیات اجراییه شورای مرکزی و کمیسوون تعیین شده بریاست رفیق استاد حلیم منشی شورای ولایتی جوزجان ح.م.ا. و چگونگی فعالیت شورای اروپایی ح.م.ا. معلومات مفصل و همه جانبه ارایه نموده و به سوالات رفقا هریک کریم رادمل، عبدالبصیر و حمید رحمانی به جوابها وتوضیحات قناعت بخش پرداختند. 
                                                                                        

سپس رفیق عمر فیض که درسفرکاری رفیق کاوه کارمل رییس شورای اروپایی ح.م.ا. را همراهی مینمود، در مورد کشور یونان، بحران موجود سرمایه در آنکشور، وضع پناهجویان افغان، کارو زنده گی حزبی سازمانهای حزبی ح.م.ا. در یونان و تجارب شان معلومات مفصل ارایه داشته و از ملاقاتها و نشست های هیات حزبی با هیات رهبری اتحادیه مهاجرین افغان و انجمن همبسته گی پناهجویان افغان در یونان و همچنان در مورد ملاقاتها و نشست های شان با احزاب و ایتلاف های چپ ومترقی که مدافع حقوق پناهجویان اند برای اشترک کننده گان جلسه معلومات مفصل داده که مورد دلچسپی و توجه قرارگرفت. اعضای سازمان حزبی ایالت زاود هالند درهمبستگی با پناهجویان افغان در یونان، با همکاری سایر نهاد های سیاسی و اجتماعی در هالند بخاطراعاده حقوق پناهجویان در کشور یونان ابراز آماده گی نمودند.                                                                                         

در جلسه سازمانهای حزبی ایالت زاود هالند رفقا هر یک داکتر حبیب منگل، داکتر طلا پامیر، جنرال عبدالبصیر، سرور ذهتاب، قریش، کریم رادمل، عبدالخالق و عبدالعزیز چگونگی ارایه نظریات شان را در پرسشنامه ایتلاف احزاب و سازمان های دموکرات و ترقی خواه افغانستان در مورد تاسیس حزب واحد سیاسی به بحث گرفته نظریات و پیشنهادات شان را در زمینه بیان داشته که در نتیجه سازمان حزبی ایالت زاود هالند با وحدت نظر کامل متن ارایه جوابهای پرسشنامه متذکره را در تطابق با اساسنامه، برنامه عمل و خط مشی ح.م.ا. و پلاتفورم ایتلاف احزاب و سازمان های دموکرات و ترقی خواه افغانستان به اتفاق آرا تصویب نمودند.  
                          

نظریات و پیشنهادات مثمر بخاطر بهبود امور حزبی واجتماعی توسط رفقا داکتر حبیب منگل، کریم رادمل و عبدالخالق ارایه شده و جلسه بعد از ارایه گزارش مختصر در رابطه با چگونگی پرداخت حق العضویت طی سال 2013 و پرداخت آن طی ربع جاری در فضای صمیمیت و وحدت سازمانی حوالی ساعت شش شام خاتمه یافت.    

 

                                                           

 

عبدالبصیر

 

منشی زاود هالند ح.م.ا.            

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

نخستین سمینارکمیسیون تبلیغ وفرهنگ شورای اروپایی حزب مردم افغانستان شام ۲۶ ماه جنوری سال ۲۰۱۳ ترسایی از طریق شبکه پال برپا گردید.

به پیروی از سمینار تبلیغ وفرهنگ شورای مرکزی حزب مردم افغانستان که به تاریخ شانزدهم قوس سال جاری خورشیدی در شهر کابل راه اندازی شده بود وبه منظور، ایجاد همآهنگی رسانشی ، بهبود  سطح بازدهی کارهای رسانه یی ، انجام درست کارهای رسانشی  در شورای اروپایی حزب مردم افغانستان سمینار کمیسیون تبلیغ (رسانش) وفرهنگ شورای اروپایی حزب مردم افغانستان برپا گردید.

این سمینار، به اشتراک برخی از مسولان بخش های تبلیغ و فرهنگ شورا های کشوری ، شوراهای ایالتی و شورای های شهری، شورای اروپایی حزب مردم افغانستان برگزارگردید.

بر بنیاد اجندای مطروحه ، رفیق کاوه کارمل رییس شورای اروپایی ح.م.ا  سیمنار را با ایراد بیانیه ای گشایش داد ودر یک بخشی از بیانیه اش گفت:« رفقا! شادمانم ، که به ابتکار شعبه تبلیغ وفرهنگ شورای اروپایی ، نخستین سمینار تعمیم وتبادل تجارب به منظور بهبود کارهای رسانشی در شورای اروپایی بر پا می گردد. باور دارم ، که با گشایش این سمینار یک گام دیگر در راه بسط ، توسعه وگسترش اندیشه ها وافکار حزب و رسانیدن آن به گوش افغانها دراروپا برداشته می شود،حزب مردم افغانستان با داشتن اندیشه والا ی دفاع از دموکراسی، عدالت وآزادی باید در جامعه افغانهای باشنده در اروپا مطرح گردد، وصدای راستین حق وعدالت خواهی ما به گوش مردم رسانیده شود. مطرح شدن حزب در میان مردم تنها از طریق کار موثر وسازنده رسانشی وتبلیغی امکان پذیر است وبس، لازم است تا شیوه ها ،عملکردها  وشگردهای خود را یکبار دیگر ارزیابی کنیم نارسایی ها را برجسته وراهای جدید بیرون رفت از دشواری ها را جستجو کنیم ، این است وظایفی که به دوش این سمینار گذاشته می شود.».

سپس رفیق ویپلیوم انجنیرعمرمحسن زاده هموند هیات رییسه شورای اروپایی ،کارکردهای بخش رسانش وفرهنگ شورای اروپایی رابا تحلیل علمی رسانشی به برسی گرفت ، دشواری ها را برشمرد و راه های بیرون رفت از دشواری ها را بیان نمود  وبا ایراد سخنرانی، دقیق وعلمی ، طرح ها وپیشنهاد های لازم را در سمینار مطرح  ساخت که طرف توجه  اشتراک کننده گان سمینار قرار گرفت. ( متن سخنرانی شان در همین پایگاه بعدها به نشر می رسد.)

سپس رفیق دکتر حمید الله مفید ، مسوول شعبه تبلیغ وفرهنگ شورای اروپایی طی سخنرانی مبسوط وگسترده، شیوه های رسانشی  و ویژه گی های تاریخی آن را به بررسی گرفت وبه منظور بهبود کارکردهای رسانشی شورای اروپایی طرح ها وپیشنهاد های لازم را ارایه نمود (متن سخنرانی ایشان نیز درهمین رویه به زودی به  چاپ می رسد.)

سپس بر بنیاد اجندا، گفتمان وبحث در باره مسایل مطروحه آغاز شد،که  رفیق ها هر یک: شمس نور ،از شورای کشوری هالند،هادی  ویوسفی از شورای کشوری آلمان و نجیب یوسفی از شورای کشوری اتریش ، طی  سخنرانی های ارزشمند دیدگاه های شان را در باره مسایل مطروحه وهمچنان پیشنهاد های سازنده شان رادرباره بیرون رفت از دشواری های کنونی وایجاد یک سیستم متداوم وکارای رسانشی ابراز نمودند  که ، در آینده طی رساله ای به نشر خواهد رسید:

 در پایان ، کمیسیون رسانش وفرهنگ شورای اروپایی به ترتیب آتی گزیده شد:

دکتر حمیدالله مفید مسوول کمیسیون تبلیغ وفرهنگ شورای اروپایی

رفیق نجیب الله یوسفی معاون بخش امور رسانه یی

رفیق هادی معاون بخش امور رسانشی پاسخی یا تبلیغ ضد تبلیغ

رفیق نور شمس منشی کمیسیون تبلیغ وفرهنگ شورای اروپایی

رفیق نظامی مسوول شعبه رسانش وفرهنگ شورای آلمان  عضو

رفیق جویا مسوول شعبه رسانش وفرهنگ شورای کشوری انگلستان عضو

رفیق رفیق یوسفی مسوول شورای ایالتی شلیسویگ هولشتاین شورای کشوری آلمان عضو

در پایان فیصله شد تا تدویر اینچنین سمینارها در شورا های کشوری ، شورا های ایالتی وشهری بخاطر اثرمندی کار رسانشی حزب مردم افغانستان ادامه یابد.

 رو نویس بیانیه شفاهی رفیق کاوه کارمل

رییس شورای اروپایی حزب مردم افغانستان درنشست سازمان حزبی یونان

 

 

 

 

دوستان عزیزو رفقا !

 وطنداران گرامی و افغانان دوراز وطن،

  نخست اجازه دهید بنماینده گی ازکمیته اجراییه شورای اروپایی حزب مردم افغانستان از رهبری سازمان کشوری ح .م .ا دریونان ورفیق عزیز ابوبکرفیض ابرازسپاس نمایم که زمینه دیدار وملاقات ما باهموطنان مهاجردریونان را مساعد ساختند؛ تا ازنزدیک با شما رفقا ودوستان وبا پرابلمها و دردهای مهاجرافغان آشنا شویم. میخواستم با استفاده از فرصت سلام ها وتمنیات نیک کمیته اجراییه شورای اروپایی را نیزبه شما رفقا ودوستان عزیز برسانم.

 شما آگاهی دارید که شورای اروپایی از تصمیم شما برای ایجاد سازمان کشوری یونان در چارچوب شورای اروپایی به گرمی استقبال نمود. خوشحال استیم وافتخار داریم که این سازمان در زمان کمتر از ششماه به همت کادر های فرهیخته ودلسوز به یکی از فعا لترین و پویا ترین سازمان شورای اروپایی تبدیل شده است.

 

Read more...

 

 

گزارش شورای کشوری یونان ح.م.ا. که توسط رفیق ابوبکر فیض رییس آن شورا ارایه شد

 


 

به اجازه رفیق کاوه رییس شورای اروپایی حزب مردم افغانستان،

رفقای عزیزوگرامی،

در قدم نخست از تشریف آوری رفیق کاوه کارمل رییس شورای اروپایی حزب مردم افغانستان که با قبول زحمات و سفر طویل که داشتند تا در کار جلسه امروزی ما اشتراک نمایند و از کار، زنده گی و مشکلات ما از نزدیک آگاهی یابند، ابراز سپاس مینمایم و حضور شانرا در این گردهمایی خیرمقدم گوهیم.

همچنان اجازه دهید تا از تشریف آوری آنعده از هموطنان گرامی که عضویت ح.م.ا. را ندارند و در کار جلسه امروزی ما علاقمندی نشان داده و اشتراک ورزیده اند، نیزسپاسگذاری نمایم.

رفقای عزیز، کنگره باشکوه حزب ما که به یقیین کنگره امیدها آرزوها و باورها بود در یک گردهمایی سرتاسری با شرکت نمایندگان منتخب سازمانهای حزبی و نماینده های احزاب و سازمانهای سیاسی، شخصیتهای مستقل ملی ـ دموکرات ونماینده گان جنبش چپ کشور دایر گردید و ما با پیشواز از این رویداد تاریخی در حیات سیاسی مردم افغانستان سازمان حزبی ح.م.ا. را  بتاریخ نهم اگست سال 2012 طی جلسه با شکوه در شهر آتن، جمهوری یونان با اشتراک 34 تن از روشنفکران و روشن ضمیران جوان و وطنپرست که در کشور یونان بنابر معاذیر معلوم دور از وطن زنده گی مینمایند، ایجاد نمودیم. من با استفاده از فرصت میخواهم که کار و فعالیت رفقا هر یک رضا غلامی ، خادم حسین احمدی، میلاد غیاثی، مومن و حیات الله غزنوی که در کار تدارک جلسه مذکور سهم ارزنده داشتند، سپاسگذاری نمایم.

 رفقای گرامی، شما یقینآ از جریان کنگره آگاهی دارید، ما در حالیکه انکشافات اوضاع را در اطراف کنگره و پلینوم شورای مرکزی حزب با دقت تعقیب مینماییم و موضیعگیری مشخص داشتیم  ولی به هیچ وجه در باطلاق خورد محوری فرونرفته و درسازمانهای حزبی ما  فضای بی اعتمادی، کجروی، عدول از موازین حزبی و جاه طلبی وجود ندارد بلکه تحرک، اعتماد رفیقانه و اهداف برنامه وی  ح.م.ا. انگیزه یی است برای فعالیت های متداوم و پیگیر ما بخاطر توسعه و رشد موزون سازمانهای حزبی در یونان.

رفقای عزیز، ما مشاهده مینماییم که اکنون حزب ما در داخل کشور در مسیر برنامه وی خویش بیشتر از هر وقت دیگر به اقدامات جدی نایل گردیده است. طوریکه ح.م.ا. در پروسه "ایتلاف احزاب و سازمانهای دموکرات و ترقی خواه" فعالانه سهم و نقش خویش را ایفا مینماید، نخستین همایش فعالان جوانان از جمع اعضای وهوا خواهان حزب مردم افغانستان درشهر زیبای کابل دایر گردید، سیمینار ها وجلسات فعالان امور تبلیغ وفرهنگ وتشکیلاتی حزب راه اندازی شده، حزب برای نخستین بار در رسانه های جمعی راهگشاهی مینماید، سایت حقیقت بمثابه پایگاه اندیشوی و رسانشی شورای مرکزی حزب مردم افغانستان به نشرات خویش آغاز نموده، مسوولین امور غرض کمک و همکاری منظمآ به ولایات کشور سفر مینمایند و تدابیرلازم جهت تدویر پلینوم شورای مرکزی حزب اتخاذ گردیده است.

رفقای ارجمند،

سازمان حزبی ما طی این مدت با الهام ازفیصله های شورای مرکزی حزب وهمچنان در روشنایی هدایات و فیصله شورای اروپایی ح.م.ا. بخاطر رشد، توسعه و تحکیم وحدت سازمانی ما فعالیت های معین را انجام داده است، از ایجاد سازمان حزبی درجمهوری یونان، یعنی طی کمتر از شش ماه به تعداد (31) تن جدیدآ به عضویت ح.م.ا. پذیرفته شده که اکثریت شانرا جوانان تا سن سی سال تشکیل میدهد و اکنون تعداد اعضای حزب در کشور یونان بیش از 63 نفر میرسد. همچنان بتعداد 5 رفیق که جهت زیست دایمی به کشورهای بلجیم، هالند، آلمان و دنمارک کوچیده اند به سازمان های مربوطه معرفی شده اند. در ترکیب اعضای سازمان حزبی ما نماینده گان تمام اقشارو ملیت های ساکن کشور ما وجود دارد که نمایانگر خصلت مردمی حزب ما میباشد. ارتقای سطح آموزش سیاسی اعضای حزب مردم افغانستان در کشوریونان درنزد ما بیشتر ازهمه اولویت داشت و از جمله وظایف تآخیرناپذیربشمار میرود. اولین اقدام ما بعد از ایجاد سازمان حزبی در یونان تدویرکورسهای اساسنامه ، برنامه عمل و خط مشی سیاسی حزب بود. کورسهای آموزش اساسنامه، برنامه و خط مشی حزب در ( 5 ) کورس آموزشی منظمآ دایر شده است و اکنون هم این کورسها فعال اند. زحمات رفقا هر یک محمد رنجبر، حیات الله غزنوی و خادم حسین احمدی در دایرنمودن این کورسها قابل ستایش می باشد.

 تامین روابط با مهاجرین و پناهنده گان افغان یکی از عرصه های با اهمیت کار سازمان حزبی ما را تشکیل میدهد. اعضای شورای کشوری ح.م.ا. و اکثریت اعضای حزب در یونان با احساس مسوولیت از کمپ های مهاجرین وسایر پناه جویانی که در محلات پراگنده اند، منظمآ بازدید نموده، کمک و رهنمایی های لازم را برایشان مبذول میدارند. در جلسات و گردهمایی های انجمن همبسته گی افغانهای مقیم یونان فعالانه شرکت مینمایند و در تنظیم امور و سمتدهی انجمن های متذکره نقش ارزنده دارند. همچنان با نشریه همبستگی و ویب بلاک مربوطه روابط کاری متقابلآ مفید داریم، تدویر جلسات، اطلاعیه ها و مسایل برنامه وی حزب از این طریق به اطلاع مهاجرین هم میهن ما در کشور یونان رسانیده میشود. تقاضا میگردد تا لینک ویب بلاک همبستگی غرض آگاهی سایر هم میهنان ما در کشورهای اروپایی در تارنمای بامداد گنجانیده شود. این همکاری متقابل را ما از گردانندگان ویب بلاک همبستگی نیز خواهانیم. اعضای سازمان حزبی ما با سایر پناهجویان افغان ارتباط منظم دارند، اطفال و نوجوانانیکه در سنین مکتب اند کمک میگردند تا در مکاتب یونانی شامل شوند و همچنان مساجد مربوطه مهاجرین ما نیز مورد توجه ماست توجه و همکاری دلسوزانه رفقا هر یک مولوی صاحب محترم مسجد و قاری صاحب اشرف بخاطرهمبستگی هموطنان مهاجرما و آموزش اطفال و نوجوانان شان قابل تمجید است. وهمچنان باید خاطرنشان نمود که سیمینارپالتاکی به منظور بررسی امکانات و چگونگی جلب کمکها به مهاجرین افغان در یونان از طریق کمیسیون اموراجتماعی شورای اروپایی ح.م.ا. و به اشتراک کمیسیون ها و نهادهای اجتماعی شورای های کشوری ح.م.ا. در اروپا دایر گردید که در زمینه تمام نماینده گان کشور های اروپایی همبستگی و آماده گی کمک های شانرا بخاطر بهبود وضع مهاجرین دریونان ابراز داشته و همکاری های لازم را در حدود توان شان وعده سپردند. که ما از احساسات و برخورد دلسوزانه شان نسبت به هم میهنان شان در یونان سپاسگذاری مینمایم.

رفقای ارجمند، اخیرآ به اطلاع ایجانب رسیده است که یک مقدار کمک از طرف کمیسیون امور اجتماعی شورای اروپایی ح.م.ا. غرض ارسال آماده گریده است و رفیق رضا غلامی از طرف شورای کشوری یونان ح.م.ا. وظیفه گرفته است تا در انتقال و حل مسایل گمرکی آن با کمیسیون اموراجتماعی شورای اروپایی همکاری لازم نمایند.

 رفیق کاوه گرامی، میخواهم در مورد، قدردانی و مراتب سپاس مارا به سمع هییت رییسه وکمیسیون اموراجتماعی شورای اروپایی ابراز نمایید.

خانواده های پناهجو و جوانان زیر سن 18 و اطفال نیز مورد توجه سازمان حزبی ما قرار دارد، ۀنها در قدم اول کمک میگردند تا در کمپ ها جابجا گردند و اطفال شان در مکاتب شامل شوند. ولی کمبودی جدی کار ما درایجاد تشکل برای زنان افغان است. تا کنون موفق نگردیده یم تا این تشکل را ایجاد نماهیم؛ ولی کار روشنگری درمورد صورت گرفته و آماده گی های لازم وجود دارد.

رفیق کاوه گرامی، سازمان حزبی ح.م.ا. در یونان جدیدآ ایجاد گردیده و کادر های ما تجارب کافی در امور حزبی ندارند، بنابراین پیشنهاد میگردد تا مسوولین شعبات ما بطور اخص از جانب مسوولین مربوطه شورای محترم اروپایی در عرصه های مسلکی شان کمک لازم شوند.

رفقای عزیز،

 در خاتمه اذعان میداریم که سازمان حزبی یونان ح.م.ا. با یک صدا از تمام فیصله حزب بخاطر تداوم و تحکیم بعدی مبارزات دادخواهانه مردم کشور ما با قاطعیت پشتیبانی نموده و بخاطر رشد و توسعه هرچه بیشتر سازمان حزبی خویش در جمهوری یونان سعی و تلاش مزید خواهیم نمود.  

از توجه شما سپاسگذارم.