گزارش شورای کشوری یونان ح.م.ا. که توسط رفیق ابوبکر فیض رییس آن شورا ارایه شد

 


 

به اجازه رفیق کاوه رییس شورای اروپایی حزب مردم افغانستان،

رفقای عزیزوگرامی،

در قدم نخست از تشریف آوری رفیق کاوه کارمل رییس شورای اروپایی حزب مردم افغانستان که با قبول زحمات و سفر طویل که داشتند تا در کار جلسه امروزی ما اشتراک نمایند و از کار، زنده گی و مشکلات ما از نزدیک آگاهی یابند، ابراز سپاس مینمایم و حضور شانرا در این گردهمایی خیرمقدم گوهیم.

همچنان اجازه دهید تا از تشریف آوری آنعده از هموطنان گرامی که عضویت ح.م.ا. را ندارند و در کار جلسه امروزی ما علاقمندی نشان داده و اشتراک ورزیده اند، نیزسپاسگذاری نمایم.

رفقای عزیز، کنگره باشکوه حزب ما که به یقیین کنگره امیدها آرزوها و باورها بود در یک گردهمایی سرتاسری با شرکت نمایندگان منتخب سازمانهای حزبی و نماینده های احزاب و سازمانهای سیاسی، شخصیتهای مستقل ملی ـ دموکرات ونماینده گان جنبش چپ کشور دایر گردید و ما با پیشواز از این رویداد تاریخی در حیات سیاسی مردم افغانستان سازمان حزبی ح.م.ا. را  بتاریخ نهم اگست سال 2012 طی جلسه با شکوه در شهر آتن، جمهوری یونان با اشتراک 34 تن از روشنفکران و روشن ضمیران جوان و وطنپرست که در کشور یونان بنابر معاذیر معلوم دور از وطن زنده گی مینمایند، ایجاد نمودیم. من با استفاده از فرصت میخواهم که کار و فعالیت رفقا هر یک رضا غلامی ، خادم حسین احمدی، میلاد غیاثی، مومن و حیات الله غزنوی که در کار تدارک جلسه مذکور سهم ارزنده داشتند، سپاسگذاری نمایم.

 رفقای گرامی، شما یقینآ از جریان کنگره آگاهی دارید، ما در حالیکه انکشافات اوضاع را در اطراف کنگره و پلینوم شورای مرکزی حزب با دقت تعقیب مینماییم و موضیعگیری مشخص داشتیم  ولی به هیچ وجه در باطلاق خورد محوری فرونرفته و درسازمانهای حزبی ما  فضای بی اعتمادی، کجروی، عدول از موازین حزبی و جاه طلبی وجود ندارد بلکه تحرک، اعتماد رفیقانه و اهداف برنامه وی  ح.م.ا. انگیزه یی است برای فعالیت های متداوم و پیگیر ما بخاطر توسعه و رشد موزون سازمانهای حزبی در یونان.

رفقای عزیز، ما مشاهده مینماییم که اکنون حزب ما در داخل کشور در مسیر برنامه وی خویش بیشتر از هر وقت دیگر به اقدامات جدی نایل گردیده است. طوریکه ح.م.ا. در پروسه "ایتلاف احزاب و سازمانهای دموکرات و ترقی خواه" فعالانه سهم و نقش خویش را ایفا مینماید، نخستین همایش فعالان جوانان از جمع اعضای وهوا خواهان حزب مردم افغانستان درشهر زیبای کابل دایر گردید، سیمینار ها وجلسات فعالان امور تبلیغ وفرهنگ وتشکیلاتی حزب راه اندازی شده، حزب برای نخستین بار در رسانه های جمعی راهگشاهی مینماید، سایت حقیقت بمثابه پایگاه اندیشوی و رسانشی شورای مرکزی حزب مردم افغانستان به نشرات خویش آغاز نموده، مسوولین امور غرض کمک و همکاری منظمآ به ولایات کشور سفر مینمایند و تدابیرلازم جهت تدویر پلینوم شورای مرکزی حزب اتخاذ گردیده است.

رفقای ارجمند،

سازمان حزبی ما طی این مدت با الهام ازفیصله های شورای مرکزی حزب وهمچنان در روشنایی هدایات و فیصله شورای اروپایی ح.م.ا. بخاطر رشد، توسعه و تحکیم وحدت سازمانی ما فعالیت های معین را انجام داده است، از ایجاد سازمان حزبی درجمهوری یونان، یعنی طی کمتر از شش ماه به تعداد (31) تن جدیدآ به عضویت ح.م.ا. پذیرفته شده که اکثریت شانرا جوانان تا سن سی سال تشکیل میدهد و اکنون تعداد اعضای حزب در کشور یونان بیش از 63 نفر میرسد. همچنان بتعداد 5 رفیق که جهت زیست دایمی به کشورهای بلجیم، هالند، آلمان و دنمارک کوچیده اند به سازمان های مربوطه معرفی شده اند. در ترکیب اعضای سازمان حزبی ما نماینده گان تمام اقشارو ملیت های ساکن کشور ما وجود دارد که نمایانگر خصلت مردمی حزب ما میباشد. ارتقای سطح آموزش سیاسی اعضای حزب مردم افغانستان در کشوریونان درنزد ما بیشتر ازهمه اولویت داشت و از جمله وظایف تآخیرناپذیربشمار میرود. اولین اقدام ما بعد از ایجاد سازمان حزبی در یونان تدویرکورسهای اساسنامه ، برنامه عمل و خط مشی سیاسی حزب بود. کورسهای آموزش اساسنامه، برنامه و خط مشی حزب در ( 5 ) کورس آموزشی منظمآ دایر شده است و اکنون هم این کورسها فعال اند. زحمات رفقا هر یک محمد رنجبر، حیات الله غزنوی و خادم حسین احمدی در دایرنمودن این کورسها قابل ستایش می باشد.

 تامین روابط با مهاجرین و پناهنده گان افغان یکی از عرصه های با اهمیت کار سازمان حزبی ما را تشکیل میدهد. اعضای شورای کشوری ح.م.ا. و اکثریت اعضای حزب در یونان با احساس مسوولیت از کمپ های مهاجرین وسایر پناه جویانی که در محلات پراگنده اند، منظمآ بازدید نموده، کمک و رهنمایی های لازم را برایشان مبذول میدارند. در جلسات و گردهمایی های انجمن همبسته گی افغانهای مقیم یونان فعالانه شرکت مینمایند و در تنظیم امور و سمتدهی انجمن های متذکره نقش ارزنده دارند. همچنان با نشریه همبستگی و ویب بلاک مربوطه روابط کاری متقابلآ مفید داریم، تدویر جلسات، اطلاعیه ها و مسایل برنامه وی حزب از این طریق به اطلاع مهاجرین هم میهن ما در کشور یونان رسانیده میشود. تقاضا میگردد تا لینک ویب بلاک همبستگی غرض آگاهی سایر هم میهنان ما در کشورهای اروپایی در تارنمای بامداد گنجانیده شود. این همکاری متقابل را ما از گردانندگان ویب بلاک همبستگی نیز خواهانیم. اعضای سازمان حزبی ما با سایر پناهجویان افغان ارتباط منظم دارند، اطفال و نوجوانانیکه در سنین مکتب اند کمک میگردند تا در مکاتب یونانی شامل شوند و همچنان مساجد مربوطه مهاجرین ما نیز مورد توجه ماست توجه و همکاری دلسوزانه رفقا هر یک مولوی صاحب محترم مسجد و قاری صاحب اشرف بخاطرهمبستگی هموطنان مهاجرما و آموزش اطفال و نوجوانان شان قابل تمجید است. وهمچنان باید خاطرنشان نمود که سیمینارپالتاکی به منظور بررسی امکانات و چگونگی جلب کمکها به مهاجرین افغان در یونان از طریق کمیسیون اموراجتماعی شورای اروپایی ح.م.ا. و به اشتراک کمیسیون ها و نهادهای اجتماعی شورای های کشوری ح.م.ا. در اروپا دایر گردید که در زمینه تمام نماینده گان کشور های اروپایی همبستگی و آماده گی کمک های شانرا بخاطر بهبود وضع مهاجرین دریونان ابراز داشته و همکاری های لازم را در حدود توان شان وعده سپردند. که ما از احساسات و برخورد دلسوزانه شان نسبت به هم میهنان شان در یونان سپاسگذاری مینمایم.

رفقای ارجمند، اخیرآ به اطلاع ایجانب رسیده است که یک مقدار کمک از طرف کمیسیون امور اجتماعی شورای اروپایی ح.م.ا. غرض ارسال آماده گریده است و رفیق رضا غلامی از طرف شورای کشوری یونان ح.م.ا. وظیفه گرفته است تا در انتقال و حل مسایل گمرکی آن با کمیسیون اموراجتماعی شورای اروپایی همکاری لازم نمایند.

 رفیق کاوه گرامی، میخواهم در مورد، قدردانی و مراتب سپاس مارا به سمع هییت رییسه وکمیسیون اموراجتماعی شورای اروپایی ابراز نمایید.

خانواده های پناهجو و جوانان زیر سن 18 و اطفال نیز مورد توجه سازمان حزبی ما قرار دارد، ۀنها در قدم اول کمک میگردند تا در کمپ ها جابجا گردند و اطفال شان در مکاتب شامل شوند. ولی کمبودی جدی کار ما درایجاد تشکل برای زنان افغان است. تا کنون موفق نگردیده یم تا این تشکل را ایجاد نماهیم؛ ولی کار روشنگری درمورد صورت گرفته و آماده گی های لازم وجود دارد.

رفیق کاوه گرامی، سازمان حزبی ح.م.ا. در یونان جدیدآ ایجاد گردیده و کادر های ما تجارب کافی در امور حزبی ندارند، بنابراین پیشنهاد میگردد تا مسوولین شعبات ما بطور اخص از جانب مسوولین مربوطه شورای محترم اروپایی در عرصه های مسلکی شان کمک لازم شوند.

رفقای عزیز،

 در خاتمه اذعان میداریم که سازمان حزبی یونان ح.م.ا. با یک صدا از تمام فیصله حزب بخاطر تداوم و تحکیم بعدی مبارزات دادخواهانه مردم کشور ما با قاطعیت پشتیبانی نموده و بخاطر رشد و توسعه هرچه بیشتر سازمان حزبی خویش در جمهوری یونان سعی و تلاش مزید خواهیم نمود.  

از توجه شما سپاسگذارم.

 

 

جلسه سازمانهای حزبی یونان ح.م.ا. به اشتراک رفیق کاوه کارمل رییس شورای اروپایی ح.م.ا.دایرشد

 

 

 

جلسه سازمانهای حزبی شورای کشوری یونان حزب مردم افغانستان ساعت 4:30 روز شنبه مورخ 26 جنوری سال 2013 به اشتراک رفیق کاوه کارمل رییس شورای اروپایی ح.م.ا. درانستیتوت پولیتخنیک شهر آتن دایر گردید.                                     

دراین نشست که افزون بر 35 تن ازاعضای حزب ، به تعداد بیش از65 تن ازعلاقمندان و هواخوان حزب مردم افغانستان نیزاشتراک داشتند،  اجندای ذیل در دوبخش کاری مورد تصویب اعضای حاضر حزب مردم افغانستان در جلسه قرارگرفت.  

       

Read more...

                                                  

 

نشست شورای کشوری سویدن حزب مردم افغانستان با اجندا  ذیل:

1 ـ گزارش از کار و فعالیت در سازمان کشوری؛

2 ـ بررسی مسائل تشکیلاتی؛

3 ـ نظریات و پیشنهادات؛

از طریق شبکه انترنتی پال بساعت 9 شب جمعه مورخ 18 جنوری 2013 ترسایی تحت ریاست رفیق رحمت حسن رییس آن شورا دایر گردید.

بعد ازتصویب اجندا، و انتخاب سه تن از رفقا هریک نورضیا فرین، فضل رحیم و سید نعیم درکار سکرتریت، رییس شورا با اظهار خیر مقدم به رفقا گفت:

رفقا  !

با کمال احترام باید بعرض برسانم که بنا بر معاذیر معقول جلسه ما با اندکی تاخیر تدویر می یابد.

رفقای گرامی!

 به پاس احترام تقاضا مینمایم تا بخاطر شهدای حزب وسایر رفتگان راه آزادی، دموکراسی و ترقی کشورعزیز مان افغانستان لحظاتی را بسکوت رفته، بر روان پاک آنها اتحاف درود نمایید.

سپس نگاه مختصری بر شرایط، اوضاع و احوال کشور   انداخته، وضع عمومی را طبق تحلیل ها وتبصره های صاحب نظران و آگاهان، منتشره در میدیاها و رسانه های داخلی و خارجی به بحث گرفت.

موصوف یاد آور شد که گذشت زمان همه بیانات ، پیشبینی ها و پیشگویی ها را جواب خواهد گفت.

و گزارش مبسوطی از چگونگی تدویر موفقانه کنگره و کنفرانس شورای اروپایی حزب مردم افغانستان را به جلسه ارایه نموده، بیان داشت:

رفقا !

 تدویر با شکوه کنگره حزب مردم در تاریخ سیاسی و اجتماعی کشور عزیز مان افغانستان، یک رویداد بزرگ و الهام بخش ازمبارزات دادخواهانه حزب ومردم ما بشمار می آید. که بدون تردید درخور مبالات است.

 درین کنگره که ازعظمت و جلال خاصی برخودار بود، اسناد بس با اهمیتی چون برنامه عمل، اساسنامه، خطوط فکری، بیرق و نشان حزب و از همه مهمتر نام پر افتخار آن ( حزب مردم افغانستان) تصویب و اعضای شورای مرکزی آن انتخاب گردیدند.

در کار این کنگره علاوه بر نمایندگان منتخب کنگره از محلات و خارج از کشور، مهمانان گرامی ای اعم از نمایندگان احزاب، سازمانها و شخصیتهای شناخته شده و با اعتبار جامعه فرهنگی و اجتماعی کشور نیز حضور یافته بودند.

رفقای عزیز!

سازمان کشوری حزب مردم افغانستان در سویدن در زمره نخستین سازمانهای کشوری ازین رخداد سترگ با افتخار استقبال کرده، طی پیامی حمایت و پشتیبانی، بهترین تبریکات و تمنیات خویشرا به شورای مرکزی، شورای اروپایی و تمام اعضای حزب مردم افغانستان، عنوانی ارگان نشراتی شورای اروپایی حزب سایت بامدا د گسیل داشت که بموقع اقبال نشر یافت.

رئیس شورا در ادامه گزارش بصورت اختصار ازکار های انجام شده حزب و دست آورد های آن بعد از تدویرکنگره یاد آوری نموده برخی از آنها را چنین برشمرد:

رفقای گرامی!

با وجود شرایط دشواربرای کار و فعالیت حزبی ـ سیاسی در داخل کشور و مشکلات بوجود آمده در درون سازمان رهبری ، حزب توانسته است در مدت کوتاهی بعد از تدویر کنگره به دست آورد های قابل ملاحظه نایل آید که بصورت اختصار ازآن یاد آور میشوم:

ـ روابط با نهاد های مدنی و مردم وسیعا" گسترش یافته است؛

ـ تشکیل شورای ایتلاف احزاب و سازمانهای دموکرات و ترقیخواه ( متشکل ازهفت حزب)، که نقش مهم و اساسی را حزب مردم افغانستان دارد، بوجود آمده است، که این ساختار سیاسی خود دارای دست آورد های چون:

 ـ ملاقات با هیت نمایندگی سازمان ملل متحد نظر به درخواست خود موسسه؛

 ـ تدویر اجلاس شورای ایتلاف بتاریخ 16 جدی 1391 در تالار هوتل ستاره در شهر کابل که در آن اعضا وبرخی ازشخصیت های شناخته شده کشور نیز شرکت ورزیده بودند؛

 ـ نظر به تقاضای ایتلاف ملی، مذاکره با نمایندگان با صلاحیت آن ایتلاف پیرامون انتخابات سال 2014 ریاست جمهوری افغانستان، که محور مذاکرات را ایجاد یک بلاک بزرگ بمنظور تدویر انتخابات شفاف که از کانال ملل متحد بگذرد والترناتیفی باشد در برابر زورگویی و جعلکاری؛

ـ دعوت هیت رییسه ایتلاف غرض اشتراک در  36مین کنگره حزب کمونیست فرانسه که در ماه فبروری تدویر می یابد.

به همین ترتیب ایجاد سایت ( حقیقت) ارگان نشراتی حزب مردم افغنستان؛

ـ باز نگهداشتن دفتر مرکزی حزب بروی مردم، حتی در روزهای رخصتی که علاوه بر اعضای حزب، تعداد زیادی از هموطنان ما جهت مشوره به آنجا تشریف می آورند.

 ـ سفراعضای شورای مرکزی بمنظور بررسی امورحزبی ولایات؛

ـ اقدامات سودمند بمنظوررفع مشکلات داخل سازمان؛

رفقای گرامی !

 قابل یاد دهانی میدانم اینکه:

در برابر هر پدیده جدید با دست آورد بزرگ ،بصورت طبیعی، عناصر منفی نیز تبارز مینمایند. این دیگر یک امر مسلم شده، چه ما بخواهیم و یا نخواهیم باید در برابر چنین حوادث و جریاناتی که انسانها را متضرر میگردانند با حوصله مندی و برهان قاطع برخورد نمائیم.

بد یهیست که همه چالشها و مشکلات با تفاهم، عقلانیت فکری و با گذشت زمان برطرف شدنیست. معضل عایده در حزب مردم افغانستان هم راه حل منطقی خود را پیدا می کند فقط سعی وتلاش صادقانه، پیگیری لازم و اقدامات اصولی آرزو ها را بموفقیت میرساند.

چنانچه درین اواخر نوید هایی از آغاز گفتمان و مذاکره بین رهبری حزب و رفقا بوجود آمده که تحت نظر کمیسیونی در راس رفیق استاد حلیم به پیش برده میشود.

تا جاییکه به شورای کشوری حزب مردم در سویدن ارتباط میگیرد، رفقا به این عقیده اند تا وحدت و یکپارچگی حزب مردم هر چه بیشتراستحکام یابد. ویگانه مرجع ایکه میتواند به این معضل بوجود آمده در سازمان نقطه پایان بگذارد همانا تدویر پلینوم شورای مرکزی حزب مردم افغانستان میباشد.

سازمان کشوری حزب مردم درسویدن، فیصله نشست روسای کشوری شورای اروپایی تحت ریاست رفیق کاوه کارمل را گام مثبت برای آغاز بحث و گفتمان رفیقانه دانسته، حمایت وپشتیبای خود را از آن اعلام و تقاضا میدارد که این پروسه هرچه بیشتر و سریعتر پیگیری گردد.

متعاقبا" رفیق رحمت حسن گزارشی از کار کرد های کمیته اجراییه و شورای کشوری را در عرصه های مختلف چنین بخوانش گرفت:

کارکرد های شورای کشوری و کمیته اجراییه آن را تدویر جلسات، (ایالتی، شهری، واحد های اولیه)، تبلیغ اهداف برناموی و تطبیق و تحقق هدایات اساسنامه و فیصله های مقامات مافوق حزبی، رعایت اصول وموازین سازمانی، کار در جهت جلب و جذب و تشویق جوانان به حزب مردم، تامین ارتباط و تماسهای دوامدار با نمایندگان احزاب و سازمانهای همسو و روشنگرا، سعی و تلاش بمنظور حفظ واستحکام وحدت درون حزبی، جمع آوری حق العضویت ها و اعانه ها، کار با نهاد های اجتماعی بخصوص در بین مهاجرین و پناهندگان، جلب توجه قشر زنان، جوانان و حتا محاسن سفیدان به اهداف حزب احتوا می نماید.

رئیس شورا به زوایای منفی کار و کاستیهای موجود در سازمان کشوری، چون عدم تدویر بموقع جلسات حزبی، تعلل در جمع آوری بموقع حق العضویتها، کار ضعیف در جلب و جذب جدید، کندی در تبلیغات، ضعف دسپلین پذیری و سایر نا رسایی ها انگشت انتقاد گذاشت.

در ختم گزارش پرسشهایی از جانب رفیق رحمت رحمانی مبنی بر راه حل مشکلات موجود در حزب و اینکه چه اقداماتی تا حال درین زمینه صورت گرفته است مطرح گردید که رفیق رحمت حسن در مورد پاسخ مبسوطی ارایه نمود.

درین اجلاس 11 رفیق نظریات سازنده خویشرا درجهت بهبود فعالیتهای حزب ابراز نمودند که مورد توجه اعضای اجلاس قرار گرفت.

در بخش دوم اجندا مسوولیت پیشبرد اجلاس را رفقا رحمت حسن و عمر کاوش بعهده داشتند، نظر به پیشنهادات واحد های اولیه وشورا های ایالتی، فهرستی از کاندیدان برای عضویت در شورای کشوری، کمیته اجراییه و کمیسیونهای مربوطه قبلا" به آدرس هیت رهبری شورای کشوری مواصلت کرده بود که به اساس آن این فهرست به حضور جلسه پیشکش و بعد از ابراز نظر ها ، به اتفاق آرا به تعداد هفده رفیق به شورای کشوری، هفت رفیق به کمیته اجراییه و نه رفیق به حیث مسوولین کمیسیونها برگزیده شدند.

سپس ریاست موقت جلسه به عهده رفیق عمر کاوش قرار گرفت.

رییس موقت جلسه پیشنهاد برگزیدن رییس شورای کشوری را مطرح نمود و تقاضا کرد که رفقا میتوانند خود و یا رفیق دیگری را کاندید دهند.

رفیق حکیم خلیق مسوول شورای ایالتی استاکهلم با ارایه مختصر بیوگرافی و برنامه کاری اش، نامزدی خویشرا درین پست مطرح نمود.

ازینکه کاندید دیگری پیشکش نگردید سر انجام رای گیری در بین اعضای شورای کشوری جدید آغاز و رفیق حکیم خلیق به اکثریت آرا بعنوان رییس شورای کشوری حزب مردم در سویدن برگزیده شد.

در بخش نظریات و پیشنهادات رفقا فرین محسنیان، عزیز حساس، حسین محسنی، فیاض عزیز، نسیم سحر، نورضیا فرین، مبارکشاه حسنی، رحمت رحمانی، عمر کاوش و ویس سراج با دادن مشوره های سودمند بمنظور ارتقا سطح کمی وکیفی و بهبود کار در سازمان حزبی، از کارکرد های هیت اجراییه قبلی در راس رفیق رحمت حسن ستایش بعمل آورده پیرامون شخصیت، اهلیت و گذشته های پرافتخارش که مملو از مبارزات عادلانه ایشان به خاطر نجات انسان زحمتکش و شگوفایی سرزمین آبایی بود به نیکی یاد کرده برایش تندرستی، طول عمر و روزگار خوشی را آرزو بردند.

رفیق فرین محسنیان پیشنهاد نمود که بمنظور بهره مند شدن از اندوخته ها، تجارب گرانبها، سودمند و نیک رفقای ارشد و محاسن سفید، ساختار غیر رسمی در سطح کشور تحت نامی بوجود آید تا این بزرگان وقتا" فوقتا" در نشستهای خود موضوعات مختلفه منجمله مسایل اجتماعی ـ سیاسی و پروبلمهای مهاجرین و پناهندگان را مورد بحث قرار داده تا حد ممکن با مشوره های مفید خویش در اجتماع ممد واقع شوند.

این پیشنهاد با علاقمندی زیاد رفقا به اتفاق آرا تایید گردید.

به همین ترتیب در ادامه، سخنرانان به هیت رهبری جدید در راس رفیق حکیم خلیق تهنیات و تمنیات نیک خود را ابراز داشته، موفقیت هرچه بیشتر آنها را در امر بسر رسانیدن رسالت هایشان آرزومند شدند.

رفیق حکیم خلیق به نمایندگی هیت رهبری جدید از اعتماد و حسن نظر رفقا سپاسگذاری نموده تعهد سپرد که در همکاری با رفقا، تمام دساتیر و فیصله های حزب را در عمل پیاده خواهد کرد.

اجلاس در فضای نهایت صمیمت و رفاقت حزبی حوالی ساعت 12 شب خاتمه یافت.

با درود

سکرتریت اجلاس شورای کشوری حزب مردم افغانستان درسویدن

جمعه 18 جنوری 2013

 

 نخستین نشست رییسان شوراهای کشوری شورای اروپایی 

 

  نخستین نشست ریسان شورا های کشوری در حالی که برخی از هموندان هیا ت رییسه ومسولان شعبات شورای اروپایی حزب مردم افغانستان نیز اشتراک ورزیده بودند، برپا گردید.

نخستین نشست رییسان شورا های کشوری، در حالیکه رفقا : دکتر شفیقه رزمنده و دپلیوم انجنیرعمر محسن زاده  اعضای هیت رییسه و مسوولان شعبات شورای اروپایی نیز اشتراک ورزیده بودند، به اشتراک رییسان شورا های کشوری تحت ریاست رفیق کاوه کارمل رییس شورای اروپایی حزب مردم افغانستان روز شنبه مورخ 11 ماه جنوری سال روان از طریق شبکه پال دایر گردید.

در آغاز؛ رفیق  صفت الله عملیار مسوول شعبه اسناد وارتباط شورای اروپایی، از تعداد اشتراک کننده گان واینکه این نشست بر بنیاد شاخصهای پلانی شورای اروپایی دایر می گردد، معلومات لازم ارایه نموده خاطر نشان ساخت که چند رفیق نسبت مشکلاتی که در پیش روداشتند نتوانستند دراین نشست شرکت نمایند.

سپس رفیق کاوه کارمل با ایراد سخنرانی مبسوطی پیرامون تدویر نخستین  جلسه شورا های کشوری شورای اروپایی  گفت:« می خواهم گرمترین سپاس های خود را به شما رفقای گرامی  که در نخستین جلسه مشترک، با وجود گرفتاری های خانواده گی اشتراک ورزیدید، اظهار بدارم. قبل از همه اجازه می خواهم ، تا هنوز که دیر نشده سال جدید ۲۰۱۳ ترسایی را به شما رفقای گرامی وخانواده های گرانقدر تان تبریک وتهنیت عرض بدارم  وامید وارم تا سال جدید را با نیکویی وشادمانی آغاز کرده باشید .

رفقای گرامی! هنگامی که برنامه های کاری خود را، حین نامزدی ام  در پست رییس شورای اروپایی ارایه کردم، تعهد سپردم، تا اگر در انتخابات شورای اروپایی  پیروز شوم ، تدویر جلسات مشترک با ریسان شورا های کشوری را به خاطر تبادل تجارب، وتعمیم کارکردهای درخشان ونمونه وتماس مستقیم با رییسان شورای های کشوری دایرنمایم . بر همین بنا ،امروز این جلسه دایر می گردد.خاطر نشان می سازم که شورا های کشوری ممثل سیاستها وفعالیتهای مستقیم حزبی ما هستند ، انها سیاست ها حزب را در عمل پیاده می کنند وارگانهای دایم الفعال وزنده سیاسی حزبی می باشند، که مستقیم با مردم وجامعه در تماس اند. این تماس باید سازنده اگاهانه وسمتدهنده باشد.

رفقای گرامی ! در نشست مشترک امشب، شما می توانید تا هرآنچه را که تا اکنون به انجام رسانیده اید ، دشواری ها ومشکلاتی را که در این مدت به پیشرو داشتید ، دایرکت ومستقیم مطرح کنید ، این یک جلسه تبادل تجارب وتعمیم کارکرد های درخشان، خواهد بود.

رفیق کاوه کارمل در یک بخش دیگر سخنرانی اش گفت:

«رفقای گرامی!  خاطر نشان می سازم که، قبل ازهمه از اثر دشواری های پی ریزی شده که پس از تدویر نخستین پلینوم شورای مرکزی حزب.م.ا بوجود آمد ما را بر آن وادار ساخت تا تلاش جدی خود را به خرچ دهیم که وحدت سازمانی ما درهم وبرهم نشود ، با سرفرازی باید بگویم که از اثر تلاش رفقای شورا های کشوری وبرخورد دقیق وحساب شده ای شما رفقای گرامی، وحدت حزبی ما پا برجا باقی ماند.»

رفیق کاوه کارمل در یک بخش دیگر سخنرانی اش افزود:

«  لازم به یاد آوریست که سازمان حزبی شورای اروپایی  حزب مردم افغانستان دریک فرایند دموکراتیک ودر وجود شما رفقای گرامی پدیدار گردید، شورای اروپایی بمثابه یک سارمان بیرون مرزی ح م ا که در کارکرد های سیاسی خود بربنیاد  ساسنامه و طرز العمل شورای اروپایی فعالیت مینماید. از شما رفقای گرامی سپاسگزارم که با جستجوی راه های اصولی وبا تدبیر وبا حرکتهای ملموس وخاموشانه دشواری ها آمده وپیامد های آن را حل وفصل کردید.»

رفیق کاوه کارمل در یک بخش دیگر سخنرانی اش افزود:  

« ما با احساس مسولیت وبا حفظ خونسردی، مصروف کارهای روزانه خود در عرصه های تبلیغاتی، تشکیلاتی و اجراییوی هستیم، حزب ومردم افغانستان به یک تکیه گاه فکری نیاز دارند، این تکیه گاه فکری در وجود کادرهای حزب که خوشبختانه اکثرآنها در شورای اروپایی وجود دارند نیز تداعی شده می تواند ، ما باید به تکیه گاه مطمین حزب ومردم افغانستان مبدل شویم. به خاطر تقویه این تکیه گاه باید به رفقای حزبی پیشین خود مراجعه کنیم ودست همسویی ورفاقت را به سوی آنها دراز کنیم. لازم است خاطر نشان سازم که شورای اروپایی یک ساختار است، کار اساسی سیاسی را سازمانهای کشوری به انجام می رسانند، این شما هستید که باید به فرد، فرد دوستان ورفقای پیشین ما مراجعه کنید واهداف واندیشه ما را با آنها در میان بگذارید. »

سپس ریسان شورا های کشوری نخست با ارایه گزارش مختصر از ساختار تشکیلاتی ، تبلیغاتی ، کارکردهای سازمانی ، اجتماعی ، کار با جوانان ، گسترش سازمانهای حزبی در میان افغانهای مقیم اروپا ، تآمین وتحکیم وحدت  حزبی وسایر مسایل، چهره سازمان حزبی شان را به نمایش گذاشتند وسپس به یادآوری دشواری ها ومشکلات پرداختند .

نخستین گزارش دهنده رفیق  فاضل دلزاده رییس شورای کشوری اتریش  بود، که در یک فرایند انتخابات آزاد ، سری ودموکراتیک به حیث رییس شورای کشوری جدیدآ  انتخاب شده است،  موصوف طی گزارش مختصر کارکردهای شورای  حزبی اتریش را به آگهی  رسانید وچنین افزود:«شورای کشوری اتریش به وحدت حزبی در گام نخست توجه جدی مبذول کرده است ، در این شورا وحدت حزبی تآمین ورفقای ما در یک سازمان مستحکم ونیرومند فعال می باشند ، کار تشکیلاتی در زمینه جذب رفقای حزبی پیشین  که از تشکیل ما به دورغنوده اند جریان دارد. کار سروی تشکیلاتی نزدیک به پایان است وما در اینمورد، تلاش گسترده شباروزی به انجام می رسانیم ، تا سازمان خود را مشخص ، نیرومند وپر قدرت بسازیم. در بهبود کار ها تلاش خواهیم کرد، کار جمع آوری حق العضویتها به زودی  پایان  می رسدد.کار با بانوان (زنان) وجوانان با پشتکار وسیع جریان دارد وما تلاش می کنیم تا به نسل بالنده وجوان کشور اتکا کنیم.»

گزارش دهنده ای دومی رفیق نسرین مفید رییس شورای کشوری المان بود ، که با یک گزارش مفصل وهمه جانبه کارکردهای آن شورا را به جلسه یکایک بیان کرد وافزود:« اجازه بدهید که اعلامیه تدویر پلینوم شورای مرکزی حزب مردم افغانستان را یک گام مثبت ،مهم  وارزنده  بپندارم، باور دارم که دشواری های موجود با تدویر موفقانه واصولی پلینوم رفع می گردد» . سپس گفت:

« شورای کشور المان که در یک رقابت تنگاتنگ سیاسی پدیدار گردید ، از بدو ایجاد  خود به چالشها ودشواری های جدی تشکیلاتی روبرو بود، در این سازمان رفقا با دیدگاه های متنوع وگوناگون در یک تشکیلات واحد فعالیت می کنند ، همین دیدگاه های متنوع  در گام نخست موجب عظمت وگسترده گی این سازمان گردیده است از جانب دیگر نیز عامل درد سرهای است که باید همیشه بآن دست به گریبان بود، ما نیز با تلاش دلسوزانه ودقت پیگیرانه به وحدت حزبی این سازمان، کوشیدیم  ونگذاشتیم تا نیروهای ما به هدر بروند . طی این مدت شورای کشوری آلمان با کار خسته گی نا پذیر ، تشکیلات حزبی خود را با دقت وکار سیستماتیک تثبیت نمود، هیت رییسه و، کمیته اجراییه جدید شورای آلمان  با مشاورت وتوافق رفیقانه گزیده شد ،جلسات شورا های ایالتی تدویر ومسایل حاد سیاسی وتشکیلاتی به بررسی گرفته شد وپیشنهاد ها وانتقادهای رفقا جمع اوری وپس از تحلیل وارزیابی برخی  حل  وبرخی دیگری از آنها به شورا های بالایی سپرده شد. پلانهای شاخصی کار در هیت رییسه شورای کشوری آلمان، منظور گردید. طرحهای پلان تدویر جلسات نیز به تصویب رسید.

 کار سیاسی  در زمینه جذب رفیقهای هوا خواه در تشکیلات حزبی ما جریان دارد ، با دوستان حزب نیز کار پیگیر انجام می گیرد تا آنها نیز به سوی حزب مردم کشانیده شوند.

کارجمع آوری حق العضویتها با موفقیت به انجام رسید  وحق العضویتهای ربع چهارم سال پار تصفیه وبه مسوول مالی شورای اروپایی سپرده شد.  کار با جوانان وزنان به شدت جریان دارد.»

 در پایان، رفیق نسرین مفید پیشنهاد نمود تا اعلامیه یی، به تایید وپشتبانی از اعلامیه تدویر پلینوم از نام نشست رییسان شورای های کشوری شورا اروپایی تآیید و به نشر برسد.

گزارش دهنده ای بعدی رفیق بصیر دهزاد رییس شورای کشوری هالند بودند که ایشان نیز با گزارش مبسوط وهمه جانبه گزارش شورای کشور هالند را به نشست ارایه نمود. در یک بخشی از گزارش رفیق دهزاد آمده است :«در کشور هالند مانند کشور آلمان یک تعداد کادر های سابقه دار وارجمند حزبی ودولتی پیشین زنده گی می کنند. که خوشبختانه یک تعداد زیاد آنها در تشکیل سازمان حزبی حزب مردم در هالند، ثبت وراجستر اند . پس از نخستین اجلاس شورای هالند ، مسولان شعبات، هیات رییسه وکمیته اجراییه شورای کشوری  در یک انتخابات آزاد ، دموکراتیک وسری گزیده شدند . در ترکیب این شورا های هیت ریسه محدود وکمیته اجراییه ای شمرده شده در نظر گرفته شده است، ما نیز به نوبه ای خود کار سروی ودقیق سازی تشکیلاتی خود را با پیروزی به انجام رسانیدیم، در عرصه های تبلیغ و رسانش ، خاطر نشان می سازم که برنامه واساسنامه حزب مردم افغانستان به تعداد دوصد شماره چاپ وبه رفقای حزبی، هواخواهان ودوستان حزبی  توزیع گردیده است.جلسات حزبی در واحد های اداری نود درصد  برپا شد.جلب وجذب به صفوف حزب با پشتکار وجدیت ادامه دارد، ما تلاش می کنیم تا به دورترین نقطه هالند سفر کنیم ، با رفقای پیشین خود تماس تآمین کنیم ودر تنظیم آنها در صفوف حزب مردم افغانستان  اقدام ورزیم.در این شورا جمع آوری  حق العضویتها نیز انجام وبه شورای اروپایی انتقال داده شده است.به خاطر مبارزه با بی عدالتی با پناهنده گانی که از جانب دولتمداران هالند در برابر خارجی ها انجام می شود مظاهره شکوهمندی سازماندهی وبه راه افتاد، رفقای ما در سیمینار های شعبه تبلیغ وفرهنگ شورای اروپایی اشتراک ورزیده اند ودر آینده نیز این کار ادامه خواهد داشت، ما نیز به نوبه خود تلاش می کنیم تا سمینار های همگون را در شورا های ایالتی خود به راه بیندازیم.

کار با جوانان ونوجوانان جریان دارد ، در هالند دو نهاد جوانان دانش آموز وجود دارد ، ما با آنها تماس مستقیم ونزدیک داریم ، شاید بتوانیم در برخی موارد ذیعلاقه با هم به توافق برسیم، در نظر است تا کنفرانس جوانان در کشور هالند به راه بیفتد ، که به یقین حزب ما نه تنها در این کنفرانس اشتراک خواهد کرد ، تلاش خواهیم نمود ، تا در عقب این کنفرانس نقش درخشنده ای داشته باشیم.»

رفیق دهزاد گفتار اش را با این شعار به پایان رسانید«رفقا! اجازه بدهید که بگویم :بگذارید که پلینوم جدید جواب واضح وروشن به دشواری ها ی موجود باشد وبه قناعت رفقا بپردازد.».

سپس رفیق افضل بهار رییس شورای کشوری ناروی نیز از کار وفعالیت شورای کشوری ناروی گزارش همه جانبه ومفصل ارایه کرد و افزود، که شورای کشوری ناروی تا حال به کدام دشواری جشمگیری بر نخورده است وکار ها به گونه ای لازم به پیش برده می شود.

رفیق رحمت حسن رییس شورای کشوری سویدن  نیز طی گزارشی سنجیده شده ومنسجم فعالیت های شورای کشوری سویدن را بیان نموده افزود، که شورای کشوری سویدن دارای یک شورای رهبری و وده ها سازمان های ولایتی واولیه می باشد ، که همه بالاثر انتخابات آزاد ، سری ودموکراتیک گزیده شده اند،حق العضویتها تصفیه بوده وکار جلب وجذب به شدت جریان دارد، در سازمان نیرومند شورای سویدن حزب مردم افغانستان، روحیه وحدت وهمسویی جدآ رعایت می گردد.

 رفیق رحمت حسن طی پیشنهادی تقاضا نمودند ، که چون در سویدن سایتهای انترنیتی گوناگون از جانب اعضای حزب مردم وهواخواهان حزب به پیش برده می شود ، اگر امکان داشته باشد یک هماهنگی نشراتی ایجاد شود.

سپس رفیق ولی رییس شورای کشوری دنمارک، نیز از کار وفعالیت شورای کشوری وبه ویژه در مورد تآمین وحدت وگسترش سازمان حزبی در دنمارک یاد آور شد و افزود که شورای حزبی دنمارک نیز در زمینه تامین وحدت وگسترش سازمان حزبی مردم تلاش سازنده وکوشنده انجام می دهد. همچنان انتقادهای سازنده وپیشنهاد های ارزنده ای نیز در زمینه های گوناگون ارایه نمود.

 به همین ترتیب رفیق دکتر هدایت رییس شورا ی کشور ی بلغاریا ، رفیق سلیم رییس شورای کشوری سویس و رفیق بازساز رییس شورای کشوری  بلژیک، نیز در اجلاس در موارد گوناگون تشکیلاتی ، رسانشی ، اجتماعی وجوانان  گزارش  مفصل وهمه جانبه ارایه نمودند ، که مورد تآیید جلسه قرار گرفت.

سپس  رفیق دکتر شفیقه رزمنده عضو هیت رییسه شورای اروپایی  ح.م.ا طی یادداشت کوتاه  از ایجاد بخشهای زنان دربرخی از شورا های کشوری یاد آور شده افزود ، که کار برخی از شورا های کشوری قابل تمجید است، مگر بادریغ باید یاد آور شوم ، که این مآمول در همه شورا های کشوری رعایت نگردیده است رفقا لازم است تا در زمینه تنظیم زنان در شورای های کشوری توجه جدی مبذول بدارند، حد اقل باید خانمهای رفیقها ی حزبی در واحد های اولیه تنظیم شوند. در نشستهای که به خاطر تآمین حقوق زنان به راه انداخته می شود ، باید شورا های کشوری نقش برازنده وارزنده ایفا نمایند.

سپس مسوولان شعبات شورای اروپایی به ترتیب رفیق ها : دکتر حمیدالله مفید مسوول شعبه تبلیغ و فرهنگ ، مصدق مسوول شعبه تشکیلات، حنیف ضرابی مسوول شعبه مالی، نیز به ترتیب تقاضا ها وخواسته های شان را از شورا های کشوری به نشست ارایه نمودند، که با بحثهای سازنده وگفتمانهای ارزنده روسای شورا های کشوری ومسولان شعبات همراه بود.

 در پایان نشست، رفیق کاوه کارمل، کار جلسه را ارزنده وسازنده ارزیابی نمود ویاد آور شد، که این نشست یک اقدام بسیار درست ، به موقع ومفید بود ، که با تدویر آن اغلب مشکلات ودشواری ها به بحث کشانیده شده ،اندوخته ها وتجارب خوب رفقا تبادله گردید، ما از وضع شوراهای کشوری وشعبات آگهی همه جانبه به دست آوردیم، امید وارم که این نشست ها ادامه داده شود ودر آینده  رییسان شورا های کشور، اعضای هیت رییسه ومسولان شعبات با آماده گی همه جانبه در اجلاس اشتراک نمایند.

جلسه با تصویب پیام تاییدی از تدویر پلینوم جدید شورای مرکزی ح.م.ا، و گذاشتن آن به نظرخواهی آن رفقایکه نتوانسته یودند دراین نشست شرکت نمایند به پایان رسید .

گزارشگر ما اطلاع می دهد، که این نشست، یک جلسه عالی کاری بود که در فضای تفاهم وتوافق همه جانبه ورفیقانه بر پا گردید.

   

     

 

 

شام  چهارشنبه 16 جنوری سال 2013 ترسایی  برابر با 27 ماه جدی سال 1391 خورشیدی نخستین جلسه کمیسیون تفاهم و وحدت شورای اروپایی حزب مردم افغانستان از طریق شبکه جهانی پالتاک تدویر یافت.

در آغاز  رفیق زبیر شیر زاد مسوول شعبه  تفاهم و وحد ت از حضور رفقا اعضای کمیسیون تفاهم و حدت شورای اروپایی حزب مردم افغانستان  با قدر دانی یاد نموده  ، اعضای کمیسیون را  به اشتراک کننده گان جلسه معرفی نموده گفتند که رفقا  غنی هدفمند ،نور شمس  و رفیق سید حسن رشاد از شورای کشوری آلمان، رفیق شعیب اسحاق ز ی از شورای کشوری ها لند ، رفیق محسنی از شورای کشوری سویدن ، رفیق احمد شاه ترین از شورای کشوری اتریش و رفیق سروری از شورای کشوری انگلستان عضویت کمیسیون تفاهم و وحدت شورای اروپایی حزب مردم را دارند که در صورت ضرورت این کمیسیون از جمع سایر رفقای تاثیر گزار از شورا های کشوری تکمیل خواهد شد.

بعداً مطابق اجندای تصویب شده رفیق زبیر شیرزاد پیرامون ، لایحه وظایف ، پلان کار  شعبه تفاهم و وحدت  و شاخص های اساسی پلان کار شورای اروپایی حزب مردم افغا نستان معلومات وسیع و همه جانبه ارایه نموده ،  توجه اعضای کمیسون را به عملی نمودن وظایف مطروحه مندرج اسناد متذ کره معطوف داشت که مورد تایید اعضای کمیسیون قرارگرفت.

در اخیر جلسه رفیق نصیر احمد صدیقی  عضو هیات رییسه شورای اروپایی حزب مردم افغانستان در مورد استقامت های اساسی کار کمیسیون تفاهم و وحدت شورای اروپایی حزب مردم افغانستان  درعرصه های وحدت  احزاب ، حلقات ، نهاد ها ی حزبی ترقیخواه و همسو و شخصیت‌های نا متشکل عدالت خواه و صلحدوست کشور که بنابر عوامل متعدد در مهاجرت بسر میبرند  با حزب مردم افغانستان و گسترش پایه‌های ایتلاف احزاب  و سازمانهای دموکرات و ترقیخواه افغانستان بطور مفصل صحبت نموده اعضای کمیسیون را بار دیگر متوجه رسالت و مسوولیت های بزرگ شان نمود ه خواهان همکاری بیشتر شان گردید.

جلسه در فضای صمیمانه  به پایان رسید.