شام  چهارشنبه 16 جنوری سال 2013 ترسایی  برابر با 27 ماه جدی سال 1391 خورشیدی نخستین جلسه کمیسیون تفاهم و وحدت شورای اروپایی حزب مردم افغانستان از طریق شبکه جهانی پالتاک تدویر یافت.

در آغاز  رفیق زبیر شیر زاد مسوول شعبه  تفاهم و وحد ت از حضور رفقا اعضای کمیسیون تفاهم و حدت شورای اروپایی حزب مردم افغانستان  با قدر دانی یاد نموده  ، اعضای کمیسیون را  به اشتراک کننده گان جلسه معرفی نموده گفتند که رفقا  غنی هدفمند ،نور شمس  و رفیق سید حسن رشاد از شورای کشوری آلمان، رفیق شعیب اسحاق ز ی از شورای کشوری ها لند ، رفیق محسنی از شورای کشوری سویدن ، رفیق احمد شاه ترین از شورای کشوری اتریش و رفیق سروری از شورای کشوری انگلستان عضویت کمیسیون تفاهم و وحدت شورای اروپایی حزب مردم را دارند که در صورت ضرورت این کمیسیون از جمع سایر رفقای تاثیر گزار از شورا های کشوری تکمیل خواهد شد.

بعداً مطابق اجندای تصویب شده رفیق زبیر شیرزاد پیرامون ، لایحه وظایف ، پلان کار  شعبه تفاهم و وحدت  و شاخص های اساسی پلان کار شورای اروپایی حزب مردم افغا نستان معلومات وسیع و همه جانبه ارایه نموده ،  توجه اعضای کمیسون را به عملی نمودن وظایف مطروحه مندرج اسناد متذ کره معطوف داشت که مورد تایید اعضای کمیسیون قرارگرفت.

در اخیر جلسه رفیق نصیر احمد صدیقی  عضو هیات رییسه شورای اروپایی حزب مردم افغانستان در مورد استقامت های اساسی کار کمیسیون تفاهم و وحدت شورای اروپایی حزب مردم افغانستان  درعرصه های وحدت  احزاب ، حلقات ، نهاد ها ی حزبی ترقیخواه و همسو و شخصیت‌های نا متشکل عدالت خواه و صلحدوست کشور که بنابر عوامل متعدد در مهاجرت بسر میبرند  با حزب مردم افغانستان و گسترش پایه‌های ایتلاف احزاب  و سازمانهای دموکرات و ترقیخواه افغانستان بطور مفصل صحبت نموده اعضای کمیسیون را بار دیگر متوجه رسالت و مسوولیت های بزرگ شان نمود ه خواهان همکاری بیشتر شان گردید.

جلسه در فضای صمیمانه  به پایان رسید.

 

 

 

 

 

 گزارش اجلاس هیات رییسه شورای اروپایی حزب مردم افغانستان


نخستین جلسه هیات رییسه شورای اروپایی حزب مردم افغانستان درسال روان ترسایی بروز نهم جنوری دایر گردید .در این نشست افزون بر هموندان هیات رییسه رفقا داکتر طلا پامیر، زبیر شیرزاد ، داکتر حمید مفید و فرید مل نیز شرکت داشتند .

پس از اعلام نصاب و تصویب اجندا در دو بند ، جلسه به ریاست رفیق کاوه کارمل رییس شورای اروپایی حزب مردم افغانستان به کار آغاز نمود .نخست رفیق نصیر احمد صدیقی رییس هیات نمایندگی شورای اروپایی حزب مردم افغانستان در کمیته خارج کشور ایتلاف احزاب و سازمان های دموکرات و ترقیخواه افغانستان گزارش همه جانبه ایرا پیرامون کارکرد های آن کمیته و آماج های اساسی ایتلاف ارایه نمود و از فعالیت‌های هیات شورای اروپایی حزب مردم افغانستان در کمیته خارج کشور ایتلاف به تفصیل سخن گفت .وی با اظهار مسرت یاد آور شد که ایتلاف پس از دوره کوتاه نُه ماه به دستآورد های نایل آمده که یکی از            

Read more...

اعــلامـیـه

اخیرا شماری از اعضای شورای مرکزی حزب مردم افغانستان در نتیجه بحث وتبادل نظر درباره مسایل درون حزبی، گروپی از اعضای شورای مرکزی متشکل از رفقا بهروز و دردمند وبه ریاست رفیق استاد حلیم منشی شورای ولایتی جوزجان حزب مردم افغانستان را به منظور تداوم مذاکرات و جستجوی راه حل پیرامون مشکلات بوجود آمده پس ازاولین پلینوم شورای مرکزی موظف نمودند. من ازین اقدام به گرمی استقبال کرده و آمادگی خویشرا برای ملاقات با این رفقای ارجمند وگفت وشنود رفیقانه ابرازنمودم. ما به هدف تامین وحدت و یک پارچگی حزب و جلو گیری از عمیقتر شدن بحران روی یک سلسله مسایل سیاسی وسازمانی بحث نمودیم  و سر انجام درباره تدویر پلینوم شورای مرکزی حزب مردم افغانستان به توافق رسیدیم.

به منظور تداوم مذاکرات و تفاهم پیرامون جزییات تدویر پلینوم کمیسیون جداگانه توظیف می گردد.

 

پوهاند داکتر محمد داود راوش

پیام همبستگی روسای شورا های کشوری

سازمان اروپایی حزب مردم افغانستان

ازاعلام تدویر پلینوم

شورای مرکزی حزب مردم افغانستان

اخیرآ در فرایند تبادل نظریات وبحث های درون سازمانی درباره چگونگی حل دشورای های برخاسته از تفسیر های متفاوت تصامیم نخستین پلینوم  مورخ ۲۱ ماه ثور سال هجری شمسی شورای مرکزی حزب، یک اجماع بزرگ در اطراف پیشنهاد فراخواندن اجلاس عمومی( پلینوم ) شورای مرکزی بوجود آمد که در فیصله کمیته اجراییه مورخ 14.10.1391 واعلامیه شماری از اعضای شورای مرکزی ( کمیسیون تحت ریاست رفیق استاد حلیم منشی شورای ولایتی جوزجان) تبارز یافته است. به سلسله همین انکشافات اخیرآ اعلامیه پوهاند داکترمحمد راواش نیزبا متن زیر انتشار یافت:

 

Read more...

 

پلینوم شورای مرکزی حزب مردم افغانستان دایر میگرددجلسه كمیته اجراییه شورای مركزی حزب مردم افغانستان تحت ریاست رفیق پوهاند داكتر محمد داود راوش رییس حزب مردم افغانستان  بتریخ 14.10.1391 در دفتر مركزی این حزب در شهر كابل دایر گردید.


طبق اجندای جلسه، نخست رفیق پوهاند داکتر داود راوش در باره كار وفعالیت كمیته اجراییه در فاصله دو اجلاس به اعضای کمیته اجراییه گزارش داده گفت: " درفاصله میان دوجلسه کمیته اجراییه اقدامات معین در راستای تکمیل ساختارهای حزبی، بهبود امور دفتر مرکزی حزب وشورا های ولایتی صورت گرفته است. مطابق برنامه شعبه تشکیلات هیات کمیته اجراییه به خاطر بررسی امور حزبی به ولایت های بلخ، ننگرهار ولغمان سفر کردند. دفتر مرکزی حزب همه روزه به شمول روزهای رخصتی به روی اعضای حزب ومردم بازاست. روابط ما با نهاد های جامعه مدنی و مردم گسترش یافته است. در فاصله میان دو اجلاس، تعدادی زیادی اعضا و كادرهای حزب، جوانان ونمایندگان نهاد های مدنی ومردم به دفتر مركزی حزب مراجعه نموده و می نمایند. بر بنیاد تصمیم کمیته اجراییه، سایت حقیقت ارگان مرکزی حزب به فعالیت نشراتی آغازنمود که یک رویداد با اهمیت درعرصه کار سیاسی وفرهنگی حزب شمرده میشود.

Read more...