تدویر پلینوم تشکیلاتی شورای مرکزی ح.م.ا عمده ترین خواست ما

واکثریت اعضا ، کادرهاوفعالین ح.م.ا بود

رفقا،

اعضای شرافتمند ح.م.ا !


بتاریخ ۲۸جنوری سال روان از جا نب ما ۴ نفر اعضای شورای فنلند ح.م.ا ( انورایثار، آصف همشهر،غلام محمدعیار و حامد پاینده) مطلبی دربعضی ازسایت های انترنیتی به نشر رسیده بود که در آن برای حل پرابلم های ناشی ازاولین پلینوم بعد ازکنگره حزب ،جداً تقاضا نموده بودیم تا پلینوم تشکیلاتی شورای مرکزی ح.م.ا دایر گردد واعلام نموده بودیم که تا تدویر این پلینوم عضویت خویش را درحزب وشورای کشوری فنلند درحالت تعلیق قرار می دهیم.
خوشبختانه با سعی وتلاش خسته گی نا پذیرعده زیاد از کادرها و رفقای حزبی و زحمات فراوان کمیسیون موظف به سرپرستی رفیق استاد حلیم  بتاریخ ۱۹ثور۱۳۹۲پلینوم تشکیلاتی شورای مرکزی ح.م.ا که خواست اکثریت اعضا، کادرها وفعالین حزب بود دایر گردید.
 پلینوم در فضای کاملا" دموکراتیک پیرامون مسایل تشکیلاتی، انتخاب رییس، هیات اجراییه وکمیسیون نظارت وبررسی وسیعا" بحث نموده واشتراک کنندگان پلینوم توانستند نظریات ودیدگاه های شان را آزادانه ارایه نمایند.
بناً ما از تمام  فیصله ها و تصامیم این پلینوم حمایت وپشتیبانی کامل خویش را اعلام نموده وهم انتخاب رفیق گرامی دوکتور محمد داود راوش را به حیث رییس حزب مردم افغانستان برای شان تبریک گفته و موفقیت های هرچه بیشتر برایشان آرزو مینمایم.
 

 انورایثار و حامد پاینده

 

جلسه هیات رییسه شورای اروپایی حزب مردم افغانستان دایرشد

 

 

پنجمین نشست هیات رییسه شورای اروپایی حزب مردم افغانستان درسال روان میلادی بتاریخ بیست ونهم ماه می ۲۰۱۳ دایر گردید. دراین اجلاس پس از اعلام نصاب اجندای زیرین به اتفاق آرا به تصویب رسید :

ـ  اتخاذ تدابیر و آماده گی برای تدویر جلسه شورای اروپایی حزب مردم افغانستان،

ـ  بحث پیرامون آماده گی ها بخاطر مسافرت پوهاند داکتر محمد داوود راوش رییس حزب مردم افغانستان به اروپا،

ـ  نظرها ، پیشنهاد ها و ایراد ها

نخست رفیق کاوه کارمل رییس شورای اروپایی حزب مردم افغانستان با بیانیه فشرده کار نشست را آغاز نموده ، گفت : « … بزودی از انتخاب شورای اروپایی کنونی حزب مردم افغانستان و ارگان های رهبری آن یکسال سپری میگردد.در این زمان شورای اروپایی و همه سازمان های وابسته به آن در سیزده کشور اروپایی فعالیت‌های گسترده را انجام داده و به دستآورد های چشمگیری نایل آمده است. تدویر پلینوم حزب مردم افغانستان بتاریخ ۱۹ ثور ۱۳۹۲ یک رویداد برجسته در زنده گی سیاسی حزب ما بود که با پیشتیبانی قاطع و تایید همه جانبه شورا های کشوری ، شورای اروپایی به ویژه کمیته اجراییه و هیات رییسه آن واقع شد .در پرتو تصامیم این اجلاس عمومی حزب تکانه های مثبتی برکارهای عملی و سیاست جاری شورای ما وارد گردیده و جشمداشت نوینی را گشوده شده است.... جا دارد تا هر چه زود تر اجلاس شورای اروپایی دایر گردد و با ارزیابی فعالیت‌ های یکساله به بازنگری ، برنامه‌ ریزی کارهای سیاسی ـ سازمانی و نشانی آماج های نو کاری بپردازد.لازم است تا این نشست در فضای کاملأ آزاد ، دموکراتیک و سازنده به نواقص و کمبودی های کاری پرداخته و برای بار آوری بیشتر به بهبودی ساختارها و شیوه‌های کاری توجه نماید .»

به ادامه کار اجلاس رفقا نصیر احمد صدیقی ، ولی محمد زیارمل و عمر محسن زاده  دید گاه های خویشرا در باره تدویر اجلاس شورای اروپایی  ابراز و برای سازماندهی این همایش پیشنهاد های مشخصی را اریه نمودند .

 

هیات  رییسه با نتیجه‌گیری از گفتمان  فیصله نمود:

ـ اچلاس شورای اروپایی مجوزه به صورت حضوری دایر گردد .

ـ کمیسیونی متشکل از رفقا ولی محمد زیار مل ، عمر محسن زاده ، طلا پامیر ،عارف عرفان و نسرین مفید  موظف به تهیه اسناد و فراهم آوری زمینه‌های مقدمات  تدویر اجلاس گردد .

ـ  برای تعین تاریخ و محل اجلاس و در نظر گیری نظریات و ابتکارات شورا های کشوری حزب مردم افغانستان در اروپا نشستی از طریق شبکه پال به اشتراک همه روسای شورا های کشوری بتاریخ ۳۱ می ۲۰۱۳ دایر گردد .

ـ  برای نهایی ساختن امور ، هیات رییسه بار دیگر تشکیل جلسه بدهد .

در باره بند دوم اجندا نیز اعضای هیات  رییسه با ابراز خوشنودی از سفر رفیق داوود  راوش رییس حزب مردم افغانستان به اروپا استقبال و برای غنامندی برنامه این سفر با اهمیت نکات سازنده و ابتکارات مشخصی را پیشنهاد نمودند . هیات رییسه با اتفاق آرا طزح پیشنهادی رفیق نصیر احمد صدیقی و افزوده های دکتراسد محسن زاده مدیر مسوول تارنمای بامداد را پذیرفته و تصویب نمود تا کمیسیونی با ترکیب رفقا کاوه کارمل ، ولی محمد زیارمل ، عمر محسن زاده ، نصیر احمد صدیقی ، حبیب منگل ، اسد محسن زاده ، حنیف ضرابی،حفیظ مصدق و روسای شورا های کشوریکه رفیق راووش از آن کشور ها دیدن مینماید تشکیل گردد .البته کمیسیون وظیفه دارد تا برنامه تهیه شده سفر را به رفیق صفت الله عملیار رییس شعبه اسناد و ارتباط تحویل دهد تا هر چه زودتر بدسترس رییس حزب مردم افغانستان قرار گیرد .

 

در بخش نهایی اجلاس ، امور روزمره و نیازمندی های چندی مطرح گردیده و جُستاری در حل آن‌ها صورت گرفت .همچنان انتقاداتی از کارکرد های برخی از نهاد های شورای اروپایی ابراز گردیدند که با واکنش مثبت هیات رییسه روبرو شد .

 

نشست کاری هیات رییسه پس از سه ونیم ساعت در فضای همکاری و تفاهم رفیقانه به پایان رسید .

پیام شادباش کمیته اجراییه شورای کشوری یونان حزب مردم افغانستان

بمناسبت تدویر موفقانه پلینوم شورای مرکزی حزب مردم افغانستان  

 

شورای کشوری یونان حزب مردم افغانستان بمناسبت تدویر موفقانه پلینوم تشکیلاتی شورای مرکزی حزب مردم افغانستان که بتاریخ نزده ام ثورسال روان خورشیدی درشهرکابل تدویر یافت و رییس حزب، کمیته اجراییه و کمیسیون نظارت و بررسی شورای مرکزی را برگزید، صمیمانه ترین تبریکات خویش را به شخص رفیق پوهاند داکتر راوش رییس حزب، شورای مرکزی و شورای اروپایی و تمام اعضای حزب مردم افغانستان تقدیم میدارد.

شورای کشوری یونان حزب مردم افغانستان  ضمن حمایت و پشتیبانی از تصامیم و فیصله های شورای مرکزی اعلام میدارد ، که در تحقق مصوبات پلینوم مجددانه سعی ورزیده و به این باور است که تدویر پلینوم نزدهم ثور زمینه های بیشتر وحدت ارگانیک را در صفوف ح.م.ا. فراهم میسازد.

شورای کشوری یونان به استقبال ازفیصله های پلینوم شورای مرکزی حزب مردم افغانستان ایجاد شورای زنان مهاجردر یونان و پذیرش ده تن از زنان به این شورا را به شما نوید داده ؛ برای شما رفقای منتخب درپست های رهبری ح.م.ا. موفقیت های مزید در امر تحقق آرمانهای ح.م.ا. آرزو میبرد.

 

به پیش در راه تحقق فیصله های پلینوم نزدهم ثور شورای مرکزی ح.م.ا.

 

با درودهای رفیقانه 

 

از نام کمیته اجراییه شورای کشوری یونان ح.م.ا.

ابوبکر فیض

پیام

هیات رییسه شورای مرکزی حزب مردم افغانستان

به اعضای شورای مرکزی، کادرها وفعالان حزب

 

کابل  ۲۹ /۱۳۹۲/۲

 

با تاسف که اختلاف بر سر نتایج پلینوم ۲۱ ثور۱۳۹۱ پیروزی ودست آورد های درخشان کنگره باشکوه حزب مردم افغانستان را تحت شعاع قرارداده وسوتفاهماتی بین اعضای شورای مرکزی ایجاد گردید که درنتیجه به یک بحران درون حزبی مبدل شده وحزب را خطر انشعاب تهدید میکرد. خوشبختانه با کار ثمربخش رفقای سالم اندیش، به هدف تامین وحدت ویکپارچگی حزب و رفع بحران، کمیسیونی از جمله ای اعضای شورای مرکزی موظف گردید تا راه حل مناسب مشکلات را جستجو نماید. کمیسیون به رویت اسناد و شواهد، فهرست وا قعی اعضای شورای مرکزی منتخب کنگره مورخ ۲۱ ثور ۱۳۹۱ را تثبیت نموده وپس ازآن پلینوم شورای مرکزی به تاریخ  ۱۹ماه ثور۱۳۹۲ در شهر کابل موفقانه برگزار گردید.

Read more...

جلسه هیات رییسه شورای مرکزی حزب مردم افغنستان

تدویر یافت

 

جلسه هیات رییسه شورای مرکزی حزب مردم افغانستان، بتاریخ ۲۹ ثور ۱۳۹۲ بعد از ظهر در دفتر مرکزی تحت ریاست رفیق پوهاند داوود راوش رییس حزب مردم افغانستان، تدویر یافت.

در ابتدا رفیق راوش طبق اجندا، در مورد وظایف انجام شده بعد از تدویر موفقانه پلینوم مورخ  ۱۹ ثور ۱۳۹۲ شورای مرکزی حزب مردم افغانستان، در مورد استقامت های اساسی کار هیات رییسه، پلان تدابیری و تدویر جلسات هیات رییسه و کمیته اجراییه شورای مرکزی حزب مردم افغانستان ، صحبت نمود. سپس اعضای هیات رییسه  در پیرامون مسایل شامل اجندا به بحث وتبادل نظرپرداختند و تصامیم لازم اتخاذ گردید. دراجلاس هیات رییسه استقامت های اساسی کار رییس و اعضای هیات رییسه به ترتیب ذیل به تصویب رسید:                                            

رفیق پوهاند داکتر راوش :         

 شعبه اسناد وارتباط ، روابط سیاسی، امور بین المللی وایتلاف احزاب ، نیروهای دموکرات 

وترقیخواه.     

رفیق خلیل بایانی :

شعبه تشکیلات ، کاربا جوانان و زنان .

رفیق محمد حسن سپاهی :

شعبه کاربا سازمان های اجتماعی و نهاد های جامعه مدنی.

رفیق محمد شاه رفیعی :

شعبه تبلیغ و ترویج، سایت ها ونشرات حزبی.

رفیق لطیف صالحی :

شعبه انتخابات، شعبه مالی وهمکاری با کمیسیون نظارت و بررسی.

هیات رییسه پلان تدویرجلسات فعالان شوراهای ولایتی و شورای شهر کابل را تصویب نمود وپیشنهاد رفیق صالحی درباره تدویرجلسه فعالان شهر کابل را مورد تایید قرارداد.

در بخش پایانی جلسه، اعضای هیات رییسه با اظهار رضایتمندی ازتدویرموفقانه پلینوم مورخ ۱۹ ثور۱۳۹۲ شورای مرکزی حزب مردم افغانستان، از اشتراک فعال اعضای شورای مرکزی حزب  در کار پلینوم سپاس وامتنان نموده و آرزو کردند تا شورای مرکزی حزب مردم افغانستان وتمام اعضای حزب در همه تدابیر سهم فعال و قابل توجه داشته باشند.

 

   ( ارسالی : شعبه تبلیغ و ترویج )