کمیته حزبی سویدن حزب آبادی افغانستان تشکیل جلسه داد

 

جلسه نوبتی ربع سوم کمیته حزبی سویدن حزب آبادی افغانستان بتاریخ ۱۷ سپتمبر ۲۰۲۳ ترسایی به ساعت شش بعد از ظهر با اشتراک ۱۳ رفیق ، از جمله ۴ رفیق از جمع بانوان از طریق فضای مجازی دایر گردید . شماری از رفیق ها نظر به مشکلات و عذرمعقول با اطلاع به مسوول کمیته حزبی نتوانستند در جلسه شرکت نمایند. با اعلان رسمیت جلسه اجندای ذیل پیشنهاد و مورد تایید قرارگرفت :

۱ ـ گزارش کاری کمیته حربی سازمان سویدن حزب آبادی افغانستان  طی ربع سوم ، و تصویب پلان کاری ربع چهارم ۲۰۲۳ .                               

۲ ـ بخش مالی .                                                                                                                                

۳ ـ پیشنهادات ، نظریات برای بهبود وظایف کاری کمیته حزبی سازمان سویدن حزب آبادی افغانستان و انتقادات .                                    

در ابتدا رفیق جاوید قیام مسوول کمیته حزبی  حزب آبادی افغانستان در سویدن گزارشی از ایجاد « کمیته مجمع فعالین ملی و ترقیخواه افغانستان » در خارج از کشور، و در کشورسویدن  را ارایه نمود. درگزارش از سیاست های اصولی و آینده نگرحزب آبادی افغانستان در زمینه همکاری با نیروهای دادخواه و ترقی پسند کشور یادآوری به عمل آمده ، از تلاش ها و دستاورد های شورای اروپایی حزب در زمینه ستایش وقدر صورت گرفت . در گزارش از انتخاب مسوولین بخش های تفاهم و جوانان و فعالیت آنها به تفصیل یادآوری شد. در ضمن از رفقا تقاضا به عمل آمد تا با آنعده رفقای سابقه دار ح د خ ا که از فعایت های سیاسی بدور مانده اند و شخصیت های  ملی و وطنپرست ارتباط برقرار نمایند.

 درگزارش از تلاش های مسوول کمیته جوانان سازمان حزبی سویدن رفیق مرتضی میری که تیم فوتبال زیرسن بانوان افغانستان را دعوت نموده بودند ، سهمگیری شماری از رفقا در راهپیمایی برعلیه بسته شدن دروازه های مکاتب بروی بانوان در افغانستان و دفاع از حقوق و آزادی های دموکراتیک درکشور از جمله حقوق زنان درشهر یتوبوری سویدن  یاد آوری صورت گرفته ، از رفقا دعوت بعمل آمد تا در برنامه های آموزش سیاسی اشتراک نموده و سهم فعال داشته باشند . در ضمن از فعالیت و پشت کار رفیق نسیم سحر مسوول شعبه تبلیغ و آموزش سیاسی شورای آروپایی ح آ ا اظهار قدردانی صورت گرفت .

گزارش هیات رهبری کمیته حزبی که توسط رفیق جاوید قیام مسوول کمیته حزبی سویدن ح آ ا پیشکش شد ، مورد تایید رفقا قرارگرفت .

براساس گزارش رفیق بری مسوول مالی کمیته حزبی سویدن ح آ ا اکثریت رفقای سازمان مسوولیت های مالی شانرا انجام داده و سایررفقا نیز تعهد سپردند تا پایان ماه سپتامبر بدهکاری های شانرا تصفیه نمایند.

در این بخش روی اهمیت امورمالی و اعانه ها برای تقویت کار سیاسی صحبت به عمل آمده ، توجه حاضرین نشست به این مساله با اهمیت جلب گردید .

دربخش پایانی جلسه رفیق گرانقدر و معزز عزیز حساس عضو کمیته مرکزی ح آ ا ، رفیق نسیم سحر و رفیق فیاض عزیز از کار و فعایت رفقا ابراز سپاس و قدر نموده، موفقیت های بیشتر رفقا را در انجام وظایف محوله و کار در بین جامعه مهاجر افغان در سویدن آرزو نمودند.

جلسه ساعت هشت نیم شب در فضای اعتماد رفیقانه و به آرزوی بهروزی هموطنان مهاجر در سویدن  و مردم افغانستان به کار خود پایان داد.

  

بامداد ـ زنده گی سازمانی ـ ۱/ ۲۳ـ ۲۲۰۹ 

Copyright ©bamdaad 2023

 

 

گزارشی از اجلاس بیروی اجراییه شورای اروپایی حزب آبادی افغانستان

 

جلسه نوبتی بیروی اجراییه شورای اروپایی ح آ ا بتاریخ ۲۸ اگست ۲۰۲۳در فضای مجازی زووم دایر گردید.

در آغاز رفیق صفت الله عملیار سکرتر مسوول شورای اروپایی با ارایه گزارش تشکیلاتی  نصاب جلسه را تکمیل و رسمیت آ نرا اعلان نمود.

در جلسه اجندای ذیل پیشنهاد ، و به اتفاق آرا تایید گردید:

۱ ـ گزارش مسوول شعبه مالی پیرامون وضع سیستم مالی در کمیته ها و سازمان های حزبی دراروپا ،

۲ ـ گزارشات مسوولان شعبات تفاهم و امور سیاسی ،  و تشکیلات شورای اروپایی پیرامون پیشرفت پروسه تفاهم با احزاب، نهادها و شخصیت های مستقل سیاسی ،

۳ـ  پیشنهادات ، انتقادات و نظريات. 

دربخش ماده اول اجندا رفیق سرور زهتاب مسوول شعبه مالی گزارش مشخص پیرامون وضع مالی در کمیته ها و سازمان های حزبی اروپایی رابا ذکر پهلوهای مثبت و منفی آن ارایه نمود.

سپس رفقا ولی زیارمل، عمر محسن زاده، حنیف ضرابی، ذلیخا پوپل ، حفیظ مصدق و صفت الله عملیار به بحث پیرامون گزارش  پرداخته پیشنهادات، پرسش ها و نظريات خویشرا جهت تقویت امورمربوط ارایه نمودند.

در ختم این بخش رفیق داود رزمیار رییس شورای اروپایی صحبت نموده افزودند که کار عواید مالی حزب دربرهه کنونی یکی از مسایل مبرم و ضروری سازمان ما بوده که توجه به آن یک امر ضروری میباشد. زمان آ ن رسیده است تا به این پروسه نظم بیشتر بخشیده با ایجاد چشمه های مالی جدید بنیه مالی سازمان را تقویت کرد.

در پایان کمیسیون تقویت امور مالی با ترکیب پنج تن جهت تقویت این مهم به اتفاق آرا تصویب گردید.

در بخش ماده دوم آجندا رفقا داود کرنزی مسوول شعبه تفاهم و امور سیاسی و حنیف ضرابی مسوول شعبه تشکیلات گزارشات خویشرا پیرامون  پروسه تفاهم با احزاب ، نهاد ها و شخصیت های مستقل سیاسی ایراد نمودند.در ادامه حاضرین جلسه هر یک ولی زیارمل ، عمر محسن زاده حفیظ مصدق  و صفت الله عملیار روی مواد گزارش بحث نموده نظریات لازم را دراین ارتباط پیشکش نمودند.

در اخیر این بخش رفیق داود رزمیاررییس شورای اروپایی ایجاد رابطه های صمیمی وداشتن تماسها با ایتلاف احزاب ، سازمان های سیاسی  و شخصیت های غیرمتشکل ملی -  دموکرات و ترقی خواه را از وظایف حزبی ما دانسته ، توجه کمیته ها و سازمان های حزبی را دراین عرصه مبذول داشت.

در پایان گزارش شعبات تفاهم و امور سیاسی وتشکیلات با تکمیلات به اتفاق آرا تصویب گردید.

در بخش ماده سوم آجندا پیشنهادات مطرح و به آنها رسیده گی صورت گرفت .

در فرجام رفیق رزمیار برای رفقا موفقیت آرزو نموده ختم جلسه را اعلان نمود.

 

با درود های رفیقانه

صفت الله عملیار

سکرتر مسوول شورای اروپایی ح آ ا

 

 

بامداد ـ زنده گی سازمانی ـ ۱/ ۲۳ـ ۳۱۰۸ 

Copyright ©bamdaad 2023

 

جلسه هیات رهبری کمیته حزبی هالند حزب آبادی افغانستان برپا شد


جلسه نوبتی هیات رهبری کمیته حزبی هالند حزب آبادی افغانستان  بتاریخ ۱۴ جونی ۲۰۲۳ تحت اجندای ذیل دایر گردید:
۱ - تعیین معاون ، مسوول تشکیلات ، و مسوول اسناد و ارتباط درهیات رهبری کمیته حزبی هالند ح.آ.ا ،
۲ - گزارش مختصر از تدویرجلسات در سطح شورای اروپایی و فیصله های آن ( گزارش دهنده رفیق مصدق )،
۳ - استماع گزارش رفیق وقاد در رابطه به فعالیت شعبه تفاهم،
۴-  گزارش مختصر مسوول مالی در زمینه جمع آوری حق العضویت ها و اعانه در ربع اول سال جاری،
۵ - پیشنهادات و انتقادات.

در جلسه هفت رفیق اعضای هیات رهبری ، و دو مسوول واحد حزبی مربوط به سازمان حزبی هالند حاضر بودند.
جلسه بعد از تایید و تصویب اجندای پیشنهادی به اتفاق ارأ بکار خویش آغاز کرد.
مطابق بند اول اجندا رفیق مصدق مسوول کمیته حزبی هالند ح .ا.ا درمورد ضرورت تعین مسوول تشکیلات که معاون کمیته نیز می ‌باشد، و مسوول اسناد و ارتباط صحبت نموده گفت که مسوولین قبلی نظر به توظیف ایشان در وظایف جدید حزبی از دو ماه به اینطرف مسوولیت شعبات را به عهده ندارند روی این ملحوظ ضرورت است تا مسوولین جدید در این شعبات تعیین و تصویب گردد .
بناْ پیشنهاد مینمایم که :
۱ - رفیق عباس دهاتی عضو واحد اولیه خلدرلند که یکی از کادر برجسته و سابقه دار است و با وصف مصروفیت در بخشی از شورای اروپایی ( خود داوطلبانه حاضر به همکاری شده است ) موقتاْ به حیث معاون و مسوول شعبه تشکیلات تعیین و تصویب گردد.
۲ - رفیق ریتا رحیمی عضو واحد اولیه خلدرلند به حیث مسوول اسناد و ارتباط تعین و تصویب گردد.
در جلسه هردو رفیق ارجمند از قبل دعوت شده بودند و حاضر بودند پیشنهادات فوق را با جبین گشاده پذیرفتند و اعضای جلسه هم آنرا را به اتفاق ارأ مورد تایید و تصویب قرارداند .
مطابق بند دوم اجندا رفیق مصدق در رابطه به جلسه بیروی اجراییه شورای اروپایی مورخ ۲۹ می ۲۰۲۳ که گزارش شعبه تشکیلات شورای اروپایی و گزارش شورای کشوری المان استماع شد و جلسه مشترک مسوولین شعبات شورای اروپایی مورخ ۱۸ جون ۲۰۲۳ صحبت مختصری نموده از کارکرده ها، نواقص و پبیشنهادات و انتقادات شعبات تشکیلات ، آموزش سیاسی وتبلیغ ، تفاهم و مالی یاد آورشده ‌افزودند که دراخیر هر دوجلسه رفیق ارجمند محمد داود رزمیار، رییس شورای اروپایی ح.آ.ا صحبت های جامع ، دقیق و رهنمودی در رابطه به بهبود کارحزبی سیاسی در شرایط کنونی ارایه نمودند و اضافه نمود که رفیق رزمیار گرامی وعده سپردند که یادداشت های مشخص درجریان جلسه گرفته شد  که بعد از توحید و ارزیابی رهنمودهای مشخص به آدرس مسوولین شعبات و مسوولین کشوری ارسال می‌ شود تا به خاطر بهبود کار حزبی سیاسی با همه اعضای سازمانهای خویش شریک بسازند.
مطابق بند سوم اجندا رفیق وقاد مسوول شعبه تفاهم گزارش مختصر ارایه نمود و اظهار داشت که این شعبه دید و بازدید های را با افراد و اشخاص بخصوص با تعدادی از آزرده خاطرهای شورای اروپایی انجام داده اما با تأسف که نتیجه مطلوب تا اکنون بدست نیآمده و امیدوارم که در جلسه بعدی با دست پر شرکت نمایم.
مطابق بند چهارم اجندا رفیق عمر زیارمل گزارش مختصر ذیل را در رابطه جمع آوری حق العضویت ها درربع اول سال جاری ارایه نمود :
فورمه های پرداخت حق العضویت و اعانه ازهرسه واحد اولیه کمیته حزبی هالند با مبلغ جمع آوری شده مواصلت، و پس از توحید به شعبه مالی ش.ا. ارسال گردید.

مطابق بند پنجم اجندا به آن عده از پیشنهادات و انتقادات رفقا که ارتباط به کمیته حزبی هالند داشت جواب های قناعت بخش ارایه شد؛ اما پیشنهادات و انتقادات که به آدرس شورای اروپایی بود بعد از توحید ضم پروتوکول به شعبه تشکیلات ش.ا. ارسال میگردد.

جلسه فوق الذکر به ساعت ۹ شب آغاز و به ساعت ۱۱:۳۰ شب با شعار به پیش در راه تحقق مصوبات نهادهای رهبری حزب آبادی افغانستان خاتمه یافت.حفیظ مصدق

مسوول کمیته حزبی هالند حزب آبادی افغانستان

 

بامداد ـ زنده گی سازمانی ـ ۲/ ۲۳ـ ۲۲۰۶ 

Copyright ©bamdaad 2023

 

گزارش جلسه کمیته حزبی ایالت نوردرین وستفلن ـ المان


جلسه نوبتی کمیته ایالتی نوردرین وستفالن ، حزب آبادی افغانستان  بروز ۱۲ جولای ۲۰۲۳  میلادی در فضای رفیقانه تدویر یافت.
در نخست بعد از گزارش تکمیل نصاب جلسه توسط رفیق حکیم کرنزی رسمیت جلسه اعلان گردید، بعداْ اجندای جلسه در رای گیری قرارگرفت که با اتفاق ارا اجندای پیشنهادی تصویب شد.
مسوول کمیته حزبی یکجا با رفقا روی مواد اجندا از جمله درمورد کاربالای مصوبات بیروی اجراییه شورای اروپایی و دیدگاه های دوستان در مورد مسایل مربوط به زنده گی حزبی بحث نموده ، پیشنهادات رفقا در زمینه برای انتقال به مسوولین درجه اول  یادداشت گردید.
در بخش های دیگر روی تصفیه حق العصویت ها و ضمناْ پیشنهادات وانتقادات رفقا صحبت همه جانبه صورت پذیرفت.
جلسه به امید موفقیت های هرچه بیشتر رفقا در تطبیق مصوبات بیروی اجراییه  شورای اروپایی حزب در فضای صمیمانه خاتمه یافت.

 با احترام

 حکیم کرنزی

 مسوول کمیته حزبی ایالتی نوردرین وستفالن حزب آبادی افغانستان

 

 

بامداد ـ زنده گی سازمانی ـ ۱/ ۲۳ـ ۱۵۰۷ 

Copyright ©bamdaad 2023

 

 

جلسه حضوری کمیته حزبی سویدن حزب آبادی افغانستان دایرشد

 


 

بروزشنبه ۳ جون ۲۰۲۳ میلادی جلسه حضوری کمیته حزبی سویدن حزب آبادی افغانستان با شرکت رفیق داود رزمیار رییس شورای اروپایی حزب آبادی افغانستان دایرگردید.پس ازاعلان تکمیل نصاب جلسه توسط رفیق جاوید قیام ، اجندای ذیل توسط رفیق بری پیشنهاد، و به اتفاق ارا تصویب گردید :

۱ـ گزارش کمیته حزبی کشوری درفاصله بین دوجلسه نوبتی ،

۲ ـ پیشنهادات ، نطریات و انتقادات .

درآغاز درهمخوانی با بند اول اجندا رفیق قیام مسوول کمیته حزبی گزارش مفصل ازفعالیت و تدابیراتخاذ شده درمورد تحقق مصوبات حزب و بخصوص مصوبه جلسه شورای اروپایی مورخ ۱۸ می ۲۰۲۳ به جلسه ارایه و پیرامون آن رفقا نسیم سحر، سخی عزیزی ، زمری قیام ، عزیزحساس و سید مرتضی میر به نوبه صحبت نموده ضمن تایید گزارش آماده گی لازم شانرا درکارعملی فعالیت حزبی و سازمانی ارایه نمودند . همچنان به پیشنهادات ونظریات رفقا مطابق به اجندا پرداخته شد.

 

 

درادامه رفیق قیام بخش اول کارجلسه که مساییل درون حزبی وقسمت بعدی جلسه را که تعداد پیشهادات پیرامون وحدت ویک پارچه گی سازمان حزبی سویدن ازجانب رفقا مطرح شده بود به جلسه ارایه وازرفیق داود رزمیاررییس شورای اروپایی حزب آبادی افغانستان تقاضا نمود تا کارجلسه را ارزیابی وپیرامون وحدت ویک پارچه گی حزب صحبت نمایند.

رفیق رزمیار با صحبت دقیق و همه جانبه ضمن پاسخ به پرسش های رفقا پیرامون بلند بردن سطح کارحزبی وسازمانی ، وحدت ویکپارچه گی حزب نیزتاکیدات داشته و کمیته حزبی سویدن را مخاطب قرارداده افزود تا درشیوه های کارحزبی تکانه عملی فعالیت را درجهت تحقق فیصله ها وفراخوان کنفرانس ۷می ۲۰۲۲ وتحقق مصوبه جلسه ۱۸ فبروی شورای اروپایی را اتخاد نمایند.

دراخیررفیق جاوید قیام ضمن تشکرو سپاس ازصحبت مسبوط و رهنمودی رفیق رزمیارجلسه را در فضای خوب ورفیقانه ختم اعلان نمود .

 

با درودهای رفیقانه

 

جاوید قیام

مسوول کمیته حزبی سویدن  حزب آبادی افغانستان

 

 

بامداد ـ زنده گی سازمانی ـ ۱/ ۲۳ـ ۱۵۰۶ 

Copyright ©bamdaad 2023