برپایی اجلاس کمیته حزبی شورای کشوری هالند

 

۷ شام روز دوم سپتامبر سال روان میلادی ، جلسه نوبتی کمیته حزبی شورای کشوری هالند ح آ ا  دایر شد.

در نخست با اعلان قانونیت جلسه ، برای پیشبرد کار جلسه اجندای ذیل بتصویب رسید :

۱ ـ پشتیبانی از مصوبات شماره ۱۰۴، ۱۰۵ و ۱۰۶ مقام محترم دارلانشای حزب ، و بحث در مورد چگونگی تطبیق احکام آن ها،

۲ ـ برسی گزارش مسوول مالی شورا ،

۳ ـ ارایه دیدگاه ها، پیشنهادات و پرسش ها .

درنخست گزارش اجلاس توسط مسوول شورای کشوری ارایه ، و روی مصوبات مقام محترم دارلانشای و نحوه تطبیق آن با تفصیل تماس گرفته شده ، و بخاطر تطبیق مندجات آنها اقدامات عملی روی دست گرفته شد.

در ادامه مسوولین شعبات تشکیلات ، اسناد و ارتباط ، اموراجتماعی و زنان ، آموزش سیاسی و تبلیغ، مالی، معاون شورای کشوری و مسوولین شوراهای ولایات صحبت، و برای تطبیق وظایف سپرده شده آماده گی شانرا ابرازکردند.

بعد ازشریک ساختن یک سلسله پیشنهادات، جلسه بساعت ۹ شب ، به آرزوی صلح ، رفاه و آسایش مردم مستضعف ما موفقانه به پایان رسید.

 رییس شورای کشور هالند ح.آ.ا

 

بامداد ـ زنده گی سازمانی ـ ۲/ ۲۱ـ۱۱۰۹

Copyright ©bamdaad 2021

 

برپایی جلسه نوبتی روسای شوراهای کشوری دراروپا

 

جلسه نوبتی روسای شورا های کشوری ح آ ا بتاریخ ۲۸ اگست ۲۰۲۱ ساعت ۷ شام در فضای مجازی دایر گردید.

درکار جلسه روسای شوراهای کشوری المان ،هالند، اتریش، بلجیم ، سویس، ناروی و فنلند شرکت نموده بودند .

پس ازتکمیل نصاب و اعلان مشروعیت ، جلسه مطابق اجندای فیصله شده بکار خود ادامه داد.

درجلسه هماهنگ کننده امورحزبی کشورهای اروپایی، گزارش مختصری پیرامون مصوبات و فیصله های وارده ارایه نموده ، توجه مسوولین شوراها را بخاطرعملی نمودن آنها جلب کرد.

دراین جلسه روسای شوراهای کشوری ازکارکردهای شان گزارش داده و در راه تحقق اصول ، و تصامیم ارگانهای رهبری کننده حزب وعده همکاری سپردند.

شرکت کننده گان نشست پیرامون انکشافات اخیردرکشوربحث و تبادل نظر نموده، ابراز آرزومندی نمودند تا شوراهای کشوری درفعالیت های روزمره خود وضع موجود و دساتیر ارگانهای مافوق را درنظربگیرند.

با تطبیق برنامه کاری ، کار جلسه مورد برسی قرارگرفته و از سهمگیری فعال و گسترده شرکت کننده گان جلسه ستایش بعمل آمد.

 

بامداد ـ زنده گی سازمانی ـ ۱/ ۲۱ـ۰۳۰۹

Copyright ©bamdaad 2021

 

گزارش اجلاس مشترک کمیته رهبری شورای کشوری و شورای ایالتی ویانای حزب آبادی افغانستان دراتریش

 

کمیته رهبری شورای کشوری و شورای ایالتی ویانای حزب آبادی افغانستان در اتریش بتاریخ بیست و سوم ماه جولای سال ۲۰۲۱ میلادی در شهر ویانا تشکیل جلسه داد . در این نشست اعضای شورای ایالتی ویانا با اکثریت نود در صد شرکت نموده و گزارشات فعالیت های شوراهای ایالتی فورالبرگ و کلاگنفورت که بنا بر بُعد فاصله در نشست اشتراک کرده نتوانستند از طریق رییس شورای کشوری اتریش به اگاهی رسانیده شد. پس از اعلام تکمیل نصاب و مشروعیت نشست در باره اجندا بحث صورت گرفت و مواد ذیل در دستور کار قرارگرفت :

ـ   ارایه گزارش رییس شورای کشوری اتریش پیرامون فعالیت های سازمانی و سیاسی.

ـ   بحث درباره مصوبات ، دساتیر و رهنمودهای مقام محترم دارالانشای حزب و شعبات مرکز.

ـ   بحث در باره رویدادهای سیاسی کشور.

ـ  مسایل مالی ( جمع آوری حق العضویت ها و اعانات ).

ـ   پیشنهادات ، نظریات و انتقادات.

در همسانی با بند اول اجندا نخست رییس شورای کشوری اتریش گزارشی مبسوطی را به نماینده گی از کمیته رهبری درعرصه های تشکیلاتی ، آموزش سیاسی و مالی ارایه داشت . او با اشاره با وضع قیودات ناشی از شیوع ویروس کرونا ، به ویژه منع اجتماعات ، خاطر نشان ساخت که با کمال تاسف جلسات حضوری در چند ماه گذشته به طور منظم دایر شده نتوانست . اما خوشبختانه اعضای شورای کشوری اتریش از طریق وتساپ و امکانات مجازی پیوسته با هم در تماس بوده و از رویداد های سیاسی کشور و زنده گی حزبی اگاه بوده اند . در فاصله یک و نیم سال گذشته کمیته رهبری شورای کشوری همواره مصوبات و رهنمودهای مرکز را به اطلاع مسوولین شوراهای ایالتی رسا نیده و در اجراات خود پیشنهادها و نظریات آنها را مد نظر گرفته است . برغم دشواری های تخنیکی باز هم مسایل مالی تصفیه گردیده و اعضای شورای کشوری در روشنی رویداد ها قرار گرفته اند . رییس شورای کشوری یاد آوری نمود که گزارش مفصل شورای کشوری اتریش یکسال قبل بتاریخ ۱۲ جولای ۲۰۲۰ میلادی به سکرتریت شورای اروپایی قبلی ارسال گردیده که تکرار مجدد آن لازم نیست . او در تماس با بند دوم اجندا خاطر نشان ساخت که خوشبختانه پس از تصمیم شورای کشوری ما در نشست مورخ ۱۹ ماه دسامبر ۲۰۱۹ میلادی مبنی بر داشتن روابط مستقیم با مقام محترم دارالانشا و شعبات مرکز، مصوبات و دساتیر مشخص مرکز، به ویژه مصوبه شماره ۸۸ مورخ ۶ جدی ۱۳۹۹ خورشیدی و نامه شماره ۴۰ مورخ ۸ جوزای ۱۴۰۰ خورشیدی  به شورای کشوری اتریش مواصلت نموده و کمیته رهبری شورای کشوری اتریش پس از نظرخواهی شوراهای ایالتی اتریش با ارسال نامه های متعدد به مرکز از آنها حمایت و پیروی کرده است . ( این نامه ها بار دیگر در نشست خوانده شد که با حمایت قاطع همه شرکت کننده گان نشست مواجه گردید .)

رییس شورای کشوری همچنان از نقض مصوبات مرکز و اصول سازمانی از سوی عده ای از اعضای مقام باخته بیروی اجراییه شورای اروپایی سابق ، یادآوری ، و مواضع شورای کشوری را در دفاع از تصامیم مرکز بیان نمود .

رفیق دیپلیوم عمرمحسن زاده در رابطه با بند سوم اجندا به تحلیل رویدادهای حاد کشور پرداخته  و پیرامون چگونگی راه حل سیاسی اوضاع کنونی صحبت نمود . در این گفتمان جالب همه رفقا سهم گرفته و دیدگاه های شانرا ابراز نمودند . فیصله بعمل آند تا رفقا معلومات تازه و مهم را از طریق صفحه مجازی شورای کشوری به اگاهی همدیگر برسانند .

در بخش بعدی نشست حق العضویت ها و اعانه  ششش ماه اول سال ۲۰۲۱ میلادی شورای ایالتی ویانا جمع آوری گردید . از مسوول شورای ایالتی ویانا تقاضا گردید تا گزارشی را در باره حق العضویت های سال ۲۰۲۰میلادی که تا اکنون تصفیه نشده تهیه بدارد و در اجلاس بعدی ارایه نماید. ( حق العضویت های جمع شده این نشست بتاریخ ۲۶ جولای ۲۰۲۱ میلادی بمرکز ارسال گردید.)

در بند پنجم اجندا نخست نکاتی پیرامون چگونگی ارتباطات شورای کشوری با ارگان های مرکزی و همکاری با رفیق صفت الله عملیار هماهنگ کننده امور شورا های کشوری حزب آبادی افغانستان در اروپا مطرح گردید . نشست با اتفاق آرا از تطبیق  همه جانبه مصوبه شماره ۸۸ دارالانشای حزب ، به خصوص مواد سوم و چارم آن در امور هماهنگی  شورا های کشوری  حمایت نموده و آماده گی خود را جهت همکاری گسترده با رفیق گرانقدر صفت الله عملیار ابراز نمود . رییس شورای کشوری اتریش در مفاهمه با هماهنگ ساز امور اروپایی راهکارهای لازم را تثبیت و عملی خواهد نمود .

در بخش انتقادات ، نامه ای مورد بحث قرارگرفت که از سوی محترم میر فقیرکارمند، معاون شورای کشوری اتریش عنوانی بیروی اجراییه شورای اروپایی سابق فرستاده شده است . موصوف در این مکتوب موصوف مدعی گردیده بود که « رفقای شورای کشوری در یک گفتمان فراگیر این وضعیت ( ارسال نامه شورای کشوری اتریش به مرکز ...) را مورد بررسی قرارداده و آنرا محکوم داشته و .... از شورای اروپایی تحت رهبری ... حمایت نموده و ....»٬

اجلاس مشترک کمیته رهبری  شورای کشوری و شورای ایالتی ویانای حزب آبادی افغانستان از اینکه معاون شورای کشوری اتریش برغم دعوت اکید درنشست کنونی از اشتراک امتناع ورزیده و هیچگونه توضیحی بخاطر درستی و یا سقم این نامه ارایه نکرده است اظهارتاسف نمود . طوریکه از اعضای شورای کشوری اتریش معلومات خواسته شده بود هیچ یک تن از اعضای برحال شورا درچنین گفتمان شرکت و از اعمال غیرقانونی حمایت نکرده است . گذشته از این معاون شورا در مدت زمان نزدیک به دو سال درهیچ یک از جلسات حزبی اشتراک نکرده و حق العضویت های خود را نپرداخته است . شورای ایالتی لینز که محل بود وباش محترم کارمند است از مدت بیش از دو سال بدینسو فرو پاشیده شده و معاون شورای کشوری در این زمینه هیچ کاری را انجام نداده است . نشست مشترک خواهان تطبیق اصول سازمانی در مورد وی گردید و فیصله نمود تا از رفیق موصوف یکبار دیگر دعوت شود تا به سوالات اعضای شورای کشوری پاسخ دهد. در صورات امتناع وی از شرکت در جلسات حزبی تصمیم غیابی اتخاذ خواهد گردید .

اجلاس مشترک کمیته رهبری شورای کشوری و شورای ایالتی ویانای حزب آبادی افغانستان دراتریش پس از تعین تاریخ نشست بعدی ، به آرزوی تامین هرچه زود تر صلح در کشور و آسایش مردم رنجدیده افغانستان  به پایان رسید .

ویانا ،‌ مورخ ۲۸ جولای ۲۰۲۱ میلادی

 

بامداد ـ زنده گی سازمانی ـ ۱/ ۲۱ـ۲۹۰۷

Copyright ©bamdaad 2021

 

تدویر جلسه دارالانشای حزب آبادی افغانستان

روزشنبه ۶ سنبله ۱۴۰۰ خورشیدی ، ساعت ۲ از ظهر جلسه دارالانشای حزب تحت رهبری پوهاند دکتر راوش دایر گردید. در جلسه مسوولین شعبات و رهبری کمیته های حزبی شهر و ولایت کابل نیز شرکت نموده بودند.

جلسه روی انکشافات اخیر درکشور، تغیرشیوه کار حزب بخاطر نبود امکانات اقتصادی درشرایط موجود ، فعالیت های تبلیغی و فرهنگی و حل مشکلات شورای اروپایی بحث همه جانبه نموده مصوبه های در زمینه صادرگردید .

جلسه حوالی ساعت چهارعصر اختتام یافت .

 

 

بامـداد ـ سیاسی ـ ۲/ ۲۱ـ ۲۹۰۸

Copyright ©bamdaad 2021

پیام تبریکی حزب آبادی افغانستان بمناسبت حلول عید سعید اضحی

 

بسم الله الرحمن الرحیم

هموطنان عزیز!

مسرت فراوان دارم که به نماینده گی از هیات رهبری و تمام اعضای مردمدوست حزب آبادی افغانستان ، بهترین تبریکات خود را به مناسبت حلول عید سعید اضحی (قربان) خدمت شما هموطنان عزیز و نیروهای قهرمان ملی دفاعی و امنیتی کشور تقدیم می نمایم.

روزهای عید برای مردم شریف و مسلمان افغانستان، بحیث روزهای ، دوستی، صلح ،  آشتی ، محبت ، همدیگرپذیری ، گذشت ، مهربانی، همکاری و همدردی بشمار رفته ،  رعایت این همه ارزش ها از وظایف مردم ما پنداشته شده و ازهمیت زیاد برخوردار بوده و این روزها را با شایستگی استقبال و تجلیل می نمایند.

مردم شرافتمند افغانستان همیشه میخواهند تا مانند سایر مسلمانان جهان در صلح و صفا ، امنیت و ثبات زنده گی نموده وبه تمام خواست ها و نیازهای اساسی و بنیادی شان درعرصه های اقتصادی و اجتماعی رسیده گی های لازم صورت گیرد. اما با تاسف که فرصت های لازم را برای بهبود عرصه های اقتصادی و اجتماعی مردم و کشور ما بنابرعوامل متعدد از دست رفته و نهادهای مسوول نتوانستند با استفاده موثر وشفاف ازسرمایه ها و منابع موجود درکشوراز طریق ایجاد زیرساخت بزرگ اقتصادی برای اشتغال زایی،رفع فقر وبیکاری اقدامات لازم را انجام دهند که این امر باعث شده است تا فقر و پیامدهای شوم آن زنده گی اکثریت مردم ما را تهدید نموده و با گذشت هر روز فاصله میان فقر و ثروت افزایش یابد.

 مردم ما در شرایطی روزهای عید قربان را تجلیل می نمایند که اوضاع سیاسی ، اقتصادی و نظامی درکشور هر روز وخیم تر و پیچیده تر گردیده و انکشافات اخیر نظامی موجب نگرانی های بیشتر مردم و باعث افزایش بیجا شده گان  داخلی در کشور شده و بر قربانی ها، درد ها و رنج های  مردم ما افزوده و کشور با مدیریت ضعیف جنگ مواجه می باشد.

 مردم ما با خروج کامل نیروهای خارجی از کشور، دیگر ادامه جنگ و خشونت ها را در کشورمشروع ندانسته و از فتوای علمای جهان اسلام در مورد حرام بودن این جنگ حمایت می نمایند.

 آنچه در شرایط دیروز، امروز و فردای کشور مورد حمایت مردم افغانستان قرارداشته و دارد ، همانا قهرمانی ها ، فداکاری ها و حماسه های مانده گار نیروهای ملی دفاعی و امنیتی می باشد که در هرگونه شرایط و اراضی از مردم و کشور، دفاع نموده و می نمایند.

حزب آبادی افغانستان، با حمایت از ختم جنگ ، آتش بس دایمی و تامین صلح عادلانه در کشور، آرزومند است تا طرف های درگیر آتش بس دایمی را تامین و در پرتو آن با انجام مذاکرات شفاف و سازنده  قادر به ختم جنگ و تامین صلح پایدار در کشور گردیده و با رعایت مواردی همچو احترام به استقلال، حاکمیت ملی ، تمامیت ارضی و منافع ملی کشور، حفظ نظام جمهوریت ، قانون اساسی و ارزش های دموکراتیک آن و دستآورد های دو دهه اخیر درعرصه های اقتصادی و اجتماعی کشور، به توافق سیاسی دست یافته وبنای مستحکم صلح  را مسوولانه بگذارند.

در اخیر یکبار دیگر روز های عید اضحی ( قربان ) را به فرد فرد هموطنان عزیز ما تهنیت گفته ، سعادت و خوشبختی شان را از بارگاه خداوند مهربان استدعا می نمایم.

 

با درود های دوستانه و برادرانه

پروفیسور داکتر محمد داوود راوش

رییس حزب آبادی افغانستان

 

کابل، ۲۸ سرطان ۱۴۰۰ خورشیدی

 

 

بامداد ـ زنده گی سازمانی ـ ۱/ ۲۱ـ۱۹۰۷

Copyright ©bamdaad 2021