برگزاری کنفرانس شورای کشوری سویدن حزب آبادی افغانستان

 

به تاسی از هدایت مصوبه کمیسیون تدارک شورای موقت اروپایی حزب آبادی افغانستان،

کنفرانس شورای کشوری سویدن تحت اجندای :

ـ گزارش از کارکردهای سال پار،

ـ انتخاب نماینده گان به کنفرانس شورای اروپایی،

ـ نظریات و پیشنهادات،

بروز شنبه مورخ چهار می ، در شهر استکهلم دایر گردید.

در آغاز کنفرانس رفیق خلیل یوسف، رییس شورای کشوری، با ابراز خیرمقدم به رفقا و بیان اینکه نصاب برای تدویر کنفرانس تکمیل است، اجندای کنفرانس را به معرفی گرفت که به اتفاق آرا تایید شد.برای پیشبرد کنفرانس ترکیب سه نفری هیات رییسه پیشنهاد و پس از رای گیری سه تن از رفقا هر یک: خلیل یوسف، پیر محمد بری و خیرمحمد سولمس برگزیده شدند.

 رییس شورای کشوری با اختصار پیرامون کارکرد های شورا در ازای یکسال سپری شده صحبت نمود و از تصفیه حق العضویت ها الی شش ماه اول سال جاری به رفقا اطمینان داد که پس از پرسش ها و پاسخ ها مورد تایید قرار گرفت.

در بخش دوم، بر وفق رهنمود های کمیسیون تدارک کنفرانس شورای اروپایی، مسیله انتخاب کاندیدان به کنفرانس مطرح گردید که در نتیجه پس از رای گیری، به تعداد ده تن از رفقا به اتفاق آرا برگزیده شدند.

در فرجام، نظریات و پیشنهادات رفقا که بیشتر روی جلب و جذب جوانان به حزب، تادیه حق العضویت ها و اعانه ها، سهمگیری هر چه بیشتر در بسر رسانیدن وظایف و تقویت استحکام  درون حزبی می چرخید، در فضای وحدت ویکپارچگی، صمیمیت در بین رفقا و آرزوی موفقیتهای مزید برای حزب آبادی به ختم کنفرانس انجامید.

 

شعبه اسناد و ارتباط

شورای کشوری سویدن حزب آبادی افغانستان

 

بامداد ـ زنده گی سازمانی ـ ۱/ ۱۹ـ ۰۷۰۵

استفاده ازمطالب بامداد با ذکر ماخذ آزاد است.

  Copyright ©bamdaad 2019

 

تدویر کنفرانس شورای کشوری انگلستان حزب آبادی افغانستان

 

مورخ پنجم  ماه می  ۲۰۱۹

کنفرانس حزبی شورای کشوری انگلستان حزب آبادی افغانستان با آغاز سخنان رفیق عارف عرفان در شهر لندن گشایش یافت.

کنفرانس، اجندای ذیل را به مثابه خطوط کاری خود به اتفاق آرا مورد تصویب قرار داد:

- چشم انداز رخداد های سیاسی کشوری ونگاهی برکار وفعالیت شورای کشوری انگلستان حزب آبادی افغانستان.

- پذیرش به صفوف حزب آبادی افغانستان

- انتخاب نمایندگان برای کنفرانس شورای اروپایی 

- بحث روی رویکرد های مالی سازمان 

- ارایه طرح ها،ن ظریات ،انتقادات وپیشنهادات .

در کلام نخست رفیق عرفان حول ضرورت راه اندازی کنفرانس حزبی شورای کشوری انگلستان ومتعاقبأ برپایی کنفرانس حزبی شورای اروپای وایجاد تکانه های نوین بربدنه شورای اروپایی حزب،ارتقای قابلیت وپویایی سازمان حزبی ،گسترش واستحکام دموکراسی درون حزبی وزدایش کامل حلقات فرکسیونی،تامین شفافیت و رعایت قانونمندی حزبی ،استحکام وحدت درون سازمانی ،احیایی مجدد حلقات ،افراد وگروه های ناراضی حزبی ،ایجاد پل های ارتباطی محکم با شورای مرکزی حزب،کاربست نقش شورای اروپایی به مثابه ارگانیسم زنده دررتعین مقدرات سیاسی حزبی، تبدیل شورای اروپایی به بازوی توانای شورای مرکزی حزب واستفاده موثر از پتانسیل حزبی ودینامیسم سیاسی شورای اروپایی در جهت ارتقای نقش حزب در جامعه افغانستان،رهیابی راهکار های موثرحزب در مسیر ایتلاف ها واتحادها، صحبت نموده وضرورت سهم ومشارکت فعال همه رفقا وفعالین حزبی رادرین راستا مطالبه نمود.

سپس بر کارکرد ها وحوزه های کار سیاسی ،سازمانی ،فرهنگی وامور مالی وپرداخت حق العضویت های حزبی در شورای کشوری انکلستان تمرکز نموده ،جهات مثبت وبخش های منفی کار را برجسته ساخته وتدابیر لازم را برای پویایی سازمان حزبی مطرح نمودند.

نقش وفعالیت سازمان در عرصه های رسانهٔ ،نشراتی وروشنگری مورد استقبال رفقا قرار گرفته واز نقش رفقا داکتر حیدر عدل،انجینر حبیب الله فتاح وعارف عرفان درین عرصه ستایش به عمل آمد.

سپس رفیق سید اکرام پیگیر از طراز پیشکسوتان ورهبران اصیل و پیشتاز نهضت ترقی‌خواه کشور به سخنرانی پرداخته وتصویر روشن ورییالستیک را از رخداد های سیاسی داخل کشور اراییه نموده و ضرورت نقش نیروهای ترقی‌خواه را در مهار ساختن بحران سیاسی موجود برجسته ساختند.رفیق پیگیر خاطر نشان ساخت تا نیروهای ترقی‌خواه کشور باید از حالت ناهنجار وانقطاب سیاسی بیرون آمده وبتوانند یک آدرس اصلی و مشخص دادخواهی را برای مردم زحمتکش افغانستان معرفی نمایند.رفیق پیگیر ضرورت تبدیل حزب به یک حزب رزمنده را مطرح ساخته واذعان داشتند تا حزب بطور زنده حول رخداد های داغ سیاسی اتخاذ موضع سیاسی نماید.او در خصوص تربیت ورشد نسل جوان حزب تاکید نموده و آرزو نمودند،تا یک نسل نوین وبالنده بتواند بطرز پراگماتیک مسیر حرکت سیاسی حزب را در راستای چرخ زمان در آینده هدایت نمایند.

رفیق پیگیر فعالیت های اندیشه یی ، کارهای تبلیغاتی ورسانه بی حزب را در داخل جامعه افغانستان مورد نقد قرار داده وپیشنهاد نمودند تا درین راستا تدابیر بایسته اتخاذ گردیده وصدای حزب در تاریکترین نقطه جامعه به سمع توده ها رسانیده شود. همچنان رفیق پیگیر شیوع مدارس بنیاد گرایی در کشور را به مثابه زنگ خطر جدی تلقی نموده و آنرا به مثابه بستر آرام برای رشد و پرورش تروریسم در کشورارزیابی نمودند. رفیق پیگیر بر پاکیزگی درفش حزبی تاکید نموده واظهار نمودند تا حزب نباید دامانش دربساط قدرت های ارتجاعی آلوده گردد.

متعاقبا رفقا هریک دگروال غنی،انجینر حبیب الله فتاح،ببرک،جماالدین حیدری،فرید مل،سید محمود وعزیز احمد صحبت نموده نظریات ودید گاه های سیاسی شانرا توام با پیشنهادات سازنده بازتاب دادند.

رفیق انجینر فتاح در خصوص ایجاد اتاق گفتمان سیاسی در سازمان  کشوری بریتانیا، رفیق جمال حیدری در پیرامون انتشار دیدگاه های رسمی حزب در رسانه ها ورفیق فریدمل ضرورت کاروتدابیر سیاسی میان جوانان را مطرح ساختند.

در بخش دوم اجندا،موضوع پذیرش به صفوف حزب مطرح شده و به تعداد دو رفیق جدیدا سرنوشت شانرا با حزب آبادی گره زدند. سپس با ایجاد وانتخاب کمسیون شمارش آرا،پروسه انتخابات سری ودموکراتیک براه افتید واز میان کاندیدان به تعداد ده رفیق درجریان رای گیری سری ودموکراتیک از شورای لندن به حیث نماینده در کنفرانس شورای اروپایی انتخاب گردیدند.

در بخش دیگر اجندا بحث روی دشواری های مالی حزب براه افتید ودرین خصوص تدابیر لازم اتخاذ گردیده وبه جمع آوری حق العضویت ها اقدامات اساسی صورت گرفت.

در پایان رفقا هریک نظریات ،انتقادات وپیشنهادات شانرا مطرح ساختند.

طبق یک خبر دیگر شورای ایالتی ناتینگهم شورای کشوری انگلستان حزب آبادی افغانستان ، تحت ریاست رفیق شعیب افضلی تشکیل جلسه نموده ودر فضای کاملا دموکراتیک وپروسه رای گیری سری ودموکراتیک به تعداد پنج رفیق را به حیث نمایندگان شان درکنفرانس شورای اروپایی انتخاب نمودند؛

(خبرنگار شورای کشوری انگلستان حزب آبادی افغانستان)

 

بامداد ـ زنده گی سازمانی ـ ۲/ ۱۹ـ ۰۷۰۵

استفاده ازمطالب بامداد با ذکر ماخذ آزاد است.

 Copyright ©bamdaad 2019

 

کنفرانس شورای کشوری ناروی حزب آبادی افغانستان دایرگردید

 

بروز ۲۹ اپریل ۲۰۱۹ کنفرانس شورای کشوری ناروی حزب آبادی افغانستان برای برسی فعالیت های شورا درسال گذشته  و انتخاب نماینده برای کنفرانس اروپایی حزب دایرگردید.

درنخست، برنامه کارجلسه توسط رفیق سید افضل بهار رییس شورای کشوری پیشنهاد گردید که پس از مشورت طرف قبول شرکت کننده گان جلسه واقع شد.

دراجندای کارجلسه ارایه گزارش یکساله از فعالیت شورا و بحث پیرامون آن ، انتخاب نماینده برای کنفرانس اروپایی حزب آبادی افغانستان ، مسایل مالی ، پیشنهادها و انتقادها جا داشت.

مطابق بند اول  پلان کارجلسه ، رفیق بهار رییس شورای کشوری ناروی حزب گزارش مفصلی که دربرگیرنده کارکردهای شورا در بخش های سیاسی ، سازمانی ، تبلیغی ، اجتماعی و مالی بود ارایه نمود.

پیرامون گزارش ارایه شده رفقا صفت الله عملیار و گل احمد صباح صحبت نموده و نظریات شانرا در مورد پیشکش کردند. سپس گزارش  شورا مورد تایید رفقای شرکت کننده درجلسه قرارگرفت.

در ادامه کارجلسه مطابق فیصله شورای موقت اروپایی حزب آبادی افغانستان روی مساله انتخاب نماینده  برای کنفرانس قریب الوقوع شورای اروپایی حزب بحث و گفت و گو صورت گرفت.

کنفرانس با اتفاق آرا رفقا هر یک صفت الله عملیار و سید افضل بهار را منحیث نماینده برای کنفرانس شورای اروپایی حزب انتخاب نمود.

چنان که در گزارش اساسی به کنفرانس آمده است حق العضویت اعضای شورا الی پایان ربع اول سال ۲۰۱۹ تصفیه شده است.

کنفرانس با تاکید روی گسترش و بهبود امورحزبی ، به آرزوی برگزاری موفقانه کنفرانس اروپایی ، رشد و استحکام مزید حزب آبادی افغانستان و تامین صلح عادلانه  درکشور و سرفرازی مردم افغانستان در فضای اعتماد رفیقانه و همدلی به کار خود پایان بخشید.


سید افضل بهار

رییس شورای کشوری ناروی حزب آبادی افغانستان

 

بامداد ـ زنده گی سازمانی ـ ۳/ ۱۹ـ ۰۲۰۵

استفاده ازمطالب بامداد با ذکر ماخذ آزاد است. 

 Copyright ©bamdaad 2019

 

گزارش جلسه شورای ایالتی بادن ورتیمبیرگ ، شورای کشوری المان حزب آبادی افغانستان


بروز شنبه ۴ می ۲۰۱۹ ترسایی جلسه شورای ایالتی  بادن ورتیمبیرگ دایر شد. درآغازکارجلسه رفیق جنرال خلیل عنایت، مسوول شورای حزبی اشتوتگارت برنامه کاری شامل: ارایه گزارش یکساله کاروفعالیت سازمان ، انتخاب نماینده به کنفرانس شورای اروپایی ، جمع آوری حق العضویت ها واعانه به کنفرانس ، پیشنهادات و انتقادات را به جلسه پیشنهاد نمود که بعد از بحث ومشورت رفیقانه به اتقاق نظرتایید شد . 

مطابق به اجندا رفیق عنایت گزارش همه جانبه ایی ازکار و فعالیت یک ساله سازمان را ارایه وکمبودی ها ونواقص را نیزمشخص  ساختند . پس از بحث و گفت گو گزارش ارایه شده تایید شده و  تدابیرلازم برای بهبود کار اتخاذ گردید . 

درادامه کارجلسه رفیق عنایت رفقا هر یک ، عبدالمنان رزمل وحنیف ضرابی را بحیث نماینده برای اشتراک به کنفرانس شورای اروپایی حزب پیشنهاد نمودند که پس از رای گیری این دو رفیق به اتفاق ارا منحیث نماینده برگزیده شدند.همچنان دراین جلسه حق العضویت الی اخیرربع اول سال ۲۰۱۹ ترسایی تصفیه ، واعانه جمع آوری گردید .

دراخیرکارجلسه رفیق حنیف ضرابی به نماینده گی ازاشتراک کننده گان جلسه از رفیق خلیل عنایت که با وجود مریضی شدید که عاید حال شان بود جلسه را با حوصله مندی و صمیمیت رفیقانه مدیریت و رهنمایی کردند ابراز قدردانی ، تشکر و سپاس نمود .

بااحترامات رفیقانه

 خلیل عنایت   

مسوول شورای ایالتی اشتوتگارت

 

 

بامداد ـ زنده گی سازمانی ـ ۲/ ۱۹ـ ۰۶۰۵

 

استفاده ازمطالب بامداد با ذکر ماخذ آزاد است. 

 

 Copyright ©bamdaad 2019

 

راه اندازی کنفرانس شورای شهر کسل

 

کنفرانس حزبی شهر کسل ، شورای کشوری المان حزب آبادی افغانستان تدویر یافت .

براساس اتخاذ آماده گی جهت تدویرکنفرانس شورای اروپایی حزب آبادی افغانستان ،جلسه حزبی شورای شهرکسل ، شورای کشوری المان حزب آبادی افغانستان تدویر یافت.

درنخست رفیق اشرف راسخ ، سرپرست و معاون شورای حزبی طرح پیشنهادی برای اجندای کار جلسه را ارایه نمود که متعاقبا پس از رایزنی و تصویب اجندا جلسه به کار خود آغاز نمود. 

مطابق بند اول اجندا رفیق راسخ گزارشی پیرامون کارکردهای سازمان حزبی ارایه داشت. دربحث پیرامون گزارش اساسی ، رفیق نورالله نوری،  رفیق اسد رهیاب، رفیق عبدالاحد شفیعی و رفیق ابراهیم صحبت همه جانبه نموده، ونظریات شان را پیرامون گزارش اساسی ابراز داشتند. سپس این گزارش مورد تایید رفقا قرارگرفت.

درادامه کارجلسه مطابق اجندای فیصله شده،  مساله انتخاب رییس شورا و انتخاب نماینده گان برای کنفرانس اروپایی حزب مورد بحث قرارگرفت.

نخست رفیق ابراهیم  بحیث رییس شورای شهرکسل و رفقا هریک: عبدالاحد شفیعی ، اسد رهیاب ، نورالله نوری و ابراهیم بحیث نماینده جهت اشتراک درکنفرانس اروپایی حزب آبادی افغانستان انتخاب گردیدند.

در قسمت پابانی جلسه حق العضویت رفقا الی اخیر ربع دوم سال تصفیه ، و به خاطر تدویرکنفرانس اروپایی اعانه فوق العاده جمع آوری گردید.

کارجلسه با صحبت رفیق ابراهیم رییس شورای شهرکسل ، و آرزومندی برای موفقیت رفقا درانجام کاربهتر وجدی سیاسی وسازمانی پایان یافت.

 

 

بامداد ـ زنده گی سازمانی ـ ۱/ ۱۹ـ ۰۲۰۵

استفاده ازمطالب بامداد با ذکر ماخذ آزاد است. 

 Copyright ©bamdaad 2019