پیام  شاد باش شورای کشوری المان حزب آبادی افغانستان

 

رفقای عزیز هیات رهبری،  بیروی اجراییه و دارانشا حزب آبادی افغانستان ،

 

تدویرموفقانه پلینوم  شورای مرکزی حزب که استقامت دهنده  و ارزیابی  کننده کارآینده حزبی و سیاسی ما بخصوص دربخش جوان سازی و ارتقای سطح مسوولیت پذیری درکار حزبی و سیاسی است را  بشما تبریک می گوییم.

پلینوم کارو فعالیت شوراهای ولایتی افغانستان وسازمانهای بیرون مرزی را مورد ارزیابی قرارداد وهمچنان بعد از چندین سال اصل مکافات حزبی را جدی مطرح ، و ازجانب دارلانشا حزب یک تعداد مسوولین مورد تقدیر قرارگرفت که نشان دهنده توجه رهبری به کار و فعالیت رفقاست واین شیوه سطح مسوولیت پذیری وکاربیشتررا تحکیم می بخشد.

شورای کشوری المان حزب آبادی افغانستان که کارو فعالیت آن درگزارش اساسی انعکاس یافته است افتخاردارد، وخود را متعهد و مسوول به اجرای وظایف سپرده شده و فیصله های پلینوم حزبی و رهبری حزب دانسته ، و با اتخاذ تدابیر دراین راستا کار سازمانی خویش را تنظیم و تحت رهبری شورای مرکزی و شورای اروپایی عملی می نماید.

ما متیقین هستیم که رهبری مرکزی حزبی ما درجهت و مسیرفعالیت دارند که آرمان های بزرگ حزبی ماست و تحقق دهنده آرمان هایی است که دربرنامه عمل ما انعکاس یافته است.

به رفقای شورای مرکزی و در راس آن رفیق راوش عزیز موفقیت های بیشتر آرزومندیم.

 

با احترام

عـبـدالاحـد شفیعی

رییس شورای کشوری المان حزب آبادی افغانستان

پیام شورای کشوری هالند حزب آبادی افغانستان بمناسب تدویرموفقانه پلینوم سوم عقرب سال روان

 

اعضای شورای کشوری هالند حزب آبادی افغانستان مسرت دارند که کار پلینوم تحت ریاست رفیق گرانقدر پوهاند محمد داود راوش در فضای همبسته گی و همدلی با وحدت و یکپارچه گی بشکل موفقانه دایرگردید . رفقای شورای کشوری هالند حزب آبادی افغانستان خویشتن را مکلف و موظف میدانند تا از مصوبات و فیصله های پلینوم که مطابق خواست و ضرورت زمان و شرایط عینی کشور بعمل آمده است پشتیبانی نموده و با تمام انرژی وتوان در تطبیق آن گام های جدی و اساسی را بردارند ، وبطور اخص در بخش جوان سازی حزب مان که یکی از بنیادی ترین وظایف است در بسر رسانیدن آن با جدیت و تلاش های مثمرگام بردارند.

بدینوسیله ما اعضای شورای کشوری هالند حزب آبادی افغانستان بهترین تبریکات و تمنیات رفیقانه مان را به پیشگاه رفقای همدل ومبارز شورای مرکزی ، بیروی اجراییه و دارلانشا حزب مان در راس رفیق گرانمایه پوهاند داکتر راوش به مناسبت تدویر موفقانه و خرد مندانه پلینوم سوم عقرب ابراز میداریم .

به آرزوی توفیق و توان بیشتر درراه تطبیق آرمانهای حزب محبوب مان!

 

سرور زهتاب

رییس شورای کشوری هالند حزب آبادی افغانستان

 

بامداد ـ زنده گی سازمانی ـ ۳/ ۱۹ـ ۳۱۱۰

Copyright ©bamdaad 2019

 

شورای کشوری بلجیم حزب آبادی افغانستان تشکیل جلسه داد

 

جلسه شورای کشوری حزب آبادی افغانستان مقیم کشورشاهی بلجیم تحت ریاست رفیق گل احمد بازساز رییس اسبق  آن شورا دایر گردید که با تطبیق اجندای مطروحه جلسه در فضای تفاهم و دوستانه دایرگردید. نقاط مهم به بحث گرفته شد که در اول بحث روی تدویر کنفرانس شورای اروپایی صورت گرفت و اینکه اعضای شورای اروپایی موفق شدند تا در طی سالهای اخیر این شورا را حفظ کرده و با درایت لازم موفقیت های بر تدویر کنفرانس این شورا بدست آرند قابل تمجید است و جا دارد که از همه رفقا منجمله رفیق کاوه کارمل که در راس این شورا تلاش بخرچ داد تمجید به عمل آید و این دست اآورد بزرگ را برای همه رفقا تبریک عرض مینماییم

در قسمت  بعدی جلسه هم موضوع  تشکیلات حزبی به بحث گرفته شد که  رفیق گل احمد بازساز از سمت ریاست شورای کشوری حزب ابادی افغانستان مقیم کشورشاهی بلجیم استعفا داد وبا پیشنهاد عده از رفقا ، رفیق شریف فولاد به اتفاق ارا بحیث رییس شورای کشوری بلجیم حزب آبادی افغانستان انتخاب گردید که در پیشبرد امور حزبی برای رفیق موصوف آرزوی موفقیت مینماییم .

 دراخیر جلسه با تطبیق اجندا در موارد پیشنهادات ، انتقادات ، جمع آوری حق العضویت ها و شعار زنده باد نیروهای ملی و مترقی درکشور به پایان رسید.

موفق باشید

شریف فولاد

رییس شورای کشوری بلجیم حزب آبادی افغانستان

 

 

بامداد ـ زنده گی سازمانی ـ ۱/ ۱۹ـ ۳۱۱۰

Copyright ©bamdaad 2019

 

پیام شادباش شورای کشوری سویس به مناسبت راه اندازی اجلاس شورای مرکزی حزب آبادی افغانستان

 

شورای کشوری سویس حزب آبادی افغانستان تدویرپلینوم شورای مرکزی حزب آبادی افغانستان را به همه رفقا بخصوص اشتراک کننده گان آن تبریک وشادباش گفته و تعهد خود را درراستای تحقق همه جانبه تصامیم وفیصله های پلینوم درمطابقت با هدایت شورای اروپایی ابرازمیدارد ، اسناد ومصوبات پلینوم که بادرنظرداشت اوضاع داخل کشور، منطقه ، جهان وموجودیت نیروهای خارجی ترتیب وتنظیم شده ؛ یکباردیگردرستی راه حزب ما را تایید و رفقای حزبی را به آینده روشن مطمین می سازد.

ما میدنیم که که شما رفقای ارجمند باغرور و سربلندی دربدترین شرایط امنیتی (انفجار، ترور، بیکاری و فقر که درک وفهم آن برای ما مشکل است)  دربرافراشته نگهداشتن درفش پُرافتخارحزب ما لحظه ای درنگ نکردید لذا شما رفقای عزیز برای ما سمبول مقاومت وشهامت وپایمردی وحماسه آفرینان بی بدیل در راه خدمت به مردم و وطن هستید .

ما به رهبری حزب خود به ریاست رفیق داوود راوش اعتماد کامل خود را ابرازمیداریم .

همیشه پیروزوسرفرازباشید

 

شورای کشوری سویس حزب آبادی افغانستان

 

 

بامداد ـ زنده گی سازمانی ـ ۲/ ۱۹ـ ۳۱۱۰

Copyright ©bamdaad 2019

 

جلسه بیروی اجراییه حزب آبادی افغانستان دایرگردید

 

جلسه بیروی اجراییه حزب آبادی افغانستان تحت ریاست رفیق پوهاندداکترمحمدداوودراوش رییس حزب بعداز ظهر روز پنجشنبه مورخ ۲عقرب ۱۳۹۸ در دفترمرکزی حزب درشهرکابل دایرگردید.دراین جلسه مسوولین شعبات مرکزی حزب نیز شرکت نموده بودند.

برای جلسه اجندای ذیل توسط رفیق راوش پیشنهاد و مورد تصویب قرارگرفت:

۱ ـ بحث روی گزارش بیروی اجراییه به جلسه شورای مرکزی حزب ،

۲ ـ بحث روی پیشنهادات اصلاحی در برنامه و اساسنامه حزب ،

۳ ـ بحث روی کمیت اعضای شورای مرکزی حزب.

طبق اجندا، گزارش اساسی بیروی اجراییه به جلسه شورای مرکزی توسط رفیق راوش به جلسه ارایه گردید.در ابتدای جلسه اعضای جلسه به احترام رفقای که در فاصله میان کنگره تا جلسه شورای مرکزی داعی اجل را لبیک گفته اند به پاخاسته و بایک دقیقه سکوت خاطرات آنها را گرامی داشتند.

درگزارش از کار وفعالیت صادقانه دارالانشا، شعبات مرکزی، شوراهای ولایتی، شورای شهرکابل و شوراهای بیرون مرزی حزب تذکربه عمل آمده که این شوراها وتمام اعضای حزب بعد ازتدویر کنگره تا امروز با موفقیت  وظایف حزبی شان را انجام داده اند.کار وفعالیت انجام یافته برای آینده گان حزب و کشور میتواند به الگوی خوبی مبدل گردد.حزب ما درموضع ملی قرار داشته و منافع ملی کشور را حمایت می نمآید.دراین مدت حزب ما برای تامین روابط با احزاب و سازمان های ترقیخواه وهمسو تلاش نموده و درایجاد و فعالیت ایتلاف احزاب وسازمان های ترقیخواه و دموکرات کشور نقش فعال ایفا نموده ومینماید.جلسات دارالانشای حزب و جلسات بیروی اجراییه طبق پلان دایرگردیده و از تحقق مصوبات حزب، شوراهای ولایتی گزارش ارسال نموده اند.

دراین مدت از اثر کار موثر اعضای دارلانشا وبیروی اجراییه حزب شوراهای حزبی ولایات کنرها،کندز، پکتیا، خوست،بامیان وشوراهای حزبی درکشورهای فرانسه،آسترالیا،ایران و روسیه ایجاد گردیده است.

برطبق طرزالعمل کار با جوانان، پروسه جوان سازی حزب ادامه دارد که ما دراین مدت شاهد پذیرش صدها جوان به صفوف حزب در شهرکابل و ولایات کشور می باشیم که این جوانان سرنوشت آینده خودرا با حزب گره زده اند.

حزب درانتخابات پارلمانی سال گذشته وانتخابات ریاست جمهوری ۶میزان۱۳۹۸ به حیث یک پروسه ملی فعالانه شرکت نموده است.

در گزارش از پذیرش در صفوف حزب، پرداخت به موقع حق العضویت ها و تحویل آن به حساب بانکی حزب،از کمک ها واعانه های اعضا و هواخواهان حزب، ادامه کار برای بهبود کمی و کیفی حزب وتلاش های صادقانه تمام حزب،شوراهای حزبی،مقامات رهبری کننده حزب، بهبود کارسیاسی،آموزش حزبی،فعالیت های رسانه های حزب مانند حقیقت زمان،سایت بامداد،گروه فیسبوکی حزب و گروه های فیسبوکی شوراهای حزبی ولایات،تقویه روابط سیاسی حزب با احزاب و سازمان های ترقیخواه کشور،کار با جوانان،کنترول از تحقق مصوبات حزب که با دستآوردهای مثبت همراه میباشد،یاددهانی بعمل آمده است.

بعداز بحث روی موضوعات شامل آجندا، دمورد مسایل مطروحه به بیروی اجراییه ،تصامیم لازم اتخاذ گردید.

جلسه بیروی اجراییه حزب که حوالی ساعت  دوبعدازظهر آغاز گردیده بود،به آروزی ترقی وتامین صلح درکشور،وپیروزی حزب آبادی افغانستان حوالی ساعت شش شام پایان یافت.

( شعبه آموزش سیاسی و تبلیغ )

 

 

بامداد ـ زنده گی سازمانی ـ ۳/ ۱۹ـ ۲۵۱۰

 

Copyright ©bamdaad 2019