خطوط اساسی پالیسی حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان

 

حزب  متحد ملی ترقی مردم افغانسان امتداد بیداری سیاسی مردم ماست و در اطراف اندیشه های ترقی خواهانه و عدالت جویانه مردم افغانسان و ارزش های مشترک بشریت تشکیل می یابد.

حزب  متحد ملی ترقی مردم افغانستان سازمان تجدد گرا ، تحول طلب ، دموکراتیک ، ترقی خواه و طرفدار عدالت اجتماعی است. استقرار دولت حقوقی ،اصل تقسیم قدرت میان ارکان ثلاثه دولت و ادرات مرکزی و محلی ، برابری هموطنان در برابر قانون و قضا ، اصل مسوولیت دولت ، جامعه و فرد در برابر همدیگر را از اولویت های مبارزه سیاسی خود می شمارد.

حزب متحد ملی ترقی مردم افعانستان با تکیه بر مطالبات مرام و مندرجات اساسنامه خویش بر مسایل آتی الذکر منحیث پالیسی های مرعی الاجرا تاکید می ورزد:

۱ـ حزب متحد ملی ترقی مردم افعانستان ، حزب دموکرات است و با تحمیل جبری هر گونه ایدیولوژی بر نظام سیاسی و حیات اجتماعی سازگار نبوده با افراط  چپ و راست و خشونت سیاسی در هر شکل آن مخالف است و حل تضاد های سیاسی ، اقتصادی و اجتماعی را تنها از طریق مسالمت آمیز ، قانونی و علنی و از طریق جلب مردم به اندیشه ها و سیاست های ترقیخواهانه و داد خواهانه ممکن می داند.

۲ـ حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان برابری حقوقی زنان را با مردان سنگ محک هر گونه حرکت معقول و پایه ایجاد جامعه دموکرات می داند و در راه تساوی حقوق سیاسی اجتماعی و مدنی زنان با مردان در چوکات قانون مبارزه میکند.

۳ ـ  حزب برای انکشاف متوازن ملی برای تقسیم عادلانه امکانات انکشافی دربین مناطق و ولایات، رشد فرهنگی همه هویت های قومی ، زبانی ، مذهبی به خاطر تقویت و غنای فرهنگ ملی کشور و دیالوک و مبادلات شهروندانه بین این هویت ها تلاش می ورزد .

۴ ـ حزب ما درحالی که اقتصاد بازار را واقعیت عینی سازماندهی کنونی حیات اقتصادی می داند، بدین باور است که انسان و خوشبختی او باید در محور هر گونه سیاست اقتصادی قرار داشته باشد ، بنآ از سمتدهی اجتماعی اقتصادی بازار حمایت کرده و خواهان ارتقای نقش دولت در سمتدهی آن به نفع مردم می باشد.

۵ ـ حزب ما درحالی که اساسأَ، مخالف حضور نظامی دایمی نیروی های خارجی در کشور ماست ، ادامه همکاری جامعه بین المللی را برای تضمین امنیت کشور ما در چارچوب منافع ملی با تعهدات روشن متقابل و میکانیزم های نظارتی توافق شده برای اجرای این تعهدات ضروری و مشروع می داند.

۶ ـ حزب ما از سیاست بی طرفی مثبت و فعال خارجی غرض تامین مناسبات دوستانه مبتنی بر اعتماد و همکاری متقابل سیاسی، اقتصادی و فرهنگی با کشور های جهان به خصوص کشورهای اسلامی ، منطقه و همسایه گان بر بنیاد اصول مساوات و احترام به استقلال ،حاکمیت ملی ، تمامیت ارضی و عدم مداخله در امور داخلی یکدیگر پیشتبانی می نماید.

۷ ـ حزب ما باوصف اینکه به تمام جنبش ها و جریانات دموکراتیک تاریخ کشور ارج می گذارد و به زحمات و تلاش های رهبران احزاب سیاسی در جهت آبادی و شگوفانی افغانستان عزیز احترام می نماید. ولی با درنظرداشت شرایط و اوضاع کنونی کشور، منافع نهضت و حزب ما و خیر و فلاح مردم رنج دیده و سربلند میهن باستانی ما تصمیم در مورد تدویر ویا عدم تدویر محافل یادبود از آنها به اتفاق آرا دارالانشا حزب صورت می گیرد.

۸ ـ رهبری وکادرهای حزب حق ندارند درنشست ها ، مصاحبه ها و ملاقات با رسانه ها مغایرمطالبات مرام و اساسنامه حزب صحبت وموضعگیری نمایند. ارتکاب چنین اعمال عدول ازاصول حزبی بوده و متخلف مورد بازپرس قرارمیگیرد.

۹ ـ حزب ما طبق احکام قانون اساسی خواهان حاکمیت مردم بر سرنوشت شان است و ازدولت منتخبی که اصول زرین مندرج قانون اساسی را که همه شهروندان کشور رامتساوی الحقوق دانسته وتامین عدالت را در تمام شوون حیات سیاسی، اقتصادی ، و فرهنگی افغانستان یک امر ضروری برای تامین صلح و ثبات، ترقی میهن و رفاه مردم تلقی نموده  رعایت نماید ، پشتبانی می کند.

۱۰ ـ حزب ما تشکیل های سیاسی را که درراستای شگوفای میهن وتامین رفاه مردم گام برمیدارد، وسایل موثر دانسته و جهت تامین تقویت وارتقای نقش آنها درمسیر یاد شده مبارزه می کند، سعی وتلاش همیشه گی خود را در جهت تامین هماهنگی وهمسویی نیروهای همفکر، تجدد طلب، دموکرات وترقی پسند از طریق تجمع آنها درجبهه  ها، ایتلاف ها و وحدت های سیاسی ـ سازمانی با شجاعت وگذشت های معقول ومثمر ادامه می دهد. وهمسوی با نیروهای ضد ملی وعقب گرا را درشرایط فعلی ضرور ندانسته وهرگونه تبانی دراین نیروها را مغایر اصول واهداف حزب ومنافع مردم شمرده مردود می داند

۱۱ ـ حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان تامین روابط مفید و کاری بااحزاب صلح طلب ، ترقی خواه وبشردوست را درسطح منطقه و جهان ضروری دانسته چنین روابط را با رعایت احکام قانون اساسی ، قوانین نافذه کشور با درنظرداشت منافع علیای مردم و مصالح ملی تامین می نماید.

۱۲ ـ حزب ما ازحق تعیین سرنوشت ملل توسط خودشان حمایت نموده همبسته گی خویش را با مبارزات استفلال طلبانه ودادخواهانه بر حق مردمان منطقه وجهان درسرخط سیاست خارجی خود قرارمی دهد. 

 

بامداد ـ اسناد ـ ۲/ ۱۶ـ ۱۸۰۶

اساسنامه حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان

 

بسم الله الرحمن الرحیم


فصل اول:  اصول عام


ماده اول : مبنی
این اساسنامه در پرتو احکام جز (۱) فقره (۲) ماده (۳۵) قانون اساسی، در روشنایی برنامه حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان به خاطر تنظیم حیات درون حزبی و به مقصد تعریف حقوق، وظایف وصلاحیت های اعضا و ارگان های حزبی وضع می گردد.
حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان که منبعد در این سند بنام « حزب  » یاد می شود ، سازمان سیاسی مستقل است و به جنبش ملی مترقی و دموکراتیک وطن ما تعلق دارد. پایه اجتماعی حزب را اقشار وسیع مردم اعم از روشن فکران، متخصصان و کارکنان دولتی و خصوصی، اقشار میانه حال روستایی و دهقانان، کارگران، پیشه وران، کوچیان، مالداران و متشبسین، علما و روحانیون وطن دوست و ترقی پسند تشکیل می دهند.


ماده دوم : اصول
زنده گی تشکیلاتی و سازمانی حزب بر اصول زیرین استوار است :
۱ـ دموکراسی گسترده درون حزبی. مبتنی بر این اصل، همه ارگان های سیاسی حزب از پایین تا بالا انتخابی اند، این انتخابات بر مبنای میکانیزم نامزدی آزاد اعضا و رای گیری سری، آزاد و مستقیم صورت میگیرند.
۲ـ  وحدت مرامی. بنا بر این اصل، حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان، حزب برنامه محور است. اعضای آن مکلف اند سیاست ها و تصامیم حزب خود را الی تصمیم جمعی مبنی بر تغیر آنها، اجرا کنند. عضویت در حزب امر فردی است، رهبری حزب امر جمعی است و مسوولیت در اجرا یا عدم اجرای وظایف امر فردی است. حزب توزیع صلاحیت و عدم تمرکز مسوولیت ها را تشویق می کند.


ماده سوم : نصاب جلسات و تصمیم گیری
۱ـ جلسات ارگان های حزبی با حضور اکثریت اعضا رسمیت می یابد و تصامیم به اکثریت آرای اعضای حاضر در جلسه اتخاذ می شود. مگر اینکه در این اساسنامه طور دیگری تصریح شده باشد.
۲ـ  تصمیم در باره اخراج از عضویت حزب با اکثریت دو ثلث آرای اعضای حاضر در جلسه اتخاذ می گردد.
۳ـ اقلیت مخالف به طور جمعی وهر عضو به صورت انفرادی حق دارد طرح پیشنهادی خود را به منظور تغیر یا تعدیل تصامیم اتخاذ شده در جلسه، به ارگان بالایی ارایه کند.
۴ـ هیچ کس نمی تواند مانع به اجرا گذاشتن فیصله های جمعی گردد. فیصله های که مطابق احکام این اساسنامه اتخاذ می گردند، مرعی الاجرا می باشد. مگر اینکه مرجع بالاتر حزبی طور دیگری فیصله کند یا اینکه اقلیت مخالف در ادامه تلاش دموکراتیک و مشروع خود و در مطابقت با این اساسنامه، به کسب اکثریت بر علیه آن نایل گردد.

ماده چهارم : تساوی رای
۱ـ اعضای ارگان های حزبی به شمول رییس هنگام بحث روی مسایل مطروحه در جلسه و اتخاذ تصمیم دارای حقوق مساوی و یکسان و دارای حق یک رای می باشند.
۲ـ جلسات ارگان های رهبری کننده، توسط رییس و در صورت غیابت رییس، توسط معاون رییس پیشبرده می شوند.


فصل دوم:  شرایط عضویت، حقوقو مکلفیت های اعضا


ماده پنجم : شرایط عضویت
عضویت در حزب داوطبانه می باشد. هر تبعه افغانستان که سن قانونی ( هجده سالگی ) را تکمیل و عضو کدام حزب سیاسی دیگر نباشد، مرام و اساسنامه حزب را قبول نموده، حق العضویت بپردازد و در یکی از واحد های اولیه یا جلسات ارگان های حزبی فعالانه شرکت ورزد، عضویت حزب را کسب کرده می تواند.


ماده ششم : پذیرش به حزب
۱ـ پذیریش به عضویت حزب به طور انفرادی از طریق واحد های اولیه و تصویب نهایی شورا های حزبی ولسوالی، ناحیه وی، شهری ( بدون ناحیه ) و ولایتی ( بدون شورای شهری) به اکثریت آرای حاضرین جلسه صورت می گیرد.
۲ـ پذیرش جمعی به عضویت حزب و وحدت با احزاب سیاسی از صلاحیت بیروی اجراییه حزب می باشد. استعفا و ترک عضویت حزب عین پروسه پذیرش به عضویت حزب را طی می نماید.


ماده هفتم : تساوی حقوق و مکلفیت ها
همه اعضای حزب صرف نظر از موقف حزبی خویش در برابر اساسنامه حزب دارای حقوق و مکلفیت های مساوی می باشند.

ماده هشتم : حقوق اعضا
اعضای حزب دارای حقوق ذیل می باشند:
۱ـ ارایه پیشنهاد و ابراز نظر شفاهی و تحریری درمورد مسایل مطروحه سازمانی در جلسات و مطبوعات حزبی تا قبل از اتخاذ تصمیم در زمینه.
۲ـ کاندید نمودن خود و یا دیگران به مقامات حزبی.
۳ـ ابراز آزاد رای به نامزدان مورد نظر خویش به مقامات حزبی.
۴ـ دفاع از حقوق خویش در تمام جلسات و ارگان های حزبی به شمول کنگره درصورت اتلاف حقوق اش.
۵  ـ انتقاد سازنده و مثمر از کار و فعالیت اعضا و ارگان های حزبی.
۶  ـ مستفید شدن از حمایت حزب در امور سیاسی، اجتماعی و فرهنگی.
۷ ـ نامزد شدن با حمایت حزب به کرسی های انتخابی در سطح کشور.
۸ ـ حق آگاهی یافتن از فعالیت ها و تصامیم ارگان های بالاتر حزبی، حق مطلع شدن از اجراات در رابطه به پیشنهادات و نظریات خود.
۹ـ انتخاب شدن به حیث رییس حزب صرف برای دو دوره.

ماده نهم : وظایف اعضا
اعضای حزب دارای وظایف آتی می باشند:
۱ـ  رعایت و عملی نمودن اساسات دین مقدس اسلام، احترام به سایر ادیان، احکام قانون اساسی، قانون احزاب سیاسی وسایر قوانین نافذه کشور و احترام به رسوم و عنعنات پسندیده مردم در زنده گی روزمره.
۲ـ  فعالیت متداوم و خسته گی ناپذیر جهت نیل به اهداف مندرج مرام نامه و رعایت مطالبات اساسنامه حزب.
۳ـ  تبلیغ و توضیح اهداف و سیاست حزب در میان اقشار مختلف مردم و نهادهای اجتماعی، صنفی و فرهنگی.
۴ـ  جلب و جذب افراد به صفوف حزب به منظور تقویت تشکیلاتی  و سازمانی، گسترش ساحه تاثیر نفوذ، توسعه و تحکیم پایه های اجتماعی حزب.
۵ ـ پرداخت بموقع حق العضویت و اعانه به خاطر تقویت بنیه مالی حزب، مساعد ساختن زمینه تشویق سایر اعضا و هوا خواهان حزب در این مورد.
۶ ـ ارتقای سطح فهم و دانش سیاسی و مسلکی خویش از طریق مطالعه کتب و آثار علمی سیاسی و ادبی.
۷  ـ مبارزه با فساد اداری، مواد مخدر و سایر مفاسد اخلاقی و اجتماعی.
۸ ـ مقدم شمردن و ترجیح دادن به منافع ملی بر منافع شخصی، گروهی، قومی، سمتی، مذهبی، لسانی و نژادی و مبارزه علیه کلیه مظاهر و تمایلات انشعاب طلبی و سایر انحرافات.
۹ ـ اطاعت از دساتیر و فیصله های جمعی شورا ها و ارگان های حزبی.
۱ ـ مبارزه اصولی علیه کمبودی ها و نواقص در کار اعضا و ارگان های حزبی.


فصل سوم : ساختار تشکیلاتی


ماده دهم : ساختار تشکیلاتی
ساختار تشکیلاتی حزب قرار آتی است:
۱ ـ کنگره ،
۲ ـ  شورای مرکزی ،
۳ ـ کنفرانس سرتاسری ،
۴ ـ بیروی اجراییه ،
۵ ـ  دارالانشا ،
۶ ـ  شورای محل ( ناحیه ، شهر ، ولسوالی و ولایت )،
۷  ـ  واحد اولیه.


ماده یازدهم : ایجاد واحد ها و شوراها
واحد اولیه، شورا های محل ( ناحیه وی ، شهری و ولسوالی، به استثنای شورای شهر کابل ) به فیصله شورا های ولایتی و شوراهای ولایتی و معادل آن و شورای شهر کابل به فیصله بیروی اجراییه حزب ایجاد می گردند.


ماده دوازدهم :واحد اولیه
۱ ـ  واحد اولیه، حلقه اتصال و ارتباط حزب با مردم بوده و بر اساس محل زیست یا محل کار با تعداد (۳ الی ۱۵) عضو ایجاد می گردد. درصورت ازدیاد اعضا در یک محل چند واحد اولیه تشکیل شده می تواند.
۲ ـ  واحد اولیه، دارای رییس و معاون می باشد که از جانب اعضا با رای گیری آزاد ،سری و مستقیم انتخاب می شوند. واحد اولیه در ساحه فعالیت خویش طبق دساتیر مقامات حزبی و مندرجات اساسنامه رهبری می شود.
۳  ـ  اعضای واحد اولیه، اهداف حزب را در میان مردم و کلکتیف مربوطه توضیح و تبلیغ نموده، جلب وجذب بهترین ها را به صفوف حزب مورد توجه دایمی قرار می دهند.
۴  ـ  واحد اولیه روابط و مناسبات نزدیک و دوستانه را با شخصیت های ملی و فرهنگی، تجاری و قومی ایجاد و تقویت می بخشد.
۵ ـ  در صورتیکه در یک محل چندین واحد اولیه وجود داشته باشند، کمیته کار متشکل از روسا و معاونین واحد های اولیه مربوطه ایجاد می گردد.
۶  ـ  اعتبار از تدویر کنفرانس وحدت، برای شش ماه در واحدهای اولیه، تمام اعضای هردوحزب همان محل یکجا برای سه الی شش ماه جلسه نموده و جلسات طوردورانی رهبری می شوند، تا شناخت و معرفت لازم میان اعضا به وجود آید وتعداد واقعی حزبی ها درهمان محل تثبیت گردد. بعد از آن، اعضای حزب درهمان سازمان می توانند براساس توافق، انتخابات ویا طورتناسبی رهبری خود را برای مدت الی تدویر کنفرانس جهت انتخاب نماینده گان برای نخستین کنگره حزب تعیین کنند.


ماده سیزدهم : شوراهای محلی
۱ ـ شورا های ناحیه وی، شهری، ولسوالی و ولایتی مسوولیت رهبری واحد های اولیه مربوط را به عهده داشته و تعداد اعضای آنها با درنظر داشت تعداد اعضای حزب در همان محل از (۳ الی ۲۱ ) نفر تعیین و ازطرف اعضای منتخب شورا های محلی در کنفرانس های حزبی از طریق انتخابات آزاد ،سری و مستقیم انتخاب می شوند.
۲ ـ شورا های ناحیه وی شهری، ولسوالی و ولایتی بعد از انتخاب، در نخستین جلسات خود، رییس و معاونین خویش را از طریق رای دهی آزاد، سری و مستقیم به اکثریت آرای اعضای حاضر انتخاب می نمایند.
۳ ـ  اعتبار از تدویر کنفرانس وحدت، شوراهای ناحیه وی، شهری، ولسوالی و ولایتی با تعداد مساوی اعضا ایجادمیگردند. جلسات این شورا ها برای شش ماه به طور دورانی رهبری می شوند. بعد از آن اعضای حزب در همان شورا می توانند براساس توافق، انتخابات و یا طور تناسبی رهبری خود رابرای مدت الی تدویرکنفرانس جهت انتخاب نماینده گان برای نخستین کنگره حزب تعیین کنند.
۴ ـ در صورتیکه تعداد اعضای شوراهای ناحیه، شهر، ولسوالی و ولایت از ۱۵ تن زیاد باشد، بیروی اجراییه متشکل از ۳-۵ تن ایجاد می گردد.
۵ ـ  شورا های حزب در سطح کشور های دیگر معادل شورای ولایتی حزب می باشند.

فصل چهارم : ارگان های عالی حزب


ماده چهاردهم : ارگانهای عالی
ارگانهای عالی حزب عبارت اند از:
الف – کنگره،
ب - شورای مرکزی،
ج - کنفرانس سرتاسری،
د -  بیروی اجراییه،
هـ - دارالانشا .

ماده پانزدهم :کنگره
کنگره عالیترین ارگان حزب است که هر سه سال یک مرتبه به اشتراک حد اقل دو ثلث نماینده گان منتخب کنفرانس های حزبی دایر می شود و تصامیم آن بر اساس اکثریت آرای اعضای حاضر اتخاذ می گردد. کنگره فوق العاده بر اساس تصمیم دو ثلث اعضای شورای مرکزی دعوت می گردد.
اعضای کنگره ازطریق انتخابات آزاد، سری و مستقیم در کنفرانس های ولایتی حزبی و معادل آن انتخاب می شوند. تعداد و نورم نماینده گی برای کنگره و طرزالعمل تدویر انتخابات در کنفرانس های حزبی ازطرف بیروی اجراییه تصویب می گردد.


ماده شانزدهم: وظایف و صلاحیت های کنگره
کنگره دارای وظایف و صلاحیت های ذیل میباشد:
۱  ـ تصویب مرامنامه و اساسنامه حزب.
۲ ـ  استماع گزارش کار و فعالیت شورای مرکزی و اتخاذ تصمیم در زمینه.
۳ ـ  تعیین تعداد و انتخاب اعضای شورای مرکزی به اکثریت آرای اعضای حاضر درکنگره.
۴ ـ  تصویب و تغیر نام ، بیرق و نشان حزب.
۵ ـ  بررسی شکایات، انتقادات و پیشنهادات اعضا و ارگان های حزبی.

ماده هفدهم: شورای مرکزی
شورای مرکزی عالیترین ارگان حزب در فاصله میان دو کنگره بوده و هر سال یکبار جلسه می کند. جلسه فوق العاده شورای مرکزی به تصویب بیروی اجراییه یا پیشنهاد  دو ثلث اعضای شورای مرکزی دعوت می گردد.
نصاب جلسات شورای مرکزی با حضور اکثریت اعضا تکمیل و تصامیم آن بر اساس دو ثلث آرای اعضای حاضر اتخاذ می گردد.


ماده هجدهم: وظایف و صلاحیت های شورای مرکزی
شورای مرکزی دارای وظایف و صلاحیت های ذیل میباشد:

۱ ـ  استماع گزارش کار وفعالیت بیروی اجراییه و اتخاذ تصمیم در زمینه.
۲ ـ  تعیین تعداد و انتخاب اعضای بیروی اجراییه، رییس و معاونین حزب از میان اعضای شورای مرکزی به اکثریت آرای اعضای حاضر در جلسه.
۳ ـ  معرفی نامزد حزبی و یا حمایت از نامزد دیگری در انتخابات ریاست جمهوری.
۴ ـ  اتخاذ تدابیر به خاطر تحقق فیصله های کنگره و تعیین جهات عمده سیاست جاری حزب.
۵ ـ  ارتقای برجسته ترین کادرها و فعالین حزب به عضویت شورای مرکزی، در صورتی که تعداد آنها از %۲۰ اعضای شورای مرکزی منتخب کنگره تجاوز نه نماید. سبکدوشی آن عده اعضای شورای مرکزی که در جریان کار شایسته گی و لیاقت کاری لازم را از خود تبارز نداده، به فیصله دو ثلث آرای اعضای حاضر در جلسه.
۶ـ  ارایه گزارش کار و فعالیت شورای مرکزی به کنگره حزب .

ماده نزدهم: بیروی اجراییه
بیروی اجراییه ارگان عالی حزب در بین دو جلسه شورای مرکزی بوده و در حالات عادی در هر سه ماه یک مرتبه جلسه مینماید. نصاب جلسات بیروی اجراییه با حضور اکثریت اعضا تکمیل و تصمامیم آن بر اساس دو ثلث آرای اعضای حاضر اتخاذ می گردد. جلسه فوق العاده بر اساس فیصله دارالانشا یا تقاضای اکثریت اعضای بیروی اجراییه دایر می گردد.

ماده بیستم: وظایف و صلاحیت های بیروی اجراییه
بیروی اجراییه دارای وظایف و صلاحیت های ذیل می باشد:
۱ ـ  استماع گزارش کار وفعالیت د ارالانشا و اتخاذ تصمیم در زمینه.
۲  ـ عین تعداد و انتخاب اعضای د ارالانشا  از بین اعضای شورای مرکزی.
۳ ـ  تصویب طرزالعمل تدویر کنفرانس ها و انتخابات حزبی.
۴ ـ  توزیع کارت های عضویت حزبی و یا تفویض صلاحیت به ارگان های حزبی در زمینه.
۵ ـ تعیین موقف حزب در رابطه به انتخابات و سایر مسایل اهم ملی و بین المللی.
۶  ـ عرفی نامزدان حزبی ویا حمایت از نامزدان دیگر در انتخابات ولسی جرگه.
۷ ـ در صورت وحدت با احزاب سیاسی دیگر توسعه شورای مرکزی وبیرواجراییه الی %۲0 فیصد.
۸ ـ  بررسی مسایل مربوط به عواید و مصارف و نظارت از تطبیق طرزالعمل امور مالی حزب.
۹ ـ تعمیل سایر صلاحیت ها جهت تحقق اهداف حزب و مصوبات کنگره و شورای مرکزی به استثنای صلاحیت های خاص شورای مرکزی.
۱۰ ـ  ارایه گزارش کار وفعالیت بیروی اجراییه به جلسه شورای مرکزی.


ماده بیست و یکم: د ارالانشا
۱ ـ  د ارالانشا  متشکل است از رییس ، معاون و اعضای می باشد.
۲ ـ  د ارالانشا  ارگان رهبری کننده دایماً فعال حزب بوده که امور یومیه حزب را به پیش می برد و از طریق شعبات و کمیسیون های مرکزی و محلی، شوراهای حزبی را د ر جهت تحقق اهداف مندرج مرامنامه و مطالبات اساسنامه حزب رهبری می نماید.
۳ ـ  د ارالانشا  در هر (۱۵) روز و در صورت ضرورت بیشتر از آن جلسه می نماید.
۴ ـ  تمام فیصله های د ارالانشا  به دو ثلث آرای اعضای حاضر جلسه صورت می گیرد.


ماده بیست و دوم: وظایف و صلاحیت های د ارالانشا
د ارالانشا  دارای وظایف و صلاحیت های ذیل می باشد:
۱.  ـ چگونگی تطبیق درست و به موقع تصامیم و فیصله های حزبی.
۲ ـ  رهبری اجراات شعبات، کمیسیون ها و شورا های حزبی در جهت کار سیاسی، تبلیغاتی و فرهنگی.
۳ ـ  رهبری کار شورا های حزبی در رابطه به پذیرش به صفوف حزب.
۴ ـ  تنظیم امور پرداخت حق العضویت و جمع آوری اعانه و تقویت بنیه مالی حزب.
۵ ـ  تامین روابط با سایر احزاب، سازمان ها ی سیاسی و نهاد های جامعه مدنی و ارگان های حکومتی به منظور تامین شرایط مساعد کار برای سازمان های حزبی جهت عملی نمودن اهداف حزب.
۶ ـ  تامین روابط حسنه ومتقابلاً مفید با نهاد های بین المللی به منظور معرفی حزب در سطح جهانی.
۷ ـ  استماع گزارشات کار و فعالیت شعبات و کمیسیون های مرکزی و شوراهای محلی حزب.
۸ ـ  صدور مصوبات و رهنمود ها جهت رفع نواقص کار.
۹ ـ  معرفی کادر ها به مقامات حزبی و ارگان های دولتی.
۱۰ـ  رهبری شعبات و کمیسیون های مرکزی توسط برخی اعضای د ارالانشا .
۱۱ ـ  ایجاد و الغای شعبات و کمیسیون های مرکزی و محلی حزب بر اساس پیشنهاد شعبه تشکیلات وتصویب دارلانشا.
۱۲ ـ  تصویب لوایح وظیفه وی شعبات و کمیسیون های حزبی.
۱۳ ـ عین مسوولین و اعضای شعبات و کمیسیون های مرکزی حزب.
۱۴ ـ قرر کادر ها به پست های حرفوی حزبی و معرفی نامزدان به ارگان های دولتی.
۱۵ ـ  تعمیل سایر صلاحیت ها غرض تحقق اهداف برنامه یی حزب به استثنای صلاحیت های اختصاصی  بیروی اجراییه.
۱۶ ـ ارایه گزارش کار و فعالیت د ارالانشا  به بیروی اجراییه حزب.


ماده بیست و سوم : رییس حزب
رییس حزب دارای وظایف آتی می باشد:
۱ ـ  ریاست اجلاس کنگره، کنفرانس سرتاسری، شورای مرکزی، بیروی اجراییه و د ارالانشا ،
۲  ـ ماینده گی از رهبری حزب در همآهنگی و آگاهی قبلی د ارالانشا ،
۳ ـ  تامین هماهنگی در کار ارگان های رهبری کننده حزب،
۴ ـ  رهبری کلی امور شعبات و کمیسیون های مرکزی حزب،
۵ ـ رهبری مستقیم امور مالی حزب.

فصل پنجم: احکام متفرقه


ماده بیست و چهارم: حزب و انتخابات
۱ ـ  هرعضو حزب حق دارد با حمایت حزب به حیث نامزد در انتخابات ریاست جمهوری، ولسی جرگه، شورا های ولایتی، شورا های ولسوالی، شورا های قریه، مجالس شاروالی و شاروال ها شرکت نماید.
۲ ـ  اعضای حزب در انتخابات تعهد، تحصیل، تجربه، تخصص، لیاقت و شایسته گی نامزدان را درنظر گرفته از آنها حمایت می نماید.
۳ ـ نامزد حزب برای انتخابات ریاست جمهوری از جانب شورای مرکزی، نامزدان حزب برای انتخابات ولسی جرگه ازجانب بیروی اجراییه در مشوره با شورا های ولایتی ، شورای شهر کابل و معادل آنها و برای انتخابات سایر مقامات و نهاد های انتخابی از جانب شورا های حزبی مربوط معرفی می شوند.


ماده بیست و پنجم : امور مالی
حزب از جهت مالی متکی است بر :
۱ ـ  حق العضویت اعضا که نورم و طرز پرداخت آن توسط طرزالعمل جداگانه تنظیم می گردد،
۲ ـ  اعانه و کمک های مالی اعضا و هوا داران،
۳ ـ عواید نشرات و مطبوعات،
۴  ـ وعواید تشبثات اقتصادی.


ماده بیست و ششم : تشبثات اقتصادی
حزب همزمان با فعالیت های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی می تواند به ایجاد موسسات تولیدی، تجارتی و اقتصادی مبادرت ورزد.


ماده بیست و هفتم: بیرق، نشان، مهر و ارگان نشراتی
حزب دارای بیرق، نشان، مهر و ارگان نشراتی مشخص خود می باشد. اتخاذ تصمیم در مورد ارگان نشراتی و ممیزات مهر، صلاحیت بیروی اجراییه حزب است.


ماده بیست و هشتم: حزب و جامعه مدنی
حزب به منظور پرورش سالم جوانان، زنان و سایر اقشار جامعه و آماده نمودن آنها برای پاسداری از حقوق قانونی شان به ایجاد شورا ها و اتحادیه های مربوطه مساعدت می نماید. حزب استقلال سازمانی ساختار های متعلق به جامعه مدنی را رعایت نموده، آنها را در امور مربوطه یاری و کمک می رساند.


ماده بیست و نهم: کنفرانس سرتاسری حزب
شورای مرکزی می تواند به خاطر تصمیم گیری در موارد خاص، کنفرانس سرتاسری حزب را دعوت نماید.
اشتراک کننده گان کنفرانس سرتاسری حزب را اعضای شورای مرکزی، روسا و معاونین شورا های ولایتی و معادل آن و شورای شهر کابل تشکیل می دهد.

ماده سی ام: مکافات ومجازات
الف ـ اعضای حزب در صورت تبارز لیاقت و شایسته گی در اجرای وظایف حزبی و مبارزه صادقانه و برجسته در جهت تحقق مندرجات مرامنامه و اساسنامه حزب، بر اساس پیشنهاد شوراهای مربوطه و تایید ارگان های رهبری حزب مورد تقدیر قرار می گیرند.
نوع و سطح تقدیر توسط طرزالعمل جداگانه از جانب بیروی اجراییه حزب تعیین و مشخص می گردد.
ب- اعضای حزب نسبت عدم رعایت مطالبات اساسنامه و تخلف از اصول، موازین و دساتیر حزبی ذیلاً تادیب و مجازات می شوند:
ـ  توصیه ،
ـ  اخطار ،
ـ  اخراج ازعضویت حزب.
چگونه گی تادیب و مجازات اعضای حزب توسط طرزالعمل جداگانه از جانب بیروی اجراییه حزب تنظیم و مشخص می گردد.


ماده سی و یکم: دفاتر حزبی
مقر شورای مرکزی حزب در شهر کابل بوده و دفاتر و نماینده گی های حزبی آن در واحد های اداری و محلات ایجاد می گردند.


ماده سی و دوم :انحلال حزب
در صورت بروز اوضاع نامساعد که تداوم کار حزب در جهت تحقق اهداف مرامی آن نا ممکن گردد، موضوع تعلیق قسمی یا کلی فعالیت ها، ختم کار یا انحلال حزب در جلسه فوق العاده شورای مرکزی تحت غور و بررسی قرار گرفته، تصمیم نهایی در زمینه به دو ثلث آرای اعضای حاضر در جلسه اتخاذ و موضوع طی اعلامیه رسمی به آگاهی اعضای حزب، سایر هموطنان و وزارت عدلیه رسانیده می شود.


ماده سی و سوم: احکام انتقالی
الی تدویر کنگره رفیق پوهاند داکترمحمد داوود راوش به صفت رییس؛ و رفقا عبدالحی مالک و انجنینر محمد کبیر به صفت معاونین حزب توظیف گردیدند.

بامداد ـ اسناد ـ ۳/ ۱۶ـ ۱۹۰۶

 بسم الله الرحمن الرحیم

                                               

 برنامه حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان

 

مقدمه

 

در اوایل قرن ۱۹ م  مردم افغانستان با اندیشه مشروطه، استقلال،‌ جمهوری، آزادی،‌ ترقی،‌ عدالت و دموکراسی آشنا شدند و برای تشکل و قربانی در این راه کمر همت بستند.

دورنمای سیاسی و اجتماعی ، ‌فرهنگ دست پاک و خدمتگذاری برای وطن مشترک و مستقل ،‌ با چشم انداز ترقی و تجدد،‌ در میان محافل سیاسی راه گشود. حرکت های ترقی خواهانه،‌ محتوای    دادخواهانه و اجتماعی کسب نمود و وطن ما از قرون وسطایی به زنده گی مدرن راه یافت. این بیداری سیاسی و اندیشه های ترقی خواهانه و عدالت جویانه مردم افغانستان  و ارزش های مشترک بشریت،‌ میراث  روشنگرانه  برای حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان در مبارزه به خاطر استقلال، تجدد،‌ عدالت  اجتماعی و دموکراسی در کشور می باشد.

حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان در اطراف اندیشه ها و آرمان های جنبش تجدد طلبانهه سده پیشین کشور ما سازمان می یابد که در طی این سده، سنت غنی مبارزه برای آزادی، دموکراسی ، جمهوریت و عدالت اجتماعی را در کشور ما پی ریخت و تلاش برای پیشرفت اقتصادی و اجتماعی کشور ما را در مرکز تعهد جانبازانه خود قرار داد. حزب ما بی آنکه در صدد احیای سازمان ها و جنبش های متعلق به گذشته باشد، از گذشته های پرافتخار میهن خود الهام می گیرد. حزب ما به سنن پر افتخار این جنبش ها ارج می گذارد، برای حفظ و تحکیم دستاورد های ملی و تاریخی آن سعی می ورزد ، از تجارب آن می آموزد و می کوشد که سیاست ها و عملکرد های خود را با واقعیت های مسلم جامعه افغانی و جهان و روان جامعه ما عیار سازد. حزب بر نسل جوان و بالنده کشور متکی است. ما به آینده درخشان کشور خوشبین هستیم واین آینده به خرد و بازوی توانای نسل جوان کشور ما ساخته می شود.

مداخلات برخی کشورهای جهان، به خصوص پاکستان و ایران و موجودیت فساد گسترده، وضعیت در کشور را بیش از پیش بدترساخته است. گسترش روز افزون تروریزم، خرابی وضع امنیتی، گسترش بی سابقه و مزمن فساد اداری، بی عدالتی لجام گسیخته، وضع ناهنجار اقتصادی، فقر و بیکاری، ازدیاد فاصله میان فقر و ثروت، افزایش تولید و قاچاق مواد مخدر و سیاست های مبهم و ناروشن حکومت در برابر مداخلات بیگانه، نگرانی عمیق مردم ما را به وجود آورده است.

دموکراسی، حاکمیت قانون، حکومت داری خوب، حقوق بشر و عدالت اجتماعی  با وجود تغیرات نسبی که درعرصه های معارف، تحصیلات عالی، مواصلات، مخابرات، انکشاف دهات، قانون گذاری، آزادی بیان و ایجاد نیروهای مسلح کشور به مشاهده می رسد؛ طبق توقع مردم عملاً تحقق نیافته است.

این حالت نه تنها ایجاد یک حرکت سرتاسری و ملی رهروان نهضت صلح ،‌ دموکراسی ،‌ ترقی  و عدالت اجتماعی را به خاطر بیرون رفت از وضع موجود به عنوان یک ضرورت جدی مطرح می کند،‌ بلکه نیازمندی برای ایجاد حرکت سرتاسری ملی را نیز متبارز می سازد. حزب ما با تامین تفاهم با احزاب ملی و دموکرات، می خواهد به خلای ناشی از نبود یک حزب قوی، نیرومند و سرتاسری در کشور پایان بخشد.  با درنظر داشت این امر مهم  دست صفا، صمیمیت و برادری را برای تامین تفاهم تا سطح وحدت سازمانی برای همه آنها پیش نموده، با پیروی از دین مبین اسلام، حفظ ارزش های اسلامی و ملی، احترام به پیروان سایر ادیان، مخالفت جدی با هرنوع موارد سواستفاده از معتقدات دینی و مذهبی مردم، به خاطر تامین مقاصد و اغراض سیاسی و گروهی با توکل بر خداوند (ج) و اعتماد به حمایت مردم نجیب کشور برای تحقق اهداف آتی مبارزه می نماید:

الف : در عرصه حاکمیت دولتی و اداره  

۱ـ دفاع از استقلال،‌ حاکمیت ملی، ‌تمامیت ارضی، ‌وحدت ملی  مردم افغانستان؛

۲ـ پشتیبانی از نظام قانون اساسی مبتنی بر تفکیک قوای ثلاثه دولت و اصول مردم سالاری؛

۳ـ استقرار یک نظام دموکراتیک  بر مبنای پلورالیزم سیاسی، ‌برگذاری انتخابات شفاف، ‌عادلانه و ‌دموکراتیک در تمام سطوح ( از شوراهای قریه تا ریاست جمهوری )، جلوگیری از اعمال نفوذ دولت مردان ، ‌گروه های سیاسی و زورمندان در پروسه های انتخاباتی؛

۴ـ مبارزه برای ایجاد جامعه مدنی عاری از ظلم و استبداد، ‌تبعیض و خشونت و مبتنی بر عدالت اجتماعی، حفظ کرامت و حقوق انسانی که از اصول بنیادین و زرین قانون اساسی افغانستان است؛

۵ـ حمایت از عدم انحصار قدرت و ثروت در هر شکل و شیوه آن؛

۶ـ پشتیبانی از حکومت داری خوب، ‌تامین امنیت عامه، افزایش ظرفیت های دولت، تقویت سکتور خدمات اجتماعی و رفاه عامه .

۷ـ حمایت از انتقال برخی صلاحیت های تصمیم گیری به محلات در امور اقتصادی و اجتماعی طبق قانون .

۸ـ تامین انکشاف متوازن ملی،‌ تقسیم عادلانه امکانات انکشافی در بین مناطق و ولایات .

۹ـ تامین زمینه های مناسب سیاسی، ‌اقتصادی، ‌اجتماعی، ‌روانی و فرهنگی و آمیزش گروه های اتنیکی، رشد فرهنگی همه هویت های قومی، زبانی و مذهبی کشور به منظور تکامل جامعه قومی و قبیله ای افغانستان به ملت واحد.

۱۰ـ تعدیل قانون اساسی به منظور رفع تناقضات و ابهامات موجود در آن و راه گشایی برای ایجاد یک حکومت پاسخ گو در برابر پارلمان کشور.

۱۱ـ تحقق عملی قانون احزاب سیاسی مبنی بر جلوگیری از تمویل آنها از منابع خارجی  و پیشگیری ‌ایجاد احزاب سیاسی بر مبنای قومی، ‌محلی، ‌مذهبی، ‌ لسانی و دارای تشکیلات نیمه نظامی طبق احکام قانون اساسی.

۱۲ـ پایان دادن به نفوذ احزاب و گروه های سیاسی در اردو، پولیس و امنیت ملی.

۱۳ـ حزب ما در حالیکه اساساً مخالف حضور نظامی دایمی نیروهای خارجی در کشور ماست، ‌همکاری بین المللی را برای تضمین امنیت کشور در چارچوب منافع ملی با تعهدات روشن متقابل و میکانیزم های نظارتی توافق شده برای اجرای این تعهدات ضروری می داند.

۱۴ـ جلب حمایت مردم از دموکراتیزه ساختن متداوم  ارگان های مرکزی و محلی قدرت دولتی.

۱۵ـ ‌پشتیبانی از ایجاد شوراهای انتخابی ولایتی، ‌ولسوالی  و قریه ، ‌تفویض صلاحیت های نظارتی به آنها در حل مسایل محلی، ‌حمایت از انتخابات شاروال ها و مجالس شاروالی ها طبق قانون .

۱۶ـ بازسازی  اداره دولت در چارچوب یک استراتیژی ملی کوتاه مدت از بالا تا پایین، به خصوص بازسازی سیستم عدلی و قضایی، ‌تصفیه اداره از وجود همه عناصر مفسد و قانون شکن به هدف پایان دادن به فساد اداری، جلب حمایت مردم به خاطر تامین حاکمیت قانون.

۱۷ـ تحقق سیاست کادری مبتنی بر تحصیل، تجربه، تخصص، لیاقت، کاردانی، تقوی و تعهُد به منافع ملی به هدفِ ایجادِ یک اداره کارا، متخصص و با تجربه، دارای توانایی عرضه خدمات مؤثر برای مردم. حزب ما بر اصل بیطرفی، کارایی و مسلکی بودن اداره دولتی تآکید میورزد. کارکن دولت مجری سیاست حکومت منتخب و خدمت گذار مردم است نه نماینده و مجری سیاست حزب مربوطه.

۱۸ـ مبارزه علیه توتالیتاریزم، انحصار قدرت و اعمال هرنوع خشونت به هدف کسب و حفظ قدرت سیاسی.

ب: در عرصه تامین صلح و ثبات در کشور  

۱ـ حمایت از حل مساله جنگجویان ضد دولتی از طریق سیاسی. حزب ما خواهان آتش بس و قطع فوری جنگ و خونریزی بیشتر و استقرار صلح عادلانه و عام شمول در افغانستان است. ما ازجلب و مشارکت مخالفین مسلح دولت در پروسه های سیاسی افغانستان به شمول اشتراک در انتخابات  نهاد های دولتی پشتیبانی می نماییم، مشروط بر اینکه آنها خشونت را کنار بگذارند و ارزش های بنیادین قانون اساسی را بپذیرند. به باور ما تلاش ها برای تامین صلح به قیمت فروپاشی نظام قانون اساسی به تکرار فاجعه سال ۱۳۷۱ می انجامد. در عین حال باید پذیرفت که صلح ارزان و یک جانبه وجود ندارد. برخی خواست های مخالفین مسلح در باره نحوه مشارکت آنان در پروسه های سیاسی و کمک به برگشتاندن افراد مسلح به زنده گی عادی و ضمانت های حقوقی می تواند مورد بحث و توافق قرار گیرند.

۲ـ حزب از همه تلاش ها در جهت تامین صلح، امنیت  دایمی و برچیدن اسلحه غیرقانونی بعد از نهایی شدن توافقات صلح، ‌غرض تامین حاکمیت دولتی سرتاسری و ملی در جهت ایجاد فضای باز سیاسی در کشور حمایت می نماید.

  ج : در عرصه نظام حقوقی، حقوق و آزادی های اساسی مردم  

۱ـ مبارزه به خاطر استقراردولت قانونی، اصل تفکیک قوای ثلاثه ، برابری هموطنان در برابر قانون و قضا وتطبیق یکسان قوانین بالای همه، اصل مسئولیت دولت، جامعه و فرد در برابر همدیگر، حمایت از ایجاد و تحکیم نظام قضایی مستقل، بی طرف  و مسلکی .

۲ ـمبارزه برای تامین حقوق اساسی و آزادی های فردی مردم که در قانون اساسی کشور تسجیل گردیده است.

۳ـ مبارزه در راه تحقق تساوی حقوق سیاسی، اجتماعی و مدنی زنان با مردان .

۴ـ مبارزه برای تطبیق بی قید و شرط اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق های بین المللی در این زمینه. مبارزه برای تامین حقوق دموکراتیک مردم و تامین آزادی های سیاسی، اعم از ایجاد و فعالیت احزاب سیاسی، اتحادیه های صنفی، حق تظاهرات و اعتصابات مسالمت آمیز که تابع محدودیت های غیردموکراتیک و موکول به قوانین باز گیرنده نشوند.

۵ـ پشتیبانی از مبارزه علیه جنایات سازمان یافته و تروریزم. کشت و ترافیک مواد مخدر نه تنها یک چالش عمده در برابر تحکیم حاکمیت دولتی و ایجاد اقتصاد سالم است، بلکه فساد و تروریزم را نیز تغذیه می کند. برنامه دولت و جامعه بین المللی برای حل این معضل کافی نیست. بررسی ها نشان می دهد که اکثریت زارعین خاش خاش را دهقانان کم زمین تشکیل می دهد. زیرا از زمین کم حاصل بیشتر بدست می آورند. از این رو ویران کردن مزارع خاشخاش، مجازات زارعین و زراعت بدیل به تنهایی مشکل را حل نمی کند. دولت باید در کنار تدابیر کیفری و کشت بدیل، حل مشکل آب، بازاریابی برای تولیدات زراعتی، سبسایدی های حداقل برای کشت بدیل در صورت آفات طبیعی و امراض زراعتی برای دهقانان، فقر زدایی و کاریابی برای جوانان دهات را در برنامه خود در نظر گیرند. حزب ما خواهان آنست که دولت و جامعه بین المللی علیه مافیای پروسس، ترافیک و قاچاق مواد مخدر اقدام جدی نمایند.

د: در عرصه انکشاف اقتصادی

۱ـ حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان، حزب پیشرفت اقتصادی و انکشاف وطن ماست. حزب ما از سمتدهی اجتماعی اقتصاد بازار حمایت می کند و در حالیکه اقتصاد بازار را واقعیت عینی سازماندهی کنونی حیات اقتصادی می داند، بدین باور است که انسان و خوشبختی او باید در محور هر گونه سیاست اقتصادی قرار داشته باشد. نسخه اقتصادی جاری با بیعدالتی اجتماعی، بیکاری مزمن، پول پرستی، ثروت اندوزی، جنایت، بحران های اخلاقی و معنوی، تخریب علایق و عواطف انسانی و فروپاشی خانواده و محیط زیست توام است. بنابر این حزب ما خواستار ارتقای نقش اقتصادی دولت، کمک به بخش خصوصی در اشتغال آفرینی، نظم دهی بازار، تقویت سکتور کالایی و بسیج تمام ثروت های مردم افغانستان برای پیشرفت و خوشبختی وطن ماست. حزب ما از اعاده اقتدار دولت در عرصه انکشافی یعنی پایه گذاری دولتی که نقش طبیعی خود را در اداره اقتصادی، انباشت مهارت های کاری، ایجاد اشتغال و پی ریزی زیربنای اقتصادی ایفا کند و تمام امکانات کشور را به شمول سکتور خصوصی در جهت سرمایه گذاری عامه بسیج نماید و سازمان دهد، حمایت می کند. حزب با توجه به عقب مانده گی شدید اقتصادی افغانستان و نیاز به استفاده از ظرفیت های همه سکتورهای اقتصادی و جلب سرمایه گذاری های خارجی جهت رشد سریع نیروهای مولده و ترقی علمی، تخنیکی و فرهنگی، از فکتور مداخله فعال دولت و برنامه ریزی انکشاف اقتصادی و اجتماعی به خصوص در مراحل احیای مجدد زیربنای اقتصادی و ایجاد شبکه های تامینات اجتماعی و رقابت سالم میان سکتور های مختلف پشتیبانی می کند.

۲ـ مبارزه در راه رفع عقب مانده گی اقتصادی کشور، بسیج مردم و جامعه مدنی در جهت تعمیل برنامه ریزی های کوتاه مدت و درازمدت برای بازسازی افغانستان، با استفاده از تمام ظرفیت های موجود سکتورهای دولتی، مختلط ، خصوصی و کوپراتیفی، سرمایه گذاری بیشتر درعرصه های زیربنایی و منابع طبیعی، زراعت و انکشاف دهات، معارف و خدمات اجتماعی، حمایت از مطالبات اقتصادی معاش گیران و تقویت جنبش سندیکایی.

۳ـ حمایت از تمام اشکال مالکیت قانونی، مصوونیت قانونی سرمایه های داخلی و خارجی و بهره آنها. حمایت از جلب سرمایه گذاری های خارجی طبق قانون و در مطابقت با منافع انکشافی افغانستان. مطالبه سیاست فعال ایجاد شغل و زمینه های کار به وسیله دولت یا تحت رهبری آن.

۴ـ حمایت از مالکیت دولت برمنابع دارای اهمیت ستراتیژیک ـ منابع طبیعی زیر زمینی  ( معادن)، جنگلات، چراگاه ها، اراضی دولتی، منابع اساسی انرژی، بنادر و خطوط مواصلاتی، دشت ها، منابع آبی و آثار باستانی.

۵ ـ استفاده موثر از منابع نفت و گاز، مس، آهن و سایر منرال های صنعتی و تشویق سرمایه گذاری های بزرگ، اعم از داخلی و خارجی، در بخش صنایع ثقیل به هدف ایجاد زیربنای پیشرفته اقتصادی و ایجاد زمینه های وسیع کار و اشتغال برای مردم. 

۶ـ پشتیبانی از ایجاد و گسترش صنایع ملی و صنعتی ساختن کشور با استفاده از دست آورد های علمی و تکنولوژیک معاصر با همکاری سکتورهای دولتی، خصوصی و مختلط و سرمایه گذاری های خارجی.

۷ـ حمایت از تشویق متشبثین خصوصی، تجار و سرمایه داران ملی در جهت افزایش و توسعه تجارت داخلی و خارجی و مبدل کردن افغانستان به مرکز فعال تجارت منطقه یی و شامل ساختن آن در سازمان جهانی تجارت.

۸ ـ حمایت از عصری ساختن متداوم سیستم بانکی کشور، توسعه شبکه خدمات بانکی معاصر، تشویق و تضمین امانات و پس اندازها. مبارزه به خاطر تعمیل سیاست عادلانه مالیاتی مبتنی بر تقلیل مالیات غیرمستقیم و تصاعد مالیات مستقیم و تقسیم عواید برمبنای منافع انکشاف اجتماعی.

۹ـ حمایت از تنظیم بهتر امور زمین داری و حل معضلات آب در جهت رشد و میکانیزه ساختن زراعت، مولد انرژی برق، ایجاد فارم های زراعتی (دولتی، خصوصی، مختلط و کوپراتیفی) غرض تامین منافع اقشار مختلف زمین داران و دهقانان. مبارزه به خاطر بهبود محیط زیست، حفظ و مراقبت از جنگلات، نسل حیوانات و پرنده گان نادر.

۱۰ـ ترویج نباتات طبی و تولید ادویه به خاطر تامین نیازمندی های ملی، توسعه اقتصاد مالداری و پیشه وری و تشویق سرمایه گذاری ها در بخش صنایع خفیفه دستی و مستظرفه و ایجاد سیستم های بیمه و بانک های حمایت از اقتصاد صنعتی، زراعتی، مالداری و پیشه وری و بازاریابی برای تولیدات آن ها.

۱۱ـ حمایت از طرح آباد ساختن زمین های بایر و لامزروع و توزیع عادلانه آن به قیمت مناسب برای دهقانان بی زمین و کم زمین، کوچی ها و سکتور خصوصی.

۱۲ـ حمایت از تامین کشور از لحاظ انرژی با استفاده از منابع داخلی و خارجی و حمایت از رشد و انکشاف صنایع انرژی و صنایع سبک و تولید کننده مواد استهلاکی و غذایی.

۱۳ـ حمایت از مطالعات دورنمایی عامه به منظور استفاده موثر از امکانات ملی و مساعدت های مالی و تخنیکی جهانی، با در نظرداشت نیازمندی های اساسی کشور.

۱۴ـ دفاع از مطالبات و تلاش های انجمن ها و اتحادیه های پیشه وران و صنعت کاران در رابطه به رشد صنایع ملی، تولیدات داخلی و انکشاف صنایع دستی.

۱۵ـ حمایت از انکشاف و مدرنیزه ساختن ترانسپورت، اعمار شاهراه های مدرن و میدان های هوایی و خط آهن سراسری کشور و وصل آن با شبکه راه های ترانزیتی جهانی.

۱۶ـ حمایت از صنعت توریزم به خاطر تقویه اقتصاد ملی و اتخاذ تدابیر موثر برای توسعه فرهنگ پذیرایی ازجهانگردان.

هـ : در عرصه اجتماعی

۱ـ دفاع از منافع و حقوق اجتماعی زحمتکشان شهر و ده، پشتیبانی از خواست ها و مطالبات اقتصادی و صنفی آنها.

۲ـ مبارزه در راه تامین حقوق زنان و خانواده ها از طریق مطالبه حمایه طفل و مادر، زایشگاه ها، شیرخوار گاه ها، کودکستان ها، کلینیک ها، تسهیلات آموزش و پرورش و جلوگیری از بهره کشی کودکان.

۳ـ مبارزه برای دستیابی به خدمات صحی رایگان، تعلیمات و تحصیلات مجانی برای همه مردم افغانستان طبق احکام قانون از طریق سرمایه گذاری دولتی و خصوصی و رشد بیمه های اجتماعی.

۴ـ تلاش در جهت ایجاد مراکز صحی و درمانی و تامین دسترسی عامه به خدمات صحی رایگان، ایجاد مراکز حمایت طفل و مادر در همه ولسوالی ها و نواحی شهر ها، تامین حفظ الصحه محیطی، آب صحی آشامیدنی و وقایه مردم در برابر امراض ساری و پرازیتی به خاطر تامین صحت همه گانی .

۵ ـ پایان دادن به اشکال مختلف تبعیض و انواع مظالم اجتماعی به خصوص به مناسبات مردسالارانه قرون وسطایی حاکم بر زنده گی برده وار زنان که سنگین ترین بار بی عدالتی و ستم اجتماعی را بر دوش می کشند.

۶ــ تامین مساوات میان شهروندان، تطبیق یکسان قانون بالای همه و تامین عدالت اجتماعی.

۷ـ مساعی در راه تحکیم وحدت ملی و رفع هرنوع تبعیض و امتیاز میان شهروندان کشور در راه مشارکت سیاسی.

۸ ـ انکشاف متوازن اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی همه مناطق کشور و ارتقای کیفیت خدمات اجتماعی و زمینه های مساوی و یکسان استفاده از آن برای تمام شهروندان کشور.

۹ ـ تاسیس بیمه های اجتماعی به هدف تامین رفاه همگانی و حمایت از شهروندان کشور در هنگام تقاعد، بیکاری، بیماری، ناتوانی، دوران پیری، معلولیت، معیوبیت، حوادث و آفات طبیعی.

۱۰ـ حمایت از یتیمان و بیوه زنان، معیوبین  ومعلولین جنگ و بحران کشور، تعیین احصائیه دقیق آنها، مواظبت همیشه گی و بدون تبعیض از آنان، فراهم آوری شرایط مناسب زنده گی و امکانات کار و خدمات اجتماعی و جلب حمایت موسسات داخلی و خارجی از آنها.

۱۱ـ تامین کار و اشتغال برای مردم، به عنوان حل عمده ترین مشکل اجتماعی، عامل عمده و اساسی تداوم بحران در کشور و عامل موثر در زدودن فقر از جامعه، بهبود زنده گی مردم، تامین مصوونیت و محیط محفوظ کار و تخنیک ایمنی د ر تمام مراکز تولیدی و حمایت از اصل مزد مساوی در برابر کارمساوی برای مردان و زنان.

۱۲ـ مبارزه به خاطر حل مشکل مهاجرین و بی جا شده گان، عودت داوطلبانه و آبرومندانه و اسکان مجدد شان در کشور و انجام مساعدت های لازم در زمینه امنیت، سرپناه، کار و اشتغال برای آنان.

۱۳ـ مبارزه برای حل عادلانه مساله کوچی ها در کشور و فراهم آوری زمینه ها برای اسکان دایمی آنها.

۱۴ـ حمایت از اصل مزد مساوی در برابر کار مساوی و استخدام فارغ از هرگونه تبعیض بر مبنای قوم، زبان، مذهب، جنس و موقف اجتماعی.

۱۵ـ مبارزه به خاطر افزایش سطح دست مزد کارکنان سکتورهای دولتی و خصوصی و متقاعدین.

۱۶ـ مبارزه به خاطر تامین امنیت کار و تصویب قوانین عادلانه در حمایت از حقوق کارگران، دهقانان و پیشه وران.

۱۷ـ حمایت از مبارزات حق طلبانه سازمان های اجتماعی و مد نی و تلاش برای ارتقای نقش آنها در نظام سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی کشور.

۱۸ـ تثبیت احصاییه د قیق نفوس بر اساس توزیع تذکره الکترونیکی تابعیت و استفاده از تکنالوژی معاصر در این زمینه به خاطر انتخابات شفاف و تنظیم پلان های آتیه توسعه سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.

۱۹ـ پایان دادن به موارد نقض حقوق بشر و جنایات ضد بشری و تعقیب عدلی مجرمین به خصوص جنایتکاران جنگی.

۲۰ـ حفظ محیط زیست، اتخاذ تدابیر موثر جهت جلوگیری از آلوده گی و تخریب آن، به خصوص جلوگیری از آلوده شدن ذخایر آب زیر زمینی و هوا در شهرها، تحکیم کناره های دریای آمو و سایر دریاها، حفظ و توسعه جنگلات و جلوگیری از چپاول آن.

۲۱ـ ایجاد آسایشگاه ها، سناتوریم ها و پارک های تفریحی برای آسایش مردم.

۲۲ـ تامین انکشاف متوازن شهرها و دهات و حل مشکل بی سرپناهی از طریق اعمار محلات جدید مسکونی و منازل ارزان قیمت و اتخاذ تدابیر موثر از جانب دولت به منظور تهیه مسکن و توزیع ملکیت های عامه برای شهروندان مستحق و فراهم سازی سهولت ها و خدمات اجتماعی برای آنها.

۲۳ـ خاتمه دادن به مفاسد اجتماعی و اخلاقی، خاصتاً مبارزه علیه اعتیاد به مواد مخدر، مشروبات الکلی، دخانیات، دزدی، قمار، اختطاف ها و سایر موارد ترویج کننده فساد در جامعه.

۲۴ـ حزب متحدملی ترقی مردم افغانستان، بر آزادی و انسان آزاد متکی است. انسان آزاد در بیان اندیشه و مواضع، آزاد در تشکیل سازمان های مدنی و منجمله سیاسی، آزاد در اتخاذ تصامیم شهروندانه.

۲۵ـ حزب ما برای مبدل ساختن آزادی و دموکراسی به ارزش های ملی و سرتاسری تلاش می ورزد وبرعلیه همه اشکال تبعیض بر مبنای قوم، محل، نژاد، زبان، مذهب، عقاید سیاسی، جنس، موقف اجتماعی واقتصادی قرار دارد. حزب ما به حکم قرآن عظیم الشان به کرامت ذاتی انسان احترام می گذارد. از حقوق و آزادی های اساسی هموطنان مطابق احکام قانون اساسی افغانستان و موازین قبول شده ملی و بین المللی حمایت می کند.

۲۶ـ حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان، برابری حقوقی زنان را با مردان، سنگ محک هرگونه حرکت دموکراتیک و پایه ایجاد جامعه دموکراتیک می داند و در راه تساوی حقوق سیاسی، اجتماعی و مدنی زنان با مردان مبارزه میکند. نقش مؤثر و رهبری کننده زنان را در صفوف خویش به طور مستمر ارتقا می بخشد. از جنبش زنان در همه ابعاد و ترکیب های آن، برای حصولِ حق برابر، دستمزد برابر برای کار برابر، منع خشونت و محافظت قانونی برابر حمایت میکند.

۲۷حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان ، حزب تحولات اجتماعی به نفع توده های مردم است. عدالت اجتماعی آرمان ماست.  حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان برای توزیع عادلانه ثروت ها و درآمد های ملی، عدم تمرکز قدرت و ثروت در دست حلقات محدود مبارزه می کند.

و: در عرصه توسعه فرهنگی

۱ـ ایجاد فرهنگ مترقی، پیشرفته و دموکراتیک با توجه به ارزش های دینی، سنن و ارزش های پسندیده ملی و دست آوردهای علمی، فرهنگی و حقوقی جامعه جهانی.

۲ـ مبارزه برای بازسازی و مدرن سازی نظام فرهنگی کشوراعم از سیستم تعلیم و تربیه، تحصیلات عالی و مسلکی، علوم، هنر و ادبیات با استفاده از تجارب جهانی و دست آورد های ترقی علمی، تخنیکی و فرهنگی جهانی بدون تعصب و تنگ نظری.

۳ـ حمایت از توسعه مطبوعات، شبکه وسایل اطلاعات جمعی ( جراید، رادیو و تلویزیون، انترنت وسایر پدیده های تکنالوژی اطلاعاتی و ارتباطی، سینما، تیاتر)، توجه به بهبود زنده گی فرهنگیان در کشور، توسعه وغنی سازی فرهنگ پربار و تاریخی کشور.

۴ـ توجه به تربیه کادرها و معلمین مسلکی معارف و استادان پوهنتون ها، ارتقای سطح دانش مسلکی و تخصصی آنها و فراهم آوری شرایط مناسب زنده گی برای آنان.

۵ ـ پشتیبانی از رشد زبان های ساکنان این سرزمین و  تعلیمات ابتدایی اجباری و حق آموزش به زبان مادری برای نوجوانان و جوانان افغانستان.

۶ـ محو کامل بیسوادی از طریق تاسیس مکاتب سواد حیاتی و متمم و بسیج کلیه نیروها در راه اندازی کمپاین وسیع و سراسری ملی به منظور آموزش سواد برای هموطنان محروم از سواد حیاتی.

۷ ـ تربیت سالم جوانان و کودکان کشور(اعم از دختران و پسران)، بخصوص بازمانده گان قربانیان جنگ از طریق آموزش های مجانی در تمام سطوح تعلیمی و تحصیلی، تعلیمات متوسط اجباری، تعمیم مکاتب حرفه ای، کورس های قصیر المدت آموزش حرفه، بهبود شرایط تعلیم و تحصیل  و فراهم آوری مصروفیت های سالم فکری و زمینه های ورزشی برای آنان.

۸ ـ مبارزه بر ضد تولید و قاچاق مواد مخدر به مثابه بخش جدایی ناپذیر امنیت ملی کشور.

۹ ـ مخالفت با جنگ وخشونت و ترویج افکارانسان دوستانه، تحمل پذیری، نظم پذیری،  قانون گرایی، مشوره پذ یری، امانت دانستن سرمایه ملی و مرجح دانستن منافع ملی واجتماعی برمنافع شخصی وگروهی.

۱۰ـ مبارزه علیه تمام انواع انحرافات، خرا فا ت و امراض گمراه  کننده  در بین روشنفکران افغان، اعم از قوم گرایی، زبا ن گرایی ، سمت گرایی  و دیگـرپنداشت های کهنه به مثابه مانع جدی در راه تجدد و پیشرفت جامعه افغانی و تحکیم وحدت ملی افغان ها.

۱۱ ـ رشد ارزش های فرهنگی، حفظ آثار تاریخی و باستانی و فراهم سازی زمینه برای گسترش تحقیقات باستان شناسی به هد ف شناخت عمیق تر مد نیت ها و تا ریخ باستانی کشور و اتخاذ تدابیر جدی جهت جلوگیری از حفریات و کاوش های خود سرانه آثار باستانی و قاچاق آن به خارج از کشور.

۱۲ـ بازگردانیدن آثار تاریخی و باستانی غارت شده از موزیم ملی به کمک یونسکو و سایر موسسات بین المللی، حفظ و نگهداری آثار و آبدات تاریخی کشور.

۱۳ـ حمایت از مراکزعلمی و تحقیقاتی به خصوص اکادمی علوم افغانستان، ایجاد شرایط و امکانات مناسب برای تبارز، رشد و شگوفایی استعداد های فطری و ایجادگر افغان ها، اعم از زنان و مردان.

۱۴ـ حمایت از دانشمندان، پژوهشگران، مکتشفین، مخترعین و پیشتازان عرصه علوم و فرهنگ، تامین زمینه های بازگشت آبرومندانه به کشور و اشتغال آنها مطابق تخصص و فهم مسلکی آنان و ایجاد شرایط مناسب زنده گی برای آنها.

۱۵ـ حمایت از آزادی فکر و بیان، آزادی قلم و مطبوعات،  توسعه رسانه های گروهی و دسترسی مردم به تکنالوژی معلوماتی بحیث وسایل ضروری برای پیشرفت جامعه.

 ز : در عرصه روابط بین المللی و سیاست خارجی  

۱ـ حمایت از منشور سازمان ملل متحد و ارتقای نقش آن در امر حفظ صلح، امنیت جهانی و همکاری  بین المللی، پشتیبانی از اصلاحات در سازمان ملل متحد مطابق به واقعیت های کنونی جهان.

۲ـ حزب ما داشتن سیاست فعال اعتماد سازی و همکاری با همسایه گان و کشور های منطقه و پیوند های عمیق اقتصادی و فرهنگی با این کشور ها را ضروری می شمارد و عقد موافقتنامه های ستراتیژیک چند جانبه امنیت و همکاری منطقه وی و جهانی شامل ضمانت های عدم تجاوز و عدم مداخله نظامی و عدم تهدید به استعمال قوه، همچنان عقد موافقتنامه ها در باره انرژی، ترانزیت و تجارت آزاد و تعرفه، حفظ محیط زیست، جریان آزاد نیروی کار، کالا و سرمایه را برای کشور ما مفید و ضروری می داند.

۳ـ پشتیبانی از سیاست بیطرفی مثبت و فعال خارجی غرض تامین مناسبات دوستانه مبتنی بر اعتماد و همکاری متقابل سیاسی، اقتصادی و فرهنگی با کشور های جهان به خصوص همسایه گان بر بنیاد اصول مساوات و احترام متقابل به استقلال، حاکمیت ملی، تمامیت ارضی و عدم مداخله در امور داخلی یکدیگر.

۴ـ پشتیبانی ازحق تعیین سرنوشت ملل بدون مداخلات خارجی. همبسته گی با مبارزات آزادی خواهانه و داد خواهانه برحق مردمان منطقه و جهان.

۵ـ مبارزه برای صلح و امنیت منطقه وی و جهانی، منع تولید، آزمایشات و گسترش سلاح های هسته وی، کیمیاوی، بیالوژیکی وسایر سلاح های کشتار جمعی تا محو کامل آن.

۶ـ پشتیبانی از حل منازعات منطقه وی و جهانی از طریق مذاکره، دیالوگ و سایر راهبرد های حل صلح آمیز .

۷ـ حمایت از مساعی جامعه جهانی غرض تامین تساوی حقوق ملل و استقرار نظم عادلانه اقتصادی و انکشاف کشورهای فقیر و کم رشد.

 ۸ ـ حمایت از مساعی جامعه بین المللی در مبارزه علیه تروریزم، تبعیض نژادی، جنایات سازمان یافته، تولید، پروسس و قاچاق مواد مخدر.

۹ـ حمایت ازعقد موافقت نامه های دوجانبه و چند جانبه سیاسی، اقتصادی و فرهنگی کشور با همسایگان و سایر کشورهای جهان با رعایت منافع ملی افغانستان.


بامداد ـ  اسناد ـ ۱/ ۱۶ـ ۱۸۰۶