کمیته حزبی ولایت هالند جنوبی تشکیل جلسه دادبروز۱۴اپریل سال روان ترسایی اجلاس واحد حزبی جنوب هالند حزب آبادی افغانستان بریاست رفیق یاسمین زیارمل مسوول سازمان با اجندای ذیل دایرگردید :
۱ ـ ارایه گزارش از تدویر اجلاس شورای اروپایی مورخ ۱۸ فبروری سال ۲۰۲۳،

گزارش دهنده  : رفیق سرور زهتاب عضو شورای اروپایی .
۲ ـ  اتخاذ تصامیم در رابطه کار با مهاجرین افغان درکمپ های مهاجرین درکشورهالند.
۳ ـ  تصفیه حق العضویت های ربع اول سال جاری.
۴ ـ  پیشنهادها ، دیدگاه ها وانتقادها .
در آغاز گزارش مجملی از جانب رفیق زهتاب در رابطه به تدویر نشست ۱۸ فبروری سال روان شورای اروپایی حزب آبادی افغانستان به حاضرین پیشکش گردید . درگزارش رفیق زهتاب نقاط مثبت ومنفی گزارش اساسی شورای اروپایی که توسط رفیق رزمیار رییس شورای اروپایی ایراد گردیده بود انعکاس داده شد.
در بخش دوم اجندا کار با مهاجرین رفقا هریک : حمید رحمانی ، جنرال بصیر ، صبور زلمی ، یاسمین زیارمل و سرور زهتاب دیدگاه‌های شانرا شریک ساختند و تصمیم برآن شد تا این پروسه از طریق کمیته حزبی کشورهالند در روشنی مصوبه اجلاس حضوری مورخ ۲۷ نومبر سال ۲۰۲۲ تحقق یابد.
 در همخوانی با  بند سوم اجندا حق العضویت های ربع اول سال تصفیه و به مسوول مالی سپرده شد .
در بخش اخیر جلسه یک سلسله سوالات و نظریات سودمند از جانب رفقای گرامی نوراحمد نور، مصطفی روزبه ، جنرال بصیر، سرور زهتاب و حمید رحمانی پیشکش شد.
دراین بخش رفیق ولی محمد زیارمل معاون شورای اروپایی حزب آبادی افغانستان به سوالات مطروحه پاسخ های لازم ارایه نمود .

جلسه که ساعت ۹ شب شروع بکار نموده بود، به امید صحتمندی و پیروزی رفقا بساعت ده ونیم شب پایان یافت.

 

 

یاسمین زیارمل

مسوول سازمان حزبی هالند جنوبی 

 

بامداد ـ زنده گی سازمانی ـ ۱/ ۲۳ـ ۱۸۰۴ 

Copyright ©bamdaad 2023