تدویر جلسه سازمان ایالتی  نوردرین وستفلنجلسه نوبتی کمیته ایالتی نوردرین وستفلن کمیته کشوری المان حزب آبادی افغانستان تحت رهبری رفیق حکیم کرنزی منشی حزبی سازمان نوردرین وستفلن حزب آبادی افغانستان با اشتراک رفقای مربوطه تدویر یافت۔
اجندا گنجانیده شده جلسه که در مورد تایید از مصوبه تاریخی ۱۸ فبروری ۲۰۲۳ جلسه شورای اروپایی حزب آبادی افغانستان تدویریافت رفقا به اتفاق ارا پس از استماع محتوی مصوبه و رای گیری در مورد آن مصوبه را مورد تایید قرار دادند واز هرگونه همکاری در زمینه تطبیق آن کار پرثمر را وعده دادند۔
جلسه به امید تحقق هرچه بیشتر وظایف حزبی و اصول اساسنامه حزب ومصوبات بیروی اجراییه  شورای اروپایی حزب ما ، و به آرزوی صحتمندی رفقا وفامیل های شان به پایان رسید.

 
 محمد حکیم کرنزی
 مسوول حزبی کمیته ایالتی نوردرین وستفلن

 

 

بامداد ـ زنده گی سازمانی ـ ۳/ ۲۳ـ ۰۱۰۴ 

 Copyright ©bamdaad 2023