جلسه حضوری شورای ایالتی نیدرزکسن حزب آبادی افغانستان دایر شد

 

جلسه شورای ایالت نیدرزکسن حزب آبادی افغانستان در المان ، به اشتراک همه رفقای شورا به تاریخ ۱۳ ماه روان ۲۰۲۰ ترسایی  بصورت حضوری دایر گردید.

در نخست رفیق عبدالغفار شرقی منشی شورای حزبی  طرح اجندای جلسه را به رفقا پیشکش نمود که پس از رایزنی مورد تایید قرار گرفت .

 در بخش اول جلسه رفیق شرقی گزارش کار و فعالیت شورا را به جلسه ارایه نموده ، یاد آورشد که با وجود شرایط خاص کرونایی شورای ایالتی نیدرزکسن به فعالیت خود در راه تطبیق اصول و تصامیم ارگانهای رهبری حزب عمل نموده و اعضای سازمان درارتباط و تماس منظم باهم  قرارداشته اند. علاوتا ْ رفقا در فعالیت و تصمیم گیری های شورای کشوری المان نیز نقش موثرایفا نموده اند.

در ادامه کارجلسه رفقا هریک : واسع کارگر، جنرال نورالله عزمی ، عبدالرحمن پژمان و انجینر ناصرنادری روی گزارش اساسی و سایر مسایل مربوط به زنده گی حزبی صحبت نموده ، نظریات و پشنهادات سازنده شانرا شریک ساختند .

درجلسه رفقا به اتفاق ارا از تدویرجلسه و مصوبه شورای کشوری المان حزب آبادی افغانستان پشتیبانی و حمایت قاطعانه شانرا ابراز نموده، آنرا منحیث اصل زرین دموکراسی درحیات شورا خوانند. رفقاعضویت تمام مسوولین شوراهای ایالتی ، از جمله رفیق شرقی منشی شورای ایالتی نیدرزکسن را به عضویت شورای کشوری المان در سال های قبل و اکنون تایید ، و از آن حمایت نمودند.

رفقا خواهان پذیرش و تطبیق اصول و ارزش های حزبی و سیاسی شده ،اظهار نمودند که در حمایت از فیصله های حزب قرارداشته آنرا تایید و در راه تطبیق آن مبارزه و تلاش می نمایند .

مطابق احکام اساسنامه حزب رفقا حق العضویت های شانرا تصفیه نمودند.

در جلسه رفقا جانبداری شانرا از فعالیت و تلاش های « ایتلاف احزاب ، سازمان های سیاسی و شخصیت های غیرمتشکل ملی - دموکرات و ترقیخواه افغانستان » و موقف حزب آبادی افغانستان ، همسویی و وحدت نیروهای دموکرات و ترقی خواه ابراز نمودند

جلسه در فضای وحدت وهمدلی به آرزوی رشد و اثرگزاری هرچه بیشتر حزب آبادی افغانستان ، ازجمله دربین جامعه مهاجر افغان در المان ، تامین صلح سراسری در کشور و جهان به پایان رسید .

عبدالغفار شرقی

منشی شورای ایالتی نیدرزکسن ـ  شورای کشوری المان حزب آبادی افغانستان

 

بامداد ـ زنده گی سازمانی ـ ۳/ ۲۰ـ ۲۰۰۹

استفاده ازمطالب بامداد با ذکرماخذ آزاد است.

Copyright ©bamdaad 2020

 

برگزاری جلسه فوق العاده بیروی اجراییه شورای اروپایی حزب آبادی افغانستان    

 

جلسه فوق العاده  بیروی اجراییه شورای اروپایی  حزب آبادی افغانستان بتاریخ ۱۲ سیپتامبر۲۰۲۰ میلادی از طریق شبکه پال برگزار گردید .جلسه با صحبت  افتتاحیه رفیق صفت الله عملیار سکرتر مسوول شورای اروپایی اغاز گردید و به ریاست رفیق دوکتورحبیب منگل رییس شورای اروپایی حزب ادامه و اجندا جلسه که عبارت ازاستماع و بررسی گزارش شعبه مالی بود تصویب گردید .  

در ابتدا رفیق منگل به عرض سلام  وشادباش های رفیق  داکتر محمد داوود راوش رییس حزب آبادی افغانستان و هیات رهبری حزب از تماس و ارتباط  منظم شورای اروپایی وشعبات آن به کمیته مرکزی , شعبات  کمیته مرکزی و تطبیق دساتیر و رهنمود های کمیته مرکزی معلومات داد ودرروشنی ان به اجرای موفقانه وظایف محوله و سمت دهی امور سازمان شورای اروپایی حزب تاکید نمود .  

جلسه گزارش رفیق فرشته سیغانی مسؤل شعبه مالی را که  در برگیرنده چگونگی پرداخت حق العضویت ها واعانه ها وسیستم منظم  انتقال پول ومقدار آن به حساب شعبه مالی کمیته مرکزی  واسناد ان  و  دست اورد ها ؛ مشکلات ونارسایی ها ؛ تخلفات  و تخطی برخی شورا های کشوری ومسولین شعبه مالی دررابطه به  عدم انتقال پول حق العضویت ها به شعبه مالی شورای اروپایی  وپیشنهاداتی درمورد ( نورم حق العضویت ها ؛ بودجه مصرفی شورای اروپایی وقیمومیت مالی کمیته های ولایتی ) می باشد  مورد بحث  قرار دادند و رفقا صفت الله عملیار ؛ کاوه کارمل وعارف عرفان در مورد گذارش ؛ نکات نظر وسوالاتی مطرح کردند که توسط رفیق فرشته به ارایه  ارقام وفاکت ها توضیحات لازم ارایه گرد ید و درمورد تحکیم دست اورد ها ورفع چالش ها و حل مشکلات پیشنهاداتی نیز ارایه شد که مورد توجه بیروی اجراییه شورای اروپایی وشورای های کشوری ومسؤلین شعبات مالی وشعبه نظارت وکنترول و اعضای حزب باید قرار گیرد و عملی شود . درجلسه پیشنهادات ( نورم حق العضویت ها ؛ بودجه مصرفی شورای اروپایی وقیمومیت مالی کمیته های ولایتی ) نیز مورد بحث  قرار گرفت وبه اوردن تعدیلات لازم تایید گردید وگذارش شعبه مالی با دیدگاه ها وپیشنهادت ارایه شده به تصویب رسید .  

جلسه با تاکید این امرکه پرداخت حق العضویت  یک شرط عضویت در حزب  می باشد و حمایت مالی از حزب یکی از وظایف اساسی اعضای حزب وسازمان های  حزبی به شمار می اید  کار وفعالیت شعبه   مالی شورای اروپایی حزب را واقع بینانه  ارزبابی نمود ودر این زمینه ازمساعی  خسته گی ناپذیر رفیق فرشته ؛ همکاران شعبه مالی و شورا های کشوری ستایش کرد وخواهان موفقیت های بیشتر شعبه مالی وشورای های کشوری در راستای حمایت مالی ازحزب گردید و به صحبت رفیق منگل و نتیجه گیری از کار جلسه وآرزوی تامین صلح وثبات وسعادت مردم رنجدیده  و زحمتکش کشور به پایان رسید . 

بامداد ـ زنده گی سازمانی ـ ۲/ ۲۰ـ ۲۰۰۹

استفاده ازمطالب بامداد با ذکرماخذ آزاد است.

Copyright ©bamdaad 2020

برگذاری جلسه نوبتی بیروی اجرائیه شورای اروپائی حزب ابادی افغانستان  

 

جلسه نوبتی بیروی اجرائیه شورای اروپائی  حزب ابادی افغانستان بتاریخ ۳۰ اگست ۲۰۲۰ میلادی از طریق شبکه پال برگزار گردید .جلسه با صحبت  افتتاحیه رفیق صفت الله عملیار سکرتر مسوول شورای اروپایی اغاز و به ریاست رفیق دوکتورحبیب منگل رییس شورای اروپایی حزب  و تصویب اجندا  ادامه داده شد . رفیق منگل  با سپاس از رفیق صفت الله عملیار با تحلیل از اوضاع کشور ؛  اعضای بیروی اجرائیه را در جریان تماس های شان با مرکز ؛ کمیته مرکزی حزب  وشعبات ان قراردادند وجلسه طبق اجندا وبر اساس پلان کار بیروی اجرائیه نخست به استماع وبر رسی گذارش رفیق سرور زهتاب رئیس شورای  کشور  هالند و در پی ان گذارش رفیق عبدالرزاق طلوع مسئول کمیسیون کنترل حزبی شورای اروپائی پرداخت؛  

گذارشات رفقا‌ زهتاب و طلوع با دقت ازجانب اعضای بیروی اجرائیه مورد ارز یابی قرار گرفت ؛ دست اورد ها ونقاط ضعف ان نشانی گردید‌ و هدایات لازم جهت تحقق رهنمود ها و دساتیر  وتحکیم دست اورد ها  و از میان برداشتن کمبودها  ونواقص طی مصوبات جداگانه بیروی اجرائیه صادر گردید.جلسه پس از بحث های رفیقانه،انتقادی وواقعی بینانه با شورسازندگی به آرزو مندی همبستگی رفقا وتحقق وظایف محوله شورای اروپایی و کمیته مرکزی حزب  و بازگشت صلح دوامدار وبا عزت در کشور که در آن دست آورد های دموکراتیک موجود محفوظ بماند به پایان رسید.

بامداد ـ زنده گی سازمانی ـ ۱/ ۲۰ـ ۰۷۰۹

استفاده ازمطالب بامداد با ذکرماخذ آزاد است.

Copyright ©bamdaad 2020

 

تدویر جلسه سازمان حزبی شهرکسل

 

جلسه حضوری سازمان حزبی شهر کسل ( شورای کشوری المان حزب آبادی افغانستان ) به روز یکشنبه ۳۰ اگست ۲۰۲۰ میلادی دایر گردید .

نشست با صحبت  آغازین رفیق اشرف راسخ  منشی سازمان حزبی شهر کسل گشایش یافته و از تکمیل نصاب جلسه  و قانونیت آن  به رفقا اطمینان داده شد.

رفیق راسخ برای پیشبرد کار جلسه اجندای ذیل را پیشنهاد نمود:

۱ ـ ارایه گزارش از کارکرده های  سازمان ،

۲ ـ بحث  و گفت و گو پیرامون گزارش پیشکش شده ،

۳ ـ پیشنهادات ، نظریات و انتقادات .

برنامه کاری پیشنهاد شده  در فضای آزاد و دموکراتیک ، پس از نظرخواهی مورد تایید شرکت کننده گان جلسه قرارگرفته و جلسه مطابق اجندای تصویب شده به کارخود ادامه داد.

درهمخوانی با بند اول اجندا ، رفیق اشرف راسخ  گزارش همه جانبه ایی ازکارکردهای شورا در فاصله بین دوجلسه شورا را پیشکش نمود. او در بخشی از گزارش  خود اظهار نمود که با وجود شرایط دشوار کرونایی در کار سازمان ما سکتکی  رخ نداده و ما از طریق تماس های تیلفونی وبازدید های انفرادی با اعضای سازمان  در ارتباط و تماس منظم بوده ایم .

دراین گزارش برجهات مثبت  و کاستی ها در کارسازمان درنگ شده ، و از اعضای شورا درخواست شد تا دستاوردهای حاصله را گسترش داده ، و برای رفع کاستی های موجود تلاش مسوولانه و حزبی بخرچ دهند.

در همخوانی با بند دوم اجندا رفقا هریک : عبدالاحد شفیعی ، اسد رهیاب ، دگر وال نادری،  داکتر پتکمل ودگروال قدوس دیدگاه‌های شانرا  پیرامون گزارش ابراز نموده و از کارکرد ها یادهانی بعمل آوردند. گزارش از کار و فعالیت شورا مورد تایید رفقا قرارگرفت.

رفیق عبدالاحد شفیعی رییس شورای کشوری المان حزب آبادی افغانستان  درمورد کارکرد شورای کشوری المان و کمیته اجراییه به تفصیل صحبت نموده و رفقا را در جریان فعالیت های شورا و کمیته اجراییه آن قرارداد.

دراین نشست رفیق ها شفیعی و رفیق اسد رهیاب در رابطه به فعالیت « ایتلاف احزاب ، سازمان های سیاسی و شخصیت های غیرمتشکل ملی - دموکرات و ترقیخواه افغانستان » معلومات  همه جانبه ارایه نمودند که مورد توجه رفقا قرارگرفت.

در بخش پیشنهادات و انتقادات، رفقا پیشنهادهای سازنده ایی را پیشکش نموده و در مورد کاستی ها بحث ، و تعهد سپردند که جهت رفع نواقص و کاستی ها تلاش های همه جانبه را بخرچ دهند.

در ادامه کار جلسه طرح مصوبه ایی توسط رفیق شفیعی قرایت و مورد بحث قرارگرفت که بعد از رای ‌گیری به اتفاق ارا تصویب گردید.

دراخیر رفیق راسخ پیرامون جریان جلسه شورای کشوری المان حزب آبادی افغانستان معلومات ارایه نمود. رفقا از فیصله ها و مصوبات جلسه شورای کشوری المان مورخ ۱۷ ماه می ۲۰۲۰  میلادی پشتیبانی شانرا ابراز نمودند.

دراین جلسه رفقا حق العضویت های شش ماه اخیرسال ۲۰۲۰ میلادی شانرا تصفیه نمودند.

جلسه  حضوری شورا که ساعت چارعصر شروع شده بود حوالی ساعت شش شام به آرزوی رشد و استحکام مزید شورا ، تحقق فیصله های شورای مرکزی و دارلانشای حزب ، اثرگزاری کار سیاسی ـ سازمانی درمیان جامعه مهاجر افغان در المان ، و صلح و سرفرازی مردم  افغانستان و جهان به پایان رسید.

 

اشرف راسخ

منشی سازمان حزبی شهر کسل ، حزب آبادی افغانستان

 

 

بامداد ـ زنده گی سازمانی ـ ۲/ ۲۰ـ ۰۷۰۹

استفاده ازمطالب بامداد با ذکرماخذ آزاد است.

Copyright ©bamdaad 202

 دارالانشای حزب آبادی افغانستان تشکیل جلسه داد

 

جلسه دارالانشای حزب آبادی افغانستان تحت ریاست پوهاند داکتر محمد داوود راوش رییس حزب ، روز چهارشنبه مورخ پنجم ماه سنبله ۱۳۹۹ در شهر کابل دایر گردید. در جلسه روسای شعبات مرکزی حزب نیزحضور داشتند .

برای جلسه اجندای ذیل پیشنهاد که به اتفاق ارا تصویب گردید:

۱ ـ بررسی پلان کار دارالانشا برای هفت ماه سال ۱۳۹۹.

۲ ـ تصویب اسناد واحد حزبی ، چاپ و ارسال آن به کمیته های حزبی.

۳ـ  استفاده از تخنیک و تکنالوژی موجود جهت تامین ارتباط با کمیته های حزبی ولایتی و بیرون مرزی (راه اندازی کنفرانس های ویدیویی).

۴ ـ استماع گزارش از چگونگی جلسات هفته وار « ایتلاف احزاب ، سازمان های سیاسی و شخصیت های غیرمتشکل ملی - دموکرات و ترقیخواه افغانستان ».

در بخش نخست رفیق پرتو پلان کارهفت ماه سال ۱۳۹۹ دارالانشا را بخوانش گرفت .بعد از بحث پیرامون موضوع ، پلان تایید و مصوبه به اتفاق ارا تصویب شد . جهت تکمیل سیستم واحد اسناد حزبی ، فورم جدیدی که از جانب شعبه تشکیلات مرکزی تهیه شده بود با جلسه شریک ساخته شد .به سوالات رفقا پاسخ لازم ارایه ، ودر نتیجه فورم تایید و شامل سیستم واحد اسناد حزبی گردید . به شعبات مربوط وظیفه داده شد تا فورم را چاپ ،  و به کمیته های حزبی ارسال بدارند .

جهت ایجاد دموکراسی و شفافیت درون حزبی ، تامین ارتباط با کمیته های حزبی ولایتی داخلی و بیرون مرزی ، مقرره تدویر جلسات به شکل ویدیو کنفرانس ها که از جانب شعبه تشکیلات مرکزی تهیه شده بود به جلسه ارایه ، و پیرامون آن توضیحات مفصل تخنیکی داده شد . در مورد رفیق راوش نیز نکته نظریات خود را با رفقا شریک ساخته گفتند : طبق نیاز موجود زمان و تامین روابط زنده با کمیته های ولایتی ، ملاقات رودررو با کتگوری های مختلف و ولایات مختلف ، جوانان ، زنان ، شعبات شش گانه و تامین نظر خواهی روی مسایل مهم زنده گی سیاسی و اجتماعی ، وضع نامساعد امنیتی در شاهراه های کشور که مانع سفر های کاری می شود ، احیا این طریقه تماس ضرورت جدی است که باید ایجاد شود .

بعد از تبادل نظر و بحث، مورد تایید قرارگرفته و مصوبه ایی در مورد صادر گردید. به شعبات مربوط وظیفه داده شد تا به خریداری و نصب وسایل ضروری اقدام عاجل نمایند .

رفیق آرین معاون حزب پیرامون شرکت در جلسات هفته وار «  ایتلاف احزاب ، سازمان های سیاسی و شخصیت های غیرمتشکل ملی - دموکرات و ترقیخواه افغانستان » روشنی انداخته ، نظریات طرح شده جلسات را با رفقا شریک ساخت. همچنان رفیق راوش از شرکت شان در جلسه ایتلاف  گزارش ارایه ، و نکته نظرهای طرح شده در جلسه را مفصلا با رفقا توضیح نمود.

پیرامون موضوع ابراز نظر همه جانبه صورت گرفته و تصامیم اتخاذ شد .

در اخیر جلسه بر علاوه بحث روی اوضاع سیاسی و نظامی کشور، سلسله پیشنهادات و سوالات مطرح گردید که درهر مورد بحث صورت گرفته و تصامیم اتخاذ گردید .

کار جلسه که ساعت دوی بعد از ظهر آغاز گردیده بود ،حوالی ساعت چهار وسی عصر به امید تامین صلح در کشور و کار تشدیدی در سازمان ها و کمیته های حزبی اختتام یافت .

 

 

بامداد ـ زنده گی سازمانی ـ ۲/ ۲۰ـ ۲۷۰۸

 استفاده ازمطالب بامداد با ذکرماخذ آزاد است.

Copyright ©bamdaad 2020