دیدار و تبادل نظر با جوانان

 

 

در روشنی مصوبه دارالانشا حزب پیرامون کار با جوانان حزب ، امروز پنجشنبه مورخ ۱۴ قوس ساعت ۱۱ قبل از ظهر ، ملاقات کاری با نماینده گان جوانان بعضی نواحی شهر کابل و ولسوالی میر بچه کوت در دفتر مرکزی حزب دایر گردید .
این ملاقات به ابتکار رفیق میلاد میلادی نماینده گروپ ۸۴ نفری پیوسته به حزب آبادی افغانستان راه اندازی شده ، در نشست نماینده گان تیم از نواحی مختلف شهر و ولسوالی های کابل و رفیق مزمل صدیقی رییس شورای ولایتی کابل شرکت داشتند.
در ابتدا رفیق میلادی ، روی کار گروپ در شوراهای حزبی و وظایف آنها سخنرانی کرد .
بعدا رفیق میر محمد شاه رفیعی عضو دارالانشا روی وظایف جوانان در مرحله کنونی ، ارتقای دانش تخصصی ، مسلکی و سیاسی جوانان ، آماده شدن به کار فردا و پیشبرد چرخ ماشین دولتی و رهبری سیاسی جامعه صحبت نموده، جوانان را متوجه وظایف شان ساخت.
به ادامه رفیق پرتو رییس تشکیلات مرکزی حزب صحبت نموده ، طبق پیشنهاد جوانان روی سیستم تشکیلاتی حزب ، اساسنامه ، برنامه ، شورای های حزب در داخل و خارج ، نقش گروپ های حزبی و ایجاد شبکه ها به تفصیل معلومات داد .
در اخیر کار نشست ، جوانان روی پلان کاری شان بحث و تصامیم اتخاذ نمودند.
نشست حوالی ساعت یک ظهر در فضای اتحاد، صمیمیت و آماده گی به کار فردا اختتام یافت .

 

جلسه دارالانشای حزب آبادی افغانستان برپاشد

جلسه دارالانشای حزب آبادی افغانستان، تحت ریاست رفیق پوهاند داکتر محمد داوود راوش رییس حزب، روز پنجشنبه مورخ ۱۶ عقرب سال ۱۳۹۸ خورشیدی، ساعت دوی بعد از ظهر ، در دفتر مرکزی حزب دایر گردید .در جلسه روسای شعبات مرکزی حزب نیز شرکت داشتند.
برای جلسه اجندا ذیل به اتفاق آرا تصویب گردید:

۱.بحث روی طرز العمل توزیع کارت عضویت حزب آبادی افغانستان.
۲.استماع گزارش رفیق آزاد از سفر به ولایت کندهار.
۳.استماع گزارش شورای ولایتی ننگرهار پیرامون کارحزبی  و سیاسی در آن ولایت، چگونگی فعالیت شورا های حزبی ولسوالی ها و کار با زنان و جوانان .
۴.استماع گزارش شعبه آموزش سیاسی و تبلیغ ، پیرامون کار تبلیغی و ترویجی در سطح حزب ، شوراهای ولایتی و معادل آن بتاسی از مصوبه ( شماره ۰۲۱) دارالانشا حزب .
۵.بحث روی ایجاد شبکه های حزبی و تقسیم اعضای شورای مرکزی مقیم کابل در شبکه های حزبی .

طبق اجندا طرزالعمل توزیع کارت عضویت حزب برای اعضای حزب آبادی افغانستان ، توسط رفیق پرتو رییس تشکیلات مرکزی حزب به جلسه ارایه گردید . پیرامون موضوع بحث و ابرازنظر صورت گرفته ، در نتیجه مصوبه صادر گردید .

بعدا رفیق آزاد عضو دارالانشا گزارش کار خود را از سفر به ولایت کندهار ارائه نموده گفت : شورای ولایتی کندهار حزب از تدویر کنگره تا امروز طبق پلان به کار حزبی _سیاسی پرداخته ، جلسات حزبی دایر میگردد ، شورای ولایتی ، شورا های ولسوالی ها و سایر شوراها بخوبی فعالیت می‌نمایند، پروسه جذب جوانان و جوان سازی حزب جریان دارد ، روابط شورای ولایتی با ادارات دولتی و سازمانهای اجتماعی در سطح خوب قرار دارد ، جلسه فعالین و کادر های ولایتی دایر گردید ، شرکت کننده گان حمایت شانرا از تصامیم و فیصله های حزب، بخصوص پلینوم شورای مرکزی ابراز نمودند .
پیشنهادات و نظریات رهبری کندهار به جلسه ارائه گردید.
پیرامون گزارش بحث صورت گرفته در نتیجه به شعبات تشکیلات و آموزش سیاسی و تبلیغ وظیفه داده شد تا روی پیشنهادات رسیده کار نمایند.

رفیق دهقانزاده رییس شورای ولایتی ننگرهار حزب ، گزارش شورای ولایتی را به جلسه ارایه نموده گفت: اعضای حزب در ننگرهار در شورا های شهری ، نواحی و ولسوالی ها تنظیم بوده ، امورآموزشی، تبلیغی‌ پیش برده شده ، « ماهنامه حقیقت زمان» بصورت منظم رسیده و توزیع میگردد.
روابط شورا با احزاب ، سازمانهای سیاسی ، اجتماعی و دفاتر ملل متحد بخوبی تامین است ، جلسات طبق پلان دایر و حق العضویت ها جمع آوری میگردد .جذب جوانان و جوان سازی حزب جریان دارد . جهت بهبود کار پیشنهادات مطرح گردید.
پیرامون موضوع بحث صورت گرفته ، در نتیجه مصوبه صادر گردید.

طبق اجندا رفیق روزبه رییس شعبه آموزش سیاسی و تبلیغ گزارش شعبه مربوط را به جلسه ارایه نموده خاطر نشان نمود که : اعضای شعبه برای بهبود امور تدابیر مشخص روی دست گرفته ، رسانه های حزب فعالیت های نشراتی خود را بخوبی پیش میبرند ، درس نامه ها در روشنی برنامه حزب آماده و به شورا های ولایتی و معادل فرستاده شده است ، ماهنامه حقیقت زمان به اکثریت شوراهای ولایتی فرستاده میشود ، تدابیر روی تدویر سیمینار ها روی دست گرفته شده است . در گزارش نواقص کار برجسته  شده و برای رفع آن تدابیر و پیشنهادات مشخص ارایه گردید.
پیرامون موضوع بحث و ابراز نظرهمه جانبه صورت گرفته، که در نتیجه مصوبه ایی صادر گردید.

رفیق پرتو رییس تشکیلات مرکزی حزب، به تاسی از فیصله جلسه بیروی اجراییه ، طرح خویش را در مورد ایجاد شبکه های حزبی و تقسیم اعضای شورای مرکزی که در کابل زنده گی دارند در شبکه ها، جهت تشدید فعالیت بیشتر آنها، چگونگی گزارشدهی طبق فورم جدید ، به جلسه ارایه نمود .
درمورد بحث صورت گرفته و به سوالات مطرح شده پاسخ ارایه ، و روشنی لازم انداخته شد .در نتیجه تصامیم لازم اتخاذ و طرح تصویب شد .
در اخیر جلسه پیشنهادات شنیده شده و تصامیم اتخاذ گردید .
جلسه حوالی ساعت ۴:۳۰ عصر به امید تحقق صلح سراسری درکشور، وعملی نمودن مصوبات حزب در فضای تفاهم و صمیمیت اختتام یافت .

( شعبه آموزش سیاسی و تبلیغ )

 

بامداد ـ زنده گی سازمانی ـ ۱/ ۱۹ـ ۰۸۱۱

Copyright ©bamdaad 2019

تدویر جلسه نوبتی ولایت هالند جنوبی  شورای وکشوری هالند حزب آبادی افغانستان

طبق پلان هیات اجراییه شورای کشوری هالند ،جلسه نوبتی ولایت جنوب هالند بتاریخ 3 نومبر  تدویر یافت ، جلسه ابتدا توسط رفیق خواجه محمد صمدی منشی ولایت تحت اجندای اتحاذ تدابیر جهت تطبیق مصوبات پلینوم سوم عقرب سالجاری ، ارایه نظریات و پیشنهادات رفقا غرض بهبود کار در سطح شورای کشوری و شورای اروپایی ، و جمع اوری امور مالی افتتاح گردید.

درابتدا رفیق محمد سرور زهتاب پیرامون تدویر پلینوم ومصوبات ان وبصورت خاص جوان سازی حزب صحبت نموده و تدابیر و وظایف بعدی شورای وکشوری هالند را در این راستا برجسته ساخته و انچه را که شورای مرکزی حزب از ما تقاضا دارد تعهد نمود .

سپس رفقا  گرامی هریک صلاح چهاردهی وال ، فرید سیاوش ، جنرال بصیر ، حفیظ اشرفی ، یاسمین زیارمل ، عمر فیض ، صمدی ، حبیب منگل ،صابر ضرابی، نظریات ، سوالات ، ودیدگاهای شانرا بشکل واضح ، روشن ودر فضای باز ارایه نموده و سازکار های مثمری را فرا راه شورای کشوری و شورای جدید التشکیل اروپایی در راس رفیق  محترم داکتر حبیب منگل گذاشتند.

دربحش اخیر جلسه صحبتهای مبسوط و رهنمود دهنده توسط رفیق گرامی داکتر حبیب منگل صورت گرفت وبه سوالات رفقا پاسخ دادند . جلسه که ساعت 3 قبل از ظهر اغاز گردیده بود بساعت 6شام به ارزوی صلح و امنیت درکشور و پیروزی های حزب ابادی افغانستان به کارش خاتمه داد . 

 

رییس شورای کشوری هالند ح. ا .ا 

محمد سرور زهتاب

 

پیام شاد باش شورای کشوری سویدن حزب آبادی افغانستان

بمناسبت تدویر موفقانه پلنوم شورای مرکزی حزب

 

 

رفقای گرانقدر هیات رهبری حزب آبادی ،

با ابراز تمنیات نیک و آرزوی موفقیت های مزید به شما رهبری خردمند در امر بسر رسانیدن آرمانهای والای زحمتکشان محروم جامعه ، رخداد سیاسی حزب، تدویر موفقانه پلینوم شورای مرکزی را که

در شرایط حساس و دشوار کشور تحت زعامت شما رفقای از خودگذر با افتخار بوقوع پیوست، به شما رفقای عزیز و تمام اعضای حزب تهنیت می گویم.

دایر نمودن موفقانه چنین رویداد، بدون تردید موید درک سیاسی، حقانیت راه و آماده گی برای تعمیل امر بزرگ میهنی بشمار می آید.

ما در حالیکه از تمام فیصله ها و مصوبات این نشست بزرگ سیاسی حزب ما حمایت و پشتیبانی خویش را ابراز میداریم، خود را برای بسر رسانیدن این اهداف شریفانه مکلف میدانیم.

 ما با تعهد به آرمان ها و اندیشه های رادمردان بزرگ راه آزادی، ترقی اجتماعی و مردم سالاری که داده های پلینوم شورای مرکزی ملهم از آنست، با ایمان خلل ناپذیر به پیش میرویم.

 

پیروزی از آن ماست!

 

خلیل یوسف

رییس شورای کشوری سویدن حزب آبادی افغانستان

 

 

بامداد ـ زنده گی سازمانی ـ ۲/ ۱۹ـ ۰۶۱۱

 

Copyright ©bamdaad 2019

 

 

 

پیام  شاد باش شورای کشوری المان حزب آبادی افغانستان

 

رفقای عزیز هیات رهبری،  بیروی اجراییه و دارانشا حزب آبادی افغانستان ،

 

تدویرموفقانه پلینوم  شورای مرکزی حزب که استقامت دهنده  و ارزیابی  کننده کارآینده حزبی و سیاسی ما بخصوص دربخش جوان سازی و ارتقای سطح مسوولیت پذیری درکار حزبی و سیاسی است را  بشما تبریک می گوییم.

پلینوم کارو فعالیت شوراهای ولایتی افغانستان وسازمانهای بیرون مرزی را مورد ارزیابی قرارداد وهمچنان بعد از چندین سال اصل مکافات حزبی را جدی مطرح ، و ازجانب دارلانشا حزب یک تعداد مسوولین مورد تقدیر قرارگرفت که نشان دهنده توجه رهبری به کار و فعالیت رفقاست واین شیوه سطح مسوولیت پذیری وکاربیشتررا تحکیم می بخشد.

شورای کشوری المان حزب آبادی افغانستان که کارو فعالیت آن درگزارش اساسی انعکاس یافته است افتخاردارد، وخود را متعهد و مسوول به اجرای وظایف سپرده شده و فیصله های پلینوم حزبی و رهبری حزب دانسته ، و با اتخاذ تدابیر دراین راستا کار سازمانی خویش را تنظیم و تحت رهبری شورای مرکزی و شورای اروپایی عملی می نماید.

ما متیقین هستیم که رهبری مرکزی حزبی ما درجهت و مسیرفعالیت دارند که آرمان های بزرگ حزبی ماست و تحقق دهنده آرمان هایی است که دربرنامه عمل ما انعکاس یافته است.

به رفقای شورای مرکزی و در راس آن رفیق راوش عزیز موفقیت های بیشتر آرزومندیم.

 

با احترام

عـبـدالاحـد شفیعی

رییس شورای کشوری المان حزب آبادی افغانستان