اشتراک اعضای سازمان حزبی کشوری هالند حزب آبادی افغانستان درمحفل یادبود از رفیق فقید نوراحمد نور


روز شنبه تاریخ سوم فبروری ٢٠٢٤ محفل یادبود از رفیق فقید نوراحمد نورکه بتاریخ ششم ماه جنوری ٢٠٢٤ به جاویدانگی پیوست از جانب محترم بهمن يكتن از اعضای فاميل گرانقدرشان در شهر weesp كشورشاهي هالند با اشتراک دوستان ، اقارب و اعضای سازمان حزبی كشوری هالند حزب آبادی افغانستان برگذارشد.  
درآغازمحفل محترم بهمن در مورد زندگینامه رفیق روانشاد نوراحمد نور را که شامل موقف طبقاتی فامیل ، دوران تحصیلی ، وظایف دولتی ، وظایف حزبی که بصورت مفصل تهیه و ترتیب شده بود به خوانش گرفته شد.
بعداْ رشته سخن به رفیق ولی محمد زیارمل عضو کمیته مرکزی و معاون شورای اروپایی حزب آبادی افغانستان ، رفیق همرزم و همکار نزدیک رفیق نور فقید داده شد.
رفیق زیارمل در مورد شخصیت سیاسی و موقف اجتماعی رفیق فقید نور صحبت نموده گفتند:
امروز رفیق نور از لحاظ فیزیکی در میان ما نیست اما ازلحاظ اندیشوی ، عقیدتی همیشه مشعل را ه ما خواهد بود.
رفیق نور در طول حیات سیاسی و اجتماعی خود از جمله یی رهبرانی بود که همواره بخاطرمردمان ستمدیده کشورعزیزما ، بخاطر صلح ، دموکراسی ، ترقی و عدالت اجتماعی مبارزه کرد و تا آخرین رمق حیات خود در این راه استوار و ثابت قدم ماند.
رفیق نور ازجهات سیاسی و سازماندهی تشکیلاتی یکی از رهبران بی نظیر کشورما بود.
سازماندهی رفیق نور فقید در تشکل ح.د.خ. ا ـ حزب وطن ، نهضت فراگیردموکراسی و ترقی افغانستان ، حزب مردم افغانستان ، حزب ملی ترقی مردم افغانستان وبلاخره به صفت یک عضو پرافتخار حزب آبادی افغانستان توانست که رفقا را سمت و سوی سوق بدهند که در آنجا منافع زحمتکشان ارجحیت کامل داشت.
روانشاد رفیق نور همواره  به سرنوشت و آینده مردم می اندیشید. روی همین منظور آخرین تلاش های وی بخاطر تشکل نیروهای ملی و دموکراتیک و دیگراندیش در یک جبهه واحد ملی وطنی بود و دراین راستا بخاطر نجات مردم و وطن عزیزما افغانستان همواره تاکید می نمود که : به جز از ایتلاف ، اتحاد و جبهات متحدی که ما بتوانیم تمام نیروها را با هم متشکل بسازیم راهی بیرون رفت دیگری وجود ندارد . تاکید رفیق نور فقید ما براین بود که بخاطر نجات جامعه محروم افغانستان تحت شکنجه باید راه واحدی انتخاب کرد و آن اینست که همه روشنفکران درهرنهاد و تشکل که باشند متحد شوند وبخاطر تحقق آن ازهیچ نوع سعی وتلاش دریغ نورزید رفیق نور فقید درجلسات و صحبت های انفرادی به تک تک رفقا پیوسته تاکید مینمود که به درخانه هر روشنفکر باید بخاطر اتحاد و همبستگی دق الباب نمود.
رفیق نورگرامی در آخرین صحبت خویش در اول ماه جنوری سال روان در حالیکه تحت فشار عمیق مریضی قرارداشت برایم گفت :
رفیق زیارمل ، راه شما راه حزب ما ، بسیار دور و دراز است در این راه نباید لغزید، نباید لنگید به پیش باید رفت این پرچم پرافتخارحزبی را که ازما بشما به میراث مانده شما به نسل جوان بعدی تان انتقال بدهید.
این بود آرمان شریفانه رفیق نورعزیز ما ، نورحزب ما، نور جامعه ما ، نورعدالت خواهی کشورما !
آرمانهای بزرگ رفیق نور برای ما یک میراث با ارزش باقی مانده ما وشما با جمع رفقا ، دوستان روشنفکران و در مجموع هموطنان بتوانند اهداف و آرمانهایی را که رفیق نورگرامی بجا مانده و نشانی کرده چگونه میتوان تعقیب نمود و عملی ساخت .
میدانیم راه بسیار دور و دراز است ولی تحقق آن متانت و تعهد میخواهد وما باید برای این اهداف شریفانه رفیق نور وسایر رهبران ح. د. خ . ا که به جاویدانگی پیوسته اند ، با تعهد استوار گام های ثابت و عملی برداریم .
بناْ یکباردیگر بخاطر وحدت وهمبستگی همه نیروهای ملی و دموکراتیک ، بخاطر یک جبهه واحد برای نجات مردم و کشورعزیز ما افغانستان متشکل شویم تا بتوانیم آرمانهای رفیق نور عزیز و سایر رهبران فقید خویش را به پیروزی برسانیم و مسوولیت خویشرا در این رستا انجام داده باشیم.

متعقبا رفقا هریک: سهیلا زحمت ، زلیخا پوپل ، سیده طلوع ، یار محمد آراشید ، عبدالرازق طلوع و ظهیرجان درمورد شخصیت رفیق نوراحمد نور و برخورد مسوولانه و سمتدهنده در بخش های مربوط خویش چون سازمان زنان ، جوانان و انجمن های افغانها مقیم هالند ضمن یادآوری خاطرات خویش بارفیق نورگرامی در جریان همکاری و رهنمای با ایشان صحبت نمودند.
بعد از ختم صحبت رفقا و دوستان فلم های کوتاه و فوتوهای که بیانگر ادوار مختلف زنده گی رفیق نور بود و توسط محترم بهمن تهیه و ترتیب شده بود به نمایش گذاشته شد و در ختم آن سرودی بخاطراحترام به همه رهروان راه آزادی که به جاویدانگی پیوسته اند پخش گردید و همه حاضرین به پا خاستند.
دراخیرمحفل رفیق فهیمه جان خواهر گرنقدر رفیق نور فقید بعد از یک صحبت مختصراز نام فامیل و محترم بهمن که سازمانده محفل بود، ازاشتراک و سهمگیری دوستان و رفقای همرزم رفیق نورفقید اظهار سپاس وتشکری نمود. حفیظ مصدق
مسوول سازمان حزبی کشوری هالند حزب آبادی افغانستان

 

 

 بامـداد ـ زنده گی سازمانی ـ ۱/ ۲۴ـ ۰۷۰۲

 Copyright ©bamdaad 2024

 

شورای اروپایی حزب آبادی افغانستان تشکیل جلسه داد

 

جلسه نوبتی شورای اروپایی حزب آبادی افغانستان  بتاریخ ۲۷ جنوری ۲۰۲۴از طریق فضای مجازی زووم دایرگردید.

در آغاز رفیق صفت الله عملیار سکرترمسوول شورای اروپایی با ارایه گزارش تشکیلاتی  نصاب جلسه را تکمیل و رسمیت آ نرا اعلان نمود.

در جلسه اجندای ذیل پیشنهاد و به اتفاق آرا تایید گردید:

۱ـ ارایه گزارش اساسی،

۲ـ  تصویب طرزالعمل سازمان بیرون مرزی حزب آبادی افغانستان در اروپا،

۳ ـ  پیشنهادات ، انتقادات و نظريات.

در آغاز رفیق داود رزمیار در رابطه با درگذشت رفیق نوراحمد نور یکی از بنیان گذاران و رهبران توانا و خردمند حزب دموکراتیک خلق افغانستان بمثابه پیشتاز نهضت مترقی و داد خواهانه کشور ما ،‌ نماینده مردم در پارلمان ،‌ مامور عالی رتبه دولت در مسوولیت های حساس، مدیر ورزیده امور سازمانی ــ سیاسی، یار و مددگار توده های زحمتکش که بروز هفتم جنوری ۲۰۲۴ میلادی به زنده گی پدرود گفت و آشفته بازارگیتی را با نام نیک ترک کرد صحبت نموده و رفقا به احترام آن بزرگمرد یک دقیقه سکوت نمودند.

دربخش ماده اول اجندا رفیق داود رزمیاررییس شورای اروپایی حزب آبادی افغانستان پیرامون فعالیت این شورا و سازمان های مربوط آن با ذکر جنبه های مثبت و منفی آن گزارش مفصل ارایه نمود. سپس رفقا سرور زهتاب، صفت الله عملیار و حکیم کرنزی  به بحث پیرامون گزارش پرداخته  پیشنهادات، سوالات و نظريات خویشرا جهت تقویت امورمربوط ارایه نمودند.

دربخش ماده دوم اجندا رفیق صفت الله عملیار در مورد « طرح طرزالعمل سازمان بیرون مرزی حزب آبادی افغانستان در اروپا » که قبلآ در اختیار رفقا قرار گرفته بود و عده ای از رفقا دیدگاه هایشان را به شعبه تشکیلات ارسال نموده بودند ، صحبت کرد. سپس رفقا نسیم سحر، رزمیار، حکیم کرنزی، شفیعی و زیارمل دیدگاه های شانرا پیرامون « طرح طرزالعمل سازمان بیرون مرزی حزب آبادی افغانستان در اروپا » بطور مفصل بیان نمودند.

رفیق رزمیاراز ارسال نظریات و پیشنهادات سازنده و مثبت  و سهم رفقا در بحث پیرامون طرح طرزالعمل حمایت کرد و آنرا  بعنوان ایجاد تحرک و نوسازی در سازمان حزبی ارزیابی نمود.

 درپایان بحث ، با در نظرداشت دیدگاه های مثبت رفقا ، آوردن تغییرات ، تعدیلات و تکمیلات « طرح طرزالعمل سازمان بیرون مرزی حزب آبادی افغانستان در اروپا » در کل مورد تایید قرارگرفت.

در بخش ماده سوم اجندا رفقا هریک حکیم کرنزی، ولی محمد زیارمل، صفت الله عملیار، ذلیخا پوپل، عبدالاحد شفیعی، عمر محسن زاده، حفیظ مصدق و روح الله توده ای نظریات و پیشنهادات شانرا ارایه نمودند که برای بهبود کار سازمانی مفید بود.

در اخیر رفیق داود رزمیار رییس شورای اروپایی حزب آبادی افغانستان برای حاضرین جلسه اطمینان دادند که تمام پیشنهادات سازنده رفقا در جلسه بیروی اجراییه مورد بحث و ارزیابی قرار خواهد گرفت. او همچنان از تلاشهای صادقانه بخاطر تامین وحدت و اقدامات عملی رفقا قدردانی نموده  افزودند که نتایج بحث ها حول موضوعات مورد بحث ما در این نشست نمایانگر آنست که رفقا آماده سعی و تلاش بیشتر اند و برای رفقا موفقیت آرزو نموده ختم جلسه را اعلان نمودند.جلسه که حوالی ساعت هفت شام شروع گردیده بود ، به ساعت ده ونیم شب به پایان رسید.

 

صفت الله عملیار

سکرترمسوول شورای اروپایی حزب آبادی افغانستان

 

بامداد ـ زنده گی سازمانی ـ ۱/ ۲۴ـ ۲۹۰۱ 

 Copyright ©bamdaad 2024

 

جلسه بیروی اجراییه شورای اروپایی حزب آبادی افغانستان برگزار گردید

 

جلسه نوبتی بیروی اجراییه شورای اروپایی ح آ ا بتاریخ ۲۸ دسمبر ۲۰۲۳ در فضای مجازی زووم دایر گردید.

در آغاز رفیق صفت الله عملیار سکرتر مسوول شورای اروپایی با ارایه گزارش تشکیلاتی  نصاب جلسه را تکمیل و رسمیت آ نرا اعلان نمود.

در جلسه اجندای ذیل پیشنهاد و به اتفاق آرا تایید گردید:

۱ ـ بحث و تبادل نظ پیرامون طرح طرزالعمل سازمان اروپایی  ح آ ا ،

۲ ـ اتخاذ تدابیر پیرامون تدویر جلسه شورای اروپایی ح آ ا ،

۳ ـ پیشنهادات ، انتقادات و نظريات. 

دربخش ماده اول اجندا رفقا زیارمل ،عملیار ، ضرابی ،شفیعی و مصدق به بحث پیرامون طرح طرزالعمل پرداخته پیشنهادات، سوالات و نظريات خویشرا جهت تقویت امورمربوط ارایه نمودند.

در اخیرتوافق بعمل آ مد تا طرح مذکور جهت تصویب به اجلاس پیشروی شورای اروپایی راجع گردد.

در بخش ماده دوم اجندا رفقا زیارمل ،عملیار،ضرابی ،شفیعی و مصدق نکات نظر خویشرا حول برگزاری اجلاس شورای اروپایی بیان نمودند که در نتیجه اجندا و تاریخ تدویر این نشست به اتفاق آرا تصویب گردید.

در بخش ماده سوم اجندا پیشنهادات مطرح و به آنها رسیده گی صورت گرفت .

در اخیر رفیق داود رزمیار رییس شورای اروپایی ح آ ا ازتلاش رفقا بخاطر تهیه وهمچنان سهمگیری فعال آن ها در امر غنی سازی طرح طرزالعمل سازمان اروپایی ح آ ا به نیکویی یاد نموده  آنرا سازند خواند. ضمنن یاد آور شدند که نیاز است تا جوانب مختلف این طرح الی تصویب آن در اجلاس شورای اروپایی بیشتر مورد مطالعه قرارگیرد.

رفیق رزمیارتدویر اجلاس شورای اروپایی را روند با اهمیت خوانده ابراز نمودند که لازم است تا فعالیت یکساله کمیته های حزبی و دیگر ساختارهای این شورا با ذکر ضعف ها و دست آوردها انعکاس یابد تا شاهد نتایج شایانی باشیم .

در فرجام رفیق رزمیار برای رفقا موفقیت بخاطر اجرای وظایف سنگین پیش رو آرزو نموده ختم جلسه را اعلان نمود.

 

با درودهای رفیقانه،

 

صفت الله عملیار

سکرتر مسوول شورای اروپایی حزب آبادی افغانستان

 

 

بامداد ـ زنده گی سازمانی ـ ۱/ ۲۳ـ ۳۰۱۲

 

 Copyright ©bamdaad 2023

 

پیام تبریکی شورای اروپایی حزب آبادی افعانستان بمناسبت حلول سال نو عیسوی ۲۰۲۴

 

طوریکه  میدانیم جشن سال نو ترسایی  یکی از بزرگترین جشن ها و مناسبت مهمی جهانی محسوب گردیده که  در شب ۳۱ دسامبر هر سال بعنوان آخرین روز سال میلادی و حلول سال نو ترسایی در بسیاری از کشورهای جهان، مراسم باشکوه برگزار میگردد. 

شورای اروپایی ح آ ا حلول سال نو میلادی ۲۰۲۴ را برای تمام هموطنان عزیز و همه مردمانی که زندگی شان با تقویم ترسایی گره خورده از صمیم قلب تبریک و تهنیت میگوید. 

در آستانه سال نو انسانها پیوسته پیرامون کارنامه ها ،دستآوردها ، موفقیت ها ، ناکامی ها و اشتباهات خود فکر میکنند و برای سال نو برنامه های تازه را با امید های فراوان طرح ریزی مینمایند. 

در این سالی که میگذرد ، موفقیت ها و ناامیدی ها ، خوشی ها وغم ها با زنده گی هریکی از ما عجین شده است. 

در کشور عزیز ما ،  ابتدایی ترین حقوق از مردم سلب شده ، زنان و دختران از حق تحصیل و کار محروم گردیده اند ، فرار مغزها از کشور افزایش می یابد ، فقرو بیکاری  بیداد میکند و کشور با سقوط سیستم‌های اقتصادی و اجتماعی مواجه بوده وزنگ  خطر  فاجعه بشری رابصدا می آورد. برعلاوه ، کشور در یک وضعیت تجریدی بسر میبرد که این وضعیت ناجور  تاثیرناگوار بر زنده گی مردم عادی و رنجدیده افغانستان گذاشته است. 

همزمان اخراج‌ های اجباری افغان‌ها از پاکستان بشکل ظالمانه و غیرانسانی توسط مقامات پاکستانی عملی شده و این کشورتعهدات بین المللی خود را بطور صریح و آشکار نقض مینماید. 

در سال رو به اتمام ۲۰۲۳ ما شاهد اوضاع متشنج جهان بوده ایم . برعلاوه ادامه جنگ در اوکرایین ، طی چند ماه اخیر حملات وحشیانه و انتقام جویانه کشور اسراییل به نوارغزه که در نتیجه آن بیشتر از بیست هزار انسان بیگناه و بخصوص اطفال و زنان به قتل رسیده اند.  این یکی از تراژیدی های بشری و داغ ننگ ابدی برای دنیای غرب و لکه سیاه در تقویم سال ۲۰۲۳ میلادی باقی خواهد ماند.

رفقای عزیز و دوستان گرامی ! 

دراین اوضاع دشوار بادرنظر داشت مسوولیت وتعهدی که در برابر وطن ومردم  زحمتکش کشور خود داریم ، باید تمام اختلافات سلیقه وی ، خرده گیری ها و ملاحظات ناچیز خود را کنار بگذاریم و یک گفتمان سازنده ، رفیقانه و دلسوزانه را بربنیاد ارزش های دموکراتیک و انسانی و منافع انسانهای زحمتکش و رنجدیده افغانستان بخاطر وحدت ، اتحاد و همبستگی آغاز نماییم . ما  در نتیجه این تلاشها خواهیم توانست که در پروسه ایجاد یک جبهه وسیع ملی ، مترقی و دموکرات یک گام بزرگ برداریم و بدینگونه به تبجیل  از سال نو ۲۰۲۴ میلادی بنشینیم.

در فرجام بازهم به نماینده گی  از شورای اروپایی  حزب آبادی افعانستان پیشاپیش فرارسیدن سال نو عیسوی را به همه شما عزیزان از صمیم قلب تبریک و تهنیت گفته ، یک سال پربرکت ، سال مملو از خوشی ها ودستآوردها  در تمام عرصه های زنده گی  و سال اعاده حقوق از دست رفته برای مردمان عذاب دیده ما آرزو مینمایم.

 

با احترام،

داود رزمیار

رییس شورای اروپایی حزب آبادی افغانستان

 

 

 بامـداد ـ فرهنگی و اجتماعی ـ ۲/ ۲۳ـ ۳۱۱۲

 Copyright ©bamdaad 2023

 

جلسه سازمان ایالت هامبورگ حزب آبادی افغانستان تدویریافتبا ارایه نصاب و توافق روی اجندای پیشنهادی ذیل :

۱- ارایه گزارش اساسی کمیته حزبی و چگونگی کار و فعالیت رفقا درفاصله مدت زمان تدویر دوجلسه ،

گزارش دهنده : رفیق مستمندی ، منشی کمیته حزبی هامبورگ حزب آبادی افغانستان.

۲ ـ بحث پیرامون گزارش اساسی،

۳ ـ قراات اسناد ارسالی مقامات مافوق حزبی ،

قراات کننده: رفیق حکیم شناس مسوول تشکیلات .
۴ ـ پیشنهادات وانتقادات.
 ۵ ـ تصفیه امورمالی ، جلسه نوبتی به کارش آغازکرد.
طبق اجندای مطروحه نخست رفیق محترم مستمندی منشی کمیته حزبی گزارش کارجلسه را با نقد وخرد پیرامون کار و فعالیت سازمانی ، دستآوردها ،ضعف ها و نواقص کار سازمانی ؛ وضعیت سیاسی ونظامی کشورمان ، برخورد خصمانه کشورهای همسایه نسبت به مهاجرین افغانستان ، حوادث و رویداد های کشورهای منطقه را مورد تحلیل وبرسی همه جانبه قرارداده  ، باتعهدات کارجلسه وچگونگی کارو فعالیت وظایف سازمانی را مشخص ساخت.
متعاقبا رفقای محترم:
ـ  داود کرنزی
ـ محمد عظیم لمر
ـ  سید صلاح الدین امین و رفیق نجیب بالنوبه پیرامون گزارش ارایه شده ابراز نظر نمودند.
در ادامه رفقای محترم هریک انور متین ، داود کرنزی و عظیم لمردرموردچگونگی فعالیت های سازمانی ، پیشنهادها وانتقادهای شان را درفضای همبستگی رفیقانه ومسوولانه ارایه نمودند.
دراخیرکارجلسه را رفیق متین نتیجه گیری نموده ، بادرنظرداشت نتیجه گیری وتعهدات کارجلسه ، پیشنهادها وانتقادها سازنده استقامت های آینده کار و فعالیت های حزبی مشخص دسته بندی ومعین گردید.
جلسه با شعاراتحاد وهمبستگی رفیقانه به کارش پایان داد .

 

 

بامداد ـ زنده گی سازمانی ـ ۱/ ۲۳ـ ۲۵۱۱ 

 Copyright ©bamdaad 2023