کمیته حزبی شورای کشوری بلجیم حزب آبادی افغانستان تشکیل جلسه داد

 

۵ جنوری، ۲۰۲۰

 

جلسه کمیته حزبی شورای کشوری بلجیم بابت ربع اول سال ۲۰۲۰ تحت ریاست رفیق شریف فولاد ، رییس شورای کشوری بلجیم حزب آبادی افغانشتان در فضای رفیقانه تدویر یافت که در طی جلسه روی اسناد واصله ازسکرتریت محترم شورای اروپایی ح اا و اوضاع کشور و منطقه بحث صورت گرفت. در قدم نخست اعلامیه ایتلاف احزاب همسو مطالعه شد و به اتقاق آرا مورد قبول رفقا قرارگرفته،  آنرا عالی دانستند و از تلاش های حزب که درجهت وحدت همه نیروی های ملی و مترقی به راه انداخته شده است ، حمایت به عمل آمد .

درجلسه درروشنی پیام شادباش دارلانشای محترم حزب به مناسبت سال ۲۰۲۰ ، پیرامون اوضاع جهان نیز تبادل نظر صورت گرفت .در پیام درباره دهه ایی که گذشت آمده است : « ... این دهه درمقیاس کشور، منطقه و جهان ما پراز تشنج  و همراه با جنگ ، مسابقه لجام گسیخته تسلیحاتی ، ویرانی هستی های مادی و معنوی بشر ، مهاجرت های ناخواسته و جبری ، خرابی بی حد و حصر محیط زیست طبیعی ، نابود سازی دستاورد های مدنیت بشری ، گسترش فقر و بیداد ، زورگویی ، مداخله و جنگ های اقتصادی درمناسبات بین المللی بوده است».

در بخش بعدی جلسه از توزیع کارت های عضویت استقبال صورت گرفت و فورم های مربوط به کارت عضویت که همزمان فورم راجستر رفقای حزبی است توزیع گردید تا به اسرع وقت خانه پری گردد . دراخیر جلسه با تطبیق اجندا در موارد پیشنهادات ، انتقادات ، جمع آوری حق العضویت ها و شعار زنده باد نیروهای ملی و مترقی درکشور به پایان رسید.

موفق باشید

شریف فولاد

ریس شورای کشوری بلجیم حزب آبادی افغانشتان

 

 

بامداد ـ زنده گی سازمانی ـ ۱/ ۲۰ـ ۲۲۰۱

 

Copyright ©bamdaad 2020

 

 

 برپایی اولین جلسه هیات اجراییه شورای اروپایی حزب آبادی افغانستان

 

شام یکشنبه ۱۲ جنوری اولین جلسه هیآت اجراییه شورای اروپایی حزب آبادی افغانستان ازطریق شبکه انترنتی پالتاک تدویر یافت.

د رنخست رفیق صفت الله عملیار سکرتر مسوول ، از حضور همه اعضای بیروی اجراییه و تکمیل نصاب جلسه اطمینان داده و رسمیت جلسه را اعلان نمود.

جلسه  تحت ریاست رفیق دوکتور حبیب منگل رییس شورای اروپایی آغار و ادامه یافت . بر طبق آجندی پیشنهاد شده که مسآله  انتخاب مسوولین شعبات شورا و پیشنهادات به منظور بهبود امور کاری و ایجاد نوآوریهای موثر بر حیات سازمانی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفتند.

مقدم بر انتخاب مسوولین شعبات، رفیق دوکتور منگل روی اصل کیفیت کاری،  دموکراسی سازمانی ، کفایت و تجربه کاری تآکید نموده اضافه نمودند که از شکل گیری و تماس های موثر با رهبری حزب ما در کابل ، اخضاْ تماس های منظم با رفیق دوکتور محمد داود راوش رییس حزب آبادی افغانستان رضاییت کامل دارد و عطف توجه رهبری کابل بر امورات کاری و تشکیلاتی  شورای اروپایی را یک گام موثر و تحرک برانگیر خواند. رفیق منگل ضمنن اضافه نمود که « ساختار شعبات و انتخاب مسوولین به هدف تآمین اهداف طرزالعمل ساختار تشکیلاتی شورای اروپایی و اساسنامه حزب صورت میگیرد و ما قاطع و با احساس جمعی رفیقانه ,  تحکیم وحدت حزبی  تفاهم و اعتماد باید در جهت کار های عملی کار را آغاز نماییم. »

مطابق به ماده اول آجندا رفیق منگل طرح پیشنهادی شان را که شامل تعداد از رفقای که نظر به اصل کارایی و با در نظرداشت تمام جهات مورد توجه و دقت  در سازمان اروپایی ، به اعضای جلسه معرفی و تقاضا نمودند تا در مورد کاندیدان ابراز نظر صورت گیرد. بعداْ  پیرامون موضوع رفقا هریک ، دهزاد، زیارمل، کاوه کارمل ، عمر محسن زاده و عرفان  ابراز نظر نموده نکات نظر شان را مطرح نمودند.

بعد از ابراز نظر، رفقای ذیل بحیث مسوولین شعبات انتخاب گردیدند:

۱- رفیق  فرشته  سیغانی بحیث مسوول شعبه مالی

۲- رفیق  بصیر دهزاد مسوول شعبه تشکیلات

۳- رفیق محمد عارف عرفان مسوول شعبه امور سیاسی و تفاهم

۴- رفیق محمد داود کرنزی مسوول شعبه آموزش سیاسی و تبلیغ

۵- رفیق عبدالرزاق طلوع مسوول شعبه نظارت و کنترول

البته تصمیم گرفته شد تا روی موضوع ایجاد شعبه روابط بین المللی  و انتخاب مسوول شعبه متذکره بعد از کسب وضاحت از جانب شعبه تشکیلات مرکزی حزب تصمیم اتخاذ خواهد گردید.بعد از انتخاب مسوولین شعبات رفیق دوکتور حبیب منگل برای رفقای انتخاب شده تبریک گفته آرزوی موفقیت در امور کاری شان نمود.

در بخش دوم آجندا که شامل پیشنهادات و نکات نظر کاری  رفقای جلسه بود، رفقا هریک  دهزاد، زیارمل، عرفان، محسن زاده نکان نظر شان را مرتبط به شیوه برخورد بر امور سازمانی ارایه نموده،  نکات نظر شان را با وضاحت مطرح نمودند.در اخیر رفیق منگل با صحبت و ارایه توضیحات بررویدست گرفتن همه گزینه های موثرو کارا تآکید نموده نکات با اهمیت ، وفاق برانگیز و تقویه حسن اعتماد ، ایجاد یک اقلیم سالم رفیقانه ، تحکیم وحدت  حزبی  ومبارزه سازنده درون حزبی بر علیه هر گونه گرایش های ناسالم را بر شمردند. ایشان با جدیت تذکر دادند که شورای اروپایی سازمان تحت رهبری رفقای ما در کابل پیوسته توجه خود را در بهتر شدن  و موثریت کاری شورای اروپایی و ادامه روابط منظم با رفقای رهبری حزب در کابل متمرکز خواهد ساخت و این تماس ها و روابط را بهتر شکل خواهد داد  همچنان تلاش میکند که وظایف محوله را در تطبیق مصوبات ، رهنمود ها و دساتیر شورای مرکزی ، در ارتقای نقش شورای اروپایی و شورا های کشوری در دست اجزا قرار دهد. ما بدون شک در پروسه بهتر ساختن حیات سیاسی وسیاست گذاری  از دانش، تجربه، اتوریته ونفوذ اعضای  سازمان اروپایی حزب در راستای رشد واستحکام  سازمانی  درداخل کشور وجلب همبستگی بین المللی با درایت و احساس مسوولیت استفاده موثر خواهیم نمود. 

جلسه در فضای رفیقانه و اتخاذ تصامیم مهم برای شورای اروپایی پایان یافت.

 

صفت الله عملیار، سکرترمسوول شورای اروپایی

بامداد ـ زنده گی سازمانی ـ ۲/ ۲۰ـ ۲۰۰۱

Copyright ©bamdaad 2019

 

 

گزارش شورای ایالتی ویانای حزب آبادی افغانستان  

 

شورای ایالتی ویانای حزب آبادی افغانستان بروز نزدهم ماه دسامبر ۲۰۱۹ میلادی دومین نشست خود را پس از کنفرانس شورای اروپایی ح آ ا دایر نمود .در این اجلاس بعد از اعلام نصاب و نظرخواهی اجندای ذیل مورد تصویب و بحث قرارگرفت :

ـ   برگزاری پلینوم مورخ سوم عقرب ۱۳۹۸ خورشیدی شورای مرکزی ح آ ا و تصامیم آن برای سمتدهی کار سازمانی و سیاسی شورای کشوری اتریش،

-   تدویر کنفرانس و نشست های شورای اروپایی ح آ ا  و پیآمد های آن،

-   ابلاغ مصوبه ها َ و رهنمود های دارالانشا و شعبات مرکزی ح آ ا،

-   طرح برنامه احزاب و سازمان های ملی- دموکرات و تر قیخواه افغانستان،

-   رویداد ها و مسایل مبرم سیاسی و

-   دید گاه ها ، پیشنهاد ها ، انتقاد ها و مسایل مالی.

بند اول اجندا با صحبت مبسوط رییس شورای کشوری آغاز گردید و اشتراک کننده گان همه درگفتمان سهم فعال گرفتند .

نشست نتاییج ابتکارات و کارکردهای دارالانشا َ، بوروی اجراییه َ، شعبات مرکزی َ، رسانه های حزبی و شورا های ح آ ا  را درمدت زمان بیش از یکسال گذشته سازنده و پرثمر دانسته و با حمایت از سیاست های جاری حزب به خصوص در رابطه با جوان سازی ح آ ا و تقویت کارسیاسی در میان مردم ، تلاش های مداوم رهبری و همه اعضای حزب را بخاطر حضور یابی در حیات سیاسی ، رسانه ها و نهاد های مدنی و اجتماعی به ویژه مشارکت در انتخابات شورا های ولایتی ، پارلمانی و ریاست جمهوری مورد ستایش و تایید قرار داد .

رفقای حاضر دراجلاس از مصوبات با اهمیت پلینوم و گزارش اساسی آن  پیشتیبانی نموده ، اعلامیه ، پیام و فیصله های آنرا برای پیشبرد وظایف خود سمت دهنده خواندند . شورای ایالتی اظهار ارزومندی نمود تا تصامیم این پلینوم مهم درفعالیت های شورای اروپایی نیز بازتاب شایسته و بایسته خود را یابد ، و در راه بر آورده ساختن اهداف مطروحه آن تدابیر و اقدامات لازم اتخاذ گردند .

رییس شورای کشوری  پیرامون بند دوم اجندا نیز معلومات و تو ضیحات همه جانبه را در باره برگزاری کنفرانس شورای اروپایی  ، امور تشکیلاتی به ویژه پروسه انتخابات هیات اجراییه شورای اروپایی ارایه داشت . اعضای شورای ایالتی ویانا  روند انتخابات را که با چالش هایی همراه بود با دیده انتقادی نگریسته وازاینکه این پروسه دوامدار کارهای عملی شورا های کشوری را به سستی کشانیده است اظهار نارضایتی کردند . اجلاس دراین نکته اتفاق نظر داشت که صرفنظر از اینکه انتخابات چه گونه و با کدام معیاری برگزارگردید ،باید این اصل در فکر وعمل کلیه اعضای ح آ ا جانشین گردد که در دموکراسی درون حزبی تنها نتاییج تخنیکی رای گیری تعین کننده نیست بلکه در همه موارد باید مضمون وکیفیت دموکراسی به ویژه تنوع آرا ، مشارکت فعال و گسترده ، نقد نارسایی ها و فعالیت های گذشته ، دیالوگ وهمکاری بمفهوم اجماع و کار مشترک بخاطر تحقق اهداف و آرمانهای ح آ ا مد نظر گرفته شود . شورای ایالتی ویانا حزب آبادی افغانستان آرزومند است تا هیات اجراییه نو شورای اروپایی با تروییج فرهنگ دموکراسی واقعی ، اشتراک مساعی و همدیگر پذیری را درکارها و تقسیم وظایف خود مد نظرگیرد و زمینه های مساعدی را برای پیشبرد امور فراهم سازد .

بند سوم اجندا با خوانش مصوبه ها ، اخبار و رهنمودهای دارالانشا و شعبات مرکزی حزب که در فاصله میان دو جلسه به شورای کشوری اتریش مواصلت کرده اند توسط رییس شورای کشوری برآورده شد .

نشست مفردات لازم را یادداشت نموده و روی مصوبه شماره ۵۲ مورخ ۲ عقرب ۱۳۹۸ خورشیدی بحث نمود . با تایید همه جانبه طرزالعمل مطروحه خاطر نشان گردید که در شرایط موجوده در راه تدویر دو بار نشست در ماه  موانعی وجود دارد و این شورا سعی خواهد نمود تا فراهم شدن زمینه در ماه یک بار تشکیل جلسه دهد .

شورای ویانای حزب آبادی افغانستان ازاینکه پیشنهادهای آن عنوانی پلینوم شورای مرکزی ح آ ا مد نظر گرفته شده و در نامه شماره ۵۳ دارالانشا از آن یاد شده است اظهار سپاس نمود . نشست شورای ایالتی ویانا همچنان ابراز خوشنودی و رضاییت نمود که مساعی و فعالیت های خستگی ناپذیر رفیق داکتراسد محسن زاده عضو شورای مرکزی ح آ ا ، مدیر مسوول تارنمای وزین « بامداد » وعضو سازمان کشوری اتریش ح آ ا از سوی پلینوم سوم عقرب ۱۳۹۸ خورشیدی مورد تقدیر قرارگرفته و بر تداوم کار رسانشی ، تبلیغاتی  و آموزشی آن رسانه صحه گذاشته شده است . شورای ایالتی ویانای حزب آبادی افغانستان برای رفیق اسد محسن زاده پیروزی های بیشتر را آرزو میکند .

بند چهارم اجندا با بحث روی طرح برنامه احزاب و سازمان های ملی- دموکرات و ترقیخواه افغانستان آغاز گردید .نشست موضعگیری اصولی و صادقانه ح آ ا را برای وحدت همه نیروهای رسالتمند تایید نموده و خاطر نشان ساخت که در رابطه با طرح مذکور مرام ، اعلامیه و پیام پلینوم شورای مرکزی نظریات عملی و واقعبینانه را ارایه میدهند و از این نگاه باید طرح پیشنهادی مورد بازنگری و اکمال قرارگیرد .

فیصله بعمل آمد تا رفقا بطور جداگانه نظریات شآنرا به ریاست شورای اروپایی ارسال دارند .

در بخش بعدی پیرامون رویداد های و مسایل مبرم سیاسی بحث گردید .رفیق دیپلوم انجینرعمرمحسن زاده در باره « اوراق افغانستان » که بتاریخ نهم ماه دسامبر ۲۰۱۹ میلادی از سوی روزنامه مشهور « ٬واشنگتن پست » به نشر رسیده است و حاوی اطلاعات با اهمیت در باره سیاست و کارکردهای مقامات ایالات متحده امریکا در افغانستان است صحبت نمود . اجلاس شورای ایالتی اظهار آرزومندی نمود تا این گزارش همه جانبه که چندین صد صفحه را دربرمیگیرد به صورت مکمل و با جزییات بیشتر در اختیار ح آ ا قرارگیرد تا از آن در فعالیت های سیاسی استفاده بعمل آید .

در پایان کار نشست شورای ایالتی ویانا نظریات ، پیشنهادات و انتقادات مطرح گردیدند . اینکه شورای ایالتی لینز از مدتی بدینسو فعال نیست انتقاداتی ایراد گردید . فیصله صورت گرفت که پس از رخصتی های جشن کرسمس سفری به آن ایالت صورت گیرد وامور آن شورا تنظیم گردد . جمع آوری حق العضویت ها و تصفیه امور مالی نکته دیگری بود که شورا خواها ن تنظیم آن گردید . اجلاس فیصله نمود که تا  نشست آینده در اخیرماه جنوری سال ۲۰۲۰ میلادی این موضوع نیز حل گردد .

 

فاضل دلزاده

رییس شورای کشوری حزب آبادی افغانستان دراتریش

 

بامداد ـ زنده گی سازمانی ـ ۱/ ۲۰ـ ۱۲۰۱

Copyright ©bamdaad 2020

 

تدویرجلسات درکمیته های حزبی شورای کشوری المان حزب آبادی افغانستان

 

جلسات سازمانهای حزبی ایالتی هانور، شلزویک هولشتین ، اشتوگارت وشهرکسل المان حزب آبادی افغانستان  دراواخر ماه دسامبر سال ۲۰۱۹ میلادی تحت اجندای گزارش دهی امورات حزبی تدویریافت .

درکارجلسات ضمن ارایه گزارش سالانه فعالیت های حزبی سازمان ها ، و بخصوص درشهرکسل رفقا بطورانفرادی نیزازکاروفعالیت شان گزارش ارایه نمودند .

همچنان در این جلسات ضمن پشتیبانی از مصوبات پلینوم ماه عقرب شورای مرکزی حزب آبادی افغانستان ، کارتشدیدی دررابطه با جوانان و پروسه جوانسازی حزب ، وحمایت از وحدت وایتلاف های سیاسی وسازمانی و رفع نواقص کاری توام با پیشنهادات سازنده تاکید بیشتر بعمل آمد .

درکار جلسات پس از تصفیه حسابات مالی حق العضویت ها ،بخصوص جمع آوری مقداری اعانه درسازمان حزبی شهرکسل برای تدویرکنفرانس جوانان ،همچنان برمسایل تشکیلاتی پرداخته شد ، که براساس پیشنهاد رفیق ابراهیم سابق مسوول کمیته حزبی سازمان کسل ، بخاطرتغیر رهبری کمیته حزبی ، رفقا اشرف راسخ بحیث مسوول کمیته حزبی سازمان شهر کسل و رفیق داکتر بتمل بحیث معاون کمیته حزبی انتخاب گردیدند.

همچنان رفیق منان رزم مل بحیث مسوول کمیته حزبی اشتوتگارت حزب آبادی افغانستان انتخاب گردید .

کار جلسات در فضای همبستگی رفیقانه به پایان رسید .

بااحترام 

عبدالاحد شفیعی  

رییس کمیته حزبی کشوری المان حزب آبادی افغانستان

 

بامداد ـ زنده گی سازمانی ـ ۱/ ۲۰ـ ۱۶۰۱

Copyright ©bamdaad 2020

 

پروسه توزیع کارت های عضویت حزب ادامه دارد

 

 

امروز پنجشنبه دوازدهم جدی ۱۳۹۸ ، مطابق دوم جنوری ۲۰۲۰میلادی، خوشبختانه با وجود بارش برف سنگین و دشوار گذر بودن راه ها و جاده های شهر کابل، شمار زیادی از اعضای حزب آبادی افغانستان از دور ترین نقاط کابل حتا با پای پیاده به دفتر مرکزی حزب آبادی افغانستان حضور بهم رسانیدند ودر محفل توزیع کارت های عضویت حزب اشتراک نمودند. تعدادی از اعضای دارالانشا، اعضای بیروی اجراییه، کمیته مرکزی ، سابقه داران، زنان و جوانان مشتاق به کار در حزب شان نیز در جمع حاضر بودند.
محفل با شور واشتیاق آغاز شد ودر ابتدا پوهاند داکتر محمد داوود راوش رییس حزب آبادی افغانستان در مورد کارکردهای اخیر حزب و فعالیت های موثر کمیته های حزبی در مرکز و ولایات به حاضرین معلومات داده ، ودرخصوص اوضاع و رویدادهای مهم و سرنوشت ساز سیاسی افغانستان و موضع عمومی و اصولی مبتنی بر آرای اعضای حزب، مکلفیت های اعضای حزب و نقش کمیته های حزبی در قبال آن سخنرانی کرده و اشتراک کننده های محفل را در روشنایی قرارداد. رفیق راوش همچنان از آغاز برنامه توزیع کارت عضویت حزبی واهمیت ومکلفیت های بعدی اعضای حزب برای تقویت صفوف و توسعه نفوذ آن در جامعه یاد آوری نمود که مورد تایید و توجه اشتراک کننده های محفل قرارگرفت.
در جریان محفل، کارت های عضویت حزب آبادی افغانستان، که از جانب شعبه تشکیلات تهیه شده است ، توسط پوهاند داکتر محمد داوود راوش رییس، عبدالرشید آرین معاون، برخی اعضای دارالانشای حزب و روسای کمیته حزبی ولایتی و کمیته حزبی شهر کابل برای اعضای حزب توزیع شد که هرکدام بعد از دریافت کارت عضویت حزب، برای اجرای بهتر وظایف حزبی و تقویت کار در کمیته های حزبی متعهد شدند.
محفل با گرفتن عکس های جمعی یادگاری ، صرف چای و ابراز محبت با همدیگر خاتمه یافت.

( شعبه آموزش سیاسی و تبلیغ )

 

 

بامداد ـ زنده گی سازمانی ـ ۱/ ۲۰ـ ۰۲۰۱

Copyright ©bamdaad 2019