پیام شادباش شورای کشوری فرانسه حزب آبادی افغانستان

به مناسبت تدویر موفقانه کنفرانس اروپایی حزب

 

 

شورای کشوری فرانسه تدویر و ختم موفقانه کنفرانس شورای اروپایی که باشور وشعف و روحیه کاملا دموکراتیک دایر و رییس، معاونین ، سکرترمسوول و اعضای شورای اروپایی حزب با رای گیری دموکراتیک انتخاب شدند برای همه شان صمیمانه تبریک میگویم.

کمسیون تدارک کنفرانس و شورای کشوری المان حزب خدمات شایانی را درسازماندهی و پیشبرد کار کنفرانس متعهدانه و عالی متقبل شدند سپاس بی پایان گفته ، ما درحالیکه خدمات و تلاش های پیگیر رفیق گرنمایه و مبارزنستوه کاوه عزیز و رهبری مدبرانه اش را درجهت تطبیق وانکشاف اهداف مرامی حزب ، تقویت وحدت صفوف حزب را در اوج بحران و تلاطمهای سیاسی شورای اروپای را موفقانه رهبری کرد و باسربلندی ازکنفرانس بیرون شد و داوطلبانه برای جانشین بعدی خود رفیق داکتر حبیب عزیز جاه خالی کرد، ابراز قدردانی و سپاس نموده هیچگاهی فراموش ننموده و همیشه مشعل راه رفقاو حزبما خواهد بود.

تمنیات نیک شورای کشوری فرانسه را بمناسبت گزینش رفیق داکتر حبیب منگل گرامی بحیث رییس شورای اروپای حزب آبادی تقدیم میداریم و مصمم هستیم با کار مشترک بخاطر تحکیم پایه های حزب و وحدت کامل آن برزمیم.

با درود های رفیقانه

نعمت

رییس شورای کشوری فرانسه حزب آبادی افغانستان

 

بامداد ـ زنده گی سازمانی ـ ۱/ ۱۹ـ ۲۵۰۹

Copyright ©bamdaad 2019

 

 

پیام شادباش شورای کشوری ناروی حزب آبادی افغانستان

به مناسبت برگزاری موفقانه کنفرانس اروپایی حزب آبادی افغانستان

 

رفقای گرانقدر ،

تدویرموفقانه کنفرانس اروپایی حزب آبادی افغانستان که درپی زحمات و تلاش های کمیسیون محترم تدارک و برگزاری کنفرانس به ریاست رفیق صفت الله عملیار، و زحمات بیشماررفقای شورای کشوری المان حزب در راس رفیق احد شفیعی در فضای همدلی ، وحدت و اظهارآماده گی برای رشد و اثرگزاری هرچه بیشتر سازمان اروپایی حزب محبوب ما برگزار شد را از صمیم قلب به همه اعضای سازمان ، شورای اروپایی منتخب وهیات رهبری شورا تبریک و تهنیت میگویم.

دوره کاری شورای جدید وهیات رهبری آن با وظایف مهم و سرنوشت ساز درامرحفظ وحدت و همدلی ، کار و تلاش بخاطر تحقق آرمانها و اصول حزب به خصوصا مصوبات کنگره تاریخی ماه اسد سال گذشته همراه میباشد.

ما گزینش رفقای دانشمند ، نیک نام  و با تجربه بزرگ سیاسی هریک رفیق دوکتور حبیب منگل ، دیپلیوم انجینرعمرمحسن زاده ، صمد کارمند و صفت الله عملیار در رهبری سازمان را به فال نیک گرفته ، باورکامل داریم که شورای اروپایی حزب درحوزه کاری خود یعنی درکشورهای اروپایی و دربین جامعه مهاجرافغان با تلاش وهمکاری های صادقانه هریک ما به دستاوردهای سودمندی به نفع حزب محبوب ما ، جنبش دادخواهی و استقرارصلح درافغانستان و جهان نایل می آید.

شورای کشوری ناروی حزب ازهیچ تلاشی بخاطرتحقق اهداف و آرمانهای انسانی حزب دریغ نکرده ، به هیات رهبری شورای جدید اروپایی از پیش وعده هرگونه همکاری را میدهد.

به پیش در راه تحقق اصول و آرمانهای شریفانه حزب آبادی افغانستان !  

 

با احترامات فایقه

افضل بهار

رییس شورای کشوری ناروی حزب آبادی افغانستان

 

 

بامداد ـ زنده گی سازمانی ـ ۱/ ۱۹ـ ۲۴۰۹

Copyright ©bamdaad 2019

 

بنام خدا

پیام تبریکی شورای ولایتی غزنی حزب آبادی افغانستان به مناسبت تدویر موفقانه کنفرانس شورای اروپایی!

 

تدویر موفقانه کنفرانس شورای اروپایی حزب را به تمام رفقای پرافتخار حزب شادباش و تبریک عرض نموده و برای رفیق گرامی مان حبیب منگل موفقیت های مزید در راستای شگوفا سازی حزب خواهانیم.

 

با احترام


محمد مهدی عظمی
رییس شورای ولایتی غزنی حزب آبادی افغانستان

 

 

 

 

بامداد ـ زنده گی سازمانی ـ ۷/ ۱۹ـ ۲۱۰۹

 

Copyright ©bamdaad 2019

 

 

پیام شاد باش شورای کشوری سویدن حزب آبادی افغانستان

 

چرخش ایام و آزمون زمان دو پدیده ایکه بر عملکردهای مان قضاوت میدارند !

از نام شورای کشوری سویدن حزب آبادی افغانستان تدویر موفقانه کنفرانس شورای اروپایی حزب را به تمام اعضای گرانقدر حزب بویژه رفقای برومند منتخب بعنوان رییس، معاونین ، سکرتر مسوول، هریک رفیق داکترحبیب منگل، رفیق دیپلیوم انجنیرعمرمحسن زاده، رفیق صمد کارمند، رفیق صفت الله عملیار وسایر اعضای منتخب شورای محترم اروپایی تبریک و تهنیت گفته، آرزومندیم که با تحرک و تکانه جدید و مثبت و درمطابقت به اساسنامه و اهداف مرامی حزب گامهای پرثمری را برای بسر رسانیدن آرمانهای مردم رنجدیده خود برداشته، رسالت و دین خویش را در برابر مردم و وطن انجام دهیم.جای مسرت است که رفقا بادرک  تمام از شرایط و اوضاع ناهنجار کنونی کشور و درایت بیشتر جهت همبسته گی، با مفاهمه و صدای واحد رهبری جدید شورای اروپایی را برگزیدند.

امیدواریم که گام ارزشمند بعدی همسویی و همگرایی با نیروهای تحول طلب ، ترقیخواه و دموکرات باشد و ابتکارعمل را رفقای حزب آبادی داشته و این آرزوی دیرینه را برآورده سازند.

با تجدید تمنیات نیک و امید به صلح پایدار و سراسری در کشورما افغانستان!

با درود و مهر

 

خلیل یوسف

رییس شورای کشوری حزب آبادی افغانستان

 

بامداد ـ زنده گی سازمانی ـ ۱/ ۱۹ـ ۲۳۰۹

Copyright ©bamdaad 2019

پیام شاد باش شورای کشوری انگلستان به مناسبت

 تدویر کنفرانس شورای اروپایی حزب آبادی افغانستان

 

 

مورخ ۲۱ سپتامبر ۲۰۱۹

 

رفقای عزیز ،

بدینوسیله شورای کشوری انگلستان حزب آبادی افغانستان، تدویر موفقانه کنفرانس شورای اروپایی وگزینش رفیق داکتر حبیب منگل را به مثابه شخصیت بایسته، آگاه ومجرب به حیث رییس شورای اروپایی ،برای همه رفقای همرزم وهمپیمان مان تبریک و تهنیت گفته، موفقیت های سترگ برای شورای اروپایی حزب آبادی افغانستان آرزو مینماید.

شورای کشوری انگلستان،ضمن قدردانی از کاروفعالیت رفیق کاوه کارمل رییس پیشین این شورا ، برای رفقای رهبری شورای اروپایی موفقیت های مزید آرزو مینماید.

به باور ما در وضع بحرانزای کنونی تدویر کنفرانس شورای اروپایی به مثابه نهاد سترگ ونیرومند حزب،گام عالیست برای استحکام پایه های حزب وبسیج نیروهای ترقی ‌خواه افغانستان.

آرزو داریم تا شورای اروپایی بتواند تحرکات نوینی را در بدنه حزب ایجاد نموده، حزب را در سمت وسوی مرامی اش،یاری رسانیده و راه را بسوی اتحاد وهمبسته گی مجموع نیروهای ترقی‌ خواه کشورباز نموده ودر تامین صلح وحفظ ارزش های مادی و معنوی جامعه افغانستان ،نقش فعالانه ایفا نماید.

 

با احترامات بی پایان

عارف عرفان

رییس شورای کشوری انگلستان حزب آبادی افغانستان

 

 

بامداد ـ زنده گی سازمانی ـ ۳/ ۱۹ـ ۲۱۰۹

Copyright ©bamdaad 2019