برگزاری جلسه شورای ایالتی هامبورگ حزب

 

جلسه ای نوبتی ربع ‌اخیر سال ۲۰۱۸  شورای ایالتی هامبورگ حزب آبادی افغانستان تحت ریاست منشی آن سازمان ، رفیق ذبیح والله مستمند ی بساعت ۳ بعدازظهر بااشتراک اکثریت قاطع اعضای سازمان دایرگردید.

اجندای پیشنهاد شده بعد رای گیری مورد تایید قرارگرفت.

 مطابق بند اول اجندا ، رفیق مستمندی گزارش ربع اخیر سال را پیشکش ، وکارکرد های مهم سال را برشمرد. موصوف از تلاش های صادقانه اعضای سازمان ابرازسپاس نموده ، خاطر نشان ساخت که  به همت و اشتراک رفقای سازمان توانستیم به این دستاورد ها نابل آییم:

 ـ اشتراک درنظر خواهی پیرامون طرح اساسنامه  و برنامه حزب،

ـ  ایجاد ساختارهای تشکیلاتی از سطح هامبورگ الی شورای کشوری المان،

ـ تحکیم وحدت حزبی با حزب ترقی ملی و وحدت خواهان حزب متحد ملی ،

ـ  جمع آوری حق العضویت ها واعانه ها ،

 ـ جمع آوری اعانه ای فوق العاده جهت تدویر کنگره ای حزب ،

ـ مسایل سیاسی ـ تبلیغاتی و همکاری با سایت وزین بامداد ؛ و سایر مسایل.

درادامه اواز تدویر پلینوم کمیته مرکزی و کنگره ای حزب آبادی یاد آوری ، و از شرکت از رفیق های المان،  بخصوص رفیق های شورای هامبورگ حزب  آن نام گرفته، و از تلاش های این رفیق ها قدردانی نمود. رفیق مستمند ی عنونی این رفیق ها گفت نمونه ای مثال بودن این سازمان دست آورد کار‌شما عزیزان است.

او وظایف اجرا ناشده را برشمرده وگفت که باید‌  این وظایف شامل پلان کار سال ۲۰۱۹ ما گردد:

-  تقویت صفوف حزب با جذب جوانان وزنان ،

ـ  همکاری با شورای مهاجران و قشر بزرگ پناهنده گان درهامبورگ،

 - تقویت آموزش درون حزبی ویکتعداد مسائل مهم دگر.

مطابق بند دوم اجندا‌ ، رفیق عظیم لمر یادداشت دارالانشا حزب که به پاسخ فعالین حزبی اروپا در مورد نام حزب مواصلت کرده است را به خوانش گرفت. رفیق مستمند ی مصوبه ای دارالانشا در مورد ساختار تشکیلاتی اروپا را به اطلاع رفیق ها رسانید. پیرامون یادداشت ومصوبه‌  به سوالاتی طرح شده رفیق ها داود کرنزی وعظیم لمر در فضای کاملا صمیمانه به پاسخ پرداختند. آنها گفتند موجودیت تفاوت نظر در بین احزاب ترقیخواه یک امر طبیعی و معمول میباشد.چون وضع سیاسی و امنیتی کشور ایجاب مینماید تا وحدت حزب را حفظ نمایم همچنان رفیق ها سید حبیب ،حکیم کارگر ،شیرباقی زاده وفرید کرنزی نیز سوالها و صحبت های توضیحی داشتند.در ختم جلسه اعضای اشتراک کننده پاسخ های رفیق ها داود کرنزی  ولمر را دقیق و معقول دانسته حمایت شان ‌را از نام حزب مصوبات و یاداشت دارالانشا ابراز داشتند.

 ۹ تن از رفیق ها را که بنابر دلایلی در کار جلسات حزبی شرکت نمی کردند وحق العضویت نمی پرداختند از صفوف حزب به اتفاق ارا اخراج گردیدند.در این نشست وحق العضویت های سه ماهه رفقا تصفیه گردید.

کار جلسه حوالی ساعت ۶ شام به امید برقراری صلح درکشور، تقویت حزب وکار سیاسی اموزشی وسازمانی ودست آوردهای کنگره حزب آبادی افغانستان به اتمام‌ رسید.

( شعبه تبلیغ شورای ایالتی هامبورگ حزب آبادی افغانستان )

تدویر جلسه هیات رهبری شورای کشوری المان حزب ملی ترقی مردم افغانستان

 

جلسه هیات رهبری شورای المان حزب ملی ترقی مردم افغانستان بخاطر تایید و پشتیبانی از مصوبات کنگره با شکوه حزب ملی ترقی مردم افغانستان بتاریخ اول اکتوبر سال روان دایر گردید. درآغاز کارجلسه رفیق عبدالاحد شفیعی، رییس شورای کشوری المان حزب گزارش مفصلی از اجراات وظایف داده شده به سازمانهای حزبی را ارایه نموده؛ ضمن قدردانی از کار وفعالیت اعضای حزب ، سازمانهای حزبی را برفع کاستی ها واجرای بهتر امور حزبی متوجه ساخت که مورد تایید واستقبال اعضای هیات رهبری قرارگرفت .

دربخش دوم کار اجندای جلسه ،  یاد داشت شعبه تشکیلات مرکزی حزب و پشتیبانی از مصوبات وفیصله های کنگره با شکوه حزب ملی ترقی مردم افغانستان به بحث گرفته شد. که ضمن صحبت ریس واعضای هیات رهبری بخار تطبیق وتحقق آن تدابیر لازم اتخاذ  وبخاطر اجرای آن  وظایف جدید ومکلفیتهای سازمانها واعضای حزب مشخص گردید .

در بخش سوم اجندا ، موضوع اشتراک حزب در کمپاین انتخاباتی  به بحث گرفته شد. هیات رهبری شورای کشوری المان حزب ملی ترقی مردم ، اشتراک حزب  در کمپاین انتخاباتی ونامزدی برخی از نماینده گان حزبی را به پارلمان کشور مورد تایید وپشتیبانی قرار داد.

در ادامه کار جلسه در همخوانی با اجندای تصویب شده  ، رفقا بخاطر بهبود کار حزبی ، ضرورت شعبه کنترول ونظار را  به بررسی گرفته ، وایجاد این بخش را  در جنب کمیته رهبری حزبی به تصویب رساند .

در قسمت  اخیر جلسه ، پلان کار سالانه هیات رهبری شورای کشوری المان حزب ملی ترقی مردم افغانستان مورد بحث وبررسی قرارگرفت و پس ابراز نظر رفقا ، پلان کاری به اتفاق آرا به تصویب رسید .

در اخیر کار جلسه عبدالاحد شفیعی رییس شورای کشوری المان حزب ملی ترقی مردم افغانستان ضمن صحبت همه جانبه ، یکبار دیگر  توجه رفقا را در جهت تطبیق وتحقق  مصوبات کنگره حزبی وکلیه اسناد و دساتیرمقامات رهبری حزب معطوف نمود .

سرانجام کار جلسه در فضای وحدت ، صمیمیت ویکپارچه گی حزبی به پایان رسید .

( شعبه اسناد وارتباط  شورای کشوری المان ) 

 

 

بامداد ـ زنده گی سازمانی ـ ۱/ ۱۸ـ ۰۳۱۰

 

استفاده ازمطالب بامداد با ذکر ماخذ آزاد است.

 

Copyright ©bamdaad 2018

 

با تدویر موفقانه کنگره تاریخی حزب ملی ترقی مردم افغانستان ، سازمانها حزبی از داخل کشور، و سازمانهای برون مرزی حزب با ارسال پیام های شادباش همصدا جانبداری شانرا از تصامیم کنگره ابراز نمودند.

دراینجا شما پیام های شادباش :

شورای کشوری فنلند ح م ت م ا، شورای کشوری اتریش ح م ت م ا، شورای کشوری المان ح م ت م ا، شورای کشوری سویدن ح م ت م ا، شورای کشوری سویس ح م ت م ا، شورای کشوری ناروی ح م ت م ا ، شورای کشوری هالند ح م ت م ا، شورای کشوری بلجیم ح م ت م ا، شورای ح م ت م ا مقیم پیشاور، شورای رهبری اعضا و هواداران ح م ت م ا در امریکا؛

و :

شورای شهر کابل ح م ت م ا، شورای ولایتی قندهار ح م ت م ا، شورای ولایتی ننگرهار ح م ت م ا ، شورای ولایتی زابل ح م ت م ا ، شورای ولایتی بلخ ح م ت م ا، شورای ولایتی غور ح م ت م ا، شورای ولایتی بدخشان ح م ت م ا، شورای شهری قندهار ح م ت م ا ، را مطالعه فرمایید ـ بامداد

 

  پیام شادباش شورای شهرکابل حزب ملی ترقی مردم افغانستان به مناسبت تدویر موفقانه کنگره با شکوه حزب ملی ترقی مردم افغانستان

در شرایط کنونی کشور حزب به بزرگترین موفقیت و دست آورد عظیم از اثر سعی و تلاش رفقای رهبری و اعضای حزب تدویر موفقانه کنگره با شکوه حزب ملی ترقی مردم افغانستان که در فضایی کاملا وحدت عمل وحدت نظر و هماهنگی بین تمامی نماینده گان منتخب موفقانه تدویر یافت.

شورای شهر کابل حزب ملی ترقی مردم افغانستان ، این موفقیت بزرگ را به دارالانشا، بیروی اجراییه ، اعضای کمیته مرکزی،  اعضای پرافتخار حزب ملی ترقی مردم افغانستان  وکافه ملت عدالت خواه ، کار گران دهقانان از صمیم قلب تبریک گفته ؛ و همچنان تعین شایسته و به جای محترم رفیق گرامی پوهاند داکتر محمد داوود راوش را به حیث رییس و محترم رفیق گرامی عبدالرشید آرین و محترم رفیق گرامی حفیظ الله نورستانی را به حیث معاونین حزب ملی ترقی مردم افغانستان از صمیم قلب تبریک گفته ؛ موفقیت های هر چه بیشترشان را از خداوند متعال می خواهیم. اعضای شورای شهر کابل حزب خود را در جهت تحقق فیصله ها قطعنامه کنگره با شکوه مکلف دانسته، و تعهد میسپارد که در تطبیق فیصله های کنگره از هیچ نوع سعی و تلاش دریغ نمیورزد.

با احترام

غلام جیلانی

رییس شورای شهرکابل حزب ملی ترقی مردم افغانستان

 
 

 

پیام شاد باش شورای کشوری سویدن حزب ملی ترقی مردم افغانستان

 

بمناسبت تدویر موفقانه کنگره حزب

 

 

 

شورای کشوری سویدن رویداد عظیم و با شکوه در حیات سیاسی حزب یعنی تدویر موفقانه کنگره را به همه رفقای رسالتمند بویژه اعضای منتخب هیئت رهبری, رفیق گرامی داکتر محمد داوود راوش رییس حزب، رفیق های گرانقدر عبد الرشید آرین و عبد الحفیظ نورستانی، معاونین حزب تبریک و تهنیت گفته، پیروزی های مزید شان را در تحقق مواد اساسنامه  و برنامه حزب و همچنان تصامیم و فیصله های مصوب کنگره خواهان است.

 

ما متیقنیم که هیات خردمند رهبری حزب در عملی نمودن این تصامیم و فیصله ها از هیچگونه مساعی دریغ نخواهند کرد.

 

شورای کشوری سویدن در حالیکه از تمام مصوبات کنگره حزب حمایت و پشتیبانی خویش را اعلام می نماید؛ در تحقق این فیصله ها و مصوبات گامهای عملی را برمیدارد.

 

 

 

پیروزی ما در وحدت ماست

 

خلیل یوسف

 

رییس شورای کشوری سویدن ح.م.ت.م.ا

 

 

پیام شادباش شورای کشوری اتریش حزب ملی ترقی مردم افغانستان

ویانا ، مورخ ۱۵ اگست ۲۰۱۸ میلادی

 

   با مسرت فراوان از تدویر موفقانه نخستین کنگره حزب ملی ترقی مردم افغانستان با شرکت نماینده گان منتخب از همه ساختارهای حزب و نماینده گان احزاب و سازمان های سیاسی و شخصیت های ملی و اجتماعی کشور اگاه شدیم . این رویداد با شکوه که با تدارک عالی و با در نظرداشت ایده ها ، مواضع و پیشنهاد های سازنده اعضای حزب در همه سطوح پیرامون تعین اهداف و مشی سیاسی و سازمانی در فضای آزاد ، دموکراتیک و همکاری رفیقانه برگزار گردید ؛ از اهمیت خاصی در تشکل نیروهای دموکرات و داد خواه و سمت و سو دهی مبارزات بر حق مردم کشور ما بر خوردار است .گفتمان و تبادل زنده و مبتکرانه افکار در کنگره و اتخاذ تصامیم و تدابیرخردمندانه آن در تصویب اسناد مرامی و سازمانی و فراخوان جدی برای وحدت همه نیرو های وطنپرست و مردم دوست مبین احساس مسوولیت عمیق حزب ما در برابر مردم رنجدیده و زحمتکش و تلاش پیگیر آن در راه نجات کشورما از بحران گسترده کنونی است. مبارزه دشوار ، ولی افتخارآفرین همه اعضای حزب و مقامات رهبری آن بر پایه مشی روشن در مرحله فعلی و در دراز مدت  پاسخ خردمندانه ، واقع بینانه و اصولی برای تامین اساسی ترین خواسته های مردم ما ، یعنی تامین صلح و امنیت ، قطع جنگ و خونریزی و حل صد ها معضل اجتماعی ، به خصوص فقر و سیه روزی  ، درد و رنج ، بیکاری ، بی عدالتی ، فساد اداری ، خود سری و قانون شکنی ، تفاوت های اجتماعی و پشت پا زدن به منافع ملی و سرنوشت کشور است .

کنگره از همه وطنپرستان واقعی و در پیشاپیش  شان همه نیروهای ملی ، دموکرات ، تحول پسند و داد خواه کشور تقاضا نمود تا به ندای مردم شریف افغانستان گوش نهاده و با وحدت حرف و عمل و کار خستگی نا پذیر خود پا به میان سیاست کشور بگذارند و مبارزات مردم را در راه تامین صلح ، آزادی ، دموکراسی و پیشرفت اقتصادی و اجتماعی سمت و سو دهند .

شورای کشوری اتریش حزب ملی ترقی مردم افغانستان با رضاییت کامل از برگزاری شایسته و با فرهنگ برجسته سیاسی کنگره ، خود را در تصامیم اتخاذ شده سهیم میداند و از آنها حمایت و پشتیبانی میکند .شورای ما باور کامل دارد که پیام شریفانه کنگره در فضای سیاسی کشور ما بی طنین نخواهد ماند و پژواک آن تاثیر به سزایی در کار و پیکار ما خواهد داشت .

شورای کشوری اتریش حزب ملی ترقی مردم افغانستان تدویر موفقانه کنگره را به همه اعضای حزب ، همه ساختار ها و همه مقامات مسوول حزب شادباش میگوید. همچنان انتخاب رفیق گرانقدر پوهاند داکتر محمد داوود راوش را به حیث رییس حزب و انتخاب رفقای ارجمند و گرامی هر یک عبدالرشید آرین و حفیظ الله نورستانی را به صفت معاونین رییس حزب ،  انتخاب همه نماینده گان شورای مرکزی ، هیات اجراییه و دارالانشا را از صمیم قلب تبریک گفته ، سلامتی  و موفقیت مزید شانرا آرزو مینماید .

دست به دست هم و با اتحاد فکر وعمل و همدلی رفیقانه بسوی پیروزی های بیشتر در راه تحقق آرمان های مردم خویش به پیش میرویم و یقین داریم که رسالت شریفانه ما به سرمنزل مقصود خواهد رسید.

 به آرزوی فردا های بهتر مردم و کشور آزاده ما افغانستان !

به آرزوی پیروزی های هر بیشتر حزب ملی ترقی مردم افغانستان !

فاضل دلزاده

رییس شورای کشوری اتریش حزب ملی ترقی مردم افغانستان

 

د افغانستان د خلکو ترقی ملی گوند  د ننگرهار ولایتی شورا پیام


د ننگرهار ولایت ولایتی شورا د خپل گوند د کنگری د دایریدو له کبله ملگرو او رهبری ته د زړه له کومی مبارکی وایو.

هیله مند یو چی وکولی شو د گوند برنامه د اساسنامه په ښه طریقه عملی کاندی. او همدارنگه د ملگرو ترمینځ اعتماد او باور کچه زیات شی مخ په وړاندی د کنگری د فیصلو او پریکړو د تحقق او عملی کیدو په لور.


فاروق دهقانزاده د ننگرهار ولایتی شوره مسوول

 

 

پیام حزب ملی ترقی مردم افغانستان مقیم پشاور

 


تدویر کنگره باشکوه حزب ملی ترقی مردم افغانستان به مثابه یک حادثه بزرگ تاریخی در زنده گی حزبی برای همه اعضا حزب از ارزش و اهمیت خاصی برخوردار؛ واین ایام را اعضا حزب باشور هلهله جشن میگیرند.
کنگره گامی است ، سرنوشت ساز درتغیر وتبدیل ، کمیت و کیفیت ، اعاده دموکراسی درون حزبی، تصویب اساسنامه وبرنامه ، انتخاب رهبری جدید برای رشد و انکشاف یک حزب واحد سراسری میباشد.
شورای پشاور حزب حمایت وپشتیبانی خود را از تدویرموفقانه کنگره اعلام میدارد.

امید حزب نقش تعین کننده درمسایل را انجام دهد.

 

بادرودها

 

 

 دافغا نستان دخلګو د ترقی ملی ګوند  د قندهار د شهری شورا منشی پیام

 

دافغا نستان دخلګو دترقی ملی ګوند ټو لو ښاغلو غړو ته دنوموړی ګوند دپرتمینی کنګری کار چی په بریالیتوب سره سرته ورسیدی او په نتیجه ښاغلی پو هاند داکتر محمد داود راوش دګوند دریس همدغه رنګه ښاغلی عبدالرشید ارین او نوریستانی صاحب دګوند دمرستیالانو په حیث په یوه ډیره دموکراتیکه فضا کی و تاکل شوه په مناسبت سره مبارکی وایو

 

شهاب نیازی

دافغا نستان دخلګو د ترقی ملی ګوند د قندهار د شهری شورا منشی

 

 

دافغانستان دخلګوملى ترقى ګوند د زابل ولاىتى شورا پیام

 

 دافغانستان دخلګوملى مترقى ګوند د زابل ولاىتى شورا ددى ګوند کامیابه کنګرى مبارکى وټولواګاه اوپروطن مىنانوته وړاندى کوى اودپرىکړو څخه ملاتړکوو

 

په درناوی

 
 

پیام شادباش شورای کشوری ناروی حزب ملی ترقی مردم افغانستان

 

به مناسبت برگزاری کنگره حزب

 

رفقای گرانقدر،

شورای کشوری ناروی حزب ملی ترقی مردم افغانستان راه اندازی کنگره ، تصویب اسناد بنیادی حزب ، انتخاب هیات رهبری ، و پیام های صادقانه و اصولی کنگره عنوانی مردم افغانستان و نیرو های ترقی خواه کشور را ستوده ، و جانبداری خود را از این تصمیم خردمندانه نماینده گان حزب ابرازمی دارد.

برهمه گان روشن است که حزب ما منحیث حزب داد خواه ، مدرن و پابند به اصول دموکراسی و علینیت  درماه های آماده گی برای تدویرکنگره بزرگترین گفتمان سیاسی درتاریخ کشور را راه اندازی ، وطی آن اعضای حزب درباره همه مسایل مربوط به ساختارحزب و اهداف آن ، وضع جنبش و کشور بحث و تبادل نظر نمودند. حزب ما حتا برون از دایره اعضای حزب به همه نیرو های وطن پرست و دادخواه مراجع و نظر آنها را در باره اسناد حزب خواستار شد.

برگزاری پیروزمندانه کنگره حزب با شرکت نماینده گان منتخب ازهمه سازمانهای حزبی ، سهم گسترده و قابل ستایش جوانان ، نماینده گان همه اقوام وملیت های باهم برادرکشورشامل مردان و زنان با شهامت  ومبارز، فرستاده های احزاب دموکراتیک  و ترقی خواه یک رخداد با اهمیت و سرنوشت ساز برای رفقای حزب ما و جنبش چپ و ترقی خواه وطن میباشد.

ما انتخاب رفقای گرانقدر ومتعهد به منافع مردم وجنبش هریک ، پوهاند داکتر داوود راوش ( رییس حزب ) ، رفیق عبدالرشید آرین ( معاون حزب ) و رفیق عبدالحفیظ  نورستانی ( معاون حزب ) را انتخاب بجا دانسته ، وازاین تصمیم اعضای کنگره  حزب جانبداری خود را ابراز ؛ و برای این رفقا آروزی پیروزی می نماییم.

رفقای ههپیمان ،

حال وقت آنست که همه اعضای حزب مشترکاً دست بدست هم داده ، با صداقت ، ایمانداری و پابندی به اصول زرین دموکراسی وعلنیت  که نماینده گان منتخب ما درجریان کنگره باشکوه و تاریخی حزب با روحیه اعتماد رفیقانه و اتفاق نظر برآن مهرتایید  گذشتاند، عمل ؛ و حزب ملی ، سراسری و مردمی خود را بیشتراز این رشد و تکامل بدهیم.

زنده باد حزب محبوب ما !

به پیش در راه تحقق مصوبات کنگره تاریخی حزب ملی ترقی مردم افغانستان !

 

سید افضل بهار

رییس شورای کشوری ناروی حزب ملی ترقی مردم افغانستان

 

پیام شاد باش و تبریکی شورای رهبری ، اعضا و هوادارهای حزب ملی ترقی مردم افغانستان در امریکا

 

حزب ملی ترقی مردم افغانستان به مثابه بهترین میراث دار مبارزه های دادخواهانه گذشته سیاسی وطن با پخته گی در راستای تجددخواهی و سعادت انسان در وطن با کار و پیکار دلسوزانه و پراز دست آورد درحیات سیاسی کشور بلاکشیده  ما حضور گرم دارد .
خرسندیم که به تاریخ ۱۹ اسد ۱۳۹۷ کنگره حزب ملی ترقی مردم افغانستان با شکوه و موفقانه تدویر یافت . ازین رهگذر این دست آورد بزرگ را که بازتاب بی مانند از دموکراسی حیات درون حزبی است به همه ی رفیق های هیات رهبری اعضای پرافتخار حزب بویژه رفیق دانشمند وگران ارج داکتر داوود راوش تبریک گفته و دست آورد های مزید شان آرزوی همیشه گی ماست .
ما ازهمه ی دست آوردها و فیصله های این کنگره با شکوه با قاطیت پشتیبانی نموده و در راستای تحقق اهداف وآرمان های والای آن کار و فعالیت مثمر خواهیم نمود .

همزمان گزینش رفیق گران ارج داکتر داوود راوش را به حیث رییس ؛و رفیق های گرامی عبدالرشید آرین وعبدالحفیظ نورستانی را به حیث معاون های حزب ملی ترقی مردم افغانستان تبریک گفته پیروزی های بیشتر شان آرزو ی همیشه گی ماست


از سوی شورای رهبری ، اعضا و هوادار های حزب ملی ترقی مردم افغانستان در امریکا

 

 

پیام شادباش شورای کشوری فنلند حزب ملی ترقی مردم افغانستان
به مناسبت تدویرموفقانه کنگره حزبکنگره حزب ملی ترقی مردم افغانستان نهم اگست سال روان ترسایی درشهر ابل با موفقیت برگزارگردید. کنگره در فضای آزاد و دموکراتیک برنامه واساسنامه حزب ، بیرق و نشان حزبی را تصویب نمود . کنگره همچنان دربخش دیگرکارخویش اعضای شورای مرکزی ، رییس حزب و معاونین رییس حزب را با اتفاق آرا انتحاب نمود .
شورای کشوری فنلند حزب ملی ترقی مردم افغانستان  به مناسبت این رویداد عظیم سیاسی و تاریخی بهترین تبریکات وشادباش های خویش را به رفیق ٰبو هاند داکتر راوش رییس حزب؛ و رفقا عبدالرشید آرین و عبدالحفیظ نورستانی معاونین ، اعضای بیوروی اجراییه ، دارالانشا ، اعضای شورای مرکزی وهمه اعضای پرافتخار حزب ملی ترقی مردم افغانستان  ابراز داشته اعلام می نمایم که از تمام فیصله های کنگره همه جانبه بشتیبانی نموده؛  و در راه تحقق آن از هیج گونه سعی و تلاش دریغ نمیورزیم.عبدالرحیم لطیف زی
رییس شورای کشوری فنلند حزب ملی ترقی مردم افغانستان

 

 

 

پیام تبریکیه شورای ولایتی غور حزب ملی ترقی مردم افغانستان

 

رییس واعضای شورای ولایتی غورحزب ملی ترقی مردم افغانستان تدویرموفقانه کنگره حزب را به تمام رفقای حزب درسراسر کشور و خارج کشور ، رییس معاونین و اعضای دارالانشا حزب تبریک گفته وحدت وپیروزی رفقا را از خداوند ج استدعا داریم.

 

پیام شادباش شورای کشوری المان حزب ملی ترقی مردم افغانستا ن

بمناسبت برگزاری کنگره با شکوه ، وبخاطر دفاع وپشتیبانی از مصوبات کنگره حزب ملی ترقی مردم افغانستان


شورای کشوری المان حزب ملی ترقی مردم افغانستان  ، تدویر کنگره با شکوه حزب ملی ترقی مردم افغانستان را برای هیات رهبری ،اعضای حزب وکلیه ترقیخواهان وطندوست تبریک وتهنیت گفته از فیصله ها ومصوبات آن پشتیبانی نموده ، و درعمل آنرا تحقق میبخشد .
حزب ملی ترقی مردم افغانستان ادامه دهنده سنن مبارزات تاریخی مردم افغانستان ، بخاطر ترقی وعدالت ،صلح وآزادی از بدو تشکل خود درهمسویی با احزاب وسازمان های ترقی خواه وعدالت پسند در داخل وخارج کشوربه مبارزات وفعالیت وطنپرستانه وپیگیر پرداخته است که در راستای اهداف ملی ومترقی ، به موفقیت های بزرگ ، بخصوص وحدت نیروهای ترقیخواه وتدویر کنگره باشکوه نایل گردیده است.
کنگره حزب ملی ترقی مردم افغانستان در شرایطی بر گزار گردید که وحدت نیروهای ملی دموکرات منحیث یک ضرورت تا ریخی وحضور وطنپرستان واقعی در مبارزه برای نجات کشور وسعادت مردم افغانستان یک امر ضروریست .
کنگره حزب ملی ترقی مردم افغانستان با تدویر کنگره با شکوه یکبار دیگر ثابت کرد که حزب ملی ترقی مردم افغانستان جایگاه کلیه وطنپرستان ، ترقیخواهان ودادخواهان عدالت پسند است که به آزادی ، عدالت ونجات مردم از بدبختی ورفاه هموطنان باورمند اند .
چنانچه در بخشی از قطعنامه کنگره با شکوه آمده است که «اصول واهداف حزب ما چه در سطح ملی وچه در پهنه بین المللی پاسخگوی روند سیاسی موجود وغنی از تجربیات تاریخی جنبش ترقی خواهانه وعدالتخواه میهن ماست .
بنا بر آن ، شورای کشوری المان حزب ملی ترقی مردم افغانستان در حالی که یکبار دیگر پشتیبانی خود را از مصوبات وفیصله های کنگره با شکوه حزب ملی ترقی مردم افغانستان ابراز داشته ، گزینش محترم  رفیق محمد داوود راوش را بحیث رییس ،محترم  رفیق عبدالرشید آرین و محترم زفیق عبدالحفیظ نورستانی را بحیث معاونین حزب ملی ترقی مردم افغانستان تبریک گفته موفقیتهای بزرگی برای شان آرزو میکند .

عبدالاحد شفیعی
رییس شورای کشوری المان حزب ملی ترقی مردم افغانستان

 

پیام تبریکی شورای ولایتی بلخ حزب ملی ترقی افغانستان

تدویر موفقانه کنگره باشکوه حزب را به همه رفقای گران ارج ، و به مردم شرافتمند ترقی خواه و دموکرات افغانستان مبارک باد عرض نموده ؛ و امید موفقیت های بیشتر .

اکرم عظیمی

 

 

پیام شادباش و شورای کشوری بلجیم حزب ملی ترقی مردم افغانستان

 

 

پیام تبریکیه شورای ولایتی بدخشان حزب ملی ترقی مردم افغانستان

 

 

بخاطر دفاع و پشتیبانی از مصوبات کنگره با شکوه

پیام شورای کشوری هالند حزب ملی ترقی مردم افغانستان به مناسبت تدویرکنگره با شکوه حزب ملی ترقی مردم افغانستان

 

خوشبختانه حزب ملی ترقی مردم اففانستان روز جمعه نزدهم ماه اسد ۱۳۹۷ خورشیدی برابر با دهم ماه اگست   ۲۰۱۸ترسایی در شهر کابل تدویر یافت. سازمان حزبی هالند، حزب ملی ترقی مردم افغانستان تدویر کنگره با شکوه حزب ملی ترقی مردم افغانستان را برای هیات رهبری، اعضای حزب و کلیه ترقیخواهان وطندوست تبریک و تهنیت گفتهِ  از فیصله ها و مصوبات آن پشتیبانی نموده و در عمل آنرا تحقق میبخشد. حزب ملی ترقی مردم افغانستان یکی از احزاب سیاسی در افغانستان هست که دارای پیشینه و تاریخ پربار مبارزات و کارنامه های مشترک سیاسی است و در تاریخ جنبش های آزادی بخش میهن ما دارای افتخارات و از جایگاهی ویژه برخوردار بوده و همواره دستآورد های با ارزش را برای میهن، مردم و وطن ما به ارمغان آورده که میتوان به آن مباهات کرد. حزب ملی ترقی مردم افغانستان کانون همبسته گی، عدالت خواهی و اتحاد داوطلبانه شهروندانیست که بخاطر حفظ و دفاع از منافع علیای کشور، ایجاد جامعه مرفه، دموکراتیک، متمدن، عادلانه، متجدد و پیشرفته مبارزه میکند. حزب ملی ترقی مردم افغانستان مخالف هر گونه گرایشهای راست و چپ افراطی بوده و مبارزه با آن را در همه عرصه ها وظیفه خویش میداند. حزب ملی ترقی مردم افغانستان ادامه دهنده سنن مبارزات تاریخی مردم افغانستان، بخاطر ترقی وعدالت، صلح و آزادی از بدو تشکل خود در همسویی با احزاب و سازمانهای ترقیخواه و عدالت پسند در داخل و خارج کشور به مبارزات و فعالیت وطنپرستانه و پیگیر پرداخته است که در راستای اهداف ملی و مترقی، به موفقیتهای بزرگ، بخصوص وحدت نیروهای ترقیخواه و تدویر کنگره باشکوه نایل گردیده است. در حالت کنونی که وحدت نیروهای ملی دموکرات منحیث یک ضرورت تاریخی و حضور وطنپرستان واقعی در مبارزه برای نجات کشور و سعادت مردم افغانستان یک امر ضروریست، کنگره حزب ملی ترقی مردم افغانستان بر گزار گردید. تدویر کنگره با شکوه حزب ما یکبار دیگر ثابت کرد که حزب ملی ترقی مردم افغانستان جایگاه کلیه وطنپرستان، ترقیخواهان و دادخواهان عدالت پسند است که به آزادی، عدالت اجتماعی و نجات مردم از بد بختی و رفاه هموطنان باورمند اند. شورای کشوری هالند حزب ملی ترقی مردم افغانستان در حالیکه یکبار دیگر پشتیبانی خود را از مصوبات و فیصله های کنگره با شکوه حزب ملی ترقی مردم افغانستان ابراز داشته، گزینش  پوهاند محمد داوود راوش را بحیث رییس ،و محترم  رزفیق عبدالرشید آرین و محترم  رفیق عبدالحفیظ نورستانی را بحیث معاونین حزب ملی ترقی مردم افغانستان تبریک گفته موفقیتهای بزرگی برای شان آرزو میکند.

 

محمد سرور زهتاب

رییس شورای کشوری هالند حزب ملی ترقی مردم افغانستان

 

 

دافغانستان دخلګو دترقي ملي ګوند  دکندهار ولایتي ګوندی شورا لخوا د گوند دبریالۍ کنګری دجوړیدو په مو خه دمبارکۍ پیغام !

نیټه ٢٠ ؛ ٥ ؛ ١٣٩٧
دکندهار ولایتی ګوندی شورا دافغانستان دخلګو دترقي ملي ګوند د١٩ ـ ٥ـ ١٣٩٧ نیټی دپر تمیني کنګری دبریالی دایریدو له امله دګوند مرکزی شورا ټول محترم مشرتابه او دهیواد په داخل او بهر کی ټولو ګوندی شوراګانو ته دزړه له تله مبارکی وایو .


د کندهار ولایتی ګوندی شورا رییس

 

پیام شادباش و جانبداری شورای کشوری سویس

شورای کشوری سویس تدویرموفقانه کنگـره با شکوه حزب ملی ترقی مردم افغانستان ، پیام پُرمحتوای کنگــره ، فیصله ها وتصامیم آن را شاد باش گفته ، انتخاب رفیق گــرانقدر داوود راوش را بحیث رئیس و رفقای محترم رشیدآرین و حفیظ  نورستانی را بحیث معاونین حزب و تمام رفقای منتخب کنگـره تبریک گفته ، برای شان در رهبری وسمتدهی حزب در راه خدمت به مردم رنجدیده و کشور جنگـزده ما پیروزی آرزو میدارد .

سلیم سلیمی 

رییس شورای  کشوری سویس  حزب ملی ترقی مردم افغانستان

 

 

با تدویر موفقانه کنگره تاریخی حزب ملی ترقی مردم افغانستان ، سازمانها حزبی از داخل کشور، و سازمانهای برون مرزی حزب با ارسال پیام های شادباش همصدا جانبداری شانرا از تصامیم کنگره ابراز نمودند.

دراینجا شما پیام های شادباش از :

شورای کشوری فنلند ح م ت م ا، شورای کشوری اتریش ح م ت م ا، شورای کشوری المان ح م ت م ا، شورای کشوری سویس ح م ت م ا، شورای کشوری ناروی ح م ت م ا ، شورای کشوری هالند ح م ت م ا، شورای کشوری بلجیم ح م ت م ا، شورای ح م ت م ا مقیم پیشاور، شورای رهبری اعضا و هواداران ح م ت م ا در امریکا.

و :

شورای شهر کابل ح م ت م ا، شورای ولایتی قندهار ح م ت م ا، شورای ولایتی ننگرهار ح م ت م ا ، شورای ولایتی زابل ح م ت م ا ، شورای ولایتی بلخ ح م ت م ا، شورای ولایتی غور ح م ت م ا، شورای ولایتی بدخشان ح م ت م ا، شورای شهری قندهار ح م ت م ا ، را مطالعه فرمایید.ـ بامداد

 گزارش اساسی کنگره ماه اسد حزب ملی ترقی ملی  مردم افغانستان

رفقای عزیز وگرانقدر،

درادامه نشرگزارشات مربوط به کنگره تاریخی حزب ملی ترقی مردم افغانستان ، اینک بخش هایی ازگزارش اساسی کنگره که توسط رفیق پوهاند داکتر داوود راوش رییس حزب به شرکت کننده گان کنگره پیشکش شد را خدمت تان به نشرمی رسانیم. ـ بامداد

 

« بنام خداوند جان و خرد ،

دګران اوسرلوړی افغانستان دپرمختک او داجتماعی عدالت دتامینولو دخلګو ملی ترقی ګوند په لورخپل اساسی ګزارش، دتاسو قدرمنو استازیواومشرانو، اودکنګری تولو ګدونکونکو په اجازه وړاندی کوم .

درنو مګروګرانو استازیو اودکنګری میلمنو!

به خاطراحترام و ارج گذاری به رفقای که امروز دربین ما نیستند ، شهدای ملکی وطن ، و قوای دفاعی وامنیتی کشوربه پاایستاده و یک دقیقه سکوت نمایید.

 دوستان ومهمانان عزیز،

اعضای حزب ملی ترقی مردم افغانستان،

خواهران وبرادران ارجمند !

افتخاربس بزرگ برای همه ایی ماست که امروز بعد ازگذشت چند سال کنگره حزب خویش را تدویر، و سرنوشت خویش ، و سرنوشت حزب خود را با بااهمیت ترین تصامیم و فیصله ها رقم میزنیم .

این یک جلسه با اهمیت است که ما با ادای مسوولیت بزرگ ،گذشته خویش را به بررسی می گیریم، وبا درس ها و تجارب آن جهات مختلف کار، مبارزه و فعالیت  درون حزبی ، سیاست عملی حزب ما را در کوتاه مدت و درازمدت تعین و مشخص می نمایم. ما با احساس مسوولیت بزرگ ، کاراترین ها، با ابتکار ترین ها و فعالترین ها  را در رهبری حزب خویش انتخاب می نمایم تا آنان انجام همه وظایف را که کنگره امروزی ما معین میسازد، با ادا مسوولیت ، با وجدان پاک،  صداقت و تعهد حزبی رهبری نموده ،انجام دهند.

دوستان و رفقای عزیز،

نباید فراموش نمایم که ما با افتخار بزرگ  ادامه دهنده گان جنبش ملی وترقی خواه، آزادی دوست، روشنگرکشور ، از جنبش مشروطیت اول ، دوم، ویش زلمیان و نهضت ترقی خواهان  دهه ۶۰ تا امروزهستیم.

ما ادامه دهنده گان تاریخ آن مبارزات جنبش ملی دموکراتیک وترقی خواهانه درافغانستان هستیم که مشحون از فداکاری های جانبازانه رادمردانی است ، که با فهم و درک درست از نیازمندی های مردم ، با اهداف مقدس یعنی مشروطیت،  آزادی ملی واستقلال کشور رزمیده اند.

این جنبش بیشتر از یک قرن قبل هسته گذاری شد وما امروز با اهداف بزرگ تر و پیشرونده تر آرمانهای و رویاهای ملت ومردم را درشرایط کنونی تمثیل، و برای تعمیل آن کار ومبارزه هدفمند می نماییم.  

این آرمان ها و رویا ها جزکار و مبارزه بخاطر تحقق عدالت اجتماعی ، تامین ترقی و پیشرفت کشور،  داشتن حق حیات و زنده گی مصوون تحت حاکمیت  قانون ، حفظ  وتضمین ارزش های قانون اساسی  میباشند ، که درفش افتخارات آنانرا ما وحزب ما بدوش می کشیم .ما مسوولانه تر ازهر زمان دیگر به ختم جنگ می اندیشیم که ملت ما بیش از چهل سال قربانی میدهـد و خون فرزندان آن هرساعت و روز ریخته می شوند وتن های خونین شان نقش زمین می گردد.

دوستان و رفقای گرامی،

 به جا می دانم تا دراین همایش که آبدیده ترین و آگاه ترین پیکارجویان جنبش دموکراتیک و روشنگر معاصر حضوربهم رسانیده اند، ازبزرگ مردان مبارز مانند چون:  مولوی عبدالروف قندهاری، تاج محمد بلوچ  ، محمد عثمان پروانی ، محمود طرزی ، ولی محمد خان دروازی، جوهرشاه خان غوربندی ، لعل محمد خان کابلی ، محمد ايوب خان پوپلزايی ، احمد قلی خان چنداولی ، ، غلام محمد خان ميمنه گی ، فيض محمد کاتب هزاره، سيد قاسم خان لغمانی  و ده های دیگریاد نماییم که درطول مبارزات آزادی خواهی  بیش از یک سده گذشته  درتعمیم معارف ،ایجاد رژیم مشروطه ، وتحول درنظام اقتصادی افغانستان می رزمیدند. روح شاه امان الله شاد باد که با اقدامات عملی می خواست کشور را درشاهراه انکشاف و ترقی قراردهد ، و مبارزه علم را در برابر جهل آغاز نمود .

 نام های تحول طلبانی که برای گذار افغانستان ازیک جامعه عقب مانده فیودالی بسوی تحولات مدرن عصر با تفکر واندیشه ترقی خواهانه رزمیده اند چون: دوکتورعبدالرحمن محمودی ، میرغلام محمد غبار ، نورمحمد تره کی ، ببرک کارمل و دیگران که همزمان صدیق شان بودند، ثبت تاریخ تحول طلبی وترقی خواهی افغانستان بوده، مایه افتخار رزمنده گان است که بخاطر رنج های بیکران مردم ستمدیده و زجرکشیده این سرزمین ، تحقق پیشرفت اقتصادی، عدالت اجتماعی و دموکراسی به عهده دارند و ادامه میدهند.

دوستان و همرزمان گرانقدر،

درشرایط کنونی یکی از افتخارات گذشته و سرمشق از درس های گذشته برای امروز و فردا های مان را برجسته  می سازیم  که بزرگان متعهد ، مبارز و پرافتخار دیروز وطن آبایی ما سمبول وحدت ملی کشوربوده ، و درمحدوده جغرافیای افغانستان با اقوام باهم برادر سال های طولانی باهم زیسته اند و دارای منافع مشترک ، آرزوهای  مشترک بوده ، با مشت واحد و هدف ملی و وطنی،  قهرمانانه مبارزه نمودند .

اکنون مابه مثابه یک  حزب فراگیر وسراسری باید باورمند به تساوی حقوق و تامین همه فرصت و امکانات برای همه اقوام کشورخویش باشیم. ما با افتخار و غرور باید برای ملت خویش این پیام واضح را اعلام بداریم که  درمشی و مبارزه ما تفاوت های زبانی ، قومی ، مذهبی وجنسیتی بحیث پدیده های زشت، نفاق برانگیر و خلاف منافع و وفاق ملی مورد نفرت و محکومیت ما قرار دارند. ما حزب انسان های این جامعه هستیم ، نه حزب کدام قوم یا مذهب خاص. 

سعادت انسان این جامعه صرف نظر از رنگ و رخ آن درسرلوحه کار ما قرار دارد. راه سعادت انسان  راه رسیدن به آگاهی وتحقق آگاهی ،  تحقق آزادی  و تفاهم وهمکاری و اعتقاد دریک ملت واحد  درسرزمین واحد است که همه ما بدان تعلق داریم.

 سیاست حزب ما درعرصه روابط خارجی کاملا برخاسته از منافع ملی ونیازهای داخلی جامعه است. ما خواهان آن هستیم که افغانستان  متکی بر منشورسزمان ملل متحد و کنوانسیون ها و میثاق های معتبر بین المللی ازحمایت کشورهای جهان برخوردارباشد تا با تامین صلح و استقرار امنیت و ثبات ،جامعه جهانی در بازسازی کشورما باصداقت ، و بدون ارجحیت برمنافع منطقه وی خویش سهم ومسوولیت خویش را ادا نمایند.

افغانستان با تاٌسف چهار راه عبورمنافع  قدرت های منطقه وی وجهانی بوده که مصایب  فراوان ناشی از آنرا متحمل گردیده است. ما باورداریم که این موقعیت جیواستراتیژیک  وجیوپولتیک کشور اگر با رعایت توازن در روابط بین المللی ومنطقه وی بکارگرفته شود.، می تواند  احیای جیوایکونومیک آن جای رقابت های جنگی را بگیرد. این رقابت برای پیشرفت وترقی مادی ـ تخنیکی افغانستان سرنوشت ساز وامید وارکننده بوده می تواند . بادرنظرداشت کشمکش های جاری جهانی ومنطقه وی ، دورنما و ضرورت احیای سیاست بی طرفی افغانستان به صورت جدی احساس میگردد.

حزب ما قاطعانه بدین عقیده است که سرکوب قطعی تروریستان و دهشت افگنان باید دراولیت کاری دولت قرارداشته باشد، اما همزمان با آن راه حل های سیاسی ودیپلوماتیک که به ختم آبرومندانه  جنگ و توافقات صلح بیانجامد،  ضروری وحایراهمیت بزرگ اند،  زیرا تروریزم به مثابه تهدید جدی جهانی دارای مراکز حمایه وی درممالکی است که یک بخش انظباتی سیاست خارجی شان را وابسته به آن می دانند.

 دراوضاع جاری اصل جنگ وصلح ، یعنی سرکوب سازی ودریافت طرق سیاسی مبارزه با تروریزم باید درسرلوح کار دولت قرارداشته باشد.

حزب ملی ترقی مردم افغانستان بمثابه حزب وحدت خواه که به همه نیروهای ملی ودموکرات مراجعاتی داشته ، ودراین راه گام های استوار را برداشته است،  باورمند است که دربرابرهمه نیروهای ملی ، دموکرات وترقی خواه این  رسالت خطیر تاریخی قراردارد که باید دریک صف متحد با مبارزه برای تغیر تناسب اوضاع به نفع نیروهای ملی و وطن پرست و آرایش جدید درمقابل پدیده های شوم وخطرناک چون مافیای قدرت و مواد مخدر، تروریزم ، زورسالاری ، فساد و بحران بی اعتمادی ناشی از آنها بسیج شوند.

ما درشرایط حساس سیاسی ـ اجتماعی کنونی ، قرارگرفتن همه حلقات و تشکل های سیاسی را در یک خط  واحد سیاسی و عملی برای اثرگزری بر پروسه های سیاسی یک ضرورت بزرگ و حیاتی میدانیم و تآخیر آنرا جفای بزرگ در برابرملت  و در برابر افتخارات مشترک گذشته خویش میدانیم. ما با این هدف بزرگ میتوانیم باسخ مسوولانه برای صدها هزار از نسل جوان و قربانیان جنگ های چهل ساله ارایه نماییم که انتخاب راه و هدف، آنها را درخلای فکری قرارداده است و درجست وجو و انتخاب بهترین و عملی ترین  راه گذار کشوربه شاهراه صلح، ثبات و ترقی سرگردان اند.  

عملی ترین و موثر ترین راه موفقیت آنانی که آرزوی خدمت گذاری صادقانه به وطن و مردم را دارند ، دراتحاد و وحدت صادقانه ، پیوند و نزدیکی و گره زدن توانایی ها نهفته است .مسوولیت عظیم تاریخی به عهده آنانی خواهد بود که بجای این گرایش در صدد چند پارچه گی و دوام تشتت درمیان وطنپرستان در گرداب های تخریش کننده شنا میکنند. همه باید با تصمیم استوار توام با روح بشردوستانه و خدمت گذاری به مردم و درمبارزه دشوار نوسازی کشورسهم بگیرند، تا باشد که از مرحله دشوارکنونی بسوی افق های تابنده و امید بخش  گام برداریم . 

  اتحاد قوت است !

وحدت دبریا ؤ ضامن دی!

دربخش آموزش وضرورت کارفکری ، تسلط بر روان اجتماعی یک سرزمین از راه زورعملی نیست بلکه از راه فهم و دانش می تواند برآن نفوذ کرد وخیر را از شر جدا نمود، و به یک انتخاب بهتر و آگاهانه تر و عملی تر نایل آمد. روشن وغیر قابل انکار است که جهل دشمن واقعی سرزمین ما است وسطح پایین فهم وسواد سبب ساز آن گردیده که چنبرهای فکری قرون وسطی ومنظومه فکری خرافات گرایانه و ارتجاعی بر روان مردمان ما تسلط خویش را حفظ  نماید.

ما بحیث یک سازمان سیاسی روشنگر و ترقی خواه و ممثل نو واندیشه نو، سمبول متبارز فرهنگ و کلتور بالاتر حزب خویش را از نفوذ پدیده های عقب گرایانه مصوون نگهداریم که متاٌسفانه روز تا روز درروان مردم کشور ترویج داده میشوند و با روپوش های دینی، قومی و زبانی اذهان عامه را به گروگان گرفته اند.

برای رهایی مردمان این کشورداشتن مشی فکری با درنظرداشت  نیاز زمان ،شرایط  و امکان میتواند راهگشای بسیج سازی مردم وگروه های باشد که مصمم برسمتدهی مبارزه وپیکارهستند . گرچه بحران تشتت وبی نظمی فکری سراپای جامعه ما را بخودگرفته است. اما می خواهم خطاب به شما نماینده گان منتخب صفوف حزبی بگویم که:  

تا صفوف وکادرهای حزبی با یک خط فکری پیشرونده و روشنگرانه تجهیز نشوند، و یک حسن ارتباط دهنده فکری درساختارتشکیلاتی حزب ، ازصفوف تا رهبری و از رهبری تا صفوف امتداد نیابد، حزب از آسیب پذیری فکری وتشکیلاتی مصوون نخواهد بود .ما باید چنین مصوونیت معنوی را درمیان همه اعضای حزب ایجاد و تقویت کنیم .

خط فکری حزب ما می تواند اشکارا بربنیاد حرکت پیشرونده تاریخ وهیومانیزم ، علم و ترقی در برابر جهل و عقب گرایی ، که حرکت ضد ارتجاع و ضد حرکت های محافظه کارانه است ، استوار باشد. یعنی بربنیاد مهین پرستی ، مردم دوستی ، دفاع از منافع ملی ، دفاع از حقوق بشر و ارزش های جامعه مدنی ، تساوی حقوق همه اقوام  کشور وازمیان برداشتن آن زمینه های استواراست که هنوز سر راه ایجاد فرصت های مناسب دراصل تساوی حقوق مرد و زن این سرزمین پابرجا مانده است .

خط فکری حزب ما را حمایت ازسمتدهی اجتماعی اقتصاد بازارتشکیل می دهد ومحورسیاست اقتصادی ما سعادت انسان است. اقتصاد مختلط سکتور دولتی و خصوصی ، ارتقای نقش سرمایه داران ملی ، مبارزه در راه رفع عقب مانده گی ، حمایت از تمام اشکال مالکیت قانونی و حمایت از مالکیت دولت را در دستور کار فکری ومبارزاتی حزب قرارداده ایم.

درعرصه اجتماعی با مطالعه تاریخ وتحلیل منطقی که درحقیقت برخورد تاریخی منطقی است . بیائید برای ارتقای سطح فهم صفوف وکادهای حزبی از تاریخ کشوربخصوص تاریخ سیاسی جنبش های پیش رونده وترقی خواه ودرماهیت باورمند به تامین عدالت اجتماعی وتحقق دموکراسی توسط احزاب دموکراتیک وترقی خواه ، شناخت دقیق ازحالات جاری کشور،منطقه  و جهان ،  و ارتقای فهم سیاسی از دوست ودشمن کشور برنامه های لازم روی دست گیریم . به خود آموزش فراگیری فن نویسنده گی و قدرت تحلیل حوادث را ، به حیث میراث غنی گذشته حزبی ما،  برکادرهای حزبی توصیه مینمایم.

آن طوری که زنده گی ادامه دارد ، مبارزه دوام دارد.

مبارزه برحق ما که علیه باطل است ومحور آن را صداقت ، پایمردی ، وفا به عهد ، تقوا ، برداشت سالم از شرایط  و اوضاع ، خردگرایی با احساس و اراده آهنین برای رسیدن به جامعه آزاد و آباد ، دموکراتیک و انسان سالار تشکیل میدهد، در بحرتلاطم زمان و زمانه ما اگر زمینه محدودی هم دارد ولی استوار ودریک خط تکاملی تدریجی باز ورق دست ساخته خودمان با سرنشینان نستوه و ناخدایان مصمم به پیش میرود ....

 

 

بروز جمعه مورخ ۱۹ اسد سال روان خورشیدی  در فضای آزاد ، دموکراتیک و مملو از همدلی و صمیمیت برپاشد.

درکنگره اساسنامه ، برنامه، درفش و نشان حزب ازسوی نماینده گان منتخب سازمانهای حزبی از همه شوراهای داخل کشور و سازمان های برون مرزی ازجمله نماینده گان با صلاحیت ومتخب سازمان اروپایی حزب تصویب گردید. درکنگره رییس حزب و معاون های او انتخاب ؛ و اعضای شورای مرکزی حزب برگزیده شدند.

مدیرمسوول و شورای نویسنده تارنمای بامداد به این مناسبت نیکو و رخداد بزرگ سیاسی در زنده گی سازمانی ما بهترین تبریکات و شادباشهای رفیقانه را به رفقا پوهاند دکتر راوش رییس، عبدالرشید آرین و عبدالحفیظ نورستانی معاونین منتخب حزب ، اعضای هیات رهبری و همه اعضای پرافتخار، اگاه و مبارز حزب ملی ترقی مردم افغانستان ، منحیث یک حزب سراسری، ملی ، دادخواه و دموکرات ، و به همه رهروان عدالت اجتماعی ، پیشرفت و سرفرازی مردم زحمتکش و پرغرور کشور ابراز می دارد.

ما دربرنامه های جداگانه اسناد ، مصوبات ، اسناد کنگره ؛ و دیدگاه های سازمان ها واعضای حزب را دراختیار علاقمندان واعضای پرافتخار، اگاه و پابند به اصول و آرمانهای شریفانه و انسانی حزب تقدیم میداریم.

پوهنمل دکتر اسد محسن زاده ، مدیر مسوول تارنمای بامداد

در ادامه می خوانید :

ـ گزارش کمیسیون رسانش و تبلیغ مرکزی حزب در باره  بربایی موفقانه کنگره حزب،

 

Read more...