راه اندازی جلسه سازمان حزبی شهرکسل ـ المان

 

 

بتاریخ ۲۶ مارچ ۲۰۲۳ جلسه سازمان حزبی کسل ( کمیته کشوری المان حزب آبادی افغانستان )  تحت اجندای مشخص تدویر یافت۔
در آغاز جلسه رفیق عبدالاحد شفیعی ، مسوول کمیته حزبی المان حزب آبادی افغانستان در رابطه به محتوی مصوبه تاریخی ۱۸ فبروری ۲۰۲۳  بیروی اجراییه شورای اروپایی صحبت نمود. موصوف در ادامه بر فعالیت های سازمان حزبی کسل  درنگ نموده با برجسته ساختن دستاوردهای رفقا ، کمی ها و کاستی های فعالیت سازمان را برشمرده ، پیشنهادات و راه حل هایی را برای بهبود کار ارایه نمود.
در بخش بعدی جلسه مطابق بند دوم اجندا، در مورد تصفیه حق العضویت ها صحبت به عمل آمده ، وحق العصویت ها تصفیه شد۔
مطابق برنامه کاری جلسه، دربخش انتقادات و یشنهادات رفقا پیشنهاد نمودند که در صورت امکان جلسات ماهوار دایر گردد۔

جلسه با آرزوی بهبود شرایط کنونی کشور و تحقق مصوبات حزبی به پایان رسید۔
              


اشرف راسخ

مسوول سازمان حزبی شهر کسل المان حزب آبادی افغانستان

 

 

بامداد ـ زنده گی سازمانی ـ ۱/ ۲۳ـ ۳۱۰۳ 

 Copyright ©bamdaad 2023