سومین جلسه شورای اروپایی حزب آبادی افغانستان برگزارگردید

 

بتاریخ ۱۹ جون ۲۰۲۲ میلادی سومین جلسه شورای اروپایی حزب آبادی افغانستان از طریق فضای مجازی تدویر یافت.

رفیق صفت اله عملیار با  تکمیل نصاب رسمیت جلسه را اعلام نمود و سه رفیق هریک نسیم سحر ، حنیف ضرابی و سهیلا زحمت را بحیث اعضای هیات تحریر و آجندای جلسه را قرار زیر پیشنهاد |، که به اتفاق آرا مورد تایید قرار گرفت:

۱ ـ تغییر و تکمیل انتخاب هیات رهبری شورای اروپایی ح آ ا.

۲ ـ انتخاب بیروی اجراییه شورای اروپایی ح آ ا .

۳ ـ پیشنهادات ، نظریات و انتقادات.

سپس از رفیق داود رزمیار رییس شورای اروپایی ح آ ا تقاضا بعمل آمد  تا صحبت افتتاحیه خود را در سومین جلسه شورای اروپایی ایراد نمایند . رفیق رزمیار بعد از خوش آمدید به رفقای حاضر جلسه گفتند که در جلسه امروزی اعضای هیات رهبری تکمیل و بیروی اجراییه انتخاب میشوند .

بعداْ رفیق عملیار ماده اول اجندا را قرایت نموده و از رفیق رزمیار خواهش کرد تا  تغییرات و تکمیلات  در هیات رهبری را پیشنهاد و مطرح نمایند.

رفیق رزمیار پیشنهاد نمود که رفقا هریک انجنیر عمرمحسن زاده و ولی زیارمل بحیث معاونان و رفیق صفت اله عملیار بحیث سکرتر مسوول و همزمان معاون شورای اروپایی انتخاب گردند. پیشنهاد رفیق رزمیار به اتفاق آرا مورد تصویب قرار گرفت. 

در بخش دوم اجندا که انتخاب اعضای بیروی اجراییه شورای اروپایی بود بحث های فراوان صورت گرفت . پیرامون این بخش اجندا رفقا هر یک رزمیار ، محسن زاده ، عملیار ، زیارمل ، داود کرنزی ، نسیم سحر ، فیاض عزیز ، سهیلا زحمت ، داکتر نثار صدیقی ، سرور زهتاب و احد شفیعی صحبت نمودند و پیشنهاد زیر به اکثریت آرا مورد تصویب  قرار گرفت.

برعلاوه رییس سه معاون و سکرترمسوول، روسای کشوری المان وهالند و رفیق زلیخا پوپل بحیث اعضای بیروی اجراییه به اکثریت آرا مورد تصویب قرار گرفتند. درپایان  فیصله بعمل آمد که در جلسه بعدی این ترکیب توسعه و تکمیل گردد.

در بخش ماده سوم اجندا رفقا هریک محسن زاده ، شفیعی ، زیارمل ، زلیخا پوپل ، کرنزی ، نسیم سحر ، عملیار و رزمیار صحبت نموده پیشنهادات نظریات و انتقادات خویش را بیان نمودند که بعدا به تفصیل به آن ها پرداخته شده و گزارش میگردد.

رفیق رزمیار در صحبت اختتامیه شان جلسه را مثبت ارزیابی کرد و یادآور شد که در جلسه انتقادات صریح و روشن مطرح شد که نماینده گی  از رشد دموکراسی و پخته گی در سازمان مینماید. 

رفیق رزمیار در پایان سخنرانی اختتامیه خود برای رفقا موفقیت در امور محوله آرزو نموده ختم جلسه را اعلام نمود.

( هیات تحریرجلسه )

بامـداد ـ ۱/ ۲۲ـ۲۷۰۶

Copyright ©bamdaad 2022

 

 

 

هیات تحریرجلسه

گزارش از تدویر جلسه سازمان کشوری ح آ ا در کشور سویدن

 

 بتاریخ ۱۸ جون ۲۰۲۲ ترسایی جلسه سازمان کشوری ح آ ا در کشور سویدن در فضای مجازی تدویر یافت . در این جلسه کمیته رهبری سازمان کشوری ح آ ا در کشور سویدن با ترکیب سه نفر بطور زیر انتخاب شد :

ـ رفیق فیاض عزیز، بحیث رییس ،

ـ رفیق جاوید قیام بحیث معاون،

ـ رفیق بری بحیث سکرتر مسوول ( منشی ) سازمان .

فیصله بعمل آمد تا به زودی جلسه حضوری سازمان کشوری برگزار و مسوولین شعبات تعیین گردند. جلسه در فضای رفیقانه و صمیمانه پایان یافت.

 

بامـداد ـ ۱/ ۲۲ـ۲۴۰۶

Copyright ©bamdaad 2022

 

نشست رییس ، معاونان و سکرتر مسوول شورای اروپایی حزب آبادی افغانستان

 

 رییس ، معاونان و سکرتر مسوول شورای اروپایی بتاریخ ۱ جون ۲۰۲۲ در فضای مجازی تشکیل جلسه نمودند.

برای پیشبرد و تداوم کاری جلسه اجندای ذیل پیشنهاد و تایید گردید:

« بحث پیرامون آماده گی ها برای تدویر جلسه شورای اروپایی ح آ ا بخاطرانتخاب بیروی اجراییه و مسوولان شعبات. »

درآغاز رفیق داود رزمیار رییس شورای اروپایی ح آ ا اشاراتی مبسوطی روی نتایج کارکنفرانس اروپایی مورخ ۷ می ۲۰۲۲ ارایه داده خاطر نشان نمودند که خوشبختانه کنفرانس اروپایی بشکل حضوری و با شرکت ۷۱ نماینده انتخابی شوراهای کشوری درفضای صمیمانه تدویریافته و شورای اروپایی جدید را انتخاب نمودند.

نماینده گان در بحث ها سهم فعال داشته ، طرح ها و نظریات سازنده را بخاطر بهبود کارحزبی و سازمانی ارایه داشتند که قابل ستایش است.

رفیق رزمیار الویت های بهبود کارسیاسی ـ سازمانی را برشمرده ، تقویت دموکراسی درون حزبی، بلند بردن سطح مطالبات ، تقویت اعتماد و روحیه همبستگی رفیقانه ، مراجعه به آرا و پیشنهادات اعضای حزب ، طرح و تطبیق برنامه های مشخص کار سیاسی ـ سازمانی ، تامین نظم و دسپلین حزبی، تقویت کار در بین جامعه مهاجر افغان در اروپا ، بلند بردن سطح آگاهی اعضای حزب ، پابندی به سلسله مراتب و روابط  نیک کاری با مرکزحزب را از شمار وظایف مبرم و موارد اساسی پیشرفت کار در آینده دانست.

سپس رفقا ولی زیارمل ، عمر محسن زاده و صفت الله عملیار به بحث پیرامون اجندای جلسه پرداخته نظریات و پیشنهادات خوشرا ارایه نمودند که بر مبنای آن تدابیرلازم روی تاریخ ، اجندا و میکانیزم انتخابات در جلسه شورای اروپایی اتخاذ گردید.

در اخیر رفیق رزمیار از سهم فعال رفقا در ارایه طرح ها وایده ها حول اجندای جلسه قدردانی نموده ختم جلسه را اعلان نمود.

 

بامـداد ـ ۱/ ۲۲ـ۰۴۰۶

Copyright ©bamdaad 2022

 

تدویر اجلاس مشترک کمیته حزبی و بیروی اجراییه شورای کشوری هالند ح.آ.ا

 

بتاریخ ۸ ماه جون سال ۲۰۲۲ اجلاس مشترک کمیته حزبی و بیروی اجراییه آن تحت اجندای ذیل دایر گردید :

۱ - پشتیبانی از تدویر و تصامیم کنفرانس با شکوه اروپایی ح آ ا مورخ ۷ می سال ۲۰۲۲

۲ - اتخاذ آماده گی های لازم بخاطر تدویر کنفرانس حضوری کادرها و فعالین شورای کشوری هالند در پشتیبانی از کنفرانس حزبی و یکسلسله مسایل تشکیلاتی.

۳- ارایه دیدگاه ها ، پیشنهادها و نقد رفقا در رابطه به گزارش اساسی اجلاس.

جلسه توسط رفیق عباس دهاتی، مسوول تشکیلات کمیته ای حزبی، بعد از دادن راپور تکمیل نصاب جلسه، رسمأ افتتاح شد و بعد از تصویب اجندای آن از رفیق محمد سرور زهتاب، رییس شورای کشوری هالند، تقاضا بعمل آمد تا گزارش اساسی اجلاس را ارایه نماید.

در قسمتی از گزارش آمده است که کنفرانس اروپایی حزب آبادی افغانستان در فضای وحدت عمل ونظر رفیقانه ، همدلی وهمبستگی خاصی تدویر گردید .

کنفرانس وظایف و راهکارهای  معینی را فرا راه شوراهای کشوری قرار داده، کار تشدیدی حزبی ، جلب وجذب قشر جوان بدور ح.آ.ا. ، تحکیم دسیپلین حزبی و اتخاذ تدابیر لازم و برداشتن قدم های معین درجهت رفتن و مسامحه با احزاب همسو و تحول پسند، که در فراخوان کنفرانس نیز ذکر گردیده  وتأکید بعمل آمده است و ما را مکلف به اجرای آن مینماید، در برابر ما قرار داده است . تصویب قطعنامه وفراخوان کنفرانس به اتفاق آرا میتواند همچنان انگیزه ای خوبی درجهت تشدید مسوولیت های بعدی شورا ها منجمله شورای کشوری هالند باشد.

در رابطه به گزارش اساسی رفقا هریک فاروق روستایی ، احسان عمری ، عباس دهاتی ، عبدالرزاق طلوع ، سهیلا زحمت  و روح الله توده یی صحبت نموده ، تایید و پشتیبانی بیدریغ خویش را از تدویر کنفرانس و اجرای مصوبات و فیصله های آن ابراز نمودند .

در ختم جلسه قطعنامه ای در ارتباط به گزارش اساسی  به اتفاق آرا به تصویب رسید .

اجلاس که بساعت ۶ شام آغاز گردیده بود به ساعت ۸:۳۰ شب در فضای رفیقانه و ابراز تعهد در تحقق مصوبات کنفرانس وهمبستگی رفقا به کارش پایان بخشید.

 با عرض تمنیات نیک ورفیقانه،

س. زهتاب

رییس شورای کشوری هالند حزب آبادی افغانستان

 

بامـداد ـ ۱/ ۲۲ـ۰۹۰۶

Copyright ©bamdaad 2022

 

 

راه اندازی کنفرانس اروپایی حزب آبادی افغانستان

 

 

بروز هفتم ماه می سال روان میلادی ، کنفرانس اروپایی حزب آبادی افغانستان با شرکت ۷۱ نماینده  از۹ شورای کشوری، طورحضوری و تحت ریاست رفیق سید طاهر شاه پیکارگر یکی از پیشکسوتان جنبش دادخواهی کشور در شهر آرنهم ـ هالند موفقانه برگزارگردید.

درکارکنفرانس علاوه بر شخصیت های اثرگزار و پیشکسوت جنبش ترقیخواهی کشور، مهمانان گرانقدر نیز شرکت داشتند.

کنفرانس درفضای همدلی و صمیمت رفیقانه با اتفاق آرا شورای جدید اروپایی حزب آبادی افغانستان را انتخاب نمود.

شورای جدید اروپایی درنخستین اجلاس خود به اتفاق آرا رفیق داود رزمیار، شخصیت شناخته شده و با اعتبارجنبش دموکرتیک و دادخواهی کشور را بحیث رییس شورای اروپایی حزب آبادی افغانستان انتخاب نمود.

Read more...