سازمان حزبی نیدرزکسن حزب آبادی افغانستان تشکیل جلسه داد

جلسه نوبتی ربع اول سال جاری سازمان حزبی نیدرزکسن (هانور) حزب آبادی افغانستان با اشتراک همه رفقای ایالت تحت اجندای « تایید از مصوبات مورخ ۲۸ فبروری ۲۰۲۳ بیروی اجراییه شورای اروپایی حزب آبادی افغانستان تدویر یافت.
در ابتدا  متن مصوبه و رهنمود ها جهت تطبیق مندرجات مصوبه توسط مسوول حزبی ایالت نیدرزکسن به رفقا ابلاغ و تشریح گردید که در زمینه تطبیق ان رفقا آماده گی های خویش را ابراز نمودند۔
دربخش بعدی اجندا رفیق عزمی، رفیق کارگرو رفیق پژمان روی اوَضاع کنونی کشور و جنگ اوکرایین به بحث پرداخته وبه سوالات رفقا توسط رفیق عزمی جوابات مقنع ارایه گردید۔
در بخش پیشنهادات وانتقادات ، نظریات رفقا استماع گردید و روی پیشنهادات رفقا به منظور جلب وجذب جوانان به حزب وجوان سازی حزب توسط رفیق مسوول جلسه صحبت همه جانبه صورت پذیرفته ورفقا در زمینه کارتشدیدی را وعده دادند۔
جلسه با پیروزی رفقا در زمینه تطبیق مصوبات بیروی اجراییه حزب ما به پایان رسید۔

  با تقدیم احترام


عبدالغفار شرقی
مسوول سازمان حزبی نیدرزکسن ـ  کمیته حزبی المان حزب آبادی

 

 

بامداد ـ زنده گی سازمانی ـ ۱/ ۲۳ـ ۱۶۰۴ 

Copyright ©bamdaad 2023