جلسه شورای ایالتی بادن ورتیمبیریگ دایرشد

 

بتاریخ ١٢ فبروری ٢٠٢٢ جلسه شورای ایالتی بادن ورتیمبیریگ (Baden-Württemberg) حزب آبادی افغانستان تحت ریاست رفیق منان رزمل از طریق شبکه پالتاک تدویریافت.

در نخست با تکمیل نصاب و اعلان رسمیت جلسه ، اجندای پیشنهادی به اتفاق آرا به تصویب رسید . سپس رفیق رزمل گزارش كار و فعالیت ربع اخیر سال ٢٠٢١ سازمان و پلان كار سال ٢٠٢٢ را به جلسه ارایه نمود. گزارش فعالیت سازمان و پلان کار شورا با درنظرداشت نظریات رفقا به اتفاق آرا مورد  پذیرش قرارگرفت .

درادامه كارجلسه احکام مصوبه (٠٤) مورخ ٢١ دلو ١٤٠٠ خورشیدی كمیته رهبری حزب آبادی افغانستان به اطلاع رفقا رسانیده شد. سپس احکام این مصوبه مورد بحث قرارگرفت. رفقا: جنرال خلیل عنایت، تمیم رحیمی ، فهیم یوسفی، حنیف ضرابی و منان زرمل از تصمیم به موقع رهبری ح آ ا مبنی برتدویركنفرانس شورای اروپایی استقبال نموده ، آنرا یگانه راه حل آزاد و دموكراتیک دانسته و ازآن تایید و پشتیبانی کردند .رفقا همچنان برتطبیق مصوبات مقامات بالایی حزب تاكید نموده ، و مطابق احکام  اساسنامه حزب خود را مكلف به تطبیق آن دانستند.

دراین جلسه حق العضویتهای سازمان تصفیه ، و برای تطبیق پلان كار سال ٢٠٢٢ كه عرصه های مختلف كار و فعالیت سازمان درآن مشخص شده است ، به اتفاق آرا مصوبه ایی به تصویب رسید .

جلسه كه ساعت ۵ بعد ازظهربكارآغاز نموده بود، ساعت ۷ شام به آرزوی صلح و آرامش كشور و بهروزی و موفقیت ح آ ا درفضای خوب رفیقانه به پایان رسید .

 

بامداد ـ زنده گی سازمانی ـ ۱/ ۲۲ـ۱۳۰۲

 Copyright ©bamdaad 2022

 

شورای کشوری سویس تشکیل جلسه داد

 

براساس برنامه کاری شورا، جلسه سازمان حزب آبادی افغانستان درسویس بروز جمعه ۱۱ فبروری سال ۲۰۲۲ ترسایی تحت ریاست رفیق سلیم سلیمی رییس آن شورا برگزارشد.

دراین جلسه که ازطریق شبکه های مجازی تدویریافت، پس از تکمیل نصاب و اعلان رسمیت جلسه اجندای نشست پیشنهاد، و پس ازرایزنی با اتفاق ارا مورد تایید قرارگرفت .

مطابق اجندای تصویب شده رفیق سلیمی گزارشی در باره  فعالیت های شورا ارایه نموده ، و طرح پلان کاری شورا برای سال ۲۰۲۲ را پیشنهاد کرد.

شرکت کننده گان جلسه درباره این طرح به بحث وگفت وگو پرداخته در فضای باز رفیقانه دیدگاه ها و پیشنهادهای شان را در مورد ارایه نمودند. پلان کاری سازمان برای سال ۲۰۲۲ با اتفاق آرا به تصویب رسید.

درادامه کارجلسه احکام مصوبه ( ۰۴ ) کمیته رهبری حزب آبادی افغانستان مورخ ۲۱ دلو ۱۴۰۰ خورشیدی ، به اطلاع رفقا رسانیده شد . در جریان بحث روی این مصوبه ، رفقا استقبال خود را از این تصمیم بموقع هیات رهبری حزب ابراز داشته ، خاطر نشان ساختند که تدویرکنفرانس شورای اروپایی یگانه راه حل دموکراتیک برای مشکل سازمان اروپایی حزب میباشد.

درجلسه رفقا روی پابندی به اصول سازمانی و مرامی حزب ، شرکت منظم درفعالیت های سازمانهای مربوطه حزبی ، پرداخت به موقع حق العضویتها ، پیاده نمودن تصامیم کولکتیف رهبری حزب صحبت نموده ، پابندی به این تعهدات سازمانی را از جمله مکلفیت های هرعضو حزب خواندند.

دراین جلسه حق العضویت های سازمان تصفیه ، و رفقا هریک سلیم سلیمی، جنرال عبدالصبورناظری ، نعیم رزمیار، نقیب عزیزی و جعفر سید دیدگاه ها و پیشنهادات شانرا مطرح نمودند.

جلسه به آرزوی بهروزی مردم آفغانستان ، رشد و استحکام حزب آبادی افغانستان و صلح جهانی در فضای صمیمت وهمدلی پایان یافت .

 

بامداد ـ زنده گی سازمانی ـ ۱/ ۲۲ـ۱۲۰۲

 Copyright ©bamdaad 2022

 

شورای ولایتی نورد بربانت ـ شورای کشوری هالند ، تشکیل جلسه داد

 

جلسه ربع چهارم سال ۲۰۲۱ شورای ولایتی نورد بربانت  (Noord-Brabant ) بتاریخ   ۶جنوری۲۰۲۲  ترسایی بساعت ۱۹:۳۰ بجه شام با اعلان تکمیل نصاب توسط منشی شورا، تدویریافت . در نخست برنامه کاری نشست پیشنهاد ، و مورد تایید قرارگرفت .

مطابق بند اول اجندا ، رفیق انجینر فاروق روستایی گزارش کارکردهای سیاسی ، اجتماعی و اقتصادی شورا با برشمردن کارهای مثبت و کاستی ها ، و تدابیر برای بهبود کار سیاسی ـ سازمانی را پیشکش نمود،  که مورد تایید رفقا قرار گرفت .

در ادامه کار جلسه وضع سیاسی ، اقتصادی و نابسامانی های موجود کشور درهمه عرصه ها ، خصوصا آزادی های مدنی ، مراعات حقوق بشر، به حاشیه بردن روزمره زنان ، بستن مکاتب و دانشگاها خصوصا بروی دختران وطن ، بیکاری ، فقر وهمچنان مداخلات مستقیم پاکستان ، ایران ، غربی ها  وغیره بعد از تاریخ ۱۵ اگست ۲۰۲۱ ترسایی توسط رفیق روستايی منشی شورا مورد بررسی قرارگرفت. صحبت هایی رفیق روستایی با تایید و جانبداری حاضرین  جلسه روبرو شد .

با تکیه برسنت یادو بود ازجنبش ها و شخصیت های دادخواه و اثرگذارکشور و جهان ، اینبار در نشست شورای نورد بربانت از شخصیت و کارنامه های زنده یاد رفیق ببرک کارمل یاد به عمل آمد.

درجسله رفیق انجینرعبدالرازق طلوع ، در باره سجایای انقلابی ، شخصیت ، اندیشه و مبارزات دلیرانه و بسیچ  کننده رفیق کارمل صحبت نمود.

در بخش بعدی جلسه رفیق سیده طلوع درباره اهمیت پرداخت منظم  و بموقع حق العضویت ها منحیث مسوولیت سیاسی و سازمانی اعضای حزب صحبت ، و از آن منحیث یک اقدام مهم برای رشد کار سیاسی ـ سازمانی یاد نمود.

موصوف گزارش همه جانبه ازجمع آوری حق العضویت و اعانه های یکساله درشورای نورد بربانت ( شورای کشوری هالند حزب آبادی افغانستان ) را پیشکش نموده، و به پرسش های رفقا در مورد پاسخ مقنع ارایه نمود.

در بخش پیشنهادات، سوالات و نظريات بخاطر رشد و موثریت هرچه بیشتر کار شورا  رفقا هریک : دکتر صدیقی ، احسان عمری ، هوسی توده یی ، انجینر رزاق طلوع  و انجینر فاروق روستایی دیدگاه های شانرا پیشکش نمودند.

جلسه درفضای اعتماد رفیقانه ، همدلی و تعهد به اصول و آرمانهای شریفانه حزب آبادی افغانستان و درنظرداشت شرایط موجود کشور، به آرزوی سلامتی و سرفرازی رفقا، جامعه مهاجرافغان درهالند  و مردم زحمتکش و آزاده افغانستان بساعت ۲۳:۳۰ شام موفقانه به کار خود پایان بخشید.

زنده و سربلند باد آفغانستان !

مسحتکم باد وحدت ملی و مبارزه مشترک مردم افغانستان بخاطر صلح ، عدالت، آزادی و پیشرفت اجتماعی !

 

بامداد ـ زنده گی سازمانی ـ ۲/ ۲۲ـ۱۵۰۱

Copyright ©bamdaad 2022

 

جلسه فوق العاده روسای شوراهای کشوری برگزار شد

بتاریخ ٤ فبروری ٢٠٢٢ ترسایی جلسه فوق العاده روسای شوراهای کشوری ازطریق فضای مجازی زووم تحت ریاست مسوول هماهنگی امورحزبی در اروپا تدویر یافت .
دركارجلسه روسای شوراهای کشوری حزب آبادی افغانستان در المان ، هالند ، اتریش ، فینلند ، سویس ، بلجیم ، ناروی ، وهمکاران هماهنگ کننده امورحزبی کشورهای اروپایی شركت نموده بودند كه پس از تكمیل نصاب و اعلان مشروعیت ، جلسه مطابق به اجندای تصویب شده بكار خود ادامه داد .
مسوول هماهنگی امورحزبی كشورهای اروپایی گزارش مفصل روی تدویر به اصطلاح جلسه فوق العاده شورای اروپایی كه بتاریخ ٢٠٢٢/١/٢٩ ترسایی درمغایرت با مواد مصوبه مورخ ٦ سنبله ١٤٠٠خورشیدی مقام محترم دارالانشا حزب آبادی افغانستان ، و سوتعبیر از مندرجات آن دایر گردیده بود به جلسه ارایه نموده ، توجه روسای شوراهای کشوری درمورد جلسه نامنهاد مذكور كه در تناقص صریح با احكام اساسنامه حزب آبادی افغانستان بود، را مبذول نمود .
روسای شوراهای کشوری درجلسه روی موضوع به بحث و گفت وگو پرداخته ، طرح مصوبه و نامه اعتراضی را در مورد تقبیح  و رد جلسه مذكور به اتفاق ارا تایید و تصویب نمودند .
در اخیركارجلسه مسوول هماهنگی امورحزبی كارجلسه را ارزیابی ، و از سهمگیری فعال و گسترده رفقای شركت كننده در جلسه ستایش بعمل آورد.

 

بامداد ـ زنده گی سازمانی ـ ۱/ ۲۲ـ۰۸۰۲

Copyright ©bamdaad 2022

 

شورای ولایتی هالند جنوبی تشکیل جلسه داد

 

بروز۲۹ دسمبر۲۰۲۱ ترسایی شورای ولایتی هالند جنوبی (Zuid-Holland)  تشکیل جلسه داد.با اعلان تکمیل نصاب جلسه ، برنامه کاری نشست ارایه ، و پس از رایزنی مورد تایید قرار گرفت .

در نخست ، گزارش ارایه شده توسط مسوول سازمان مورد بحث قرارگرفته ، به اتفاق ارا تایید شد.

در ادامه کار اجلاس رفقا نوراحمد نور و ولی محمد زیارمل در رابطه به وضع سیاسی و نظامی کشور صحبت ، و معلومات همه جانبه را ارایه نمودند. پیرامون این گزارش بحث و تبادل نظر صورت گرفته و رفقا مصطفی روزبه و سرور زهتاب روی موضوع صحبت ، و دیدگاه های شانرا شریک ساختند.

در جلسه حق العضویت ها تصفیه ، و از ابتکارات امدادی رفقا ، بخصوص داکترمهوش که مبلغ ۸۰۰ یورو به رفقای آسیب رسیده  قریه گیلان (ولایت غزنی ) کمک نمود است تقدیر بعمل آمد . جلسه که ساعت ۷ شام آغاز گردیده بود بساعت ۹ شب بکارش پایان بخشید.

 

 

بامداد ـ زنده گی سازمانی ـ ۱/ ۲۲ـ۱۴۰۱

 

Copyright ©bamdaad 2022