اساسنامه حزب آبادی افغانستان مصوب کنگره حزب

کابل ـ افغانستان، مورخ ۱۹اسد ۱۳۹۷

 

بسم الله الرحمن الرحیم

فصل اول

اصول عام

ماده اول

 مبنی :

این اساسنامه در پرتو احکام جز (۱) فقره (۲) ماده (۳۵) قانون اساسی ، در روشنایی برنامه حزب آبادی افغانستان بخاطر تنظیم حیات درون حزبی و به مقصد تعریف حقوق، وظایف وصلاحیت های اعضا و ارگان های حزبی وضع گردید.

حزب آبادی افغانستان که منبعد در این سند بنام « حزب » یاد میشود ، سازمان سیاسی مستقل، وطن دوست ترقی خواه است و به جنبش ملی مترقی و دموکراتیک وطن ما تعلق دارد. پایه اجتماعی حزب را اقشار وسیع مردم اعم از روشن فکران کارکنان دولتی و خصوصی، اقشار میانه حال روستایی  دهقانان، کارگران، پیشه وران، کوچیان، مالداران ، متشبسین خصوصی ، تجارملی ،علما و روحانیون تشکیل میدهند.حزب آبادی افغانستان سازمان مستقل ، سیاسی و اتحاد داوطلبانه افغان ها است که بینش و دیدگاه های مشترک شان را درقبال اهداف مرامی و اصول سازمانی که دربرنامه واساسنامه آن انعکاس یافته تشکیل میدهد.

ماده دوم 

اصول

زنده گی تشکیلاتی و سازمانی حزب بر اصول زیرین استوار است :

۱ـ دموکراسی گسترده درون حزبی. مبتنی بر این اصل: که  همه ارگان های رهبری  حزب از پایین تا بالا انتخابی اند، این انتخابات بر مبنای میکانیزم نامزدی آزاد اعضا و رای گیری ، سری، آزاد و مستقیم درصورت اقتضای شرایط رای گیری ، علنی صورت میگیرند.

۲ـ وحدت مرامی. بنا بر این اصل: حزب آبادی افغانستان، حزب برنامه محور است. اعضای آن مکلف اند سیاست ها و تصامیم حزب خود را الی تصمیم جمعی مبنی بر تغیر آنها، اجرا کنند. عضویت در حزب امر فردی است، رهبری حزب امر جمعی است و مسئولیت در اجرا یا عدم اجرای وظایف امر فردی است. حزب توزیع صلاحیت و عدم تمرکز مسئولیت ها را تشویق میکند.

ماده سوم

نصاب جلسات و تصمیم گیری:

۱ـ جلسات ارگان های حزبی با حضور اکثریت اعضا رسمیت می یابد و تصامیم به اکثریت آرای اعضای حاضر در جلسه اتخاذ میشود. مگر اینکه در این اساسنامه طور دیگری تصریح شده باشد.

۲ـ اقلیت مخالف بطور جمعی وهر عضو بصورت انفرادی حق دارد طرح پیشنهادی خود را بمنظور تغیر یا تعدیل تصامیم اتخاذ شده در جلسه، به ارگان بالایی ارایه کند.

۳ـ هیچ عضوحزب نمی تواند مانع  اجرا ی فیصله های جمعی گردد. فیصله های که مطابق احکام این اساسنامه اتخاذ میگردند، مرعی الاجرا میباشد.

ماده چهارم

تساوی رای:

۱ـ اعضای ارگان های حزبی وسایرساختارهای حزب  بشمول روسا مسوولین  هنگام بحث روی مسایل مطروحه در جلسه و اتخاذ تصمیم دارای حقوق مساوی و یکسان و دارای حق یک رای میباشند.

۲ـ جلسات ارگان های رهبری کننده، توسط رییس و در صورت غیابت رییس، یکی از معاونین رییس پیشبرده میشوند.

فصل دوم

شرایط عضویت، حقوق

و مکلفیت های اعضأ

ماده پنجم

شرایط عضویت:

عضویت در حزب داوطبانه میباشد. هر تبعه افغانستان که سن قانونی ( هجده سالگی ) را تکمیل  و عضو کدام حزب سیاسی دیگرنباشد، برنامه واساسنامه حزب را قبول نموده، حق العضویت بپردازد و درجلسات  یکی از گروپ های حزبی فعالانه شرکت ورزد و ازجانب محاکم به حرمان ازحقوق مدنی محکوم نگردیده باشد عضویت حزب را کسب کرده میتواند.

آنعده افرادی که با حزب دوستی دارند درگروپ علاقمندان حزب درجنب گروپ های حزبی تنظیم میگردند.

ماده ششم

پذیرش به حزب:

۱ـ پذیریش به عضویت حزب بطور انفرادی از طریق گروپ های حزبی و تصویب نهائی ازجانب  شورا های حزبی ولایتی معادل آن وشهرکابل ویابه شوراهای که ازجانب دارالانشا حزب صلاحیت وتفویض میگردد به اکثریت آرای حاضرین جلسه صورت میگیرد.

۲ـ پذیرش جمعی به عضویت حزب از صلاحیت دارالانشا  و وحدت با احزاب سیاسی از صلاحیت بیروی اجراییه میباشد. و تصویب نهایی آن به شورای مرکزی حزب تعلق دارد.استعفا و ترک عضویت حزب عین پروسه پذیرش به عضویت حزب را طی می نماید.

ماده هفتم

تساوی حقوق و وجایب:

همه اعضای حزب صرف نظرازموقف حزبی خویش دربرابراساسنامه حزب دارای حقوق و وجایب مساوی می باشند.

ماده هشتم

حقوق اعضا:

اعضای حزب دارای حقوق ذیل میباشند:

۱ـ ارایه پیشنهاد و ابرازنظرشفاهی و تحریری درمورد مسایل مطروحه سازمانی در جلسات و مطبوعات حزبی مشروط براینکه با اصول حزبی مغایرت نداشته باشد.

۲ـ کاندید نمودن خود و یا دیگران به مقامات حزبی.

۳ـ ابراز آزاد رای به نامزدان مورد نظر خویش به مقامات حزبی.

۴ ـ دفاع از حقوق خویش در تمام جلسات و ارگانهای حزبی بشمول کنگره درصورت اتلاف حقوقش.

۵ـ انتقاد سازنده و مثمر از کار و فعالیت اعضا و ارگان های حزبی.

۶ ـ مستفید شدن از حمایت حزب در امور سیاسی، اجتماعی و فرهنگی.

۷ ـ نامزد شدن با حمایت حزب به کرسی های انتخابی در سطح کشور.

۸ ـ حق آگاهی یافتن ازفعالیت ها و تصامیم ارگان های بالاتر حزبی، حق مطلع شدن از اجراات در رابطه به پیشنهادات و نظریات خود.

۹ ـ انتخاب شدن بحیث رییس حزب صرف برای دو دوره.

ماده نهم

وظایف اعضا:

اعضای حزب دارای وظایف آتی میباشند:

۱ ـ رعایت وعملی نمودن اساسات دین مقدس اسلام، احترام به سایر ادیان، احکام قانون اساسی، قانون احزاب سیاسی وسایر قوانین نافذه کشور و احترام به رسوم وعنعنات پسندیده مردم در زنده گی روزمره.

۲ ـ فعالیت متداوم و خستگی ناپذیر جهت نیل به اهداف مندرج برنامه و رعایت مطالبات اساسنامه حزب.

۳ ـ تبلیغ و توضیح اهداف و سیاست حزب در میان اقشار مختلف مردم و نهاد های اجتماعی، صنفی و فرهنگی.

۴ ـ جلب و جذب افراد به صفوف حزب به منظور تقویت تشکیلاتی و سازمانی، گسترش ساحه تاثیر نفوذ، توسعه و تحکیم پایه های اجتماعی حزب.

۵ ـ پرداخت به موقع حق العضویت و اعانه بخاطرتقویت بنیه مالی حزب، مساعد ساختن زمینه برای  تشویق سایراعضا و هواخواهان حزب دراین مورد.

۶ ـ ارتقای سطح فهم و دانش سیاسی ومسلکی خویش از طریق مطالعه کتب و آثارعلمی سیاسی و ادبی.

۷ ـ مقدم شمردن و ترجیح دادن منافع ملی بر منافع شخصی، گروهی، قومی، سمتی، مذهبی، لسانی و نژادی و مبارزه علیه کلیه مظاهر فراکسیونی و تمایلات انشعاب طلبی و سایر انحرافات.

۸ ـ اطاعت از دساتیر و فیصله های جمعی شوراها و ارگان های حزبی.

۹ ـ مبارزه اصولی به منظوررفع  کمبودی ها و نواقص درکاراعضا و ارگان های حزبی.

۱۰ ـ اجتناب ازهرگونه ابرازنظر که خلاف منافع ملی، پالیسی حزب و وحدت حزبی باشد.

۱۱ ـ حفظ اسرارحزبی .

فصل سوم

ساختار تشکیلاتی ، ارگانهای عالی حزب

ماده دهم

ساختار تشکیلاتی:

ساختار تشکیلاتی حزب قرار آتی است:

۱ ـ کنگره،

۲ ـ شورای مرکزی

۳ ـ بیروی اجراییه،

۴ ـ دارالانشا،

۵ ـ شورای محل ( سازمان اولیه، ناحیه ، شهر ، ولسوالی و ولایت )،

۶ ـ گروپ حزبی .

وظایف وصلاحیت های ارگانهای عالی حزب

ماده یازده هم

 کنگره:

کنگره عالیترین ارگان رهبری کننده حزب است که هر سه سال یک مرتبه به اشتراک حد اقل دو ثلث نماینده گان منتخب کنفرانس های حزبی ولایتی معادل آن وشهرکابل دایر میشود و تصامیم آن بر اساس اکثریت آرای اعضای حاضر اتخاذ میگردد. کنگره فوق العاده بر اساس تصمیم دو ثلث اعضای شورای مرکزی دعوت میگردد.

اعضای کنگره ازطریق انتخابات آزاد، ، سری و مستقیم ودرصورت اقتضای شرایط طورعلنی در کنفرانس های ولایتی حزبی ، معادل آن وشهرکابل انتخاب میشوند. تعداد و نورم نماینده گی برای کنگره و طرزالعمل تدویر انتخابات در کنفرانس های حزبی ازطرف بیروی اجراییه تصویب میگردد.

اعضای شورای مرکزی ازطریق کنفرانس های ولایتی، معادل آن وشهرکابل خارج نورم نماینده گی کاندید گردیده ودرصورتیکه اخذ رای اکثریت به کنگره انتخاب میگردند.

ماده دوازده هم

وظایف و صلاحیت های کنگره:

کنگره دارای وظایف و صلاحیت های ذیل میباشد:

۱ ـ استماع گزارش کار و فعالیت شورای مرکزی واتخاذ تصمیم در زمینه.

۲ ـ تصویب برنامه و اساسنامه حزب.

۳ ـ تعیین تعداد و انتخاب اعضای شورای مرکزی به اکثریت آرای اعضای حاضر درکنگره.

۴ ـ تصویب و تغیر نام ، بیرق و نشان حزب.

۵ ـ تعین جهات عمده سیاست جاری حزب .

ماده سیزد هم

شورای مرکزی:

شورای مرکزی عالیترین ارگان رهبری حزب در فاصله میان دو کنگره بوده و هر سال یکبار جلسه می کند. جلسه فوق العاده شورای مرکزی به تصویب بیروی اجراییه یا پیشنهاد دو ثلث اعضای شورای مرکزی دعوت میگردد.

نصاب جلسات شورای مرکزی با حضور اکثریت اعضا تکمیل و تصامیم آن بر اساس اکثریت  آرای اعضای حاضر اتخاذ میگردد.

ماده چهاردهم

وظایف و صلاحیت های شورای مرکزی:

شورای مرکزی دارای وظایف و صلاحیت های ذیل میباشد:

۱ استماع گزارش کار وفعالیت بیروی اجراییه و اتخاذ تصمیم در زمینه.

۲ تعیین تعداد و انتخاب اعضای بیروی اجراییه، رییس و معاونین حزب از میان اعضای شورای مرکزی به اکثریت آرای اعضای حاضر در جلسه.

۳ اتخاذ تدابیر بخاطر تحقق فیصله های کنگره .

۴ ارتقای برجسته ترین کادرها و فعالین حزب به عضویت شورای مرکزی، در صورتیکه تعداد آنها از ٪۲۰ اعضای شورای مرکزی منتخب کنگره تجاوز نه نماید. سبکدوشی آن عده اعضای شورای مرکزی که در جریان کار شایستگی و لیاقت کاری لازم را از خود تبارز نداده، به فیصله اکثریت  آرای اعضای حاضر در جلسه.

۵ ارایه گزارش کار و فعالیت شورای مرکزی به کنگره حزب .

۶ درصورت ضرورت وارد نمودن بعضی تعدیلات دربرنامه واساسنامه حزب.

ماده پانزدهم

بیروی اجراییه:

بیروی اجراییه ارگان عالی رهبری کننده  حزب در بین دو جلسه شورای مرکزی بوده و در حالات عادی درهر سه ماه یک مرتبه جلسه می نماید. نصاب جلسات بیروی اجراییه با حضور اکثریت اعضا تکمیل و تصمامیم آن بر اساس اکثریت آرای اعضای حاضر اتخاذ میگردد. جلسه فوق العاده بر اساس فیصله دارالانشا یا تقاضای اکثریت اعضای بیروی اجراییه دایر میگردد.

ماده شانزدهم

وظایف و صلاحیت های بیروی اجراییه:

بیروی اجراییه دارای وظایف و صلاحیت های ذیل می باشد:

۱ ـ استماع گزارش کار وفعالیت د ارالانشا و اتخاذ تصمیم در زمینه.

۲ ـ تعین تعداد و انتخاب اعضای دارالانشا از بین اعضای شورای مرکزی.

۳ ـ تصویب طرزالعمل نورم نماینده گی و تدویر کنفرانس ها و انتخابات حزبی.

۴ ـ معرفی نامزد حزبی و یا حمایت از نامزد دیگری  در انتخابات ریاست جمهوری.

۵ ـ تعیین موقف حزب در رابطه به انتخابات و سایر مسایل اهم ملی و بین المللی.

۶ ـ درصورت وحدت با احزاب سیاسی دیگر توسعه شورای مرکزی وبیروی اجراییه ازطریق شورای مرکزی الی ٪۲۰ فیصد.

۷ ـ تعمیل سایر صلاحیت ها جهت تحقق اهداف حزب و مصوبات کنگره و شورای مرکزی به استثنای صلاحیت های خاص شورای مرکزی.

۸ ـ ارایه گزارش کار وفعالیت بیروی اجراییه به جلسه شورای مرکزی.

ماده هفدهم

دارالانشا:

 ۱ ـ دارالانشا متشکل  از رییس ، معاونین و اعضا میباشد.

۲ ـ دارالانشا ارگان رهبری کننده دایماً فعال حزب بوده که امور یومیه حزب را رهبری میکند و از طریق شعبات مرکزی ، شوراهای حزبی را د ر جهت تحقق اهداف مندرج برنامه و مطالبات اساسنامه حزب رهبری می نماید.

۳ ـ دارالانشا درهر(۱۵) روز و در صورت ضرورت بیشتر از آن جلسه می نماید.

۴ ـ تمام فیصله های دارالانشا به اکثریت آرای اعضای حاضر جلسه صورت میگیرد.

ماده هژد هم

وظایف و صلاحیت های دارالانشا:

دارالانشا دارای وظایف و صلاحیت های ذیل می باشد:

۱ ـ اتخاذ تدابیر غرض تحقق به موقع تصامیم و فیصله های حزبی.

۲ ـ رهبری کاروفعالیت شعبات، و شورا های حزبی ولایتی ، معادل آن وشهرکابل  درجهت کار سیاسی، تشکیلاتی ، تبلیغاتی ، مالی و فرهنگی ؛ پذیرش به صفوف حزب وسایرموارد.

۳ ـ معرفی نامزدان حزبی ویا حمایت از نامزدان دیگر در انتخابات ولسی جرگه.

۴ ـ بررسی مسایل مربوط به عواید و مصارف و نظارت از تطبیق طرزالعمل امور مالی حزب.

۵ ـ تامین روابط با سایر احزاب، سازمان ها ی سیاسی و نهاد های جامعه مدنی و ارگان های حکومتی بمنظور تامین شرایط مساعد کار برای سازمان های حزبی جهت عملی نمودن اهداف حزب.

۶ ـ تامین روابط حسنه ومتقابلاً مفید با نهاد های بین المللی بمنظور معرفی حزب در سطح ملی و جهانی.

۷ ـ استماع گزارشات کار و فعالیت شعبات مرکزی و شوراهای ولایتی ، معادل آن وشهرکابل حزب.

۸ ـ توزیح کارت های عضویت حزبی و یا تفویض صلاحیت به شورای های حزبی درزمینه .

۹ ـ صدور مصوبات و رهنمود ها جهت رفع نواقص کار.

۱۰ ـ معرفی کادرها به مقامات حزبی و ارگان های دولتی.

۱۱ ـ رهبری شعبات مرکزی توسط برخی اعضای دارالانشا.

۱۲ ـ ایجاد و الغای شعبات مرکزی و شوراهای ولایتی ،معادل آن و شهرکابل حزب براساس پیشنهاد شعبه تشکیلات.

۱۳ ـ تصویب لوایح وظیفه وی شعبات مرکزی حزبی.

۱۴ ـ تعین مسوولین و اعضای شعبات مرکزی حزب.

۱۵ ـ ایجاد پست های حرفوی ، حزبی تعین کادر ها درآن .

۱۶ ـ تعمیل سایر صلاحیت ها غرض تحقق اهداف برنامه یی حزب به استثنای صلاحیت های اختصاصی بیروی اجراییه.

۱۷ ـ ارایه گزارش کار و فعالیت به بیروی اجراییه حزب.

ماده نزدهم

رییس حزب:

رییس  حزب دارای وظایف آتی می باشد:

۱ ـ ریاست اجلاس کنگره ، شورای مرکزی، بیروی اجراییه و دارالانشا،

۲ ـ نماینده گی از رهبری حزب دراجلاس ملی ،بین المللی ،مقامات حکومتی، احزاب سیاسی، جامعه مدنی سازمانهای بین المللی، ملل متحد وغیره در همآهنگی و آگاهی قبلی دارالانشا،

۳ ـ تامین همآهنگی در کار ارگانهای رهبری کننده حزب،

۴ ـ رهبری کلی امور شعبات مرکزی حزب،

۵ ـ رهبری مستقیم امور مالی حزب.

۶ ـ اعلان موقف حزب در رابطه به مسایل اعم ملی، طبق فیصله بیروی اجراییه وی حزب.

فصل چهارم

شوراهای محلی

ماده بیستم

شورای ولایتی ، معادل آن وشهرکابل:

الف:

شوراهای ولایتی معادل آن وشهرکابل براساس تصویب  دارالانشای حزب ایجاد می شود.

ب:

شوراهای ولایتی ومعادل آن وشهرکابل  که درکنفرانس های مربوطه حزبی انتخاب میگردد ،نظربه کمیت اعضای حزب  از۳ الی ۴۰ تن اعتبار میداشته باشد.درصورت ضرورت شورای مربوط میتواند ٪۲۰ ازبهترین اعضای حزب توسعه داده شود.درصورتیکه اعضای شوراهای موصوف از ۱۵ نفر تجاوز نماید ، بیروی های اجراییه شوراهای مذکورتشکیل  میگردد.

 

 ماده بیست ویکم:

وظایف شوراهای ولایتی  معادل آن وشهرکابل عبارت است از :

۱ ـ تحقق مصوبات دارالانشا و بیروی اجراییه حزب .

۲ ـ رهبری سازمانهای تحت امرش درراستای تحقق فیصله های حزب .

۳ ـ اتخاد تدابیرغرض جذب به صفوف حزب و تبلیغ اهداف حزب دربین مردم .

 ۴ ـ ایجاد شوراهای حزبی ولسوالی ، شهری (بدون شهرکابل )، نواحی .

۵ ـ اتخاذ تدابیرغرض تدویربه موقع جلسات حزبی سازمان های مادون وکنترول ازچگونگی تدویر به موقع جلسات حزبی ازجمع آوری حق العضویت واعانه اعضا وهواخواهان حزب.

۶ ـ ارایه گزارش به دارالانشای حزب .

۷ ـ شوراهای ولایتی ، معادل آن وشهرکابل که بیروی اجراییه نداشته باشند درهر ۱۵ روزجلسات خویش را دایر می نمایند. شوراهای مذکور که دارای بیروی اجراییه اند درهرسه ماه یکبار وبیروهای اجراییه شان درهر ۱۵ روز یکبار و درصورت ضرورت بیش تر از آن جلسه  می نمایند.

۸ ـ شوراهای ولایتی، معادل‌ آن وشهرکابل  مستقیمأ تحت رهبری دارالانشای حزب کارو فعالیت خود را تنظیم نموده شعبات ضروری را ایجاد، سیستم منظم اطلاعات وگزارش دهی را تنظیم می نمایند.

۹ ـ شوراهای ولایتی ، معادل آن وشهرکابل  منحیث نماینده حزب درمحل درانتخابات شورای ملی ، شورای ولایتی، شورای ولسوالی وشاروالی ها نقش فعال را ایفا ؛وکاندیدان حزبی وغیرحزبی را آماده،  وبه دارالانشا جهت تایید معرفی می نمایند.

۱۰ ـ شوراهای ولایتی ، معادل آن وشهرکابل نظربه ضرورت تشکیلاتی درساحه تحت فعالیت اش ، شوراهای ولسوالی ، شهری ونواحی را طی مصوبات ایجاد می نماید.

۱۱ـ شوراهای اروپایی حزب که درشرایط کاملا متفاوت از داخل کشوردر راه تحقق اصول کلی حزب واندیشه های ترقی خواهانه کارمی کند ، فعالیت و ساختارشان را براصول اساسنامه حزب و طرزالعمل جداگانه مصوب دارالانشا درمطابقت با شرایط کشورهای میزبان واتحادیه اروپا عیار می سازد.

ماده بیست و دوم:

شوراهای شهری(بدون کابل)، نواحی وولسوالی :

 

۱ ـ شوراهای شهری ، نواحی وولسوالی نظربه ضرورت طبق مصوبات شورای ولایتی مربوط ایجاد میگردد.

۲ ـ شوراهای نواحی طبق پیشنهاد شورای شهر ومنظوری شورای ولایتی ایجاد میگردد.

۳ ـ وظایف شورای های شهری، نواحی وولسوالی مانند شورای ولایتی درساحه مسئولیت شان بوده، شوراهای نواحی به شورای شهری ، شوراهای شهری وولسوالی به شورای ولایتی گزارشده میباشند.

۴ ـ رهبری شوراهای شهری ، نواحی و ولسوالی درکنفرانس های مربوط انتخاب  و دارای منشی ومعاون میباشند.

۵ ـ درصورت کمیت اعضا می توان بیروهای اجراییه را ایجاد کرد که تعداد آن مطابق کمیت اعضای حزب تعین میگردد که نباید از ۱۵ تن اضافه گردد.

ماده بیست و سوم:

گروپ های حزبی، سازمان اولیه :

۱ ـ گروپ های حزبی ، حلقه اتصال و ارتباط حزب با مردم بوده و براساس محل زیست یا محل کار با تعداد (۳ الی ۱۵) عضو ایجاد میگردد. درصورت ازدیاد اعضا دریک محل ، چند گروپ حزبی تشکیل شده می تواند.

۲ ـ گروپ های حزبی ، دارای منشی و معاون می باشد که از جانب اعضا انتخاب میشوند. گروپ های حزبی در ساحه فعالیت خویش طبق دساتیر مقامات حزبی و مندرجات اساسنامه کار مینماید.

۳ ـ اعضای گروپ های حزبی ، اهداف حزب را در میان مردم و کلکتیف مربوطه توضیح و تبلیغ نموده، جلب وجذب بهترین ها را به صفوف حزب مورد توجه دایمی قرار میدهند.

۴ ـ گروپ های حزبی روابط و مناسبات نزدیک و دوستانه را با شخصیت های ملی و فرهنگی، تجاری و قومی ایجاد و تقویت می بخشد.

۵ ـ درصورتیکه  در یک محل بیش ازسه گروپ  حزبی وجود داشته باشند، سازمان اولیه ایجاد میگردد که شورای رهبری آن درجلسه عمومی سازمان اولیه انتخاب میگردد که دارای منشی و معاون می باشد وتعداد اعضای این شورا مربوط به کمیت اعضای سازمان اولیه بوده ونباید کمتراز سه وبیشتراز هفت نفر باشد. درصورت که تعداد واحد اولیه از ۱۰۰ نفر تجاوزنماید و به اثر پیشنهاد شوراهای مربوطه و فیصله دارالانشای حزب صلاحیت نواحی برایش تفویض میگردد.

۶ ـ سازمانهای اولیه دارای کمیته رهبری بوده ، امورگروپ های حزبی ( درصورت ضرورت سازمانهای شعبوی ) رهبری مینماید.

۷ ـ پذیرش به حزب ، جمع آوری حق العضویت واعانه ، تدویر جلسات گروپی ، ارتقای آموزش اعضای حزب ، تامین ارتباط با مردم درساحه مربوطه ، تبلیغ اهداف حزب ، تحقق مصوبات مقامات مافوق با تهیه پلان های تدابیری، ایجاد گروپهای علاقه مندان  وغیره. ازوظایف سازمان اولیه است،

۸ ـ سازمان اولیه به شوراهای ناحیه ، شهربدون ناحیه و ولسوالی گزارش ده میباشد.

فصل پنجم

احکام متفرقه

ماده بیست و چهارم:

امور مالی:

حزب از جهت مالی متکی است بر :

۱ ـ حق العضویت اعضا که نورم و طرز پرداخت آن توسط طرزالعمل جداگانه دارالانشای حزب  تنظیم میگردد،

۲ ـ اعانه و کمک های مالی اعضا ، علاقه مندان وهوا داران،

۳ ـ عواید نشرات و مطبوعات،

۴ ـ عواید تشبثات اقتصادی.

ماده بیست وپنجم

تشبثات اقتصادی:

حزب همزمان با فعالیت های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی میتواند به ایجاد موسسات تولیدی، تجارتی، تعلیمی ،فرهنگی  مبادرت ورزد.

ماده بیست و ششم

حزب و انتخابات:

حزب به مثابه سازمان فعال سیاسی در تمام رویداد های سیاسی کشور منجمله انتخابات نقش اساسی وفعال گرفته ، کاندیدان مستحق را معرفی ویا با سایر نیروهای ملی ،دموکراتیک وهمسو از کاندید مشخص پشتیبانی مینماید.

۱ ـ هرعضو حزب حق دارد با حمایت حزب بحیث نامزد در انتخابات ریاست جمهوری، ولسی جرگه، شورا های ولایتی، شورا های ولسوالی، شورا های قریه، مجالس شاروالی و شاروال ها شرکت نماید.

۲ ـ اعضای حزب در انتخابات تعهد، تحصیل، تجربه، تخصص، لیاقت و شایسته گی نامزدان را درنظرگرفته ازآنها حمایت می نماید.

۳ ـ نامزد حزب برای انتخابات ریاست جمهوری ازجانب بیروی اجراییه ، نامزدان حزب برای انتخابات ولسی جرگه ازجانب دارالانشا درمشوره با شورا های ولایتی ، معادل آن و شورای شهر کابل و برای انتخابات سایر مقامات و نهاد های انتخابی از جانب شوراهای حزبی مربوط معرفی می شوند.

ماده بیست و هفتم

بیرق، نشان، مهر و ارگان نشراتی

حزب دارای بیرق، نشان، مهر و ارگان نشراتی مشخص خود میباشد. اتخاذ تصمیم در مورد ارگان نشراتی و ممیزات مهر، صلاحیت دارالانشا حزب است.

ماده بیست و هشتم

حزب و جامعه مدنی:

حزب بمنظور پرورش سالم جوانان، زنان و سایر اقشار جامعه و آماده نمودن آنها برای پاسداری از حقوق قانونی شان به ایجاد شورا ها و اتحادیه های مربوطه مساعدت می نماید. حزب استقلال سازمانی ساختار های متعلق به جامعه مدنی را رعایت نموده، آنها را در امور مربوطه یاری و کمک میرساند.

ماده بیست ونهم

مکافات ومجازات:

الف - اعضای حزب در صورت تبارز لیاقت و شایستگی در اجرای وظایف حزبی و مبارزه صادقانه، برجسته در جهت تحقق مندرجات مرامنامه و اساسنامه حزب، بر اساس پیشنهاد شوراهای مربوطه، شعبات مرکزی  و تائید ارگان های رهبری حزب مورد تقدیر قرار میگیرند.

نوع و سطح تقدیر توسط طرزالعمل جداگانه از جانب دارالانشا حزب تعیین و مشخص میگردد.

ب- اعضای حزب نسبت عدم رعایت مطالبات اساسنامه و تخلف از اصول، موازین و دساتیر حزبی ذیلاً تأدیب و مجازات میشوند:

-  توصیه،

-  اخطار.

- اخراج ازعضویت حزب.

چگونگی تادیب و مجازات اعضای حزب توسط طرزالعمل جداگانه از جانب دارالانشا حزب تنظیم و مشخص میگردد.

اعضای شورای مرکزی  که مرتکب تخلفات جدی میگردد عضویت آنها درشورای مرکزی از جانب دارالانشا حزب تعلق واخراج آن به جلسه شورای مرکزی پیشنهاد وشورای مرکزی درزمینه تصمیم اتخاذ می نماید.

ماده سی ام

دفاتر حزبی:

مقر شورای مرکزی حزب در شهر کابل بوده،  دفاتر و نماینده گی های حزبی در واحد های اداری و محلات به پیشنهاد شوراهای ولایتی، معادل آن وشهرکابل ، تشکیلات مرکزی ومنظوری دارالانشا  ایجاد میگردند.

ماده سی و یکم

انحلال حزب:

در صورت بروز اوضاع نامساعد که تداوم کار حزب در جهت تحقق اهداف برنامه  آن ناممکن گردد، موضوع تعلیق قسمی یا کلی فعالیت ها، ختم کاریا انحلال حزب در جلسه فوق العاده شورای مرکزی تحت غور و بررسی قرارگرفته، تصمیم نهایی در زمینه به دو ثلث آرای اعضای حاضر در جلسه اتخاذ ، و موضوع طی اعلامیه رسمی به آگاهی اعضای حزب، سایر هموطنان و وزارت عدلیه رسانیده می شود.

 

بامداد ـ زنده گی سازمانی ـ ۱/ ۱۸ـ ۰۷۰۹

استفاده ازمطالب بامداد با ذکر ماخذ آزاد است.

Copyright ©bamdaad 2018

 

 بسم الله الرحمن الرحیم

برنامه حزب آبادی افغانستان

 مصوب کنگره حزب، کابل ـ افغانستان، مورخ ۱۹اسد ۱۳۹۷ 

 

 مقدمه :

در اوایل قرن ۲۰ م ، مردم افغانستان با اندیشه مشروطه، استقلال،‌ جمهوری، آزادی،‌ ترقی،‌ عدالت و دموکراسی آشنا شدند و برای تشکل و قربانی در این راه کمرهمت بستند.

دورنمای سیاسی و اجتماعی ،‌فرهنگ دست پاک و خدمتگذاری برای وطن مشترک و مستقل،‌ با چشم انداز ترقی و تجدد،‌ درمیان محافل سیاسی راه گشود. حرکت های ترقی خواهانه،‌ محتوای داد خواهانه و اجتماعی کسب نمود و وطن ما از قرون وسطایی به زنده گی مدرن راه یافت. این بیداری سیاسی و اندیشه های ترقی خواهانه و عدالت جویانه مردم افغانستان  و ارزش های مشترک بشریت،‌ میراث  روشنگرانه برای حزب آبادی افغانستان در مبارزه بخاطر استقلال، تجدد،‌عدالت  اجتماعی  و دموکراسی درکشور می باشد.

حزب آبادی افغانستان با الهام ازاندیشه ها و آرمانهای جنبش مشروطه خواهان و تجدد طلبانه سده پیشین کشورما سازمان می یابد که در طی این سده، سنت غنی مبارزه برای آزادی، دموکراسی ، جمهوریت وعدالت اجتماعی را درکشورما پی ریخت ؛ و تلاش برای پیشرفت اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی کشورما را درمرکز تعهد جانبازانه خود قرارداد. حزب ما بی آنکه در صدد احیای سازمانها و جنبش های متعلق به گذشته باشد، به سنن پر افتخار این جنبش ها ارج میگذارد، برای حفظ و تحکیم دستاورد های ملی و تاریخی آن سعی میورزد ، از تجارب آن می آموزد و می کوشد که سیاست ها و عملکرد های خود را با واقعیت های امروزی جهان ، منطقه و روان جامعه ما عیار سازد. حزب بر نسل جوان و بالنده کشور متکی است. ما به آینده درخشان کشور خوشبین هستیم واین آینده به خرد و بازوی توانای نسل جوان کشور ما ساخته میشود.

 مداخلات برخی کشورهای جهان ، گسترش روز افزون تروریزم، خرابی وضع امنیتی، گسترش بی سابقه و مزمن فساد اداری، بی عدالتی لجام گسیخته، وضع ناهنجار اقتصادی، فقر و بیکاری، ازدیاد فاصله میان فقر و ثروت، افزایش تولید و قاچاق مواد مخدر و سیاست های مبهم و ناروشن حکومت دربرابرمداخلات بیگانه، نگرانی عمیق مردم ما را بوجود آورده است.

با وجود تغیرات نسبی که درعرصه های معارف، تحصیلات عالی، مواصلات، مخابرات، انکشاف دهات، قانونگذاری، آزادی بیان وایجاد نیروهای مسلح کشور، دموکراسی، حاکمیت قانون، حکومتداری خوب، حقوق بشر و عدالت اجتماعی؛ طبق توقع مردم عملاً تحقق نیافته است.

این حالت نه تنها ایجاد یک حرکت سرتاسری و ملی رهروان نهضت صلح ،‌ دموکراسی ،‌ ترقی و عدالت اجتماعی را بخاطر بیرون رفت از وضع موجود به عنوان یک ضرورت جدی مطرح میکند،‌ بلکه نیازمندی برای وحدت سرتاسری نیروهای ملی دموکرات را نیز متبارز می سازد. حزب ما با تامین تفاهم با احزاب ملی و دموکرات، می خواهد به خلای ناشی از نبود یک حزب قوی، نیرومند و سرتاسری درکشور پایان بخشد. با درنظرداشت این امرمهم دست صفا، صمیمیت و برادری را برای تامین تفاهم تا سطح وحدت سازمانی برای همه آنها پیش نموده ومی نماید.

حزب ما بخاطر دستیابی به موارد فوق اهداف ذیل را تعقیب مینماید:

الف – در عرصه حاکمیت دولتی و اداره :

۱ـ حمایت از استقلال،‌ حاکمیت ملی، ‌تمامیت ارضی، ‌وحدت ملی  مردم افغانستان،

۲ـ پشتیبانی از نظام قانون اساسی مبتنی بر تفکیک قوای ثلاثه دولت و اصول مردم سالاری،

۳ـ مبارزه برای استقراریک نظام دموکراتیک برمبنای پلورالیزم سیاسی، از طریق ‌برگذاری انتخابات شفاف، ‌عادلانه و ‌دموکراتیک در تمام سطوح ( از شوراهای قریه تا ریاست جمهوری )، جلوگیری از اهمال نفوذ دولت مردان ، ‌گروه های سیاسی و زورمندان در پروسه های انتخاباتی،

۴ـ مبارزه برای ایجاد جامعه مدنی عاری از ظلم و استبداد، ‌تبعیض و خشونت و مبتنی بر عدالت اجتماعی، حفظ کرامت و حقوق انسانی که از اصول بنیادین و زرین قانون اساسی افغانستان است،

۵ـ مبارزه علیه توتالیتریزم ،انحصار قدرت و ثروت درهرشکل و شیوه آن و اهمال هرنوع خشونت به هدف کسب و حفظ قدرت سیاسی،

۶ـ پشتیبانی از حکومتداری خوب، ‌تامین امنیت عامه، افزایش ظرفیت های دولت، تقویت سکتور خدمات اجتماعی و رفاه عامه،

۷ـ تامین انکشاف متوازن ملی،‌ تقسیم عادلانه امکانات انکشافی در بین مناطق و ولایات،

۸ ـ حمایت از تعدیل قانون اساسی به منظور رفع تناقضات و ابهامات موجود در آن و راه گشایی برای ایجاد یک حکومت پاسخگو در برابر پارلمان کشور،

۹ـ مبارزه درجهت تحقق عملی قانون احزاب سیاسی مبنی بر جلوگیری از ‌ایجاد احزاب سیاسی برمبنای قومی، ‌محلی، ‌مذهبی، ‌لسانی و دارای تشکیلات نیمه نظامی وتمویل آنها از منابع خارجی  طبق احکام قانون اساسی و قانون احزاب سیاسی،

۱۰ـ مبارزه غرض پایان دادن به نفوذ احزاب و گروه های سیاسی در اردو، پولیس و امنیت ملی،

۱۱ـ حزب ما درحالی که اساساً مخالف حضور نظامی دابمی نیروهای خارجی درکشور ماست، ‌همکاری بین المللی را برای تضمین امنیت کشور در چارچوب منافع ملی با تعهدات روشن متقابل و میکانیزم های نظارتی توافق شده برای اجرای این تعهدات ضروری می داند،

۱۲ـ ‌پشتیبانی از ایجاد شوراهای انتخابی ولایتی، ‌ولسوالی  و قریه ، ‌تفویض صلاحیت های نظارتی به آنها در حل مسایل محلی، ‌حمایت از انتخابات شاروال ها و مجالس شاروالی ها طبق قانون ،

۱۳ـ حمایت از بازسازی واصلاح اداره دولت در چارچوب یک ستراتیژی ملی از بالا تا پائین، بخصوص باز سازی سیستم عدلی و قضایی، ‌تصفیه اداره از وجود همه عناصر مفسد و قانون شکن به هدف پایان دادن به فساد اداری، جلب حمایت مردم بخاطر تامین حاکمیت قانون،

۱۴ـ مساعی درجهت تحقق سیاست کادری مبتنی بر تحصیل، تجربه، تخصص، لیاقت، کاردانی، تقوی و تعهُد به منافع ملی به هدفِ ایجادِ یک اداره کارا، متخصص و با تجربه، دارای توانایی عرضه خدمات موثر برای مردم.

حزب ما بر اصل بیطرفی، کارایی و مسلکی بودن اداره دولتی تاکید می ورزد. کارکن دولت مجری سیاست حکومت منتخب و خدمت گذارمردم است، نه نماینده و مجری سیاست حزب مربوطه.

 ب - در عرصه تامین صلح و ثبات در کشور:

۱ـ حزب ما خواهان آتش بس و قطع فوری جنگ و خونریزی بیشتر و استقرار صلح عادلانه و عام شمول در افغانستان است. ما از حل مشکلات موجود با مخالفین مسلح داخلی دولت را از طریق سیاسی حمایت نموده و جلب و مشارکت انها  در پروسه های سیاسی افغانستان بشمول اشتراک در انتخابات  نهاد های دولتی با ضمانتهای حقوقی و بر گشتاندن افراد مسلح به زندگی عادی پشتیبانی می نماییم،

۲ ـ حزب از همه تلاش ها در جهت تامین صلح، امنیت  دایمی و بر چیدن اسلحه غیرقانونی بعد از نهائی شدن توافقات صلح، ‌غرض تامین حاکمیت دولتی سرتاسری و ملی در جهت ایجاد فضای باز سیاسی در کشور حمایت می نماید.

 ج - در عرصه نظام حقوقی، حقوق و آزادی های اساسی مردم :

 ۱ـ مبارزه بخاطر استقراردولت قانونی، اصل تفکیک قوای ثلاثه ، برابری هموطنان در برابر قانون و قضا وتطبیق یکسان قوانین بالای همه ، اصل مس.ولیت دولت، جامعه و فرد در برابر همدیگر، حمایت از ایجاد و تحکیم نظام قضایی مستقل، بی طرف  و مسلکی ،

۲ـ مبارزه برای تامین حقوق اساسی و آزادی های فردی مردم که درقانون اساسی کشور تسجیل است،

۳ـ مبارزه در راه تحقق تساوی حقوق سیاسی، اجتماعی و مدنی زنان با مردان ،

۴ـ مبارزه برای تطبیق اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق های بین المللی در این زمینه. مبارزه برای تامین حقوق دموکراتیک مردم و تمین آزادی های سیاسی، اعم از ایجاد و فعالیت احزاب سیاسی، اتحادیه های صنفی، حق تظاهرات و اعتصابات مسالمت آمیز که تابع محدودیت های غیردموکراتیک و موکول به قوانین باز گیرنده نشوند،

۵ـ مبارزه علیه جنایات سازمان یافته و تروریزم. کشت و ترافیک مواد مخدرکه نه تنها یک چالش عمده در برابر تحکیم حاکمیت دولتی و ایجاد اقتصاد سالم است، بلکه فساد و تروریزم را نیز تغذیه میکند. برنامه دولت و جامعه بین المللی برای حل این معضل کافی نیست. دولت باید درکنار تدابیر کیفری و کشت بدیل، حل مشکل آب، بازاریابی برای تولیدات زراعتی، سبسایدی های حد اقل برای کشت بدیل درصورت آفات طبیعی و امراض زراعتی برای دهقانان، فقر زدایی و کاریابی برای جوانان دهات را در برنامه خود درنظر گیرند. حزب ما خواهان آنست که دولت و جامعه بین المللی علیه مافیای پروسس، ترافیک و قاچاق مواد مخدر اقدام جدی نمایند.

 د - در عرصه انکشاف اقتصادی:

 ۱ـ حزب ما از سمتدهی اجتماعی اقتصاد بازار حمایت میکند و درحالیکه اقتصاد بازار را واقعیت عینی سازماندهی کنونی حیات اقتصادی میداند، بدین باور است که انسان و خوشبختی او باید در محور هرگونه سیاست اقتصادی قرار داشته باشد. نسخه اقتصادی جاری با بی عدالتی اجتماعی، بیکاری مزمن، پول پرستی، ثروت اندوزی، جنایت، بحران های اخلاقی و معنوی، تخریب علایق و عواطف انسانی و فروپاشی خانواده و محیط زیست توام است. بنابر این حزب ما خواستار ارتقای نقش انتظامی دولت در اقتصاد بازار، کمک به بخش خصوصی در اشتغال آفرینی، با ثبات سازی، تقویت سکتورتولید کالایی و بسیج تمام ثروت های مردم افغانستان برای پیشرفت و خوشبختی وطن ماست. حزب ما از اعاده اقتدار دولت در عرصه انکشافی یعنی پایه گذاری دولتی که نقش طبیعی خود را در اداره اقتصادی، انباشت مهارت های کاری، ایجاد اشتغال و پی ریزی زیربنای اقتصادی ایفا کند و تمام امکانات کشور را بشمول سکتور خصوصی در جهت سرمایه گذاری عامه بسیج  و سازمان دهد، حمایت میکند. حزب با توجه به عقب مانده گی شدید اقتصادی افغانستان و نیاز به استفاده از ظرفیت های همه سکتورهای اقتصادی و جلب سرمایه گذاری های خارجی جهت رشد سریع نیروهای مولده و ترقی علمی، تخنیکی و فرهنگی، از فکتور مداخله فعال دولت و برنامه ریزی انکشاف اقتصادی و اجتماعی بخصوص در مراحل احیای مجدد زیربنای اقتصادی و ایجاد شبکه های تامینات اجتماعی و رقابت سالم میان سکتور های مختلف پشتیبانی میکند،

۲ ـ مبارزه در راه رفع عقب مانده گی اقتصادی کشور، بسیج مردم و جامعه مدنی در جهت تعمیل برنامه ریزی های کوتاه مدت و درازمدت برای بازسازی افغانستان، با استفاده از تمام ظرفیت های موجود سکتورهای دولتی، مختلط، خصوصی و کوپراتیفی، سرمایه گذاری بیشتر در عرصه های زیر بنایی و منابع طبیعی، زراعت و انکشاف دهات، معارف و خدمات اجتماعی. حمایت از مطالبات اقتصادی معاش گیران و تقویت جنبش سندیکایی،

۳ ـ حمایت از تمام اشکال مالکیت قانونی، مصئونیت قانونی سرمایه های داخلی و خارجی و بهره آنها. حمایت از جلب سرمایه گذاری های خارجی طبق قانون و در مطابقت با منافع انکشافی افغانستان. مطالبه سیاست فعال ایجاد شغل و زمینه های کار به وسیله دولت یا تحت رهبری آن.

۴ ـ حمایت ازمالکیت دولت برمنابع دارای اهمیت استراتیژیک منابع طبیعی زیر زمینی،جنگلات، چراگاه ها، اراضی دولتی، منابع اساسی انرژی، بنادر و خطوط مواصلاتی، دشت ها، منابع آبی و آثار باستانی،

۵ ـ استفاده موثر از منابع نفت وگا ز، مس، آهن و سایر منرال های صنعتی و تشویق سرمایه گذاری های بزرگ، اعم از داخلی و خارجی، در بخش صنایع ثقیل به هدف ایجاد زیربنای پیشرفته اقتصادی و ایجاد زمینه های وسیع کار و اشتغال برای مردم، 

۶ ـ پشتیبانی از ایجاد و گسترش صنایع ملی و صنعتی ساختن کشور با استفاده از دست آورد های علمی و تکنولوژیک معاصر با همکاری سکتورهای دولتی، خصوصی و مختلط و سرمایه گذاری های خارجی،

۷ ـ حمایت از تشویق متشبثین خصوصی، تجار و سرمایه داران ملی در جهت افزایش و توسعه تجارت داخلی و خارجی و مبدل کردن افغانستان به مرکز فعال تجارت منطقه ایی واستفاده از سهولت ها و استندردهای سازمان جهانی تجارت،

۸ ـ حمایت از عصری ساختن متداوم سیستم بانکی کشور، توسعه شبکه خدمات بانکی معاصر، تشویق و تضمین امانات و پس اندازها. مبارزه بخاطر تعمیل سیاست عادلانه مالیاتی مبتنی بر تقلیل مالیات غیرمستقیم و تصاعد مالیات مستقیم و تقسیم عواید برمبنای منافع انکشاف اجتماعی،

۹ـ حمایت از تنظیم بهتر امور زمین داری و حل معضلات آب در جهت رشد و میکانیزه ساختن زراعت، مولد انرژی برق، ایجاد فارم های زراعتی ( دولتی، خصوصی، مختلط و کوپراتیفی) غرض تامین منافع اقشارمختلف زمین داران و دهقانان. مبارزه بخاطر بهبود محیط زیست، حفظ و مراقبت از جنگلات، نسل حیوانات و پرنده گان نادر،

۱۰ـ ترویج نباتات طبی و تولید ادویه بخاطر تامین نیازمندی های ملی، توسعه اقتصاد مالداری و پیشه وری و تشویق سرمایه گذاری ها در بخش صنایع خفیفه دستی و مستظرفه و ایجاد سیستم های بیمه و بانک های حمایت از اقتصاد صنعتی، زراعتی، مالداری و پیشه وری و بازاریابی برای تولیدات آنها،

۱۱ـ حمایت از طرح آبادساختن زمین های بایر و لامزروع و توزیع عادلانه آن به قیمت مناسب برای دهقانان بی زمین و کم زمین، کوچی ها و سکتور خصوصی ،

۱۲ـ حمایت از تامین کشوراز لحاظ انرژی با استفاده ازمنابع داخلی با جلب سرمایه گذاری های داخلی و خارجی و حمایت از رشد و انکشاف صنایع انرژی و صنایع سبک و تولید کننده مواد استهلاکی و غذایی،

۱۳ـ حمایت از مطالعات دورنمایی عامه به منظور استفاده موثر از امکانات ملی و مساعدت های مالی و تخنیکی جهانی، با درنظرداشت نیازمندی های اساسی کشور،

۱۴ـ دفاع از مطالبات و تلاش های انجمن ها و اتحادیه های پیشه وران و صنعت کاران در رابطه به رشد صنایع ملی، تولیدات داخلی و انکشاف صنایع دستی،

۱۵ـ حمایت از انکشاف و مدرنیزه ساختن ترانسپورت، اعمارترمینل ها و شاهراه های مدرن و میدان های هوایی و خط آهن سراسری کشور و وصل آن با شبکه راه های ترانزیتی جهانی،

۱۶ ـ حمایت ازصنعت توریزم بخاطر تقویه اقتصاد ملی و اتخاذ تدابیر مؤثر برای توسعه فرهنگ پذیرایی ازجهانگردان.

 هـ : در عرصه اجتماعی:

 ۱ ـ دفاع از منافع و حقوق اجتماعی زحمتکشان شهر و ده، پشتیبانی از خواست ها و مطالبات اقتصادی و صنفی آنها،

۲ـ مبارزه در راه تامین حقوق زنان و خانواده ها از طریق توسعه موسسات حمایه طفل و مادر، زایشگاه ها، شیرخوارگاه ها،کودکستانها،کلینیک ها، تسهیلات آموزش و پرورش و جلوگیری از بهره کشی کو دکان،

۳ـ مبارزه برای تامین حفظ الصحه محیطی، دسترسی عامه به خدمات صحی رایگان و با کیفیت، آب صحی آشامیدنی و وقایه مردم در برابر امراض ساری و پرازیتی بخاطر تامین صحت همه گانی  درهمه ولسوالی ها و نواحی شهرها،

۴ ـ مبارزه در راه تحکیم وحدت ملی و رفع هرنوع تبعیض و امتیاز و انواع مظالم اجتماعی ، به منظور تامین عدالت اجتماعی ومشارکت سیاسی با تطبیق یکسان قانون بالای همه شهروندان،

۵ ـ تاسیس بیمه های اجتماعی به هدف تامین رفاه همگانی و حمایت از شهروندان کشور د ر هنگام تقاعد، بیکاری، بیماری، ناتوانی، دوران پیری، معلولیت، معیوبیت، حوادث و آفات طبیعی،

۶ ـ حمایت از یتیمان و بیوه زنان، معیوبین  ومعلولین جنگ و بحران کشور، تعیین احصاییه دقیق آنها، مواظبت همیشه گی و بدون تبعیض از آنان، فراهم آوری شرایط مناسب زنده گی و امکانات کار و خدمات اجتماعی و جلب حمایت موسسات داخلی و خارجی از آنها،

۷ ـ مساعی لازم غرض تامین کار و اشتغال برای مردم، بعنوان حل عمده ترین مشکل اجتماعی، عامل عمده و اساسی تداوم بحران در کشور و عامل موثر در زدودن فقر از جامعه، بهبود زنده گی مردم، تامین مصوونیت و محیط محفوظ کار و تخنیک ایمنی د ر تمام مراکز تولیدی و حمایت از اصل مزد مساوی در برابر کار مساوی برای مردان و زنان،

۸ ـ مبارزه بخاطر حل مشکل مهاجرین و بی جا شده گان، عودت داوطلبانه و آبرومندانه و اسکان مجدد شان درکشور و انجام مساعدت های لازم در زمینه امنیت، سرپناه، تحصیل،کار و اشتغال برای آنان،

۹ ـ مبارزه برای حل عادلانه مساله کوچی ها در کشور و فراهم آوری زمینه ها برای اسکان دایمی آنها،

۱۰ـ حمایت از اصل مزد مساوی در برابر کارمساوی و استخدام فارغ ازهرگونه تبعیض بر مبنای قوم، زبان، مذهب، جنس و موقف اجتماعی، افزایش دست مزد کارکنان سکتورهای دولتی و خصوصی و متقاعدین، تامین امنیت کار و تصویب قوانین عادلانه در حمایت از حقوق کارکنان ، دهقانان، پیشه وران ، تجار و سرمایه گذاران ملی،

۱۱ـ حمایت از مبارزات حق طلبانه سازمان های اجتماعی و مد نی و تلاش برای ارتقای نقش آنها در نظام سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی کشور،

۱۲ـ حمایت از پروسه تثبیت احصاییه د قیق نفوس بر اساس توزیع تذکره الکترونیکی تابعیت و استفاده از تکنالوژی معاصر دراین زمینه بخاطرتامین انتخابات شفاف و تنظیم پلان های آتیه توسعه سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی،

۱۳ـ تلاش درجهت ایجاد آسایشگاه ها، سناتوریم ها و پارک های تفریحی برای آسایش مردم،

۱۴ـ مبارزه غرض تامین انکشاف متوازن  اقتصادی و فرهنگی شهرها و دهات ، ارتقای کیفیت خدمات اجتماعی واستفاده یکسان برای همه شهروندان، حل مشکل بی سرپناهی از طریق اعمار محلات جدید مسکونی و منازل ارزان قیمت، و اتخاذ تدابیر موثر از جانب دولت بمنظور تهیه مسکن و توزیع ملکیت های عامه برای شهروندان مستحق و فراهم سازی سهولت ها و خدمات اجتماعی برای آنها،

۱۵ ـ مبارزه بخاطر خاتمه دادن به مفاسد اجتماعی و اخلاقی، خاصتاً علیه اعتیاد به مواد مخدر، مشروبات الکلی، دخانیات، دزدی، قمار، اختطاف ها و سایر موارد ترویج کننده فساد در جامعه،

۱۶ـ حزب آبادی افغانستان، بر آزادی و انسان آزاد باورمند است. انسان آزاد در بیان اندیشه و مواضع، آزاد درتشکیل سازمان های مدنی و منجمله سیاسی، آزاد در اتخاذ تصامیم شهروندانه،

۱۷ـ حزب آبادی افغانستان، برابری حقوقی زنان را با مردان، سنگ محک هرگونه حرکت دموکراتیک و پایه ایجاد جامعه دموکراتیک می داند و در راه تساوی حقوق سیاسی، اجتماعی و مدنی زنان با مردان مبارزه میکند. نقش موثر و رهبری کننده زنان را در صفوف خویش به طورمستمرارتقا می بخشد. از جنبش زنان در همه ابعاد و ترکیب های آن، برای حصولِ حق برابر، دستمزد برابر برای کار برابر، منع انواع خشونت و محافظت قانونی برابر حمایت میکند،

۱۸ـ حزب آبادی افغانستان ، حزب تحولات اجتماعی به نفع توده های مردم است. عدالت اجتماعی آرمان ماست.  حزب آبادی افغانستان برای توزیع عادلانه ثروت ها و درآمد های ملی، عدم تمرکز قدرت و ثروت در دست حلقات محدود مبارزه میکند.

  و- در عرصه توسعه فرهنگی :

 ۱ـ مبارزه بمنظورایجاد فرهنگ مترقی، پیشرفته و دموکراتیک با توجه به ارزش های دینی، سنن و ارزش های پسندیده ملی و دست آوردهای علمی، فرهنگی و حقوقی جامعه جهان،.

۲ـ مبارزه برای بازسازی و مدرن سازی نظام فرهنگی کشور اعم از سیستم تعلیم و تربیه، تحصیلات عالی و مسلکی، علوم، هنر و ادبیات با استفاده از تجارب جهانی و دست آورد های ترقی علمی، تخنیکی و فرهنگی جهانی بدون تعصب و تنگ نظری،

۳ـ حمایت از توسعه مطبوعات، شبکه وسایل اطلاعات جمعی ( جراید، رادیو و تلویزیون، انترنت وسایر پدیده های تکنالوژی اطلاعاتی و ارتباطی، سینما، تیاتر...)، توجه به بهبود زنده گی فرهنگیان در کشور، توسعه و غنی سازی فرهنگ پربار و تاریخی کشور،

۴ ـ توجه به تربیه کادرها و معلمین مسلکی معارف و استادان پوهنتون ها، ارتقای سطح دانش مسلکی و تخصصی با درنظر داشت نیازمندی های بازارکار و فراهم آوری شرایط مناسب کارو زنده گی برای آنان،

۵ ـ پشتیبانی از رشد زبان های ساکنان این سرزمین و  تعلیمات متوسط اجباری و حق آموزش به زبان مادری برای نوجوانان و جوانان افغانستان،

۶ـ محو کامل بیسوادی از طریق تاسیس مکاتب سواد حیاتی و متمم و بسیج کلیه نیروها در راه اندازی کمپاین وسیع و سراسری ملی به منظور آموزش سواد برای هموطنان محروم از سواد حیاتی،

۷ ـ مبارزه درجهت تربیت سالم جوانان و کودکان کشور(اعم از دختران و پسران)، بخصوص بازمانده گان قربانیان جنگ از طریق آموزش های مجانی در تمام سطوح تعلیمی و تحصیلی، تعلیمات متوسط اجباری، تعمیم مکاتب حرفه ای، کورس های قصیر المدت آموزش حرفه، بهبود شرایط تعلیم و تحصیل و فراهم آوری مصروفیت های سالم فکری و زمینه های ورزشی برای آنان،

۸ ـ مخالفت با جنگ وخشونت و ترویج افکارانسان دوستانه، تحمل پذیری، نظم پذیری،  هم دیگر پذیری ، قانونگرایی، مشوره پذیری، امانت دانستن سرمایه ملی و مرجح دانستن منافع ملی واجتماعی برمنافع شخصی وگروهی،

۹ ـ مبارزه علیه تمام انواع انحرافات، خرافات و امراض گمراه  کننده  دربین شهروندان کشور، اعم از قوم گرایی،  زبا ن گرایی ، سمت گرایی  و د یـگـرپنداشت های کهنه به مثابه مانع جدی در راه تجدد و پیشرفت جامعه  و تحکیم وحدت ملی میان اقوام و ملیت های ساکن در افغانستان،

۱۰ـ تلاش درجهت رشد ارزش های فرهنگی، حفظ آثار تاریخی و باستانی و فراهم سازی زمینه برای گسترش تحقیقات باستان شناسی به هدف شناخت عمیقتر مد نیتها و تا ریخ باستانی کشور و اتخاذ تدابیر جدی جهت جلوگیری از حفریات وکاوش های خودسرانه آثارباستانی وقاچاق آن به خارج از کشور،

۱۱ ـ مساعی غرض بازگردانیدن آثار تاریخی و باستانی غارت شده از موزیم ملی به کمک یونسکو و سایر موسسات بین المللی، حفظ و نگهداری آثار و آبدات تاریخی کشور،

۱۲ـ حمایت از مراکز علمی و تحقیقاتی بخصوص اکادمی علوم افغانستان، ایجاد شرایط و امکانات مناسب برای تبارز، رشد و شگوفایی استعداد های فطری و ایجادگر اعم از زنان و مردان کشور،

۱۳ـ حمایت از دانشمندان، پژوهشگران، مکتشفین، مخترعین و پیشتازان عرصه علوم و فرهنگ، تامین زمینه های بازگشت آبرومندانه به کشور و اشتغال آنها مطابق تخصص و فهم مسلکی آنان و ایجاد شرایط مناسب زنده گی برای آنها،

۱۴ـ حمایت از آزادی فکروبیان، آزادی قلم و مطبوعات، توسعه رسانه های گروهی و دسترسی مردم به تکنالوژی معلوماتی بحیث وسایل ضروری برای پیشرفت جامعه،

 ز - در عرصه روابط بین المللی و سیاست خارجی:

۱ ـ حمایت از منشور سازمان ملل متحد و ارتقای نقش آن در امر حفظ صلح، امنیت جهانی و همکاری بین المللی، پشتیبانی از اصلاحات در سازمان ملل متحد مطابق به واقعیت های کنونی جهان،

۲ ـ حزب ما داشتن سیاست فعال اعتماد سازی و همکاری با همسایه گان و کشورهای منطقه و پیوند های عمیق اقتصادی و فرهنگی با این کشورها را ضروری می شمارد و عقد موافقتنامه های استراتیژیک چند جانبه امنیت و همکاری منطقه وی و جهانی شامل ضمانت های عدم تجاوز و عدم مداخله نظامی و عدم تهدید به استعمال قوه، همچنان عقد موافقتنامه ها در باره انرژی، ترانزیت و تجارت آزاد و تعرفه، حفظ محیط زیست، جریان آزاد نیروی کار، کالا و سرمایه را برای کشور ما مفید و ضروری میداند،

۳ ـ پشتیبانی از سیاست بیطرفی مثبت و فعال خارجی غرض تامین مناسبات دوستانه مبتنی بر اعتماد و همکاری متقابل سیاسی، اقتصادی و فرهنگی با کشور های جهان بخصوص همسایگان بر بنیاد اصول مساوات واحترام متقابل به استقلال، حاکمیت ملی، تمامیت ارضی وعدم مداخله درامور داخلی یکدیگر،

۴ ـ پشتیبانی ازحق تعیین سرنوشت ملل بدون مداخلات خارجی. همبسته گی با مبارزات آزادی خواهانه و داد خواهانه برحق مردمان منطقه و جهان،

۵ ـ مبارزه برای صلح و امنیت منطقه وی و جهانی، منع تولید، آزمایشات و گسترش سلاح های هستوی، کیمیاوی، بیالوژیکی وسایر سلاح های کشتار جمعی تا محو کامل آن،

۶ آ پشتیبانی از حل منازعات منطقه وی و جهانی از طریق مذاکره، دیالوگ و سایر راهبردهای حل صلح آمیز ،

۷ ـ حمایت از مساعی جامعه جهانی غرض تامین تساوی حقوق ملل و استقرار نظم عادلانه اقتصادی و انکشاف کشورهای فقیر و کم رشد،

۸ ـ حمایت از مساعی جامعه بین المللی در مبارزه علیه تروریزم، تبعیض نژادی، جنایات سازمان یافته، کشت ، تولید، پروسس و قاچاق مواد مخدر.

 

بامداد ـ زنده گی سازمانی ـ ۱/ ۱۸ـ ۰۲۰۹

 

استفاده ازمطالب بامداد با ذکر ماخذ آزاد است.

 

Copyright ©bamdaad 2018