پیام شاد باش شورای کشوری سویدن حزب آبادی افغانستان

 

چرخش ایام و آزمون زمان دو پدیده ایکه بر عملکردهای مان قضاوت میدارند !

از نام شورای کشوری سویدن حزب آبادی افغانستان تدویر موفقانه کنفرانس شورای اروپایی حزب را به تمام اعضای گرانقدر حزب بویژه رفقای برومند منتخب بعنوان رییس، معاونین ، سکرتر مسوول، هریک رفیق داکترحبیب منگل، رفیق دیپلیوم انجنیرعمرمحسن زاده، رفیق صمد کارمند، رفیق صفت الله عملیار وسایر اعضای منتخب شورای محترم اروپایی تبریک و تهنیت گفته، آرزومندیم که با تحرک و تکانه جدید و مثبت و درمطابقت به اساسنامه و اهداف مرامی حزب گامهای پرثمری را برای بسر رسانیدن آرمانهای مردم رنجدیده خود برداشته، رسالت و دین خویش را در برابر مردم و وطن انجام دهیم.جای مسرت است که رفقا بادرک  تمام از شرایط و اوضاع ناهنجار کنونی کشور و درایت بیشتر جهت همبسته گی، با مفاهمه و صدای واحد رهبری جدید شورای اروپایی را برگزیدند.

امیدواریم که گام ارزشمند بعدی همسویی و همگرایی با نیروهای تحول طلب ، ترقیخواه و دموکرات باشد و ابتکارعمل را رفقای حزب آبادی داشته و این آرزوی دیرینه را برآورده سازند.

با تجدید تمنیات نیک و امید به صلح پایدار و سراسری در کشورما افغانستان!

با درود و مهر

 

خلیل یوسف

رییس شورای کشوری حزب آبادی افغانستان

 

بامداد ـ زنده گی سازمانی ـ ۱/ ۱۹ـ ۲۳۰۹

Copyright ©bamdaad 2019

بنام خدا

پیام تبریکی شورای ولایتی غزنی حزب آبادی افغانستان به مناسبت تدویر موفقانه کنفرانس شورای اروپایی!

 

تدویر موفقانه کنفرانس شورای اروپایی حزب را به تمام رفقای پرافتخار حزب شادباش و تبریک عرض نموده و برای رفیق گرامی مان حبیب منگل موفقیت های مزید در راستای شگوفا سازی حزب خواهانیم.

 

با احترام


محمد مهدی عظمی
رییس شورای ولایتی غزنی حزب آبادی افغانستان

 

 

 

 

بامداد ـ زنده گی سازمانی ـ ۷/ ۱۹ـ ۲۱۰۹

 

Copyright ©bamdaad 2019

 

 

پیام تبریکی شورای کشوری هالند حزب ابادی افغانستان بمناسبت تدویر کنفرانس اروپایی حزب

 

رفقای گرانقدر ،

بتاریخ ۱۵ سپتمبر ۲۰۱۹ سال روان  کنفرانس اروپایی حزب آبادی افغانستان جهت انتخاب شورای جدید اروپایی ، رییس ، معاونان و سکرترمسوول  شورا با حضورنماینده گان منتخب ، شخصیت های سیاسی و نماینده گان احزاب همسو درشهرکسل کشور المان در فضای اعتماد و صمیمت رفیقانه دایرگردید .

کنفرانس رفیق محترم  دوکتورحبیب منگل را به صفت رییس شورای اروپایی ، رفقای عزیزهریک دیپلوم انجنیر عمرمحسن زاده و صمد کارمند بحیث معاونین ، و رفیق صفت الله عملیار را به صفت سکرتر مسوول شورای اروپایی برگزید.

شورای کشوری هالند  حزب آبادی افغانستان انتخاب رفقای گرانقدر و برگزاری موفقانه کنفرانس اروپایی حزب را از صمیم قلب تبریک و تهنیت گفته ، موفقیت رفقای عزیز را در راستای تحقق آرمانهای حزب و بصورت اخص مصوبات کنگره حزب مان آرزومند است.

انتظاز آن داریم که  فعالیت شورای  جدید اروپایی همراه با برنامه ریزی و مدیریت کار، بلند بردن سطح بازخواست، ایجاد شور و شوق در زنده گی حزبی ، تقویت روحیه همکاری و اعتماد، افزایش حجم دستاوردها، توجه به کار دربین جامعه مهاجر افغان همراه بوده ، و شورای اروپایی ما بتواند کمک کننده و دستیار نیرومند حزب و جامعه مهاجرافغان دراروپا باشد.

 

بادرود های رفیقانه

محمد سرور زهتاب

رییس شورای کشوری هالند حزب آبادی افغانستان

 

 

بامداد ـ زنده گی سازمانی ـ ۱/ ۱۹ـ ۲۰۰۹

Copyright ©bamdaad 2019

پیام شاد باش شورای کشوری انگلستان به مناسبت

 تدویر کنفرانس شورای اروپایی حزب آبادی افغانستان

 

 

مورخ ۲۱ سپتامبر ۲۰۱۹

 

رفقای عزیز ،

بدینوسیله شورای کشوری انگلستان حزب آبادی افغانستان، تدویر موفقانه کنفرانس شورای اروپایی وگزینش رفیق داکتر حبیب منگل را به مثابه شخصیت بایسته، آگاه ومجرب به حیث رییس شورای اروپایی ،برای همه رفقای همرزم وهمپیمان مان تبریک و تهنیت گفته، موفقیت های سترگ برای شورای اروپایی حزب آبادی افغانستان آرزو مینماید.

شورای کشوری انگلستان،ضمن قدردانی از کاروفعالیت رفیق کاوه کارمل رییس پیشین این شورا ، برای رفقای رهبری شورای اروپایی موفقیت های مزید آرزو مینماید.

به باور ما در وضع بحرانزای کنونی تدویر کنفرانس شورای اروپایی به مثابه نهاد سترگ ونیرومند حزب،گام عالیست برای استحکام پایه های حزب وبسیج نیروهای ترقی ‌خواه افغانستان.

آرزو داریم تا شورای اروپایی بتواند تحرکات نوینی را در بدنه حزب ایجاد نموده، حزب را در سمت وسوی مرامی اش،یاری رسانیده و راه را بسوی اتحاد وهمبسته گی مجموع نیروهای ترقی‌ خواه کشورباز نموده ودر تامین صلح وحفظ ارزش های مادی و معنوی جامعه افغانستان ،نقش فعالانه ایفا نماید.

 

با احترامات بی پایان

عارف عرفان

رییس شورای کشوری انگلستان حزب آبادی افغانستان

 

 

بامداد ـ زنده گی سازمانی ـ ۳/ ۱۹ـ ۲۱۰۹

Copyright ©bamdaad 2019

پیام شادباش شورای کشوری المان حزب آبادی افغانستان  به مناسبت برگزاری موفقانه کنفرانس اروپایی حزب

 

 رفقای گرانقدر‌،

تدویرموفقانه کنفرانس اروپایی حزب پرافتخارما ، حزب آبادی افغانستان  را ازصمیم قلب به اعضای سازمان اروپایی ما ، دوستان وهمفکران عزیز تبریک عرض میداریم.

 انتخاب رفیق محترم داکتر حبیب منگل  شخصیت شناخته شده جنبش دادخواهی کشور به حیث رییس شورای اروپایی ، انتخاب رفیق ها دیپلیوم انجینرعمرمحسن زاده و صمد کارمند منحیث معاونان ، انتخاب مجدد رفیق صفت الله عملیار  به حیث سکرتر مسوول و انتخاب شورای جدید اروپایی را تبریک میگویم.

باورکامل داریم که اجرای وظایف مهم پیشرو درجهت تحکیم  وحدت درون حزب، ارتقای سطح کارایی سیاسی - تشکیلاتی و تبلیغاتی، برنامه ریزی دقیق و کنترول ازهمه فعالیت های حزب ، تقویت و رشد کمی و کیفی صفوف حزب ، افزایش  نقش و تاثیرگذاری حزب دربین جامعه مهاجرافغان دراروپا ، سعی بخاطر افزایش نقش جوانان و زنان ، راه اندازی کنفرانس هایی در باره کار باجوانان و زنان و...از شمار وظایف مبرم شورای ما و سازمان اروپایی حزب میباشد.

شورای کشوری المان حزب آبادی افغانستان در روشنایی مصوبات و تصامیم بیروی اجراییه و دارالانشا حزب ، هیات رهبری شورای منتخب اروپایی کار و فعالیت نموده ، و خود را مکلف به اجرای کلیه تصامیم میداند.

ما باورکامل داریم که درنتیجه پشتکار، صداقت و پابندی رفقا به اصول و آرمانهای والای حزب محبوب ما میتوانم کارهای سودمندی را در اروپا به نفع حزب و جامعه مهاجرافغان انجام دهیم.

از شما رفیق گرامی داکترحبیب منگل تقاضا می نماییم که رشته ای نزدیک مناسبات اروپا و مرکز( رهبری داخل حزب ) را به یک رابطه ای مفید و احترام متقابل مبدل سازید.

 

بادرود های رفیقانه

 

عبدالاحد شفیعی

رییس شورای  کشوری المان حزب آبادی افغانستان

 

 

بامداد ـ زنده گی سازمانی ـ ۳/ ۱۹ـ ۱۹۰۹

Copyright ©bamdaad 2019