راه اندازی کنفرانس اروپایی حزب آبادی افغانستان

 

 

بروز هفتم ماه می سال روان میلادی ، کنفرانس اروپایی حزب آبادی افغانستان با شرکت ۷۱ نماینده  از۹ شورای کشوری، طورحضوری و تحت ریاست رفیق سید طاهر شاه پیکارگر یکی از پیشکسوتان جنبش دادخواهی کشور در شهر آرنهم ـ هالند موفقانه برگزارگردید.

درکارکنفرانس علاوه بر شخصیت های اثرگزار و پیشکسوت جنبش ترقیخواهی کشور، مهمانان گرانقدر نیز شرکت داشتند.

کنفرانس درفضای همدلی و صمیمت رفیقانه با اتفاق آرا شورای جدید اروپایی حزب آبادی افغانستان را انتخاب نمود.

شورای جدید اروپایی درنخستین اجلاس خود به اتفاق آرا رفیق داود رزمیار، شخصیت شناخته شده و با اعتبارجنبش دموکرتیک و دادخواهی کشور را بحیث رییس شورای اروپایی حزب آبادی افغانستان انتخاب نمود.

Read more...

اطلاعیه کمیته رهبری ح.آ.ا

 

مورخ ۱۶ ثور ۱۴۰۱

گروه فیسبوکی آبادی وطن ـ  ارگان نشراتی ح.آ.ا ، از چند روز به اینطرف قابل دسترسی نبوده ، ادمین های گروپ بلاک و گروپ از دسترس خارج گردیده است.

بدینوسیله به اطلاع رفقا و دوستان رسانیده میشود که منبعد « گروه فیس بوکی آبادی وطن » به ما تعلق نداشته و ما در مقابل نشرات آن مسوولیت نداریم .

 

بامـداد ـ ۱/ ۲۲ـ۰۵۰۵

Copyright ©bamdaad 2022

 

گزارش جلسات حزبی شورای کشوری حزب آبادی افغانستان دراتریش

 

 بروزهژدهم ماه فبروری سال ۲۰۲۲ میلادی جلسه حضوری شورای ایالتی ویانای ح آ ا دایر گردید. در این نشست همه اعضای سازمان به استثنای سه رفیق که بنا برمعاذیر صحی ( تست مثبت کرونا ) حاضر شده نتوانستند ، اشتراک داشتند . جلسه پس از اعلام نصاب و اجندای سه فقره یی به کار آغاز کرد .

دربخش نخست اوضاع سیاسی درون کشور و رویداد های ماحول آن مورد بحث قرارگرفت. رفیق انجینرمحمود صافی انکشافات هفته های اخیر را به ارزیابی گرفته و معلومات ارزنده ایرا به جلسه ارایه نمود . حاضرین جلسه به تبادل نظر پرداختند وتزهای ارایه شده را مورد تایید قرار دادند .

در بخش دوم زنده گی سازمانی مطرح گردید .

رفیق فاصل دلزاده رییس شورای کشوری اتریش در باره تدویر جلسات مشترک شوراهای کشوری  اروپایی ح آ ا تحت اداره رفیق صفت الله عملیار هماهنگ کننده امور حزبی دراروپا و از تصامیم دسته جمعی آن، فعالیت ها و ارسال نامه اعتراضی شوراهای کشوری در اروپا عنوانی کمیته رهبری ح آ ا درمرکز پیرامون نشرات غیرمسولانه برخی از حلقات ماجراجوی حزبی  گزارش داد . همچنان مصوبات جدید مرکز، بخصوص مصوبه شماره ۴ مورخ ۲۱ دلو ۱۴۰۰ خورشیدی کمیته رهبری حزب در باره تدویر کنفرانس اروپایی به اگاهی رسانیده شد . اعضای حاضر جلسه از تصامیم مرکز استقبال و از تطبیق همه جانبه آن پیشتیبانی نمودند .

رییس شورای کشوری اتریش در باره فعالیت های اعضای سازمان در مدت زمان پس از جلسه قبلی نیز گزارشی را ارایه نموده  خاطر نشان ساخت که خوشبختانه در نتیجه مساعی رفقا ، به ویژه تلاش رفیق وحید کرنزی زمینه احیای سازمان حزبی ایالت اوبر اوسترایش فراهم گردیده ، و قراراست به زودی اجلاس مشترک کمیته رهبری و اعضای آن سازمان برگزار گردد .

رییس شورای کشوری اتریش در مورد تدویر جلسات شورای ایالتی فورالبرگ  تحت ریاست رفیق جنرال سید رسول هم معلومات ارایه داشت و از پشتیبانی آن شورا از مصوبه شماره ۴ کمیته رهبری مرکز و آماده گی برای اشتراک در کنفرانس اروپایی یادآوری کرد .

رییس شورای کشوری در مورد فعالیت های واحد اولیه حزبی در شهر کلاگنفورت نیز گزارش داد و از کارهای خستگی ناپذیر رفیق داکتر اسد محسن زاده مدیر مسوول تار نمای بامداد، ارگان مرکزی نشراتی  ح آ ا ، در رابطه  با احزاب ، سازمان های اجتماعی و فرهنگی اتریشی و نهادها افغانی اظهار قدردانی نمود .

در ارتباط با بند دوم اجندا رییس شورای کشوری از ایجاد و فعالیت های کمیته تدارک کنفرانس اروپایی نیزسخن گفت و در مورد تعین نورم نماینده گی در این کنفرانس نظرخواهی کرد . با رعایت نظریات سایر اعضای شورای کشوری پیشنهاد گردید که از کمیت پنج تن یک رفیق به حیث نماینده در کنفرانس انتخاب گردد و این موضوع به اگاهی کمیته تدارک کنفرانس رسانیده شود .

در بخش سوم اجندا نظریات ، پیشنهادات و انتقادات مطرح گردید .رفیق دین محمد مسوول شورای ایالتی ویانا که در جلسه مشترک قبلی کمیته رهبری و شورای ایالتی ویانا موظف به تامین نمودن ارتباط  با رفیق فقیر کارمند گردیده بود از عدم موفقیت خود در زمینه گزارش داد . موصوف خاطر نشان ساخت که این بار نیز رفیق کارمند به تماس های مکرر وی پاسخ نداده است . در اینمورد جلسه فیصله نمود که برای جلوگیری از تبلیغات سو ، حین از سرگیری فعالیت های شورای ایالتی اوبر اوسترایش از رفیق کارمند دعوت شود تا در جلسه اشتراک نموده و موضعگیری خود را در رابطه با ادعا های منتشره در برخی از مکاتیب ، به خصوص نامه مورخ ۹ فبروری ۲۰۲۲ میلادی  شورای نامنهاد اروپایی، که بر اساس مصوبه دارالانشای حزب به تعلیق درآمده است ابراز بدارد. البته شورای ایالتی اوبراوسترایش پس از استماع پاسخ های وی در رابطه با تطبیق اصول اساسنامه ح آ ا تصمیم خواهد گرفت .

در نشست شورای ایالتی ویانا  در باره تصفیه امورمالی هم صحبت شد و فیصله بعمل آمد که درختم ربع اول سالجاری میلادی حق العضویت ها و اعانه ها جمع آوری گردد .

در پایان اجلاس تاریخ نشست بعدی تعین شده ، و از رفقا خواهش بعمل آمد تا تدویر جلسه آینده مطالب ضروری را از طریق حلقه واتساپی شورا در میان گذارند .

 

فاضل دلزاده

رییس شورای کشوری حزب آبادی افغانستان دراتریش

 

ویانا ، مورخ  ۱۹ فبروری ۲۰۲۲ میلادی

 

بامداد ـ زنده گی سازمانی ـ ۱/ ۲۲ـ۲۳۰۲

Copyright ©bamdaad 2022

 

برپایی نشست حضوری اعضای شورای هامبورگ حزب آبادی افغانستان

  

برمبنای پلان تدابیری شورای کشوری المان حزب آبادی افغانستان بروز ۱۹ مارچ سال روان جلسه باشکوه هامبورگ دایر گردید.

دراین اجلاس رفیق محمد انورمتین عضوبیروی اجراییه حزب ، رفیق داکتر بها از جمله پیشکسوتان حزب ، فرهنگی توانای کشور رفیق عنایت پژوهان گردانی و رفیق شیرمحمد سرشک که از اوکرایین وارد هامبورگ شده اند، نیز شرکت داشتند‌ .

نشست با صحبت افتتاحیه رفیق ذبیح الله مستمندی منشی شورای حزبی هامبورگ  با اعلان تکمیل نصاب و قانونیت جلسه رسماْ بکار خود آغاز نمود.

درادامه رفیق حکیم شناس مسوول تشکیلات شورا ریاست جلسه را بدست گرفته و با خوش آمدید به رفقای حاضر، برنامه کاری زیرکه بر مبنای مصوبه کمیسیون تدارک کنفرانس اروپایی تنظیم گردیده است را پیشنهاد نمود :

۱ـ  ارایه گزارش کار وفعالیت کمیته رهبری  شورای حزبی هامبورگ توسط رفیق مستمندی.

۲ ـ  صحبت رفیق داود کرنزی عضو کمیته مرکزی حزب پیرامون چگونگی تطبیق مصوبات کمیته رهبری ح آ ا دررفع مشکلات سازمان اروپایی حزب.

۳ ـ  بحث وگفت وگو پیرامون بند اول و دوم اجندا.

۴ ـ  انتخاب ۵ نماینده برای شورای کشوری المان، و مطابق  نورم تعین شده  کمیسیون تدارک کنفراس اروپایی پانزده نماینده به کنفرانس اروپایی حزب.

۵ ـ تصفیه امورمالی.

۶ ـ  بحث و تبادل نظر روی مسایل مربوطه به حیات حزبی ، پیشنهادات وانتقادات.

۷ ـ ارزیابی جلسه توسط رفیق انور متین عضوبیروی اجراییه حزب.

 اجندای کارجلسه پس از ریزنی با اتفاق آرا مورد تایید و پسند قرارگرفت .

درادامه کارجلسه رفیق ذبیح الله مستمندی منشی شورای هامبورگ گزارش فشرده ایی از کار و فعالیت شورا در بخش های سیاسی ـ تشکیلاتی ، آموزش سیاسی و تبلیغ ، نشرات و امور مالی ، کمک به پناهجویان و امور اجتماعی را پیشکش نمود.

موصوف برکاستی ها انگشت انتقاد گذاشته ، با افتخار یادآورشد که شورای هامبورگ  ح آ ا منحیث بزرگترین شورای ایالتی حزب در اروپا ، با پابندی به اصول زرین زنده گی سازمانی، فیصله ها و دساتیرارگانهای رهبری حزب صادقانه و بدون تسلیم و سازش سربلند به فعالیت خود ادامه میدهد. موصوف در بخشی از گزارش خود یادآورشد که تبلیغات انحرافی و کژروی ها به هیچ وجه دراین ایالت بازار فروش نداشته و رفقا با صداقت و تمام قوت تحت رهبری شورای کشوری المان و کمیته هماهنگی حزبی منشی های اروپایی بکار خود ادامه میدهند. سخنان رفیق مستمندی با شور و شعف مورد تایید رفقا قرارگرفت .

در بخش بعدی جلسه رفیق داود کرنزی رشته سخن را بدست گرفته،  در باره جایگاه اصول زرین  جزب ما که دراسناد بنیادین حزب آبادی افغانستان ( برنامه عمل و اساسنامه ) و سایر اسناد معتبرحزبی چون فیصله های تاریخی کنگره پانزده ام اسد ۱۳۹۷ ، پلینوم های کمیته مرکزی حزب از جمله پلینوم سوم عقرب ، و اعلامیه های سیاسی حزب  درج بوده و رهنمای عمل ما میباشند، صحبت نمود.

رفیق کرنزی یادآورشدند که چون شیوه ای کاری ما بربنیاد اصل انتقاد ازخود و انتقاد از دیگران استوارمیباشد ، ممکن است دربرخورد ما نقیضه و کمبودی وجود داشته باشد که موجب ناراحتی عده ای از رفقا شده باشد. اما بحران و اختلاف در اروپا جنبه سلیقه وی داشته و از عدم پابندی به نورم های حیات حزبی از سوی شماری از رفقا ناشی میگردد.

بهانه تراشی ها زیرعنوان خط جدید فکری ، تاخت و تازعلنی و پنهانی در برابرارگانهای انتخاب شده  رهبری حزب ، نقض آشکار تصامیم و دستاتیر ارگانهای مافوق حزبی ، ایجاد ساختار های غیرقانونی و موازی دراروپا باعث شده است که باوجود تلاش های صادقانه اکثریت سازمانهای حزبی  و مسوولین  شوراهای حزبی دراروپا شماری از رفقا برایشان سازمان و ساختار موازی ایجاد و برخلاف اصول پذیرفته شده اساسنامه حزب از پرداخت حق العضویت ها و شرکت در جلسات حزبی خودداری نموده و حتا پرداخت حق العضویت به حزب را نفی میکنند.

درحالیکه مطابق دساتیرارگانهای رهبری حزب  پروسه انتخابات دموکراتیک و شفاف درهمخوانی با اصول اساسنامه حزب در بیشتر شوراهای کشوری جریان دارد ، شماری از دوستان از سهمگیری دراین پروسه دموکراتیک و اصولی سازمانی ما  و از شرکت در انتخاب  برای تعین ارگانهای رهبری حزب در اروپا امتنا می ورزند. ما بارها از این رفقا تقاضا نموده ایم تا برای رفع احتلافات پابندی شانرا به اصول زرین حیات حزب ما اعلان نموده ، و به این خواست شریفانه اکثریت اعضای حزب بخاطرحفظ وحدت و یکپارچه گی سازمان پاسخ مثبت بدهند.

با ختم صحبت مستند و همه جانبه رفیق کرنزی رفقا هریک :عظیم  لمر ، داکتر بها ، نذیرانگار، سید صلاح الدین امین ، اجمل کرنزی و نجیب بایانی پیرامون گزارش اساسی و توضیحات رفیق کرنزی صحبت نمودند.

رفیق عظیم لمر فرهنگی پرتلاش و یکی از سابقه داران حزب در باره اثربخشی بیشترکار سیاسی و انسجام بهتر فعالیت های سازمان  صحبت نموده افزود :

 ما مکلف هستیم از هر رخداد مربوط به حیات حزبی رفقا را در جریان بگذاریم  و در همه امور تصمیم مشترک بگیریم . قراردادن و آگاهی به رفقا از کار وفعالیت سیاسی و سازمانی، سازمان های شهری ، ایالتی ‌،کشوری و سایر مقامات بالایی شورایی اروپایی حزب آبادی  به منظور هم آهنگی کار تبلیغاتی ،سیاسی از وظایف تمام کمیته های حزبی می‌باشد.  

رفیق لمرادامه داد :

تحقق اصول و موازین اساسنامه حزب ازشمار مکلفیت ها و وظایف مبرم  و حیاتی هرعضو حزب و سازمان حزبی می باشد ، وما باید سطح بازخواست ازآنرا ارتقا ببخشیم. ضرورت کار مشترک سیاسی با شخصیت ها ‌و نیروی های ملی و ترقیخواه، و فراهم نمودن زمینه مساعد برای آغاز این پروسه در شرایط فعلی و پیچیده کشور از شمار وظایف ملی و مهینی ما میباشد .

پس ازصحبت های همه جانبه ، باز و پراز صمیمت رفقا ؛ رفیق شناس مسوول تشکیلات شورا توضیحات لازم  درباره انتخاب  پنج رفیق به شورای کشوری المان ، و پانزده رفیق منحیث نماینده به کنفرانس اروپایی  را ارایه نمود.درادامه درهمخوانی با اصول زرین اساسنامه حزب در فضای آزاد و دموکراتیک رفقا به شورای کشوری المان و نماینده گان برای کنفرانس اروپایی حزب انتخاب شدند.

با تطبیق موفقانه برنامه کاری جلسه ، دراخیر رفیق مستمندی منشی شورای هامبورگ از رفیق گرانقدرانورمتین عضوبیروی اجراییه حزب آبادی افغانستان ، درخواست نمود تا کار جلسه امروزی را مورد بررسی قرار بدهند .

رفیق انور متین با بررسی کارجلسه و فعالیت شورای حزبی هامبورگ گفتند :

برگزاری نشست سازمان حزبی هامبورگ حزب آبادی افغانستان  که درفضای همبستگی ، دوستی ، صممیت ومسوولیت پذیری رفیقانه مطابق نورمهای حزبی و اصول تشکیلاتی با مشارکت فعال ونقد وخرد رفقا تدویر یافت ، گام استواری بسوی رشد و استحکام صفوف حزب ودموکراسی بیشتردرحیات سازمانی پنداشته میشود.کنفرانس های سازمانهای حزب آبادی افغانستان دراروپا درشرایطی برگزار میشود که اوضاع افعانستان ، منطقه و جهان ازنظرسیاسی و نظامی پیچیده و بغرنج است.

بحران اوکرایین وتقابل قدرت های اتومی ، فروپاشی نظم ناکارآمد جهانی و برگشت به جنگ سرد ،  و تهدید زنده گی بشریت واقعیت تلخ زمان ماست.

غلبه بردشواریهای کنونی میهن که بگونه سازمان یافته بوسیله قدرت های جنگ افروز دور و نزدیک علیه مصالح و منافع علیای کشورمان مدیریت و رهبری میشود ، همه ایی ما را به مبارزه آگاهانه و متحدانه فرامیخواند.

 حزب آبادی افغانستان، حزب کارو زحمت ، حزب کثرت گرا ، دگراندیش و تحول طلب است که اهداف دور ونزدیک آن  براصل جهانبینی علمی استوار است  که مشی سیاسی، اصول سازمانی آن، انطباق خلاق و سازنده این اصول بادرنظرداشت شرایط مشخص جامعه ماست که ریشه علمی و تاریخی دارد . که بایست آنرا درفعالیتهای سازمانی مان پیوسته درنظرداشته باشیم تا به اشتباه نرویم .

رفقا!

بنیاد اصلی فعالیت سازمانی حزب آبادی وتکیه گاه مطمین آن توده های میلیونی کشوراست.

افعانستان که درنتیجه  توطیه سازمان یافته وفساد مدیریت شده درقید و بند طرزدید بازدارنده قرون وسطی وانحطاط سقوط داده شده است درگام نخست  گذارازوضعیت موجود به وضعیت مطلوب مستلزم کارسازمانی پیرامون چگو نگی رشد کمی وکیفی صفوف حزب ازمیان نسل جوان و اتحاد چپ و فراترازآن وتا دست یابی  به جبهه وسیع میهنی و بادرنظرداشت تمرکز فعایت های سازمانی روی نهادها ، انجمن ها واتحادیه ها ، وتامین روابط گسترده باشخصیت های مستقل سیاسی ، اجتماعی و فرهنگی ازجمله وظایف تاخیر ناپذیراست که دربرابر حزب آبادی افعانستان قراردارد که بایست همه ای مان متحدانه درراستای تحقق این امرمهم  بپردازیم و به پیش برویم.

با ختم صحبت و ارزیابی علمی وهمه جانبه رفیق متین ، مسوول شورا رشته سخن را بدست گرفته و تدویرموفقانه جلسه را برای رفقا تبریک و تهنیت گفته ، ابراز آرزومندی نمود تا در نتیجه کار و تلاش بیشتر رفقا سازمان حزبی ما در هامبورگ رشد بیشتر نموده، و منیحث بازوی توانای شورای کشوری المان و سازمان اروپایی آن دستاوردهای فزونتری را بدست بیآورد .

با ختم بخش کاری جلسه ، رفقا با برنامه فرهنگی از نوروز و آغاز سال نوخورشیدی تجلیل به عمل آوردند.

 

ذبیح الله مستمندی

منشی شورای هامبورگ حزب آبادی افغانستان

 

 

بامداد ـ زنده گی سازمانی ـ ۱/ ۲۲ـ۲۸۰۳

Copyright ©bamdaad 2022

 

بیروی اجراییه شورای کشوری هالند حزب آبادی افغانستان تشکیل جلسه داد

بروزجمعه۱۱ فبروری سالروان ترسایی اجلاس فوق العاده و مشترک اعضای بیروی اجراییه ، مسوولین حزبی ولایات و اعضای کمیته های حزبی ولایات از طریق شبکه مجازی دایرگردید.

پس ازتکمیل نصاب واعلان رسمیت جلسه، جلسه تحت اجندای ( تقبیح و محکوم نمودن به اصطلاح اجلاس اروپایی در روشنایی نامه اعتراضی مسوولین  شوراهای کشوری اروپایی ح. آ.ا ) رسماْ بکارش آغاز نمود .

درنخست مطابق اجندای تصویب شده ، گزارش اساسی جلسه توسط رفیق زهتاب رییس شورای کشوری به حاضرین پیشکش گردید. پیرامون گزارش اساسی رفقا : عباس دهاتی ، رزاق طلوع ، ذلیخا پوپل ، هاشم زحمت ، فاروق روستایی ، سیده طلوع ، روح الله توده یی ، احسان عمری و سهیلا زحمت دیدگاه های شانرا شریک ساخته، و تدویر به اصطلاح اجلاس اروپایی ازجانب یکعده افراد مرکزگریز را به شدت تقبیح و محکوم نمودند.

درادامه کارجلسه احکام مصوبه ( ۰۴) مورخ ۲۱ دلو ۱۴۰۰ خورشیدی ، مقام محترم رهبری حزب آبادی افغانستان به اطلاع رفقا رسانیده شد .

شرکت کننده گان جلسه احکام مصوبه یادشده درمورد تدویرکنفرانس اروپایی جهت تحکیم هرچه بیشتر وحدت و یکپارچه گی حزب را یک اقدام بجا وضروری تلقی نموده، وحمایت شآنرا ازآن ابراز کردند.

دراین جلسه وسیع ، مصوبه ایی درتقبیح اجلاس نامنهاد اروپایی یادشده صادر، و درآن مجازات ناقضین اساسنامه حزب تقاضا شد.علاوتا رفقا با اتفاق نظراقداماتی را برای بهبود امور حزبی به تصویب رسانید.

اجلاس که بساعت ۷ شام آغاز گردیده بود به  آرزوی صلح واقعی درکشور، وحدت وهمپذیری اعضای ح. آ.ا کارش را خاتمه بحشید.

رییس شورای کشوری هالند ح. آ. ا

 

بامداد ـ زنده گی سازمانی ـ ۲/ ۲۲ـ۱۳۰۲

Copyright ©bamdaad 2022