گزارشی از نشست شورای کشوری سویس حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان

 

جلسه شورای کشوری سویس حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان  بتاریخ ۱۴جنوری ۲۰۱۸ ترسایی  دایر گردید.

درنخست رییس شورا از تکمیل بودن نصاب جلسه گزارش داده و برنامه کار جلسه را پیشنهاد کرد، که پس از رایزنی  اجندای پیشنهادی مورد تصویب قرارگرفت.

درادامه  نشست رفیق سلیمی رییس  شورا  از کارکرد های شورا در بخش های تشکیلاتی ، تبلیغ و آموزش ، امورمالی و روابط  اجتماعی گزارش داده و فعالیت های شورا را قناعت بخش خواند. شرکت کننده گان جلسه نظریات و پیشنهادات سازنده ای شانرا درمورد گزارش ابراز نمودند.  

در مطابقت با اجندا ی تصویب شده  وضع سیاسی و امنیتی کشور ومشکلات عدیده مردم مورد بحث و گفت و گو قرارگرفته ، درباره تاخیر درتدویرکنگره توضیحات لازم ارایه گردید.به سوالات و نظریات رفقا در این باره ازسوی رییس شورا  پاسخ  داده شد. وی در توضیحات خود از سردی بیش از حد هوا دربرخی از مناطق کشور و نبود امنیت راه ها یاد آورشد. توضیحات ارایه شده  طرف قناعت رفقا قرارگرفت .

 دربخش بعدی جلسه حق العضویت های ربع اخیرسال ۲۰۱۷ و اعانه های اعضای شورا جمع آوری گردید.

پس از ارایه پیشنهادات و انتقادهای رفقا، جلسه به آرزوی رشد و استحکام مزید سازمان اروپایی حزب؛ و تدویرهرچه با شکوه ترکنگـره  حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان  به پایان رسید.

سلیم سلیمی

رییس شورای کشوری سویس حزب م م ت م ا

 

بامداد ـ زنده گی سازمانی ـ ۳/ ۱۸ـ ۲۱۰۱

گزارشی از جلسه نوبتی شورای کشوری فنلند حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان

 

جلسه نوبتی شورای کشوری فنلند حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان بروز ۲۳ دسامبر سال ۲۰۱۷ میلادی درشهروانتا دایرگردید .

درنخست رفیق عبدالرحیم لطیف زی جلسه را گشوده ؛ و برای پیشبرد و موثریت کارنشست طرحی را برای اجندای جلسه پیشنهاد نمود که پس از تصویب مورد اجرا قرار گرفت .

مطابق بند اول اجندا رفیق لطیف زی گزارش فشرده ایی ازکارکردهای شورا در بخش های تشکیلاتی ، تبلیغی و آموزشی ، مالی و روابط عمومی ارایه نمود.

در بخش بعدی گزارش ارایه شده  مورد بحث و گفت و گو قرارگرفت.

در ادامه نشست از رفیق داوود رزمیار درخواست به عمل آمد  تا روی انکشاف کشور و فعالیت های حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان صحبت نمایند. رفیق رزمیار روی انکشافات جهان و تاثیرات آن برسرنوشت مردم افغانستان درنگ نموده ؛ و به توضیح همه جانبه حوادث و انکشافات داخلی و جهانی پرداخته ؛ برزنده گی درون سازمان و رخدادهای ماه های اخیردرحیات سیاسی حزب م م ت م ا روشنی انداختند.

درجلسه رفقا هریک : انورایثار، آصف همشهر، بشیر ستاری و پیرمحمد صحبت ؛ پیشنهادات و دیدگاه های سازنده ای را درباره رشد و اثرگزاری هرچه بیشتر شورای کشوری فنلند حزب ارایه داشتند.

در بخش بعدی جلسه حق العضویت رفقا الی ختم سال ۲۰۱۷ جمع آوری گردید.

جلسه درفضای اعتماد رفیقانه و با سهم گیری فعال اعضای سازمان به آرزوی رشد و استحکام هرچه فزونترسازمان اروپایی حزب ، سرفرازی مردم کشور؛ و آرزوی تامین صلح جهانی به پایان رسید.

عبدالرحیم لطیف زی

رییس شورای کشوری فنلند  حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان

 

 بامداد ـ زنده گی سازمانی ـ ۳/ ۸۱۷ـ ۱۴۰۱

گزارش اجلاس هیات رهبری شورای کشوری اتریش حزب م م ت م ا

 

ویانا ـ اتریش

پس از برگزاری نشست های شوراهای ایالتی سازمان کشوری اتریش حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان درهفته نخست ماه دسامبر ۲۰۱۷ ترسایی هیات رهبری شورای کشوری بتاریخ یازدهم این ماه تشکیل جلسه  داده و فعالیت های سازمان را در سال روبه پایان عیسوی به بررسی گرفت .

درآغاز رفیق فاضل دلزاده رییس شورای کشوری گزارشی مفصلی در باره کارکرد های شورا ارایه داشت و از اینکه شورا توانسته است برغم دشواری های معین رُشد کمی بیست در صد را نشان د هد اظهار رضایت نمود . او خاطر نشان ساخت که مصوبات و تصامیم ارگان های رهبری حزب به وجه احسن رعایت و تعمیل گردیده ؛ و در راه برآورده شدن اهداف تعین شده در اسناد مرامی و تشکیلاتی حزب تلاش صورت گرفته است .بیشترینه بخش حق العضویت ها در سال ۲۰۱۷ ترسایی جمع آوری گردیده و به مسوول امور مالی ا نتقال داده شده است .وی سهمگیری سازمان را در فعالیت های اجتماعی و به ویژه کمک به هموطنان مهاجر را مثبت ارزیابی نموده و در باره برنامه های شورا برای سال آینده ترسایی سخن گفت . رییس شورای کشوری از آرزوی شدید اعضای حزب در اتریش بخاطر تدویر کنگره حزب صحبت نمود . وی خاطر نشان ساخت که این رویداد در زنده گی سازمانی ما سرآغاز نوینی خواهد تا با نیروی متحد به  نتایج و دستآوردهای بیشترومطلوب برسیم .

اعضای هیات رهبری هریک در باره گزارش و فعالیت های شورا اظهار نظر نموده و پیشنهادات معینی را برای پیشبرد امور در سال نو ترسایی ارایه داشتند. درپایان این نشست نارسایی ها و امور انجام ناشده نیز مورد بحث قرار گرفت و تدابیری برای بهتر سازی کار ها اتخاذ گردید .

بامداد ـ زنده گی سازمانی ـ ۳/ ۱۷ـ ۲۱۱۲

اطلاعیه دارالانشای حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان

 بامداد ـ زنده گی سازمانی ـ ۳/ ۱۷ـ ۳۱۱۲

برپایی جلسه شورای هامبورگ حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان

 

روز جمعه  ۱۵ دسامبر ۲۰۱۷  ترسایی ، جلسه نوبتی ربع چهارم سالجاری شورای هامبورگ حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان دایر گردید.

در نخست پس از آن که رفیق حکیم شناس مسوول شعبه  تشکیلات  شورا  از صورت اشتراک اکثریت اعصای سازمان به رهبری جلسه اطمینان دادند ، رفیق مستمندی رسمیت جلسه را اعلام ، و اجندای ذیل را به جلسه پیشنهاد نموده از رفقا درخواست نمودند اگر کدام مساله دیگری را شامل اجندای می سازند لطفاً نظر شانرا ارایه نمایند.سپس اجندای  ذیل برای جلسه شورای هامبورگ  پیشنهاد گردید:

۱ـ ارایه گزارش کمیته رهبری بوسیله رفیق مستمندی مسوول شورا،

۲ ـ بحث پیرامون گزارش ،

۳ـ تصفیه حق العصویت ها و جمع آوری اعانه ، مسوول رفیق ضیا،

۴ـ مسایل تشکیلاتی ،

۵ ـ پیشنهادات وانتقادات ،

۶ ـ درصورت ضرورت، ارایه معلومات پیرامون چگونگی تدویر کنگره توسط رفیق داود کرنزی .

اجندای پیشنهادی به اتفاق آرا  تایید شد.

در بخش نخست  رفیق مستمندی ، رییس شورای هامبورگ حزب گزارش همه جانبه ای از فعالیت وکارکردهای سازمان در رابطه با وظایف محوله ، وابتکارات اعضای شورا را ارایه نمودند. در بخشی از این گزارش آمده است :

درنتیجه سطح بلند اگاهی و مسوولیت پذیری اعضای سازمان ، خوشبختانه سازمان ما  در ربع گذشته در همه عرصه ها رشد نسبی داشته است . شورای ما حمایت و جانبداری کامل خود را از پروسه وحدت تشکیلاتی ابراز نموده ؛ و با تمام نیرو و توان درپروسه رشد و استحکام مزید سازمان درسطح هامبورگ ، المان و سازمان اروپایی حزب کوشیده است.ما حمایت کامل ؛ و آماده گی همه جانبه مانرا برای تدویر کنگره حزب ابرازکرده ایم. اعضای سازمان ما فعالانه درمحافل غم وشادی رفیق ها وسایر وطنداران اشتراک نموده ؛ در روزهای ملی و بین المللی،  تطاهرات در دفاع حقوق پناهنده گان ، انتخابات پارلمانی هامبورگ ، محافل « تلویزون بهار» و سایرمناسبت ها سهم داشته اند . به همین دلیل نیز سازمان و رفقای ما در جامعه افغانی مورد احترام و حرمت قرار دارند.

در بحث پیرامون گزارش اساسی رفیق ها :  حکیم کارگر، سید صلاح الدین امین،  سید کریم کاوه، سید حبیب ، یما نورستانی، رجب علی کاظمی، دکترحمید مفید و داود کرنزی صحبت های توضیحی داشتند که نکات مهم آن یادداشت؛  وثبت پروتوکول جلسه گردید.

دربخش بعدی مطابق بند سوم اجندا حق العصویت ها جمع آوری گردید. دراین بخش رفیق مستمندی  خاطر نشان نمود که چون حزب ما برای پیشبرد امور سازمانی متکی به خود بوده ؛ و از هیچ مرجعی کمک بدست نمی آورد ، بنا خواهش میکنم  رفقا به صورت داوطلبانه به پیشواز تدویر کنگره حزب  برای تقویه بنیه مالی حزب  اعانه بدهند.

در نتیجه مبلغ  بیش از ۵۰۰  یورو برای تقویت بنیه مالی حزب جمع آوری گردید.

مطابق روحیه بند چهارم اجندا  و بخاطر بهبود هرچه بیشتر کار و فعالیت سازمان رفیق مریم طهماس علاوه بر مسوولیت کار با زنان،  منحیث مسوول  شعبه تبلیع و ترویج؛  و رفیق حکیم کارگر منحیث مسوول  نظارت وکنترول به اتفاق آرا انتخاب گردیدند.

در ادامه پیشنهادهای رفقا سید کریم کاوه و حکیم شناس وسایرین مورد بحث قرار گرفته ، و نظریات سودمند رفقا درج پروتوکول جلسه گردید.

در بخش پایانی جلسه رفیق حمید مفید پیرامون نقش و ارزش سازمان حزبی هامبورگ صحبت مختصر نمودند.همچنان رفیق داود کرنزی گزارش دادند که چند روز قبل در مورد اسناد مصوب رهبری  با ۱۴ تن از رفیق ها سازمان صحبت مشورتی و توضیحی داشته است . او به رفقای سازمان اطمینان داد که پروسه وحدت تامین ، و کنگره  باشکوه حزب دایر می گردد. موصوف علاوه نمود باورمندم  که هیات رهبری حزب پرافتخارما با ایمانداری و اگاهی ازشرایط  دشوارمبارزه در داخل کشور ، پرابلم های موجود را برکنار ساخته ؛ و کنگره حزب را با هوشیاری و مسوولیت برپا می نمایند.همین شور وشوق امروزی شما رفقای عزیز ، وحمایت پولی تان در جلسه بیانگر اعتماد شما به حزب محبوب مان و آینده آن می باشد. رفیق کرنزی اضافه نمود : که  درارایه نطریات رفیق ها ولو اگر تند و تیز هم بیان شود،  حقیقت های نهفته است که باید از آن استفاده نمود.

 جلسه که ساعت  ۳:۱۵ بعد از ظهر آغازگردید بود ، ساعت پنج و نیم روز به آرزوی رشد و استحکام مزید  شورای هامبورگ  و سازمان اروپایی حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان ، سربلندی جامعه مهاجر افغان ، و صلح و سرفرازی مردم افغانستان به پایان رسد.

 

بامداد ـ زنده گی سازمانی ـ ۳/ ۱۷ـ ۱۷۱۲