گزارش اجلاس هیات رهبری شورای کشوری اتریش حزب م م ت م ا

 

ویانا ـ اتریش

پس از برگزاری نشست های شوراهای ایالتی سازمان کشوری اتریش حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان درهفته نخست ماه دسامبر ۲۰۱۷ ترسایی هیات رهبری شورای کشوری بتاریخ یازدهم این ماه تشکیل جلسه  داده و فعالیت های سازمان را در سال روبه پایان عیسوی به بررسی گرفت .

درآغاز رفیق فاضل دلزاده رییس شورای کشوری گزارشی مفصلی در باره کارکرد های شورا ارایه داشت و از اینکه شورا توانسته است برغم دشواری های معین رُشد کمی بیست در صد را نشان د هد اظهار رضایت نمود . او خاطر نشان ساخت که مصوبات و تصامیم ارگان های رهبری حزب به وجه احسن رعایت و تعمیل گردیده ؛ و در راه برآورده شدن اهداف تعین شده در اسناد مرامی و تشکیلاتی حزب تلاش صورت گرفته است .بیشترینه بخش حق العضویت ها در سال ۲۰۱۷ ترسایی جمع آوری گردیده و به مسوول امور مالی ا نتقال داده شده است .وی سهمگیری سازمان را در فعالیت های اجتماعی و به ویژه کمک به هموطنان مهاجر را مثبت ارزیابی نموده و در باره برنامه های شورا برای سال آینده ترسایی سخن گفت . رییس شورای کشوری از آرزوی شدید اعضای حزب در اتریش بخاطر تدویر کنگره حزب صحبت نمود . وی خاطر نشان ساخت که این رویداد در زنده گی سازمانی ما سرآغاز نوینی خواهد تا با نیروی متحد به  نتایج و دستآوردهای بیشترومطلوب برسیم .

اعضای هیات رهبری هریک در باره گزارش و فعالیت های شورا اظهار نظر نموده و پیشنهادات معینی را برای پیشبرد امور در سال نو ترسایی ارایه داشتند. درپایان این نشست نارسایی ها و امور انجام ناشده نیز مورد بحث قرار گرفت و تدابیری برای بهتر سازی کار ها اتخاذ گردید .

بامداد ـ زنده گی سازمانی ـ ۳/ ۱۷ـ ۲۱۱۲

برپایی جلسه شورای هامبورگ حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان

 

روز جمعه  ۱۵ دسامبر ۲۰۱۷  ترسایی ، جلسه نوبتی ربع چهارم سالجاری شورای هامبورگ حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان دایر گردید.

در نخست پس از آن که رفیق حکیم شناس مسوول شعبه  تشکیلات  شورا  از صورت اشتراک اکثریت اعصای سازمان به رهبری جلسه اطمینان دادند ، رفیق مستمندی رسمیت جلسه را اعلام ، و اجندای ذیل را به جلسه پیشنهاد نموده از رفقا درخواست نمودند اگر کدام مساله دیگری را شامل اجندای می سازند لطفاً نظر شانرا ارایه نمایند.سپس اجندای  ذیل برای جلسه شورای هامبورگ  پیشنهاد گردید:

۱ـ ارایه گزارش کمیته رهبری بوسیله رفیق مستمندی مسوول شورا،

۲ ـ بحث پیرامون گزارش ،

۳ـ تصفیه حق العصویت ها و جمع آوری اعانه ، مسوول رفیق ضیا،

۴ـ مسایل تشکیلاتی ،

۵ ـ پیشنهادات وانتقادات ،

۶ ـ درصورت ضرورت، ارایه معلومات پیرامون چگونگی تدویر کنگره توسط رفیق داود کرنزی .

اجندای پیشنهادی به اتفاق آرا  تایید شد.

در بخش نخست  رفیق مستمندی ، رییس شورای هامبورگ حزب گزارش همه جانبه ای از فعالیت وکارکردهای سازمان در رابطه با وظایف محوله ، وابتکارات اعضای شورا را ارایه نمودند. در بخشی از این گزارش آمده است :

درنتیجه سطح بلند اگاهی و مسوولیت پذیری اعضای سازمان ، خوشبختانه سازمان ما  در ربع گذشته در همه عرصه ها رشد نسبی داشته است . شورای ما حمایت و جانبداری کامل خود را از پروسه وحدت تشکیلاتی ابراز نموده ؛ و با تمام نیرو و توان درپروسه رشد و استحکام مزید سازمان درسطح هامبورگ ، المان و سازمان اروپایی حزب کوشیده است.ما حمایت کامل ؛ و آماده گی همه جانبه مانرا برای تدویر کنگره حزب ابرازکرده ایم. اعضای سازمان ما فعالانه درمحافل غم وشادی رفیق ها وسایر وطنداران اشتراک نموده ؛ در روزهای ملی و بین المللی،  تطاهرات در دفاع حقوق پناهنده گان ، انتخابات پارلمانی هامبورگ ، محافل « تلویزون بهار» و سایرمناسبت ها سهم داشته اند . به همین دلیل نیز سازمان و رفقای ما در جامعه افغانی مورد احترام و حرمت قرار دارند.

در بحث پیرامون گزارش اساسی رفیق ها :  حکیم کارگر، سید صلاح الدین امین،  سید کریم کاوه، سید حبیب ، یما نورستانی، رجب علی کاظمی، دکترحمید مفید و داود کرنزی صحبت های توضیحی داشتند که نکات مهم آن یادداشت؛  وثبت پروتوکول جلسه گردید.

دربخش بعدی مطابق بند سوم اجندا حق العصویت ها جمع آوری گردید. دراین بخش رفیق مستمندی  خاطر نشان نمود که چون حزب ما برای پیشبرد امور سازمانی متکی به خود بوده ؛ و از هیچ مرجعی کمک بدست نمی آورد ، بنا خواهش میکنم  رفقا به صورت داوطلبانه به پیشواز تدویر کنگره حزب  برای تقویه بنیه مالی حزب  اعانه بدهند.

در نتیجه مبلغ  بیش از ۵۰۰  یورو برای تقویت بنیه مالی حزب جمع آوری گردید.

مطابق روحیه بند چهارم اجندا  و بخاطر بهبود هرچه بیشتر کار و فعالیت سازمان رفیق مریم طهماس علاوه بر مسوولیت کار با زنان،  منحیث مسوول  شعبه تبلیع و ترویج؛  و رفیق حکیم کارگر منحیث مسوول  نظارت وکنترول به اتفاق آرا انتخاب گردیدند.

در ادامه پیشنهادهای رفقا سید کریم کاوه و حکیم شناس وسایرین مورد بحث قرار گرفته ، و نظریات سودمند رفقا درج پروتوکول جلسه گردید.

در بخش پایانی جلسه رفیق حمید مفید پیرامون نقش و ارزش سازمان حزبی هامبورگ صحبت مختصر نمودند.همچنان رفیق داود کرنزی گزارش دادند که چند روز قبل در مورد اسناد مصوب رهبری  با ۱۴ تن از رفیق ها سازمان صحبت مشورتی و توضیحی داشته است . او به رفقای سازمان اطمینان داد که پروسه وحدت تامین ، و کنگره  باشکوه حزب دایر می گردد. موصوف علاوه نمود باورمندم  که هیات رهبری حزب پرافتخارما با ایمانداری و اگاهی ازشرایط  دشوارمبارزه در داخل کشور ، پرابلم های موجود را برکنار ساخته ؛ و کنگره حزب را با هوشیاری و مسوولیت برپا می نمایند.همین شور وشوق امروزی شما رفقای عزیز ، وحمایت پولی تان در جلسه بیانگر اعتماد شما به حزب محبوب مان و آینده آن می باشد. رفیق کرنزی اضافه نمود : که  درارایه نطریات رفیق ها ولو اگر تند و تیز هم بیان شود،  حقیقت های نهفته است که باید از آن استفاده نمود.

 جلسه که ساعت  ۳:۱۵ بعد از ظهر آغازگردید بود ، ساعت پنج و نیم روز به آرزوی رشد و استحکام مزید  شورای هامبورگ  و سازمان اروپایی حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان ، سربلندی جامعه مهاجر افغان ، و صلح و سرفرازی مردم افغانستان به پایان رسد.

 

بامداد ـ زنده گی سازمانی ـ ۳/ ۱۷ـ ۱۷۱۲

جلسه دارالانشای حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان

 

جلسه دارالانشای حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان تحت ریاست رفیق پوهاند داکتر محمد داوود راوش رییس حزب، روز پنجشنبه مورخ ۱۳۹۶.۸.۱۸ دردفتر مرکزی حزب دایر گردید. در جلسه مسوولین شعبات  و کمیسیون های مرکزی حزب نیز شرکت داشتند.

برای جلسه اجندای ذیل پیشنهاد ، و مورد تایید قرار گرفت : بحث روی چگونگی تحقق مصوبه بیروی اجراییه حزب. ابتدا رفیق راوش در رابطه به تحقق مصوبات قبلی دارالانشای حزب صحبت نموده گفت که پروسه کار انتخاب نماینده گان به کنگره حزب در شورا های ولایتی آغا ز گردیده است  و رفقا از تدویر کنگره حزب استقبال نموده اند. مراجعه  احزاب سیاسی بدفتر مرکزی حزب ادامه  دارد ، روابط ما با گذشت هر روز با احزاب سیاسی کشور توسعه می یابد ، روی مسایل  سیاسی کشور بحث با آن ها صورت گرفته  و موقف حزب در برابر این قضایا توضیح  گردیده است. طبق اجندای جلسه گزارش شعبه  تشکیلات حزب توسط رفیق وحدت رییس این شعبه  به جلسه ارایه گردید. رفیق راوش در مورد گزارش ارایه شده خاطر نشان ساخت که شورا های ولایتی از طرز العمل ارسالی شعبه تشکیلات استقبال و حمایت نموده اند. رفقا ویار، جانباز ، احمدی ، رفیعی ، وفادار، وحدت ، قیام ، شکر یه زمان ، کامجو، صالحی ، زرین ، اوریاخیل ، مالک ، سپاهی ، نورستانی ، تابش ، فرزام ، آرین و خاوری پیرامون گزارش شعبه تشکیلات ابراز نظر نموده، نظریات و پیشنهادات شانرا ابراز داشتند.

بعداً رفیق راوش در رابطه به مسایل حزبی، تدویر کنگره و انجام موفقانه وظایف بعدی حزب و شورا های حزبی صحبت نمود. طبق پیشنهادات رسیده اعضای حزب و هواخواهان در جریان نظر خواهی، مبنی برکم ساختن کمیت ارگانهای رهبری حزبی ، موضوع  با جلسه شریک ساخته شد .در نتیجه  روی ارقام جدید بحث صورت گرفته ، تصامیم لازم روی کمیت شورای مرکزی ، بیروی اجراییه  و دارالانشا صورت گرفت تا به کنگره پیشنهاد گردد. جلسه که حوالی ساعت نه و سی صبح آغاز شده بود در فضای وحدت و اتحاد نظر حوالی ساعت دو بعد از ظهر به کار خود اختتام بخشید .

( کمیسیون تبلیغ و فرهنگ )

 

 بامداد ـ زنده گی سازمانی ـ ۶/ ۱۷ـ ۱۲۱۱

برپایی جلسه شورای شهر کسل ، شورای کشوری المان حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان

 

بتاریخ ۱۰ دسامبر ۲۰۱۷  ترسایی جلسه شورای شهرکسل ( شورای کشوری المان ) حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان با اجندای کاری ذیل دایر گردید :

۱  ـ گزارش کارو فعالیت سازمان حزبی کسل حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان توسط  رفیق اشرف راسخ معاون سازمان ،

۲ - مسایل تشکیلاتی،

۳ - تصفیه حق العضویت ها  و جمع آوری اعانه ،

۴ - پیشنهادها وانتقادهای رفیق ها.

مطابق بند اول اجندا گزارش مفصل از فعالیت های پرثمر اعضای شورای شهرکسل در طول سال ۲۰۱۷  ترسایی توسط رفیق اشرف راسخ معاون سازمان ارایه گردید. این گزارش در برگیرنده تمام جوانب  کار و تلاش اگاهانه اعضای سازمان در راه تحقق آرمان ها شریفانه و انسانی حزب بود.

بعداً رفیق احد شفیعی با تایید از گزارش شورا ،  صحبت  توضیحی و تکمیلی خود را در رابطه به اجرای وظایف انجام شده توسط اعضای سازمان ارایه داشته ، آنرا مثبت و ارزنده خواند. این پیشنهاد ها و نظریات مورد پسندش جلسه قرارگرفت.

در ادامه کارجلسه مسایل تشکیلاتی مورد بحث و تصمیم گیری قرارگرفت. بر اساس تقاضای رفیق نورالله نوری مسوول شورای شهر کسل ، رفیق اشرف راسخ به حیث مسوول شورای شهر کسل و رفیق دگروال محمد ظاهرنادری به حیث معاون سازمان پیشنهاد گردید . این پیشنهاد مورد بررسی تایید شرکت کننده گان جلسه قرارگرفته و پس از رای گیری رفقای یاد شده  به اتفاق ارا منحیث رییس و معاون شورا انتخاب گردیدند. سپس درخواست عضویت اعضای تازه به سازمان مورد بررسی قرارگرفته ، و با اتفاق آرا تایید شد .

مطابق بند سوم اجندا حق العضویت اعضای سازمان جمع آوری گردید . در این نشست رفقا به خاطرتقویت بنیه مالی حزب ، و پیشبرد موفقانه و با شکوه کنگره حزب ، مقدار پول را به طور اعانه به حزب پرداختند.

دربخش پایانی جلسه رفیق اسد رهیاب در رابطه به  وضع سیاسی ـ نظامی کشور، انکشافات در سازمان اروپایی حزب ،  تحکیم وگسترش پایه های توده یی حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان  صحبت همه جانبه نمود.توضیحات رفیق رهیاب  مورد توجه و تایید رفقای شورا قرار گرفت.

کار جلسه که ساعت ۳۰:۲ بعد از ظهر آغازگردیده بود درفضای اعتماد رفیقانه و تعهد به رشد و استحکام مزید شورا  و سازمان اروپایی حزب ، تحکیم هرچه بیشترهمکاری با جامعه مهاجرافغان ؛  و به امید برپایی موافقانه کنگره حزب متحد ملی ترقی مردم  افغانستان ساعت پنج بعد ازظهر به پایان رسید.

( شعبه تبلیغ و ترویج شورای کشوری المان)

بامداد ـ زنده گی سازمانی ـ ۲/ ۱۷ـ ۱۷۱۲

تدویر جلسه بیروی اجراییه حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان

 

جلسه بیروی اجراییه حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان، تحت ریاست رفیق پوهاند داکتر محمد داوود راوش رییس حزب امروز پنجشنبه مورخ چهارم عقرب ۱۳۹۶ ، حوالی ساعت نه صبح در دفتر مرکزی حزب دایرگردید. درجلسه مسولین شعبات و کمیسیون های مرکزی حزب نیز شرکت داشتند.
جلسه تحت اجندای ( طرز العمل تدویر جلسات و کنفرانس های حزبی، نورم نماینده گی و شیوه انتخابات نماینده گان به کنگره حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان ) تدویر یافت.
طبق اجندای تصویب شده جلسه ، رفیق انجنیر سلیمان کا مجو رییس کمیته کاری تشکیلات و معاون کمیته تدارک تدویر کنگره حزب طرز العمل تدویر جلسات و کنفرانس های حزبی ، نورم نماینده گی و شیوه انتخاب نماینده گان کنگره حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان را به جلسه ارایه کرد.
بعداز آن ، اعضای بیروی اجراییه ابراز نظر پیرامون طرزالعمل را آغاز و نظریات و پیشنهادات شانرا به ترتیب ابراز که در مورد توضیحات لازم از جانب رهبری کمیته تدارک تدویر کنگره ارایه گردید.
در ین بخش رفقا: رضایی، جانباز ، جهش ، جیلانی ، دهقان زاده ، دینه گل، موج ، محمد رسول ، وفادار ، حلیم ، متین ، آرین ، نورستانی، مالک و راوش صحبت نمودند.
بعداًرفیق راوش طی صحبت خویش از سهم گیری و علاقمندی رفقا و ابرازنظر شان پیرامون طرزالعمل سپاسگذاری نموده گفتند : ما باید تلاش نماییم تا کنگره با موفقیت تدویر یابد. تفاوت نظر به معنای اختلاف نظر نیست. ما متفقاً بطرف تدویر کنگره میرویم .ما به یک نتیجه منطقی رسیدیم ، این طرز العمل محصول کار شباروزی رفقای ما می باشد. ما بطرف یک کنگره با عظمت و با شکوه میرویم. شعبات و کمیسیون های مرکزی حزب ما فعالانه کار می نمایند و همه روزه فعال اند. شوراهای ولایتی و معادل آن و شهر کابل موفقانه کار می نمایند .در اضافه از بیست ولایت دفاتر حزب ما فعال است. سیستم گذارشدهی بوجود آمده است، روابط با شورا های ولایتی و شورا های بیرون مرزی تامین؛ و همه روزه صورت می گیرد. کار ما به یک سیستم مبدل گردیده است که محصول کار مشترک و شباروزی همه ماست.
من منحیث رییس حزب از کار کمیته تدارک تدویر کنگره صمیمانه ابراز سپاس می‌ نمایم که با دقت و با درنظرداشت همه چالش ها ،با تلاش خستگی ناپذیر کار می نمایند.
در پایان کار جلسه رفیق حفیظ الله نورستانی معاون کمیته تدارک تدویر کنگره، طرح مصوبه جلسه را قراات نمود که به اتفاق آرا تصویب گردید
جلسه حوالی ساعت ۱۱:۳۰ قبل از ظهر در فضای وحدت وتفاهم کامل اعضای بیروی اجراییه و آرزوی تدویر موفقانه کنگره با شکوه و پر از دست آورد خاتمه یافت.

( کمیسیون تبلیغ و فرهنگ )

 بامداد ـ زنده گی سازمانی ـ ۶/ ۱۷ـ ۲۶۱۰