برپایی جلسه کمیته رهبری شورای کشوری المان حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان

 

جلسه کمیته رهبری  شورای کشوری المان حزب متحد ملی ترقی  مردم افغانستان بتاریخ ۱۴ می ۲۰۱۷  ترسایی ساعت هفت شام از طریق شبکه پال تحت ریاست رفیق اسد رهیاب مسوول دورانی کمیته رهبری شورای کشوری المان حزب برپا گردید. سپس ریاست جلسه به رفیق امیرمحمد گران مسوول دورانی کمیته رهبری المان سپرده شد. بعد از آن رفیق گران از رفیق احد شفیعی تقاضا نمود، تا برای پیشبرد کارجلسه اجندا را قرایت نماید.

اجندا :

۱ـ تحلیل از وضع نظامی وسیاسی وتاثیرات درکشور  

سخنرانان: رفیق امیرمحمد گران و اسد رهیاب

۲ ـ اتخاذ تصامیم برای اجرای تحقق مصوبه دارالانشا  شورای مرکزی حزب متحد ترقی ملی  مردم افغانستان ، پیرامون روند تحکیم وحدت تشکیلاتی وسازمانی در ولایات وشهرهای افغانستان  وکشورهای بیرون مرزی آن.       

گزارش دهنده رفیق احد شفیعی مسوول تشکیلات

۳ ـ تصامیم اتخاذ درمورد فورمه ادغام تشکیلاتی  ، شعبه تشکیلات شورای مرکزی حزب ملی ترقی مردم افغانستان.

مسوول: رفیق شفیعی

۴ ـ اتخاذ تدابیر درجهت ارتقای کارحزبی و سیاسی بویژه نقش رهبری در رابطه به سهم گیری فعال اعضای حزب درجلسات و پرداخت به موقع حق العضویت ها درسازمان های حزبی کشورالمان.

گزارش دهنده: رفیق ها اسد رهیاب و احد شفیعی

۵ ـ پیشنهاد ونظریه رفیق های اشتراک کننده درجلسه. 

بعد از خوانش و تایید اجندا ، رفیق امیرمحمد گران مطابق بند اول اجندا صحبت نموده ابراز داشتند: وضع نظامی وسیاسی درکشور نظر به فعالیت های نیروهای ضد دولتی که توسط کشورهای خارجی اخص پاکستان تمویل و تجهز میشوند، بحرانی ترشده و دشمن در شهرها و ولسوالی ها وقریه جات مسلط شده وعمال دهشت افکنانه یی خود را بالای مردم تحمیل مینماید. کشورهای منطقه برای به چالش کشیدن سیاست های همدیگر ،ازوجود این نیروها استفاده کرده جنگ های نیابتی را در کشورما تشدید مینمایند.وضع  زنده گی مردم  روز به روز بدترشده ، بیکاری فساد اداری قاچاق و رشد اعتیاد به مواد مخدره درمیان جوانان وکهن سالان ازدیادیافته ،دزدی ،راهزنی کشتار زنان واطفال مردم بیگناه توسط قطاع الطریقان افزایش یافته و ابعاد وسیع میگرد.سیاست های کشورهای غربی وناتو بویژه امریکا  درمورد عساکر شان ،هرآن لحظه درتغییر بوده وثبات دایمی ندارند . بعد ازختم سخنرانی رفیق گران ، رفیق اسد رهیاب با تایید از صحبت های رفیق گران درمورد رشد روند ادغام تشکیلاتی با احزب همسو درکشور وبیرون مرزی و بویژه درمورد اعلامیه کمیته وحدت خواهان اعضای حزب متحدملی در اروپا صحبت نموده آنرا یک عمل بی نهایت عالی وصادقانه وفرهیخته ،برای  تحکیم تشکل وحدت  سازمانی وتشکیلاتی میان حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان  درداخل خارج کشوردانسته ، آنرا آغازگرامید های نوید بخش برای اعضای حزب تلقی نمود.

بعد از پایان سخنرانی رفیق گران و رهیاب ، رفیق احد شفیعی مطابق ماده دوم اجندا،مصوبه دارالانشای شورای مرکزی حزب را به جلسه قرایت نموده  وغرض تحقق فیصله های مذکور تدابیر معین در سازمان های حزبی کشور المان از جانب رفیق احد در جلسه ارایه که مورد پشتبانی قرار گرفت.

مطابق ماده سوم اجندا رفیق احدشفیعی درمورد کاستی ها ونواقص  که در عرصه سازمانی و تشکیلاتی  در شوراهای ایالتی وجود دارد،  برملا ساخته وگفت: سهم گیری کادرها و فعالین حزبی  درجهت اجرای امور حزبی مانند،اشتراک درجلسات ایالتی، پرداخت به موقع حق العضویت ها  و پایین بودن علاقمندی و سهم گیری فعال رفقا درسایر مسایل زنده گی حزبی،  صحبت های همه جانبه نمود، و از رفقا خواست تا برای بیرون رفت ازچالش های متذکره نظریه های سالم  و رهنمایی دهنده خویش را برای ارتقای سطح مسوولیت های فردی وجمعی درسازمان های حزبی کشور المان ارایه نمایند.

بعداز آن با تایید صحبت های رفیق احد شفیعی، رفیق اسد رهیاب نیز در رابطه به عدم سهم گیری فعال رفقا در زنده گی حزبی که درگذشته بسیار با علاقمندی و باشورشعف رفیقانه درکشور المان وجود داشت تذکرداده گفت: درسازمانهای حزبی ما، ارتباط ارگانیک و به موقع درمورد بیشبرد امورحزبی بین اعضای حزب از پایین تا بالا تامین بود، غرض درک سالم جمعی اعضای حزب ،از وضع سیاسی ملی وبین المللی دراروپا کنفرانس ها،میتنگ ها و جلسات حضوری سال دو یا یک بار دایر می شد ،اما متاسقانه دراین اواخر چنین نیست وکار کمیسون انسجام هماهنگی شورای اروپایی قناعت بخش ومحسوس نیست. بنآ برای بهبود وضع موجود پیشنهاد می نمایم : رفقای رهبری برای کارعملی درسازمانهای حزبی بروند و از نزدیک با اعضای حزب درتماس و درجلسات شان اشتراک نمایند و درمورد بهبود وضع سازمانی نظریات و پیشنهادات شان مطالبه شود، تا درمورد تصامیم  مشترک اتحاذ نمایم . شعبه تشکیلات باید گراف اشتراک اعضای کمیته رهبری شورای المان را درجلسات  تهیه و به اختیار شان بگذارد.

 

همچنان رفیق واعظی نیزنظریات و پشنهادات  خود را دراین رابطه چنین ارایه داشتند:

به نظر من درگام نخست  با تایید ابراز نظر رفقا، علت اساسی ، ناشی ازچالش های  سیاسی ، نظامی درسطح ملی وبین المللی  است ، واز سوی دیگر : عدم موضع گیرمستقل سیاسی وابتکار عمل رهبری حزب  و دنباله روی های فرصت طلبانه درقبال حوادث جاری کشور،عدم وحدت ارگانیک  وگفتمان واحد سیاسی میان اعضای حزب در مورد خط مشی سیاسی و نظامی دولت جمهوری اسلامی افغانستان ، شکل گیری افراد ناراض از وضع موجود که به بهانه های مختلفی به مرور زمان، با حزب قطع رابطه کرده اند و جدی نه گرفتن  پشنهادات وانتقادات رفقا وعدم پاسخ گویی به موقع به آنها، این همه مولفه ها سبب دلسردی و تاثیرات منفی بالای عملکرد و رویکردهای سیاسی و حزبی رفقا شده است که دراین زمینه ، باید تصامیم قاطع برای رفع آن اتخاذ گردد.  

بعداز ختم پشنهادها ونظریه های رفقا،  به شعبه تشکیلات وظیفه داده شد تا پلان تدویر جلسه حضوری شورای المان را ترتیب ؛ و به اختیار رفیق های رهبری و سازمان های ایالتی قرار بدهد.

درجلسه رفیق شهید نور وعلی رستمی  نیز ر در مورد مسایل اجندا صحبت نمودند.

جلسه بعداز ختم مواد اجندا پایان یافت.

 بامداد ـ زنده گی سازمانی ـ ۲/ ۱۷ـ۲۸۰۵ 

شعبه تبلیغ وترویج شورای کشوری المان

برپائي جلسه ايالتي شوراي هامبورگ حزب متحد ملي ترقي مردم افغانستان

 

 

جلسه شوراي هامبورگ ح م م ت مردم افغانستان بروز يكشنبه مورخ ٢١،٠٥،٢٠١٧ تحت اجنداي :

١- استماع گزارش  كار كرد شورا طي مدت سه ماه گذشته بوسيله  رفـــيق مستمندي مسؤل شورا

٢- استماع صحبت رفـــيق انگار پيرامون وضع سياسي نظامي و عوامل جنگ و فساد در كشور

٣- استماع گزارش سفر  داكتر مفيد از داخل كشور

٤- چگونگي پيشبرد امور وحدت حزبي با حزب متحد ملي ( سابق) در اروپا بوسيله رفـــيق كرنزي

٥- تصفيه امور مالي ( حق العضويتها) داير گرديد.

پيرامون كليه مسايل مندرج أجندا بصورت جداگانه بحث صورت گرفت . رفقا در هر مورد نظريات وصحبت هاي رفيقانه داشتند.

در ماده اول گزارش كميته رهبري شورا از صورت همكاري اين شورا بخاطر تجليل از هشتم مارچ با شوراي زنان اروپا (نــجيبه هوتكي) كه كليه امكانات تهيه صالون ، دعوت هنرمندان واشتراك فعال و دعوت مردم را شوراي هامبورگ ، بيانات و شعر خواني وستيژ را شوراي زنان عده دار شده بودند گزارش اِرایه گرديد. درين محفل گروپ هنري و كلتوري مربوط به محترم احمدشاه قادري  نيز با اجراي درامه به زيبائي محفل افزودند ،حدود ١٧٠ تن از زنان و مردان درين محفل كه باشادي ومسرت بپايان رسيد اشتراك داشتند.

هنرمندان چون جناب  شنها ،نيكبين، علي اعتمادي ،صفي الله ظهوري و  يك خانم درين محفل هنرنمائي نمودند.

همچنان تحت نظر رفيق ها مريم جان تهماس و صفي الله ظهوري محفل باشكوهي در مركز پناه جويان افغان در ايالت شليسويگ هولشتاين بر پاشد و از نوروز باستاني تجليل بعمل امد. اشتراك كننده گان با خشنودي درين محفل شركت نمودند.

در مورد چگونگي  پيشرفت پروسه وحدت سؤالات ونگراني هاي  ابراز شد. عدم پيشرفت اين پروسه موجب نگراني همه اعضاي حزب در هامبورگ است. رفـــيق محمد داود كرنزي خود از تعلل در مورد ادغام تشكيلاتي انعده از رفقاي بيروي اجرايه شوراي اروپائي حزب متحد ملي  سابق كه اماده وحدت تشكيلاتي اند و ميكانيزم وحدت را قبول دارند ابراز نگراني  نمودند. اما به اشتراك كننده گان اطمينان دادند كه اين پروسه با موفقيت پيش خواهد رفت. تشويش رفقاي شوراي هامبورگ و المان را بجا دانسته و دلسوزي انها را پابندي به اصول تشكيلاتي  وضرورت انجام وحدت و رعايت دساتير مركز و اشتراك فعال در كار كنگره حزب دانستند.

درين جلسه حق العضويت هاي سه ماه گذشته اشتراك كننده گان جلسه تصفيه گرديد.

رفـــيق مستمندي در مورد انعده از رفقاي مريض و يكتعداد ازغير حاضران دائمي در مشوره با شعبه تشكيلات هامبورگ پيشنهاد را در جلسه اينده غرض تصفيه تشكيل تقديم خواهد نمود  جلسه حوالي ساعت ٥بجه عصر با ابراز پيشنهادات ويا داشت نمودن انتقادات و رفع ان الي جلسه اينده از جانب رئيس جلسه اعلان گرديد.

شعبه تبليغ وترويج شوراي  هامبورگ

 بامداد ـ زنده گی سازمانی ـ ۲/ ۱۷ـ۲۴۰۵

برگزاری جلسه دارالانشای حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان

امروز پنجشنبه مورخ هفت ثور ۱۳۹۶ حوالی ساعت نه صبح جلسه دارالانشای حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان تحت ریاست رفیق پوهاند داکتر محمد داوود را وش دایر گردید. در جلسه روسای شعبات مرکزی حزب نیز شرکت داشتند.
برای جلسه اجندای ذیل پیشنهاد، و به اتفاق آرا تصویب گردید:
۱ـ بحث پیرامون اشتراک اعضای حزب در « ماهنامه حقیقت زمان » ارگان مرکزی نشراتی حزب.
۲ـ بحث پیرامون ایجاد کمیته تدارک کنگره حزب.
در آغاز کار جلسه رفیق راوش کار و فعالیت شعبات  و رهبری حزب را در فاصله بین دو جلسه دارالانشای حزب مورد ارزیابی قرار داده ، دستآوردها و نواقص کاری را برشمرده تدابیر پیشنهاد کردند.
طبق اجندا بحث پیرامون اشتراک اعضای حزب در« ماهنامه حقیقت زمان » ارگان مرکزی نشراتی حزب آغاز گردید. رفقا روی نقش ماهنامه  و ارتقای آن به یک نشریه وزین و در خورستایش صحبت نموده ، وجه اشتراک سالانه ، تقویه بنیه مالی ماهنامه ، تهیه تحلیل های ارزنده بخصوص به لسان پشتو را پیشنهاد نمودند که بعد از جمعبندی نظریات مصوبه ایی ترتیب و به اتفاق آرا تصویب گردید.

طبق ماده دوم اجندا جهت تدویر کنگره باشکوه حزب ، کمیته تدارک باید ایجاد؛ و کمیته  دراستقامت های مختلف وظایف خود را پیش ببرد تا این که بستر تدویر کنگره را مساعد نموده ، کنگره باشکوه حزب دایر گردد‌.
موضوع به بحث گرفته شد .تعداد زیاد رفقا نظریات ، پیشنهادات و تجارب خود را با جلسه شریک ساختند. در نتیجه کمیته موظف گردید تا با درنظر داشت نظریات طرح شده، برای جلسه بعدی لست کمیته تدارک را جهت منظوری به جلسه ارایه کنند.
در ختم کار جلسه رفقای حاضر حق الاشتراک سالانه  « ماهنامه حقیقت زمان » را به مسوول کمیسیون تبلیغ و فرهنگ تادیه نمودند.


جلسه حوالی ساعت ۱۲:۳۰ ظهر به کار خویش اختتام بخشید‌.

(کمیسیون تبلیغ  و فرهنگ)

 بامداد ـ زنده گی سازمانی ـ ۲/ ۱۷ـ۲۷۰۴

برپایی جلسه کمیته حزبی ایالت نیدرزاکسن کشور المان حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان

 

جلسه بتاریخ ۱۲می۲۰۱۷ ترسایی ساعت دوبجه بعد ازظهرتحت ریاست رفیق شرقی مسوول کمیته حزبی ایالت نیدرزاکسن کشورالمان برپا گردید.

جلسه مطابق اجندای تهیه  شده ، درفضای صمیمت وهم بستگی رفیقانه دایر شد. درکارجلسه نخست رفیق شرقی مسوول کمیته حزبی پیرامون گرایش وارایش نیروهای جدید نظامی وسیاسی تنش های ناشی ازان درجهان ومنطقه به خصوص درکشور جنگ زده و ویرانه ما افغانستان عزیز توضیحات مفصل ارایه داشته  ، ودرضمن درمورد تداوم تلاش های رهبری شورای مرکزی حزب درجهت روند وحدت حزب با بخش از اعضای حزب وطن ومتحد ملی وغیره معلومات مفصل ارایه نمود. وسپس رفقا هریک: کارگر عزمی ،نادری وشیوانی  ،با تائید از صحبتهای رفیق شرقی ابراز نظر نموده  ودرکارجلسه سهم فعال گرفته،و درغنامندی کسب معلومات رفقا  افزودند. بعداز ختم صحبتهای رفیق های متذکره،عدهء رفقا نظریات وپشنهادات خود را درمورد وضع نظامی وسیاسی وطن ابراز داشتند.ازجمله انتقاد رفیق کارگر که "چراحزب ما در برابر امدن گلبدین به کابل سکوت اختیار کرده "، طالب جواب و رهنمایی ازکمیته رهبری کشور المان شده است،تا به قناعت شان پرداخته شود.

دربخش پایانی جلسه حق العضویت ها تصفیه گردید.

دراین نشست رفقای سازمان برای کمک به فعالیت های روشنگرانه تلویزیون بهار که جدیدأ به نشرات آغازکرده است ؛ طوری داوطلبانه اعانه پرداختند. جلسه به امید تشکیل وحدت ارگانیک وتشکیلاتی عام وتام نیروهای سالم دموکراتیک وتدویر کنگره وسیع حزب متحدملی ترقی مردم افغانستان ختم گردید.

انجنیر عبدالغفار مسوول کمیسون تبلیغ وفرهنگ ایالت نیدرزاکسن

 بامداد ـ زنده گی سازمانی ـ ۲/ ۱۷ـ۲۳۰۵

پیام تسلیت دارالانشای حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان

 

یکبار دیگر چهره خون آشام و غیراسلامی مخالفین مسلح وطن برملا شد. یکبار دیگر زمین وطن با خون پاک جوانان برومند کشور لاله گون شد .

دشمن قسم خورده مردم افغانستان به تاریخ اول ثور، روز جمعه حوالی ظهر، زمانی که منسوبین دلیر و قهرمان قول اردوی ۲۰۹ شاهین در مسجد شریف مشغول ادای نماز جمعه بودند، خلاف تمام موازین دینی و اخلاقی بالای نماز گزاران غیرمسلح حمله نمودند که عده کثیر از جوانان اردو جام شهادت نوشیده ؛ وهم عده ای زخم برداشته اند . دارالانشای حزب م.م.ت.م.ا به نماینده گی از اعضای حزب این عمل بزدلانه، جبونانه و دور از کرامت انسانی و اسلامی نیروهای ضدملی و ضد وطن را با شدیدترین الفاظ محکوم و تقبیح نموده ، حمله بر خانه خدا و نماز گزاران بی دفاع ، آنهم در روز جمعه و ماه مبارک رجب را کار بزدلان و دشمنان اسلام عزیز دانسته ، چهره سیاه شان به مردم کشور و جهانیان برملا گردید.

دارالانشای حزب ،عمیق ترین تسلیت ها و تاثرات خود را به مناسبت شهادت جانبازان وطن به همه مردم ، نیروهای قهرمان مسلح کشور، قول اردوی ۲۰۹ شاهین ، فامیل ها و همقطاران شهدای عزیز ابراز نموده ، روح شهدا شاد و فردوس برین جای شان!

برای زخمی ها شفای عاجل خواهانیم. از مقامات مسوول می خواهیم تا چگونگی حادثه را دقیقاً بررسی و مسببین آنرا مورد مجازات قرار دهند . از سرقوماندانی اعلی قوای مسلح کشور می ‌طلبیم تا تدابیر شدید و دقیق امنیتی را در اطراف قرارگاه ها و قطعات نظامی سراسرکشور ایجاد؛  و ارگان های کشفی و استخباراتی را فعال و فعالتر نمایند تا حرکات و فعالیت های مخالفین را تحت کنترول اوپراتیفی قرارداده در مواقع لازم به خنثی سازی فعالیت های خرابکارانه دشمن پاسخ دندان شکن بدهند.  

یکبار دیگر تسلیت خود را به فامیل های شهدا ابراز نموده ، برای زخمی های حادثه شفای عاجل تمنا داریم .

منسوبین اردوی ملی در غم تان شریکیم !

خشونت بس است!

نابود باد جنگ!

با احترام

پوهاند داکتر محمد داوود راوش ، رییس حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان

بامداد ـ زنده گی سازمانی ـ ۲/ ۱۷ـ۲۲۰۴