تدویر کنفرانس علمی، پژوهشی درپیوند با وضعیت زنان افغانستان 

 

بتاریخ ۲۹ سپتمبر ۲۰۱۸ ترسایی کنفرانس اروپایی علمی ، پژوهشی از جانب همایش اروپایی زنان افغانستان وبه همکاری اتحادیه انجمن های افغانهای مقیم هالند با اشتراک کارشناسان ،فعالان حقوق زن وحقوق بشر ، شخصیت های علمی سیاسی و فرهنگی درشهر آرنهم کشور شاهی هالند برگزار گردید.

درکار کنفرانس مسوولین نهاد های مستقل کار با زنان، پیشسکوتان جنبش زن از کشورهای مختلف اروپایی حضور بهم رسانیده بودند.

کار کنفرانس به گرداننده گی بانوان ورزیده یاسمین زیارمل  و فتانه مقتدر به زبانهای پشتو و دری آغاز گردیده ، نخست داکتر شفیقه رزمنده رییس همایش اروپایی زنان افغانستان پژوهش خود را درمورد حل مساله زن بمثابه ی یک پروسه سیاسی ومدیریت دولت برآن ارایه داشت.

وی با پیشکش نمودن ارقام وتحلیل جالب پایه های حقوقی ،ریشه های تاریخی مساله برابری زنان با مردان درکشور های اروپایی ودر سراسر جهان از جمله  درافغانستان پرداخته  و ضمن ارزیابی تجارب تاریخی و راهکار های تجربه شده تاریخ بشریت  اظهار داشت که حل نهایی مساله برابری زنان ومردان تنها درصورت تامین صلح ،حکومت قانون ، تامین عدالت اجتماعی، مردم سالاری، حاکمیت نظام متعهد ملی وعادلانه که حقوق همه شهروندان اعم از زن ومرد را تضمین نماید و نظام سیاسی که زنان را بحیث مهندسین  واجرا کننده گان برنامه های ملی برابری زنان با مردان به حساب بیآورد امکان پذیر است.

داکتر رزمنده همچنان به تشکل زنان در یک جنبش مستقل  وغیر وابسته درکنار نیروهای دادخواه وترقی پسند که نیاز حیاتی شمرده می شود نیز تاکید  ورزید.

بعدا ولی محمد شاهپور ریس اتحایه انجمن های  افغانها درهالند در پیوند با مشارکت اجتماعی  وفرهنگی وکار آفرینی های زنان درجامعه صحبت نموده وتحقیق مختصری درپیوند با دستاورد های دموکراتیک زنان در کشورهای اروپایی ومسیر تکامل  دموکراسی دراروپا را با اشتراک کننده گان شریک ساخت.

سپس داکتر حبیب منگل درمورد طرز تفکر سنتی و بازتاب آن بالای نقش وحضور زنان در جامعه صحبت نموده سنن ناپسندیده وعقب گرا را بحیث مانع حضور زنان در جامعه وعامل به حاشیه راندن آنان در خانواده وجامعه دانسته  جهت رسیدن به داعیه زنانرا وظیفه یک دولت ملی ومترقی دانست. 

سخنران بعدی داکتر فهیمه پوپل طی صحبتی توسعه نقش زنان درزنده گی اجتماعی واقتصادی را به تحلیل گرفته وپژوهش خودرا دراین زمینه ارایه نمود.وی اظهار داشت که هیچگونه توسعه  وانکشاف بدون  سهم وسیع و فعال زنان درجامعه امکان پذیر نیست.در ادامه کار کنفرانس داکتر نجیب مسیر درمورد مشارکت سیاسی زنان وحضور آنان در رده های تصمیم گیری وسطوح مختلف نظام بحیث شرط عمده  ارتقا ونقش زنان در جامعه مطالب ارزشمندی را بیان داشته واز جمله حضور برجسته زنده یاد داکتر اناهیتا راتبزادرا در نظام سیاسی سالهای هشتاد وجنبش دموکراتیک زنان افغانستان بحیث تجارب مثبت و دستاورد های پیروزمند وچشمگیر زنان افغانستان دراین سالها ارزیابی نمود.

به تعقیت آن بانو عزیزه عنایت شاعر ونویسنده درپیوند باموقف وتعریف مقام زن در اسلام سخنرانی پژوهشی ودلچسپی را پیشکش نمود.

همچنان گردآوری های تحقیقی بانو داکتر حمیرا نگهت دستگیر زاده شاعر ونویسنده توانای کشور ومحترم بصیر دهزاد استاد حقوق وعلوم سیاسی نیز با اشتراک کننده گان کنفرانس شریک  ساخته شد.

در پایان  بخش اول کنفرانس کاندید علوم اجتماعی بانو آرزو فاروق که مصروف پژوهش درمورد وضعیت زنان در دانشگاه کمبریج لندن است بررسی های خود را با اشتراک کننده گان کنفرانس درمیان گذاشت.

دربخش دوم کارکنفرانس اشتراک کننده گان دریک سیمینار تبادل تجارب با شیوه ها ومیتود های نهاد های مستقل  کار با زنان که در صفوف همایش متشکل اند ،چالش وآسیب پذیری های جدید مطرح دربرابر زنان افغان رادرشرایط بیرون مرزی به تحلیل وارزیابی گرفته  وتجارب کاراین نهاد ها توسط بانو سهیلا زحمت ریس شورای سراسری زنان افغان در هالند، بانو پروین درویش ریس انجمن Log inفرهنگی وکلتوری زنان هانوور، بانوسعیده طلوع رییس انجمن همبستگی زنان شهر اندوفن کشور شاهی هالند ، مرضیه جهش مسوول نهاد هالندی کار با زنان با اشتراک کننده گان کنفرانس شریک ساخته شد.

دراخیر کنفرانس پیام اشتراک کننده گان همایش اروپایی زنان افغانستان عنوانی زنان کشور توسط بانو یاسمین همسنگر سکرتر جنرال همایش اروپایی به خوانش گرفته شد که متن مکمل پیام بعدا به نشر میرسد

قابل یادآوری است که بانو مبتکر نسرین شالیزی ریس موسسه لذیز کیترینگ با سرویس غذای لذیذ افغانی پذرایی از مهمانان واشتراک کننده گان را اسپانسر شده ودرپایان کنسرتی به سراینده گی هنرمند خوش آواز ویس امیری اجرا گردید.

قراراست داشته های این کنفرانس وگرد آورده های پژوهش گران بار آن به زودی به شکل رساله به چاپ برسد.

( دفتر خبر رسانی همایش اروپایی زنان افغانستان )

 

بامداد ـ فرهنگی و اجتماعی ـ ۲/ ۱۸ـ ۰۴۱۰

 یادداشت : دیدگاه های ارایه شده اندیشه و نظر نویسنده را بازتاب می دهـد. دیدگاه های حزب ملی ترقی مردم افغانستان در اسناد واعلامیه های رسمی آن انعکاس یافته است .

استفاده ازمطالب بامداد با ذکر ماخذ آزاد است.

Copyright ©bamdaad 2018

تدویرجلسه دارالانشای حزب ملی ترقی مردم افغانستان

 

جلسه نوبتی دارالانشای حزب ملی ترقی مردم افغانستان تحت ریاست پوهاند داکترمحمد داوود راوش رییس حزب در تالار کنفرانس های دفترمرکزی حزب واقع شهرنوکابل بروز پنجشنبه مورخ  ۵ میزان ۱۳۹۷ حوالی ساعت ۹ صبح دایر گردید. درجلسه عده ای از مسوولین شعبات مرکزی حزب نیز اشتراک داشت.

برای جلسه اجندای ذیل پیشنهاد وتصویب گردید:

۱ـ استماع گزارش بیروی اجراییه شورای شهر کابل در مورد آماده گی برای انتخابات ولسی جرگه و بسیج اعضای حزب دراین پروسه وچگونگی پذیرش به عضویت حزب ،

۲ـ بحث روی مسایل تشکیلاتی ،

۳ـ بحث روی نام حزب طبق فیصله کنگره.

 طبق ماده اول رفیق جیلانی رییس شورای شهرکابل گزارش آماده گی ها ازاجراات شهرکابل رابرای اشتراک دراین پروسه ملی وچگونگی پذیرش به صفوف حزب بعداز تدویرکنگره حزب را ارایه کرد.

پیرامون گزارش سوالات مطرح وپاسخ ارایه گردید. درنتیجه مصوبه دارالانشا درمورد به اتفاق آرا تصویب گردید.

طبق ماده دوم اجندا به تاسی از ماده هجده هم اساسنامه حزب رهبری شعبات مرکزی توسط بعضی از اعضای دارالانشا پیشنهاد شعبه تشکیلات ارایه گردید.

بعداز بحث همه جانبه وتوضیحات لازم به اتفاق آرا فیصله بعمل آمد تا:

رفیق دیپلوم انجینر سلیمان کامجو کما فی سابق به شعبه تشکیلات مرکزی،

ــ رفیق محمد صدیق خاوری کمافی سابق برشعبه تبلیغ و فرهنگ ،

ـ رفیق سعدالله رضایی بر شعبه مالی واداری ،

ـ رفیق محمد حسن سپاهی مسوول کار برشعبه تفاهم وروابط سیاسی ،

ـ رفیق انجینر سید سرور تابش مسئول کار به اسناد وارتباط ،

ـ رفیق محراب الدین صمدی مسوول کار به شعبه نظارت وکنترول حزبی را رهبری نمایند.

 

طبق ماده سوم اجندا: مبنی به تفویض صلاحیت از جانب کنگره به بیروی اجراییه حزب درمورد تعین نام جدید برای حزب، طی این مدت پیشنهادات جدید مواصلت نموده بود که از جانب رییس شعبه تشکیلات به جلسه ارایه گردید. بعدأ روی نام ها بحث همه جانبه صورت گرفت .

درنتیجه به اتفاق آرا فیصله گردید تا نام حزب به « حـزب آبادی افغانستان » تبدیل گردد و این پیشنهاد به بیروی اجراییه غرض تصویب ارایه شود. چون تدویر جلسه بیروی اجراییه با درنظرداشت مصروفیت رفقا درکمپاین انتخاباتی کمتر میسراست، به شعبه تشکیلات وظیفه سپرده شد تا از اعضای بیروی اجراییه رای پرسی صورت گرفته ، نتایج آنرا جمعبندی و به اطلاع شوراهای ولایتی، معادل آن وشهرکابل و مراجع زیربط ارسال نماید .

جلسه درفضای وحدت همبسته گی و امید انجام بهترکمپاین انتخاباتی برای کاندیدان حزب به ولسی جرگه پایان یافت.

 

( کمیسیون تبلیغ و فرهنگ )

 

بامداد ـ زنده گی سازمانی ـ ۱/ ۱۸ـ ۰۲۱۰

 

استفاده ازمطالب بامداد با ذکر ماخذ آزاد است.

 

Copyright ©bamdaad 2018

 

تدویر جلسه بیروی اجراییه شورای ولایتی کابل

 

جلسه بیروی اجراییه شورای ولایتی کابل حزب ملی ترقی مردم افغانستان روز پنجشنبه مورخ ۱۳۹۸.۶.۸ ساعت ۲ بعد از ظهر در دفتر مرکزی حزب تحت ریاست رفیق مزمل صدیقی رییس شورای ولایتی کابل دایر گردید .

در جلسه رفیق داوود خان ویار عضو دارالانشای حزب ، و قیم برشورا ولایتی کابل نیز شرکت داشت.
جلسه تحت اجندای ذیل که به اتفاق ارا تصویب گردیده تدویر یافت:
۱ـ حمایت از فیصله های کنگره حزب ،
۲ـ تقویت صفوف حزب و جذب جوانان ،
۳ـ شرکت اعضای حزب و سهم گیری فعال شان در پروسه انتخابات.
در جلسه رفیق مزمل پیرامون کنگره حزب ، مصوبات آن به جلسه گزارش داده ، روی جذب بهترین ها به صفوف حزب و سهم گیری فعال در پروسه انتخابات مفصلا صحبت نموده ؛وظایف هرعضو حزب و شورا های حزبی را مشخص ، و در زمینه مصوبه ایی صادرگردید.
بعدا رفیق داوود خان ویار پیرامون فیصله های حزب صحبت همه جانبه نموده وظایف اعضای حزب را در تحقق این فیصله ها روشن نمودند.

جلسه حوالی ۳:۳۰ بعد از ظهر اختتام یافت .

 پیام تسلیت دارالانشای حزب ملی ترقی مردم افغانستان درپیوند به حادثه المناک تروریستی درناحیه ششم شهرکابل


شهرکابل ، ۱۵ سنبله ۱۳۹۷

هموطنان عزیز!
با تاسف فراوان اطلاع یافتیم که شام چهارشنبه مورخ ۱۴ سنبله ۱۳۹۷ تروریستان، این دشمنان سوگند خورده مردم ومیهن ما باردیگر با انجام حملات انتحاری درساحه دشت برچی بر کارنامه های سیاه وجنایات خویش افزودند و شماری از هموطنان عزیز ما را به شهادت رسانیده و مجروح ساختند، که تعدادی از خبرنگاران رسانه های کشورما نیز شامل آنها میباشند.
دارالانشای حزب ملی ترقی مردم افغانستان این حملات تروریستی هدفمند را که بوسیله دشمنان انسانیت، امنیت، صلح وترقی کشورما انجام گردیده شدیداً محکوم نموده وبرعاملین و سازمان دهنده گان آنها نفرین می فرستد.
برای شهدای عزیز این حوادث از بارگاه خداوند جل جلاله ، بهشت برین و برای مجروحین آنها شفای عاجل و برای خانواده های داغدار و رسانه های کشور تسلیت عرض می نماید.


بااحترام
پوهاند داکترمحمد داوود راوش
ربیس حزب ملی ترقی مردم افغانستان

 

جلسه دارالانشای حزب ملی ترقی مردم افغانستان دایرگردید


جلسه دارالانشای حزب ملی ترقی مردم افغانستان تحت ریاست رفیق پوهاند داکترمحمد داوود راوش رییس حزب ملی ترقی مردم افغانستان روز پنجشنبه ۸ سنبله ۱۳۹۷ دردفتر مرکزی حزب دایرگردید. درجلسه روسای شعبات مرکزی حزب نیز حضورداشتند.
برای کارجلسه اجندای ذیل پیشنهاد ومورد تایید قرارگرفت :
۱ـ بحث روی ارزیابی جریان تدویرکنگره ،چگونگی تحقق فیصله های آن ،
۲ـ بحث روی رهنمودها وفورم گزارش دهی شعبه تشکیلات جهت رفع نواقص کاری وایجاد سیستم واحد گزارشدهی وتحقق مصوبات ،
۳ـ بحث روی مسایل تشکیلاتی ،

۴ ـ بحث روی پلان شش ماه دوم سال ۱۳۹۷ دارالانشای حزب ،
۵ ـ بحث روی چگونگی تقویت بنیه مالی حزب .
درابتدای جلسه رفیق راوش تدویرموفقانه وباشکوه کنگره حزب ، همکاری صادقانه تمام اعضای حزب ، حضور دوستانه و شریفانه رهبران و نماینده گان احزاب وسازمان های سیاسی کشور، پیام ها وقطعنامه حزب ، انعکاس ملی وبین المللی تدویرکنگره حزب، وظایف ومسوولیت های شوراهای حزبی واعضای حزب در رابطه به تحقق تصامیم و فیصله های کنگره حزب، صحبت نموده؛ ویکبار دیگر توجه همه رفقا را برای کار ومبارزه صادقانه حزبی جلب نمود.
طبق اجندای جلسه دربخش تشکیلاتی رفیق سیدمحمد مل بحیث مسوول شعبه کنترول ونظارت حزبی ؛ و رفیق کرام الدین نجات مسوول شعبه تفاهم و روابط سیاسی حزب انتخاب گردیدند.
درمور درهنمودها و طرزالعمل های شعبه تشکیلات توسط رفیق پرتو رییس این شعبه به جلسه ارایه، ومورد تصویب قرارگرفت .
هم چنان پلان کار شش ماه دوم سال ۱۳۹۷ دارالانشای حزب توسط مسوول شعبه تشکیلات مرکزی به جلسه ارایه ، ومورد تصویب قرارگرفت.

درقسمت تقویت بنیه مالی حزب طرح دارالانشای حزب توسط رفیق رضایی به جلسه ارایه ، و درکل مورد تصویب قرار گرفت .
شماری از رفقا روی مسایل مطروحه درجلسه ابرازنظرنموده  پیشنهادات خود را مطرح که درزمینه مصوبه صادرگردید.
جلسه دارالانشای حزب ساعت  ۹ صبح آغاز گردید حوالی ساعت ۱ بعد از ظهر درفضای وحدت وهمبستگی کامل رفیقانه خاتمه یافت.

 
( شعبه تبلیغ و فرهنگ)

 

 

بامداد ـ زنده گی سازمانی ـ ۱/ ۱۸ـ ۳۱۰۸

 

استفاده ازمطالب بامداد با ذکر ماخذ آزاد است.

 

Copyright ©bamdaad 2018