اطلاعات سودمند درمسایل پناهنده گی :

پیشنهاد کمیسیون اتحادیه اروپا برای پیمان جدید پیرامون پناهنده گی و مهاجرت

 

ترجمه از نسیم سحر

انا لیندبلاد (Anna Lindblad ) حقوقدان ارشد مرکز حقوق پناهنده گی(درسویدن ) دیدگاه خود را در این زمینه بیان مینماید:

‎بتاریخ  ۲۳سپتامبر، ایلوا یوهانسون (Ylva Johansson) پیشنهادی برای پیمان جدید مهاجرت ارایه داد.انالیندبلاد(Anna Lindblad ) حقوقدان ارشد مرکز حقوق پناهنده گی نقش اتحادیه اروپا در قانون مهاجرت سویدن را توضیح می دهد ، تأثیرگذارترین پیشنهادات را بررسی می کند و نظر مقدماتی در مورد پیشنهادات را ارایه می نماید. انالیندبلاد آنچه را که برای جایگزینی مقررات دوبلین پیشنهاد شده ، روند غربالگری ها(اسکرین کاری ها) (screeningprocesser ) و عملیات  مرزی (gränsförföranden) را دنبال می کند. وی در اظهار نظر خود ، نگرانی هایی را نیز در مورد چگونگی اجرای این پیشنهاد در عمل بیان می کند و اینکه طرز زبان استفاده شده چی عواقبی می تواند داشته باشد.

انا لیندبلاد (Anna Lindblad ) حقوقدان ارشد مرکز حقوق پناهنده گی :

بتاریخ ۲۳ سپتامبر ، یلوا یوهانسون (  Ylva Johansson) کمیشنر اتحادیه اروپا پیشنهادی برای پیمان جدید مهاجرت ارایه داد. ما بهمراه 71 سازمان دیگر بیانیه مشترکی در مورد این پیمان طرح  و  امضا کرده و یک قسمت از پادکست ( podcast) بنام «مردم و مهاجرت درباره پیشنهادها » را منتشر کرده ایم. در این متن ، من پیش زمینه ای از نقش اتحادیه اروپا در رابطه با قانون مهاجرت سویدن ارایه می دهم ، برخی از تأثیرگذارترین پیشنهادات را مرور می کنم و در مورد تأثیر آن بر مصوونیت حقوقی (rättssäkerheten ) اظهار نظر می کنم.

پیشینه ( بکروند) - نقش اتحادیه اروپا در رابطه با قانون مهاجرت سویدن چیست؟

ایجاد یک سیستم پناهنده گی مشترک اروپا ( به اختصار CEAS) شامل جز وظیفه اتحادیه اروپا می‌باشد . مرکز حقوقی پناهنده گی در چندین گزارش قبلی در مورد سیستم پناهنده گی مشترک اروپا ( که معمولا بطور مختصر CEAS نوشته می‌ شود ) ابراز نظر نموده  و آنرا مورد تجزیه و تحلیل قرار داده است که شما می توانید درباره آن در اینجا در زیر بخوانید. قسمتهای مهم CEAS عبارتند از:

اساس دایرکتیف ( دستور العمل ) حفاظت ( Skyddsgrundsdirektivet) - براساس کنوانسیون پناهندگان سازمان ملل متحد بنا یافته است و در آن درمورد اینکه چه کسی حق داشتن وضعیت پناهنده گی و وضعیت حفاظت الترناتیف ( جایگزین ) را دارد و این حمایت شامل چه مواردی میگردد ، بیان میگردد.

دایرکتیف طرزالعمل پناهنده گی ( Asylprocedurdirektivet)ـ در مورد اینکه  کشورها چگونه  پروسه های پناهنده گی خود برای افرادی که می خواهند در اتحادیه اروپا محافظت شوند( پناهنده گی دریافت کنند ) وضع کنند ، مانند پروسه درخواست پناهنده گی بطور سریع ، ارزیابی تعیین سن  توسط معاینات  طبی و قوانین ویژه برای گروه های آسیب پذیر .

مقرره  دوبلین (Dublinförordningen ) - شامل مقرراتی در مورد اینکه کدام کشور در اروپا مسیول بررسی درخواست پناهنده گی است.

مقرره ایروداک ( Eurodacförordningen )- پایگاه (databasen  ) اثر انگشت پناهجویان در اتحادیه اروپا.

دستورالعمل پذیرش ( Mottagandedirektivet   ) - در مورد شرایطی است که کشور ها  باید برای پذیرش پناهجویان داشته باشند ، مانند نحوه زندگی پناهجویان در طی مراحل پناهنده گی.

دستورالعمل بازگشت (Återvändandedirektivet  ) - قوانینی در مورد نحوه اخراج پناهجویانی که حق ماندن در اتحادیه اروپا را ندارند ، توسط اتحادیه اروپا انجام می شود.

دستورالعمل( دایرکتیف)  الحاق خانواده ( Familjeåterföreningsdirektivet    ) - قوانین مشترک اتحادیه اروپا برای کسانی که حق پیوستن به عضو خانواده (های) خود را دارند که در اتحادیه اروپا پناهنده گی دریافت کرده اند.

علاوه بر این ، بسیاری از قوانین دیگر نیز وجود دارد درباره ویزه برای اتحادیه اروپا ، آنچه برای سرحدات  خارجی اتحادیه اروپا و بیروی سرحدی و ساحلی اروپا(  Frontex ) ، کارگران فصلی (در سویدن  اغلب زمان چیدن توت ها) و محققان (پژوهشگران) اعمال می شود.

حالا چی اتفاقی رخداده است؟

در ۲۳ سپتامبر ، کمیسیون اتحادیه اروپا پیشنهاد جدید خود را در مورد پناهنده گی و مهاجرت به اصطلاح پیمان (pakten ) ارایه داد. این پیمان شامل استراتیژی  جدید کمیسیون اروپا برای مهاجرت است. این پیمان یک تلاش جدید بخاطر قانون مشترک اتحادیه اروپا در زمینه پناهنده گی و مهاجرت  پس از عدم توافق نهادها و کشورهای اتحادیه اروپا در سالهای اخیر می‌باشد . کمیسیون میخواهد از طریق این پیمان ، مذاکرات قبلی در مورد قوانین جدید از سر گرفته شود ، اما بزرگترین تغییرات پیشنهادات قانونی جدید در مورد مرزهای خارجی اتحادیه اروپا و تقسیم  مجدد ( سهم بندی ) پناهجویان درمیان کشورهای اتحادیه اروپا می‌باشد.

در زیر برخی از بخش های پیشنهادی این پیمان مطرح میگردد:

هرکسی که بدون اجازه اقامت یا ویزه  وارد اتحادیه اروپا می شود باید در سرحدات خارجی اتحادیه اروپا «اسکرین » " (screenas ) شود [  راجستر ، تحقیقات ، بررسی و کنترول بیشتر درمورد پناهجو صورت گیرد]. قوانین یکسان در همه سرحدات ( مرزها)  اعمال می شود. در جریان این اسکرین چندین بررسی مانند بررسی هویت ، صحت و امنیت انجام می شود. یک هدف واضح از «اسکرین»  جلوگیری از مهاجران نامنظم (irreguljära migranter ) است.

[ نوت: نهاد (ICHR) مهاجر نامنظم را شخصی معرفی می کند که هیچگونه استاتوس قانونی در یک کشور ترانزیتی یا میزبان ندارد. اینها افرادی هستند که بدون اجازه به کشوری وارد شده اند یا به طور قانونی وارد کشور شده و سپس اجازه اقامت خود را از دست داده اند .افرادی که هنوز درخواست پناهنده گی نکرده اند نیز در گروه مهاجران نامنظم قرار می گیرند. پارلمان اروپا در سال ۲۰۰۹ از کشورهای عضو خواست نمود تا بعوض اصطلاح مهاجرین غیر قانونی(“illegala invandrare” )  اصطلاح مهاجرین نامنظم (irreguljär migrant ) استفاده کنند. مترجم .]

در طی پروسه اسکرین (screeningprocessen ) ، این افراد اجازه ورود به اتحادیه اروپا را نخواهند داشت . این اسکرین (Screeningen )  پنج روز  را در بر می‌گیرد که برای  پنج روز دیگر قابل تمدید می‌باشد . وقتی پروسه اسکن کاری تمام گردد سپس می‌توان فهمید که فرد باید اخراج شود یا به روند پناهنده گی ادامه دهد. همچنین این مطلب مورد توجه قرار خواهد گرفت که آیا فرد چانس  پناهنده گی کم و یا زیاد دارد. اگر چانس  کم باشد (کمتر از 20٪ از همان کشوریکه  قبلاً پناهنده گی دریافت کرده باشد) ، فرد به اصطلاح به عملیات مرزی (gränsförfarande )  اعزام می شود. پس از آن ممکن است حداکثر دوازده هفته طول بکشد که این تمام موارد از جمله شکایت ویا درخواست تجدیدنظر ، تصمیم گیری در مورد اعطای پناهنده گی یا تصمیم گیری در مورد اخراج متقاضی شامل این دوازده هفته میگردد.

پس از آن ، فرد باید ظرف دوازده هفته دیگر به کشور خود بازگردد. اگر چانس پناهنده گی بیشتر باشد یا مسیله خانواده های دارای فرزند یا افراد متعلق به گروه های آسیب پذیر در میان باشد ، یک پروسه "عادی" پناهنده گی دنبال میگردد. همچنان عملیات مرزی (Gränsförfarandet ) در مورد افرادی که اسناد هویتی جعلی دارند و افرادی که تهدید امنیتی محسوب میگردند،  تطبیق می شود.

آیین نامه( مقرره)  دوبلین (Dublinförordningen ) تعویض می شود

آیین نامه( مقرره ) دوبلین (Dublinförordningen ) اغلب به دلیل اینکه در عمل کار نمی کند مورد انتقاد قرار گرفته است. اکنون یک پیشنهاد جدید وجود دارد که  آیین نامه دوبلین تعویض گردد. یکی از اهداف این تغییرات این است که متقاضی پناهنده گی نتواند بر اساس اقدامات شخصی خود اینکه کدام کشور درخواست پناهنده گی او را  بررسی کند،تاثیر بگذارد . فرصت های بیشتری برای افرادی که در یک کشور خاص دارای عضو خانواده می‌باشند ،  بوجود می آیدتا درخواست پناهنده گی  شان در آنجا مورد بررسی و قضاوت قرار گیرد. سایر پیوند ها مانند تحصیل یا کار قبلی در یک کشور عضو اتحادیه اروپا نیز باید کشور پناهنده گی را تعیین کند. خبر مهم در این پیشنهاد ، مسیله تقسیم  پناهجویان است. وقتی تعداد پناهجویان زیاد گردد ، پناهجویان باید بتوانند دوباره جابجا شوند.اگر کمیسیون ( اتحادیه اروپا ) تشخیص دهد که کشوری در چنین وضعیتی ( تعداد پناهجو در آن کشور زیاد شده ) قرار دارد ، سایر کشورهای عضو باید به عنوان مثال با پذیرش پناهجویان ( در کشور شان ) و یا گرفتن مسیولیت برگشت ( دیپورتی ) افرادی که هیچ دلیل پناهنده گی به ارتباط کشورهای خود ندارند ، کمک کنند. افرادی که امکان بازگشت ندارند باید توسط کشور کمک کننده پذیرفته شوند. برعلاوه کشورهای کمک کننده می توانند در ایجاد مرکز پذیرش (mottagandecenter )  و در مجادله با وضعیت پناهندگان قایق (båtflyktingsituationer ) مشارکت کنند.

خبر مهم دیگر مربوط به یوروداک (Eurodac ) است. امروز نشان انگشت پناهجویان بالای ۱۴ سال ثبت میگردد. این محدودیت سنی باید به شش سال کاهش یابد و عکس ها و سایر اطلاعات شخصی نیز باید ذخیره شوند.

واضح است که ورود و هجوم زیاد پناهجویان درسال ۲۰۱۵ به اروپا بالای این پیمان ( pakten) تأثیر فراوان گذاشته است. بسیاری از کشورها ، مانند سویدن ، وانمود کردند که مسیولیت بزرگ غیر معقول را برعهده گرفته بودند . اکنون باید یک اصل توزیع ریاضی ارایه شود که براساس عواملی ( فاکتور های) مانند نفوس کشور و تولید ناخالص داخلی ، تعیین شود که هر کشور عضو ( اتحادیه اروپا )  به چی تعداد نفر را باید بپذیرد. در شرایط بحرانی مانند سال 2015 ، تقاضا از کشورهای عضو برای کمک به یکدیگر افزایش می یابد (آنچه که به عنوان همبستگی در این پیمان ذکر شده است).

تأملات اولیه مرکز حقوق  پناهنده گی

اولین سوال این است که آیا این هر دو ،  نهادهای اتحادیه اروپا و پیشنهادات جدید در عمل کارایی خواهند داشت . مفکوره اصلی این پیشنهادات  مبتنی بر این است که افراد بیشتری به کشورهای خود بازگردانده شوند. اتحادیه اروپا می تواند از شیوه  های فشار مانند توافق نامه های تجاری ، بندهای سرمایه گذاری( investeringsklausuler)  و شرایط ویزه  به عنوان وسیله و برعلاوه از طریق کاهش کمک ها استفاده نماید تا دولت ها را به پذیرش اتباع  خود وادار نماید .این باید در عمل کار کند تا دیپورتی ها بیشتر گردد که این خود منجر به تعداد کمتر پناهجو می شود واین منجر به تسریع کارایی عملیات مرزی میگردد که می تواند منجر به کار آیی تقسیم مجدد ( سهم بندی )شود. قبلا اتحادیه اروپا و کشورهای عضو آن کشورهای مبدا( متبوع)  را تحت فشار قرار داده و در تلاش برای مذاکره بر سر قرارداد پذیرش مجدد (återtagandeavtal ) میباشند، آیا این اقدامات در عمل موفقیت بهتری درقبال خواهد داشت؟

مصیونیت حقوقی ( قانونی) درعملیات  مرزی(Rättssäkerheten vid gränsförfarandet )

بسیاری از مسایل مربوط به مصیونیت حقوقی است که به پروسه اسکرین کاری (screeningprocessen) و عملیات مرزی ( gränsförfarandet) مرتبط است. برای اطمینان از حمایت از حقوق بشر ، باید نظارت مستقیمی بر اسکرین کاری ( screeningen) وجود داشته باشد ، ازجمله کشورهای عضو ، افراد را بدون اینکه به آنها فرصتی برای پناهنده گی بدهند برگشتانده نشوند و به اصطلاح باز پس زده و یا رد شده  (pushbacks ) نگردند.با این حال می دانیم که متقاضیان پناهنده گی  غالباً از حقوق خود به عنوان پناهجو آگاهی محدودی دارند و اطلاع رسانی  به پناهجویانی که اخیراً به مصیونیت  این حقوق  دست یافته اند ، دشوار می‌باشد . آیا این نظارت و مراقبت  در عمل کار مینماید و چگونه می توان از تصمیم درست مسیولان در کار اسکرین کاری ( screeningen)  اطمینان حاصل کرد؟ مسیله مهم دیگر این است که چگونه افراد باید در طول مدت کوتاهی که عملیات مرزی در بر می‌گیرد ، از تصمیمات مقامات شکایت نمایند؟

نگرانی از طرز استعمال زبان

مرکز حقوق پناهنده گی (Asylrättscentrum ) به شدت مخالف استفاده از طرز زبان اتحادیه اروپا در مورد افرادی است که درخواست پناهنده گی کردند و میباییست  "اجازه ورودبه اتحادیه اروپا" را دریافت نمایند . از آنجا که درخواست پناهنده گی فقط در خاک اتحادیه اروپا انجام می یابد ، قابل ملاحظه است که اتحادیه اروپا در تلاش است آن را به گونه ای ارایه دهد که گویی این افراد ( پناهجویان ) در اتحادیه اروپا واقعاً به اتحادیه اروپا وارد نشده اند.چنین توصیفی فاقد حمایت در حقوق بین الملل است و تخیل حقوقی را ایجاد می کند جایی که پناهجویان را در تنگنا قرار می‌دهد . این شیوه رفتار بر اساس همان ساختاری است که باعث شده مردم در جزایر یونان در شرایط نامطلوب برزخ (limbo )  ناشی از توافق نامه ترکیه در بلاتکلیفی به سر ببرند و باعث ایجاد وضعیت بحرانی در موریا ( Moria) شود که رنج زیادی برای گروه آسیب پذیر در حال حاضر ایجاد کرده است. چنین استفاده از طرز زبان همچنین خطراتی را برای ایجاد امکان خارجی سازی (externalisering ) پروسه پناهنده گی می کند که به معنای وخامت جدی برای افراد فراری میباشد.

منبع :

https://sweref.org/eu-kommissionens-forslag-till-ny-migrations-och-asylpakt/

XMA Header Image

EU-kommissionens förslag till ny migrations- och asylpakt | Asylrättscentrum

sweref.org

 

 

بامداد ـ ۱/ ۲۰ـ ۲۶۱۰

 

استفاده ازمطالب بامداد با ذکرماخذ آزاد است.

 

Copyright ©bamdaad 2020

 

 

 

 

 

پیــونــد

 

ما زنده ایم  و ولی سخت خسته ایم

پیوند ما کجاست چرا دل شکسته ایم

هر چند در به در شده بی هیچ مانده ایم

در انزوای گوشه ای تنها نشسته ایم

از نیک و بد خاطر آ سوده داشتیم

امید را به سیر حوادث سپرده ایم

شکرانه گی عافبت خویش میکشیم

شادیم کز مصیبت ایام جسته ایم

ما خود که از بلای وطن در امان شدیم

زان قول و عهد و وعده و پیمان شکسته ایم.

 

 وزیر«اوستا »

 

 

بامداد ـ فرهنگی و اجتماعی ـ ۳/ ۲۰ـ ۲۳۱۰

 

Copyright © bamdaad 2020

 

پیام کمیته ولایتی هرات حزب آبادی افغانستان درباره جنایت ننگین وسنگین گروه های تبهکار دهشت افگن در ولایت غور

 

غم و اندوه بی پایان قلب های همه ایی مانرا به مناسبت مجروحیت وشهادت صدها هموطن بیگناه مان اعم زن ومرد، طفل، پیر و جوان در شهر فیروزکوه فراگرفته است .

این اولین و آخرین جنایت سوداگران اشک وخون ومزدوران بیگانگان درمیهن مان نبوده ونخواهد بود.

کمیته ولایتی هرات حزب آبادی افعانستان درحالیکه خود را درغم واندوه شما هموطنان غمزده که به اشک خون دست وپنجه نرم میکنید و بهترین عزیزان تانرا دیو ودد وجهل وجعل و تاریکی قربانی گرفته است شریک دانسته ، این عمل ضد انسانی را زیرهر نام و شعار که باشد به شدت محکوم میکنیم وبه شهدای این حادثه المناک بهشت برین وبه مجروحین آن ازخداوندج صحت عاجل آرزومندیم .

 

کمیته حزبی ولایتی هرات

 

بامداد ـ ۶/ ۲۰ـ ۲۰۱۰

استفاده ازمطالب بامداد با ذکرماخذ آزاد است.

Copyright ©bamdaad 2020

 

 

 پیام شورای رهبری انجمن حقوقدانان  افغان در اروپا

در بزرگداشت از هفتاد و پنجمین سالگرد تآسیس  سازمان ملل متحد

 

سازمان ملل متحد که در ۲۴ اکتوبر ۱۹۴۵ بحیث یک سازمان بین االمللی حافظ صلح، ثبات ، امنیت و همکاریهای بین المللی ایجاد شد ٫در هفتاد وپنجمین سالگرد تآسیس خود قرار دارد  که در سرتاسر جهان توسط دول، حکومات و نهاد های ملی  و بین المللی به تجلیل گرفته میشود.

سازمان ملل متحد که بمنظور جلو گیری از تکرار جنایات علیه بشریت ، کشتار دها ملیون انسان ، قحطی ناشی از جنگ ، سلب حاکمیت و استقلال ملی  ملتها و سلب حقوق مردمان بخاطر تعین سرنوشت خود بدست خود شان که پیامد دو جنگ جهانی بودند٫ایجاد گردید ٫ مهمترین اهداف خویش را  در منشور خویش فورمولبندی نمود

این سازمان جهانشمول در هفتادوپنج سال موجودیت خویش توانست  بخاطر صلح، ثبات و امنیت بین المللی ٫حفظ و تداوم ارزش های حقوق بشر٫کنوانسیون ها و میثاق های بین المللی  منجمله قوانین جنگ، حقوق بشر ، حقوق مدنی و سیاسی ٍ٫ حقوق  اطفال٫ حقوق برابری زن با مرد و منع خشونت در برابر زنان و دها میثاق ها،پروتوکول ها و ضمایم آنها را مورد تصویب و در معرض اجرا  قرار داده ٍ در نظارت بر تطبیق آنها  اقدامات بزرگ را رویدست و در عمل تطبیق نموده است .  بدون شک همه این اسناد و کنوانسیون ها عرصه های زندگی ملی و بین المللی دولت ها و مردمان آنرا  را در ابعاد سیاسی، اقتصادی، حقوق بشر، انکشاف کلتور و فرهنگ و عدالت بین المللی پیشبینی  نموده است.

علی الرغم اهمیت سازمان ملل متحد  و اقدامات  آن در۴/۳ یک قرن  موجودیت خویش ٫ در مقطع های مختلف زمانی معضلات و سد های در تآمین  اهداف این سازمان بزرگ جهانی  ایجاد گردیده و تطبیق آنها را به چالش قرار داده  است که ناشی از  سیاست های  نا مشروع نظامیگری ٫ جیوپولیتیک و ستراتیژک   قدرت های بزرگ   و رقیب میباشند.  مسابقات تسلیحاتی دارند میدان جدید  را در تهدید در برابرصلح جهانی  باز نماید.  بدون شک در نتیجه  چالش ها ٫ نسل بشر از کران تا کران جهان  قربانی  نقض وحشتناک حقوق بشر٫ ارتکاب جرایم شدید جنگی و ضد بشری٫ فقر ٫ سلب حق حیات و تبعیض  میگردند.  با بکار گیری سیاست های نا مشروع فرامزری قدرتهای بزرگ و همکاران منطقوی شان مردمان مستضعف در کشور های مانند افغانستان ٫سوریه٫  یمن و  عراق  در آتش جنگ های داخلی میسوزند. اقدامات دسته جمعی موثر ملل متحد برای جلوگيری تهديدات عليه صلح و متوقف ساختن هرگونه عمل تجاوز  عملن زیر سایه نفوذ و تسلط دول بزرگ  و رقیب  قرار گرفته است ٫پروبلم های  منطقوی مبنی بر عدم احترام به حاکمیت ملی ٫ استقلال و حقوق مشروع یک ملت و با مداخله  خارجی بدون حل باقی  میمانند . ملت ها  در تداوم بی ثباتی ٫ جنگ داخلی  و تسلط حلقه های  مافیايی و رشد سازمان داده شده  تروریزم  در آتش  میسوزند و خونریزی های بی مفهوم را متقبل میگردند.

همكاری بين‌المللی احترام به حقوق بشر و آزاديهای اساسی بدون تبعیض و تمايز آسیب پذیر گردیده است .انجام عملیات های نظامی  قدرتهای بزرگ  و مداخله  بر بنیاد مواد  منشور ملل متحد نه ٫ بلکه روی منافع نا مشروع آنان صورت گرفته و میگیرد .

جهان کنونی باید  این واقعیت تلخ را بپذیرد که اهداف بزرگ٫ حقوق بشری ٫ احترام به استقلال ملی و حاکمیت ملی ٫ تمامیت ارضی ٫ حق مردمان در تعین سر نوشت خود شان  و بلاخره صلح٫ ثبات و امنیت دسته جمعی به نسبت نفوذ  و به گروگان  گرفتن  قدرت اجرايی ملل متحد توسط قدرت های بزرگ و وابسته های منطقوی شان  ٍ نقش این سازمان بزرگ را  محدود  و در حالت پسیف قرار داده است.

یکی از قربانیان  سیاست های  آذمندانه قدرتهای بزرگ و شریکان منطقوی   شان  کشور جنگ زده افغانستان است که  در بیش از چهل سال جنگ فرسایشی ٍ نیابتی و تحمیلی  به انبارخانه  ظلم٫ جنگ ٫آتش ٍ خون  و فقر  مبدل گردیده است . این جنگ محصول مداخله  خارجی  و  تروریزم صادر شده از قلمرو پاکستان  و٫ تحت حمایت مستقیم استخبارات  حکومت آن  و حامیان پس پرده  شان  تداوم میابد .

مزاکرات به اصطلاح بین الافغانی  میان تیم مزاکره کننده دولت افغانستان و تحریک طالبان با کمال تآسف عمیق  زیر سیطره و نفوذ سیاست کجدار و مریز ایالات متحده آمریکا  و متحد سیاسی- نظامی اش پاکستان  در خطر شکست قرار دارد.   بدون شک این مداخلات اجانب در قضیه افغانستان  نقش بزرگ و ابتکارات صلح ملل متحد   را در درجه پايین  و حالت پسیف قرار داده است  . 

انجمن حقوقدانان افغان در اروپا  ضمن بزرگداشت از سالروز  تآسیس سازمان ملل متحد ٫  از احیای نقش  و بکار گیری ابتکارات موثر سازمان ملل متحد  در رهبری مستقیم  و توسط یک تیم فعال آن سازمان  از پروسه مزاکرات بین الافغانی  قاطعانه دفاع و پشتیبانی مینماید.  انجمن با اظهار قدردانی از خواست  و تآکید اخیر جلالتمعاب  انتونیو گوترش سرمنشی  عمومی ملل متحد  مبنی  بر تآمین  آتش بس٫ بحیث اولین و ضروری ترین قدم٫ در این مزاکرات٫متوقع است که  احیا و بدست گرفتن ابتکارات صلح در کشور فقیر٫ ماتمزده  و خونین افغانستان  ٫ توسط ملل متحد  یک ضرورت جدی برای یک صلح ٫ ثبات واقعی  ٫ ختم جنگ و ادامه مزاکرات برای آینده افغانستان ٫در یک پروسه عدالتمندانه و خارج از نفوذ  نا مشروع و آزطلبانه اجانب منطقوی و بین المللی تلقی میگردد.

با حرمت

شورای رهبری انجمن حقوقدانان افغان در اروپا

میرعبدالواحد سادات ريیس انجمن

 

 

بامداد ـ فرهنگی و اجتماعی ـ ۱/ ۲۰ـ ۲۳۱۰

Copyright © bamdaad 2020


 

بروزدوشنبه ۲۱ میزان سال روان ساعت ۴بجه بعد از ظهررفیق متین عضوهیات اجراییه حزب آبادی افغانستان با اشتراک رفیق فضل احمد فروتن معاون کمیته حزبی ولایتی و رفقا محمد افضل رحمتی ، نجات و شهید زاده اعضای کمیته ولایتی هرات  با رهبری نهاد جوانان خردورز به دفتر کمیته حزبی ولایتی ملاقات نمودند.

دراین نشست نخست معاون کمیته ولایتی رهبری نهاد متذکره را خیرمقدم وخوش آمدید گفتند و به ادامه آن درمورد ضرورت بسیج جوانان اعم از پسر و دختر در امر مبارزه در راستای تامین عدالت اجتماعی و رشد واستحکام صفوف حزب از میان آنها صحبت نمود.

رفقا هریک بالنوبه محمد افضل رحمتی درمورد ضرورت مبارزات مشترک و تامین روابط حزب با جامعه مدنی ، و رفیق شهید زاده رییس نهاد صدای صلح جوانان درمورد نتایج سفری کاری اش به کابل گزارشی را ارایه نموده و از رفیق  داکترراوش رییس حزب آبادی افغانستان نسبت به حمایت و استقبال شایسته شان از جوانان تشکر وقدردانی بعمل آوردند

متعاقبا محترم خانم پژواک رییس نهاد جوانان خرد ورز،  این نشست را آغاز گامی به سوی اهداف و مبارزات مشترک میان کمیته حزبی ولایتی هرات حزب آبادی افغانستان ونهاد جوانان خرد ورز دانسته است و بعد از بحث وگفت و گو و ابراز نظر پنج تن از نهاد متذکره عضویت حزب را با ارایه درخواستی پذیرفته اند.

دراخیر رفیق محمد انور متین کار این نشست مشترک را عالی وموثر ارزیابی نموده ، و براین امر تاکید نموده است که بین حزب ابادی وجامعه مدنی رابطه پویا ومعنی دار وجود دارد که در زمینه های معارف بشری، آگاهی وبیداری و دادخواهی از بهرعدالت وتغییر و بسیج افکار توده های میلیونی که ضرورت مبرم و تاریخی این برهه از زمان است تا براصل استحکام پایه های اجتماعی حزب پرداخته شود این نخستین گام نخواهد بود بلکه داره گام های دیگری نیز درامر مبارزه مشترک با جامعه مدنی به پیش برداشته می شود. نشست به امید فعالیت های بیشتر وبهتر درمیان جوان خاتمه یافت.

 

 

 

بامداد ـ ۱۳/ ۲۰ـ ۱۴۱۰

استفاده ازمطالب بامداد با ذکرماخذ آزاد است.

Copyright ©bamdaad 2020