تدویر جلسه کمیته حزبی شورای کشوری المان حزب آبادی افغانستان

 

جلسه کمیته رهبری حزبی شورای کشوری المان حزب آبادی افغانستان ، بروز یکشنبه نهم  ماه فبروری سال روان  میلادی دایرگردید .

در آغاز کارنشست  گزارش کاروفعالیت حزبی درشورای کشوری المان  توسط رفیق عبدالاحد شفیعی، رییس کمیته حزبی ارایه گردید که مورد استقبال و تایید رفقا قرارگرفت .درادامه کارجلسه ، برنامه کاری  سال روان شورا پیشکش شده و پس از بحث و گفت وگو  به تصویب رسید.

دربخش سوم  جلسه مطابق اجندای فیصله شده روی مسایل تشکیلاتی وتکمیل بخش های کمیته حزبی پیشنهاداتی مطرح گردید. که درنتیجه یک رفیق به صفت معاون کمیته حزبی و پنج رفیق دیگربه حیث مسوولین شعبات کمیته حزبی  در شورای کشوری المان حزب آبادی افغانستان انتخاب گردیدند.

در این نشست همچنان روی کار و فعالیت برگه حزبی المان ، نشرمطالب و نوشته ها مطابق اصول و پرنسیب های حزبی صحبت شد.

رفقا تایید نمودند که برگه حزبی همچنان فعال بوده ، و کار نشراتی آن توسط مسوول کمیته حزبی به همکاری دو رفیق دیگر از پیش برده شود .

دراخیرکارنشست بخاطر رفع کاستی ها یک سلسله پیشنهادات سازنده طرح ، و جلسه پس ازتبادل نظردرفضای اعتماد رفیقانه به پایان رسید .

 

عبدالاحد شفیعی

رییس شورای کشوری  المان حزب آبادی افغانستان

 

بامداد ـ زنده گی سازمانی ـ ۱/ ۲۰ـ ۱۳۰۲

Copyright ©bamdaad 2020

 

 

اجلاس وسیع بیروی اجراییه کمیته حزبی شهر کابل دایر گردید

جلسه بیروی اجراییه کمیته حزبی شهر کابل حزب آبادی افغانستان ، تحت  ریاست رفیق جیلانی رییس کمیته حزبی شهر کابل، روز پنجشنبه مورخ ۱۷ دلو ساعت ۲ بعد ازظهر در دفتر مرکزی حزب دایر گردید .رفیق میرمحمد شاه رفیعی عضو دارالانشا و منشی های کمیته های حزبی نواحی شهرکابل نیزدراین نشست حضور داشتند .
اجندا جلسه قرارذیل طرح ،و به اتفاق آرا تصویب گردید :
۱ ـ استماع گزارش سازمان اولیه ریشخور کمیته حزبی ناحیه هفتم ازکار و فعالیت حزبی سیاسی درسال۱۳۹۸خورشیدی،
۲ ـ ارایه گزارش شعبه تشکیلات شورای کمیته حزبی شهرکابل درمورد مسایل تشکیلاتی.
۳ ـ گزارش شعبه تشکیلات کمیته حزبی شهر درمورد پروسه آغاز و دوام توزیع کارتهای عضویت حزب.
مطابق اجندا کارجلسه ازپیش برده شد .گزارش سازمان حزبی ریشخور استماع ، خوبی ها ، دست آوردها و نواقص کار سازمان برجسته ، ودر زمینه مصوبه ایی صادرگردید .
سپس مسایل تشکیلاتی بررسی ، و طبق پیشنهاد شعبه تشکیلات کمیته حزبی شهر کابل در رهبری بعضی شعبات و نواحی تغییرات رونما گردید .
گزارش شعبه تشکیلات درمورد پروسه توزیع کارت حزبی استماع ، کم کاری ها برجسته و طی مصوبه ایی تصامیم لازم اتخاذ گردید .
دراخیر جلسه کارت های عضویت حزب برای عده یی از رفقا توزیع گردید که هررفیق با دریافت کارت پرافتخارعضویت تعهدات مشخص سپردند .
رفیق رفیعی کار جلسه را ارزیابی ، و دستآوردهای کمیته حزبی شهر کابل را برشمرده ، وظایف جدیدی پیشروی شان قرارداد.
جلسه حوالی ساعت چهارعصردرفضای وحدت وهمبسته گی اختتام یافت.

 

بامداد ـ زنده گی سازمانی ـ ۱/ ۲۰ـ ۰۸۰۲

Copyright ©bamdaad 2020

.

 کمیته حزبی شورای کشوری بلجیم حزب آبادی افغانستان تشکیل جلسه داد

 

۵ جنوری، ۲۰۲۰

 

جلسه کمیته حزبی شورای کشوری بلجیم بابت ربع اول سال ۲۰۲۰ تحت ریاست رفیق شریف فولاد ، رییس شورای کشوری بلجیم حزب آبادی افغانشتان در فضای رفیقانه تدویر یافت که در طی جلسه روی اسناد واصله ازسکرتریت محترم شورای اروپایی ح اا و اوضاع کشور و منطقه بحث صورت گرفت. در قدم نخست اعلامیه ایتلاف احزاب همسو مطالعه شد و به اتقاق آرا مورد قبول رفقا قرارگرفته،  آنرا عالی دانستند و از تلاش های حزب که درجهت وحدت همه نیروی های ملی و مترقی به راه انداخته شده است ، حمایت به عمل آمد .

درجلسه درروشنی پیام شادباش دارلانشای محترم حزب به مناسبت سال ۲۰۲۰ ، پیرامون اوضاع جهان نیز تبادل نظر صورت گرفت .در پیام درباره دهه ایی که گذشت آمده است : « ... این دهه درمقیاس کشور، منطقه و جهان ما پراز تشنج  و همراه با جنگ ، مسابقه لجام گسیخته تسلیحاتی ، ویرانی هستی های مادی و معنوی بشر ، مهاجرت های ناخواسته و جبری ، خرابی بی حد و حصر محیط زیست طبیعی ، نابود سازی دستاورد های مدنیت بشری ، گسترش فقر و بیداد ، زورگویی ، مداخله و جنگ های اقتصادی درمناسبات بین المللی بوده است».

در بخش بعدی جلسه از توزیع کارت های عضویت استقبال صورت گرفت و فورم های مربوط به کارت عضویت که همزمان فورم راجستر رفقای حزبی است توزیع گردید تا به اسرع وقت خانه پری گردد . دراخیر جلسه با تطبیق اجندا در موارد پیشنهادات ، انتقادات ، جمع آوری حق العضویت ها و شعار زنده باد نیروهای ملی و مترقی درکشور به پایان رسید.

موفق باشید

شریف فولاد

ریس شورای کشوری بلجیم حزب آبادی افغانشتان

 

 

بامداد ـ زنده گی سازمانی ـ ۱/ ۲۰ـ ۲۲۰۱

 

Copyright ©bamdaad 2020

 

 

گزارش اجلاس مشترک هیات رهبری ، مسوولین شعبات و شوراهای کشوری حزب آبادی افغانستان در اروپا

اجلاس مشترک رییس ، معاونان ، سکرتر مسوول ، روسای شعبات شورای اروپایی و روسای شورا های کشوری حزب آبادی افغانستان در اروپا بروز یکشنبه مورخ ۲۶ جنوری سال ۲۰۲۰ میلادی از طریق شبکه پال دایر گردید. جلسه پس از اعلام نصاب توسط رفیق صفت الله عملیار سکرتر مسوول و تصویب اجندای مطروحه با صحبت مبسوط رییس شورای اروپایی ح آ ا به کار آغاز نمود . رفیق داکتر حبیب منگل رییس شورای اروپایی در نخست انتخاب روسای شعبات شورای اروپایی را تبریک گفته و اهمیت این ساختار های مهم را بیان کرد . او با  خوانش فراز های از پیام شادباش رفیق پوهاند داکتر محمد داوود راوش رییس  حزب آبادی افغانستان بمناسبت سال نو میلادی از توجه همه جانبه ، اعتماد و همکاری های رفیقانه کمیته مرکزی حزب نسبت به شورای اروپایی و تشخیص وظایف تاخیر ناپذیر سازمان های اروپایی حزب یاد آوری کرد .رفیق منگل  براساس رهنمود ها و مصوبات شورای مرکزی وارگانهای رهبری حزب خطوط اساسی و اولویت های کاری شورای اروپایی ح آ ا را در عرصه های تشکیلاتی و رشد کمی وکیفی سازمان ، ارتقای قابلیت کاری شورای  اروپایی ، تعین نقش فعال آن در تدوین سیاست گذاری حزب ؛ تحکیم وحدت حزبی وایجاد فضای سالم درون حزبی و مبارزه سازنده  در برابر جاه طلبی ها و گرایش های انحرافی وضد موازین حزبی ، حمایت مالی ازحزب و تلاش همه جانبه درامر تطبیق مصوبات پیلنوم ماه عقرب سال ۱۳۹۸ خورشیدی ، تقویه بنیه مالی حزب ، حمایت همه جانبه از تارنمای بامداد ارگان نشراتی مرکزی حزب آبادی افغانستان ومطابق طرزالعمل شورای اروپایی ایجاد تارنمای شورای اروپایی حزب وحضوردرگروه صفحه فیسبوکی حزب  وتلویزون بهار ودریچه بهار وادامه تلاش در راه تحقق اهداف ایتلاف احزاب و سازمان های دموکرات و تر قیخواه  افغانستان که خود یکی از شاملین فعال آن است تلاش همه جانبه نماید و کار با جامعه جهانی و سازمان های همسو و همفکر بخاطر جلب توجه آنان به وضعیت کشور ، برشمرد واز شورای ارروپایی وبیروی اجراییه و شعبات ان خواست که برنامه های کاری خود را در همسانی با خطوط یاد شده تنظیم نمایند و تحرک جدیدی را در زنده گی سازمانی بوجود آورند .

 رفیق دیپلوم انجینر عمر محسن زاده معاون رییس شورای  اروپایی  حزب آبادی افغانستان  دومین صحبت کننده نشست مشترک بود که در باره آموزش سیاسی ، اهداف و میتودهای آن ، رسانش و تبلیغ و ترویج سخن گفت و شاخص های کار شعبه مربوطه را در سازمان اروپایی معرفی نمود . او متذکر گردید که آموزش سیاسی از گذشته های دور بدینسو در علوم سیاسی ، تاریخ ، پیدا گوژی و به ویژه در هنر و دانش « آموختن و آموختاندن » ( دی داکتیک ) ریشه دارد و بخش اساسی پراتیک سیاسی یک حزب مردمی را تشکیل میدهد . رفیق محسن زاده برخی از اهداف اساسی آموزش سیاسی را در  حزب آبادی افغانستان  برشمرد و گفت که سازماندهی یک سیستم آموزشی پایدار در استقامت ارتقای سطح اگاهی و رشد شخصیت اعضای حزب نقش اساسی دارد و نیرومندی یک حزب سیاسی در آنست که اعضای آن سیاست و استراتیژی آنرا بدانند و آنها را در عمل تطبیق کنند  وبر تقویت احساس مسوولیت فردی و جمعی اعضای حزب ، ارتقای فرهنگ سیاسی تاکید ورزید که اعضای حزب باید باهم و نه در برابر هم سخن گویند  ، همدیگر را بشناسند ، بپذیرند و به کار مشترک مبادرت ورزند . اگر ما پیوسته نیاموزیم و خود را تغیر ندهیم هر گز به پیروزی های مطلوب دست نخواهیم یافت .رفیق محسن زاده در باره میتود های متنوع آموزش سیاسی  و گونه های ممکن ان در شرایط دشوار کشور نیز با تفصیل صحبت نموده و بر ضرورت گفتمان درون حزبی در باره گزینش ساختار رسانشی مناسب در ح آ ا  تاکید نمود .

 سومین صحبت کننده اجلاس مشترک رفیق صمد کارمند معاون رییس کمیته اروپایی ح آ ا بود .او صحبت خود را با این پرسش که چگونه میتوانیم یکجا شویم ؟ آغاز کرد . رفیق کارمند اظهار نمود که در گذشته بنا بر دلایل و عوامل مختلف چون خود محوری ها ، خود بینی ها و خود خواهی ها نتوانستیم یکجا شویم . بلاخره حزب ما ،  حزب آبادی افغانستان در عالیترین نشست خود در کنگره حزب و در پلینوم اخیر خود بار دیگر به ضرورت های تامین وحدت با احزاب همسو ، ایجاد ایتلاف با احزاب نزدیک و همفکر تاکید و حتا آماده گی خود را برای تامین اتحاد ها و ایجاد جبهات ابراز نمود .چنین امکانات در داخل کشور موجود است و همین اکنون کار بخاطر ایجاد حزب واحد با هشت حزب برادر ، رفیق و شخصیت های مستقل سیاسی ادامه دارد . رفیق کارمند روی میکانیزم ، نحوه و چگونگی آخرین نشست های ایتلاف صحبت نموده و یاد آور شد که ما در اروپا نیز امکانات و ذخایر فراوان از موجودیت رفقای قبلی خود چه به صورت پراگنده و چه متشکل داریم ، باید با همه انها در تماس شویم .

چارمین صحبت کننده نشست مشترک رفیق صفت الله عملیار سکرتر مسوول شورای  اروپایی  حزب بود که توجه شعبات و مسوولین کمیته های کشوری را به اجرای مصوبات مقامات حزبی معطوف نمود واز مصوبات مختلف شورای مرکزی وشورای اروپایی متذکر گردید  . او متذکر گردید : ما اکنون دارای سیستم منظم ارتباط با مرکز هستیم . هیچ امصوبه ای وجود ندارد که بما نرسیده باشد . از رفقا تقاضا مینمایم که در اجرای مصوبات و تهیه گزارشات توجه نمایند.

سپس رفیق داوود کرنزی رییس شعبه آموزش سیاسی و تبلیغ شورای اروپایی  حزب دیدگاه ها و برنامه های کاری خویش را در راستای کار آموزش سیاسی و در پرتو فیصله های پلنوم سوم عقرب سال روان خورشیدی بیان نمود . رفیق کرنزی متذکر شد که در پیشبرد وظایف شعبه اموزش سیاسی و تبلیغ نه تنها به توضیح سیاست های جاری و سیستم اندیشه های سیاسی ـ اجتماعی ان خواهد پرادخت  بلکه به امر تربیت سیاسی همه اعضای حزب و بخصوص کادرهای فعال آن توجه جدی را مبذول خواهد داشت . وی خاطر نشان ساخت که آموزش سیاسی با دموکراسی درون حزبی و آزادی بیان پیوند گسست نا پذیر دارد و از این زاویه نباید در شورای اروپایی حزب  انتقال اطلاعات ، گزارش ها و پیام های شورا های کشوری و ارگان های دیگر با موانع بوروکراتیک ، قیودات بیمورد ، سانسور و نگهداشت ، و شیوه های عمل فرسوده و غیر موثر مواجه گردد . از این رو پیشنهاد میگردد که شورا های کشوری با حفظ  آزادی های عمل خویش در مطابقت با اساسنامه حزب در نشر مطالب خود دست آزاد داشته باشند و مواد نشراتی خود را بلاواسطه به ارگان نشراتی مرکزی حزب تارنمای وزین بامداد بفرستند . رفیق کرنزی همچنان پیشنهاد نمود تا رفیق داکتر اسد محسن زاده منحیث مسوول تارنمای بامداد  در کلیه رویداد های مهم سیاسی و سازمانی کمیته اروپایی دعوت گردند و با شعبات کمیته اروپایی همکاری نزدیک داشته باشند .

رفیق طلوع رییس شعبه نظارت و کنترول حزبی شورای اروپایی سخنران بعدی جلسه مشترک بود که پیرامون چگونگی کار این شعبه ابراز نظر نمود .او اظهار داشت که با تاسف در گذشته این بخش با اهمیت کاری غیرفعال بود و اکنون وی سعی میورزد تا درهمکاری با شوراهای کشوری و در روشنایی مصوبات و تصامیم کمیته مرکزی حزب آبادی افغانستان این شعبه را فعال وکا آرایی آنرا بهتر بسازد. رفیق طلوع با اغتنام فرصت در باره اجراات خود درهفته های گذشته گزارش کاری ایرا ارایه نمود.

رفیق بصیر دهزاد رییس شعبه تشکیلات شورای اروپایی ح آ ا هم از تدوین برنامه های کاری و از آغاز کار تشدیدی تشکیلاتی در مطابقت با مصوبات کنگره حزب آبادی افغانستان و پلنوم سوم عقرب ، به ویژه ثبت دیجیتالی اسناد و مصوبات اطمینان داد . او اظهار امیدواری نمود تا کار بزرگ تشکیلاتی را یکجا با شوراهای کشوری برآورده سازد .

رفیق عارف عرفان رییس شعبه تفاهم اروپایی خطوط اساسی و اولویت های کاری تذکار یافته در صحبت رهنمودی رفیق منگل را تایید نموده و در باره روابط و مناسبات میان سازمان ها و نهاد های سیاسی مترقی در افغانستان صحبت نمود . او تصریح نمود که نبود یک هسته مرکزی نیروی چپ دموکراتیک موجب رشد نیروهای راست افراطی و ارتجاعی در کشورشده است . اکثر سازمان ها فکر واحد دارند اما چرا یکجا نمی شوند ؟ لنگش در کجاست ؟ ما به یک رستاخیزملی در این رابطه ضرورت داریم . رفیق عرفان پروگرام کاری خود را در این استقامت توضیح نموده و از تلاش شعبه تفاهم اروپایی برای برقراری مناسبات دوستانه و مبتنی بر دیالوگ با همه نیروهای همسو دراروپا اطمینان داد .

رفیق فرشته سیغانی رییس شعبه مالی در نشست مشترک  در باره امور مالی شورای اروپایی ، تصفیه حسابات و ضرورت کمک های مالی به مرکز صحبت  نمود و چالش های کاری را توضیح داد رفیق سیغانی در تماس های خود با برخی از شورا های حزبی اقدامات مقتضی را یادداشت نموده و در طرح پلان کاری خود که به بوروی اجراییه شورای اروپایی راجع میگردد گنجانیده است .

در پی ان  روسای شوراهای کشوری حزب آبادی افغانستان در اروپا هر یک رفیق سرور زهتاب ( هالند ) ،  رفیق احد شفیعی ( المان ) ، رفیق سید افضل بهار( ناروی ) ، شریف فولاد ( بلجیم ) در بخش سومی اجلاس مشترک گزارشات کوتاه خویش را در رابطه با تدویر جلسات شوراها  و سایر فعالیت های سازمانی ارایه داشته و در بحث پیرامون وظایف تاخیر نا پذیر شورای اروپایی سهم فعال گرفتند . هر چند بر اساس تصمیم نشست پیشنهاد ها و نظریات به طورتحریری به سکرتر مسوول ارسال میگردد ولی روسای شوراهای کشوری برخی از پیشنهاد های خود را دراین اجلاس مشترک نیز ابراز نمودند . انها با ابراز توقع در ارزشدهی کار شوراهای کشوری خاطر نشان ساختند که انداختن کوه وظایف به شانه های این کمیته ها درست نیست و نباید ارتباط مستقیم کمیته ها با تارنمای بامداد قطع گردد .

دربخش پایانی نشست رفقا عارف عرفان ، بصیر دهزاد ، عمر محسن زاده ، صمد کارمند ، داوود کرنزی ، سید افضل بهار ،  شریف فولاد و صفت الله عملیار نظریات خود را در باره برخی از مسایل زنده گی حزبی ابراز نمودند و رفیق داکترحبیب منگل با اظهار سپاس از سهمگیری فعال رفقا ، جلسه مشترک را ارزیابی نموده ، گفتند : این نشست نه تنها کاری بلکه آموزشی بود .ما بحث های رفیقانه ، انتقادی و سازنده ازکاروفعالیت سازمان داشتیم که ازآن باید بیآموزیم ، دست آوردهای  تحکیم  وتعمیم باید کرد وچالش های را همه باهم بر اساس اصول سازمانی ، مصوبات ورهنمودهای  شورای مرکزی و شورای اروپایی حل کنیم  و وظایف محوله را با کفایت وموفقیت انجام دهیم ، تا به یک سازمان حزبی نیرومند و موفق حزب ابادی افغانستان در کشورهای اروپایی مبدل شویم . 

شعبه آموزش سیاسی و تبلیغ شورای اروپایی )

 

 

 

 

بامداد ـ زنده گی سازمانی ـ ۴/ ۲۰ـ ۰۵۰۲

Copyright ©bamdaad 2020

 

 برپایی اولین جلسه هیات اجراییه شورای اروپایی حزب آبادی افغانستان

 

شام یکشنبه ۱۲ جنوری اولین جلسه هیآت اجراییه شورای اروپایی حزب آبادی افغانستان ازطریق شبکه انترنتی پالتاک تدویر یافت.

د رنخست رفیق صفت الله عملیار سکرتر مسوول ، از حضور همه اعضای بیروی اجراییه و تکمیل نصاب جلسه اطمینان داده و رسمیت جلسه را اعلان نمود.

جلسه  تحت ریاست رفیق دوکتور حبیب منگل رییس شورای اروپایی آغار و ادامه یافت . بر طبق آجندی پیشنهاد شده که مسآله  انتخاب مسوولین شعبات شورا و پیشنهادات به منظور بهبود امور کاری و ایجاد نوآوریهای موثر بر حیات سازمانی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفتند.

مقدم بر انتخاب مسوولین شعبات، رفیق دوکتور منگل روی اصل کیفیت کاری،  دموکراسی سازمانی ، کفایت و تجربه کاری تآکید نموده اضافه نمودند که از شکل گیری و تماس های موثر با رهبری حزب ما در کابل ، اخضاْ تماس های منظم با رفیق دوکتور محمد داود راوش رییس حزب آبادی افغانستان رضاییت کامل دارد و عطف توجه رهبری کابل بر امورات کاری و تشکیلاتی  شورای اروپایی را یک گام موثر و تحرک برانگیر خواند. رفیق منگل ضمنن اضافه نمود که « ساختار شعبات و انتخاب مسوولین به هدف تآمین اهداف طرزالعمل ساختار تشکیلاتی شورای اروپایی و اساسنامه حزب صورت میگیرد و ما قاطع و با احساس جمعی رفیقانه ,  تحکیم وحدت حزبی  تفاهم و اعتماد باید در جهت کار های عملی کار را آغاز نماییم. »

مطابق به ماده اول آجندا رفیق منگل طرح پیشنهادی شان را که شامل تعداد از رفقای که نظر به اصل کارایی و با در نظرداشت تمام جهات مورد توجه و دقت  در سازمان اروپایی ، به اعضای جلسه معرفی و تقاضا نمودند تا در مورد کاندیدان ابراز نظر صورت گیرد. بعداْ  پیرامون موضوع رفقا هریک ، دهزاد، زیارمل، کاوه کارمل ، عمر محسن زاده و عرفان  ابراز نظر نموده نکات نظر شان را مطرح نمودند.

بعد از ابراز نظر، رفقای ذیل بحیث مسوولین شعبات انتخاب گردیدند:

۱- رفیق  فرشته  سیغانی بحیث مسوول شعبه مالی

۲- رفیق  بصیر دهزاد مسوول شعبه تشکیلات

۳- رفیق محمد عارف عرفان مسوول شعبه امور سیاسی و تفاهم

۴- رفیق محمد داود کرنزی مسوول شعبه آموزش سیاسی و تبلیغ

۵- رفیق عبدالرزاق طلوع مسوول شعبه نظارت و کنترول

البته تصمیم گرفته شد تا روی موضوع ایجاد شعبه روابط بین المللی  و انتخاب مسوول شعبه متذکره بعد از کسب وضاحت از جانب شعبه تشکیلات مرکزی حزب تصمیم اتخاذ خواهد گردید.بعد از انتخاب مسوولین شعبات رفیق دوکتور حبیب منگل برای رفقای انتخاب شده تبریک گفته آرزوی موفقیت در امور کاری شان نمود.

در بخش دوم آجندا که شامل پیشنهادات و نکات نظر کاری  رفقای جلسه بود، رفقا هریک  دهزاد، زیارمل، عرفان، محسن زاده نکان نظر شان را مرتبط به شیوه برخورد بر امور سازمانی ارایه نموده،  نکات نظر شان را با وضاحت مطرح نمودند.در اخیر رفیق منگل با صحبت و ارایه توضیحات بررویدست گرفتن همه گزینه های موثرو کارا تآکید نموده نکات با اهمیت ، وفاق برانگیز و تقویه حسن اعتماد ، ایجاد یک اقلیم سالم رفیقانه ، تحکیم وحدت  حزبی  ومبارزه سازنده درون حزبی بر علیه هر گونه گرایش های ناسالم را بر شمردند. ایشان با جدیت تذکر دادند که شورای اروپایی سازمان تحت رهبری رفقای ما در کابل پیوسته توجه خود را در بهتر شدن  و موثریت کاری شورای اروپایی و ادامه روابط منظم با رفقای رهبری حزب در کابل متمرکز خواهد ساخت و این تماس ها و روابط را بهتر شکل خواهد داد  همچنان تلاش میکند که وظایف محوله را در تطبیق مصوبات ، رهنمود ها و دساتیر شورای مرکزی ، در ارتقای نقش شورای اروپایی و شورا های کشوری در دست اجزا قرار دهد. ما بدون شک در پروسه بهتر ساختن حیات سیاسی وسیاست گذاری  از دانش، تجربه، اتوریته ونفوذ اعضای  سازمان اروپایی حزب در راستای رشد واستحکام  سازمانی  درداخل کشور وجلب همبستگی بین المللی با درایت و احساس مسوولیت استفاده موثر خواهیم نمود. 

جلسه در فضای رفیقانه و اتخاذ تصامیم مهم برای شورای اروپایی پایان یافت.

 

صفت الله عملیار، سکرترمسوول شورای اروپایی

بامداد ـ زنده گی سازمانی ـ ۲/ ۲۰ـ ۲۰۰۱

Copyright ©bamdaad 2019