جلسه کمیته موقت تفاهم شورای اروپایی حزب آبادی افغانستان دایرگردید

 

اولین نشست کمیته موقت تفاهم شورای اروپایی حزب آبادی افغانستان  بتاریخ ۲۹ سپتامبر ۲۰۲۲ ترسایی از طریق فضای مجازی برگزار گردید.

جلسه با اعلان تکمیل نصاب توسط رفیق صفت الله عملیارمعاون وسکرترمسوول شورای اروپایی به کار آعاز نموده اجندای ذیل را به اتفاق ارا به تصویب رسانید.

ـ تبادل نظرپیرامون طرح خطوط سیاسی تفاهم شورای اروپایی  حزب آبادی افغانستان .

درآغاز رفیق رزمیار رییس شورای اروپایی حزب آبادی افغانستان طی سخنانی تدویراولین جلسه کمیته موقت تفاهم شورای اروپایی روی موضوع اجندا را گام مهم در عرصه پروسه تفاهم دانستند .

بعدا رفقا : سید طاهرشاه پیکارگریکی از پیشکسوتان جنبش مترقی،  انورمتین عضو بیروی اجراییه حزب آبادی افغانستان، عمرمحسن زاده معاون شورای اروپایی و صفت الله عملیار معاون وسکرتر مسوول شورای اروپایی حزب پیرامون طرح بحث و نظریات و پیشنهادات شانرا شریک نموده ازمساعی و تلاش  رفیق عمرمحسن زاده بابت تهیه طرح قدردانی نمودند.

رفیق داود کرنزی عضو کمیته موقت و مسوول شعبه تفاهم شورای اروپایی حزب آبادی افغانستان گزارشی روی کار پروسه تفاهم ارایه نموده از توجه رهبری شورای اروپایی بخاطرایجاد اساسات کاری شعبه امور تفاهم ابراز امتنان نمود.

در اخیر رفیق رزمیارجمعبندی مختصرپیرامون نتایج این نشست انجام داده از همکاری رفیق عمر محسن زاده و همه رفقا سپاسگزاری نموده  ختم کار جلسه را اعلان نمود.

 

کمیته موقت تفاهم شورای اروپایی حزب آبادی افغانستان

 

 

بامداد ـ زنده گی سازمانی ـ ۴/ ۲۲ـ ۰۲۱۰

Copyright ©bamdaad 2022

 

گزارش نشست کمیته ایالتی ویانای حزب آبادی افغانستان

 

اجلاس نوبتی کمیته حزبی شهرویانا بتاریخ نزدهم سپتامبر ۲۰۲۲ میلادی برگزار گردید . در این نشست دو تن از اعضای سازمان بنا بر معا ذیر معقول اشتراک نداشتند .در آغاز اجلاس با اعلام نصاب ، اجندای مطروحه پیشنهاد گردید و با اتفاق آرا مورد تایید قرارگرفت.

دربند نخست اجندا پیرامون اوضاع کشور و فعالیت های شورای اروپایی حزب صحبت بعمل آمد . رفیق دیپلوم انجینر عمر محسن زاده معاون شورای اروپایی حزب آبادی افغانستان در باره اقدامات ، تدابیر و اجراات هیا ت رهبری ، کمیته اجراییه و شعبات شورای اروپایی به تفصیل گزارش داده و از تحرکی که در کارهای سیاسی و سازمانی وارد گردیده است یاد آوری نمود . او همچنان به پرسش های اعضای کمیته حزبی پاسخ داد .

دربند دوم اجندا رفیق فاصل دلزاده ، رییس کمیته حزبی اتریش حزب آبادی افغانستان در باره مصوبات ، مسایل تشکیلاتی و رهنمود های کمیته اجراییه سخن گفت و معلومات مربوطه را به رفقا ابلاغ نمود.

در بند سوم اجندا پیرامون برگزاری کنفرانس گروه های افغانی در ویانا صحبت گردید و چهار رفیق درباره آن نشست توضیحات لازم و ارزیابی های خویش را ارایه داشتند .

در بند چهارم اجندا موضوع مالی  کمیته حزبی مطرح گردید و رفقای حاضر در نشست حق العضویت های ششماه اول سال ۲۰۲۲ م  را تصفیه نمودند.

در بند پنجم اجندا پیشنهادات، انتقادات و نظریات اعضای سازمان ابراز گردید. رفقا اظهار آرزومندی نمودند تا در فعالیت های گسترده شورای اروپایی حزب کمیته کشوری اتریش نیزسهمگیری بیشتر داشته باشد و از طریق شعبات مربوطه در تقسیم وظایف نقش فعالی را ایفا نماید . نشست از تلاشهای رفیق عبدالفتاح روفی که با شعبه آموزش سیاسی و تبلیغ شورای اروپایی همکاری میکند ابراز قدردانی نمود .

نشست درپایان کارخود به رفیق دین محمد اچکزی مسوول کمیته حزبی ویانا که نسبت مریضی در جلسه حضور نداشت آرزو صحتمندی کامل نمود.

 

فاضل دلزاده

رییس کمیته حزبی کشوری اتریش حزب آبادی افغانستان

 

ویانا، مورخ ۲۰ سپتامبر ۲۰۲۲ م

 

بامداد ـ زنده گی سازمانی ـ ۱/ ۲۲ـ ۲۸۰۹ 

Copyright ©bamdaad 2022

 

جلسه نوبتی سازمان حزبی کشوری سویدن حرب آبادی افغانستان تدویریافت

 

جلسه هیات رهبری سازمان حزبی کشورسویدن ح آ ا بتاریخ اول سپتامبر ۲۰۲۲ ترسایی ازطریق شبکه مجازی ساعت پنج بعد ازظهردایرگردید وبعد ازتکمیل نصاب اجندای ذیل به جلسه ارایه و به اتفاق آرا مورد تایید وتصویب قرارگرفت :

۱ ـ تدابیر لازم درمورد تطبیق تصامیم و فیصله های کنفرانس اروپایی  ح آ ا مورخ ۷ می ۲۰۲۲ ،

۲ ـ بحث و تدابیردرمورد ترتیب پلان کارسازمان حزبی کشوری سویدن،

۳ ـ ایجاد کمیسیون تفاهم درجنب هیات رهبری سازمان حزبی کشوری،

۴ ـ پیشنهادات و انتقادات .

 مطابق به اجندا رفیق فیاض عزیز رییس سازمان حزبی کشورسویدن  ح آ ا ، تدویرکنفرانس شورای اروپایی حزب آبادی افغانستان مورخ ۷ می ۲۰۲۲  را یک اقدام بجا وبه موقع دانسته ضمن تایید و پشتیبانی ازتصامیم و فیصله ها و فراخوان کنفرانس سلسله وظایف حزبی وسازمانی را دراولیت کارسازمان حزبی کشوری سویدن قرارداد که طرف تایید حاضرین جلسه قرارگرفت وغرض تطبیق مصوبات و فیصله های کنفرانس پلان تدابیری لازم اتخاذ گردید .

درادامه مطابق به بند دوم اجندا  رفیق فیاض عزیز پیرامون ترتیب پلان کارسازمان حزبی کشوری سویدن و شعبات مربوطه آن درروشنی مصوبه مورخ ۳۱ اگست ۲۰۲۲ بیروی اجراییه شورای اروپایی صحبت همه جانبه نموده و به تایید از آن ، رفقا هریک جاوید قیام معاون کمیته حزبی، نسیم سحر، داکترنقیب عرفان ، بری وانجنیراستاد ستارصحبت های تاییدی نموده و پیشنهادات شانرا درزمینه ارایه نمودند و‌همچنان ‌تدابیر لازم درمورد ترتیب پلان کارسازمان حزبی اتخاذ گردید . برعلاوه رفیق فیاض عزیز پیشنهاد ایجاد کمیسیون تفاهم را به مسوولیت رفیق انجنیراستاد ستارعضوسازمان کشوری عنوانی بیروی اجراییه شورای اروپایی غرض تصویب مطرح که طرف تایید رفقای حاضر جلسه قرارگرفت . دراخیرضمن رسیده گی به بند سوم اجندا طرح مسوده مصوبه جلسه با درنظرداشت پیشنهادات و نظریات رفقا به اتفاق آرا مورد تایید و تصویب قرارگرفت .

جلسه بعد ازدوساعت درفضای خوب کاری و صمیمیت رفیقانه ختم گردید.

 

با درود

فیاض عزیز

رییس سازمان حزبی کشورسویدن حزب آبادی افغانستان

 

بامداد ـ زنده گی سازمانی ـ ۱/ ۲۲ـ ۱۶۰۹ 

Copyright ©bamdaad 2022

 

 

جلسه کمیته حزبی کشوری المان حزب آبادی افغانستان تدویر یافت !

 

به تاریخ ۲۴ سپتمبر ۲۰۲۲  ترسایی ساعت ۶ عصرجلسه کمیته حزبی کشوری المان با اشتراک رفیق داود رزمیار رییس شورای اروپایی حزب آبادی افقانستان تدویریافت .

بعد ازتکمیل نصاب اجندای ذیل برای پیشبرد کارجلسه پیشنهاد وبه اتفاق ارا  تایید وتصویب گردید.

۱ ـ ارایه گزارش ازکارو فعالیت حزبی و سازمانی شامل تدابیرعملی جهت تحقق تصامیم وفیصله های کنفرانس ومصوبات بیروی اجراییه شورای اروپایی و اتخاد تدابیرلازم درمورد پلان کارکمیته حزبی کشوری ، ایالتی و شهری المان.

 ۲ـ  تصمیم برمسایل تشکیلاتی کمیته حزبی .

 ۳ ـ پیشنهادات و انتقادات.

درآغاز رفیق عبدالاحد شفیعی رییس کمیته حزبی مطابق به اجندا  ضمن تایید و پشتیبانی ازتصامیم و فیصله های کنفرانس اروپایی حزب آبادی افغانستان گزارش مفصل ومسبوط ازکارکردها و فعالیت حزبی و سازمانی کمیته حزبی کشوری المان درراستای کارشعبات تشکیلات ، مالی ، آموزش سیاسی و تبلیغ ، تفاهم وامورسیاسی وهمچنان کمبود و نارسایی کاری به جلسه ارایه ، ومتعاقباْ رفقا اسد رهیاب حنیف ضرابی ، حکیم شناس به نوبت صحبت نموده ، و گزارش ارایه شده را مورد تایید قراردادند .

مطابق بند دوم اجندا پیشنهاد بیروی اجراییه که نسبت تغیرات ساختاری درمورد تعین رفیق حکیم کرنزی بحیث معاون ، و رفيق سيد صلاح الدين امين به عضويت بيروی اجراییه کمیته حزبی المان مطرح گردید مورد تایید و تصویب جلسه قرارگرفت و مطابق اجندا به پیشنهادات و نظریات رفقا نیزرسیده گی لازم صورت گرفت . بعد ازتکمیل بحث و تصمیم پیرامون اجندا رفیق داود رزمیاررییس شورای اروپایی حزب آبادی افغانستان کارجلسه را مورد تحلیل و ارزیابی قرارداده با صحبت های دقیق و رهنمودی شان ضمن تاکید درامرتحقق تصامیم و فیصله های فراخوان کنفرانس ، نکات مثبت ونارسایی های کار درکمیته حزبی المان  را برشمرده و توجه رفقا را برتلاش و تحرک کارسیاسی و سازمانی ومسایل درون حزبی درموقع  و زمان معین تاکید نمودند .

درادامه رفیق احد شفیعی ازاشتراک و صحبت های همه جانبه و رهنمودی رفیق رزمیار به نماینده گی از رفقا اظهارسپاس نمود . دراخیرطرح مسوده مصوبه به جلسه ارایه و به اتفاق ارا  مورد تایید وتصویب قرارگرفت .

جلسه ساعت هشت و نیم شب درفضای خوب رفیقانه ختم گردید.

 

با درودهای رفیقانه

عبدالاحد شفیعی

رییس کمیته حزبی کشور المان ، حزب آبادی افغانستان

 

 

بامداد ـ زنده گی سازمانی ـ ۳/ ۲۲ـ ۲۶۰۹ 

Copyright ©bamdaad 2022

 

بیروی اجراییه شورای اروپایی حزب آبادی افغانستان تشکیل جلسه داد

 

سومین جلسه بیروی اجراییه شورای اروپایی ح آ ا بتاریخ۳۱ اگست ۲۰۲۲ ترسایی در فضای مجازی دایر گردید.

رفیق صفت الله عملیار سکرتر مسوول شورای اروپایي نصاب جلسه را تکمیل و رسمیت جلسه را اعلان نمود. 

برای جلسه اجندای ذیل پیشنهاد ،  و به اتفاق آرا مورد تصویب قرارگرفت :

۱ -بررسی و تصویب پلان های کاربیروی اجراییه و شورای اروپایی ح آ ا.

۲ –بررسی پلان های کارشعبات کنترول و نظارت و امور مالی شورای اروپایي ح آ ا.

۳ -پیشنهادات ،انتقادات ونظریات.

ابتدا رفیق داود رزمیار رییس شورای اروپایی ح آ ا روی اهمیت پلان و برنامه های کاری صحبت نموده تاکید کردند که پلان ها وقتی نتیجه بخش است که جنبه عملی داشته باشد.مبرهن است که ارایه و تصویب پلان های امروز سبب تشدید بیشتر کارسازمانی در کمیته های حزبی کشوری گردیده وآورنده نتایج معین کار حزبی و سیاسی گردد.

بعدآ رفیق عملیار کار جلسه را بر پایه مواد آجندا ادامه داده میکانیزم روند کارجلسه را روی پیشبرد ماده اول اجندا توضیح نمود.

 سپس رفقا : عمرمحسن زاده ، ولی زیارمل، صفت الله عملیار، حنیف ضرابی ، احد شفیعی و سرور زهتاب پیرامون اسناد پلانی مطرح ابراز نموده نظریات و پیشنهادات تکمیلی خویشرا حول پلان شعبه امورمالی ارایه داشتند .درفرجام پلان های کاری شورای اروپایی بیروی اجراییه و شعبات کنترول و نظارت و امور مالی شورای اروپایی تصویب گردید .

پیرامون ماده سوم اجندا برخی پیشنهادات نظریات و سوالات توسط رفقا زیارمل، ضرابی ،شفیعی و زهتاب برای بهبود کار حزبی و سیاسی تشکیلاتی از جمله جلب و جذب زنان و جوانان مطرح گردید که رفیق رزمیار پیرامون آن توضیحات ارایه نمودند و به برخی پیشنهادات تحریری دیگر رسیده گی صورت خواهد گرفت.

در اخیر رفیق داود رزمیارطی نتیجه گیری کار جلسه را مثبت ارزیابی نموده ، موفقیت برای رفقا درامر تطبیق پلان های مطروحه آرزو نمود.

 

بادرودهای رفیقانه

صفت الله عملیار

سکرتر مسوول شورای اروپایی ح آ ا

 

بامداد ـ زنده گی سازمانی ـ ۱/ ۲۲ـ ۰۵۰۹

Copyright ©bamdaad 2022