برپایی جلسه شورای شهر کسل ، شورای کشوری المان حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان

 

بتاریخ ۱۰ دسامبر ۲۰۱۷  ترسایی جلسه شورای شهرکسل ( شورای کشوری المان ) حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان با اجندای کاری ذیل دایر گردید :

۱  ـ گزارش کارو فعالیت سازمان حزبی کسل حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان توسط  رفیق اشرف راسخ معاون سازمان ،

۲ - مسایل تشکیلاتی،

۳ - تصفیه حق العضویت ها  و جمع آوری اعانه ،

۴ - پیشنهادها وانتقادهای رفیق ها.

مطابق بند اول اجندا گزارش مفصل از فعالیت های پرثمر اعضای شورای شهرکسل در طول سال ۲۰۱۷  ترسایی توسط رفیق اشرف راسخ معاون سازمان ارایه گردید. این گزارش در برگیرنده تمام جوانب  کار و تلاش اگاهانه اعضای سازمان در راه تحقق آرمان ها شریفانه و انسانی حزب بود.

بعداً رفیق احد شفیعی با تایید از گزارش شورا ،  صحبت  توضیحی و تکمیلی خود را در رابطه به اجرای وظایف انجام شده توسط اعضای سازمان ارایه داشته ، آنرا مثبت و ارزنده خواند. این پیشنهاد ها و نظریات مورد پسندش جلسه قرارگرفت.

در ادامه کارجلسه مسایل تشکیلاتی مورد بحث و تصمیم گیری قرارگرفت. بر اساس تقاضای رفیق نورالله نوری مسوول شورای شهر کسل ، رفیق اشرف راسخ به حیث مسوول شورای شهر کسل و رفیق دگروال محمد ظاهرنادری به حیث معاون سازمان پیشنهاد گردید . این پیشنهاد مورد بررسی تایید شرکت کننده گان جلسه قرارگرفته و پس از رای گیری رفقای یاد شده  به اتفاق ارا منحیث رییس و معاون شورا انتخاب گردیدند. سپس درخواست عضویت اعضای تازه به سازمان مورد بررسی قرارگرفته ، و با اتفاق آرا تایید شد .

مطابق بند سوم اجندا حق العضویت اعضای سازمان جمع آوری گردید . در این نشست رفقا به خاطرتقویت بنیه مالی حزب ، و پیشبرد موفقانه و با شکوه کنگره حزب ، مقدار پول را به طور اعانه به حزب پرداختند.

دربخش پایانی جلسه رفیق اسد رهیاب در رابطه به  وضع سیاسی ـ نظامی کشور، انکشافات در سازمان اروپایی حزب ،  تحکیم وگسترش پایه های توده یی حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان  صحبت همه جانبه نمود.توضیحات رفیق رهیاب  مورد توجه و تایید رفقای شورا قرار گرفت.

کار جلسه که ساعت ۳۰:۲ بعد از ظهر آغازگردیده بود درفضای اعتماد رفیقانه و تعهد به رشد و استحکام مزید شورا  و سازمان اروپایی حزب ، تحکیم هرچه بیشترهمکاری با جامعه مهاجرافغان ؛  و به امید برپایی موافقانه کنگره حزب متحد ملی ترقی مردم  افغانستان ساعت پنج بعد ازظهر به پایان رسید.

( شعبه تبلیغ و ترویج شورای کشوری المان)

بامداد ـ زنده گی سازمانی ـ ۲/ ۱۷ـ ۱۷۱۲

جلسه دارالانشای حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان

 

جلسه دارالانشای حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان تحت ریاست رفیق پوهاند داکتر محمد داوود راوش رییس حزب، روز پنجشنبه مورخ ۱۳۹۶.۸.۱۸ دردفتر مرکزی حزب دایر گردید. در جلسه مسوولین شعبات  و کمیسیون های مرکزی حزب نیز شرکت داشتند.

برای جلسه اجندای ذیل پیشنهاد ، و مورد تایید قرار گرفت : بحث روی چگونگی تحقق مصوبه بیروی اجراییه حزب. ابتدا رفیق راوش در رابطه به تحقق مصوبات قبلی دارالانشای حزب صحبت نموده گفت که پروسه کار انتخاب نماینده گان به کنگره حزب در شورا های ولایتی آغا ز گردیده است  و رفقا از تدویر کنگره حزب استقبال نموده اند. مراجعه  احزاب سیاسی بدفتر مرکزی حزب ادامه  دارد ، روابط ما با گذشت هر روز با احزاب سیاسی کشور توسعه می یابد ، روی مسایل  سیاسی کشور بحث با آن ها صورت گرفته  و موقف حزب در برابر این قضایا توضیح  گردیده است. طبق اجندای جلسه گزارش شعبه  تشکیلات حزب توسط رفیق وحدت رییس این شعبه  به جلسه ارایه گردید. رفیق راوش در مورد گزارش ارایه شده خاطر نشان ساخت که شورا های ولایتی از طرز العمل ارسالی شعبه تشکیلات استقبال و حمایت نموده اند. رفقا ویار، جانباز ، احمدی ، رفیعی ، وفادار، وحدت ، قیام ، شکر یه زمان ، کامجو، صالحی ، زرین ، اوریاخیل ، مالک ، سپاهی ، نورستانی ، تابش ، فرزام ، آرین و خاوری پیرامون گزارش شعبه تشکیلات ابراز نظر نموده، نظریات و پیشنهادات شانرا ابراز داشتند.

بعداً رفیق راوش در رابطه به مسایل حزبی، تدویر کنگره و انجام موفقانه وظایف بعدی حزب و شورا های حزبی صحبت نمود. طبق پیشنهادات رسیده اعضای حزب و هواخواهان در جریان نظر خواهی، مبنی برکم ساختن کمیت ارگانهای رهبری حزبی ، موضوع  با جلسه شریک ساخته شد .در نتیجه  روی ارقام جدید بحث صورت گرفته ، تصامیم لازم روی کمیت شورای مرکزی ، بیروی اجراییه  و دارالانشا صورت گرفت تا به کنگره پیشنهاد گردد. جلسه که حوالی ساعت نه و سی صبح آغاز شده بود در فضای وحدت و اتحاد نظر حوالی ساعت دو بعد از ظهر به کار خود اختتام بخشید .

( کمیسیون تبلیغ و فرهنگ )

 

 بامداد ـ زنده گی سازمانی ـ ۶/ ۱۷ـ ۱۲۱۱

برپایی جلسه دارالانشای حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان  

 

امروز چهارشنبه مورخ سوم عقرب ۱۳۹۶  حوالی ساعت سه بعد از ظهر ، در دفترمرکزی حزب دایر گردید. در جلسه روسای شعبات و کمیسیون های مرکزی حزب نیز شرکت داشتند.
برای جلسه اجندای ذیل پیشنهاد ، و مورد تایید قرار گرفت :
بحث پیرامون طرز العمل تدویر جلسات و کنفرانس های حزبی ، نورم نماینده گی و شیوه انتخاب نماینده گان به کنگره حزب.

در آغاز جلسه رفیق داکتر داوود راوش رییس حزب از حوادث سیاسی و نظامی کشور یاد آور شده ، حملات انتحاری را محکوم ؛ و به شهدا ی حوادث اخیر جنت فردوس را خواستار شد. در ادامه گفتند که امروز سوم عقرب است ، آن را باید بحیث حماسه تاریخی یاد کرد و آن را باید گرامی بداریم. همچنان روی نظریات  و استراتیژی کشورهای بزرک و همسایه درمورد افغانستان مکث نمودند.

رییس جلسه در امور زنده گی حزبی اشاره کردند ، از دو جلد کتاب ایکه به اثر تلاش رفقا زرغونه ولی و فقیر محمد سالارزی زیور چاپ یافته یاد آوری نمودند ، مصاحبه های رفقا با رسانه های تصویری انعکاس مثبت در جامعه داشته ، طی هفته در اثر تلاش شورای کشوری هندوستان حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان، نماینده گی تلویزیون بهارطی محفل باشکوه با شرکت افغانان مقیم هند افتتاح نمودند که از جانب سفارت افغانستان در هند استقبال شایان شده است.
رفیق راوش در اخیر توجه رفقا را به آماده گی های کنگره منجمله  تقویت بنیه مالی حزب جلب نمودند.
طبق اجندا رفیق انجنیر سلیمان کامجو رییس کمیته کاری تشکیلات کمیته تدارک تدویر کنگره حزب، طرزالعمل تدویرجلسات و کنفرانس های حزبی ، نورم نماینده گی و شیوه انتخاب نماینده گان به کنگره حزب را به جلسه قراات کرد.
اعضای جلسه به نوبت نظریات و پیشنهادات خود را جهت تکمیل طرزالعمل پیشنهاد نمودند، که بعد از ارایه توضیحات و تعدیل لازم به اتفاق آرا تصویب گردید.

جلسه حوالی ساعت ۴:۴۵ عصر به امید تامین صلح و تدویر کنگره باشکوه و دموکراتیک اختتام یافت.

(کمیسیون تبلیغ و فرهنگ )

 

بامداد ـ زنده گی سازمانی ـ ۵/ ۱۷ـ ۲۶۱۰

تدویر جلسه بیروی اجراییه حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان

 

جلسه بیروی اجراییه حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان، تحت ریاست رفیق پوهاند داکتر محمد داوود راوش رییس حزب امروز پنجشنبه مورخ چهارم عقرب ۱۳۹۶ ، حوالی ساعت نه صبح در دفتر مرکزی حزب دایرگردید. درجلسه مسولین شعبات و کمیسیون های مرکزی حزب نیز شرکت داشتند.
جلسه تحت اجندای ( طرز العمل تدویر جلسات و کنفرانس های حزبی، نورم نماینده گی و شیوه انتخابات نماینده گان به کنگره حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان ) تدویر یافت.
طبق اجندای تصویب شده جلسه ، رفیق انجنیر سلیمان کا مجو رییس کمیته کاری تشکیلات و معاون کمیته تدارک تدویر کنگره حزب طرز العمل تدویر جلسات و کنفرانس های حزبی ، نورم نماینده گی و شیوه انتخاب نماینده گان کنگره حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان را به جلسه ارایه کرد.
بعداز آن ، اعضای بیروی اجراییه ابراز نظر پیرامون طرزالعمل را آغاز و نظریات و پیشنهادات شانرا به ترتیب ابراز که در مورد توضیحات لازم از جانب رهبری کمیته تدارک تدویر کنگره ارایه گردید.
در ین بخش رفقا: رضایی، جانباز ، جهش ، جیلانی ، دهقان زاده ، دینه گل، موج ، محمد رسول ، وفادار ، حلیم ، متین ، آرین ، نورستانی، مالک و راوش صحبت نمودند.
بعداًرفیق راوش طی صحبت خویش از سهم گیری و علاقمندی رفقا و ابرازنظر شان پیرامون طرزالعمل سپاسگذاری نموده گفتند : ما باید تلاش نماییم تا کنگره با موفقیت تدویر یابد. تفاوت نظر به معنای اختلاف نظر نیست. ما متفقاً بطرف تدویر کنگره میرویم .ما به یک نتیجه منطقی رسیدیم ، این طرز العمل محصول کار شباروزی رفقای ما می باشد. ما بطرف یک کنگره با عظمت و با شکوه میرویم. شعبات و کمیسیون های مرکزی حزب ما فعالانه کار می نمایند و همه روزه فعال اند. شوراهای ولایتی و معادل آن و شهر کابل موفقانه کار می نمایند .در اضافه از بیست ولایت دفاتر حزب ما فعال است. سیستم گذارشدهی بوجود آمده است، روابط با شورا های ولایتی و شورا های بیرون مرزی تامین؛ و همه روزه صورت می گیرد. کار ما به یک سیستم مبدل گردیده است که محصول کار مشترک و شباروزی همه ماست.
من منحیث رییس حزب از کار کمیته تدارک تدویر کنگره صمیمانه ابراز سپاس می‌ نمایم که با دقت و با درنظرداشت همه چالش ها ،با تلاش خستگی ناپذیر کار می نمایند.
در پایان کار جلسه رفیق حفیظ الله نورستانی معاون کمیته تدارک تدویر کنگره، طرح مصوبه جلسه را قراات نمود که به اتفاق آرا تصویب گردید
جلسه حوالی ساعت ۱۱:۳۰ قبل از ظهر در فضای وحدت وتفاهم کامل اعضای بیروی اجراییه و آرزوی تدویر موفقانه کنگره با شکوه و پر از دست آورد خاتمه یافت.

( کمیسیون تبلیغ و فرهنگ )

 بامداد ـ زنده گی سازمانی ـ ۶/ ۱۷ـ ۲۶۱۰

ابلاغیه دارالانشای حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان

 

وطنداران عزیز!
چنانچه می دانید طی روز های اخیر ، در رسانه های اجتماعی و دنیای مجازی تحت عنوان ( در گروه تلگرام اداره امور ریاست جمهوری چه می گذرد؟) مطلبی گیچ کننده و حیران کننده از نام شخصی ثواب الدین مخکش معاون ریاست نظارت و ارزیابی اداره امور ریاست جمهوری پخش گردید که دارای ۱۲ ماده بود.
با وجودیکه آقای مخکش از پست و تهیه این مطلب انکار کرد، اداره امورخواستار استعفای وی شد. محترم محمد اشرف غنی رییس جمهور کشور به این مساله تشویش جدی خود را ابراز و به لوی څارنوالی وظیفه سپرد تا این مساله را دقیقاْ بررسی و عاملین آنرا به مجازات محکوم نمایند.
طرح و تنظیم چنین اعمال ضد ملی، ان هم از آدرس مقامات رهبری کننده کشور، اصلا قابل قبول نبوده ، هر حرکت ضد ملی و ضد مذهبی که باعث ایجاد  درز بین اقوام و ملیت های باهم برادر کشور شود به مثابه خیانت ملی تلقی می گردد و ازسوی دیگر جرم یک عمل شخصی است که متعلق به قوم ، زبان ، سمت ، و مذهب نمی گردد، ولی با تاسف که عده از افراد ، اگاهانه یا غیراگاهانه به افتراق ملی دامن زده ، تلاش دارند به چنین مسایل رنگ و بوی قومی بدهند که جداْ قابل نگرانی می باشد.
ما در برهه حساسی از تاریخ تکامل جامعه قرار داریم و تعاملات منطقه وی و جهانی بیش از هر وقت دیگر خطیر، مبرم و پیچیده است.
حزب ما باور مند است ،در صورتی که این روند خردورزانه مدیریت شود سلامت جامعه بقا خواهد یافت و از تمایلات انحرافی جلوگیری می شود.
حزب ما معتقد است که تمام ملیت ها و اقوام با هم برادر کشور طبق قانون اساسی دارای حقوق مساوی بوده ، کادرها و نخبه گان واقعی شان حق دارند تا در حرکت در آوردن چرخ حکومت نقش موثر و فعال خود را ایفا نمایند ، تحقق قوانین موضوعه کشور و منافع ملی را سر مشق اجرا ات خویش قرار دهند ، فعالیت های ضد قومی و به حاشیه راندن اقوام دیگر ، جرم نابخشودنی بوده و به مثابه خیانت ملی، با عاملین آن برخورد صورت گرفته ، به پنجه قانون سپرده شود.
با احترام


پوهاند دکتر محمد داوود راوش
رییس حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان

 

 بامـداد ـ زنده گی سازمانی ـ ۵/ ۱۷ـ ۲۴۰۹