تدویر کنفرانس شورای کشوری المان حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان

 کنفرانس کشوری المان حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان مورخ پانزدهم اپریل سال روان ترسایی بمنظور تحقق مصوبه دارالانشای حزب م م ت م ا وانتخاب نماینده گان  به کنگره حزب در شهر کسل المان برگزار گردید.

در آغاز نشست آجندای کارکنفرانس پیشنهاد ؛ ومورد تصویب قرار گرفت .

 گزارش اساسی پیرامون کارکردها و کمبودی ها درکارحزبی و سازمانی توسط رفیق اسد رهیاب رییس شورا ارایه گردید و به دنبال آن رفقا هریک: داود کرنزی ، عبدالصمد کارمند  ،زبیر شیرزاد و غلام ربانی پیرامون گزارش اساسی و یک سلسله پیشنهادات ارزنده بخصوص کار تشدیدی با جوانان ابراز نظر نمودند .

 سپس درهمخوانی با برنامه کاری کنفرانس، مساله ساختار جدید شورای کشوری و انتخاب اعضای شورای کشوری به بحث گرفته شد .که مطابق به نورم ساختاری ، اعضای شورای کشوری ح م م ت م ا به اتفاق آرا انتخاب گردیدند .

همچنان موضوع انتخاب رییس ، معاونین و کمیته رهبری شورای کشوری المان حزب م م ت م ا مطرح گردید .شورای کشوری به اتفاق آرا رفیق عبدالاحد شفیعی قبلاً مسوول شعبه تشکیلات شورای المان را بحیث رییس شورای کشوری المان حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان ؛ رفیق فرشته سیغانی را بحیث معاون رییس شورا ؛  وهفت رفیق دیگر را بحیث اعضای هیات رهبری انتخاب نموده ،  و پست یک معاون و دو عضو دیگرهیات رهبری به زمان بعد موکول شد. رفیق عبدالاحد شفیعی رییس جدید شورای کشوری المان ح م م ت م ا از اعتماد وابراز نظر واحد رفقا سپاسگزاری نمود ه،  برای تطبیق فیصله های کنگره وسایر دساتیر وهدایات حزبی وعده سپردند .

در بخش دوم کارجلسه مطابق به طرزالعمل ومیکانیزم ایجاد ساختارهای دموکراتیک شورای اروپایی وانتخاب نماینده گان برای کنگره ، در کنفرانس کشوری ازمیان  شش رفیق کاندید هریک: کاوه کارمل ، داود کرنزی ، صمد کارمند ، زبیر شیر زاد ، سید صلاح الدین ، حنیف ضرابی ( رفیق زبیر شیر زاد به نفع  رفیق سید صلاح الدین از کاندیداتوری خود منصرف شد ) ،به تعداد پنج رفیق به اتفاق آرا بحیث نماینده به کنگره حزب انتخاب گردیدند  که هریک در رابطه به کنگره حزب دیدگاه های شانرا بیان نمودند .

در بخش پایانی کار کنفرانس رفیق محترم کاوه کارمل رییس شورای انسجام و هماهنگی امورحزبی در اروپا ضمن قدردانی از دستاوردها و جهات مثبت کاری شورای کشوری المان و تقدیر از وحدت و یکپارچگی واتفاق نظر شرکت کننده گان کنفرانس،  حاضرین را به تشدید کار سیاسی و گسترش مناسبات دوستانه با سایر سازمانهای همسو تاکید نموده گفتند باید به نسل جوان کمک کنیم وآنرا مورد حمایت ومواظبت قرار دهیم ،ما باید مشعل تابناک دموکراتیک وداد خواهی را روشن نگهداری کنیم باید در مسایل ملی کار ما روشن باشد شعارها ،خط مشی ، روشن باشد و باید دربرابر هرگونه تبعیض وتعصبات مبارزه کنیم. موصوفدر بخشی ازسخنان خود افزودند، رفقای عزیز امروز ما باید خود را تغیر دهیم .هررفیق خود را مطالعه کند  وتصمیم بگیرد وما باید با اراده سیاسی مشترک تمام مسایل را حل نموده کار جمعی را در میان حزب ، سازمانهای اجتماعی و جامعه روشنفکری تشدید بخشیم .

در بخش پایانی کار کنفرانس ، بر تشدید کارحزبی بخاطر رفع کاستی ها ، تقویت بنیه مالی حزب و پیشنهادات مشخص در رابطه به تغیر نام حزب ، تحکیم سازمانهای حزبی واجتماعی وکارمشخص با جوانان ، زنان واتحادیه مهاجران ومطابق به نظریات ارزشمند رفیق کاوه کارمل وسایر مصوبات واسناد حزبی تاکید صورت گرفت ومتکی به آن  طرح مسوده کنفرانس به تصویب رسید وبه آرزوی تدویر با شکوه کنگره حزب ، کار کنفرانس به پایان رسید .

 

بامداد ـ زنده گی سازمانی ـ ۱/ ۱۸ـ ۱۸۰۴

استفاده ازمطالب بامداد با ذکر ماخذ آزاد است.

Copyright ©bamdaad 2018

 

برگزاری کنفرانس شورای کشوری سویدن ح.م.م.ت.م.ا

 

به تاسی از هدایت مصوبه مورخ ۲۴ حوت ۱۳۹۷ دارالانشای شورای مرکزی حزب م.م.ت.م.ا کنفرانس شورای کشوری سویدن حزب تحت اجندای آتی آن که روی  چهار ماده استوار بود، ساعت سه پس از ظهر یکشنبه ۱۵ اپریل ۲۰۱۸ ترسایی با اشتراک رفقای این شورا دایر گردید.

۱ ـ مرورمختصری بر اوضاع سیاسی ـ اجتماعی کشور و یاد آوری از کارکرد های سازمان کشوری سویدن بین دو نشست ( قبلی و فعلی )؛

۲ ـ طرح مسایل تشکیلاتی ( انتخاب اعضای شورای کشوری، کمیته اجراییه  و مسوولین شعبات ).

( رییس، معاون، م مسوولین تشکیلات، امور مالی، اسناد و ارتباط ، تبلیغ  و فرهنگ  و جوانان )،

۳ ـ بحث روی انتخاب کاندیدان جهت اشتراک در کار کنگره حزب ؛

۴ ـ نظریات، انتقادات و پیشنهادات .

در ابتدا رفیق خلیل یوسف معاون  و سرپرست شورا از تکمیل نصا ب اطمینان داده وطرح اجندا  را به معرفی گرفت که پس از رای گیری به اتفاق آرا اجندای مطروحه کنفرانس به تصویب رسید.

رفیق یوسف در غاز سخنان خود پیرامون اوضاع سیاسی ـ اجتماعی کشور روشنی انداخته چنین بیان داشت:

رفقای عزیز!

 وضع کشور از لحاظ سیاسی بخصوص امنیتی  روز بروز پیچیده تر گردیده و رو به وخامت میگذارد.

 طبق تبصره رسانه های داخلی و خارجی، بشمول رسانه های امریکایی، حتا ثبات سیاسی را در کشورما متزلزل ارزیابی نموده  و حاکمیت را مورد تهدید میدانند. فکر میکنم  ازاینکه رفقا همه اهل مطالعه اند و اخبار را روزانه تعقیب میدارند، نیازی به رفتن به جزییات درین مساله وجود ندارد و از حوصله این جلسه نیز خارج است.

اما آنچه مرتبط به حزب ماست باید گفت که ما در در وردی رویداد بزرگ در حیات سیاسی حزب خود یعنی تدویر کنگره آن قرار داریم، رویدادی که در شرایط دشوار سیاسی ـ اجتماعی و امنیتی کشور اتفاق می افتد و بایست پیروزمندانه  از آزمون زمان بدرآید.

رفقا! به صراحت میتوان گفت که تدویر موفقانه کنگره  حزب جهش و تکانه جدی در زنده گی سازمانی ما بوجود خواهد آورد و لکوموتیفی خواهد بود که نیروهای ترقیخواه را بصوب اهداف ترقیخواهانه شان رهنمون خواهد شد. زیرا حکم زمان برآنست که دنباله رو و ناظر اوضاع پیچیده در کشور نبوده ؛ بل با تحرکات و ابتکارات جدید و مسا لمت آمیز با همیاری سایر نیروهای آزادی خواه و دموکرات در سرنوشت کشور و مردم رنجدیده آن فعالانه سهیم باشیم.

رفقای محترم!

ما که  در آستانه انتخابات پارلمانی و سپس انتخابات ریاست جمهوری کشور قرار داریم، وظیفه خویش میدانیم که دراین کارزار در وحدت، اتحاد و یا ایتلاف با سازمان های همسو و همگرا با ابتکار عمل سهیم شویم. بنا برین بر ماست که از همین حالا و باالاخص پس از تدویر موفقانه کنگره حزب مساعی مشترک مان را درین راستا بخرچ دهیم تا باشد حد اقل نتائج مثمر را در روند انکشافات بعدی جامعه از آن خود نماییم.

رفقای گرانقدر!

ـ اما آنچه مرتبط به سازمان ما یعنی شورای کشوری سویدن است باید گفت که جلسات ما دایر گردیده و تماس همیشه گی با رفقا وجود دارد. روابط ما با اجتماع همدیاران خوب است، اهداف حزب وقتا فوقتاً به نحوی از انحا در مجالس و محافل و ملاقات های انفرادی توضیح و تبلیغ می شود.

 شایان تذکر است که  نهاد های اجتماعی که مسوولیت آنها را رفقا در شهر های مختلف سویدن بعهده دارند، نمونه خوب این روابط اجتماعی با سایر هموندان کشورمیباشد.

ـ فیصله های رهبری حزب و شورای انسجام اروپائی همواره و بموقع در صفحه گروپ وایبری گذاشته می شود و رفقا آنرا مطالعه می نمایند.

ـ در مورد جلب و جذب به حزب، به تعداد پنج تن از رفقا به پیشواز تدویر کنگره حزب به این سازمان عضویت پیدا کردند.

ـ در مورد امورمالی، طبق اظهار رفیق بری مسوول امورمالی، حق العضویت ها تصفیه شده ؛ و مبلغ ۲۵۰۰ یورو درآستانه تدویر کنگره به مرجع مربوط انتقال یافته است که در جلسه شورای انسجام اروپایی نیز از آن یاد آوری گردیده و رفقای سویدن در تادیه حق العضویت ها در سطح اروپا مقام سوم را حایز گردیده اند.

رفقای گرامی!

 باید اذعان نمود که با وجود انجام وظایفی که به آن اشاره شد، پوتنسیل قوی در وجود رفقای ما دیده میشود که قادر به تعمیل بیشتر این مسوولیت ها اند و می توانند کارهای زیادی را در امر بسر رسانیدن اهداف حزب جامه عمل بپوشانند. ما امیدواریم که تدویر موفقانه کنگره حزب ما تکانه جدی بر فعالیت های تک تک اعضای حزب ما منجمله اعضای شورای کشوری سویدن باشد.

طبق ماده دوم اجندا، بحث پیرامون مسایل تشکیلاتی صورت گرفت که در کل ابقا اعضای شورای کشوری و کمیته اجراییه آن به استثنی چند بخش به اتفاق آرا تایید گردید. جهت تکمیل اعضای کمبود شورا رفقا: زمری قیام، شاه محمود شبگرد، جاوید قیام  و فیض محمد نور به اتفاق آرآ  انتخاب شدند.

برای گزینش رییس، معاون، مسوولین تشکیلات، تبلیغ  و فرهنگ  و روابط سیاسی، رفقا هریک خلیل یوسف بحیث رییس شورای کشوری، انجنیر فضل رحیم به عنوان معاون، خیر محمد سولمس به سمت مسوول تشکیلات، زمری قیام بصفت مسوول روابط سیاسی و انجنیر نورضیا فرین بحیث مسوول شعبه اسناد و ارتباط  پیشنهاد گردیدند که پس از بحث و فحص به اتفاق آرا پیشنهاد متذکره به تصویب رسید.

به همین ترتیب به اتفاق آرا دو تن از نیروی جوان، رفیق جاوید قیام به حیث مسوول بخش جوانان  و رفیق توبا نور بصفت مسوول بخش زنان شورای کشوری سویدن انتخاب گردیدند.

در مورد ماده سوم، دوتن از رفقا هریک جنرال عزیزحساس و رحمت حسن به نماینده گی از شورای کشوری سویدن جهت اشتراک در کار کنگره حزب کاندید گردیدند و پس از رای گیری هر دو رفیق به اتفاق آرا بعنوان نمایندگان برگزیده شدند.

در بخش چهارم اجندا رفقا هریک انجنیر فرین محسنیان، نسیم سحر، رحمت حسن  و رحمت رحمانی نظریات و انتقادات خود را مبنی بر کاستی های کاری، بویژه عدم توجه در سازماندهی امور زنان، جوانان و عدم سهمگیری رفقا در امور سازمان های اجتماعی مطرح نمودند.

دراخیر رفیق خلیل یوسف رییس شورا چنین اضافه نمود :

رفقای محترم! در حالیکه انتخاب رفقا را به مسوولیت های جدید شان تبریک میگویم، میخواهم از آنعده رفقایی که تا حال بصورت فعالانه در کار سازمانی ما در شورای کشوری سویدن سهم گرفتند سپاسگزاری و امتنان خود را ابراز نمایم. من متیقنم که همه رفقا با انرژی بیشتر با هیات رهبری جدید همکاری های خود را ادامه داده ؛ و سازمان حزبی سویدن را به یک سازمان پیشتاز مبدل خواهند کرد.

این کنفرانس در فضای صمیمیت و همدلی و آرزوی پیروزی های مزید خاتمه یافت. در ختم کنفرانس، رفقا در دعوتی که به ابتکار رفیق بری ترتیب داده شده بود و اجرای کنسرتی که از جانب جوان با استعداد عظیم حساس سازماندهی گردیده بود اشتراک نمودند.

شعبه اسناد و ارتباط شورای کشوری سویدن ح.م.م.ت.م.ا

۱۵اپریل ۲۰۱۸ ترسایی ، سویدن

 

بامداد ـ زنده گی سازمانی ـ ۲/ ۱۸ـ ۱۶۰۴

استفاده ازمطالب بامداد با ذکر ماخذ آزاد است.

Copyright ©bamdaad 2018

 

 

تدویراجلاس شورای کشوری اتریش حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان

ویانا، اتریش

شورای کشوری اتریش حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان بتاریخ هشتم ماه اپریل سال روان عیسایی نشست عمومی خویش را بمنظور تحقق مصوبه مورخ بیست و چهارم ماه حوت سال ۱۳۹۶خورشیدی دارالانشای حزب فراخواند و درفضای آزاد و رفیقانه اتخاذ تصمیم نمود. دراین اجلاس نخست دستور کار پیشنهاد شده مورد رای گیری قرارگرفت و درهمسانی با آن رفیق فاضل دلزاده رییس شورای کشوری پیرامون برگزاری کنگره با شکوه و مفردات مصوبه دارالانشا حزب صحبت نمود. او از رفیق عمر محسن زاده عضو شورای انسجام و هماهنگی امورحزبی دراروپا خواهش نمود تا ضمن ارایه معلومات در باره تصامیم و فعالیت های این شورا ، طرزالعمل و میکانیزم ایجاد ساختارهای دموکراتیک شورای کشوری، شورای اروپایی و انتخاب نماینده گان برای کنگره را بیان دارد. سپس رفیق دین محمد اسکزی منشی هیات رهبری از رفقای حاضر خواهش نمود تا مطابق به مصوبه دارالانشا نامزدی خود و یا اشخاص پیشنهادی خویشرا اعلام و در رای دهی آزاد و سری اشتراک نمایند .رفقا هر یک نجیب یوسفی ، محمود صافی ،  احمد شاه ترین ، اسلام الدین حکیم ، عبد الفتاح و عمرمحسن زاده در این زمینه صحبت و نظریات شانرا ابراز نمودند . جلسه با اتفاق دید دو رفیق هر یک : دکتراسد محسن زاده عضو شورای مرکزی،عضو شورای انسجام و هماهنگی ؛ و مدیر مسوول تارنمای « بامداد » ارگان نشراتی شورای اروپایی ح م م ت م ا  و انجینیرحبیب فتاح عضو شورای مرکزی حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان را به حیث نماینده گان شورای کشوری اتریش ح م م ت م ا برای کنگره مجوزه پیشنهاد و با اتفاق آرا انتخاب نمود .

در بند دوم دستور کار نشست موضوع انتخاب و یا تایید رییس ، معاون و هیات رهبری شورای کشوری اتریش ح م م ت م ا مطرح گردید . شورای کشوری بازهم به اتفاق ارا ساختار رهبری موجود را تایید نموده و ازهمکاری خود با رفیق دلزاده و دیگر مسوولان اطمینان داد .

در بند سوم دستور کار نشست مساله تصفیه حق العضویت اعضا و جمع آوری اعانه برای برگزاری شکوهمند کنگره مورد بحث قرار گرفت و برخی از رفقا درهمین نشست با پرداخت حق العضویت و اعانه سهم خویش را ادا نمودند .جلسه از رفیق فاضل دلزاده تقاضا نمود تا در انتقال مبالغ جمع شده ترتیب اثردهند و گزارش مربوطه را به مسوول شورای اروپایی حزب بفرستند .

در بخش پایانی دستور کار ابراز نظریات ، پیشنهادات و انتقادات در رابطه با مسایل زنده گی سیاسی و سازمانی و چگونگی بهبودی امور گنجانیده شده بود . رفقا از عدم تحرک و ابتکار لازم در فعالیت های سیاسی اظهار نارضایتی نموده و تاخیر در تدویر جلسات را مورد انتقاد قراردادند .فیصله به عمل آمد تا در آینده جلسات مطابق گراف معین به موقع دایر، و ارتباطات میان اعضای حزب تشدید گردند .نشست شورای کشوری همچنان تصمیم گرفت تا بمناسبت اول می ، روز جهانی کارگر در مارش زحمتکشان شهر ویانا شرکت نماید .

نشست شورای کشوری اتریش ح م م ت م ا به آرزوی تدویر موفقانه کنگره و تکانه های نو در فعالیت های سیاسی حزب ما به پایان رسید؛  و در فرجام رفیق فاضل دلزاده رییس شورا از سهمگیری فعال رفقا در این اجلاس اظهار شکران نمود.

بامداد ـ زنده گی سازمانی ـ ۲/ ۱۸ـ ۰۸۰۴

استفاده ازمطالب بامداد با ذکر ماخذ آزاد است.

Copyright ©bamdaad 2018

 

تدویرجلسه دارالانشای حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان


جلسه دارالانشای حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان روز پنجشنبه مورخ ۲۳ حمل ۱۳۹۷ حوالی ساعت ۹:۳۰ صبح تحت ریاست رفیق پوهاند داکتر محمد داوود راوش رییس حزب در دفتر مرکزی دایر گردید. درجلسه روسای شعبات وکمیسیون های مرکزی نیز اشتراک داشتند.

جلسه تحت اجندای ذیل دایر گردید:

۱ـ  بحث روی یا داشت عده یی از رفقا در مورد چگونگی تدویر کنگره حزب .

۲ ـ بحث روی اشتراک حزب در پروسه انتخابات ولسی جرگه و شورا های ولسوالی های کشور.

طبق ماده اول اجندا، رفیق راوش روی یاداشت آمده، جلسات متعدد و جلسه مشورتی روشنی انداخته ، نتایج  ملاقات ها را به جلسه ارایه کرد. پیرامون موضوع رفقا : ویار، احمدی، رفیعی ، صالحی ، قیام ، صمدی ، خاوری ، زرین ، کا مجو، آرین  و راوش صحبت نموده ، نظریات خود را مطرح کردند. در نتیجه به اتفاق آرا فیصله بعمل آمد تا طبق مصوبات قبلی دارالانشا کاربرای تدویر کنگره در زمان پیشبینی شده ادامه یابد و هم پروسه مذاکره با رفقا ادامه یابد.

طبق ماده دوم ، رفیق نجات عضو کمیسیون تفاهم و روابط  سیاسی طرح رهنمود  دارالانشا در مورد اشتراک شوراهای حزبی درانتخابات ولسی جرگه و شورا های ولسوالی را به جلسه ارایه کرد . پیرامون طرح رفقا:  نورستانی، جانباز ، خاوری ، کا مجو، ذهین ، زرین و راوش صحبت نموده  نظریات سازنده مطرح کردند که در نتیجه با تعدیلات وارد شده ، رهنمود به اتفاق آرا تصویب وهم در زمینه مصوبه دارالانشا صادر گردید.

جلسه حوالی ساعت ۱۱:۳۰ به امید تامین صلح  و فعالیت هدفمند شوراهای حزبی در امر تحقق وظایف بزرگی که دربرابر حزب قرار دارد ، اختتام یافت.

( کمیسیون تبلیغ و فرهنگ )

 

بامداد ـ زنده گی سازمانی ـ ۴/ ۱۸ـ ۱۵۰۴

استفاده ازمطالب بامداد با ذکر ماخذ آزاد است.

Copyright ©bamdaad 2018

 

 

گزارش جلسه شورای ایالتی هامبورگ حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان

 

بتاریخ ۶ اپریل ۲۰۱۸ ، اجلاس شورای ایالتی هامبورگ حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان بخاطر سهمگیری، واستقبالاز تدویرباشکوه کنگره  حزب برپاگردید.

در نخست مسوول شعبه تشکیلات  شورا ضمن ارایه گزارش مختصر؛ از تکمیل بودن نصاب جلسه اطمیمان داده و رشته سخن را به  رفـیق ذبیح الله مستمندی رییس شورای ایالتی هامبورگ ح م م ت م ا  واگذارشد. موصوف ضمن صحبت کوتاه ازحضور رفقا دراین نشست با اهمیت شورا ابراز خوشی نموده ؛ درهمخوانی با رهنمود های شعبه تشکیلات شورای اروپایی اجندای ذیل را پیشنهاد نمود:

١- ایجاد ساختار انتخابی جدید رهبری شورای هامبورگ ،

٢- انتخاب نماینده گان به شورای کشوری المان ح م م ت م ا ،

٣- تصفیه حق العضویت ها ، اعانه ،  و بحث پیرامون مسایل مطروحه.

اجندا  پیشنهادی به اتفاق آرا تصویب و مورد اجرا قرار گرفت .

برای تطبیق بند نخست اجندا ، از رفیق  داود کرنزی ،عضو شورای انسجام وهماهنگی امورحزبی در اروپا درخواست گردید  تا  پیرامون رهنمود شعبه تشکیلات در مورد راه اندازی انتخابات آزاد ، سری و دموکراتیک  در سازمانهای اروپایی حزب معلومات ارایه نماید. پس از توضیحات همه جانبه رفیق کرنزی ، کمیسیونی مشتمل به  رفقا : داکتر میرعبدالکریم بها ، داکترحمید الله مفید و جلیل رشید به خاطر پیشبرد پروسه انتخابات با توافق شرکت کننده گان نشست انتخاب گردید. در ادامه  کارنشست شورا درفضای اعتماد رفیقانه رییس، و هیات رهبری شورا با اتفاق ارا انتخاب گردید.

رفـیق ذبیح الله مستمندی  رییس منتخب شورا ، از نام خود و اعضای شورای ایالتی هامبورگ حزب  از اعتماد رفقا سپاس نموده ، وعده سپرد که در رشد و استحکام  مزید شورا و گسترش نقش حزب از هیچ تلاشی دریغ نکرده ؛ و دراین راه خواستار سهمگیری فعال و بی شایبه همه اعضای شورا گردید.دربخش بعدی جلسه نماینده گان شورای ایالتی هامبورگ برای شورای المان حزب انتخاب گردیدند. در پی انتخابات  آزاد ، دموکراتیک و سری ۱۴ تن از رفقا به شورای المان راه یافتند.

در این نشست رفـیق های گران ارج هریک :عظیم لمر، از سابقه داران حزب ویکی از بنیانگذاران شورای ایالتی هامبورگ ، صمد کارمند عضو شورای انسجام وهماهنگی امور حزبی در اروپا  و مسوول شعبه کار با رسانه ها ، داکترمیرعبدالکریم بها ازپیشکسوتان جنبش ترقیخواهی ؛ و زرغونه ولی عضو شورای انسجام وهماهنگی امورحزبی دراروپا  و مسوول شعبه کار با زنان  درشورای اروپایی حزب  با دلسوزی و مسوولیت پیرامون سیاست ها و برنامه های حزب ، مسوولیت های سازمان اروپایی ، اهمیت وجایگاه تاریخی کنگره حاضر ، نقش و اهمیت کار رسانه ایی و نقش شورای ایالتی هامبورگ حزب صحبت های مبسوط  وعالمانه  نمودند.

در بخش پایانی جلسه مسایل مالی ربع اول سال تصفیه ، و بخاطرتدویرشکوهمندانه  کنگره حزب اعانه های جمع شده به اگاهی رسانیده شد.

جلسه که ساعت سه بعد از ظهر شروع شده بود؛ به آرزوی پیروزی های هرچه فزونتر حزب محبوب ما، راه اندازی موفقانه کنگره تاریخی حزب ، و آرزوی صلح و خوشبختی مردم شرافتمند افغانستان حوالی ساعت پنج و نیم روزبه پایان رسید.

( شعبه تشکیلات هامبورگ )

 

  بامداد ـ زنده گی سازمانی ـ ۱/ ۱۸ـ ۰۸۰۴۰۸۰۴۸۰۴

استفاده ازمطالب بامداد با ذکر ماخذ آزاد است.

Copyright ©bamdaad 2018