گزارش جلسه شورای کشوری سویدن حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان

 

یکشنبه ۴ فبروری ۲۰۱۸

                      

این نشست با تکمیل نصاب، اجندای آتی را پیشکش نمود:

۱ ـ مختصری پیرامون اوضاع سیاسی ـ نظامی کشور؛            

۲ ـ مروری بر کارکردهای سال پارسازمان حزبی سویدن؛      

۳ ـ نظریات، پیشنهادات و انتقادات.                                     

پس از آنکه اجندای پیشنهادی مورد تایید قرار گرفت، رفیق خلیل یوسف معاون شورای کشوری از رفیق محمد آقا شیرزاد عضو بیروی اجراییه شورای مرکزی حزب م.م.ت.م.ا تقاضا نمود تا این جلسه را ریاست نماید.

رفیق شیرزاد با ایراد سخنانی اوضاع کشور را بغرنج تر از قبل ارزیابی کرده و از تلفات روزافزون مردم بی دفاع کشور ابراز تاسف نمود. موصوف همچنان روی فعالیت های حزب م.م.ت.م.ا صحبت مبسوطی را انجام داده گفت که حزب ما همواره سعی میورزد تا صلح و آرامش در کشور تامین گردد.

رفیق شیرزاد در مورد کناره گیری رفیق احمد گل اندر، رییس قبلی شورای کشوری سویدن گفت که این یک پدیده ای عادیست و فضای باز دموکراسی همچو پدیده ها را از مسابل روتین زنده گی سیاسی افراد و اشخاص می شمارد.

رفیق شیرزاد در ادامه چنین گفت:

 رفقای عزیز !

وضعیت امنیتی کشور نسبت به هر وقت دیگر وخیم تر شده، روزانه تعداد زیادی از هموطنان ما شهید ویا زخمی میگردند، مردم ما روزها را در مجالس ترحیم ویا عیا دت عزیزان شان در شفاخانه ها می گذرانند. بدین ملحوظ در شرایط دشوار وغم انگیزکنونی وظیفه هر وطندوست و مبارز راستین است تا بخاطر جلوگیری ازجنگ و بسیج مردم به منظور آوردن صلح و رفاه اجتماعی به مبارزه بی امان خود ادامه دهند.

 رفقای گرانقدر و همسنگران دوست داشتنی!

 موفقیت را  زمانی بدست می آوریم که با صداقت و باورمندی، روحیه اعتماد  و همدیگر پذیری داشته و با گذشت،  و به فراموشی سپردن روابط بر ظوابط اختلافات سلیقه وی را کنار گذاشته به خاطر وطن ومردم مبارزه نماییم. ما به حزبی های خود باورمند هستیم زیرا هرگاه واقعاً دریک صف مبارزه متحد شویم به پیروزی حتمی دست می یابیم. پس بیایید یکبار دیگر تجدید پیمان نموده و سوگند یاد کنیم که در کنار مردم و حزب خود برای خوشبختی و آرامش مردم خویش دست هم بدست داده وتا امرپیروزی نهایی برای مبارزه و حتا  دادن قربانی حاضر باشیم، تا دشمنان داخلی وخارجی کشور نابود ومردم ما درصلح وآشتی و تامین عدالت اجتماعی با هم یکجا زنده گی کنند.

 رفقای محترم! ما به وحدت و یکپارچه گی و اتحاد تمام نیروهای ملی ومترقی اشد ضرورت داریم، به اتحاد و وحدت عقیده داریم، نباید بگذاریم که وحدت حزب ما خدشه دار شود، زیرا پیروزی ما در وحدت ماست.

در ادامه رفیق نسیم سحر با تایید سخنان رفیق شیرزاد، بالای اتحاد تمام نیروهای ملی ـ دموکرات و ترقی خواه کشور تاکید کرده و این مساله را در شرایط کنونی یکی از نیاز های مبرم زمان دانست.

نامبرده اضافه نمود که موجودیت حتا یک روشنفکر مترقی و با احساس در بین مردم و جامعه در فضای موجود کشور لازمی و مفید تلقی می شود.

سپس رفیق شیرزاد از معاون شورای کشوری حزب خواست تا گزارش خویشرا ارایه بدارد.

رفیق خلیل یوسف معاون شورا چنین بیا ن داشت:

رفقای گرامی!

هر گاه اوضاع سیاسی ـ نظامی کشور را مورد بحث قرار دهیم، به اختصار می توان گفت که فضای متشنج کشور نه تنها رو به بهبودی نبوده بلکه بیش تر از پیش به پیچیده گی آن افزوده شده و ناهنجاری ها و نا بسامانی ها از هر لحاظ زیادتر و از نقطه نظر امنیتی شکننده تر گردیده است که عوامل آنرا دردو بعد میتوان جست و جو کرد:

۱ ـ نبود مدیریت سالم زمامداران و عدم تطبیق قوانین نافذه کشور، که هر دو باعث بی ثباتی سیاسی ـ نظامی، عدم اعتماد و ایجاد بحران در جامعه شده است.

۲ ـ رقابت ناسالم کشورهای بزرگ، مداخلات همسایه گان و نفوذ عوامل آنها در درون نظام و دستگاه دولت میباشد.

من متیقنم که رفقا همه بنا برمطالعات و آنچه از طریق رسانه ها می شنوند و می بینند از مسایل فوق آگاهی کامل دارند ونیاز بر توضیح بیش تر آن نیست، زیرا شرح آن زمانبر بوده واز حوصله این جلسه خارج است.

مساله بعدی که باید روی آن باید مکث نمایم همانا کار کردهای سازمان حزبی ما می باشد که بصورت مختصر به آن می پردازم:

ـ  دایر نمودن جلسات در شورا های ایالتی و در مجموع شورای کشوری سویدن؛

ـ جمع آوری حق العضویت ها و انتقال آن به مرجع مربوط ،

ـ تماس با رفقا، صحبت پیرامون اساسنامه و مرامنامه حزب در جلسات و تکثیر آن در صفحات وایبری سازمان، توضیح مشی حزب در محافل و مجالس؛

ـ سهم فعال در فعالیت نهادهای اجتماعی، که جا دارد در این زمینه از رفقای چهار ایالت بزرگ کشور سویدن سپاسگزاری نماییم.

پیوسته به آن رفیق لعل محمد اکبری مسوول تشکیلات شورای کشوری با ارایه گزارش کوتاه روی مسایل تشکیلاتی، توجه رفقا را در جلب و جذب از بین جوانان و تادیه بموقع حق العضویت ها معطوف نموده، خواستار تشدید کار و فعالیت سازمانی گردید.

در همین راستا پیشنهادی مطرح شد تا جهت سازماندهی بهتر امور سازمانی، سرپرستی شورای کشوری سویدن الی تدویر کنگره حزب بعهده یکی از رفقا گذاشته شود، که پس از رای گیری، به اتفاق آرا رفیق محمد آقا شیرزاد به این مسوولیت برگزیده شد.

رفیق شیرزاد درین مورد با تشکر از اعتماد رفقا گفت: در شورای کشوری همه رفقا با هم صمیمی اند وتلاش می نمایم تا این صمیمیت ها بیش تر شود و همچنان امور سازمانی را در تفاهم با رفقا به پیش خواهم برد و کاستی های موجود را یکجا با هم مرفوع خواهیم نمود.

در بخش نظریات، پیشنهادات و انتقادات رفقا هریک:  جنرال سخی ، نسیم سحر و شیرزاد صحبت کرده و نظریات شانرا در باره کمکاری رفقا درسطح شوراهای کشوری و در مجموع شورای اروپایی ابراز کرده و در زمینه اکتیف شدن و گرفتن سهم فعال مساعی همه رفقا را مطالبه نمودند.

در اخیرجلسه از رفیق کاوه کارمل رییس شورای اروپایی حزب م.م.ت.م.ا  تقا ضا گردید که با سخنان سودمند شان جلسه را ارزیابی نماید.

رفیق کاوه بصورت مفصل روی زوایای تاریک نا بسامانی ها در کشور روشنی انداخته، سخنانش را از وضع دشوارسیاسی و نظامی کشور وچگونه گی کار کمیسیون انسجام شورای اروپایی و ساختاری که بتواند کارا باشد آغاز نموده روی یکپارچه گی و وحدت ترقی خواهان صحبت کرده و خواستار بسیج تمام نیروهای ترقی پسند و دموکرات  در بسر رسانیدن اهداف شریفانه و تامین صلح و ثبات، آرامش وشگوفایی کشور زیر یک چتر گردید.

این نشست که از ساعت هفت شام آغاز یافته بود، با سپاسگزاری از اشتراک رفقا در فضای صمیمیت بساعت ده شب خاتمه یافت.

شعبه اسناد و ارتباط شورای کشوری سویدن حزب م.م.ت.م.ا

 

بامداد ـ زنده گی سازمانی ـ ۱/ ۱۸ـ ۰۷۰۲

تدویر جلسه مشترک واحدهای اولیه شورای ایالتی نورد برابانت

 

شام یکشنبه مورخ ۲۱ جنوری جلسه مشترک واحد های اولیه ایالت نورد برابانت شورای کشوری هالند حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان تدویر یافت.
بربنیاد اجندی که قبلاٌ به اعضای شورا فرستاده شده بود ، جلسه توسط رفیق شعیب اسحاقزی مسوول شورای ایالتی  نورد برابانت آغاز گردید. نظر به فیصله جلسه قبلی فیصله گردیده بود تا این جلسه را رفیق دهزاد ریاست نماید تا در جلسات بعدی از این شیوه تدویر جلسه استفاده صورت گرفته ، تدویر جلسات در وقت معین ، با محتوا و نظم بهتر تدویر یابد.
در نخست رفیق دهزاد طی گزارش کوتاه از انکشافات در حیات سازمانی یادهانی نمودند.
مطابق به ماده دوم اجندا گزارش مالی از سال ۲۰۱۷  ترسایی توسط رفیق حیات کریم به جلسه پیشکش شد. بعد از استعماع گزارش ، تبادل نظریات و ارایه پیشنهادات فیصله گردید تا این گزارش بر بنیاد یک سوالنامه بهتر و دقیق تر تهیه  ؛ و در جلسه ربع اول دوباره پیشکش شود. به تعقیب این ماده اجندا ، حق العضویت ها و اعانه ها از بابت همین ربع جمع آوری گردید.
در در ادامه جلسه  رفیق بصیردهزاد مرتبط به یک سلسله سوالات رفقا که از واحد های اولیه بویژه واحد های اولیه ایالت نورد برابانت مطرح گردیده بود، متن نامه ارسالی را که شورای انسجام و همآهنگی حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان دراروپا از نام شورای کشوری به قرار ارسال شده بود ، توضیح  و جوانب مختلف آنرا به نظرخواهی و آرای رفقا اروپا داد. جلسه ازبحث روی این نامه در جلسه آینده کمیته رهبری شورای کشوری پشتیبانی نمود.
در بخش بعدی  جلسه بحث آزاد روی مسایل مبرم  سیاسی کشور؛ و زنده گی سازمانی صورت گرفت که رفقا هر یک : داکتر صدیقی، احسان عمری، طلوع، سعیده طلوع، روح الله توده یی، هوسی جان توده یی ، مصدق ، اسحاقزی و کریم در این بحث آزاد سهم گرفتند.
در باره کار با جوانان رفیق روح الله توده یی مطالب دلچسپی را مطرح نمودند که ابتکار، پشتکار و زحمت شان مورد تقدر رفقا قرار گرفته ؛  و وعده هرگونه همکاری در این ابتکار برای شان داده شد.
در بخش  انتقادات و پیشنهادات ،  رفیق داکتر صدیقی یک سلسله انتقادات شان را همراه  با پیشنهادات مطرح  ؛ که درهر مورد توسط رفیق دهزاد پاسخ ارایه گردید.
در بخش پایانی جلسه  رفیق داکتر صدیقی وظیفه گرفت تا از نتایج جست و جوی شیوه ها و زمینه های عملی کار با پناه جویان در کشورهالند به جلسه بعدی گزارش ارایه نمایند.
همچنان پیشنهاد گردید تا از جانب کمیته  رهبری ( مسوول تبلیغ  و رسانش) یک سیمینار از طریق پالتاک تدارک ، و موضوع استراتیژی امریکا در قبال افغانستان و اطراف آن به یک بحث گرفته شود.


با احترام


شعیب اسحاقزی
مسوول شورای ایالتی نورد برابانت

 

بامداد ـ زنده گی سازمانی ـ ۱/ ۱۸ـ ۲۸۰۱

گزارشی از نشست شورای کشوری سویس حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان

 

جلسه شورای کشوری سویس حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان  بتاریخ ۱۴جنوری ۲۰۱۸ ترسایی  دایر گردید.

درنخست رییس شورا از تکمیل بودن نصاب جلسه گزارش داده و برنامه کار جلسه را پیشنهاد کرد، که پس از رایزنی  اجندای پیشنهادی مورد تصویب قرارگرفت.

درادامه  نشست رفیق سلیمی رییس  شورا  از کارکرد های شورا در بخش های تشکیلاتی ، تبلیغ و آموزش ، امورمالی و روابط  اجتماعی گزارش داده و فعالیت های شورا را قناعت بخش خواند. شرکت کننده گان جلسه نظریات و پیشنهادات سازنده ای شانرا درمورد گزارش ابراز نمودند.  

در مطابقت با اجندا ی تصویب شده  وضع سیاسی و امنیتی کشور ومشکلات عدیده مردم مورد بحث و گفت و گو قرارگرفته ، درباره تاخیر درتدویرکنگره توضیحات لازم ارایه گردید.به سوالات و نظریات رفقا در این باره ازسوی رییس شورا  پاسخ  داده شد. وی در توضیحات خود از سردی بیش از حد هوا دربرخی از مناطق کشور و نبود امنیت راه ها یاد آورشد. توضیحات ارایه شده  طرف قناعت رفقا قرارگرفت .

 دربخش بعدی جلسه حق العضویت های ربع اخیرسال ۲۰۱۷ و اعانه های اعضای شورا جمع آوری گردید.

پس از ارایه پیشنهادات و انتقادهای رفقا، جلسه به آرزوی رشد و استحکام مزید سازمان اروپایی حزب؛ و تدویرهرچه با شکوه ترکنگـره  حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان  به پایان رسید.

سلیم سلیمی

رییس شورای کشوری سویس حزب م م ت م ا

 

بامداد ـ زنده گی سازمانی ـ ۳/ ۱۸ـ ۲۱۰۱

راه اندازی جلسه شورای زود هالند

 

جلسه شورای زود هالند ، مربوط شورای کشوری هالند حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان در ماه  دسامبر دایر گردید.

مطابق اجندای تصویب شده رفقا هریک ولی محمد زیارمل و رفیق حبیب منگل پیرامون وضع سیاسی و نظامی کشور ؛ وهمچنان در رابطه به تدویر کنگره حزب صحبت های همه جانبه ایراد نموده  و به سوالات و نظریات رفقا جواب دادند.

قابل یاد آوریست که دراین نشست مسایل مالی شورا الی ختم سال ۲۰۱۷ ترسایی تصفیه گردید. 

دربخش اخیرجلسه رفقا روی پیشنهادات مشخص درباره برگزاری کنگره حزب بحث ، و نظریات شانرا به آدرس شورای اروپایی ارسال نمودند.

جلسه به امید پیروزی هرچه بیشتر قوام و وحدت جزایرازهم پاشیده حزب پایان یافت. 

بامداد ـ زنده گی سازمانی ـ ۱/ ۱۸ـ ۲۲۰۱

گزارشی از جلسه نوبتی شورای کشوری فنلند حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان

 

جلسه نوبتی شورای کشوری فنلند حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان بروز ۲۳ دسامبر سال ۲۰۱۷ میلادی درشهروانتا دایرگردید .

درنخست رفیق عبدالرحیم لطیف زی جلسه را گشوده ؛ و برای پیشبرد و موثریت کارنشست طرحی را برای اجندای جلسه پیشنهاد نمود که پس از تصویب مورد اجرا قرار گرفت .

مطابق بند اول اجندا رفیق لطیف زی گزارش فشرده ایی ازکارکردهای شورا در بخش های تشکیلاتی ، تبلیغی و آموزشی ، مالی و روابط عمومی ارایه نمود.

در بخش بعدی گزارش ارایه شده  مورد بحث و گفت و گو قرارگرفت.

در ادامه نشست از رفیق داوود رزمیار درخواست به عمل آمد  تا روی انکشاف کشور و فعالیت های حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان صحبت نمایند. رفیق رزمیار روی انکشافات جهان و تاثیرات آن برسرنوشت مردم افغانستان درنگ نموده ؛ و به توضیح همه جانبه حوادث و انکشافات داخلی و جهانی پرداخته ؛ برزنده گی درون سازمان و رخدادهای ماه های اخیردرحیات سیاسی حزب م م ت م ا روشنی انداختند.

درجلسه رفقا هریک : انورایثار، آصف همشهر، بشیر ستاری و پیرمحمد صحبت ؛ پیشنهادات و دیدگاه های سازنده ای را درباره رشد و اثرگزاری هرچه بیشتر شورای کشوری فنلند حزب ارایه داشتند.

در بخش بعدی جلسه حق العضویت رفقا الی ختم سال ۲۰۱۷ جمع آوری گردید.

جلسه درفضای اعتماد رفیقانه و با سهم گیری فعال اعضای سازمان به آرزوی رشد و استحکام هرچه فزونترسازمان اروپایی حزب ، سرفرازی مردم کشور؛ و آرزوی تامین صلح جهانی به پایان رسید.

عبدالرحیم لطیف زی

رییس شورای کشوری فنلند  حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان

 

 بامداد ـ زنده گی سازمانی ـ ۳/ ۸۱۷ـ ۱۴۰۱