کنفرانس شورای کشوری ناروی حزب آبادی افغانستان دایرگردید

 

بروز ۲۹ اپریل ۲۰۱۹ کنفرانس شورای کشوری ناروی حزب آبادی افغانستان برای برسی فعالیت های شورا درسال گذشته  و انتخاب نماینده برای کنفرانس اروپایی حزب دایرگردید.

درنخست، برنامه کارجلسه توسط رفیق سید افضل بهار رییس شورای کشوری پیشنهاد گردید که پس از مشورت طرف قبول شرکت کننده گان جلسه واقع شد.

دراجندای کارجلسه ارایه گزارش یکساله از فعالیت شورا و بحث پیرامون آن ، انتخاب نماینده برای کنفرانس اروپایی حزب آبادی افغانستان ، مسایل مالی ، پیشنهادها و انتقادها جا داشت.

مطابق بند اول  پلان کارجلسه ، رفیق بهار رییس شورای کشوری ناروی حزب گزارش مفصلی که دربرگیرنده کارکردهای شورا در بخش های سیاسی ، سازمانی ، تبلیغی ، اجتماعی و مالی بود ارایه نمود.

پیرامون گزارش ارایه شده رفقا صفت الله عملیار و گل احمد صباح صحبت نموده و نظریات شانرا در مورد پیشکش کردند. سپس گزارش  شورا مورد تایید رفقای شرکت کننده درجلسه قرارگرفت.

در ادامه کارجلسه مطابق فیصله شورای موقت اروپایی حزب آبادی افغانستان روی مساله انتخاب نماینده  برای کنفرانس قریب الوقوع شورای اروپایی حزب بحث و گفت و گو صورت گرفت.

کنفرانس با اتفاق آرا رفقا هر یک صفت الله عملیار و سید افضل بهار را منحیث نماینده برای کنفرانس شورای اروپایی حزب انتخاب نمود.

چنان که در گزارش اساسی به کنفرانس آمده است حق العضویت اعضای شورا الی پایان ربع اول سال ۲۰۱۹ تصفیه شده است.

کنفرانس با تاکید روی گسترش و بهبود امورحزبی ، به آرزوی برگزاری موفقانه کنفرانس اروپایی ، رشد و استحکام مزید حزب آبادی افغانستان و تامین صلح عادلانه  درکشور و سرفرازی مردم افغانستان در فضای اعتماد رفیقانه و همدلی به کار خود پایان بخشید.


سید افضل بهار

رییس شورای کشوری ناروی حزب آبادی افغانستان

 

بامداد ـ زنده گی سازمانی ـ ۳/ ۱۹ـ ۰۲۰۵

استفاده ازمطالب بامداد با ذکر ماخذ آزاد است. 

 Copyright ©bamdaad 2019

 

راه اندازی کنفرانس شورای شهر کسل

 

کنفرانس حزبی شهر کسل ، شورای کشوری المان حزب آبادی افغانستان تدویر یافت .

براساس اتخاذ آماده گی جهت تدویرکنفرانس شورای اروپایی حزب آبادی افغانستان ،جلسه حزبی شورای شهرکسل ، شورای کشوری المان حزب آبادی افغانستان تدویر یافت.

درنخست رفیق اشرف راسخ ، سرپرست و معاون شورای حزبی طرح پیشنهادی برای اجندای کار جلسه را ارایه نمود که متعاقبا پس از رایزنی و تصویب اجندا جلسه به کار خود آغاز نمود. 

مطابق بند اول اجندا رفیق راسخ گزارشی پیرامون کارکردهای سازمان حزبی ارایه داشت. دربحث پیرامون گزارش اساسی ، رفیق نورالله نوری،  رفیق اسد رهیاب، رفیق عبدالاحد شفیعی و رفیق ابراهیم صحبت همه جانبه نموده، ونظریات شان را پیرامون گزارش اساسی ابراز داشتند. سپس این گزارش مورد تایید رفقا قرارگرفت.

درادامه کارجلسه مطابق اجندای فیصله شده،  مساله انتخاب رییس شورا و انتخاب نماینده گان برای کنفرانس اروپایی حزب مورد بحث قرارگرفت.

نخست رفیق ابراهیم  بحیث رییس شورای شهرکسل و رفقا هریک: عبدالاحد شفیعی ، اسد رهیاب ، نورالله نوری و ابراهیم بحیث نماینده جهت اشتراک درکنفرانس اروپایی حزب آبادی افغانستان انتخاب گردیدند.

در قسمت پابانی جلسه حق العضویت رفقا الی اخیر ربع دوم سال تصفیه ، و به خاطر تدویرکنفرانس اروپایی اعانه فوق العاده جمع آوری گردید.

کارجلسه با صحبت رفیق ابراهیم رییس شورای شهرکسل ، و آرزومندی برای موفقیت رفقا درانجام کاربهتر وجدی سیاسی وسازمانی پایان یافت.

 

 

بامداد ـ زنده گی سازمانی ـ ۱/ ۱۹ـ ۰۲۰۵

استفاده ازمطالب بامداد با ذکر ماخذ آزاد است. 

 Copyright ©bamdaad 2019

 

  • ـ شورای کشوری حزب درکشوراسترالیا ایجاد شد ،
  • ـ درچند ماه گذشته نزدیک به ۲۰۰عضو جدید در شورای شهر کابل ، عضویت حزب را پذیرفتند،
  • ـ « ماهنامه حقیقت زمان » ارگان نشراتی حزب وارد هفتمین سال نشراتی خود شد،
  • ـ پروسه جوان سازی حزب ادامه دارد،
  • ـ « ایتلاف احزاب ملی دموکرات و ترقی خواه » با سهمگیری فعال حزب راه رشد و پویایی را می پیماید....

 

 

جلسه نوبتی دارالانشای حزب تحت ریاست پوهاند داکتر محمد داوود راوش رییس حزب روز پنجشنبه مورخ پنجم ثور ۱۳۹۸ در دفتر مرکزی حزب دایر گردید. روسای شعبات مرکزی نیز در جلسه حضور داشتند.
برای جلسه اجندای ذیل پیشنهاد  و تایید گردید:
۱ـ  استماع گزارش شعبه تشکیلات پیرامون ایجاد شوراهای حزبی .
۲ـ  استماع گزارش بیروی اجراییه شورای شهر کابل حزب پیرامون کار حزبی سیاسی در سال۱۳۹۷ و آماده گی به سال ۱۳۹۸ .
۳ـ  بحث پیرامون اسناد و گزارش برای جلسه بیروی اجراییه .
۴ ـ گزارش از کار ایتلاف احزاب ملی ، دموکرات و ترقی خواه کشور.

Read more...

کنفرانس حزبی شورای کشوری فنلند حزب آبادی افغانستان دایرگردید

 

به تاسی از فیصله های شورای موقت اروپایی حزب آبادی افغانستان ،کنفرانس حزبی شورای کشوری فنلند حزب آبادی افغانستان به تاریخ ۲۷اپریل ۲۰۱۹ تحت ریاست رفیق عبد الرحیم لطیف زی در شهر وانتا فنلند دایر گردید.

در آغاز اجندای کنفرانس حزبی به اتفاق آرا مورد تایید رفقا قرار داده شد وسپس کنفرانس به کار خود ادامه داد.
در بخش نخست، کنفرانس رفیق ضیاالحق مومنی را بعد از رای زنی و مشوره های رفیقانه به حیث رییس شورای کشوری فنلند حزب آبادی افغانستان به اتفاق آرا انتخاب نمود. متعاقبأ رفقا به ترتیب از زحمات و خدمات رفیق عبدالرحیم لطیف زی بخاطر پیشبرد امور حزبی وسازمانی اظهار سپاس وقدردانی نموده و به رفیق ضیاالحق مومنی در امور وظیفه جدید اش آرزوی موفقیت نمودند.
کنفرانس سه رفیق هریک : محمد داود رزمیار ، ضیاالحق مومنی و محمد آصف همشهر را به اتفاق آرابه حیث نماینده گان در کنفرانس حزبی اروپای به اتفاق آرا برگزید.

در اخیر کار جلسه ،حق العضویت های حزبی جمع آوری گردید وبه مسوول مالی تحویل داده شد.
کنفرانس که ساعت ۲ بعد از ظهر به کار خود آغاز نموده بود به ساعت ۵عصر  در فضای دوستانه و رفیقانه بکار خود خاتمه داد.


بااحترام
ضیاالحق مومنی

رییس شورای کشوری فنلند حزب ابادی افغانستان

 

بامداد ـ زنده گی سازمانی ـ ۱/ ۱۹ـ ۳۰۰۴

استفاده ازمطالب بامداد با ذکر ماخذ آزاد است. 

Copyright ©bamdaad 2019

برگزاری چهارمین اجلاس کمسیون تدارک کنفرانس اروپایی حزب آبادی افغانستان

مورخ ۲۲ اپریل ۲۰۱۹

 

چهارمین اجلاس کمسیون تدارک وبرگزاری کنفرانس اروپایی حزب آبادی افغانستان تحت ریاست رفیق صفت الله عملیار سکرتر مسئول شورای موقت اروپایی ورییس کمسیون تدارک کنفرانس اروپایی حزب دایر گردید.

برای پیشبردکار جلسه تدارک، اجندای ذیل به اتفاق آرا مورد تصویب قرار گرفت:

اجندای جلسه :
۱-  بحث واتخاذ تدابیر پیرامون راه اندازی کنفرانس ها و جلسات شورا های حزبی در شورا های کشوری.

۲ -  تهیه وترتیب اسناد کمکی - رهنمودی و ارسال ان به شوراهای کشوری.
 -تنظیم خطوط رهنمودی جهت انتخاب نمایندگان برای کنفرانس اروپایی.
 - ترتیب فورم رای دهی.
 -تنظیم فورم معین برای ثبت نماینده های منتخب.


۳ - تهیه وترتیب جدول معین برای سهمیه بندی وتعداد نمایندگان برای کشورها بر بنیاد راپورهای احصاییه وی مربوط ‌.


۴ـ  تعیین و توظیف  اعضای کمسیون تدارک جهت کمک رسانی به مس,ولین شوراهای کشوری غرض ارتقای کیفیت جلسات شوراهای مربوط.

 

پس از تصویب اجندای جلسه در آغازرفیق صفت الله عملیار در پیرامون اجندای متذکره به بحث پرداخته وخطوط اصلی اجندا را مورد کنکاش قرار داده و راهکار های بایسته را برای تحقق وپیاده سازی عملی آن در سازمان های حزبی مشخص ساخت.

در جلسه روی چگونگی کیفی و ارتقای نقش سازمانهای حزبی برای تحرکات درون سازمانی وغنا بخشی اجلاس شوراهای کشوری مکث صورت گرفت ودر جهت بازتاب گزارشات، در رسانه ها تجویز لازم اتخاذ گردید.

درکارجلسه وتعین سمت و سوی خطوط اساسی کارسازمانهای حزبی،و در یک گفتمان وسیع و گسترده  رفقا عبدالحد شفیعی، بصیر دهزاد، داود کرنزی وعارف عرفان هریک نظریات ودیدگاه های معین وسازنده را مطرح ساخته و و دورنمای کاری واثربخش رابرای کار اجلاس به تصویر کشیدند.

اجلاس پس از حصول نتایج عالی ودر فضای گرم و رفبقانه به کار خود خاتمه بخشید.

 

 

بامداد ـ زنده گی سازمانی ـ ۴/ ۱۹ـ ۲۳۰۴

استفاده ازمطالب بامداد با ذکر ماخذ آزاد است. 

Copyright ©bamdaad 2019