گزارش شورای ایالتی ویانای حزب آبادی افغانستان  

 

شورای ایالتی ویانای حزب آبادی افغانستان بروز نزدهم ماه دسامبر ۲۰۱۹ میلادی دومین نشست خود را پس از کنفرانس شورای اروپایی ح آ ا دایر نمود .در این اجلاس بعد از اعلام نصاب و نظرخواهی اجندای ذیل مورد تصویب و بحث قرارگرفت :

ـ   برگزاری پلینوم مورخ سوم عقرب ۱۳۹۸ خورشیدی شورای مرکزی ح آ ا و تصامیم آن برای سمتدهی کار سازمانی و سیاسی شورای کشوری اتریش،

-   تدویر کنفرانس و نشست های شورای اروپایی ح آ ا  و پیآمد های آن،

-   ابلاغ مصوبه ها َ و رهنمود های دارالانشا و شعبات مرکزی ح آ ا،

-   طرح برنامه احزاب و سازمان های ملی- دموکرات و تر قیخواه افغانستان،

-   رویداد ها و مسایل مبرم سیاسی و

-   دید گاه ها ، پیشنهاد ها ، انتقاد ها و مسایل مالی.

بند اول اجندا با صحبت مبسوط رییس شورای کشوری آغاز گردید و اشتراک کننده گان همه درگفتمان سهم فعال گرفتند .

نشست نتاییج ابتکارات و کارکردهای دارالانشا َ، بوروی اجراییه َ، شعبات مرکزی َ، رسانه های حزبی و شورا های ح آ ا  را درمدت زمان بیش از یکسال گذشته سازنده و پرثمر دانسته و با حمایت از سیاست های جاری حزب به خصوص در رابطه با جوان سازی ح آ ا و تقویت کارسیاسی در میان مردم ، تلاش های مداوم رهبری و همه اعضای حزب را بخاطر حضور یابی در حیات سیاسی ، رسانه ها و نهاد های مدنی و اجتماعی به ویژه مشارکت در انتخابات شورا های ولایتی ، پارلمانی و ریاست جمهوری مورد ستایش و تایید قرار داد .

رفقای حاضر دراجلاس از مصوبات با اهمیت پلینوم و گزارش اساسی آن  پیشتیبانی نموده ، اعلامیه ، پیام و فیصله های آنرا برای پیشبرد وظایف خود سمت دهنده خواندند . شورای ایالتی اظهار ارزومندی نمود تا تصامیم این پلینوم مهم درفعالیت های شورای اروپایی نیز بازتاب شایسته و بایسته خود را یابد ، و در راه بر آورده ساختن اهداف مطروحه آن تدابیر و اقدامات لازم اتخاذ گردند .

رییس شورای کشوری  پیرامون بند دوم اجندا نیز معلومات و تو ضیحات همه جانبه را در باره برگزاری کنفرانس شورای اروپایی  ، امور تشکیلاتی به ویژه پروسه انتخابات هیات اجراییه شورای اروپایی ارایه داشت . اعضای شورای ایالتی ویانا  روند انتخابات را که با چالش هایی همراه بود با دیده انتقادی نگریسته وازاینکه این پروسه دوامدار کارهای عملی شورا های کشوری را به سستی کشانیده است اظهار نارضایتی کردند . اجلاس دراین نکته اتفاق نظر داشت که صرفنظر از اینکه انتخابات چه گونه و با کدام معیاری برگزارگردید ،باید این اصل در فکر وعمل کلیه اعضای ح آ ا جانشین گردد که در دموکراسی درون حزبی تنها نتاییج تخنیکی رای گیری تعین کننده نیست بلکه در همه موارد باید مضمون وکیفیت دموکراسی به ویژه تنوع آرا ، مشارکت فعال و گسترده ، نقد نارسایی ها و فعالیت های گذشته ، دیالوگ وهمکاری بمفهوم اجماع و کار مشترک بخاطر تحقق اهداف و آرمانهای ح آ ا مد نظر گرفته شود . شورای ایالتی ویانا حزب آبادی افغانستان آرزومند است تا هیات اجراییه نو شورای اروپایی با تروییج فرهنگ دموکراسی واقعی ، اشتراک مساعی و همدیگر پذیری را درکارها و تقسیم وظایف خود مد نظرگیرد و زمینه های مساعدی را برای پیشبرد امور فراهم سازد .

بند سوم اجندا با خوانش مصوبه ها ، اخبار و رهنمودهای دارالانشا و شعبات مرکزی حزب که در فاصله میان دو جلسه به شورای کشوری اتریش مواصلت کرده اند توسط رییس شورای کشوری برآورده شد .

نشست مفردات لازم را یادداشت نموده و روی مصوبه شماره ۵۲ مورخ ۲ عقرب ۱۳۹۸ خورشیدی بحث نمود . با تایید همه جانبه طرزالعمل مطروحه خاطر نشان گردید که در شرایط موجوده در راه تدویر دو بار نشست در ماه  موانعی وجود دارد و این شورا سعی خواهد نمود تا فراهم شدن زمینه در ماه یک بار تشکیل جلسه دهد .

شورای ویانای حزب آبادی افغانستان ازاینکه پیشنهادهای آن عنوانی پلینوم شورای مرکزی ح آ ا مد نظر گرفته شده و در نامه شماره ۵۳ دارالانشا از آن یاد شده است اظهار سپاس نمود . نشست شورای ایالتی ویانا همچنان ابراز خوشنودی و رضاییت نمود که مساعی و فعالیت های خستگی ناپذیر رفیق داکتراسد محسن زاده عضو شورای مرکزی ح آ ا ، مدیر مسوول تارنمای وزین « بامداد » وعضو سازمان کشوری اتریش ح آ ا از سوی پلینوم سوم عقرب ۱۳۹۸ خورشیدی مورد تقدیر قرارگرفته و بر تداوم کار رسانشی ، تبلیغاتی  و آموزشی آن رسانه صحه گذاشته شده است . شورای ایالتی ویانای حزب آبادی افغانستان برای رفیق اسد محسن زاده پیروزی های بیشتر را آرزو میکند .

بند چهارم اجندا با بحث روی طرح برنامه احزاب و سازمان های ملی- دموکرات و ترقیخواه افغانستان آغاز گردید .نشست موضعگیری اصولی و صادقانه ح آ ا را برای وحدت همه نیروهای رسالتمند تایید نموده و خاطر نشان ساخت که در رابطه با طرح مذکور مرام ، اعلامیه و پیام پلینوم شورای مرکزی نظریات عملی و واقعبینانه را ارایه میدهند و از این نگاه باید طرح پیشنهادی مورد بازنگری و اکمال قرارگیرد .

فیصله بعمل آمد تا رفقا بطور جداگانه نظریات شآنرا به ریاست شورای اروپایی ارسال دارند .

در بخش بعدی پیرامون رویداد های و مسایل مبرم سیاسی بحث گردید .رفیق دیپلوم انجینرعمرمحسن زاده در باره « اوراق افغانستان » که بتاریخ نهم ماه دسامبر ۲۰۱۹ میلادی از سوی روزنامه مشهور « ٬واشنگتن پست » به نشر رسیده است و حاوی اطلاعات با اهمیت در باره سیاست و کارکردهای مقامات ایالات متحده امریکا در افغانستان است صحبت نمود . اجلاس شورای ایالتی اظهار آرزومندی نمود تا این گزارش همه جانبه که چندین صد صفحه را دربرمیگیرد به صورت مکمل و با جزییات بیشتر در اختیار ح آ ا قرارگیرد تا از آن در فعالیت های سیاسی استفاده بعمل آید .

در پایان کار نشست شورای ایالتی ویانا نظریات ، پیشنهادات و انتقادات مطرح گردیدند . اینکه شورای ایالتی لینز از مدتی بدینسو فعال نیست انتقاداتی ایراد گردید . فیصله صورت گرفت که پس از رخصتی های جشن کرسمس سفری به آن ایالت صورت گیرد وامور آن شورا تنظیم گردد . جمع آوری حق العضویت ها و تصفیه امور مالی نکته دیگری بود که شورا خواها ن تنظیم آن گردید . اجلاس فیصله نمود که تا  نشست آینده در اخیرماه جنوری سال ۲۰۲۰ میلادی این موضوع نیز حل گردد .

 

فاضل دلزاده

رییس شورای کشوری حزب آبادی افغانستان دراتریش

 

بامداد ـ زنده گی سازمانی ـ ۱/ ۲۰ـ ۱۲۰۱

Copyright ©bamdaad 2020

 

پروسه توزیع کارت های عضویت حزب ادامه دارد

 

 

امروز پنجشنبه دوازدهم جدی ۱۳۹۸ ، مطابق دوم جنوری ۲۰۲۰میلادی، خوشبختانه با وجود بارش برف سنگین و دشوار گذر بودن راه ها و جاده های شهر کابل، شمار زیادی از اعضای حزب آبادی افغانستان از دور ترین نقاط کابل حتا با پای پیاده به دفتر مرکزی حزب آبادی افغانستان حضور بهم رسانیدند ودر محفل توزیع کارت های عضویت حزب اشتراک نمودند. تعدادی از اعضای دارالانشا، اعضای بیروی اجراییه، کمیته مرکزی ، سابقه داران، زنان و جوانان مشتاق به کار در حزب شان نیز در جمع حاضر بودند.
محفل با شور واشتیاق آغاز شد ودر ابتدا پوهاند داکتر محمد داوود راوش رییس حزب آبادی افغانستان در مورد کارکردهای اخیر حزب و فعالیت های موثر کمیته های حزبی در مرکز و ولایات به حاضرین معلومات داده ، ودرخصوص اوضاع و رویدادهای مهم و سرنوشت ساز سیاسی افغانستان و موضع عمومی و اصولی مبتنی بر آرای اعضای حزب، مکلفیت های اعضای حزب و نقش کمیته های حزبی در قبال آن سخنرانی کرده و اشتراک کننده های محفل را در روشنایی قرارداد. رفیق راوش همچنان از آغاز برنامه توزیع کارت عضویت حزبی واهمیت ومکلفیت های بعدی اعضای حزب برای تقویت صفوف و توسعه نفوذ آن در جامعه یاد آوری نمود که مورد تایید و توجه اشتراک کننده های محفل قرارگرفت.
در جریان محفل، کارت های عضویت حزب آبادی افغانستان، که از جانب شعبه تشکیلات تهیه شده است ، توسط پوهاند داکتر محمد داوود راوش رییس، عبدالرشید آرین معاون، برخی اعضای دارالانشای حزب و روسای کمیته حزبی ولایتی و کمیته حزبی شهر کابل برای اعضای حزب توزیع شد که هرکدام بعد از دریافت کارت عضویت حزب، برای اجرای بهتر وظایف حزبی و تقویت کار در کمیته های حزبی متعهد شدند.
محفل با گرفتن عکس های جمعی یادگاری ، صرف چای و ابراز محبت با همدیگر خاتمه یافت.

( شعبه آموزش سیاسی و تبلیغ )

 

 

بامداد ـ زنده گی سازمانی ـ ۱/ ۲۰ـ ۰۲۰۱

Copyright ©bamdaad 2019

 

جلسه شورای هامبورگ حزب آبادی افغانستان  دایر گردید


برای نشست ( روز سه شنبه  مورخ۲۴/۱۲/۲۰۱۹ ) اجندای ذیل پیشنهاد گردید:


ـ ارایه گزارش ربع اخیر شورای هامبورگ،
ـ   آشنایی با اسناد، مصوبات و تصامیم نشست شورای مرکزی حزب، مصوبات دارالانشا، و شورای اروپایی،
ـ  بحث پیرامون مطالب فوق،
ـ  پرداخت حق العضویت های ربع اخیر سال.
بعد ازتصویب اجندا رفیق ذبیح مستمندی منشی شورای هامبورگ حزب آبادی ، اشتراک کننده گان را خیرمقدم گفته واز رفیق های وفات شده بخصوص رفقا هریک رفیق ثریا پرلیکا و رفیق امان مهرورز فعالان جنبش ترقیخواه کشوریاد نموده، از شرکت کننده گان جلسه دعوت کرد که به پا بایستند وبرای یک دقیقه سکوت اختیار نمایند.
رفیق ها عظیم لمروداکترمفید به کمیسیون تحریر توظف گردیدند.
گزارش اساسی بوسیله رفیق مستمندی رییس شورا ارایه شده ، و بصورت جمعی مورد تایید اشتراک کننده گان قرارگرفت.
رفقا هریک صمد کارمند معاون شورای اروپایی ، داود کرنزی عضو کمیته مرکزی حزب و حمیدالله مفید پیرامون مصوبات بحث نموده و رفیق داود کرنزی پیرامون نشست های اخیر کمیسیون وحدت و روسای احزاب ترقی خواه صحبت نمودند.

بعدا رفقا هریک : سید صلاح الدین امین، صفی، اجمل کرنزی، فرید کرنزی،ضیا احمدی ،انگار و کارگر بالنوبه  پیرامون گزارش اساسی و چگونگی کار کنفرانس اروپایی و شورای اروپایی بحث های رفیقانه نمودند.
بخش های اجندا بالنوبه مورد بحث و اجرا قرار گرفته ،  و رفقا کارمند و کرنزی اشتراک کننده گان این نشست را بکار پرثمر و وحدت و همدلی دعوت نموده ، موفقیت های مزید برای اعضای سازمان حزبی هامبورگ ،المان و اروپا  آرزو کردند.


ذبیح مستمندی ، رییس شورای هامبورگ حزب آبادی افغانستان

 

بامداد ـ زنده گی سازمانی ـ ۱/ ۱۹ـ ۲۸۱۲

Copyright ©bamdaad 2019

 

 

رفقا و دوستان ،

با اغتنام از فرصت ، فرارسیدن سال ۲۰۲۰ میلادی ، و آغاز دهه جدید را به عموم مردم گیتی به ویژه سازمانها و احزاب همباور و دادخواه در جهان صمیمانه تبریک گفته ، امیدواریم جهانیان درسال نو فارغ از جنگ و خونریزی در صلح و سلامت به سر برده ، و درتحکیم مبانی صلح و دوستی کوشا و از دل و جان علاقه مند باشند.

نظر گذرا به رخدادهای ده سال گذشته نشان میدهد که این دهه درمقیاس کشور، منطقه و جهان ما پراز تشنج  و همراه با جنگ ، مسابقه لجام گسیخته تسلیحاتی ، ویرانی هستی های مادی و معنوی بشر ، مهاجرت های ناخواسته و جبری ، خرابی بی حد و حصر محیط زیست طبیعی ، نابود سازی دستاورد های مدنیت بشری ، گسترش فقر و بیداد ، زورگویی ، مداخله و جنگ های اقتصادی درمناسبات بین المللی بوده است . امروزبیشتر ازهر وقت دیگر تلاش صورت میگیرد تا مناسبات جهانی درحول منافع خودی و دستیابی به سود بیشتر استوار گردیده ، و « جهانی شدن» فقط با هدف حصول سود بیشتر و به قمیت بهره کشی و خرابی وضع امنیتی و اجتماعی دیگران پیاده گردد.

درافغانستان جنگ زده نیز دردهه ایی که گذشت درنتیجه جنگ تحمیل شده از برون ، و با صدور دمل های چرکین افراط گرایی ، خشونت و تعصب وضع اقتصادی ـ اجتماعی کشور چنان که انتظار میرفت  تغیر نکرده ، و هژمونی و نفوذ کشورهای ذیدخل و سود برنده از جنگ  درهمکاری و یاری نیروهای ارتجاع داخلی گسترش یافته است . پس از۱۹ سال  نظام پساطالبانی هنوزهم درکشور بازار تروریزم ، جنگ و مافیای اقتصادی شگوفا بوده و مردم را اسیر پنجه های شوم خود نموده است .

حزب آبادی افغانستان پیوسته با خرد ، واقعبینی و آینده نگری وضع موجود اقتصادی ـ اجتماعی کشور را مورد بررسی قرار داده و ناخوشنودی و مخالفت خود را بدون ترس و بی پرده  از این وضع بیان نموده است . ما دراین رابطه تنها به تفسیر وضع موجود نپرداخته ، بلکه در وجود برنامه های مردمی و استوار بر واقعیت جامعه ، پیشنهادها و راهکارهای عملی را نیزپیشکش نموده  و در راه تحقق آن منحیث یک حزب سراسری ملی ، داد خواه ، فراقومی و آینده نگر از هیچ تلاشی دریغ نکرده ایم. در همه ایی این سالها کوشیده و میکوشیم تا درپروسه های بزرگ و کوچک ، و تصمیم گیری های ملی شرکت ، و ازهر وسیله مشروع  و شریفانه  بدون چشمداشت پاداشی از سوی ارباب زور و قدرت در راه عملی نمودن اصول و اهداف مردمی خود استفاده نماییم.

رفقا و همرزمان ،

شورای های حزبی ما در خارج از کشور ،

هموطنان مهاجر،

شما که در کشورهای مختلف جهان و درشرایط متفاوت از وطن  زنده گی ، مبارزه و تلاش مینمایید از توجه ما بدور نبوده و ما پیوسته از خواست ها و منافع شما حمایت و جانبداری خود را ابراز کرده ایم. ما میدانیم که شما از دوری وطن رنج برده ، آرزو مینمایید تا در کنار خانواده ها و عزیزان تان در داخل کشور باشید . 

شما با کار و تلاش انسانی تان میتوانید درمهاجرت نیز خدمتی به  داعیه صلح در جهان ، عدالت اجتماعی و اقتصادی ، دفاع از حقوق بشر و حفظ محیط زیست انجام دهید. امیدواریم  به مساله بلند بردن سطح دانش فنی و سیاسی تان توجه نموده ، و درهرجایی که هستید نمونه خوبی از انسان وطن باشید. سربلندی و رشد اگاهی شما اثرات مثبتی بر سرنوشت مردم داشته و شما میتوانید نقش درخور توجه ایی را در رشد اقتصادی و اجتماعی کشور ایفا نمایید. شما با استفاده از امکانات وسیع تان  می توانید جامعه جهانی و نیروهای دادخواه را از وضع کشور و نیاز مردم  افغانستان به صلح ، عدالت و پیشرفت باخبرساخته ، و کمک  و پشتیبانی آنها را در این زمینه جلب نمایید.

حزب آبادی افغانستان و شوراهای حزبی آن در اروپا ، فدراتیف روسیه ، امریکا و استرالیا درامرخدمت به خواست ها و منافع شما عمل نموده  ، و اعضای حزب ما با حضور فعال در ده ها نهاد فرهنگی و اجتماعی در دفاع از حقوق و منافع جامعه مهاجرافغان قرار دارند. ما منحیث یک حزب متعهد ، صلح دوست و دادخواه مساله حضور هموطنان مهاجر در پروسه های ملی چون انتخابات را مورد توجه خود قرارداده و میکوشیم تا در انتخابات آینده شما از حق شرکت در تصمیمگیری های ملی بی نصیب نمانید.

درحالیکه یکبار دیگر سال نو میلادی را به همه تبریک عرض میداریم ، امیدوارم سال نو و دهه نو برای همگان لبریز از آزادی ، صلح و عدالت باشد.

برای شما وخانواده های عزیزتان سعادت و کامیابی های فراون آرزو میکنم.

 

 

با تمنیات نیک

پوهاند داکتر داوود راوش

رییس حزب آبادی افغانستان

 

بامداد ـ زنده گی سازمانی ـ ۱/ ۱۹ـ ۲۹۱۲

 

Copyright ©bamdaad 2019

 

 

ایجاد

تدویر اولین جلسه شورای اروپایی حزب آبادی افغانستان

 

شام جمعه ۱۵ نوامبر ۲۰۱۹ م. اولین جلسه شورای اروپایی حزب آبادی افغانستان  که اعضای آن  در کنفرانس مورخ ۱۵ سپتامبر ۲۰۱۹ انتخاب گردیده بودند، از طریق شبکه پالتاک تدویر یافت.جلسه که با  گزارش کوتاه تشکیلاتی توسط رفیق صفت الله عملیار سکرتر مسوول شورا رسمیت یافت ، تحت ریاست محترم رفیق دوکتور حبیب منگل رییس منتخب شورای اروپایی ح. آ. ا. ادامه یافت.در آغاز رفیق دوکتور منگل طی صحبت مختصر شان  انتخاب رفقای اعضای شورای اروپایی را به همه تبریک گفتند و وظایف بعدی همه اعضای منتخب را که مورد اعتماد رفقا در کنفرانس قرار گرفته اند ، مشخص و برجسته ساختند.

از انجاییکه مهمترین موضوع در این جلسه آغار کار شورای جدید اروپایی و  انتخاب هفت رفیق در ترکیب هیات اجراییه بود، موضوع وسیعاْ به بحث رفقای اعضای شورا  گذاشته شد. تعداد زیاذ رفقا هرکدام نکات نظر و پیشنهادات شان را در فضای باز و رفیقانه ارایه نمودند.  از آنجاییکه مطابق با محتوای طرزالعمل تشکیلاتی شورای اروپایی ح.آ.ا.  رییس ، معاونین ، سکرتر مسوول مستقیماْ عضویت هیات اجراییه را کسب مینمایند، انتخاب ترکیب هفت نفری در این جلسه مورد بحث بوده است.جهت یک انتخاب سری و مستقیم و تصمیم قبلی مشترک کمیسیون متشکل از رییس، معاونان و سکرتر مسوول، طرح مشخص ارایه گردید که کاندیدان میتوانند خویش را با یک معرفی کوتاه، توانایی های کاری آزادانه کاندید نموده و بعد از نهایی شدن لست کاندیدان، با استفاده از رای گیری سری از طریق امکانات انترنتی رای گیری صورت گیرد و رییس شورا حسب کسب اعتماد قبلی موظف گردید تا شمارش آرای انتخاب کننده گان را به عهده گرفته نتایج را بعد از شریک ساختن با کمیسیون، به جلسه شورا اعلام نماید.  نسبت طوالت زمان در اعلام نتایخ درجریان  جلسه به اتفاق آرا تصمیم اتخاذ گردید که نتایج انتخابات بخاطر زمانگیری در یک جلسه بعدی و یا از طریق ایمیل دوباره به اعضای شورای اروپایی اعلام گردد.جلسه شورای اروپایی حزب آبادی افغانستان  بعد از بکارگیری همه تفاهمات رفیقانه و اصل انتخاب سری و مستقیم رفقای ذیل را در ترکیب هیات اجراییه انتخاب نمودند :

 ١ ـ رفيق كاوه كارمل

٢ـ رفيق ولي محمد زيارمل

٣ ـ رفيق بصیر دهزاد

٤ ـ رفيق محمد عارف عرفان

٥ ـ رفيق فرشته سيغانی

٦ـ رفيق فاروق پاسدار

٧ـ رفيق سهيلا زحمت

چهاررفیق که اسمای شان در زیر تحریراست قبلاْ عضویت بیروی اجراییه را کسب نموده بودند:

١ ـ رفيق دکتور حبيب منگل ، رییس شورا

٢ـ رفيق دیپلوم انجنیرعمرمحسن زاده، معاون شورا

٣ ـ رفيق صمد کارمند، معاون شورا

٤ رفيق صفت الله عمليار، سکرتر مسوول شورا

 قابل تذکر است که هیات اجراییه شورای اروپایی متشکل از ۱۱ رفیق میباشد .

 ۲۲ دسمبر ۲۰۱۹، اول جدی ۱۳۹۸