گزارش جلسه وحدت تشکیلاتی وحدت خواهان حزب متحد ملی با شورای انسجام و هماهنگی امور حزبی در اروپا

 

جون ـ ۲۰۱۷ م

 

به تاریخ ۶ جون ۲۰۱۷ وحدت تشکیلاتی ،  وحدت خواهان حزب متحد ملی با شورای انسجام و هماهنگی امور حزبی در اروپا تامین گردید .

جلسه ساعت  ۷:۱۵ شام از طریق پال به همکاری رفیق صفت الله عملیار مسوول شعبه اسناد و ارتباط شورا در حالی دایر گردید که ۵ تن از اعضای شورا بنا بر معاذیر معقول در جلسه حضور نیافت و اشتراک اکثریت قاطع اعضای شورا تدویر جلسه را رسمیت داد .

رفیق کاوه کارمل ، بعد از پیشنهاد اجندای جلسه که به اتفاق ارا تصویب گردید ، صحبت افتتاحییه مختصر نمود و گفت : نشست امروز ما یک گردهمایی استثنایی است . مسرت دارم که با رفقای همرزم خود که مدت ها قبل از آنها شناخت دارم و با آنها صحبت های داشتم دریک جلسه مشترک حضور داریم . امروز شما شاهد حادثه فوق العاده پراهمیت در حیات سیاسی تشکیلاتی ما در اروپا خواهید بود. انتظار داشتم وحدت و یکجا شدن رفقا را درین سطح عالی رهبری اروپا را شاهد باشم . خوشبختانه در نتیجه تماس های مکرر و خسته گی ناپذیررفقا این هماهنگی و توافق میسر شد . قبل از همه می توانم خاطرنشان بسازم که ، هرگونه تبلیغات منفی مبنی بر تسلیم شدن ، پیوستن ... دراینجا مطرح نیست . رفقا ما باهم اختلافات را مرفوع کردیم ، نکات مشترک کار را دریافتیم ، فعلا در این سطح ؛و بعدا عنقریب در سطح کشورها و سازمان ها این پروسه را عملی و تکمیل خواهیم کرد . به نسبت مصروفیت مسوول شعبه تشکیلات ، رفیق داود کرنزی معاون شعبه تشکیلات در زمینه گزارش شعبه تشکیلات را به شما ارایه می نمایند .

در ادامه نشست رفیق داود کرنزی معاون شعبه تشکیلات یادآورشد: اجازه دهید به نوبه خود اشتراک شما رفیق ها را دراین جلسه که لحظه ایی بعد نام های پرافتخار شانرا معرفی خواهم نمود، خیر مقدم بگویم . شما یاران همراه و همسوی ما هستید که پیرامون مصوبات رهبری حزب ، میکانیزم وحدت ، ضرورت وحدت همه نیروهای ترقی خواه ، به خصوص اعضای سابق حزب دموکراتیک خلق افغانستان ( حزب وطن ) نظر مشترک داریم . به این سبب یکدیگر را دریافتیم  و روی مسایل به توافق رسیدیم . تماس مستقیم و کاری بعد از نشر اعلامیه وحدت خواهان که از نام رفیق حبیبی و اکثریت مسوولین کشورها ، کادرها و فعالین حزب متحد ملی در اروپا به نشر رسید، برقرار شد. کمیته کار انسجام و هماهنگی امور حزبی در اروپا در مورد یکجا شدن داوطلبانه وحدت خواهان حزب متحد ملی ، به شعبه تشکیلات وظیفه سپرد که با رفقا به خصوص انجینر رحیم حبیبی در تماس شوند . این رابطه برقرار شد ، صحبت های صمیمانه چند بار تکرار گردید و هر دو جانب به یک میکانیزم معقول و قابل قبول یکجا شدن رفقا به پروسه وحدت موافقه کردند . من معتقد هستم که ما و وحدت خواهان متحد ملی در همه کشورها در سطوح گوناگون و روزمره ، چون مسایل اجتماعی ، فرهنگی ، سیاسی و عملکردهای مشترک تماس های رفیقانه داشتیم . این رابطه ها و شناخت های تاریخی و زبان مشترک ، موجب دریافت راه حل آسان تامین وحدت گردید . من از تمام رفقای که در پیشبرد این پروسه سعی کردند و کار مشترک انجام دادند اظهار سپاس می نمایم و به آن به مثابه یک عملکرد نمونه و قابل تعمیم برای همه می نگرم . از شما انجینیر حبیبی به خاطر حوصله مندی تان در بحث ها و جلساتی که داشتید و کار خسته گی ناپذیر را انجام داده اید سپاس گزاریم .

بر اساس توافق جانبین ۱۲ رفیق به عضویت شورای انسجام پیشنهاد گردید :

۱ ـ رفیق انجینیر رحیم حبیبی     بریتانیا

۲ ـ رفیق عبدالصمد کارمند        المان

۳ ـ رفیق سلیم کارگر              ناروی

۴ ـ رفیق زمری قیام              سویدن

۵ ـ رفیق محمد انور قاطع        بریتانیا

۶ ـ رفیق نورمحمد دلداربیک    المان

۷ ـ رقیق فرید سیاووش          هالند

۸ ـ رفیق نورمحمد سلطانی      بریتانیا

۹ ـ رفیق عبدالبشیر کامه وال    هالند

۱۰ ـ رفیق حفیظ الله اشرفی      هالند

۱۱ ـ رفیق میراجان شهابی      بریتانیا

۱۲ ـ رفیق زرغونه ولی         المان

رفقای حاضر در جلسه به عضویت ۱۲ اعضای جدید در فوق موافقت کردند .

همچنان برای موثریت هر چه بیشتر کار شورای انسجام و هماهنگی ۲ تن هر یک رفقا اسد رهیاب و سید عبدالقادر ، به موافقه اعضای حاضر در جلسه به عضویت شورا ارتقا داده شدند .

سپس از جمله اعضای جدید شورای انسجام و هماهنگی رفقا هر یک :

۱ ـ انجنیر رحیم حبیبی

۲ ـ صمد کارمند

به موافقه اعضای اشتراک کننده در جلسه به عضویت کمیته کار شورای انسجام و هماهنگی پذیرفته شدند .

رفیق کرنزی گزارش داد که اکنون تعداد اعضای شورای انسجام و هماهنگی امور حزبی در اروپا به ۳۶ تن ارتقا یافته و تعداد اعضای کمیته کار به ۶ تن می رسد و او برای تمام اعضای شورا و کمیته کار در مورد اجرای وظایف مبرم و تاخیر ناپذیر حزبی ابراز موفقیت نمود .

در ادامه رفیق کاوه در ضمن ستایش از کار و فعالیت انجام شده ، ادامه داد : در نتیجه توافق کامل رفقا روی موضوع تشکیلاتی مطرح شده امروز ، که همه تان سنگ تهداب ساختار با ارزش را گذاشتید و به صورت دموکراتیک مساله تشکیلاتی را حل نمودید ، به شما تبریک می گویم . امیدوارم با سایر رفقا ، دوستان ، احزاب و سازمان های همسو که براساس شماری از محوظات از پروسه وحدت فاصله گرفته اند؛ در نتیجه مذاکرات و تفاهمات سودمند و آینده نگر در راه ایجاد یک حزب فراگیر ، پیشرو، انسان محور و عدالت پسند ؛ بر بنیاد منافع و خواست های مردم  افغانستان به نتایج سودمند برسیم. اکنون از رفقا انجنیر رحیم حبیبی و اسماعیل غرنی تقاضا می نمایم صحبت نمایند ، بعد از آن مایک را آزاد می گذاریم اگر رفقا نظریات و یا پیشنهاداتی داشته باشند لطف نموده نوبت بگیرند.

به تعقیب آن رفیق انجنیر حبیبی عضو کمیته کار شورای انسجام و هماهنگی گفت : در شیوه و پیشبرد کار بخش اول و توافق صمیمانه شما ابراز سپاس می نمایم . امیدوارم به کار پرثمر آینده حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان با نیروی بیشتر ادامه دهیم . من و سایر رفقا حرف های فراوان برای بیان داریم ، اما اکنون به صورت موجز می خواهم بگویم : من به این وحدت از لحاظ اصول و تداوم در کار جمعی و ارگانیک می نگرم ، اگر هدف اقدام موقتی و زودگذر باشد برای همه ما زیان  آور خواهد بود . من و چند رفیق شاهد اوضاع و احوالی بودیم که وقت را از دست می دهیم . به بهانه های جزیی پروسه وحدت به درازا کشانیده می شد . تصمیم گرفتم با کدرها ، فعالین و مسوولین کشورها در تماس شویم و صف را به نام  وحدت خواهان حزب متحد ملی به وجود آوریم و شما امروز این حقیقت را مشاهده می کنید . از موانع و میدان های پر از نقب ها گذشتیم . بدون توجه به تبلیغات منفی که در صحبت مقدماتی رفیق کاوه انعکاس یافت ، راه خود را با شهامت دلیری و بدون هراس به پیش گرفتیم ، تا اینکه تفکر وحدت تقویت یافت . این کار ساده نبود ، مشکلات سد راه داشتیم  و آنرا دسته جمعی مرفوع ساختیم ، همین اکنون سلسله پرابلم های  موجود است که در جریان و پیشرفت کار صادقانه جمعی ما و شما مرفوع خواهد شد . یعنی این پروسه زمانگیر است .

چرا ما قضیه وحدت و وحدت خواهی را که از تفکر چند نفر به وجود آمده جدی گرفتیم ؟ تجارب چند سال جدایی ما را به این نتیجه رساند که ما به تنهایی نمی توانیم که کاری را در زمینه انجام دهیم . ما از حرکت زمان عقب ماندیم و این فاصله بیش تر می گردد . اگر یکجا نشویم اعتماد مردم را از دست می دهیم . قضایای موجود کشور فضای سوزنده ای را در شیوه و نحوه پیشبرد حاکمیت به وجود آورده است . مردم نگران امنیت جان و مال و ناموس خود اند . سو تفاهمات ، تضادهای قومی ، ملی ، زبانی و مذهبی را دامن زده میشود . انکشافات در اطراف کشور ما ، منطقه و جهان نگران کننده است . همه این مسایل ناگزیری وحدت ترقی خواهان را حتمی می سازد . پیشنهاداتی دارم که یک قسمت  آن برای بلند بردن سطح کارایی سیاسی و تشکیلاتی روزمره ما و قسمت دیگر آن شامل برنامه های درازمدت کار ما وشما باید گردد . ایجاد یک اتاق گفتمان و تفکر در سطح اروپا از طریق پالتاک و حتا گاه گاهی در سطح کشور با نشست ها عملی است که ما را با نزدیک ساختن و آشنایی با تفکر جدید برای آینده و شنیدن و جمع آوری نظریات کمک می نماید .

ــ ما با استفاده از جمع آوری نظریات رفقا می توانیم به غنی ساختن برنامه و اساسنامه حزب که قرار است در کنگره حزب تصویب شود ، سهم رفیقانه خود را ادا می کنیم .

ــ همچنان کار با سازمان های همسو و همفکر یکی از عرصه های با ارزش و سرنوشت ساز برای اینده است نباید به  آن برخورد سطحی نماییم .

ــ کار با جوانان و قشر زنان ، آینده و دوام حزب را تضمین می کند ، باید تقویت شود . رفیق حبیبی در بخش از گزارش خود اضافه نمود ، تا جای که مطلع هستم و اسناد حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان را مطالعه نمودم ، حل مسایل ملی ، رفع منازعات منطقه وی ، توزیع عادلانه قدرت سیاسی مسایلی اند که در برنامه عمل حزب و خطوط سیاسی فکری آن درج است . حل این مسایل و در نظر گرفتن آن ما را در کارهای مهمی میهنی شریک می سازند و درغیر  آن ما از قضایا عقب می مانیم و ابتکار عمل به دست دیگران به صورت دایمی قرار می داشته باشد . من گفتم حرف ها فراوان است و وقت کم ، با این یک جمله صحبت خود را ختم می کنم :

وحدت پبروزی ماست !

وحدت شرف و اعتبارماست!

بعدأ رفیق محمد اسماعیل غرنی رشته صحبت را به دست گرفت چنین ادامه داد : خوشنود هستم که بعد از جرو بحث ها و چانه زنی های اضافه از یکسال توانستیم ، شما رفقای خیراندیش و آزاد اندیش را با خود داریم . در سیاست های دیروز ما به وجود  شخصیت های چون شما توجه اندک شده و بعضا به نام های گوناگون تجرید ویا کوبیده شدند . در سیاست ما همواره روی اساسات تشکیلاتی فوکس صورت گرفته و به تقویت کارفکری و تعمیق وعملی ساختن اهداف توجه جدی نشده است . بنأ وحدت ها و اتحاد های ما پایدار نبوده و بسیاری اوقات حزب با انشعاب های جبران ناپذیر مواجه گردید . عده ای برای حل معضلات پیجیده کنونی کشور بجای تعقیب راهکارهای دموکراتیک امروز، بعضأ به ادامه شیوه های از کار افتیده دیروز مبادرت ورزیده است. همچنان در نوشتار و تحلیل های ما هنوز انعکاس نظریات جدید که معرف دموکراسی معاصر باشد کمرنگ به نظر می رسند. لذا تلاش برای ایجاد و توسعه یک حزب دموکراتیک و وطنپرست که پایه های اساسی آنرا انتخابات از پایین به بالای ارگان های حزبی تشکیل دهند ، یکی از ضرورت های مهم جامعه افغانستان است . من مظمین هستم حلقه زدن کادرهای چون شما به دور حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان می توانند راه را بسوی تحقق اهداف حزبی به صورت بهتر هموار سازد .

در ادامه این جلسه باشکوه ‍بحث و گفتگوهای صمیمانه در رابطه به وظایف مطروحه حزب ملی ترقی مردم افغانستان ، متحول سازی حزب ، در شرایط کنونی وظایف مطروحه جدید ، شکل گیری حوادث در اطراف کشور ما و منطقه ، بازسازی و نوسازی سیاست و استراتیژی حزب ما راه اندازی شد ، که در آن رفقا : محمد آقا شیرزاد ، نورمحمد سلطانی ، زرغونه ولی ، عمر فیض ، نورمحمد دلداربیک ، صمد کارمند ، حمیدالله مفید ، سلیم کارگر ، گل احمد اندر ، محمد انور قاطع ، عبدالبشیر کامه وال ، میراجان شهابی ، ولی محمد زیارمل ، سردارمحمد ولی ، زمری قیام ، حکیم روان ، فرید سیاوش ، صفت الله عملیار و امیر محمد گران صحبت نموده و جانبداری شانرا از وحدت تشکیلاتی ابراز کردند . آنها با حمایت از تلاش های رهبری حزب و اثرگزاری آن در جامعه دیدگاه های خود را در عرصه های که فوقأ ذکر گردید بیان کردند .

این نشست صمیمانه و پر ثمر به آرزوی رشد و اثرگزاری هر چه فزونتر سازمان حزبی ما در اروپا ، تامین صلح و قطع جنگ و جنایت در کشور و جهان ، ساعت ۱۰ بجه و ۱۵ دقیقه شب به پایان رسید .

 

 

بامداد ـ زنده گی سازمانی ـ ۱/ ۱۷ـ ۲۰۰۶

 

 

برگزاری جلسه دارالانشای حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان

 

روز پنجشنبه مورخ ۲۵ جوزای ۱۳۹۶  جلسه دارالانشای حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان، تحت ریاست پوهاند داکتر محمد داوود  راوش در دفتر مرکزی حزب دایر گردید. در جلسه روسای شعبات و کمیسیون های مرکزی حزب نیز شرکت داشتند.

برای جلسه اجندای ذیل پیشنهاد و به اتفاق آرا مورد تصویب قرار گرفت :

ـ گزارش کار کرد های یک ساله شعبات و کمیسیون های مرکزی حزب.

در آغاز رییس جلسه پیرامون وضع سیاسی نظامی کشور در فاصله بین دو جلسه دارالانشا، کار کردهای شعبات مرکزی ، شورا های ولایتی و معادل ، موفقیت ها، نواقص و کم کاری های صحبت نمودند.

رفیق وحدت رییس شعبه تشکیلات مرکزی حزب ، گزارش اساسی جلسه را قرایت کرد. در گزارش روی کارکرد شعبات و کمیسیون های مرکزی حزب ، پروسه وحدت و ادغام تشکیلاتی با حزب متحد ملی افغانستان در شورا های ولایتی و معادل آن ، دست آورد ها ، نواقص و راه های بیرون رفت آن تماس گرفته و به جلسه روشنی انداخت.

پیرامون گزارش اساسی به ترتیب رفقا :

جانباز، صالحی، کا مجو، احمدی، قادر ذهین ، میرخیل ، خاوری ، صدری، مالک و آرین صحبت نموده ، نظریات و پیشنهادات خود را جهت بهبود کار و رفع نواقص ابراز کردند.

در اخیر رفیق را وش نظریات و پیشنهادات مطرح شده را جمع بندی نموده ،ابراز داشتند تا در طرح مصوبه جلسه که نزد هر رفیق موجود است تزیید و هم در گزارش اساسی  پیشنهادات و نظریات طرح شده ، گنجانیده شود.

گزارش و مصوبه با تزیید به اتفاق آرا تصویب گردید.

به اعضای دارالانشا و قیم های شورا های ولایتی وظایف مشخص الی جلسه بعدی دارالانشا داده شد. هکذا روی تدویر جلسه بیروی اجراییه و تدویر کنگره با شکوه حزب تبادل نظر و تصامیم لازم اتخاذ گردید.

جلسه در اتحاد نظر و همبسته گی رفیقانه حوالی ساعت ۱۱.۳۰ قبل از ظهر خاتمه یافت.

بامداد ـ زنده گی سازمانی ـ ۱/ ۱۷ـ ۱۸۰۶

برگزاری جلسه دارالانشای حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان

 

روز سه شنبه مورخ ۹ جوز ای ۱۳۹۶ ساعت دو بعداز ظهر ، جلسه دارالانشای حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان تحت ریاست پوهاند داکتر محمد داود را وش رییس حزب دایر گردید. در جلسه رهبری شعبات مرکزی حزب نیز شرکت داشتند. آجندای جلسه ( بحث روی پیشنهادات جدید حزب سابق متحد ملی افغانستان) پیشنهاد و به اتفاق آرا مورد تصویب قرار گرفت.

در آغاز جلسه رفیق راوش پیرامون پروسه وحدت و ادغام تشکیلاتی در شورا های ولایتی روشنی انداخته نقاط ضعیف و قوی کار را مشخص ساختند. بعدا رفیق یعقوب حیدری پیشنهادات جدید حزب سابق متحد ملی را چنین مشخص ساختند:

۱ـ هیات رهبری موجود حزب تغیر کند.

۲ـ پروسه تدارک کنگره آماده شود.

۳ـ جلسه بیروی اجراییه حزب دایر شود.

۴ـ در کنگره حزب به تعداد مساوی ۵۰% از هردو طرف شرکت نمایند

. پیرامون پیشنهادات فوق ،رفقا به ترتیب صحبت نموده نقطه نظر های خود را با جلسه شریک ساختند.که چکیده ی ازاین نظریات وبحث ها در ذیل نقل قول میگردد:

 

رفیق جانباز: « ما تعهد کردیم اما طی یک سال نتوانستیم به تعهدات خود عمل کنیم.برخورد ها سلیقه یی تحمیل شد و معیار ها عملی نشد. ما مصروف امتیاز گرفتن بودیم ،روی افراد فوکس داشتیم .حزب ما باید بروی معیار های دموکراتیک استوار باشد ،ما میرویم تا به حزب سلیقه یی مبدل شویم .با تاسف پیشنهادات ایکه شنیدم سازنده و متحد کننده نبود،بلکه دور کننده است.ما را بطرف حزب واحد نمیبرد. من شخصا اعلان میکنم که با همین شیوه کار مخالف هستم .من با ۵۰،۵۰ مخالف هستم .اگر به اساس نورم ها و اصول حزبی بخواهند وحدت میکنیم نه با طرح های سلیقه یی. »

رفیق تلاش:    « باید شرایط ذهنی و عینی جامعه را مطالعه کنیم .وضع نظامی سیاسی کشور بسیار خراب است .یا ما باید چند پارچه برویم و یا بدون در نظر داشت معیار ها و دموکراسی یک پارچه باشیم بهتر است.با در نظر داشت حالات جنگی کشور باید با مصلحت پیش برویم. »

رفیق غفوری:  « حزب متحد ملی طرف دار وحدت بوده و است. پیشنهاد ات روی ضرورت ایجاد میگردد‌ .وحدت باید بنیادی باشد .با ید کنگره و یا کنفرانس مصلحتی دایر گردد.»

رفیق ماما حضرت:  « زمان تدویر کنگره نیست .بهتر است کنفرانس حزبی دایر شود ،چند سال بعد باز کنگره دایر شود. »

رفیق جانباز: « پیشنهادات در چند ماه گذشته تحمیلی بود‌،مسله طرح ریاست اجراییه که قبلا رد شد. برای جایگاه یک شخص معین همیشه فشار آورده میشد و همیشه یک فرد را بر جسته و میخواهند بالای دیگران تحمیل کنند.»

رفیق آرین: « اگر پیشنهادات موافق تعهدات باشد درست است.باید پیشنهادات در چوکات تعهدات مطالعه و ارزیابی شود.»

 

طبق تقاضای جلسه رفیق کا مجو میکانیز ادغام تشکیلاتی و اساسنامه حزب بخش کنفرانس سراسری را بخوانش گرفت.

رفیق خالد: « در مکانیزم تمام نهاد ها مساوی قبول گردیده ،اگر ۵۰% مساوی را قبول نکنید منفصل میشوید. به لحاظ خدا قبول کنید ،در غیر آن منفصل میشویم.»

رفیق لیاقت:  «ما یک سال را ضایع ساختیم ،حد اعلی دموکراسی تفاهم است ،زبان تفاهم زبان اول است .همینقدر که شما انتظار دارید ما هم داریم ،۵۰%حضور فعال حق ماست. نه کلان وجود دارد نه خورد ، فقط اصول ،اصول ، اصول چیست؟اعضای رهبری را در همین لحظه تفاهم کنیم . اگر شما فکر میکنید که رهبری خود را در کنگره انتخاب میکنیم ،تا ده سال دیگر امکان ندارد.»

رفیق صالحی:  « در هر جمعیت قاعده ، اصول،راه و روش وجود دارد .بعدا رسوم و عنعنات موجود است.ما به اساس چهار چوب در اتاق آمده ایم. ما باید اصول اتاق را رعایت کنیم.در حزب ما اساسنامه و برنامه داریم ،اگر نباشد به کجا میرویم .پیشنهادات طرح شده مخالف این چهار چوب است ، پیشنهاد میکنند کنفرانس ، پیشنهاد میکنند مصلحتی . از بحث مصلحتی بگذرید وبه چهار چوب اصول بیایید.میکانیزم طرح شد ،امضا شد ،چرا انراعملی نمی کنید. کنگره از خود اصول دارد ،طبق نورم نماینده گی افراد به کنگره می آیند.در داخل کنگره رفقای انتخابی تصمیم میگیرند .چرا از اصول خارج شده و مصلحت را طرح میکنید. من مخالف مصلحت و پیرو اصول قبول شده هستم. »

رفیق مالک:  « برای کنگره که شما ۵۰% طرح می کنید، از طرف حزب واحد می آید یا احزاب جدا جدا؟

رفیق خالد: “تا حال واحد نشدیم ،در ولایات واحد نیستیم و سازمان ها جدا جدا کار میکند.بنا از احزاب جدا جدا به کنگره می آییم. »

رفیق جانباز:  « اگر به کنگره ۵۰،۵۰ داخل شدی ،آنجا به نتیجه نرسیدی باز چه؟ ما به این طرح های تحمیلی به نتیجه نمی رسیم، طبق اساسنامه کنگره را قبول داریم.

رفیق حیدری: « طبق میکانیزم کنگره دایر نشد ، باید بیروی اجراییه دایر میشد ، وقت تمدید و مشروعیت بدست می آوردید.این اصل بن بست است».

رفیق احمدی:« برای ما اصول مهم است ، مکانیزم باید عملی شود.اگر ۵۰% می خواهید چرا پروسه ادغام را پیشکش کردید، یک سال وقت ضایع شد ،پس ادغام شورا های ولایتی و سفر های ولایتی برای چه؟همان وقت میگفتید و کنگره را دایر میکردید.»

رفیق ویار:  « واقعا زیاد متاثرم، جمع هندسی وحدت نمی تواند،ما یک جمعی فکری نیستیم . دموکراسی باید در حزب ما نهادینه شود. چرا از پروسه های دموکراتیک میترسیم. ما پیرو اصول قبول شده مکانیزم و اساسنامه هستیم. طرح های مصلحتی ،پیشنهاد رییس و دو معاون، تثبیت مقامات حزبی، قبلا نیز رد شده و بازهم قابل قبول نیست. »

رفیق خاوری:  « محور کار ما باید اساسنامه و برنامه باشد.از اسناد تصویب شده نباید عدول کرد.۵۰% در کنگره در اسناد قید نشده،میکانیزم تایید است، باید حزب خود را نجات دهیم .مصلحت کارا نیست.»

هکذا رفقا امرالدین، قیام ، میر خیل، اوریاخیل و وفادار نظریات خود را ابراز نمودند.

در نتیجه جمع بندی دو طرز دید بوجود آمد:

۱ـ رعایت اصول دموکراسی حزبی طبق اساسنامه و مکانیزم.

۲ـ شیوه مصلحتی ، خلاف نورم های قبول شده حزبی.

پیشنهاد رای گیری روی دو طرح فوق صورت گرفت و بعداً رییس جلسه پیشنهاد کرد: رفقای که با اصول قبول شده مکانیزم ۶ جوز ای ۱۳۹۵ موافق اند،در جلسه حضور داشته باشند. متاسفانه گروپ رفقای حزب متحد ملی جلسه را ترک گفتند.

جلسه حوالی ساعت ۵ عصر اختتام یافت.

کمیسیون تبلیغ و فرهنگ

برپایی جلسه وحدت تشكیلاتی ( ادغام تشكیلاتی) شورای انسجام و هماهنگی امور حزبی در اروپا

 

بروز سه شنبه  مورخ ٦جون ۲۰۱۷، طی نشست رفیقانه ادغام تشكیلاتی  وحدت خواهان حزب متحد ملی  با شورای انسجام وهماهنگی امور حزبی  در اروپا تامین گردید.

در پی تماس ها و صحبت های دوامدار و رفیقانه میان شورای انسجام و هماهنگی امور حزبی حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان در اروپا و وحدت خواهان حزب متحد ملی در اروپا  به خاطر پیاده نمودن اصول و مندرجات اعلامیه ۶ جوزای ۱۳۹۵ خورشیدی ؛ و میکانیزم  وحدت  تشکیلاتی ـ سازمانی ، اخیرا در پی نشست کمیته کاری شورا ، جانیبن توافق نمودند تا شورای انسجام و هماهنگی امور حزبی در اروپا با ترکیب  ۱۲ رفیق  از جانب وحدت خواهان حزب متحد ملی ؛ و ارتقای دو رفیق از این جمع به عضویت کمیته کار شامل گردیده ؛ و مندرجات اعلامیه مشترک وحدت مطابق اصول پذیرفته شده درعمل پیاده گردد.

در نشست ٦جون ۲۰۱۷ پس از استماع  گزارش شعبه تشکیلات  سازمان اروپایی که توسط رفیق داود کرنزی  پیشکش شد ، رهبری  سازمان ها با هم مدغم ؛ و به تعداد ( ۱۲ + ۲ ) رفیق تازه به عضویت شورای انسجام و هماهنگی پذیرفته شدند. به اینصورت رقم اعضای شورای انسجام وهماهنگی امور حزبی در اروپا با کمیت ۳۶ رفیق؛  و کمیته کار با تعداد ۶ عضو تعین گردید.

پس از ادغام  تشکیلات رفقا هر یک : كاوه كارمل، انجنیر رحیم حبیبی و محمد اسمعیل غرنی ، بالترتیب از تامین وحدت و تكمیل آن در سطح كشورها و ادغام تشكیلاتی، جانبداری خود را اعلان نموده ؛ و این اقدام را گام نهایت ارزشمد درتامین ثبات ، بلند بردن اتوریته ، رشد و استحكام هرچه بیشترسازمان حزب  در اروپا دانسته، تاكید نمودند كه  این وحدت باید موجب بلند رفتن سطح اگاهی و مسوولیت پذیری اعضای حزب در اروپا  گردیده ؛ و اثرات سودمندی بر روند همسویی و همگرایی با حلقات، افراد و سازمان های ترقی خواه  افغان دراروپا داشته باشد.

در ادامه این جلسه  باشکوه  بحث و گفت و گوهای  صمیمانه  در رابطه به وظایف مطروحه حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان و سازمان اروپایی آن میان اعضای شورا راه اندازی شد که در آن رفیق ها : محمد آقا شيرزاد، نورمحمد سلطانی ، زرغونه ولی ، عمر فيض،  نورمحمد دلداربيگ، صمد كارمند، حميد الله مفيد، سليم كارگر، گل احمد اندر ، محمدانور قاطع ، عبدالبشیركامه وال، میرا جان شهابی ، ولی محمد زیارمل ، سردارمحمد ولی ، زمری قيام ، حكيم  روان، فريد سياووش، صفت الله عمليار و امير محمد گران  صحبت؛  و جانبداری  شانرا از وحدت تشکیلاتی ابراز نمودند.  آنها با حمایت از تلاش های رهبری حزب در باره رشد و استحکام مزید حزب و اثرگذاری آن در جامعه ؛ دیدگاه های مسولانه و آینده نگری را درباره رشد بیشتر سیاسی و تشكیلاتی  سازمان های حزبی به ویژه سازمان اروپایی حزب در اروپا ارایه کردند.

این نشست صمیمانه و پرثمر به آرزوی رشد و اثرگزاری هرچه فزونتر سازمان اروپایی حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان در اروپا ، تامین صلح  و قطع جنگ و جنایت درکشور و جهان  ساعت١٠ شب به پایان رسید. ( گزارش مفصل این نشست به زودی به نشر میرسد.)

گزارشگر بامـداد

 

 بامداد ـ زنده گی سازمانی ـ ۱/ ۱۷ـ ۰۸۰۶

 

اطلاعیه دارالانشای حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان

 

رفقای عزیز!


در جوامع مدرن، انسان ها به اساس همسویی های اندیشه یی در ساختارهای روشمند که دارای اصول و پرنسیپ های عام و ویژه بشری اند، در ساختار واحد غرض تحقق اهداف تعیین شده تشکل می یابند.
بنا به درک و ضرورت وحدت  نیروهای ملی، دموکراتیک و ترقی خواه  تلاش همه جانبه ، صمیمانه و با گذشت های اصولی بعمل آمده که برآیند آن وحدت سازمانی ـ تشکیلاتی اعضای وحدت خواه حزب بود.

ازهمه اعضا ، هوا داران و رفقایی که در راه تحقق این آرمان بزرگ صمیمانه تلاش ورزیده اند جهان سپاس و امتنان .
لازم به یادهانی است که عده محدود با طرح ها و پیش فرض های خود محورانه و هژمونیک پروسه را به درازا کشانیده، عدم پابندی با تمام اصول پذیرفته شده که در پای آن امضا نیز گذاشته اند و در هر مرحله صرف برای رسیدن به یک هدف قرار گرفتن در راس، آنهم بدون رعایت اصول دموکراسی، اسناد مندرج اساسی حزب از جمله مکانیزم پروسه ادغام تشکیلاتی وحدت حزب و اساسنامه حزب واحد متحد ملی ترقی مردم افغانستان، به کج راهه ها متوصل شده ؛ و سد ایجاد کرده و به ندانم کاری می پرداختند.
رهبری حزب با همه اسناد و مدارک دست داشته و مستند از پروسه و با رعایت کلیه اصول و موازین رفیقانه به تحکیم وحدت ادامه می دهـد و از تمام اعضای پرافتخار حـزب متحـد ملـی ترقـی مـردم افغانستان که بر مبنای اعلامیه مشترک ۶ جوز ای ۱۳۹۵ وحدت نموده ، صمیمانه تقاضا بعمل می آورد که با تمام صداقت بخاطر تحقق اهداف شریفانه حزب خویش در سازمان های مربوط  فعالانه اشتراک ورزیده ، تدابیر لازم را غرض تدویر کنفرانس های حزبی جهت انتخاب نماینده به کنگره حزب، اقدامات اصولی و حزبی نمایند.


قابل ذکر است که در مورد تخلفات و عدول از اصول  و اساسات حزبی بعضی ها در آینده معلومات مفصل و همه جانبه تقدیم می گردد.

 

بااحترام

پوهاند داکتر محمد داوود راوش
رییس حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان

 

بامداد ـ زنده گی سازمانی ـ ۱/ ۱۷ـ ۳۰۰۵