تدویر جلسه مشترک واحدهای اولیه شورای ایالتی نورد برابانت

 

شام یکشنبه مورخ ۲۱ جنوری جلسه مشترک واحد های اولیه ایالت نورد برابانت شورای کشوری هالند حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان تدویر یافت.
بربنیاد اجندی که قبلاٌ به اعضای شورا فرستاده شده بود ، جلسه توسط رفیق شعیب اسحاقزی مسوول شورای ایالتی  نورد برابانت آغاز گردید. نظر به فیصله جلسه قبلی فیصله گردیده بود تا این جلسه را رفیق دهزاد ریاست نماید تا در جلسات بعدی از این شیوه تدویر جلسه استفاده صورت گرفته ، تدویر جلسات در وقت معین ، با محتوا و نظم بهتر تدویر یابد.
در نخست رفیق دهزاد طی گزارش کوتاه از انکشافات در حیات سازمانی یادهانی نمودند.
مطابق به ماده دوم اجندا گزارش مالی از سال ۲۰۱۷  ترسایی توسط رفیق حیات کریم به جلسه پیشکش شد. بعد از استعماع گزارش ، تبادل نظریات و ارایه پیشنهادات فیصله گردید تا این گزارش بر بنیاد یک سوالنامه بهتر و دقیق تر تهیه  ؛ و در جلسه ربع اول دوباره پیشکش شود. به تعقیب این ماده اجندا ، حق العضویت ها و اعانه ها از بابت همین ربع جمع آوری گردید.
در در ادامه جلسه  رفیق بصیردهزاد مرتبط به یک سلسله سوالات رفقا که از واحد های اولیه بویژه واحد های اولیه ایالت نورد برابانت مطرح گردیده بود، متن نامه ارسالی را که شورای انسجام و همآهنگی حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان دراروپا از نام شورای کشوری به قرار ارسال شده بود ، توضیح  و جوانب مختلف آنرا به نظرخواهی و آرای رفقا اروپا داد. جلسه ازبحث روی این نامه در جلسه آینده کمیته رهبری شورای کشوری پشتیبانی نمود.
در بخش بعدی  جلسه بحث آزاد روی مسایل مبرم  سیاسی کشور؛ و زنده گی سازمانی صورت گرفت که رفقا هر یک : داکتر صدیقی، احسان عمری، طلوع، سعیده طلوع، روح الله توده یی، هوسی جان توده یی ، مصدق ، اسحاقزی و کریم در این بحث آزاد سهم گرفتند.
در باره کار با جوانان رفیق روح الله توده یی مطالب دلچسپی را مطرح نمودند که ابتکار، پشتکار و زحمت شان مورد تقدر رفقا قرار گرفته ؛  و وعده هرگونه همکاری در این ابتکار برای شان داده شد.
در بخش  انتقادات و پیشنهادات ،  رفیق داکتر صدیقی یک سلسله انتقادات شان را همراه  با پیشنهادات مطرح  ؛ که درهر مورد توسط رفیق دهزاد پاسخ ارایه گردید.
در بخش پایانی جلسه  رفیق داکتر صدیقی وظیفه گرفت تا از نتایج جست و جوی شیوه ها و زمینه های عملی کار با پناه جویان در کشورهالند به جلسه بعدی گزارش ارایه نمایند.
همچنان پیشنهاد گردید تا از جانب کمیته  رهبری ( مسوول تبلیغ  و رسانش) یک سیمینار از طریق پالتاک تدارک ، و موضوع استراتیژی امریکا در قبال افغانستان و اطراف آن به یک بحث گرفته شود.


با احترام


شعیب اسحاقزی
مسوول شورای ایالتی نورد برابانت

 

بامداد ـ زنده گی سازمانی ـ ۱/ ۱۸ـ ۲۸۰۱

راه اندازی جلسه شورای زود هالند

 

جلسه شورای زود هالند ، مربوط شورای کشوری هالند حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان در ماه  دسامبر دایر گردید.

مطابق اجندای تصویب شده رفقا هریک ولی محمد زیارمل و رفیق حبیب منگل پیرامون وضع سیاسی و نظامی کشور ؛ وهمچنان در رابطه به تدویر کنگره حزب صحبت های همه جانبه ایراد نموده  و به سوالات و نظریات رفقا جواب دادند.

قابل یاد آوریست که دراین نشست مسایل مالی شورا الی ختم سال ۲۰۱۷ ترسایی تصفیه گردید. 

دربخش اخیرجلسه رفقا روی پیشنهادات مشخص درباره برگزاری کنگره حزب بحث ، و نظریات شانرا به آدرس شورای اروپایی ارسال نمودند.

جلسه به امید پیروزی هرچه بیشتر قوام و وحدت جزایرازهم پاشیده حزب پایان یافت. 

بامداد ـ زنده گی سازمانی ـ ۱/ ۱۸ـ ۲۲۰۱

گزارشی از جلسه نوبتی شورای کشوری فنلند حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان

 

جلسه نوبتی شورای کشوری فنلند حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان بروز ۲۳ دسامبر سال ۲۰۱۷ میلادی درشهروانتا دایرگردید .

درنخست رفیق عبدالرحیم لطیف زی جلسه را گشوده ؛ و برای پیشبرد و موثریت کارنشست طرحی را برای اجندای جلسه پیشنهاد نمود که پس از تصویب مورد اجرا قرار گرفت .

مطابق بند اول اجندا رفیق لطیف زی گزارش فشرده ایی ازکارکردهای شورا در بخش های تشکیلاتی ، تبلیغی و آموزشی ، مالی و روابط عمومی ارایه نمود.

در بخش بعدی گزارش ارایه شده  مورد بحث و گفت و گو قرارگرفت.

در ادامه نشست از رفیق داوود رزمیار درخواست به عمل آمد  تا روی انکشاف کشور و فعالیت های حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان صحبت نمایند. رفیق رزمیار روی انکشافات جهان و تاثیرات آن برسرنوشت مردم افغانستان درنگ نموده ؛ و به توضیح همه جانبه حوادث و انکشافات داخلی و جهانی پرداخته ؛ برزنده گی درون سازمان و رخدادهای ماه های اخیردرحیات سیاسی حزب م م ت م ا روشنی انداختند.

درجلسه رفقا هریک : انورایثار، آصف همشهر، بشیر ستاری و پیرمحمد صحبت ؛ پیشنهادات و دیدگاه های سازنده ای را درباره رشد و اثرگزاری هرچه بیشتر شورای کشوری فنلند حزب ارایه داشتند.

در بخش بعدی جلسه حق العضویت رفقا الی ختم سال ۲۰۱۷ جمع آوری گردید.

جلسه درفضای اعتماد رفیقانه و با سهم گیری فعال اعضای سازمان به آرزوی رشد و استحکام هرچه فزونترسازمان اروپایی حزب ، سرفرازی مردم کشور؛ و آرزوی تامین صلح جهانی به پایان رسید.

عبدالرحیم لطیف زی

رییس شورای کشوری فنلند  حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان

 

 بامداد ـ زنده گی سازمانی ـ ۳/ ۸۱۷ـ ۱۴۰۱

گزارشی از نشست شورای کشوری سویس حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان

 

جلسه شورای کشوری سویس حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان  بتاریخ ۱۴جنوری ۲۰۱۸ ترسایی  دایر گردید.

درنخست رییس شورا از تکمیل بودن نصاب جلسه گزارش داده و برنامه کار جلسه را پیشنهاد کرد، که پس از رایزنی  اجندای پیشنهادی مورد تصویب قرارگرفت.

درادامه  نشست رفیق سلیمی رییس  شورا  از کارکرد های شورا در بخش های تشکیلاتی ، تبلیغ و آموزش ، امورمالی و روابط  اجتماعی گزارش داده و فعالیت های شورا را قناعت بخش خواند. شرکت کننده گان جلسه نظریات و پیشنهادات سازنده ای شانرا درمورد گزارش ابراز نمودند.  

در مطابقت با اجندا ی تصویب شده  وضع سیاسی و امنیتی کشور ومشکلات عدیده مردم مورد بحث و گفت و گو قرارگرفته ، درباره تاخیر درتدویرکنگره توضیحات لازم ارایه گردید.به سوالات و نظریات رفقا در این باره ازسوی رییس شورا  پاسخ  داده شد. وی در توضیحات خود از سردی بیش از حد هوا دربرخی از مناطق کشور و نبود امنیت راه ها یاد آورشد. توضیحات ارایه شده  طرف قناعت رفقا قرارگرفت .

 دربخش بعدی جلسه حق العضویت های ربع اخیرسال ۲۰۱۷ و اعانه های اعضای شورا جمع آوری گردید.

پس از ارایه پیشنهادات و انتقادهای رفقا، جلسه به آرزوی رشد و استحکام مزید سازمان اروپایی حزب؛ و تدویرهرچه با شکوه ترکنگـره  حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان  به پایان رسید.

سلیم سلیمی

رییس شورای کشوری سویس حزب م م ت م ا

 

بامداد ـ زنده گی سازمانی ـ ۳/ ۱۸ـ ۲۱۰۱

اطلاعیه دارالانشای حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان

 بامداد ـ زنده گی سازمانی ـ ۳/ ۱۷ـ ۳۱۱۲