تدویر جلسه بیروی اجراییه حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان

 

جلسه بیروی اجراییه حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان، تحت ریاست رفیق پوهاند داکتر محمد داوود راوش رییس حزب امروز پنجشنبه مورخ چهارم عقرب ۱۳۹۶ ، حوالی ساعت نه صبح در دفتر مرکزی حزب دایرگردید. درجلسه مسولین شعبات و کمیسیون های مرکزی حزب نیز شرکت داشتند.
جلسه تحت اجندای ( طرز العمل تدویر جلسات و کنفرانس های حزبی، نورم نماینده گی و شیوه انتخابات نماینده گان به کنگره حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان ) تدویر یافت.
طبق اجندای تصویب شده جلسه ، رفیق انجنیر سلیمان کا مجو رییس کمیته کاری تشکیلات و معاون کمیته تدارک تدویر کنگره حزب طرز العمل تدویر جلسات و کنفرانس های حزبی ، نورم نماینده گی و شیوه انتخاب نماینده گان کنگره حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان را به جلسه ارایه کرد.
بعداز آن ، اعضای بیروی اجراییه ابراز نظر پیرامون طرزالعمل را آغاز و نظریات و پیشنهادات شانرا به ترتیب ابراز که در مورد توضیحات لازم از جانب رهبری کمیته تدارک تدویر کنگره ارایه گردید.
در ین بخش رفقا: رضایی، جانباز ، جهش ، جیلانی ، دهقان زاده ، دینه گل، موج ، محمد رسول ، وفادار ، حلیم ، متین ، آرین ، نورستانی، مالک و راوش صحبت نمودند.
بعداًرفیق راوش طی صحبت خویش از سهم گیری و علاقمندی رفقا و ابرازنظر شان پیرامون طرزالعمل سپاسگذاری نموده گفتند : ما باید تلاش نماییم تا کنگره با موفقیت تدویر یابد. تفاوت نظر به معنای اختلاف نظر نیست. ما متفقاً بطرف تدویر کنگره میرویم .ما به یک نتیجه منطقی رسیدیم ، این طرز العمل محصول کار شباروزی رفقای ما می باشد. ما بطرف یک کنگره با عظمت و با شکوه میرویم. شعبات و کمیسیون های مرکزی حزب ما فعالانه کار می نمایند و همه روزه فعال اند. شوراهای ولایتی و معادل آن و شهر کابل موفقانه کار می نمایند .در اضافه از بیست ولایت دفاتر حزب ما فعال است. سیستم گذارشدهی بوجود آمده است، روابط با شورا های ولایتی و شورا های بیرون مرزی تامین؛ و همه روزه صورت می گیرد. کار ما به یک سیستم مبدل گردیده است که محصول کار مشترک و شباروزی همه ماست.
من منحیث رییس حزب از کار کمیته تدارک تدویر کنگره صمیمانه ابراز سپاس می‌ نمایم که با دقت و با درنظرداشت همه چالش ها ،با تلاش خستگی ناپذیر کار می نمایند.
در پایان کار جلسه رفیق حفیظ الله نورستانی معاون کمیته تدارک تدویر کنگره، طرح مصوبه جلسه را قراات نمود که به اتفاق آرا تصویب گردید
جلسه حوالی ساعت ۱۱:۳۰ قبل از ظهر در فضای وحدت وتفاهم کامل اعضای بیروی اجراییه و آرزوی تدویر موفقانه کنگره با شکوه و پر از دست آورد خاتمه یافت.

( کمیسیون تبلیغ و فرهنگ )

 بامداد ـ زنده گی سازمانی ـ ۶/ ۱۷ـ ۲۶۱۰

برپایی جلسه دارالانشای حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان  

 

امروز چهارشنبه مورخ سوم عقرب ۱۳۹۶  حوالی ساعت سه بعد از ظهر ، در دفترمرکزی حزب دایر گردید. در جلسه روسای شعبات و کمیسیون های مرکزی حزب نیز شرکت داشتند.
برای جلسه اجندای ذیل پیشنهاد ، و مورد تایید قرار گرفت :
بحث پیرامون طرز العمل تدویر جلسات و کنفرانس های حزبی ، نورم نماینده گی و شیوه انتخاب نماینده گان به کنگره حزب.

در آغاز جلسه رفیق داکتر داوود راوش رییس حزب از حوادث سیاسی و نظامی کشور یاد آور شده ، حملات انتحاری را محکوم ؛ و به شهدا ی حوادث اخیر جنت فردوس را خواستار شد. در ادامه گفتند که امروز سوم عقرب است ، آن را باید بحیث حماسه تاریخی یاد کرد و آن را باید گرامی بداریم. همچنان روی نظریات  و استراتیژی کشورهای بزرک و همسایه درمورد افغانستان مکث نمودند.

رییس جلسه در امور زنده گی حزبی اشاره کردند ، از دو جلد کتاب ایکه به اثر تلاش رفقا زرغونه ولی و فقیر محمد سالارزی زیور چاپ یافته یاد آوری نمودند ، مصاحبه های رفقا با رسانه های تصویری انعکاس مثبت در جامعه داشته ، طی هفته در اثر تلاش شورای کشوری هندوستان حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان، نماینده گی تلویزیون بهارطی محفل باشکوه با شرکت افغانان مقیم هند افتتاح نمودند که از جانب سفارت افغانستان در هند استقبال شایان شده است.
رفیق راوش در اخیر توجه رفقا را به آماده گی های کنگره منجمله  تقویت بنیه مالی حزب جلب نمودند.
طبق اجندا رفیق انجنیر سلیمان کامجو رییس کمیته کاری تشکیلات کمیته تدارک تدویر کنگره حزب، طرزالعمل تدویرجلسات و کنفرانس های حزبی ، نورم نماینده گی و شیوه انتخاب نماینده گان به کنگره حزب را به جلسه قراات کرد.
اعضای جلسه به نوبت نظریات و پیشنهادات خود را جهت تکمیل طرزالعمل پیشنهاد نمودند، که بعد از ارایه توضیحات و تعدیل لازم به اتفاق آرا تصویب گردید.

جلسه حوالی ساعت ۴:۴۵ عصر به امید تامین صلح و تدویر کنگره باشکوه و دموکراتیک اختتام یافت.

(کمیسیون تبلیغ و فرهنگ )

 

بامداد ـ زنده گی سازمانی ـ ۵/ ۱۷ـ ۲۶۱۰

برپایی جلسه شورای ایالتی هسن حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان

 

جلسه بتاریخ  ۲۷ اگست ۲۰۱۷ ترسایی ساعت  ۲ بعد از ظهر درشهرهوفن بخ ، جمهوری فدرال المان جلسه شورای ایالتی هسن تحت ریاست رفیق فرشته سیغانی رییس آن شورا دایر گردید.

برای پیشبرد  نشست  اجندای  ذیل پیشنهاد؛ و مورد نظرخواهی قرارگرفت:

۱ــ گزارش کمیته رهبری شورای ایالتی هسن درمورد امورات سازمانی وتشکیلاتی .

گزارش دهنده : رفیق فرشته سیغانی

۲ـ سخنرانی درمورد وضع نظامی و سیاسی درافغانستان

سخنران : رفیق امیرمحمد گران

۳ـ توزیع  فورمه های کمیسون تدارک کنگره حزب م م ت م ا درمورد ارایه نظریات و پیشنهادات رفیق ها درمورد اسناد کنگره حزب.

۴ـ پیشنهاد وانتقاد های رفیق ها

اجندا به اتفاق آرا مورد پسندش اشتراک کننده گان جلسه قرارگرفت.

سپس در همخوانی با بند اول اجندا رفیق فرشته سیغانی  مسوول شورا  راجع به اجرات عملی در رابطه به وظایف داده شده ازجانب مقامات بالای توسط اعضای شورای ایالتی هسن  درفاصله دو جلسه ، توضیحات مفصل ازچگونه گی سهم فعال رفقا ؛ دربخش های مختلف  کار حزبی ارایه نمود. درضمن او روی چالش ها وکمبودی هایی که در روند پیشبرد وظایف حزبی وجود داشت ؛ مکث و از رفیق ها خواست تا برای رفع چالش های موجود مشترکاً باهم  همسویی و یاری نموده ؛ و سطح بازپرس از خود و دیگران را ارتقا بخشند.

بعد از ختم گزارش رفیق فرشته رفیق امیرمحمد گران عضوی کمیته رهبری شورای کشوری المان درباره وضع ناهنجار ومایوس کننده  وطن ، ازلحاظ  سیاسی و نظامی سخنرانی ؛ و از عملکردهای زشت ومدهش گروه های تروریستی درکشور وحوادث اخیر درولایات سرپل و فاریاب وکشتار بی رحمانه مردم شهر داری میزا اولنگ را تقبیح ؛ ونکوهش نموده آنرا عمل غیرانسانی دانست. همچنان درمورد اهداف راهبردی دولت امریکا که توسط ترامپ اعلام شد، تاثیرات آنرا بالای عملکرد کشورهای ذیدخل درمنازعات افغانستان در سطح ملی  وبین المللی وبویژه کشور پاکستان مثبت ارزیابی کرده ، آنرا اقدام نیک درجهت بیشرفت روند صلح پایدار در افغانستان دانست.

بعدا ازختم صحبت رفیق گران رفقا هریک: علی رستمی وفاروق پاسدار نظریه ها وتحلیل های شانرا  بر شالوده وضع سیاسی ـ نظامی  کشور ؛وعملکرد ضعیف دولت ونهادهای نظامی دربخش سرکوب نیروهای تروریستی در افغانستان ، وفساد اداری واختلاف ها میان سران احزاب و گروه های تنطیمی  که به وحدت ملی کشور صدمه واردمی کند، صحبت کردند . همچنان ازاعلام اهداف راهبردی امریکا برای حل منازعه میان پاکستان وافغانستان ، درصورت که اقدام عملی ازجانب مسوولین تطبیق این سند صورت بگیرد، تغییراتی  از لحاظ نظامی و سیاسی  بوجود خواهد آمد! امریکا باید درعمل بالای پاکستان فشار بیاورد، تا قاطعانه بدون ریا کاری در روند صلح سهم بگیرد. درغیر آن مانند گذشته همه چیز به روی کاغذ باقی خواهدماند. آنها همچنان پیشنهادات و نظریات خود را درجهت تحکیم  وحدت ملی درمیان اقوام کشور ارایه نمودند.

در ادامه این بحث ها رفیق ها  هریک: سید عبدالقادرشهید، جیلانی توخی، عبدالحمید شهید نور، شریف ممیز، سید محبوب شاه  واحسان واعظی نیز سخنرانی کردند.

بعداز ختم سخنرانی ها مطابق بند سوم اجندا پرسشنامه های کمیسیون تدارک کنگره حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان غرض ابراز نظربه رفقا توزیع گردید.

دربخش پایانی نشست رفیق ها پیشنهادها  و انتقادات شان درباره زنده گی سازمانی ؛ و کارکردهای رفقا را پیشکش نمودند. در این نشست پرثمر وکاری شورا ؛ حق العضویت اعضای سازمان تصفیه  و اعانه ها جمع  آوری گردید. جلسه  درفضای صمیمت ، اعتماد رفیقانه  و یکرنگی  به امید رشد و اثرگزاری بیش تر شورای اروپایی حزب؛  پیروزی کنگره  تاریخی حزب ؛ آرامش و صلح  در افغانستان و جهان به  پایان رسید.

 

(شعبه تبلیغ وترویج شورا  )

 بامـداد ـ زنده گی سازمانی ـ ۱/ ۱۷ـ ۰۲۰۹

                                             

ابلاغیه دارالانشای حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان

 

وطنداران عزیز!
چنانچه می دانید طی روز های اخیر ، در رسانه های اجتماعی و دنیای مجازی تحت عنوان ( در گروه تلگرام اداره امور ریاست جمهوری چه می گذرد؟) مطلبی گیچ کننده و حیران کننده از نام شخصی ثواب الدین مخکش معاون ریاست نظارت و ارزیابی اداره امور ریاست جمهوری پخش گردید که دارای ۱۲ ماده بود.
با وجودیکه آقای مخکش از پست و تهیه این مطلب انکار کرد، اداره امورخواستار استعفای وی شد. محترم محمد اشرف غنی رییس جمهور کشور به این مساله تشویش جدی خود را ابراز و به لوی څارنوالی وظیفه سپرد تا این مساله را دقیقاْ بررسی و عاملین آنرا به مجازات محکوم نمایند.
طرح و تنظیم چنین اعمال ضد ملی، ان هم از آدرس مقامات رهبری کننده کشور، اصلا قابل قبول نبوده ، هر حرکت ضد ملی و ضد مذهبی که باعث ایجاد  درز بین اقوام و ملیت های باهم برادر کشور شود به مثابه خیانت ملی تلقی می گردد و ازسوی دیگر جرم یک عمل شخصی است که متعلق به قوم ، زبان ، سمت ، و مذهب نمی گردد، ولی با تاسف که عده از افراد ، اگاهانه یا غیراگاهانه به افتراق ملی دامن زده ، تلاش دارند به چنین مسایل رنگ و بوی قومی بدهند که جداْ قابل نگرانی می باشد.
ما در برهه حساسی از تاریخ تکامل جامعه قرار داریم و تعاملات منطقه وی و جهانی بیش از هر وقت دیگر خطیر، مبرم و پیچیده است.
حزب ما باور مند است ،در صورتی که این روند خردورزانه مدیریت شود سلامت جامعه بقا خواهد یافت و از تمایلات انحرافی جلوگیری می شود.
حزب ما معتقد است که تمام ملیت ها و اقوام با هم برادر کشور طبق قانون اساسی دارای حقوق مساوی بوده ، کادرها و نخبه گان واقعی شان حق دارند تا در حرکت در آوردن چرخ حکومت نقش موثر و فعال خود را ایفا نمایند ، تحقق قوانین موضوعه کشور و منافع ملی را سر مشق اجرا ات خویش قرار دهند ، فعالیت های ضد قومی و به حاشیه راندن اقوام دیگر ، جرم نابخشودنی بوده و به مثابه خیانت ملی، با عاملین آن برخورد صورت گرفته ، به پنجه قانون سپرده شود.
با احترام


پوهاند دکتر محمد داوود راوش
رییس حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان

 

 بامـداد ـ زنده گی سازمانی ـ ۵/ ۱۷ـ ۲۴۰۹

تدویر جلسه مشورتی دارالانشای حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان

 

امروز چهارشنبه مورخ  ۸ سنبله  ۱۳۹۶ ساعت دو بعد از ظهر جلسه مشورتی دارالانشای حزب تحت ریاست رفیق پوهاند داکتر محمد داوود راوش رییس حزب در دفتر مرکزی حزب دایر گردید . در جلسه روسای شعبات مرکزی نیز حضور داشتند.


برای جلسه اجندای ذیل پیشنهاد و مورد تایید قرار گرفت:
۱.چگونگی ترکیب شرکت کننده گان کنگره.
۲.تشدید کار جهت تدویر کنگره شفاف و با شکوه.
در آغاز رفیق راوش روی وظایف اعضای حزب در راستای تدویر کنگره صحبت نموده ، رفقا را جهت ابراز نظریات مثبت با استفاده از حق دموکراتیک شان دعوت ؛ و نقاط تاریک در اساسنامه حزب را که باعث بروز تشویش شده مشخص نموده ، جهت رفع نواقص از اساسنامه حزب نظریات و طرح های پیشنهادی رفقا را خواستار شدند.

هکذا نظر به پیشنهادات اعضای حزب روی ترکیب کمی اعضای شورای مرکزی ، بیروی اجراییه  و دارالانشا حزب طالب مشوره رفقا شدند.
برای تدویر کنگره دموکراتیک ، شفاف و باشکوه رفقا به ترتیب صحبت نمودند:
استاد محراب صمدی، صبور ثابت ، استاد رفیعی، انجنیر عبدالقادر ذهین ، داکتر عبدالرشید جانباز، احمدی ، محمد داود ویار، میر زمان وفادار، انجنیر میر احمد قیام ، عبدالطیف صالحی، انجنیر سرور تابش ،استاد جانان میر خیل، حفیظ الله نورستانی، انجنیر عبدالرحمن صدری، محمد رحیم زرین و انجنیر سلیمان کامجو.
عمدتاً رفقا روی ترکیب کمی اعضای شورای مرکزی، بیروی اجراییه  و شورای مرکزی حزب ، چگونه گی راه یابی اعضای شورای مرکزی و شورا های ولایتی و معادل به کنگره ، تفویض صلاحیت های تشکیلاتی برای کمیته تدارک تدویر کنگره ، رعایت دقیق دموکراسی گسترده و توجه به مرکزیت در حزب ، ایجاد کمیته های متخصصین برای تدوین بخش های مختلف برنامه حزب ، تفاهم روی ساختارهای تشکیلاتی حزب برای کنگره ، انطباق کار و فعالیت حزب با خواست زمان  و رعایت اصل دموکراسی در حزب صحبت نمودند  و جلسه مشورتی امروز را نمادی از دموکراسی در حزب ، موجودیت اراده واحد برای تدویرکنگره شفاف و با شکوه خواندند.
در اخیر رفیق راوش کار جلسه را ارزیابی کرده از رفقا به ارتباط گرفتن سهم فعال و ابراز رای شان سپاس گذاری نموده ؛ گفت که جلسه امروز دارالانشا حزب نمونه روشن از دموکراسی در حزب ماست .کمیته تدارک موظف گردید تا طرح های مشخص خود را به جلسه بعدی ارایه نماید .
جلسه در فضای تفاهم نظر و وحدت رفیقانه ساعت پنج عصر اختتام یافت.

(کمیسیون تبلیغ و فرهنگ )

بامداد ـ زنده گی سازمانی ـ ۲/ ۱۷ـ ۳۰۰۸