بیروی اجراییه شورای اروپایی حزب آبادی افغانستان تشکیل جلسه داد

 

ششمین جلسه بیروی اجراییه شورای اروپایی حزب آبادی افغانستان  بتاریخ ۹ دسامبر۲۰۲۲ در فضای مجازی زووم دایر گردید. رفیق صفت الله عملیار معاون و سکرتر مسوول شورای اروپایي نصاب جلسه را تکمیل و رسمیت  آن را اعلان نمود. 

برای جلسه اجندای ذیل پیشنهاد وبه اتفاق آرا مورد تصویب قرارگرفت :

۱ ـ بحث پیرامون آماده گی ها برای تدویرجلسه شورای اروپایی ح آ ا ،

۲- انتخاب کمیسیون برای تهیه طرزالعمل شورای اروپایی ح آ ا ،

۳- پیشنهاد شعبه تشکیلات پیرامون برخی گزینش های تشکیلاتی ،

۴ – پیشنهادات ونظریات.

ابتدا رفیق عملیار کار جلسه را بر پایه مواد آجندا ادامه داده میکانیزم روند کارجلسه را روی پیشبرد ماده اول آجندا توضیح نمود. بعد ازبحث و تبادل نظرکمیسیون برگزاری شورای اروپایی با ترکیب رفقا عمرمحسن زاده معاون ، حنیف ضرابی مسوول تشکیلات و صفت الله عملیارسکرتر مسوول شورای اروپایی حزب آبادی افغانستان  پیشنهاد و به اتفاق آرا انتخاب گردید.

دربخش ماده دوم اجندا رفقا رزمیار، زیارمل، عملیار و ضرابی حول ضرورت تغیر و تکمیل طرزالعمل شورای اروپایی صحبت نمودند که درنتیجه کمیسیون با ترکیب ۵ رفیق جهت تهیه طرزالعمل جدید به اتفاق آرا انتخاب گردید.

درمطابقت با ماده سوم پیشنهاد شعبه تشکیلات مبنی برگزینیش رفقا سهیلا زحمت  به حیث مسوول شعبه کنترول و نظارت، ذلیخا پوپل به حیث مسوول شعبه اموراجتماعی و سرورزهتاب به حیث  مسوول شعبه امورمالی شورای اروپایی به اتفاق آرا تایید و تصویب گردید.

 رفقا سهیلا زحمت و ذلیخا پوپل از اعتماد بیروی اجراییه بخاطر گزینیش شان درسمت های جدید سپاسگزاری نموده وعده سپردند که در اجرای وظایف سپرده شده همه سعی خود را بخرچ میدهند.

پیرامون ماده سوم اجندا برخی پیشنهادات توسط رفقا زیارمل ،عملیار و مصدق مطرح گردید که به آنها رسیده گی صورت خواهد گرفت.

در اخیر رفیق داود رزمیار، رییس شورای اروپایی به رفقای مسوولان شعبات که جدیداْ گزینیش یافتند موفقیت آرزو نموده توجه مسوولان را در برگزاری جلسه شورای اروپایی مبذول داشت .

 

بادرودهای رفیقانه

صفت الله عملیار

سکرتر مسوول شورای اروپایی ح آ ا

 

بامداد ـ زنده گی سازمانی ـ ۱/ ۲۲ـ ۱۲۱۲ 

Copyright ©bamdaad 2022

 

تدویرجلسه حضوری کادرها و فعالین کمیته حزبی هالند حزب آبادی افغانستان

 

بتاریخ  یکشنبه ۲۷ نوامبر سال روان اجلاس حضوری کادرها و فعالین کمیته حزبی کشورهالند با موضوعات ذیل دایر گردید :

۱- گزارش از کار و فعالیت کمیته حزبی از تطبیق وعملی نمودن مصوبات و فیصله های کنفرانس با شکوه ماه می سال ۲۰۲۲  شورای اروپایی.

۲-  بحث پیرامون گزارش اساسی .

۳- طرح نظریات ودیدگاه های رفقا در رابطه به بهبود امورحزبی .

۴- دربخش دوم کار پیرامون امور تشکیلاتی.

اجلاس توسط رفیق عباس دهاتی بعد از راپور تکمیل نصاب افتتاح گردید واجندای پیشنهاد شده به اتفاق ارا تصویب شد.

بعداْ رفیق محمد سرور زهتاب مسوول کمیته حزبی کشوری هالند حزب آبادی افغانستان گزارش مبسوط و انتقادی که تمام شاخص های کارکردهای کمیته حزبی و واحدهای حزبی را در مورد تطبیق مصوبات کنفرانس اروپایی  حزب آبادی افغانستان ( ماه می ۲۰۲۲) احتوا نموده به حاضرین ارایه ، و دربخشی ازآن در رابطه به کارپیگیر وهدفمند بخاطر تقویه صفوف حزبی  وریزرف های مطمین از قشر جوان تاکید بعمل آمد .علاوتا روی اهمیت کار تبلیغی وآموزشی نیز صحبت مفصلی بعمل آورد. در رابطه به ملاقات رفیق ولی محمد زیارمل عضو کمیته مرکزی و معاون شورای اروپایی ح. آ. ا با ریچارد بنت گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در مورد افغانستان که در شهرکوپنهاگن کشور دنمارک با ابتکار انجمن حقوقدانان با اشتراک بیش از یکصد نماینده ازنهادهای مختلف سیاسی واجتماعی انجام شده است آنرا درجهت معرفی حزب ما بمثابه یک حزب سیاسی با اهداف وطنپرستانه آن بااهمیت تلقی نموده ، و ادامه همچو راهکارها را تقاضا کرد.

پیرامون گزارش اساسی رفقا هریک: سید طاهرشاه پیکارگر ، ولی محمد زیارمل ، همایون وقاد ، داکتر نثاراحمد صدیقی ، سهیلا زحمت ، حفیط مصدق ، ذلیخا پوپل ، مصطفی روزبه ، رزاق طلوع ، عباس دهاتی ، هاشم زحمت ، روح الله توده یی و شعیب اسحاق زی در فضای باز وصمیمانه صحبت نموده ، و دیدگاه های موثرکاری را درجهت رفع نواقص و تطبیق مصوبات کنفرانس اروپایی حزب آبادی افغانستان در سرخط وظایف رفقا قراردادند .

در بخش دوم مطابق طرزالعمل شورای اروپایی درجهت انتخاب مسوول جدید کمیته حزبی و اعضای آن بعد از جروبحث های رفیقانه با استفاده از فضای دموکراسی به اتفاق ارا رفقای ذیل به صفت اعضای کمیته حزبی  کاندید وسپس با اتفاق نظر انتخاب گردیدند .

رفیق حفیظ مصدق ، رفیق همایون وقاد ، رفیق ذلیخا پوپل ، رفیق روح الله توده یی ، رفیق عمر زیارمل ، رفیق هاشم زحمت و رفیق احسان عمری.

بعدآ  درجریان تفریح کمیته حزبی منتخب تشکیل جلسه نموده و مطابق به موازین حزبی رفیق حفیط مصدق را به صفت مسوول کمیته حزبی هالند حزب آبادی افغانستان به اتفاق ارا انتخاب کردند.

 فیصله بعمل آمد که انتخاب مسوولین شعبه ها در اجلاس بعدی کمیته حزبی کشوری صورت خواهد گرفت .

 کار اجلاس که ساعت ۱ بجه ظهر آغاز گردیده بود بساعت ۳ ونیم عصر به امید پیروزی و تطبیق فیصله ها و آرمان های حزب آبادی افغانستان بکارش پایان بخشید .

 

محمد سرور زهتاب

به نماینده گی از نام رفقای کمیته حزبی جدید

 

البوم تصاویر از جریان کار جلسه حضوری کادرها و فعالین کمیته حزبی هالند حزب آبادی افغانستان

 

  

 

ببامداد ـ زنده گی سازمانی ـ ۱/ ۲۲ـ ۳۰۱۱

 

Copyright ©bamdaad 2022

 

 

کمیته شهری حزب آبادی افغانستان درشهر کسل ـ المان

تشکیل جلسه داد

 

جلسه نوبتی سازمان حزبی شهرکسل کمیته حزبی کشوری المان حزب آبادی افغانستان بروز ۱۳ نوامبر ۲۰۲۲ ترسایی به طورحضوری و با اشتراک تمام رفقا تدویر یافت .

درابتدا رفيق اشرف راسخ مسوول سازمان حزبی با اظهارسپاس ازحضورهمه رفقا جلسه را رسمیت بخشیده ، اجندای جلسه که شامل سه بخش بود به رفقا ارایه و تصویب گردید.

در رابطه به اجندا و ارایه گزارش توسط رفیق شفیعی رفقا هریک رفيق اسد رهیاب ،رفيق نادری ،رفيق داکتر پتک مل ، رفيق احمد شاه ، رفیق اعطا الله فقیرزاده همه جانبه صحبت نموده وگزارشهای کاری شانرا ارایه داشتند.

درادامه کارجلسه رفقا انتقادات و نظریات شانرا ارایه داشتند که ثبت پروتوکول گردیده و جواب ارایه شد.دراین جلسه همچنان حق الضویت ها تصفیه گردید.

در اخیر رفيق اشرف راسخ کار جلسه را ارزیابی نموده و استقامت های کاری سازمانی را نظر به فیصله های کنفرانس اروپایی، جلسه کمیته کشوری و فیصله های شورای اروپایی مشخص نموده ، و کار جلسه با شعار وحدت وهمدلی رفیقانه خاتمه یافت

بادرود

اشرف راسخ

مسوول سازمان حزبی شهری کسل المان حزب آبای افغانستان

 

 

بامداد ـ زنده گی سازمانی ـ ۲/ ۲۲ـ ۱۶۱۱

Copyright ©bamdaad 2022

 

کمیته حزبی ایالتی نیدرزاکسن (هانوور) حزب آبادی افغانستان تشکیل جلسه داد

 

جلسه کمیته حزبی ایالتی نیدرزاکسن (هانوور) با شرکت تمامی اعضای آن  سازمان تدویریافت۔

با اعلان رسمیت جلسه ، برنامه کاری نشست توسط رفیق انجنیرعبدالغفارشرقی مسوول کمیته حزبی پیشکش، و پس از ریزنی مورد تایید شرکت کننده گان قرارگرفت .

مطابق به اجندای تصویب شده به احترام رفقایی که دراین مدت زمان وفات نموده اند با اظهارتسلیت به خانواده های محترم شان، برای یک دقیقه سکوت شد. در ادامه رفقا در پرتو فیصله های کنفرانس شورای اروپایی حزب آبادی افغانستان وجلسه کمیته حزبی کشوری درمورد مندرجات برنامه کاری جلسه صحبت ، و وظایف کاری خویش رامشخص ساختنند.

رفقا برعدم اجرای به موقع وظایف وعدم تدویر جلسات در زمان معین برخورد انتقادی نموده، و با سپردن تعهد درراه اجرای وظایف ، تحکیم ویکپارچگی صفوف حزب ما و تماس باسایر نیروهای همسو که یک ضرورت مبرم در شرایط کنونی پنداشته میشود نظریات وپیشنهادات مشخص خویش را ارایه نمودند۔

دربخش پایانی جلسه پس از تصفیه حق العضویت ها وپرداخت اعانه،  کارجلسه توسط رفیق شرقی مسوول کمیته حزبی ایالتی جمعبندی شده  وبرای رفقا در امر اجرای دساتیر و وظایف حزبی موفقیت های مزید آرزو شد۔

با احترام

انجنیرعبدالغفار شرقی

مسوول کمیته حزبی ایالتی هانوورـ المان

 

 

بامداد ـ زنده گی سازمانی ـ ۱/ ۲۲ـ ۱۸۱۱ 

Copyright ©bamdaad 2022

 

اجلاس نوبتی سازمان حزبی هامبورگ حزب آبادی افغانستان

 

بروزشنبه ۲۹ اکتوبر۲۰۲۲ ترسایی جلسه عمومی اعضای حزب به اشتراک اکثریت رفقا بعد از ارایه معلومات تشکیلاتی بوسیله رفیق حکیم شناس ( تعداد موجود، تعداد رفقایی که در وظیفه بودند و اطلاع رسمی دادند و تعداد مریض ویا در سفر بودند ) دایر گردید.

در ابتدا رفیق مستمندی مسوول کمیته حزبی هامبورگ حزب آبادی افغانستان رفقا را خیرمقدم گفته ، و اجندای جلسه را پیشنهاد نمود که پیشنهاد مذکور به اتفاق ارا مورد تایید قرارگرفت . رفیق مستمندی در ابتدا از وفات نابهنگام رفیق کاوه کارمل و رفیق توریالی آمو یاد نموده ، اشتراک کننده گان جلسه را دعوت نمود تا به پا خیزند و برای یک دقیقه سکوت اختیار نمایند.

دربخش نخست طبق برنامه تصویب شده رفیق مستمندی گزارش کاری در فاصله بین دوجلسه را ارایه نمود . در ادامه بحث پیرامون گزارش صورت گرفته و رفقا: داکتر بها ، داود کرنزی و انور متین پیرامون گزارش صحبت مختصر نموده و از مبسوط بودن و کارا بودن گزارش به نیکویی یاد کردند. درهمخوانی با برنامه کاری جلسه رفیق داود کرنزی پیرامون تحکیم صفوف حزب و ضرورت ایجاد شعبه تفاهم در سطح اروپا و رفتن بطرف گفتمانهای سیاسی و توسعه  فعالیت های سیاسی و تشکیلاتی معلومات همه جانبه  و روشن ارایه نمود.

دربخش بعدی صحبت رفیق سید صلاح الدین امین،عضوبیروی اجراییه کمیته حزبی المان حزب آبادی ،مسوول سازمانهای اجتماعی وهمکار شعبه تفاهم جا داشت که گزارش شان مورد پسند و تایید رفقا قرارگرفت.

دربخش پیشنهادات و انتقادات رفقا هریک : شیرباقی زاده ،عظیم لمر، انورمتین و داکتر بها  نظریات مفیدی را ارایه کردند که مورد توجه قرارگرفت .

کارجلسه توسط رفیق انورمتین عضو بیروی اجراییه حزب آبادی افغانستان ارزیابی گردید. وی از اشتراک وسیع اعضای سازمان حزبی هامبورگ حزب آبادی افغانستان درمراسم تدفین رفیق کاوه و سایر فعالیت های رفقا ابرازسپاس نموده ، رفقا را با بیانیه رهنمودی بیشتر متوجه پیشبرد کار فعال نمود.  دراین جلسه تصفیه حق العضویت صورت گرفته، و اعانه جمع آوری شد. جلسه که ازساعت ۳ بعدازظهر آغاز شده بود، بساعت ۵:۳۰ بعد ازظهر در فضای مملو از صمیمت و اعتماد رفیقانه خاتمه یافت.

 

بامداد ـ زنده گی سازمانی ـ ۳/ ۲۲ـ ۰۳۱۱

Copyright ©bamdaad 2022