پرپایی جلسه هیات رییسه شورای المان

حزب مردم افغانستان

جلسه هیات رییسه شورای المان حزب مردم افغانستان تحت ریاست رفیق اسد رهیاب رییس آن شورا ازطریق شبکه پال برپا شد.اجندای کارنشست پس از رایزنی به اتفاق ارا مورد تایید اعضای هیات رییسه قرارگرفت.

در نخست براساس برنامه کاری جلسه، رفیق عبدالاحد شفیعی مسوول تشکیلات شورای المان حزب مردم افغانستان روی مسایل : اتخاذ تدابیر در رابطه به اماده گی درجهت تدویر کنفرانس جوانان مطابق به یاداشت رییس شورای اروپایی حزب ، اتحاذ تدابیر درجهت تحقق مصوبه وقطعنامه جلسات شورای اروپایی و شورای المان مورخ ۱۵ جون۲۰۱۳ ، گزارش تحلیلی همه جانبه ای از امورتشکیلاتی وسازمانی در شورا های ایالتی المان حزب مردم افغانستان وهمچنان یاداشت شعبات تشکیلات ومالی درمورد ثبت وشماراعضای حزب در سازمانهای حزبی ارایه  نمود ؛ که پس از گفت وگو درزمینه تصامیم رهنمودی برای بهبود بیشترامورسازمانی وتشکیلاتی اتخاذ گردید.

سپس رفیق وحید کریم زاده مسوول مالی شورای المان گزارش تحلیلی مالی را از بابت پرداخت حق العضویت های سال پار و شش ماه اول سال ۲۰۱۳ به خوانش گرفته که درزمینه بعد ازارایه پیشنهادات مشخص ازجانب رفیق کریم زاده ، به سازمانها ی ایالتی وظیفه سپرده شد تا هرچه بیشتر در جهت تقویه امورمالی حزب تدابیری را اتخاذ نموده وتوجه جدی درزمینه مبذول بدارند.

دربخش پایانی جلسه پیشنهادات شعبه تشکیلات در مورد مسایل درون حزبی به جلسه پیشکش شد که بعد از جروبحث ،تصامیم  مشخص گرفته شد.

در اخیررفیق اسد رهیاب رییس شورای المان حزب در رابطه به موضوعات بالایی صحبت رهنمودی وهمه جانبه نموده گفتند که: « رفقا ما بایدهرچه فشرده تر با وحدت کامل وروحیه رفیقانه کارموثررا در سازمانها با فرد فرد اعضای حزب آغاز نمایم؛ وحدت تشکیلاتی وسازمانی خود را حفظ وعلیه هرنوع اعمالی که به وحدت ما صدمه میزند قاطعانه مبارزه نماییم .نگذاریم اشخاص مغرض اهداف ناروای خود را برما تحمیل نمایند. رفقا بیایید ماه اکتوبر را ماه کارضربتی با جوانان اعلام نماییم. تصمیم است که درماه آینده جلسه کادرها وفعالین جوانان درشهرکسل دایرشود.از همه رفقا تقاضا میگردد که دراین مورد ما را یاری ومدد نمایند ودرجهت رفع مشکلات همدیگر را کمک نماییم.»

 جلسه بعداز صحبت رفیق رهیاب وختم مواد اجندا پایان یافت.

 

 

گزارشگرشعبه تبلیغ وترویج شورای المان.

 

زنده گی سازمانی ـ بامداد ۱/  ۱۳ ـ ۲۷۰۹

گزارش اجلاس روسای شوراهای کشوری حزب مردم افغانستان

 

روز ششم سپتامبر ۲۰۱۳  نشست روسای شوراهای کشوری حزب مردم افغانستان در اروپا تحت ریاست رفیق کاوه کارمل برگزارگردید .

در نخست رییس شورای اروپایی درباره زنده گی سازمانی ، فعالیت‌های سیاسی و وظایف مبرم شورا صحبت نموده و ضرورت بحث واتخاذ تصمیم مبنی بربهبود وتکمیل طرزالعمل تشکیلاتی شورای اروپایی که اجندای جلسه را تشکیل میداد برجسته ساخت. وی خاطرنشان ساخت که مساله رشد ساختارهای شورای اروپایی یکی ازمسایل عمده است وبایست ازاعضای شورا ها پرسیده شود که آیا این ساختارها با نیازهای کارسیاسی ـ سازمانی ما مطابقت دارند و یا باید میکانیزم های جدیدی کاری ایجاد گردند.

رییس شورای اروپایی همچنان یاد آوری نمود که تا اکنون هیچگونه طرح نهایی ازپیش آماده شده وجود ندارد ومنظوراین است تا درگفتمان سازنده با شرکت شوراهای کشوری حزب مردم افغانستان طرح های خلاق و راهکارهای درست و پاسخگو به نیازمندی های سازمان ما بکاربسته شوند.

Read more...

جلسه شورای ایالتی هسن حزب مردم افغانستان با شرکت رفیق کاوه کارمل دایر شد

 

  بتاریخ   ۷ /  ۹ /۲۰۱۳ ساعت دو بعد ازظهر ، تحت ریاست رفیق اقا سعید بدرجلسه شورای ایالتی هسن درشهر فرانکفورت دایرگردید. جلسه بعد از تصویب اجندای تهیه شده بکار خود اغاز نمود. مطابق بند اول اجندا گزارش کاروفعالیت سازمان ایالتی هسن درفاصله دوجلسه توسط رفیق اقا سعید  بدر، درجلسه قرا ئیت شد. در گزارش روی نکات اساسی فعالیت حزبی که از جانب مسوولین واعضای حزب در رابطه به مسایل تشکیلاتی، تبلیغی ومالی انجام شده بود، تماس گرفته وآنرا قناعت بخش ندانسته وبالای نواقص ،کمبودی های مبنی برعدم علاقمندی عده اعضای حزب درامورسازمانی مکث نموده که مورد تایید اشتراک کننده گان قرارگرفت.

متعاقباً مطابق بند اجندارفیق پشتاز دوست ، مسوول  کار باجوانان در ایالت هسن دررابطه کاربا جوانان صحبت نموده واز فعالیتهای که از طریق برگه فیسبوگ صورت گرفته افزود که:  « ما ازطریق این برگه تماسهای خود را باجوانان تامین نموده وکمیت زیادی جوانان  دراین صفخه عضوشده که روی مسایل مختلف اجتماعی وسیاسی با آنها به جروبحث پرداخته میشود.دراخیر صحبت از تمام رفقای جلسه  تقاضا بعمل امد، تا فرزندان جوان خود را تشویق نموده تا دراین برگه اشتراک ورزند، که  مورد حمایه وپشتبانی حاضرین جلسه قرارگرفت.

مطابق بند سوم اجندا رفیق نورشمس عضو کمیته رهبری شورای ایالتی هسن کشور المان پیرامون سفری که درکشور نموده بود، گزارشی از فعالیتهای تبلیغی وتشکیلاتی خود درولایات کاپیسا، پروان که باعلاقمندان وهواخواهان حزب مردم افغانستان درمورد جلب و جذب به حزب مردم افغانستان وتوزیع اسناد مرامی آن نموده بود ، به اشتراک کننده گان جلسه ارایه نمود که مورد دلچسپی وعلاقمندی شرکت کننده گان جلسه قرارگرفته، و ازاین حرکت دلسوزانه وابتکارانه رفیق شمس  تمجید بعمل اورده آنرا یک گام مثبت درجهت رشد وتکامل پایه های سازمانی حزب مردم افغانستان تلقی نمودند.

بعدار ازختم گزارش رفیق شمس ، مطابق بند اجندا رفیق نصیراحمد صدیقی عضو هیات رییسه شورای اروپایی حزب مردم افغانستان صحبت فشرده وهمه جانبه درمورد سیاست وموضع گیری ایتلاف احزاب وسازمانهای دموکرات وترقی افغانستان برای انتخابات درکشور برمبنای رهنمودهای « راه کارهای ایتلاف احزاب وسازمانهای دموکرات وترقی خواه افغانستان برای انتخابات» صحبت نموده ودرقسمت ازصحبت خود گفتند: که ایتلاف سه گزینه را درجلسه مورخ۶ اسد ۱۳۹۲ مطابق ۲۸ جولای ۲۰۱۳ ، هیت رییسه مورد تصویب قرارداد که ما انرا برای مشوره ونظرخواهی به پیشگاه همه اعضای احزاب شامل ایتلاف ازانجمله حزب مردم افغاستان قراردادیم تا درمورد پیشنهادات ونظریات معین خویشرا به ادرس سازمانهای حزبی خویش ارسال تا بعداً  به رهبری ایتلاف احزاب وسازمانهای دموکرات وترقی افغاستان برای تصمیم بعدی ارسال دارند. گزینهای تصویب شده عبارت از :« الف:مشارکت انتخابات ویامعرفی یک نامزد: هدف ازاین اقدام عمدتان شناساندن ایتلاف توضیح ماهیت دموکراتیک ومردمی ان،اهداف دورنمای ونزدیک ان،ودعوت نیروها وعناصر برای پیوستن به ساختار های ایتلاف خواهدبود.

ب:حمایت ازیک نامزد خارج از ایتلاف.

ج: در صورتیکه پیش زمینه های برگزاری انتخابات از تقلب ومعامله گریهای پنهان گواهی دهد، ایتلاف احزاب وسازمانها دموکرات وترقیخواه افغانستان ماهیت دموکراتیک انرا افشا نموده از مشارکت درانتخابات رسماً کناره گیری خواهد نمود.»

توضیحات رفیق صدیقی مورد دلچسپی حاضرین قرار گرفت.

 بعد از ختم صحبت رفیق صدیقی ،  رفیق قدیرسعید در رابطه به امورمالی وهمچنان کمک مالی برای شورای ولایتی  بدخشان  ح م ا براساس قیمومت به جلسه توضیحات ارایه نموده و راجع به پرداخت مقدار اعانه فی نفردرهرماه، برای شورای ولایتی بدخشان درجلسه پیشنهاد ارایه نمود ، که بعد از جروبحث مورد تایید قرار گرفت .

مطابق بند اخیر اجندا موضوع تشکیلاتی مبنی بر انتخاب رفیق فرشته سیغانی به حیث رییس شورای ایالتی هسن المان حزب مردم افغانستان از جانب رفیق آقاسعید بدر به جلسه پیشنهاد شد که بعداز رای گیری به اتفاق ارا مورد تصویب قرارگرفت.متعاقباً رفیق علی رستمی عضو هیت اجراییه شورای المان به نماینده گی ازهیات رهبری شورای المان ازخدمات وکارکرده های رفیق آقاسعید بدر تمجید بعمل اورده وانتخاب رفیق فرشته سیغانی رابه حیث رییس شورای ایالتی هسن تبریک گفته و موفقیتهای مزید را برایش آرزونمود. بعدازان رفیق فرشته سیغانی ازاعتماد که بالایش ازجانب رفقا صورت گرفته قد ردانی نموده واز همه رفقا خواست تا وی را درهمه عرصه های حیات خزبی یاری و کمک نمایند، همچنان افزودندکه: « هستند یک عده رفقایکه درامورات حزبی سهم فعال نه گرفته وازوظایف سازمانی خودرا دور نگهه داشته وگوشه گیری مینمایند واحدهای اولیه بشکل جدی فعال نبوده امیدوارم که درآیند ه رفقا دراین مورد توجه جدی داشته باشند، سهمگیری زنان درمسایل سازمانی وامورات اجتماعی ضعیف بوده وبی علاقه میباشند.بناً ازهمه رفقا اشتراک کننده خواهشمندم تادرآینده این همه نواقص را باکمک یکدیگرحل نموده وبه ندای حزب خویش جواب قناعت بخش بدهیم.

درختم اجندای جلسه، رفیق فرشته سیغانی از رفیق کاوه کارمل رییس شورای اروپایی حزب مردم افغانستان خواهش نمود تا جلسه را ارزیابی نموده و از رهنمودهای خویش ما را مستفید سازند.

رفیق کاوه بعد ازسپاسگزاری هیات رهبرشورای هسن کشورالمان، ازتدویر جلسه ورویکرد های آن اظهار خرسندی نموده وچنین گفتند: « رفقا ما در شرایط حساس تاریخ قرارداریم. درکشورهرروز مسایل نو حیاتی که به سرنوشت سیاسی واجتماعی مردم تعلق میگیرد درحال شکل گیری است که ما نمی توانیم دراین فرایند بی تفاوت باشیم . بایست هرچه بیشتر با توان بیشتر، یکدیگر را یاری کرد وممد خوبی برای رفقای کشورخویش شویم. به یقین که شما وظایف مهمی را که درسرنوشت حال وآینده حزب تعین کننده است ، بدوش دارید. وما هم ، یعنی اعضای شورای اروپایی وهیات رهبری آن  ، کوشش داریم تا سهولت های کاری را بوجود آورده که در رشد وتکامل سازمانی وتشکیلاتی ما درخوراهمیت باشد. دراین اواخرهیات رییسه شورای اروپایی درنشست مورخ ۲۸ اگست ۲۰۱۳ خود مساله رشد ساختارهای تشکیلاتی دراروپا ـ درسطوح مختلف سازمانی ـ را مورد بحث قرار داد. شما همین امروز دراین جلسه می توانید، اندیشه های تان را دررابطه به چگونگی رشد ساختار آینده شورای اروپایی را با من در میان بگذارید ویا آنرا بعداً ازطریق هیات رهبری شورای المان بدسترس ما قراردهید.ما طرزالعمل جدید ساختارتشکیلاتی وسازمانی را بشما پیشنهاد مینمایم تا شما نطریات وپیشنهادات خود را ازطریق سازمانهای مربوطه خود بما ارسال دارید وما آنرا با روحیه رفیقانه پذیرفته روی ان جروبحث خواهم کرد.ماهمیشه حاضر وآماده پذیرش هرنوع پیشنهادات معقول شما درابطه به حیات حزبی هستیم.»

رفیق کاوه کارمل دراخیرموفقیتهای بیشترشورای ایالتی هسن را تحت رهبری رفیق فرشته سیغانی آرزو نموده ،از رفقا تقاضا نمود تا ازهیچ نوع کمک وهمکاری رفیقانه با وی دریغ نورزند. درجلسه رفقا هریک: اناهیتا صفدر، علی رستمی ، قدیر سعید، شمس و ایمل  پرسش ها  و پیشنهادات خویشرا درابطه به صحبت های رفقا کاوه کارمل ، صدیقی  وامورمالی در جلسه ابراز داشتند، که از جانب مسوولین توضیحات مفصل ارایه شد.

جلسه ساعت ۵ عصربعداز ختم اجندا، بکار خود به پایان داد.

 

  گذارش دهنده: علی رستمی عضوهیات رییسه شورای المان وعضوسازمان ایالت هسن

 

زنده گی سازمانی ـ بامداد ۱/  ۱۳  ـ ۰۹۰۹

پیام شورای مرکزی حزب مردم افغانستان

بمناسبت پیروزی تیم ملی فوتبال افغانستان درمسابقات جام جهانی جنوب آسیا

 

تیم ملی فوتبال افغانستان به روز ۲۰ / ۶ /۱۳۹۲ در شهر کتماندو -  پایتخت کشور نیپال به کسب مقام قهرمانی نزدهمین جام آسیایی کشورهای جنوب آسیا نایل گردید.

این پیروزی چشم گیرو پرافتخار بیانگر این واقعیت است که مردم افغانستان بخصوص نسل جوان کشور استعداد طبیعی وتوانایی های بی پایان برای آموزش وپرورش، کسب مهارت ها و آفرینش در عرصه های علمی ، اجتماعی، اقتصادی وفرهنگی را دارند که در صورت مساعد بودن زمینه ها وامکانات لازم می توانند مصدر خدمت به وطن، شگوفایی افغانستان و سربلندی ملت شوند. نسل جوان ما در سالهای اخیر با بهره گیری از کمترین امکانات، توانایی های خاص شانرا در آموزش و پرورش وسپورت به نمایش گذاشتند. ورزشکاران جوان کشور ما با دست آورد های قابل ستایش در مسابقات منطقوی وبین المللی ما یه افتخار وغرور مردم شان شدند. کامیابی های پی در پی تیم ملی فوتبال افغانستان در مسابقات جنوب آسیا که ثمره زحمات شباروزی ورزشکاران عزیز وطن ماست، روح ملت را زنده نمود وباورمردم ما را به آینده صلح آمیز، وحدت ملی، همبستگی وسازندگی، قویتر ساخت.

Read more...

کمیسیون نهادهای اجتماعی شورای اروپایی تشکیل جلسه داد

 

جلسه کمیسیون نهاد های اجتماعی حزب مردم افغانستان  بروز پنجشنبه مورخ (۲۰/۸/۲۰۱۳) از طریق شبکه جهانی پالتالک تدویریافت.درجلسه پس ازآنکه رفیق زلیخا پوپل مسوول شعبه نهادهای اجتماعی شورای اروپایی حز ب مردم افغانستان معلومات همه جانبه  دررابطه به چگونگی وضعیت پناهنده گان بی سرنوشت ، مهاجرین و جوانان درراستای شاخص های پلان تدابیری شورای اروپایی حزب مردم افغانستان و کارکرد های این شعبه درربع دوم سال جاری ارایه کرد، گزارش کارو فعالیت مسوولین شعبات نهاد های اجتماعی شورا های کشوری هالند توسط انجینیر حیات الله کریم، المان توسط رفیق احد شفیعی و انگلستان که توسط رفیق وحیده زلمی آماده شده بود توسط یکی ازرفقا به خوانش گرفته شد.

جلسه پس ازگفت وگو دررابطه به چگونگی ثمربخشی کار با نهاد های اجتماعی ازجمله جوانان ، مهاجران و پناهنده گان به این نتیجه رسید تا :

۱- بخاطر موثریت هرچه فزونترکار با نهادهای اجتماعی که عمدتآ بخش کاربا مهاجران ، پناهنده گان وجوانان را دربرمیگیرد ، کمیسیوونی متشکل ازمسوولین شعبات نهاد های اجتماعی شورا های کشوری المان، هالند، اتریش، سویدن وانگلستان ایجاد گردد.

۲- بمنظور انسجام هرچه بیشتر جوانان اعم از دختر و پسربدورنهاد جوانان درشورای اروپایی تصمیم اتخاذ شد تا مسوولین نهاد های اجتماعی شوراهای کشوری هرچه زودتر شهرت ، نمبر تیلفون ، نشانی و ایمل رفقای جوان تنظیم در شورا های کشوری ( از سن ۱۸ الی۳۵) و جوانان هواخواه حزب را به اسرع وقت به شعبه نهاد های اجتماعی ارسال نمایند ، تا زمینه گردهمایی قریب الوقوع جوانان دراروپا میسرشود.

 

شعبه اموراجتماعی شورای اروپایی حزب مردم افغانستان  

   

  زنده گی سازمانی ـ بامداد ۲/  ۱۳  ـ ۰۸۰۹