هیات رییسه شورای اروپایی حزب مردم افغانستان بخاطر گفت وگو و تصمیم گیری روی مسایل مبرم جلسه نمود

 

هفتمین اجلاس هیات رییسه شورای اروپایی حزب مردم افغانستان بتاریخ سوم ماه نوامبر ۲۰۱۳ ترسایی دایرگردید .بحث پیرامون تغیرات ساختاری شورای اروپایی ، نگرش و ارزیابی های حزب مردم افغانستان در رابطه با انتخابات ریاست جمهوری در کشور و پاره ای دیگر ازمسایل اجندای این نشست را تشکیل میداد که پس از تصویب همگانی به کارگرفته شد .در آغاز رفیق کاوه کارمل رییس شورای اروپایی حزب مردم افغانستان ضرورت و اهمیت ریفورم ساختاری را که باید بر پایه تغیرات مبتکرانه و موثر تشکیلاتی در همسانی با فیصله های اجلاس عمومی شورای اروپایی مورخ ۱۵ جون ۲۰۱۳ ترسایی صورت گیرد تصریح نموده و از سهمگیری فعال و دلچسپی قابل ملاحظه همه سازمان های کشوری در ارایه نظریه ها ، انتقاد ها و پیشنهاد های سازنده  پیرامون طرح پیشنهادی شعبه تشکیلات شورای اروپایی ابراز سپاس نمود. در این زمینه رفیق حفیظ مصدق، رییس شعبه تشکیلات شورای اروپایی گزارش فشرده ای را از رویکرد های شورا های کشوری و شعبه تشکیلات ارایه نموده و به ارزیابی دیدگاه های ژرف و رای مسوولانه اعضای شورای اروپایی پرداخت. هموندان هیات رییسه هر یک ولی محمد زیارمل ، عمر محسن زاده ، نصیر احمد صدیقی و شفیقه رزمنده جوا نب و زوایای گوناگون گزارش را مطرح نموده و دیدگاه های خویش را ابراز کردند . هیات رییسه با اتفاق آرأ تصویب نمود تا کمیسیوون کارشناسان و فعالین شورای اروپایی بمنظور تدوین نهایی طرزالعمل تشکیلاتی شورای اروپایی در همسانی با خواست و اراده آزاد و دموکراتیک همه اعضای شورای اروپایی تشکیل گردد و رفقا حفیظ مصدق ، اسد رهیاب ، بصیر دهزاد ، عارف عرفان ، صفت الله عملیار ، با همکاری دو رفیق دیگرتحت ریاست رییس شورای اروپایی حزب مردم افغانستان این سند اساسی ساختاری و تشکیلاتی شورای اروپایی را در مطابقت با اساسنامه حزب مردم افغانستان بدون شتاب و با کنکاش همه جانبه آماده سازند .

Read more...

 رفیق کاوه کارمل رییس شـورای اروپایی حـزب مـردم افغانستان در نشست شورای کشوری بلجیم شرکت نمود

بر اساس برنامه کاری شورای اروپایی حزب مردم افغانستان و بخاطر تبادل دیدگاه ها و اندوخته ها  پیرامون مسایل مربوط به زنده گی حزبی و انکشافات سیاسی کشور، اخیراً رفیق کاوه کارمل رییس شورای اروپایی حزب مردم افغانستان به کشور شاهی بلجیم سفر و با رفقای شورای کشوری بلجیم از نزدیک دیدار و گفت و گو نموده و  در نشست نوبتی آن شورا شرکت کردند.جلسه  نوبتى شوراى كشورى بلجيم  حزب مردم افغانستان بروز ٢٣اکتوبر٢٠١٣ در شهر انتورپن كشور بلجيم دايرگرديد.

Read more...

گفت وگوی ویژه بامداد با رفیق اسد رهیاب رییس شورای کشوری المان حزب مردم افغانستان

 

بامداد: رفیق رهیاب قدرمند ، شما که ازچند ماهی بدینسو ریاست شورای کشوری المان حزب مردم افغانستان را به گردن گرفته اید  وضع شورای کشوری تانرا چگونه میبینید ، از سرلطف به صورت کوتاه شورای تان را معرفی نمایید.

رهیاب: با تشکر و سپاس ، قبل از ارایه پاسخ به پرسش شما ، لازم می‌بینم تا توجه خواننده گان سایت وزین بامداد ، ارگان نشراتی شورای اروپایی حزب مردم افغانستان را به این مساله معطوف سازم که المان چگونه کشوریست و وضعیت افغانهای پناهنده و مهاجر در آن چگونه است و شورای کشوری حزب مردم افغانستان که اکنون این‌ جانب در کنارسایر رفقا مسوولیت رهبری آنرا به عهده دارم در چه وضعیت قراردارد؟

جمهوری فدرالی المان درقلب اروپا ، غرب ، شرق ، شما ل و جنوب این قاره را بیکدیگر پیوند میدهد. دارای ۱۶ ایالت بوده که هریک دارای دولت مستقل درمحدوده خود است و سیستم نظام آن جمهوری فدرالی است .این  کشور پرجمعیت ترین کشوراروپا ، از زمان اتحاد دو المان  در سال ۱۹۹۰ با نه کشورهمسایه است.المان در حلقه اتحادیه اروپا و ناتو شریک  کشور های مرکز و شرق اروپاست که آماده  پیوستن به اروپای متحد هستند.

در المان حدود ۸۳ میلیون نفرزنده گی می‌کنند. ازاین تعداد نزدیک به هفت ونیم میلیون نفرخاستگاه غیرالمانی دارند که بشکل مهاجرزندگی می‌کنند  و ۹ فیصد کل جمعیت المان را تشکیل می دهند. به گزارش اداره آمارکشور المان از مجموع هفت و نیم میلیون مهاجر مقیم المان حدود یک ‌صد هزارافغان که پیشینه پناهده گی دارند ، در المان زندگی میکنند. ازآن جمله عده زیادی درخواستی های پناهنده گی شان رد و در بلاتکلیفی و بی سرنوشتی بسرمیبرند؛ ولی بدلیل نا امنی در افغانستان عودت دوباره شان بکشور معطل قرارداده شده است.

میخواهم یاد آورشوم جمعیت مهاجرافغانی که ازسالهای زیادی بدینسو دراین کشوراقامت دارند ازطیف های مختلف به لحاظ عقیده ، مذهب ، زبان قوم ، ملیت و دیدگاه اندیشوی و وابستگی به احزاب تندرو ، کند روافراطی و روشنفکران دموکرات و ترقیخواه تقسیم اند که در زمانه های معین کوله بارسفربسته به این کشوراقامت گزین شده‌اند.

آنچه مربوط به حضور نیروهای ترقیخواه افغانی دراین کشورمیگردد،  با تاسف باید بیان داشت که یک بخش آن درپراگنده گی بسربرده و کمیت باقیمانده به نحوی حضورخویشرا در احزاب، حلقات وجزایر خورد و بزرگ متبارز نموده به مبارزه بخاطر انسان زحمتکش کشور عزیزمان افغانستان می‌اندیشند، خوب می رزمند و پرتلاش اوضاع و احوال کشور را زیر نظر دارند.از اینجمله رفقای مربوط به حزب مردم افغانستان اند که با درک از مسوولیت های سیاسی  با تکیه برسنن مبارزاتی دیرپای جنبش ترقیخواهانه ای سده پیشین افغانستان و نیازهای کنونی جنبش در داخل و خارج از کشور، درفش مبارزه متشکل و اگاهانه را همدوش با رفقای داخل کشور درپهلوی سایر نیروهای متعلق به جنبش، دراهتزاز بلند نگهداشته اند و از دوردست‌ها صدای همنوایی و همبسته گی شانرا با زحمت کشان کشور ابرازداشته‌ اند.در این تلاش ما هیچگاهی ازمبارزه بخاطر منافع و خواست های هموطنان مهاجر مان چشم پوشی نکرده ایم.

این رفقا دریازده ایالت المان درواحد های اولیه ، شورا های شهری و شورا های ایالتی حزبی درزیر رهبری شورای کشوری انتخابی المان درچوکات  شورای اروپای حزب مردم افغانستان مصروف مبارزه متشکل میباشند.

بامداد:از موجودیت یازده شورای ایالتی حزب مردم افغانستان د ر المان یاد آور شدید، مساله رشد و استحکام سیاسی  ـ تشکیلاتی شورای تان را چگونه ارزیابی مینماید ؟

رهیاب: در پاسخ به این سوال تان میخواهم یاد آورشوم که شورای کشوری المان  در نتیجه سهمگیری فعال اعضای آن و با استفاده از دموکراسی درون حزبی توانسته است کار های سودمندی را بخاطر رشد و استحکام سیاسی و سازمانی خود انجام دهد. با مسرت باید بیان داشت که شورای ما بمثابه ارگان پایینی مرتبط  با ارگانهای ساختاری حزب با درک دقیق، شفاف واگاهانه ازجریانات پدید آمده در کارکنگره و پلینوم شورای مرکزی در سال ۱۳۹۱ همنوا با شورای اروپایی حزب دارای موقف روشن حمایت ، تایید و آماده اجرا وعملی نمودن مصوبات و تصامییم مقامات رهبری کننده حزب مردم افغانستان بوده و نقش خویشرا بمثابه سازمان بزرگ ، اثرگزار وهمکار به دقت پیگیری و بخاطر رفع هرگونه سوتفاهم ها وابهامات و سوالات و نظریات رفقا  تا جاییکه مربوط به شورای ما میشد به آن رسیده گی صورت گرفته و آنچه مربوط ارگانهای رهبری کننده حزب بوده باصداقت و با روحیه شفاف ورفیقانه و با رعایت موازین دموکراسی درون سازمانی ، طی پیشنهاد ها ی معین به مقامات بالایی حزبی نظریات رفقا را مطرح که با مسرت باید بیان کرد که این شیوه کار شورای ما دست آورد های معین و مثبت از خود بجا گذاشت.

رفقای ما با انبوه تجارب و اندوخته های پربار بخوبی درک مینمودند و اگاه بودند که حزب مردم افغانستان بسوی پویایی، گسترده گی و نهادینه ساختن دموکراسی درحیات سیاسی خود گام برمیدارد. البته دشواری ها پدید آمده اصل جهان شمول  دموکراسی را زیر سوال نمی‌برد. این دشواری ها ناشی از آن بود که ما برای اولین بار به چنین شیوه یی رو می‌آوریم .ما هریک باید بیاموزیم که دموکراسی سازمانی خویشرا باید بمثابه یک ارزش اساسی تلقی نموده در راه نهادینه ساختن آن تلاش کنیم، زیرا نبود دموکراسی درحیات هرسازمان سیاسی صدمه میزند و آنانیکه تا هنوز به این حقیقت مسلم پی نبرده اند زمان ، ایشانرا معتقد به درک و قبول دموکراسی در حیات و زنده گی سازمانی خواهد ساخت. زمان آن است تا نسل نو برای پاگیری جنبش دادخواه با شیوه‌های توتالیتر ، دگم و تعبد  وداع گفته ، وظایف بزرگی را که در پیش رو دارند با آینده نگری ، خرد و مسوولیت انجام دهند. حزب مردم افغانستان نیازداشت ویکی از ضرورت‌های مبرم زمان این خواهد بود تا شریان های حزب بوسیله نسل جوان با خون شفاف و اندوخته های جدید زمان درحرکت باشد، روی این دلایل اکثریت اعضای شورای المان حزب مردم از تصامیم و فیصله ارگان های رهبری کننده حزب با قاطیعت حمایت نموده و در انجام وظایف سازمانی دستا آورد های  با اهمیتی را نصیب شده است.

بامداد: کمی در باره این دستاورد ها روشنی بیندازید.

رهیاب: بر بنیاد اسناد حزبی ، تصامیم ارگانهای بالایی و راهکار های مصوب شورای کشوری المان حزب مردم افغانستان در طی یکسالی که گذشت بر اساس پلان و برنامه  کاری ، ما کار های را به انجام رسانیده ایم که چنین  خلاصه می‌شود:

تنظیم امور تشکیلاتی ، تصفیه و ثبت دقیق اعضای شورای کشوری المان حزب مردم افغانستان ، درج و خانه پوری فورمه های تشکیلاتی ، تنظیم مجدد یکتعداد رفقای حزبی در تشکیل ، تدویرمنظم جلسات کمیته اجراییه، هیات رییسه و برای نخستین بار جلسات شورا های ایالتی به گونه سیستماتیک و هرسه ماهه، اشتراک رییس و اعضای هیات رییسه شورای کشوری در جلسات شورا های ایالتی ، تصفیه امورمالی ، جمع آوری اعانه برای پناهجویان افغان در کشور یونان ، چاپ و نشر مرام نامه ، اساسنامه و مشی سیاسی حزب ، اشتراک رفقا درسیمینارهای آموزشی و توضیحی پیرامون اسناد اساسی و راهکار های سیاسی مقامات رهبری کننده حزب ، فعال نگهداشتن ویبلاگ شورای المان حزب مردم افغانستان ، سهم گیری فعال رفقای شورای کشوری در پایگاه های تبلیغی ـ فیسبوکی حزب ، تهیه مطالب و جستار های ویژه به مناسبت‌های مختلف توسط اعضای این شورا و نشر آن دررسانه های حزبی ، تنظیم رویه فیسبوکی جوانان به زبان المانی برای اعضا و هواخواهان حزب ، سهم گیری فعال بخش روابط خارجی شورای ما درزمینه شناسایی حزب مردم افغانستان در جامعه سیاسی و فرهنگی المان ، اشتراک کارشناسان و مسوولین در سمینارها ، جلسه‌ها و نشست های مختلف سیاسی و اجتماعی در کشور المان  و....

بررسی و حل دشواری های ناشی از ناهنجاری ها ، همکاری با مهاجران جوان افغان ، انجام فعالیت‌های گسترده در زمینه تدویر محافل به مناسبت های معین ملی ، مذهبی و جهانی چون هشتم مارچ روز جهانی زن وغیره  اقدام‌های دیگریست که موفقانه در اکثریت ایالات المان انجام شده است. به صراحت باید اذعان کنم که هنوز ما در خم یک کوچه ایم.

میخواهم یادآور شوم که برای ما برپایی اجلاس وسیع شورای اروپایی و شورای المان حزب مردم افغانستان درماه جون سال روان میلادی و اشتراک رفیق گرانقدر پوهاند دکتر داوود راوش رییس حزب مردم افغانستان  درآنها و تصامیم باهمیت آن رخداد ارزشمند و سمت دهنده در حیات سیاسی شورای ما بوده  و فصل تازه‌ای را در مبارزه  سیاسی  ـ سازمانی شورای اروپایی حزب مردم افغانستان گشود. نشست های یادشده  در برابر ما مسا یل جدی ‌تر از جمله: استحکام بیشتر سیاسی ـ تشکیلاتی شورا ، پذیرش اعضای تازه به حزب ، علنیت بیشتر ، دعوت از انهایکه تا هنوزعضو حزب نیستند ، مطالعه و کسب آشنایی با اسناد اندیشه وی و تشکیلاتی حزب ، کارو تلاش منظم در بین جامعه مهاجر افغان در المان و استحکام و گسترش صفوف ایتلاف احزاب و سازمانهای دموکرات و ترقیخواه افغانستان وغیره را قرار داد ، که نیاز به تعمق بیشتر،کار وپیکارمنظم تر و اتخاذ تدابیرجدی‌تر دارد که ما مصمم به انجام آنیم .

بامداد:هموندان شورای شما  در فعالیت های فرهنگی ـ اجتماعی  جامعه مهاجرافعان درالمان چه نقشی را ایفا مینمایند ؟ 

 رهیاب: بیشتر نهاد های اجتماعی و فرهنگی افغان در المان ارگان های مستقل و غیر وابسته به سازمانهای سیاسی  میباشند که اصولاً ما درامور داخلی آنها مداخلت نمی کنیم. یکی از این سازمانهای درخور توجه و باهمیت « شورای مهاجران افغان درالمان » میباشد . تا جاییکه من میدانم استقامت کاراین شورا عمدتاً  کاردر امور دفاع از حقوق مهاجرین و پناهندگان هموطن ما درالمان میباشد.اعضای حزب ما در بسیاری ازاین نهاد عضویت داشته وبا آنها درهمکاری صادقانه فرهنگی و اجتماعی قرار دارند. با حفظ استقلالیت سازمانی ، با برخی از این نهاد ها برنامه های کاری مشترک داشته و باهم به مشورت میپردازیم.

از جمله ما با «  شورای مهاجرین افغان در المان »  قرارداد همکاری های مشترک داشته و شمار زیادی ازرفقای ما بصورت انفرادی عضویت این شورا را دارند.

در برنامه حزب مردم افغانستان آمده است که دفاع از حقوق مهاجرین و پناهندگان براساس اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق های بین المللی از جمله وظایف مهم هرعضو حزب ما میباشد.

اعضای شورای ما درراستای کارمشترک با نهاد های اجتماعی ـ فرهنگی اعم از نهاد های زنان و جوانان و بطور خاص شورای مهاجران افغان در المان خود را موظف دانسته ، مسوولیت های خویشرا دراین راستا جز وظایف اساسی می  پندارند.رفقای ما به پناهجویان افغان مشوره و رهنمایی های عملی را انجام داده و درزمینه تنظیم دوسیه های پناهنده گی شان برای برخی ازپناهجویان شهرهای مختلف المان که مشکلات زبانی و سواد  دارند کمک نموده اند.

ترجمه  و نشر برخی قوانین و مقررات کشورالمان در رابطه به امور پنا هنده گی و نشر آن از طریق مطبوعات بیرون مرزی به‌خصوص برگه فیسبوکی شورای مهاجران ، سایت های انترنتی بامداد ، مشعل ، حقیقت ، ویب بلاک شورای المان و سایر سایت‌های همکاربا شورای اروپایی حزب مردم افغانستان و صفحات فیسبوکی رفقا و دوستان همسو و متحدین سیاسی ما، اشتراک در تظاهرات بخاطر دفاع ازحقوق پناهنده گی در شهر برلین، راه اندازی تظاهرات بخاطر تقبیح اعدام پناهجویان افغان درایران در شهرهانوفر المان، راه اندازی تظاهرات بخاطر روز جهانی منع خشونت علیه زنان در شهر فرانکفورت المان و بالاخره  تماس و جلب همکاری برخی نهاد های اجتماعی المان بخاطر ایجاد تسهیلات برای مهاجرین افغان درالمان.

در پهلوی آن ما تلاش‌های معین را در رابطه به حل سرنوشت  پناهجویان افغان در المان و کشور یونان و مساعدت های عملی شامل دید و بازدید از اردوگاه  ها و محلات زیست و انجام کمک‌های مادی از طریق جمع‌آوری اعانه ها با مستحقین درجه اول انجام داده‌ایم که این مساعدت ها جریان دارد.

بامداد:... و در رابطه با زنان و جوانان  چه کارهای را انجام داده اید ؟

رهیاب:در رابطه به نهاد های زنان باید یاد آور شوم که ما بغرض انجام مساعی مشترک در این راستا شعبات کار با جوانان و زنان را در ساختار شورای المان حزب مردم داشته و ازاین طریق به کار منظم  با این نهاد ها مصروف هستیم . گرچند کار های ناچیز از قبیل تجلیل از هشتم مارچ روز جهانی زن ، راه اندازی نشست ها ، گردهمایی‌ها ، راهپیمایی ها در رابطه به منع خشونت علیه زنان و انعکاس وضعیت اسفبار زنان در افغانستان راه اندازی شده است ، اما نتوانستیم بیشتراز این  کار کنیم.

طوریکه شما میدانید کار با جوانان دردستورتلاش های شورای اروپایی حزب مردم افغانستان قراردارد. کمترجلسه حزبی وجود دارد که درآن براهمیت کار با جوانان  افغان دراروپا تاکید نشده باشد. دربخش کار با جوانان  تلاش های معینی را نموده واقداماتی سودمندی را رویدست داریم . ما ماه اکتوبر را « ماه کار با جوانان  » اعلام و در نطر داریم تا کنفرانس جوانان را در شهر کسل برپا نمایم.با صراحت ابراز میدارم که شورای ما با درک این مساله که نیروی جوان درعرصه های مختلف جامعه از مقام برجسته برخورداراست و فشاراساسی ازهر لحاط بالای آنان است، ما تلاش خواهیم کرد تا زمینه‌های بسیج جوانان خویشرا که درالمان و سایر کشور های  اروپایی اقامت دارند، هرچه بیشتر مساعد ترسازیم. ما دراین زمینه گام های ابتدایی را برداشته ایم و کار مانرا با پیگیری بیشتر دنبال مینمایم. ما برگه فیسبوکی زیر نام جوانان به زبان المانی را زیرنظریک رفیق جوان دلسوزما رفیق پیشتاز« دوست»  ایجاد نموده ایم که مورد توجه جوانان میباشد. دستاورد های ما با تاسف در این زمینه هنوز زیاد نیست.

بامداد: دربخش همکاری و تماس با هموندان  « ایتلاف احزاب و سازمانهای دموکرات و ترقیخواه افغانستان » شورای شما چه کار هایی درخور یاد را انجام داده است ؟

رهیاب: طوریکه معلوم است ایتلاف احزاب و سازمانهای دموکرات و ترقیخواه افغانستان بتاریخ پنجم ماه حمل سال ۱۳۹۱ خورشیدی در شهر کابل با اشتراک پنج حزب و سازمان سیاسی که اکنون به هفت رسیده اعلام موجودیت نمود.این رویداد بحیث آغازی برای متحد ساختن نیروهای دادخواه کشور که در پراگندگی بسرمیبرند گامی است بجا و ضرورت زمان ، زیرا شرایط کشورما طوریست که نیروهای ترقیخواه دیگرنمیتوانند در حاشیه حوادث بزرگ ملی و در انزوای سیاسی بسربرند بلکه باید درعمق حوادث سیاسی کشور بمثابه جریان که درفش مبارزات ، کار و آرمان مردم خود را بلند نگهدارد قرار گیرند. برای شورای ما جای مسرت است که حزب مردم افغانستان بمثابه یکی از اساسگذار آن این ایتلاف بوده و در جهت تحقق اسناد توافق شده وبطور خاص پلاتفورم ایتلاف در کنار سایر احزاب مشمول ایتلاف با متانت گام میگذارد.

شورای ما  از آغاز تا اکنون این پروسه را نه تنها حمایت بلکه در راه انجام وظایف سپرده شده از طریق ارگانهای رهبری کننده ایتلاف مسولانه گام گذاشته که میتوان از سهمگیری رفقای ما درهمایش نیروهای ترقیخواه که درماه مارچ در شهر کسل المان و محفل تبادل نظر با نماینده گان احزاب ، حلقات و شخصیت‌های سیاسی همسو در شهر فرانکفورت المان در جولای سال روان راه اندازی شده بود یاد آورشد .اکنون رفقای ما مصروف تبادل نطر بالای طرح راهکار های هیات رییسه ایتلاف در مورد انتخابات اند و ما امید واریم تا هرچه زودتر گام  های سودمندی درراستای ایجاد حزب بزرگ واحد که هدف اساسی ایتلاف است گذاشته شود.

بامداد: رفیق رهیاب ارجمند ازمعلومات همه جانبه تان جهانی سپاس. برای شما و مسوولین شورای کشوری المان حزب مردم افغانستان پیروزی های بیشتر و بزرگتر آرزو مینماییم.

 

زنده گی سازمانی ـ بامداد ۲/  ۱۳ ـ ۲۰۱۰

 

جلسه نوبتی شورای شهر مسکو حزب مردم افغانستان

دایر گردید

جلسه نوبتی شورای شهر مسکو ح م ا تحت اجندا:  استماع گزارش اجراات ربع اخیر سال ۲۰۱۳،  مسایل تشکیلاتی و مالی، کاربا جوانان، ایجاد شورای سرتاسری و در رابطه به ایتلاف احزاب و سازمانهای دموکرات و ترقیخواه افغانستان بتاریخ ۹ اکتوبر درشهر ماسکو تدویر یافت.  نخست گزارش اساسی توسط استاد عبدالله نوریار رییس شورای شهر ماسکو قرائت شد.

در گزارش مسایل مهم و حیاتی درون حزبی، از جمله جلب و جذب، تشکیل واحد های اولیه جدید، تصفیه امورمالی، کاربا جوانان وکار تبلیغاتی بخاطر معرفی ح م ا  در بین جامعه افغانی در ماسکو و به همین ترتیب تماس ها و ملاقات ها با نمایندگان احزاب دموکراتیک ومترقی در ماسکو، بررسی شده است.

در گزارش اساسی، روی نواقص و کمبودی ها تماس گرفته شد و از عدم اجرای فیصله های جلسه قبلی توسط  رفقای مسوول انتقاد صورت گرفت.

در بخشی از گزارش، وظایف مشخص در مورد ایجاد واحدهای اولیه جدید، تصفیه حق العضویت ها، جلب و جذب جوانان و آماده گی  بخاطر تدویر کنفرانس سرتاسری ح م ا در فدراتیف روسیه تا اخیر ماه نوامبر در برابراعضای حزب قرار داده شد.

سپس رفقا هر یک عبدالرحیم  صمیم منشی شورا، رفیق احمد  ضیا مسوول شعبه تبلیغ و فرهنگ، فواد نعمت مسوول تشکیلات، سیف الدین مروی مسوول امور مالی، فاروق یقین مسوول تفاهم و معاون شورا به ترتیب روی گزارش اساسی ابراز نظر نمودند. رفیق احمد شاه مروی طی گزارشی مختصر، درباره اوضاع داخل کشور معلومات داد و پیام های هیات اجراییه شورای مرکزی حزب مردم افغانستان ورفیق پوهاند داکتر داوود راوش را به حاضرین اجلاس رسانید.

در بخش پایانی اجلاس، در باره پرداخت حق العضویت ها،  سازماندهی کار وسیع تبلیغی و توضیحی در بین جوانان، جذب جوانان به صفوف حزب ، دعوت کنفرانس سر تا سری سازمان حزب مردم افغانستان در فدراسیون روسیه در اخیر ماه اکتوبر  ۲۰۱۳ و سازماندهی ملاقات ها و دید و بازدید ها  با نماینده گان احزاب مترقی و دموکرات  بخاطر تحکیم ایتلاف و کار در جهت ایجاد حزب واحد سرتاسری، تصامیم لازم اتخاذ گردید.

 

 عبدالله  نوریا ر

رییس شورای شهر ماسکو ح م ا

 

زنده گی سازمانی ـ بامداد ۳/ ۱۳ـ ۲۰۱۰

پیام شادباش 
شورای اروپایی حزب مردم افغانستان
به مناسبت فرارسی عید سعید قربان
 
عید نماد شادی وقربانی سمبول از خود گذری وفداکاری است. با فراررسی عید سعید قربان زمزمه های شادمانی وهلهله های رهایی از چنگال خودخواهی در جهان اسلام به سرایش در می آید . 
در کشور عزیز ما افغانستان عید سعید قربان در اوضاعی برپا می گردد، که تب وتاب انتخابات ریاست جمهوری در سراسر کشور فزونی گرفته وکاندیدان ریاست جمهوری در کمیسیون انتخابات ثبت نام نمودند، تعدد کاندیدان بیانگر دلچسپی مردم به این رویداد  شگرف آفرین می باشد. 
از سوی دیگر با درد ودریغ هنوز هم نیروهای جنگ افروز طالبی با کشتار بی گناهان قربانی می گیرند وپروسه ای صلح را به بن بست روبرو می سازند.
شورای اروپایی حزب مردم افغانستان  در حالی که فرارسی روز پُر میمنت وشادمانی عید سعید قربان را به مسلمانان جهان واز آن میان به مسلمانان رنجدیده ومحنت کشیده افغانستان از صمیم دل تبریک وتهنیت می گوید و آرزومند است تا این عید سر آغازی باشد به سوی یک صلح سراسری در کشور عزیز ما افغانستان و ایجاد یک جامعه ازاد ومملو از دادخواهی وترقی پسندی !
 
 
  بادرود  وتهنیت
کاوه کارمل 
رییس شورای اروپایی حزب مردم افغانستان