شورای ولایتی نورد بربانت ـ شورای کشوری هالند ، تشکیل جلسه داد

 

جلسه ربع چهارم سال ۲۰۲۱ شورای ولایتی نورد بربانت  (Noord-Brabant ) بتاریخ   ۶جنوری۲۰۲۲  ترسایی بساعت ۱۹:۳۰ بجه شام با اعلان تکمیل نصاب توسط منشی شورا، تدویریافت . در نخست برنامه کاری نشست پیشنهاد ، و مورد تایید قرارگرفت .

مطابق بند اول اجندا ، رفیق انجینر فاروق روستایی گزارش کارکردهای سیاسی ، اجتماعی و اقتصادی شورا با برشمردن کارهای مثبت و کاستی ها ، و تدابیر برای بهبود کار سیاسی ـ سازمانی را پیشکش نمود،  که مورد تایید رفقا قرار گرفت .

در ادامه کار جلسه وضع سیاسی ، اقتصادی و نابسامانی های موجود کشور درهمه عرصه ها ، خصوصا آزادی های مدنی ، مراعات حقوق بشر، به حاشیه بردن روزمره زنان ، بستن مکاتب و دانشگاها خصوصا بروی دختران وطن ، بیکاری ، فقر وهمچنان مداخلات مستقیم پاکستان ، ایران ، غربی ها  وغیره بعد از تاریخ ۱۵ اگست ۲۰۲۱ ترسایی توسط رفیق روستايی منشی شورا مورد بررسی قرارگرفت. صحبت هایی رفیق روستایی با تایید و جانبداری حاضرین  جلسه روبرو شد .

با تکیه برسنت یادو بود ازجنبش ها و شخصیت های دادخواه و اثرگذارکشور و جهان ، اینبار در نشست شورای نورد بربانت از شخصیت و کارنامه های زنده یاد رفیق ببرک کارمل یاد به عمل آمد.

درجسله رفیق انجینرعبدالرازق طلوع ، در باره سجایای انقلابی ، شخصیت ، اندیشه و مبارزات دلیرانه و بسیچ  کننده رفیق کارمل صحبت نمود.

در بخش بعدی جلسه رفیق سیده طلوع درباره اهمیت پرداخت منظم  و بموقع حق العضویت ها منحیث مسوولیت سیاسی و سازمانی اعضای حزب صحبت ، و از آن منحیث یک اقدام مهم برای رشد کار سیاسی ـ سازمانی یاد نمود.

موصوف گزارش همه جانبه ازجمع آوری حق العضویت و اعانه های یکساله درشورای نورد بربانت ( شورای کشوری هالند حزب آبادی افغانستان ) را پیشکش نموده، و به پرسش های رفقا در مورد پاسخ مقنع ارایه نمود.

در بخش پیشنهادات، سوالات و نظريات بخاطر رشد و موثریت هرچه بیشتر کار شورا  رفقا هریک : دکتر صدیقی ، احسان عمری ، هوسی توده یی ، انجینر رزاق طلوع  و انجینر فاروق روستایی دیدگاه های شانرا پیشکش نمودند.

جلسه درفضای اعتماد رفیقانه ، همدلی و تعهد به اصول و آرمانهای شریفانه حزب آبادی افغانستان و درنظرداشت شرایط موجود کشور، به آرزوی سلامتی و سرفرازی رفقا، جامعه مهاجرافغان درهالند  و مردم زحمتکش و آزاده افغانستان بساعت ۲۳:۳۰ شام موفقانه به کار خود پایان بخشید.

زنده و سربلند باد آفغانستان !

مسحتکم باد وحدت ملی و مبارزه مشترک مردم افغانستان بخاطر صلح ، عدالت، آزادی و پیشرفت اجتماعی !

 

بامداد ـ زنده گی سازمانی ـ ۲/ ۲۲ـ۱۵۰۱

Copyright ©bamdaad 2022

 

شورای ولایتی هالند جنوبی تشکیل جلسه داد

 

بروز۲۹ دسمبر۲۰۲۱ ترسایی شورای ولایتی هالند جنوبی (Zuid-Holland)  تشکیل جلسه داد.با اعلان تکمیل نصاب جلسه ، برنامه کاری نشست ارایه ، و پس از رایزنی مورد تایید قرار گرفت .

در نخست ، گزارش ارایه شده توسط مسوول سازمان مورد بحث قرارگرفته ، به اتفاق ارا تایید شد.

در ادامه کار اجلاس رفقا نوراحمد نور و ولی محمد زیارمل در رابطه به وضع سیاسی و نظامی کشور صحبت ، و معلومات همه جانبه را ارایه نمودند. پیرامون این گزارش بحث و تبادل نظر صورت گرفته و رفقا مصطفی روزبه و سرور زهتاب روی موضوع صحبت ، و دیدگاه های شانرا شریک ساختند.

در جلسه حق العضویت ها تصفیه ، و از ابتکارات امدادی رفقا ، بخصوص داکترمهوش که مبلغ ۸۰۰ یورو به رفقای آسیب رسیده  قریه گیلان (ولایت غزنی ) کمک نمود است تقدیر بعمل آمد . جلسه که ساعت ۷ شام آغاز گردیده بود بساعت ۹ شب بکارش پایان بخشید.

 

 

بامداد ـ زنده گی سازمانی ـ ۱/ ۲۲ـ۱۴۰۱

 

Copyright ©bamdaad 2022

 

برپایی اجلاس کمیته حزبی شورای کشوری هالند

 

۷ شام روز دوم سپتامبر سال روان میلادی ، جلسه نوبتی کمیته حزبی شورای کشوری هالند ح آ ا  دایر شد.

در نخست با اعلان قانونیت جلسه ، برای پیشبرد کار جلسه اجندای ذیل بتصویب رسید :

۱ ـ پشتیبانی از مصوبات شماره ۱۰۴، ۱۰۵ و ۱۰۶ مقام محترم دارلانشای حزب ، و بحث در مورد چگونگی تطبیق احکام آن ها،

۲ ـ برسی گزارش مسوول مالی شورا ،

۳ ـ ارایه دیدگاه ها، پیشنهادات و پرسش ها .

درنخست گزارش اجلاس توسط مسوول شورای کشوری ارایه ، و روی مصوبات مقام محترم دارلانشای و نحوه تطبیق آن با تفصیل تماس گرفته شده ، و بخاطر تطبیق مندجات آنها اقدامات عملی روی دست گرفته شد.

در ادامه مسوولین شعبات تشکیلات ، اسناد و ارتباط ، اموراجتماعی و زنان ، آموزش سیاسی و تبلیغ، مالی، معاون شورای کشوری و مسوولین شوراهای ولایات صحبت، و برای تطبیق وظایف سپرده شده آماده گی شانرا ابرازکردند.

بعد ازشریک ساختن یک سلسله پیشنهادات، جلسه بساعت ۹ شب ، به آرزوی صلح ، رفاه و آسایش مردم مستضعف ما موفقانه به پایان رسید.

 رییس شورای کشور هالند ح.آ.ا

 

بامداد ـ زنده گی سازمانی ـ ۲/ ۲۱ـ۱۱۰۹

Copyright ©bamdaad 2021

 

بیروی اجراییه شورای کشوری المان حزب آ ا تشکیل جلسه داد  

 

بتاریخ ٨ جنوری ٢٠٢٢ ترسایی ، بیروی اجراییه شورای کشوری المان حزب آبادی افغانستان تحت ریاست رفیق عبدالاحد شفیعی رییس شورای المان ، تشکیل جلسه داد.

با تکمیل نصاب و اعلان قانونیت جلسه ، شرکت کننده گان روی اجندای « تدویرجلسه شورای كشوری المان» بحث نمودند. دراین جلسه به شعبات و شوراهای ایالتی وظیفه سپرده شد تا شوراهای كه تا اكنون جلسات نوبتی شانرا دایرنکرده و حق العضویت خود را تصفیه ننموده اند هرچه زود ترجلسات شانرا برپا ، حق العضویت های شانرا تصفیه ، و ازچگونگی تدویر و تصامیم جلسات شان به بیروی اجراییه گزارش بدهند تا شرایط اشتراک اعضا درنشست شورای كشوری درنظرگرفته شود . بیروی اجراییه  شورای کشوری المان به اتفاق آرا طرح مصوبه در مورد اجندا را تایید و تصویب نمود.

جلسه که ساعت سه بعد ازظهرگشایش یافته بود ، درفضای اعتماد رفیقانه و به آرزوی سرفرازی مردم افغانستان، رشد و اعتلای شورای کشوری المان حزب ساعت ۵ بعد از ظهرپایان یافت.  

 

عبدالاحد شفیعی رییس شورای كشوری المان

 

 

بامداد ـ زنده گی سازمانی ـ ۱/ ۲۲ـ۱۲۰۱

Copyright ©bamdaad 2022

 

برپایی جلسه نوبتی روسای شوراهای کشوری دراروپا

 

جلسه نوبتی روسای شورا های کشوری ح آ ا بتاریخ ۲۸ اگست ۲۰۲۱ ساعت ۷ شام در فضای مجازی دایر گردید.

درکار جلسه روسای شوراهای کشوری المان ،هالند، اتریش، بلجیم ، سویس، ناروی و فنلند شرکت نموده بودند .

پس ازتکمیل نصاب و اعلان مشروعیت ، جلسه مطابق اجندای فیصله شده بکار خود ادامه داد.

درجلسه هماهنگ کننده امورحزبی کشورهای اروپایی، گزارش مختصری پیرامون مصوبات و فیصله های وارده ارایه نموده ، توجه مسوولین شوراها را بخاطرعملی نمودن آنها جلب کرد.

دراین جلسه روسای شوراهای کشوری ازکارکردهای شان گزارش داده و در راه تحقق اصول ، و تصامیم ارگانهای رهبری کننده حزب وعده همکاری سپردند.

شرکت کننده گان نشست پیرامون انکشافات اخیردرکشوربحث و تبادل نظر نموده، ابراز آرزومندی نمودند تا شوراهای کشوری درفعالیت های روزمره خود وضع موجود و دساتیر ارگانهای مافوق را درنظربگیرند.

با تطبیق برنامه کاری ، کار جلسه مورد برسی قرارگرفته و از سهمگیری فعال و گسترده شرکت کننده گان جلسه ستایش بعمل آمد.

 

بامداد ـ زنده گی سازمانی ـ ۱/ ۲۱ـ۰۳۰۹

Copyright ©bamdaad 2021