اجلاس نوبتی سازمان حزبی هامبورگ حزب آبادی افغانستان

 

بروزشنبه ۲۹ اکتوبر۲۰۲۲ ترسایی جلسه عمومی اعضای حزب به اشتراک اکثریت رفقا بعد از ارایه معلومات تشکیلاتی بوسیله رفیق حکیم شناس ( تعداد موجود، تعداد رفقایی که در وظیفه بودند و اطلاع رسمی دادند و تعداد مریض ویا در سفر بودند ) دایر گردید.

در ابتدا رفیق مستمندی مسوول کمیته حزبی هامبورگ حزب آبادی افغانستان رفقا را خیرمقدم گفته ، و اجندای جلسه را پیشنهاد نمود که پیشنهاد مذکور به اتفاق ارا مورد تایید قرارگرفت . رفیق مستمندی در ابتدا از وفات نابهنگام رفیق کاوه کارمل و رفیق توریالی آمو یاد نموده ، اشتراک کننده گان جلسه را دعوت نمود تا به پا خیزند و برای یک دقیقه سکوت اختیار نمایند.

دربخش نخست طبق برنامه تصویب شده رفیق مستمندی گزارش کاری در فاصله بین دوجلسه را ارایه نمود . در ادامه بحث پیرامون گزارش صورت گرفته و رفقا: داکتر بها ، داود کرنزی و انور متین پیرامون گزارش صحبت مختصر نموده و از مبسوط بودن و کارا بودن گزارش به نیکویی یاد کردند. درهمخوانی با برنامه کاری جلسه رفیق داود کرنزی پیرامون تحکیم صفوف حزب و ضرورت ایجاد شعبه تفاهم در سطح اروپا و رفتن بطرف گفتمانهای سیاسی و توسعه  فعالیت های سیاسی و تشکیلاتی معلومات همه جانبه  و روشن ارایه نمود.

دربخش بعدی صحبت رفیق سید صلاح الدین امین،عضوبیروی اجراییه کمیته حزبی المان حزب آبادی ،مسوول سازمانهای اجتماعی وهمکار شعبه تفاهم جا داشت که گزارش شان مورد پسند و تایید رفقا قرارگرفت.

دربخش پیشنهادات و انتقادات رفقا هریک : شیرباقی زاده ،عظیم لمر، انورمتین و داکتر بها  نظریات مفیدی را ارایه کردند که مورد توجه قرارگرفت .

کارجلسه توسط رفیق انورمتین عضو بیروی اجراییه حزب آبادی افغانستان ارزیابی گردید. وی از اشتراک وسیع اعضای سازمان حزبی هامبورگ حزب آبادی افغانستان درمراسم تدفین رفیق کاوه و سایر فعالیت های رفقا ابرازسپاس نموده ، رفقا را با بیانیه رهنمودی بیشتر متوجه پیشبرد کار فعال نمود.  دراین جلسه تصفیه حق العضویت صورت گرفته، و اعانه جمع آوری شد. جلسه که ازساعت ۳ بعدازظهر آغاز شده بود، بساعت ۵:۳۰ بعد ازظهر در فضای مملو از صمیمت و اعتماد رفیقانه خاتمه یافت.

 

بامداد ـ زنده گی سازمانی ـ ۳/ ۲۲ـ ۰۳۱۱

Copyright ©bamdaad 2022