تدویرجلسه فوق العاده هیات رهبری كمیته حزبی هالند حزب آبادی افغانستان

 

هیات رهبری كمیته حزبی ح .آ.ا درهالند به تاریخ ۶ فبروری۲۰۲۳ تحت اجندا ذیل تشكیل جلسه داد :

۱ - تصویب پلانها تدابیری٢٠٢٣ شعبات كمیته حزبی،
۲ - اتخاد تدابیر و آماده گی بخاطر اشتراک فعال در جلسه نوبتی شورای اروپایی حزب،
۳ - ارایه جوابات بیروی اجراییه شورای اروپایی به پیشنهادات، نظریات ،انتقادات و سوالات اعضای حزب در واحدهای اولیه حزبی کمیته حزبی هالند. 

در این جلسه مسوولین واحدهای اولیه کمیته حزبی هالند نیز اشتراک داشتند.

 جلسه پس از ابلاغ تکمیل بودن اعضای هیات رهبری و تایید مواد اجندا توسط رفیق زلیخا پوپل رسماْ به کار خویش آغاز نمود.

درهمخوانی با بند اول اجندا رفیق مصدق پیرامون اهمیت و ضرورت پلانهای تدابیری شعبات و مسوولیت شعبات درپیاده نمودن آنها صحبت، و پلان هرشعبه را طورجداگانه مورد برسی قرارداد.

درنتیجه فیصله بعمل آمد تا شعبات با درنظرداشت مواردی که به ارتباط شعبات ذیربط درپلان کارهیات رهبری ، برنامه های تدابیری کمیته حزبی هالند و پلان تدابیری بیروی اجراییه شورای اروپایی حزب آبادی افغانستان قید شده است ، در پیاده نمودن برنامه های کاری شان توجه نمایند. در ادامه پلانهای کاری شعبات برای سال ۲۰۲۳ میلادی مورد تایید و تصویب قرارگرفت.

مطابق ماده دوم اجندا درباره اتخاد تدابیر وآماده گی بخاطر شرکت فعال در جلسه نوبتی شورای اروپایی صحبت شد. رفیق مصدق خاطر نشان نمود که گزارش کار کمیته حزبی هالند بابت سال۲۰۲۲ میلادی ، پیشنهادات و نظریات در مورد طرح طرزالعمل بعد از تصویب هیات رهبری کمیته حزبی هالند در جلسه قبلی به کمیسیون موظف در شورای اروپایی ار سال شده است .

براساس اطلاعیه شورای محترم اروپایی حزب تاریخ ، وقت و محل تدویرجلسه نوبتی شورای اروپایی به رفقا ابلاغ ، و ازمسوولین واحدهای اولیه تقاضا شد به آن رفقای که عضویت شورای اروپایی را دارند اطلاع داده شود تا برای شرکت دراین جلسه آماده گی های لازم را بگیرند.

در بخش سوم اجندا رفیق مصدق جوابها و نظریات بیروی اجراییه شورای اروپایی را که در رابطه به پیشنهادات ، نظریات ،انتقادات و سوالات ارایه شده که عمدتاْ در باره سمینارها ، صحبت  و برآمد رفقای رهبری در رسا نه ها ، کلب هاوس ، سازماندهی یک گردهمایی از نخبه گان و شخصیت های سیاسی بود مفصلاْ بیان نمود. دراین بخش رفقا هریک : احسان عمری ، همایون وقاد،  فاروق روستایی ورفیق روح الله توده یی  نیز صحبت نموده نظریات خویش را شریک ساختند . رفیق عمری و  رفیق وقاد با ز هم پسشنهادات ، نظریات و انتقادات به آدرس  بیروی اجراییه شورای اروپایی داشتند که درزمینه فیصله بعمل آمد تا مطالب خویش را تحریری به هیات رهبری کمیته حزبی هالند بسپارند تا به بیروی اجراییه شورای اروپایی ارسال گردد.

جلسه كه ساعت ٩ شب اغاز شده بود، با شعار :

«به پیش در راه تطبیق آرمانهای والای حزب آبادی افغانستان !» ، ساعت ۳۰/ ۱۱ شب خاتمه یافت.

 

حفیظ مصدق

مسوول کمیته حزبی هالند حزب آبادی افغانستان

 

 

بامداد ـ زنده گی سازمانی ـ ۱/ ۲۳ـ ۰۸۰۲ 

Copyright ©bamdaad 2023

 

بیروی اجراییه شورای اروپایی حزب آبادی افغانستان  تشکیل جلسه داد

 

جلسه نوبتی بیروی اجراییه شورای اروپایی ح آ ا بتاریخ ۳۰ جنوری ۲۰۲۳ میلادی در فضای مجازی دایر گردید

 رفیق صفت الله عملیارمعاون وسکرتر مسوول شورای اروپایی نصاب جلسه را تکمیل و رسمیت  آن را اعلان نمود. 

برای جلسه اجندای ذیل پیشنهاد وبه اتفاق آرا مورد تصویب قرارگرفت :

۱ ـ اتخاذ تدابیر برای تدویرجلسه شورای اروپایی ح آ ا ،

۲ - تصویب پلان کار بیروی اجراییه بابت سال ۲۰۲۳ میلادی ،

۳-  پیشنهادات ونظریات.

ابتدا رفیق عملیار کار جلسه را بر پایه مواد اجندا ادامه داده ، میکانیزم روند کارجلسه را روی پیشبرد ماده اول اجندا توضیح نمود. بعد از بحث و تبادل نظرتصامیم روی تاریخ واجندای جلسه شورای اروپایی ح آ ا به اتفاق آرا تصویب گردید.

دربخش ماده دوم اجندا رفیق صفت الله عملیار درباره طرح و ترتیب پلان توضیحاتی را ارایه نمود.سپس رفقا داود رزمیار، عمرمحسن زاد ، ولی زیارمل ، حنیف ضرابی,، ذلیخا پوپل، احد شفیعی و حفیظ مصدق با ارایه نظریات، پیشنهادات و سوالات طرح پلان را تایید، و به اتفاق آرا آنرا تصویب نمودند.    

درمطابقت با ماده سوم پیشنهادات سازمان های کمیته های حزبی هالند و اتریش وبرخی اعضای بیروی اجراییه  طرح و به آنها رسیده گی صورت خواهد گرفت .

در اخیر رفیق داود رزمیار، رییس شورای اروپایی حزب آبادی افغانستان روی میکانیزم عملی تطبیق پلان ها و اهمیت آن صحبت نموده موفقیت رفقا را برای تدویر جلسه شورای اروپایی آرزو نمود.

 

صفت الله عملیار

معاون و سکرتر مسوول شورای اروپایی ح آ ا

 

 

بامداد ـ زنده گی سازمانی ـ ۱/ ۲۳ـ ۳۱۰۱ 

 Copyright ©bamdaad 2023

 

 

اطلاعیه شعبه آموزش سیاسی و تبلیغ در مورد تدویر نشست «حلقه مطالعاتی »

 

قرار است برطبق پلان کاری شعبه جلسه نوبتی « حلقه مطالعاتی » به روز یکشنبه مورخ ۲۹ جنوری ۲۰۲۳از ساعت ۱۶الی ۱۸از طریق زووم تدویر گردد.

موضوع بحث : «مساله چپ در افغانستان »

سخنرانان : رفیق دوکتور فهیم ادا و رفیق داکتر یحیی هارون

Join Zoom Meeting https://us02web.zoom.us/j/84563867675?pwd=NEJ2UHZaRXFvRXdVZVBYK292azFQUT09

اجلاس کمیته حزبی ایالت اوبراوستررایش ــ اتریش برگزارشد

 

کمیته حزبی ایالت اوبراوستررایش در اتریش ، فعالیت های سازمانی خود را پس از یک فاصله زمانی ، بروز بیست و نهم ماه جنوری سال ۲۰۲۳ میلادی دوباره از سرگرفت . اعضای ح آ ا  در این ایالت در مطابقت با اجندای تصویب شده در باره وضعیت کنونی کشور، رویدادهای زنده گی سازمانی به ویژه برگزاری کنفرانس شورای اروپایی ح آ ا ، فراخوان ، ‌فیصله ها ، مصوبات و چگونگی تطبیق آنها و همچنان مسایل تشکیلاتی کمیته حزبی خویش به بحث و تبادل نظر پرداختند .

کمیته حزبی ایالتی اوبراوستررایش به اتفاق آرا رفیق وحید کرنزی را به حیث رییس سازمان خود انتخاب نمود .

اشتراک کننده گان اجلاس همچنان پیشنهادی مبنی بر تعین سرنوشت عضویت رفیق فقیرکارمند را در کمیته حزبی شهر لینز به ارگان رهبری کمیته حزبی کشوری ارایه داشت تا در مورد تصمیم گرفته شود .

در نشست کمیته حزبی ایالتی در شهر لینز حق العضویت و اعانه های ربع اول سال جاری میلادی جمع آوری گردید . کمیته حزبی مذکور دو پیشنهاد مشخص را به آدرس ارگانهای رهبری شورای اروپایی ح آ ا راجع ساخت که رهبری کمیته کشوری آنها را جهت بررسی به شعبه تشکیلات شورای اروپایی حزب انتقال داد .

در پایان نشست در باره تدویر جلسات آینده ابراز نظر صورت گرفت و تصمیم اتخا‌ذ گردید .

 

بامداد ـ زنده گی سازمانی ـ ۱/ ۲۳ـ ۳۰۰۱ 

 Copyright ©bamdaad 2023

 

گزارش از برگزاری جلسه سازمان کشوری سویدن ح آ ا

 

جلسه اعضای سازمان حزبی کشوری سویدن حزب آبادی افغانستان بتاریخ نهم جنوری۲۰۲۳ میلادی ساعت هفت شام از طریق فضای مجازی تحت ریاست رفیق جاوید قیام تدویر یافت. درجلسه به تعداد یازده رفیق از شهرهای مختلف کشور سویدن شرکت کرده بودند. یکتعداد رفقا با عذرمعقول نتوانستند در جلسه حضور یابند.

رفیق جاوید قیام معاون سازمان کشوری ح آ ا در آغاز یادآور شد که براساس هدایت رفیق فیاض عزیز گرامی رییس سازمان کشوری سویدن ح آ ا ، جلسه کنونی تحت ریاست وی برگذار میگردد. او حضور رفقا بخصوص حضور رفیق بزرگوار حساس و خانم ها را خوش آمدید گفت و رسمیت جلسه را بنابر پوره بودن نصاب اعلام نمود . سپس اجندای جلسه توسط رفیق جاوید قیام پیشنهاد ، و به اتفاق آرا قرار زیرمورد تایید قرار گرفت.

۱-  گزارش از کارکردهای چند ماه اخیر،

۲- مسایل تشکیلاتی،

۳-  نظریات ، پیشنهادات بخاطر بهبود امور.

در بخش اول از رفیق فیاض عزیز تقاضا گردید تا در مورد کارکردهای چند ماه گذشته گزارش مختصر ارایه نماید. رفیق فیاض عزیز بطور فشرده در مورد فعالیت های سازمان حزبی صحبت نمود. سپس از رفیق نسیم سحر تقاضا بعمل آمد تا در مورد فعالیت های شورای اروپایی و بخصوص فعالیت شعبه آموزش سیاسی و تبلیغ شورای اروپایی معلومات مختصر ارایه کند . رفیق سحر بطور اختصار در مورد خلای فکری در سازمان حزبی ، اهمیت آموزش سیاسی و ایجاد انگیزه برای مبارزه صحبت نمود و در مورد فعالیت های شعبه آموزش سیاسی که رفیق جاوید قیام نیز عضو فعال آن میباشد ، معلومات ارایه کرد.

در بخش اجندای دوم ، در قسمت مسایل تشکیلاتی رفیق فیاض عزیز گفت که به نسبت مصروفیت های کاری خویش نمی تواند مسوولیت سازمان کشوری ح آ ا در سویدن را بدوش بگیرد، پیشنهاد نمود که بعوض وی رفیق جاوید قیام را که یک جوان مبتکر، با انرژی و فعال میباشد ، بحیث مسوول سازمان کشوری تعیین گردد. اوهمچنان بعنوان یک حزبی فعال وعده هر نوع همکاری را ابراز نمود . پیشنهاد رفیق فیاض عزیز در قسمت تعیین رفیق جاوید قیام بحیث مسوول سازمان حزبی کشوری سویدن ح آ ا به اتفاق آرا مورد تایید قرارگرفت . همچنان رفیق نجیب حساس بحیث معاون سازمان حزبی کشوری سویدن به اتفاق آرا انتخاب گردید. رفیق بری برعلاوه مسوولیت منشی سازمان ، مسوولیت بخش مالی را نیز بدوش گرفت. بعدا حاضرین هریک رفیق زمری قیام ، رفیق عزیز حساس و رفیق نسیم سحر به نوبه خود از کارکردهای رفیق فیاض قدردانی نمودند و مسوولیت های جدید را برای رفقا هریک رفیق جاوید قیام و رفیق نجیب حساس تبریک گفته موفقیت های مزید برایشان آرزو نمودند.

در بخش سوم اجندا رفقا هریک نسیم سحر ، فیاض عزیز و بری پیشنهادات مشخص بخاطر بهبود امور حزبی ارایه نمودند جلسه ساعت هشت شب در فضای صمیمیت به پایان رسید.

 

بری منشی سازمان کشوری سویدن حزب آبادی افغانستان

 

 

بامداد ـ زنده گی سازمانی ـ ۱/ ۲۳ـ ۱۱۰۱ 

 Copyright ©bamdaad 2023