گزارش جلسات حزبی شورای کشوری حزب آبادی افغانستان دراتریش

 

 بروزهژدهم ماه فبروری سال ۲۰۲۲ میلادی جلسه حضوری شورای ایالتی ویانای ح آ ا دایر گردید. در این نشست همه اعضای سازمان به استثنای سه رفیق که بنا برمعاذیر صحی ( تست مثبت کرونا ) حاضر شده نتوانستند ، اشتراک داشتند . جلسه پس از اعلام نصاب و اجندای سه فقره یی به کار آغاز کرد .

دربخش نخست اوضاع سیاسی درون کشور و رویداد های ماحول آن مورد بحث قرارگرفت. رفیق انجینرمحمود صافی انکشافات هفته های اخیر را به ارزیابی گرفته و معلومات ارزنده ایرا به جلسه ارایه نمود . حاضرین جلسه به تبادل نظر پرداختند وتزهای ارایه شده را مورد تایید قرار دادند .

در بخش دوم زنده گی سازمانی مطرح گردید .

رفیق فاصل دلزاده رییس شورای کشوری اتریش در باره تدویر جلسات مشترک شوراهای کشوری  اروپایی ح آ ا تحت اداره رفیق صفت الله عملیار هماهنگ کننده امور حزبی دراروپا و از تصامیم دسته جمعی آن، فعالیت ها و ارسال نامه اعتراضی شوراهای کشوری در اروپا عنوانی کمیته رهبری ح آ ا درمرکز پیرامون نشرات غیرمسولانه برخی از حلقات ماجراجوی حزبی  گزارش داد . همچنان مصوبات جدید مرکز، بخصوص مصوبه شماره ۴ مورخ ۲۱ دلو ۱۴۰۰ خورشیدی کمیته رهبری حزب در باره تدویر کنفرانس اروپایی به اگاهی رسانیده شد . اعضای حاضر جلسه از تصامیم مرکز استقبال و از تطبیق همه جانبه آن پیشتیبانی نمودند .

رییس شورای کشوری اتریش در باره فعالیت های اعضای سازمان در مدت زمان پس از جلسه قبلی نیز گزارشی را ارایه نموده  خاطر نشان ساخت که خوشبختانه در نتیجه مساعی رفقا ، به ویژه تلاش رفیق وحید کرنزی زمینه احیای سازمان حزبی ایالت اوبر اوسترایش فراهم گردیده ، و قراراست به زودی اجلاس مشترک کمیته رهبری و اعضای آن سازمان برگزار گردد .

رییس شورای کشوری اتریش در مورد تدویر جلسات شورای ایالتی فورالبرگ  تحت ریاست رفیق جنرال سید رسول هم معلومات ارایه داشت و از پشتیبانی آن شورا از مصوبه شماره ۴ کمیته رهبری مرکز و آماده گی برای اشتراک در کنفرانس اروپایی یادآوری کرد .

رییس شورای کشوری در مورد فعالیت های واحد اولیه حزبی در شهر کلاگنفورت نیز گزارش داد و از کارهای خستگی ناپذیر رفیق داکتر اسد محسن زاده مدیر مسوول تار نمای بامداد، ارگان مرکزی نشراتی  ح آ ا ، در رابطه  با احزاب ، سازمان های اجتماعی و فرهنگی اتریشی و نهادها افغانی اظهار قدردانی نمود .

در ارتباط با بند دوم اجندا رییس شورای کشوری از ایجاد و فعالیت های کمیته تدارک کنفرانس اروپایی نیزسخن گفت و در مورد تعین نورم نماینده گی در این کنفرانس نظرخواهی کرد . با رعایت نظریات سایر اعضای شورای کشوری پیشنهاد گردید که از کمیت پنج تن یک رفیق به حیث نماینده در کنفرانس انتخاب گردد و این موضوع به اگاهی کمیته تدارک کنفرانس رسانیده شود .

در بخش سوم اجندا نظریات ، پیشنهادات و انتقادات مطرح گردید .رفیق دین محمد مسوول شورای ایالتی ویانا که در جلسه مشترک قبلی کمیته رهبری و شورای ایالتی ویانا موظف به تامین نمودن ارتباط  با رفیق فقیر کارمند گردیده بود از عدم موفقیت خود در زمینه گزارش داد . موصوف خاطر نشان ساخت که این بار نیز رفیق کارمند به تماس های مکرر وی پاسخ نداده است . در اینمورد جلسه فیصله نمود که برای جلوگیری از تبلیغات سو ، حین از سرگیری فعالیت های شورای ایالتی اوبر اوسترایش از رفیق کارمند دعوت شود تا در جلسه اشتراک نموده و موضعگیری خود را در رابطه با ادعا های منتشره در برخی از مکاتیب ، به خصوص نامه مورخ ۹ فبروری ۲۰۲۲ میلادی  شورای نامنهاد اروپایی، که بر اساس مصوبه دارالانشای حزب به تعلیق درآمده است ابراز بدارد. البته شورای ایالتی اوبراوسترایش پس از استماع پاسخ های وی در رابطه با تطبیق اصول اساسنامه ح آ ا تصمیم خواهد گرفت .

در نشست شورای ایالتی ویانا  در باره تصفیه امورمالی هم صحبت شد و فیصله بعمل آمد که درختم ربع اول سالجاری میلادی حق العضویت ها و اعانه ها جمع آوری گردد .

در پایان اجلاس تاریخ نشست بعدی تعین شده ، و از رفقا خواهش بعمل آمد تا تدویر جلسه آینده مطالب ضروری را از طریق حلقه واتساپی شورا در میان گذارند .

 

فاضل دلزاده

رییس شورای کشوری حزب آبادی افغانستان دراتریش

 

ویانا ، مورخ  ۱۹ فبروری ۲۰۲۲ میلادی

 

بامداد ـ زنده گی سازمانی ـ ۱/ ۲۲ـ۲۳۰۲

Copyright ©bamdaad 2022

 

بیروی اجراییه شورای کشوری هالند حزب آبادی افغانستان تشکیل جلسه داد

بروزجمعه۱۱ فبروری سالروان ترسایی اجلاس فوق العاده و مشترک اعضای بیروی اجراییه ، مسوولین حزبی ولایات و اعضای کمیته های حزبی ولایات از طریق شبکه مجازی دایرگردید.

پس ازتکمیل نصاب واعلان رسمیت جلسه، جلسه تحت اجندای ( تقبیح و محکوم نمودن به اصطلاح اجلاس اروپایی در روشنایی نامه اعتراضی مسوولین  شوراهای کشوری اروپایی ح. آ.ا ) رسماْ بکارش آغاز نمود .

درنخست مطابق اجندای تصویب شده ، گزارش اساسی جلسه توسط رفیق زهتاب رییس شورای کشوری به حاضرین پیشکش گردید. پیرامون گزارش اساسی رفقا : عباس دهاتی ، رزاق طلوع ، ذلیخا پوپل ، هاشم زحمت ، فاروق روستایی ، سیده طلوع ، روح الله توده یی ، احسان عمری و سهیلا زحمت دیدگاه های شانرا شریک ساخته، و تدویر به اصطلاح اجلاس اروپایی ازجانب یکعده افراد مرکزگریز را به شدت تقبیح و محکوم نمودند.

درادامه کارجلسه احکام مصوبه ( ۰۴) مورخ ۲۱ دلو ۱۴۰۰ خورشیدی ، مقام محترم رهبری حزب آبادی افغانستان به اطلاع رفقا رسانیده شد .

شرکت کننده گان جلسه احکام مصوبه یادشده درمورد تدویرکنفرانس اروپایی جهت تحکیم هرچه بیشتر وحدت و یکپارچه گی حزب را یک اقدام بجا وضروری تلقی نموده، وحمایت شآنرا ازآن ابراز کردند.

دراین جلسه وسیع ، مصوبه ایی درتقبیح اجلاس نامنهاد اروپایی یادشده صادر، و درآن مجازات ناقضین اساسنامه حزب تقاضا شد.علاوتا رفقا با اتفاق نظراقداماتی را برای بهبود امور حزبی به تصویب رسانید.

اجلاس که بساعت ۷ شام آغاز گردیده بود به  آرزوی صلح واقعی درکشور، وحدت وهمپذیری اعضای ح. آ.ا کارش را خاتمه بحشید.

رییس شورای کشوری هالند ح. آ. ا

 

بامداد ـ زنده گی سازمانی ـ ۲/ ۲۲ـ۱۳۰۲

Copyright ©bamdaad 2022

 

شورای کشوری سویس تشکیل جلسه داد

 

براساس برنامه کاری شورا، جلسه سازمان حزب آبادی افغانستان درسویس بروز جمعه ۱۱ فبروری سال ۲۰۲۲ ترسایی تحت ریاست رفیق سلیم سلیمی رییس آن شورا برگزارشد.

دراین جلسه که ازطریق شبکه های مجازی تدویریافت، پس از تکمیل نصاب و اعلان رسمیت جلسه اجندای نشست پیشنهاد، و پس ازرایزنی با اتفاق ارا مورد تایید قرارگرفت .

مطابق اجندای تصویب شده رفیق سلیمی گزارشی در باره  فعالیت های شورا ارایه نموده ، و طرح پلان کاری شورا برای سال ۲۰۲۲ را پیشنهاد کرد.

شرکت کننده گان جلسه درباره این طرح به بحث وگفت وگو پرداخته در فضای باز رفیقانه دیدگاه ها و پیشنهادهای شان را در مورد ارایه نمودند. پلان کاری سازمان برای سال ۲۰۲۲ با اتفاق آرا به تصویب رسید.

درادامه کارجلسه احکام مصوبه ( ۰۴ ) کمیته رهبری حزب آبادی افغانستان مورخ ۲۱ دلو ۱۴۰۰ خورشیدی ، به اطلاع رفقا رسانیده شد . در جریان بحث روی این مصوبه ، رفقا استقبال خود را از این تصمیم بموقع هیات رهبری حزب ابراز داشته ، خاطر نشان ساختند که تدویرکنفرانس شورای اروپایی یگانه راه حل دموکراتیک برای مشکل سازمان اروپایی حزب میباشد.

درجلسه رفقا روی پابندی به اصول سازمانی و مرامی حزب ، شرکت منظم درفعالیت های سازمانهای مربوطه حزبی ، پرداخت به موقع حق العضویتها ، پیاده نمودن تصامیم کولکتیف رهبری حزب صحبت نموده ، پابندی به این تعهدات سازمانی را از جمله مکلفیت های هرعضو حزب خواندند.

دراین جلسه حق العضویت های سازمان تصفیه ، و رفقا هریک سلیم سلیمی، جنرال عبدالصبورناظری ، نعیم رزمیار، نقیب عزیزی و جعفر سید دیدگاه ها و پیشنهادات شانرا مطرح نمودند.

جلسه به آرزوی بهروزی مردم آفغانستان ، رشد و استحکام حزب آبادی افغانستان و صلح جهانی در فضای صمیمت وهمدلی پایان یافت .

 

بامداد ـ زنده گی سازمانی ـ ۱/ ۲۲ـ۱۲۰۲

 Copyright ©bamdaad 2022

 

جلسه شورای ایالتی بادن ورتیمبیریگ دایرشد

 

بتاریخ ١٢ فبروری ٢٠٢٢ جلسه شورای ایالتی بادن ورتیمبیریگ (Baden-Württemberg) حزب آبادی افغانستان تحت ریاست رفیق منان رزمل از طریق شبکه پالتاک تدویریافت.

در نخست با تکمیل نصاب و اعلان رسمیت جلسه ، اجندای پیشنهادی به اتفاق آرا به تصویب رسید . سپس رفیق رزمل گزارش كار و فعالیت ربع اخیر سال ٢٠٢١ سازمان و پلان كار سال ٢٠٢٢ را به جلسه ارایه نمود. گزارش فعالیت سازمان و پلان کار شورا با درنظرداشت نظریات رفقا به اتفاق آرا مورد  پذیرش قرارگرفت .

درادامه كارجلسه احکام مصوبه (٠٤) مورخ ٢١ دلو ١٤٠٠ خورشیدی كمیته رهبری حزب آبادی افغانستان به اطلاع رفقا رسانیده شد. سپس احکام این مصوبه مورد بحث قرارگرفت. رفقا: جنرال خلیل عنایت، تمیم رحیمی ، فهیم یوسفی، حنیف ضرابی و منان زرمل از تصمیم به موقع رهبری ح آ ا مبنی برتدویركنفرانس شورای اروپایی استقبال نموده ، آنرا یگانه راه حل آزاد و دموكراتیک دانسته و ازآن تایید و پشتیبانی کردند .رفقا همچنان برتطبیق مصوبات مقامات بالایی حزب تاكید نموده ، و مطابق احکام  اساسنامه حزب خود را مكلف به تطبیق آن دانستند.

دراین جلسه حق العضویتهای سازمان تصفیه ، و برای تطبیق پلان كار سال ٢٠٢٢ كه عرصه های مختلف كار و فعالیت سازمان درآن مشخص شده است ، به اتفاق آرا مصوبه ایی به تصویب رسید .

جلسه كه ساعت ۵ بعد ازظهربكارآغاز نموده بود، ساعت ۷ شام به آرزوی صلح و آرامش كشور و بهروزی و موفقیت ح آ ا درفضای خوب رفیقانه به پایان رسید .

 

بامداد ـ زنده گی سازمانی ـ ۱/ ۲۲ـ۱۳۰۲

 Copyright ©bamdaad 2022

 

جلسه فوق العاده روسای شوراهای کشوری برگزار شد

بتاریخ ٤ فبروری ٢٠٢٢ ترسایی جلسه فوق العاده روسای شوراهای کشوری ازطریق فضای مجازی زووم تحت ریاست مسوول هماهنگی امورحزبی در اروپا تدویر یافت .
دركارجلسه روسای شوراهای کشوری حزب آبادی افغانستان در المان ، هالند ، اتریش ، فینلند ، سویس ، بلجیم ، ناروی ، وهمکاران هماهنگ کننده امورحزبی کشورهای اروپایی شركت نموده بودند كه پس از تكمیل نصاب و اعلان مشروعیت ، جلسه مطابق به اجندای تصویب شده بكار خود ادامه داد .
مسوول هماهنگی امورحزبی كشورهای اروپایی گزارش مفصل روی تدویر به اصطلاح جلسه فوق العاده شورای اروپایی كه بتاریخ ٢٠٢٢/١/٢٩ ترسایی درمغایرت با مواد مصوبه مورخ ٦ سنبله ١٤٠٠خورشیدی مقام محترم دارالانشا حزب آبادی افغانستان ، و سوتعبیر از مندرجات آن دایر گردیده بود به جلسه ارایه نموده ، توجه روسای شوراهای کشوری درمورد جلسه نامنهاد مذكور كه در تناقص صریح با احكام اساسنامه حزب آبادی افغانستان بود، را مبذول نمود .
روسای شوراهای کشوری درجلسه روی موضوع به بحث و گفت وگو پرداخته ، طرح مصوبه و نامه اعتراضی را در مورد تقبیح  و رد جلسه مذكور به اتفاق ارا تایید و تصویب نمودند .
در اخیركارجلسه مسوول هماهنگی امورحزبی كارجلسه را ارزیابی ، و از سهمگیری فعال و گسترده رفقای شركت كننده در جلسه ستایش بعمل آورد.

 

بامداد ـ زنده گی سازمانی ـ ۱/ ۲۲ـ۰۸۰۲

Copyright ©bamdaad 2022