جلسه نوبتی بیروی اجراییه شورای اروپایی حزب آبادی افغانستان تدویر یافت

 

جلسه نوبتی بیروی اجراییه شورای اروپایی حزب آبادی افغانستان بتاریخ ۲۴ اکتوبر ۲۰۲۰ ترسایی از طریق شبکه پال دایر گردید .جلسه با صحبت رفیق دوکتور حبیب منگل رییس شورای اروپایی آغاز و با تصویب اجندا ادامه یافت.رفیق منگل به عرض سلام رفیق داکتر محمد داوود راوش رییس حزب و از ارتباط منظم وگذارش دهی از کارشورای اروپایی وشعبات آن به کمیته مرکزی واهمیت سترگ برگزاری کنفرانس جوانان که تحت رهبری حزب سازمان داده شد ، صحبت کرد وگفت که تدویر همچو کنفرانس یک برآمد بی نظیر ، ابتکار واقدام جسورانه حزب به شمار میرود که درراستای جلب وجذب جوانان به صفوف حزب ، حضور سیاسی و ارتقای اعتبار حزب درجامعه از اهمیت بزرگ برخوردار می باشد ، شورای اروپایی ، شورای های کشوری و اعضای سازمان اروپایی حزب در اروپا به طور گسترده از آن استقبال کرد که درتارنمای بامداد انعکاس دارد .

رفیق منگل از فعالیت های بیروی اجراییه ، شعبات شورای اروپایی و شورا های کشوری وگذارش آن به کمیته مرکزی نیز یادآوری کرد که در گذارش بیروی اجراییه به اجلاس شورای اروپایی ارایه میگردد ، خاطر نشان ساخت که درکار سازمان دست آورد های قابل توجه که محصول کار مشترک می باشد وجود دارد و کمیته مرکزی حزب از آن تقدیر کرده است ، باید تحکیم ونهادینه شود . چالش ها وکمبودات نیز در کار وفعالیت شورای اروپایی وجود دارد که به طور جمعی از طریق تصامیم بیروی اجراییه ، کار شعبات وشورای های کشوری باید حل وفصل و رهبری جمعی ، مسولیت فردی ، پاسخگویی ، اصولیت ، تساهل وشکیبایی نیز درکار واجرایی وظایف محوله تامین و رعایت گردد .

جلسه ، به تطبیق اجندا که در برگیرنده استماع گذارش رفیق ضیاالحق مومنی رییس شورای کشوری فنلند در رابطه با تحکیم و گسترش صفوف و تطبیق فیصله های حزب بود وبند دیگر اجندا با اتخاذ تصمیم درمورد برگزاری کنفرانس پیرامون حوادث سیاسی افغانستان با شرکت نماینده گان احزاب ملی ,مترقی و دموکرات بود ، ادامه یافت و پیرامون آن به طور همه جانبه تبادل نظر صورت گرفت . درباره گذارش رفیق ضیاالحق مومنی ، رفقا صمد کارمند ، دیپلیوم انجنیرعمر محسن زاده ، عارف عرفان ، فاروق پاسدار ، دوکتور حبیب منگل ، صحبت کرد و پرسش های مطرح کردند ، رفیق مومنی به سپاس از رفقا ، دست آورد ها ومشکلات درکار سازمان را شمرد و به پرسش های رفقا توضیحات ارایه کرد ، جلسه کار و مساعی شورای کشوری فنلند حزب را عالی ار زیابی کرد .

رفیق کارمند ازکنفرانس جوانان استقبال نمود و آنرا به مثابه یک ابتکارجسورانه وبی نظیرستایش کرد و به ارتباط تامین همبستگی به حلقات همسو گذارش ومعلومات ارایه کرد . رفیق عرفان نیز از فعالیت ومساعی در عرصه تامین همبستگی از تلاش های شورای اروپایی معلومات ارایه کرد و خاطر نشان ساخت که در این راستای دستاوردهای وجود دارد که باید تحکیم گردد .

در بند دوم اجندا جلسه (برگزاری کنفرانس پیرامون حوادث سیاسی افغانستان با شرکت نماینده گان احزاب ملی ,مترقی و دموکرات) نیز تبادل نظر همه جانبه صورت گرفت ، رفقا محسن زاده ، کارمند ، عرفان و منگل در باره ضرورت و اهمیت گفتمان همبستگی که دراشکال وحدت ، جبهه ، ایتلاف و اتحاد که در سر لوحه مشی وفعالیت حزب قرار دارد ، تبادل نظر کرد که دریک فرصت مساعد برگذار گردد .

کار جلسه در فضای رفیقانه و تبادل نظر سازنده با اتفاق ارا در باره مواد مطروحه در اجند به پایان رسید .

 

بامداد ـ زنده گی سازمانی ـ ۱/ ۲۰ـ ۰۲۱۱

استفاده ازمطالب بامداد با ذکرماخذ آزاد است.

 

Copyright ©bamdaad 2020

 

 

در ادامه کار کنفرانس سراسری جوانان حزب آبادی افغانستان

 

ملاقات کاری با روسای سازمان های جوانان

امروز یکشنبه مورخ چهارم ماه عقرب ، ساعت ده قبل از ظهر، ملاقات کاری با روسای سازمان های جوانان همنوا و رشیدی در دفتر مرکزی حزب آبادی افغانستان بعمل آمد ، در ملاقات محترم نعیم الله نصیری رییس نهاد « جوانان همنوا « و محترم انیل رشیدی رییس «نهاد رشیدی »حضور داشتند . پروفیسور داکتر محمد داوود راوش رییس حزب آبادی افغانستان مهمانان را خوش آمدید گفته ، روی نقش جوانان و نهادهای مدنی مفصلا صحبت نموده ، از جوانان سازی حزب و ارتقای نقش رهبری کننده جوانان ، کار مشترک در میان جوانان و سوق جوانان در راه آبادانی کشور توضیحات دادند.، بعدا به کارکردهای سازمانهای جوانان همنوا و رشیدی گوش داده ، روی ادامه کار و شیوه های ادامه کار تصامیم اتخاذ گردید .

این دیدار دوستانه حوالی ساعت یازده و سی قبل از ظهر اختتام یافت .

جلسه روسای شعبات مرکزی

امروز یکشنبه مورخ چهارم ماه عقرب جلسه کاری روسای شعبات مرکزی با رییس حزب آبادی افغانستان دایر گردید . در جلسه تدویر کنفرانس سراسری جوانان حزب آبادی افغانستان مورد بررسی قرارگرفت ، نقاط مثبت کنفرانس برجسته ، و از سازماندهنده گان و تلاش های شان قدردانی شد . همچنان روی نواقص و کم کاری ها انگشت گذاشته شده  و راه های حل آن مشخص گردید .

همچنان شعبات وظیفه گرفتند تا طبق استقامت کاری شان وظایف خود را در تحقق اهداف کنفرانس سراسری جوانان مشخص و کار را آغاز نمایند . فیصله شد تا منبعد یک ماده اجندای جلسات رهبری شعبات مرکزی تحقق  وظایف شعبه در ارتباط به کنفرانس سراسری جوانان حزب باشد .

همچنان به شعبات وظیفه داده شد تا جهت تدویر با عظمت کنفرانس سراسری زنان حزب آبادی افغانستان کار را آغاز نمایند .

جلسه به امید تحقق اهداف و وظایف حزب اختتام یافت .

 

بامداد ـ زنده گی سازمانی ـ ۲/ ۲۰ـ ۲۵۱۰

استفاده ازمطالب بامداد با ذکرماخذ آزاد است.

Copyright ©bamdaad 2020

 

پیام کمیته حزبی ولایتی هرات حزب آبادی افغانستان بمناسبت برگزاری نخستین کنفرانس جوانان حزب

 

رفیق گرامی راوش را درود رفیقانه!

نخست از این اقدام بموقع، موثر وتشکیلاتی رهبری حزب مان سپاس و تشکر میکنیم که چنین امکان را فراهم آورد تانخستین کنفرانس  سراسری جوانان برگزار شود برای تحقق تصامیم آن آرزوی موفقیت داریم .

میهن مان باچالش تفکر واپسگرا و قرون وسطایی مسلح که نه حقوق و آزادیهای دموکراتیک و مدنی و نه حقوق انسانی و نه کرامت انسانی را می شناسند و با ارزشهای جهان بشریت درتناقض آشتی ناپذیر قراردارند وتهدیدی است در فراروی دموکراسی مردم سالار وعدالت اجتماعی درکشور درچنین وضعیتی اقدام بسیج کننده جوانان حزب دراین برهه حساس تاریخی و پیچیده با درک مسوولیت تاریخی که جوانان برای رهایی امروز و فردای میهن مان درخط مقدم مبارزات مسالمت آمیز نقش سازنده ای دارند و جایگاه و پایگاه اجتماعی و سیاسی حزب را مستحکم می سازند از اهمیت ویژه تاریخی برخوردار است. نسل جوان سازمان یافته و تشکیلاتی درضدیت باتحجر وبنیادگرایی،ارتجاع و بی عدالتی سنگر مستحکم رزمنده و پیکار در کشور ماست.

کمیته حزبی ولایتی هرات متعهد است تادر راستای تحقق خواستهای کنفرانس جوانان قلم و قدم بردارد و به پیش برود

رفقا پیروزی از آن شماست.

 

بامداد ـ زنده گی سازمانی ـ ۱/ ۲۰ـ ۲۱۱۰

استفاده ازمطالب بامداد با ذکرماخذ آزاد است.

Copyright ©bamdaad 2020

 

پیام تبریک و تهنیت شورای کشوری انگلستان حزب آبادی افغانستان به آدرس کمیته مرکزی حزب آبادی افغانستان به مناسبت تدویر کنفرانس شکوهمند جوانان افغانستان 

 

رفقای عزیز وگرامی؛

همایش بزرگ وتاریخی در راستای تدویر کنفرانس پرشکوه جوانان افغانستان در شهرکابل یکی از بزرگترین دست آورد نهضت ترقی‌ خواه کشور برای پایه گذاری جنبش جوانان و گستره این نهضت دراین بلاد بحران زده و گشایش دریچه های امید برای نقش جوانان کشوردرحیات سیاسی جامعه افغانستان پنداشته می‌شود.

اجازه دهید تا این دستآورد سترگ را برای شما وهمه رزمنده گان راه ها و آرمان های مشترک از صمیم قلب شادباش بگوییم.

این کنفرانس که در نتیجه تلاشهای فداکارانه وخلاقانه حزب ما براه افتید، نشان داد که نسل جوان و بالنده کشور با اشتیاق تمام ومسوولیت پذیری تاریخی درقبال سرنوشت بحران زای کشور درجست وجوی مسیری اند که کشور را به سمت عدالت دادخواهی ،آزادی ودموکراسی رهنمون شده و از ارزش های گهربار جامعه مدنی ، نظام قانون ، آزادی ، استقلال ودموکراسی دفاع می نمایند.

به باور ما این کنفرانس تکانه های قوی و نیرومند را بر بدنه جامعه درهم شکسته افغانستان وارد نموده ، انگیزه های قوی ونیرومندی را در میان نسل جوان کشور خلق ساخته و دور نیست آن روزی که کاروان بزرگی این نسل دورانساز در جامعه افغانستان براه افتیده وبا قافله عظیم رزمنده گان دادخواه همسفر گردند.

بگذاراین کنفرانس سرآغازگشایش فصل جدید مبارزه درکشور گردد.

 

پیروز باد داعیه بزرگ کنفرانس جوانان افغانستان!

 

انجینر حبیب الله فتاح 

رییس شورای کشوری انگلستان حزب آبادی افغانستان

 

 

بامداد ـ زنده گی سازمانی ـ ۳/ ۲۰ـ ۲۳۱۰

استفاده ازمطالب بامداد با ذکرماخذ آزاد است.

Copyright ©bamdaad 2020

 

پیام تبریکی شورای کشوری بلجیم حزب آبادی افغانستان

بمناسبت تدویرموفقانه کنفرانس سرتاسری جوانان حزب آبادی افغانستان

 

جوانان قشر نیرومند، بالنده و سازنده گان حال و آینده کشورمیباشند .

جای خوشی و مسرت است که جوانان آگاه حزب آبادی افغانستان در پرتو برنامه های مردم محور و آینده نگر حزب با پذیرش مسوولیت بخاطر رفع ناهنجاری های بیشمار اجتماعی و اقتصادی ، فراهم آوری  شرایط  برای زنده گی در صلح ، امنیت وشگوفایی کشور مبارزه و تلاش مینمایند.

آنها دست بدست هم داده ، جهت تحقق آرمان های مشترک شان دست بکارشده ، و مبارزات خویشرا بخاطرآگاهی دهی ، بسیج و انسجام جوانان کشوردر فعالیت های سازنده و عدالتخواهانه سیاسی و اجتماعی منظم تر میسازند.

در ادامه تلاشهای صادقانه و آینده نگر رهبری حزب آبادی افغانستان بخاطر جوان سازی حزب و بسیج نسل جوان بدور اندیشه و آرمان های مردمی و میهن پرستانه ، کنفرانس سراسری جوانان حزب آبادی افغانستان راه اندازی شد که در آن جوانان بادرک به برسی اوضاع و احوال جامعه و یافتن راه های حل برای معضلات فراوانی که در دم راه نسل جوان کشور قراردارد  پرداختند.

کنفرانس سرتاسری جوانان حزب آبادی افغانستان موفقانه دایر شد . این پیروزی بزرگ و تاریخی را به تمام جوانان آگاه و بادرک کشورکه بخاطر آزادی ، صلح ، دموکراسی وعدالت اجتماعی مبارزه مینمایند تبریک میگوییم.

شورای کشوری بلجیم حزب آبادی افغانستان  بهترین تبریکات ، شادباش ها و آرزوهای نیک و رفیقانه خود را به مقام عالی رهبری حزب آبادی افغانستان ، به ویژه به رفیق گرانقدر پوهاند داکتر محمد داوود راوش رییس حزب آبادی افغانستان ، به همه کمیته های حزبی در داخل و خارج از کشور، و جوانان رسالتمند میهن تقدیم میدارد.

برای جوانان عزیز در مبارزه صادقانه ، پیگیر و بامسوولیت شان بخاطر نجات انسان زحمتکش از چنگ  فقر ، مرض ، نا امنی ، بی عدالتی ، بیسوادی ، تعصب و افراطیت مذهبی ، قومی و قبیلوی ، محل پرستی و ملیت گرایی ؛ موفقیت ، صحتمندی  و سرفرازی آرزو مینماییم.

 

باتقدیم احترامات رفیقانه

 

محمد امین حکیمی  

رییس شورای کشوری بلجیم حزب آبادی افغانستان

 

 

بامداد ـ زنده گی سازمانی ـ ۷/ ۲۰ـ ۲۰۱۰

استفاده ازمطالب بامداد با ذکرماخذ آزاد است.

Copyright ©bamdaad 2020