جلسه وسیع کمیته اجراییه شورای کشوری المان با مسوولین شعبات و منشی های ایالتی تدویریافت

 

روزیکشنبه مورخ ۲۲ / ۱۱ / ۲۰۲۰ ساعت شش شام کارجلسه بعد ازبررسی تکمیل نصاب توسط رفیق حنیف ضرابی معاون شورای کشوری المان حزب آبادی افغانستان وارایه اجندای ذیل :

۱ ـ گزارش مختصرازچگونگی پیشبرد کاروفعالیت حزبی وسازمانی شورای کشوری .

۲ ـ طرح نظریات و پیشنهادات بمنظوربهبودعرصه های مختلف کارحزبی درشعبات و سازمان های ایالتی .

۳ ـ بحث روی مسایل تشکیلاتی واتخاذ تصمیم درمورد .

به جلسه و بعد ازتایید وتصویب به اتفاق ارای رفقای حاضر، کارجلسه آغاز و از رفیق عبدالاحد شفیعی رییس شورای کشوری المان حزب آبادی افغانستان تقاضا گردید تا مطابق اجندا کارجلسه را پیش ببرد .

رفیق شفیعی گزارش مختصرازکار و فعالیت شورای کشوری المان را ارایه ، و همچنان روی مسایل سیاسی وامنیتی داخل کشور و به خصوص روی پرابلم های موجود امنیتی که رفقا روزمره به آن مواجه میباشند تماس گرفته و دربخشی دیگر گزارش ازنقش مثبت دارالانشا ، کارکردها ودست آوردهای حزب ابادی افغانستان ( تدویرکنفرانس جوانان ، نقش حزب در تدویرایتلاف احزاب وسازمانهای همسووشخصیت های غیرمتشکل و...) نیزتماس گرفته وآنرا برجسته ساخت .

درخصوص کارشعبات وسازمان های ایالتی مطابق به پلان کارسال ۲۰۲۰ شورای کشوری المان فعالیت های نورمال حزبی ادامه دارد.شعبات وسازمان های ایالتی مربوطه درمسایل آموزش وتبلیغ ، جلب وجذب ، جمع آوری حق العضویت ها ...کارهای معین را انجام داده اند که ازجانب رفقا ، مستمندی ، سید صلاح الدین امین ، نوراله عزمی ، شرفی و راسخ درزمینه گزارشات معین از تدویرمنظم جلسات ، طرح پلان تدابیری بمنظورتطبیق تصامیم ومصوبات مقامات بالایی حزب ، جلب وجذ ب جوانان ومعرفی آنها به شعبه تشکیلات مرکزی صحبت های همه جانبه نموده کار و وظاییف بعدی را مشخص ساختند .

مطابق به بند دوم اجندا بحث روی مسایل تشکیلاتی صورت گرفت و پیشنهاد ایجاد یک واحد اولیه را با تعداد ازرفقای جدید که قبلآ با ایشان درایالت نورد وست فلن کارصورت گرفته بود تایید وبه تصویب رسید .

درقسمت بعدی کارجلسه رفیق حنیف ضرابی درمورد کمبودی های کارسازمان به تصمیم قبلی کمیته اجراییه تماس گرفته بالای تقسیم کاربین مسوولین شعبات و مسوولین ایالتی که قبلآ به تصویب رسیده تاکید نموده خواهان روابط کاری گردید .

درادامه کارجلسه دربخش پیشهادات ونظریات به یک تعداد ازسوالات و نظریات سودمند رفقا از جانب رییس شورای کشوری پاسخ ارایه گردید ودرمورد تاریخ و تدویر جلسه شورای اروپایی که درگروه فیسبوکی حزب نشر و رفقا آنرا مطالعه نموده بودند پرسش وسوالاتی را بخاطرعدم تدویرجلسه شورا مطرح وغرض بهبود امورکارحزبی وسازمانی بین شورا های کشوری و شورای اروپایی جداْ خواهان تدویرجلسه شورای اروپایی گردیدند.

کارجلسه درفضای خوب و رفیقانه به امید صلح و امنیت سراسری درکشورساعت ۹ شب ختم گردید .

 

عبدالاحد شفیعی

رییس شورای کشوری المان حزب آبادی افغانستان

 

 

بامداد ـ زنده گی سازمانی ـ ۱/ ۲۰ـ ۲۵۱۱

استفاده ازمطالب بامداد با ذکرماخذ آزاد است.

Copyright ©bamdaad 2020

 

شورای ولایتی بامیان حزب آبادی افغانستان تشکیل جلسه داد

 

روز دوشنبه مورخ ۲۶ عقرب جلسه تحت عنوان مشکلات و چالشهای فرا روی اعضای شورای ولایتی بامیان حزب آبادی افغانستان، با شرکت رفیق داوود یوسفی عضو بیروی اجراییه حزب، در دفتر کمیته ولایتی دایر گردید .

جلسه با تلاوت آیاتی کلام پاک آغاز گردید ،بعداْ روی اجندای ذیل بکار خویش ادامه داد :

۱ـ  مشکلات دفتر شورای ولایتی بامیان .

۲ ـ آموزش اعضای حزب در بامیان .

۳ ـ تحلیل وضعیت جاری کشور .

بحث مفصل روی هر بخش اجندا صورت گرفته و تصامیم لازم اتخاذ گردید .

در اخیر جلسه با دعایی توسط خانم یعقوبی بکار خویش اختتام بخشید.

 

بامداد ـ زنده گی سازمانی ـ ۳/ ۲۰ـ ۱۴۱۱

استفاده ازمطالب بامداد با ذکرماخذ آزاد است.

 

سفر کاری رفیق راوش به ولایت بلخ

 

پوهاند داکترمحمد داوود راوش رییس حزب آبادی افغانستان که برای بازدید از کمیته ولایتی بلخ حزب آبادی افغانستان و رایزنی  با رفقای آنولایت به شهر مزار شریف سفر کرده است ، امروز در جلسه بیروی اجراییه کمیته ولایتی بلخ حزب آبادی افغانستان شرکت نمود.

امروز دوشنبه مورخ ۱۹ عقرب جلسه بیروی اجراییه کمیته ولایتی بلخ حزب آبادی افغانستان، در دفتر کمیته ولایتی در حالی دایر گردید که رفیق پوهاند داکتر محمد داوود راوش رییس حزب آبادی افغانستان نیز اشتراک داشت . جلسه طبق اجندای معین بکار خود ادامه داد .در اخیر رییس حزب پیرامون کار حزبی سیاسی ، وظایف اعضای حزب و کمیته های ولایتی ، تحقق مصوبات و اساسنامه حزب ، تدویر کنفرانس سراسری جوانان حزب آبادی افغانستان، آماده گی ها به تدویر پلینوم کمیته مرکزی و کنگره حزب صحبت مفصل نموده ، وظایف کمیته ولایتی بلخ حزب را مشخص ساخته ، به سوالات رفقا پاسخ ارایه کردند .جلسه که ساعت ده قبل از ظهر به کار خود آغاز نمود ،ساعت داوزده و سی ظهر به امید رفع نواقص کار و بهبود در در کار حزبی سیاسی خاتمه یافت .

رفیق راوش رییس حزب آبادی افغانستان، در ادامه سفر کاری شان به ولایت بلخ امروز دوشنبه مورخ ۱۹ عقرب از ساعت دو الی سه بعد از ظهر با اعضای شورای ولایتی بلخ حزب آبادی افغانستان ملاقات نموده ، پیرامون تدویر با شکوه کنفرانس سراسری جوانان حزب آبادی افغانستان ، پیآمدها و پروسه جوان سازی حزب صحبت مفصل نموده ، در روشنایی مصوبات  وظایف اعضای حزب ، بخصوص جوانان بلخ را مشخص نموده و به سوالات اشتراک کننده گان پاسخ ارایه نمود.

 

بامداد ـ زنده گی سازمانی ـ ۶/ ۲۰ـ ۰۹۱۱

استفاده ازمطالب بامداد با ذکرماخذ آزاد است.

 

هیات اجراییه شورای کشوری هالند حزب آبادی افغانستان تشکیل جلسه داد

 

بتاریخ ۱۲نوامبرسالجاری جلسه هیات اجراییه شورای کشوری هالند حزب آبادی افغانستان پس از اعلان رسمیت و تصویب اجندای ذیل دایرگردید :

۱ ـ ارایه گزارش از پبشبرد کارحزبی طی سه ربع سال روان .

۲ ـ استماع گزارش رفیق روح الله توده یی معاون شورای کشوری و مسوول جوانان در رابطه به چگونه گی وضع انجمن آینده سازان وجلب و جذب جوانان.

۳ ـ  ارایه نظریات و دیدگاه های تکمیل کننده و سودمند بخاطر بهبود کار حزبی در واحد های اولیه .

جلسه توسط رفیق ذلیخا پوپل مسوول شعبه اسناد و ارتباط شورای کشوری افتتاح گردید و متعاقب آن اداره جلسه به رفیق روح الله توده یی معاون شورای کشوری سپرده شد .

گزارش کارکردهای شورا توسط رفیق محمد سرور زهتاب رییس شورای کشوری هالند حزب آبادی افغانستان ارایه گردید که دربخش های آن درباره وضع سیاسی ـ نظامی کشور ومساله مذاکرات صلح و توافقنامه امریکا با گروه تروریستی طالب ها  تماس گرفته شد ، و بر دادن وجهه رسمی به یک گروه دهشت افگن و قاتل مردم افغانستان بشکل مفصل تماس گرفته شد.

درادامه به وضع حزب ما درداخل کشور روشنی انداخته شد. در بخشی ازگزارش آمده است که باوجود شرایط ناگوار ناامنی ، انتحار، قتل های سیاسی وهدفمند وده ها مشکل دیگر، حزب آبادی افغانستان و کمیته مرکزی آن در راس رفیق گرانقدر پروفیسور پوهاند داکتر محمد داوود راوش با تحلیل مشخص از اوضاع مشخص و با درایت و شجاعت کامل توانستند  کنفرانس سراسری جوانان آگاه و پیشرو را بشکل باشکوه بتاریخ ۱۶ اکتوبر سالجاری در شهر کابل دایرنمایند. همچنان در رابطه به پیام جوانان در جریان کنفرانس که بسیار صریح بود ، پیام صلح ، تامین امنیت ، وحدت ملی اقوام وملیت های ساکن کشور، مبارزه علیه فساد و قاچاق مواد مخدر و در اخیرهم فراخوان جوانان اگاه و بادرک کشوروهمبسته گی جوانان درمبارزه علیه افراط گرایی را در برگرفته به کنفرانس پیشکش گردید .

علاوتا در گزارش در مورد سهم فعال ومحوری حزب ما در تدویر «ایتلاف احزاب ، سازمان های سیاسی و شخصیت های غیرمتشکل ملی ، دموکرات و ترقیخواه افغانستان »که بتاریخ ۲۸ اکتوبر تحت ریاست رفیق ظهور رزمجو دایر گردید روشنی انداخته شد .

در گزارش اجلاس در رابطه به تدویر جلسات واحد های حزبی چنین تذکار بعمل آمده است :

رفقای عزیز : جلسات واحدهای اولیه در ولایات شورای کشوری ما بشکل بسیار منظم ومطابق پلان واجنداهای داده شده با درنظرداشت وضع اضطراری ویروس کوید ۱۹ ، اکثراْ ازطریق وسایل تخنیکی با اشتراک اکثریت مطلق رفقا وبا کیفیت خوب تدویر یافته است.

شورای ما به مساله جمع آوری به موقع حق العضویت ها و تقویت بنیه مالی حزب منحیث یک اقدام با اهمیت سیاسی و سازمانی برخورد نموده و در این بخش کارهای سودمندی را انجام داده است . البته وجوه جمع شده به حساب شعبه مالی شورای اروپایی انتقال داده شده است.

دراین مدت رفیق بصیر دهزاد از حزب استعفا داده و یک رفیق هم در ولایت خلدرلند به حزب جذب شده است .

درگزارش از رفقا ، ذلیخا پوپل ، حفیظ مصدق ، آقا محمد نورانی ، خواجه محمد صمدی ، سیده طلوع ، سهیلا زحمت و بصیر رفیق اظهار سپاس و امتنان شده است.

اما باوجود پیشرفت های معینی که از آن تذکار بعمل آمد ، دررابطه به نواقص وکمبودی های که در کارتبلیغ و رسانش موجود است اشاره شده وهمچنان درباره یک سلسله مشکلاتی که درکارشعبه تشکیلات وجود دارد رهنمای هایی فراراه آنها جهت رفع نقیصه ها گذاشته شد .

دربخش بعدی اجلاس گزارش رفیق روح الله توده یی مسوول شعبه جوانان ومعاون شورای کشوری دررابطه به وضع انجمن آینده سازان استماع گردیده و بعضی راهکارهایی که بتواند درجمع وجوش جوانان و ارتقای کمیت انجمن موثر میباشد به مسوولین توصیه گردید .

مطابق اجندای تصویب شده بعداْ رفقا سوالات و پیشنهادهای شانرا طرح نمودند.

چنانکه درگزارش نشرشده دربرگه فیسبوکی حزب آمده است براساس فیصله جلسه مورخ ۱۰ اکتوبر سال ۲۰۲۰ بیروی اجراییه شورای اروپایی ، جلسه شورای اروپایی حزب آبادی افغانستان باید بتاریخ ۸ نوامبرسال روان دایرمیشد.

چون گزارشی دراینباره شنیده نشده رفقا سوالاتی را مطرح کردند که چرا وچگونه جلسه به تعویق افتاده است.

بخاطرحل بسیاری ازسوالات وطرح نظریات غرض بهبود امور درشوراهای کشوری و شورای اروپایی رفقا خواهان تدویرجلسه شورای اروپایی شدند .

همچنان رفقا پیشنهاداتی جهت پیشبرد روند توزیع کارت های حزبی که بنابر دلایل نامعلومی از مدتها بدینسو معطل است را ارایه داشتند که باید به آن رسیده گی شود.

بعضی سوال ها ونظریاتی که مربوط به حیات داخل شورای کشوری بود از جانب مسوول شورای کشوری پاسخ داده شد که مورد قناعت رفقای اشتراک کننده جلسه قرارگرفت. همچنان رفقا یکتعده دیدگاه های سودمندی که میتواند روند کارحزبی را بهبود بخشد، را پیشکش نمودند.

اجلاس که به ساعت ۷شام بکارش آغاز نموده بود به آرزوی تامین صلح پایدار درکشور حوالی  ساعت ۹ شب پایان پذیرفت .

 

محمد سرور زهتاب

رییس شورای کشوری هالند حزب آبادی افغانستان

 

بامداد ـ زنده گی سازمانی ـ ۱/ ۲۰ـ ۱۴۱۱

استفاده ازمطالب بامداد با ذکرماخذ آزاد است.

 

 د افغانستان دآبادۍ ګوند د کنړونو ولایتی شورا غونډه وکړه

 

 د کنړونو ولایتی شورا د ۱۳۹۹ کال دعقرب میاشتی رابلل شوی فوق العاده غونډه کی د شورا د مشرتابه غړو د واحدونو منشیانو او یو تعداد مینه والو کادرونو ګډون درلود. غونډی د قرانکریم د څو ایاتونو په لوستلو پرانستل شوه. غونډي ته د شورا مرستیال ملګری صلاح الدین د کار رپوټ وړاندی کړو. وروسته هر ملګری په خپل نوبت د رپوټ په هکله نظریات او وړاندیزونه واورول.

ګوندی لیکو ته د مینه والو ځوانانو په جذب ، سیاسی روزنی او پوهاوی ټینګار وشو.

غونډي ملګری ولسی تحرک ویښتوب او بیدارۍ ته راوبلل او تاکید وشو چی د ګوندی دندو د بهبود په خاطر د خبرو پر ځای کار، او د وینا پرځای عمل ته مخه کړو. د فکر او عمل سړی پيدا او د خواریکښو په طرفدارۍ خپله مبارزه چټکه کړو او د خپل اولس په منځ کی د موکراتیک چاپيریال ته پراختیا ورکړو او د مبارزی وړ استعدادونه د پامه ونه غورځوو.

د افغانستان دآبادۍ ګوند کړنلاره او اساسنامه د تودو او مینه والو په منځ کی په ادبی او منطقی الفاظو توضیح او تشریح کړو.

په آخرکی غونډه مشر ملګری فقیر محمد سالارزی د افغانستان د آبادۍ ګوند د دارلانشا غړی زړه پوری مثبته ارزیابی کړه په خپلو لنډو خبرو کی ملګری خپلو دندوته متوجه او په ګوند کی د ځوان نسل رول مهم وباله .د غونډی په پای کی د ګوند د غړیتوب کارتونه کړنلاری او اساسنامی مواد په ملګرو وویشل شو.

غونډه په افغانستان کی د سولی او امن په شعار پای ته وسیده.

 

( د کنړونو ولایتی د مشرتابه شورا )

 

بامداد ـ زنده گی سازمانی ـ ۳/ ۲۰ـ ۰۲۱۱

استفاده ازمطالب بامداد با ذکرماخذ آزاد است.