کمیته شهری حزب آبادی افغانستان درشهر کسل ـ المان

تشکیل جلسه داد

 

جلسه نوبتی سازمان حزبی شهرکسل کمیته حزبی کشوری المان حزب آبادی افغانستان بروز ۱۳ نوامبر ۲۰۲۲ ترسایی به طورحضوری و با اشتراک تمام رفقا تدویر یافت .

درابتدا رفيق اشرف راسخ مسوول سازمان حزبی با اظهارسپاس ازحضورهمه رفقا جلسه را رسمیت بخشیده ، اجندای جلسه که شامل سه بخش بود به رفقا ارایه و تصویب گردید.

در رابطه به اجندا و ارایه گزارش توسط رفیق شفیعی رفقا هریک رفيق اسد رهیاب ،رفيق نادری ،رفيق داکتر پتک مل ، رفيق احمد شاه ، رفیق اعطا الله فقیرزاده همه جانبه صحبت نموده وگزارشهای کاری شانرا ارایه داشتند.

درادامه کارجلسه رفقا انتقادات و نظریات شانرا ارایه داشتند که ثبت پروتوکول گردیده و جواب ارایه شد.دراین جلسه همچنان حق الضویت ها تصفیه گردید.

در اخیر رفيق اشرف راسخ کار جلسه را ارزیابی نموده و استقامت های کاری سازمانی را نظر به فیصله های کنفرانس اروپایی، جلسه کمیته کشوری و فیصله های شورای اروپایی مشخص نموده ، و کار جلسه با شعار وحدت وهمدلی رفیقانه خاتمه یافت

بادرود

اشرف راسخ

مسوول سازمان حزبی شهری کسل المان حزب آبای افغانستان

 

 

بامداد ـ زنده گی سازمانی ـ ۲/ ۲۲ـ ۱۶۱۱

Copyright ©bamdaad 2022