تدویرجلسه حضوری کادرها و فعالین کمیته حزبی هالند حزب آبادی افغانستان

 

بتاریخ  یکشنبه ۲۷ نوامبر سال روان اجلاس حضوری کادرها و فعالین کمیته حزبی کشورهالند با موضوعات ذیل دایر گردید :

۱- گزارش از کار و فعالیت کمیته حزبی از تطبیق وعملی نمودن مصوبات و فیصله های کنفرانس با شکوه ماه می سال ۲۰۲۲  شورای اروپایی.

۲-  بحث پیرامون گزارش اساسی .

۳- طرح نظریات ودیدگاه های رفقا در رابطه به بهبود امورحزبی .

۴- دربخش دوم کار پیرامون امور تشکیلاتی.

اجلاس توسط رفیق عباس دهاتی بعد از راپور تکمیل نصاب افتتاح گردید واجندای پیشنهاد شده به اتفاق ارا تصویب شد.

بعداْ رفیق محمد سرور زهتاب مسوول کمیته حزبی کشوری هالند حزب آبادی افغانستان گزارش مبسوط و انتقادی که تمام شاخص های کارکردهای کمیته حزبی و واحدهای حزبی را در مورد تطبیق مصوبات کنفرانس اروپایی  حزب آبادی افغانستان ( ماه می ۲۰۲۲) احتوا نموده به حاضرین ارایه ، و دربخشی ازآن در رابطه به کارپیگیر وهدفمند بخاطر تقویه صفوف حزبی  وریزرف های مطمین از قشر جوان تاکید بعمل آمد .علاوتا روی اهمیت کار تبلیغی وآموزشی نیز صحبت مفصلی بعمل آورد. در رابطه به ملاقات رفیق ولی محمد زیارمل عضو کمیته مرکزی و معاون شورای اروپایی ح. آ. ا با ریچارد بنت گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در مورد افغانستان که در شهرکوپنهاگن کشور دنمارک با ابتکار انجمن حقوقدانان با اشتراک بیش از یکصد نماینده ازنهادهای مختلف سیاسی واجتماعی انجام شده است آنرا درجهت معرفی حزب ما بمثابه یک حزب سیاسی با اهداف وطنپرستانه آن بااهمیت تلقی نموده ، و ادامه همچو راهکارها را تقاضا کرد.

پیرامون گزارش اساسی رفقا هریک: سید طاهرشاه پیکارگر ، ولی محمد زیارمل ، همایون وقاد ، داکتر نثاراحمد صدیقی ، سهیلا زحمت ، حفیط مصدق ، ذلیخا پوپل ، مصطفی روزبه ، رزاق طلوع ، عباس دهاتی ، هاشم زحمت ، روح الله توده یی و شعیب اسحاق زی در فضای باز وصمیمانه صحبت نموده ، و دیدگاه های موثرکاری را درجهت رفع نواقص و تطبیق مصوبات کنفرانس اروپایی حزب آبادی افغانستان در سرخط وظایف رفقا قراردادند .

در بخش دوم مطابق طرزالعمل شورای اروپایی درجهت انتخاب مسوول جدید کمیته حزبی و اعضای آن بعد از جروبحث های رفیقانه با استفاده از فضای دموکراسی به اتفاق ارا رفقای ذیل به صفت اعضای کمیته حزبی  کاندید وسپس با اتفاق نظر انتخاب گردیدند .

رفیق حفیظ مصدق ، رفیق همایون وقاد ، رفیق ذلیخا پوپل ، رفیق روح الله توده یی ، رفیق عمر زیارمل ، رفیق هاشم زحمت و رفیق احسان عمری.

بعدآ  درجریان تفریح کمیته حزبی منتخب تشکیل جلسه نموده و مطابق به موازین حزبی رفیق حفیط مصدق را به صفت مسوول کمیته حزبی هالند حزب آبادی افغانستان به اتفاق ارا انتخاب کردند.

 فیصله بعمل آمد که انتخاب مسوولین شعبه ها در اجلاس بعدی کمیته حزبی کشوری صورت خواهد گرفت .

 کار اجلاس که ساعت ۱ بجه ظهر آغاز گردیده بود بساعت ۳ ونیم عصر به امید پیروزی و تطبیق فیصله ها و آرمان های حزب آبادی افغانستان بکارش پایان بخشید .

 

محمد سرور زهتاب

به نماینده گی از نام رفقای کمیته حزبی جدید

 

البوم تصاویر از جریان کار جلسه حضوری کادرها و فعالین کمیته حزبی هالند حزب آبادی افغانستان

 

  

 

ببامداد ـ زنده گی سازمانی ـ ۱/ ۲۲ـ ۳۰۱۱

 

Copyright ©bamdaad 2022