کمیته حزبی ایالتی نیدرزاکسن (هانوور) حزب آبادی افغانستان تشکیل جلسه داد

 

جلسه کمیته حزبی ایالتی نیدرزاکسن (هانوور) با شرکت تمامی اعضای آن  سازمان تدویریافت۔

با اعلان رسمیت جلسه ، برنامه کاری نشست توسط رفیق انجنیرعبدالغفارشرقی مسوول کمیته حزبی پیشکش، و پس از ریزنی مورد تایید شرکت کننده گان قرارگرفت .

مطابق به اجندای تصویب شده به احترام رفقایی که دراین مدت زمان وفات نموده اند با اظهارتسلیت به خانواده های محترم شان، برای یک دقیقه سکوت شد. در ادامه رفقا در پرتو فیصله های کنفرانس شورای اروپایی حزب آبادی افغانستان وجلسه کمیته حزبی کشوری درمورد مندرجات برنامه کاری جلسه صحبت ، و وظایف کاری خویش رامشخص ساختنند.

رفقا برعدم اجرای به موقع وظایف وعدم تدویر جلسات در زمان معین برخورد انتقادی نموده، و با سپردن تعهد درراه اجرای وظایف ، تحکیم ویکپارچگی صفوف حزب ما و تماس باسایر نیروهای همسو که یک ضرورت مبرم در شرایط کنونی پنداشته میشود نظریات وپیشنهادات مشخص خویش را ارایه نمودند۔

دربخش پایانی جلسه پس از تصفیه حق العضویت ها وپرداخت اعانه،  کارجلسه توسط رفیق شرقی مسوول کمیته حزبی ایالتی جمعبندی شده  وبرای رفقا در امر اجرای دساتیر و وظایف حزبی موفقیت های مزید آرزو شد۔

با احترام

انجنیرعبدالغفار شرقی

مسوول کمیته حزبی ایالتی هانوورـ المان

 

 

بامداد ـ زنده گی سازمانی ـ ۱/ ۲۲ـ ۱۸۱۱ 

Copyright ©bamdaad 2022