پیام شادباش حزب آبادی افغانستان به مناسبت اول می ، روزجهانی کارگر

 

کارگران و زحمتکشان میهن !

اول می روز جهانی  کارگر، و روز همبستگی رزم‌ جویانه کارگران و زحمتکشان سراسر جهان را برای شما ، کارگران و فرودستان جهان صمیمانه تهنیت و شادباش میگوییم .

تجلیل و حضور در جشن اول می روز جهانی کارگر، در تاریخ جنبش کارگری و دادخواهی کشورما ریشه عمیق داشته و دراین روز تجدید عهد، یکبار دیگر پیگری خواست ها و مبارزات مبرم سیاسی و صنفی زحمتکشان برای زنده گی در پناه قانون ، برابری و رفع ستم و بهره کشی برجسته میگردد.

امسال ما در شرایطی از روز جهانی کارگر تجلیل به عمل می آوریم که جهان ما دستخوش و آبستن تحولات عظیم برای دستیابی به یک نظم نوین وعادلانه پسا یک قطبی در جهان میباشد . تشدید جنگ ، رویاروی ، تجاوز ، روزگویی و نظامیگری لجام گسیخته از یکسو، و گسترش مبارزات بی مانند ضدسرمایه داری و ضدجنگ به ویژه ایستاده گی و مقاومت کارگران جهان در مراکز بزرگ سرمایه داری در اروپا و امریکا  در برابر آن  ناقوس ختم نظام کهنه یک قطبی درجهان را به صدا درآورده است. امروز مبارزات جسورانه صنفی و سیاسی کارگران جهان گسترش بیشتریافته و دولت های سرمایه داری را با چالش های بزرگی روبرو نموده است .

روشن است که تحولات درافغانستان یک گوشه ‌یی از تحولات درعرصه بین جهانی بوده و از دایره این این رخدادها نمی تواند برون باشد. برای همین هم در نشست های متعدد منطقه وی و جهانی افغانستان درمرکز توجه قرارگرفته و به آینده آن با نگرانی برخورد صورت میگیرد .کشورهای منطقه و نهادی های بین المللی پیوسته خواست ها و انتظاراتی را در برابر امارت اسلامی قرار میدهند که بخشی ازآن با منافع مردم و سرنوشت کشورهمخوانی داشته و درخورجانبداری میباشند.

هممیهنان زحمتکش ،

درسالیکه گذشت ما شاهد تشدید فقر، بی سرنوشتی ، بیداد ، بیکاری و بی قانونی درکشور بودیم که  این وضع شرایط زنده گی کارگران و همه زحمتکشان یدی و فکری کشور را با مشکلات بزرگی روبرو نموده است . پیشکش نمودن شعار« نان ، کار، آزادی » در شرایط کنونی خواستهای برحق مردم بوده و نیاز جامعه برای زنده گی درپناه صلح ، قانون ، امنیت ، آزادی و برچیدن مناسبات ستم و بهره کشی را انعکاس میدهد. حزب آبادی افغانستان متکی براصول مرامی خود پیوسته از خواستهای برحق زحمتکشان کشورجانبداری نموده و امروز نیز به مناسبت اول ماه می  بر الویت این خواست ها تاکید می ورزد .

کارگران و زحمتکشان کشور !

طوریکه همه میدانند تغیرنظام درکشور درپی توافقات پنهانی میان دولت امریکا و تحریک طالبان و بدون سهمگیری و حضور مردم افغانستان صورت گرفت.نظام امارت اسلامی در حالیکه پیوسته وعده تطبیق قانون و زنده گی در پناه امنیت ، اخوت و برابری را میدهـد ، با دریغ تا حال کمترین اقدام عملی برای تحمیل اراده مردم و زنده گی در پناه قانون را انجام داده است .

امروز که روز جهانی کارگر را تجلیل مینماییم ، لازم به یادآوری میدانیم که لایه های زحمتکش و فرودست  کشور زنده گی دشوار و توانفرسایی را پشت سرمی گذرانند . گرانی قیمت ها ، پایین بودن سطح دستمزد ، بیکاری و محرومیت زنان و دختران افغان از حق کار و تحصیل به تشدید فقر و تهیدستی افزوده است .در این بدبختی و سیاه روزی مردم نمی توان از اقدامات ضد مردمی و میراث های شوم دولت های گذشته در افغانستان چشم پوشی نمود. سیاست های اقتصادی و اجتماعی نیولیبرال نظام پیشین ، بخصوص برنامه خصوصی سازی  و تاراج دارایی های مردم  آسیب های بزرگی بر پیکر اقتصاد کشور وارد نموده و روز و روزگار زحمتکشان را بد و بدترساخته است .

در چنین وضع ما ازمسوولین امارت خواستاریم تا در رشد اقتصادی و اجتماعی کشور مساله مواظبت از دارایی های عامه و گسترش نقش دولت در اقتصاد ملی را مورد توجه قرار داده و شرایط بهتری را درعرضه خدمات اجتماعی به کارگران فراهم نماید.

ما ضمن اینکه به خصوص سازی موسسات ملی نه میگویم، ازهمه نیروهای ملی ، دادخواه و تحول پسند کشور به خصوص کارگران و زحمتکشان وطن صمیمانه دعوت مینماییم تا متحدانه جلو بیداد، ستم و بهره کشی را بگیرند. دراین جا توجه به حق کار و تحصیل بانوان کشور اهمیت بسزا داشته و از نظر ما هرگونه تبعیض جنسیتی مانع رشد اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی کشور میگردد.

امارت اسلامی که بخاطر سرمایه گذاری داخلی و خارجی درعرصه های مختلف بخصوص معادن و صنایع،  تلاش مینماید، نباید اجازه بدهد که این قراردادها مانند گذشته وسیله ایی برای غارت دارایی های ملی و ستم بر زحمتکشان گردد.

امارت اسلامی  درموقع عقد قراردادهای اقتصادی با سرمایه گذاران داخلی و خارجی باید منافع مردم و بهبود شرایط زنده گی کارگران را درنظرگرفته ؛ زمینه های ایمنی کار، بیمه های اجتماعی ، سرپناه برای کارگران ، فراهم نمودن خدمات بهداشتی از نوع حق بیمه های صحی، توزیع کوپون مواد ارتزاقی ، تعلیمات مسلکی  را فراهم نموده ،  خواست ها و نظریات نهادهای  صنفی کارگران را در تصمیم گیری های خود شریک سازد.

کارگران و زحمتکشان افغان ،

 بنابردلیل های معین اقتصادی و امنیتی چند دهه گذشته یک بخش قابل ملاحظه زحمتکشان کشورمجبوربه ترک وطن شده است . امروز یک رقم قابل ملاحظه این مهاجرین درشرایط نهایت دشوار کار و زنده گی نموده ، دربسا کشورها بخصوص درکشورهای همسایه با ظلم ، ستم و استثمار بی رحمانه روبرو هستند. نیروی کار ارزان این هموطنان زحمتکش ما بی رحمانه توسط صاحبان سرمایه مورد چپاول قرار میگیرد. ما از جامعه جهانی درخواست مینماییم تا این وضع درد بار مهاجر افغان را مورد توجه قرارداده ، و برای پایان دادن به این وضع غیرانسانی  تلاش نمایند. در آنکشور هاییکه جنبش های کارگری و سندیکایی فعل بوده و در دفاع از منافع زحمتکشان میکوشند لازم است تا کارگران مهاجر افغان به این جنبش ها پیوسته و برای حق کار،  مزد مساوی در برابر کار مساوی ،کاهش ساعات کار، همبستگی بین المللی و ضدیت با جنگ و میلتاریزم یکجا با صف نیرومند جنبش سندیکایی و سیاسی همراه شده ، و ازحاشیه زنده گی اجتماعی به متن آن داخل گردند.

با درنظر داشت کمیت بزرگ و روبه افزایش مهاجرافغان درکشورهای پیشرفته سرمایه داری ، به اعضا و هواداران حزب آبادی افغانستان در برون از کشور وظیفه سپرده میشود تا درکمک و یاری به جامعه مهاجر افغان  و دفاع از حقوق و منافع شان از هیچ تلاشی فروگذاشت ننمایند.

 

گرامی باد اول می روزجهانی کارگر، روز تجدید پیمان برای رسیدن به اتحاد عمل کارگران و زحمتکشان جهان!

افتخار به کارگران آگاه و پرتلاش وطن !

سربلند باد زحمتکشان افغانستان !

 

پوهاند داکتر محمد داوود راوش

رییس حزب آبادی افغانستان

 

 

بامـداد ـ فرهنگی و اجتماعی ـ ۱/ ۲۳ـ ۳۰۰۴

Copyright ©bamdaad 2023

 

 

سازمان ولایتی نوردبرابانت ـ کمیته حزبی هالند حزب آبادی افغانستان تشکیل جلسه داد

 
جلسه نوبتی واحد اولیه نوردبرابانت کمیته حزبی هالند ح.آ.ا با برنامه کاری ذیل دایرگردید:


۱ ـ  گزارش اساسی بین دوجلسه توسط رفیق روستایی منشی سازمان ،  
وقت : از ۷ الی ۱۰ دقیقه.
سوالات وابراز نظر رفقا پیرامون گزارش اساسی در مجموع الی ۱۰ دقیقه .
۲ ـ  توضیحات و ارایه معلومات بیشتر راجع به جلسه‌ آخر شورای اروپایی حزب آبادی افغانستان ومصوبه آن.

صحبت کننده رفیق حفیظ مصدق .
وقت : از ۷ الی ۱۰ دقیقه
سوالات وابراز نظر رفقا ، درمجموع الی ۱۰ دقیقه.
۳ - مسایل تشکیلاتی
۴ ـ  تصفيه و تادیه حق العضویت ها واعانه.

در جلسه اکثریت اعضا حاضر بوده  و اجندا پیشنهادی به اتفاق آرا تصویب و جلسه بکار خویش آغاز نمود.
نخست رفیق روستایی منشی جلسه قبل از تطبیق اجندا دو رفیق را هریک رفیق مسجون و رفیق نصیر که گذشته عضویت در حزب .د.خ.ا را داشتند و ارتباط شان قبلْا در حزب آبادی افغانستان در مرکز تامین بود و در شورای اروپا یی بی ارتباط بودند واکنون توسط رفیق مصدق معرفی شدند به اعضای جلسه معرفی نمود ه و پیوستن مجدد شان را در حزب آبادی افغانستان و حضور شان را در جلسه خوش آمدید گفت و رفقای مذکور نیز خود را مفصل با سابقه کار حزبی و دولتی خویش معرفی نمودند .
در ادامه مطابق بند اول اجندأ رفیق روستایی گزارش مختصرازفعالیت واحد اولیه نورد برابانت ارایه نموده ، نکات مثبت و کمبودی ها درفعالیت های حزبی و اجتماعی را برشمرد که به صورت مفصل درج پرتوکول گردید متعاقباْ رفقا هریک طلوع ، مصدق،  شعیب اسحاق زی و مسجون پیرامون گزارش رفیق روستایی صحبت نمودند و آنرا مورد تایید قرار دادند .
مطابق بند دوم اجندا رفیق مصدق در رابطه به جلسه شورای اروپایی مورخ ۱۸ فیبروری صحبت مختصری نموده گفتند که از اینکه درجلسه شورای اروپایی همه اعضای کمیته حزبی هالند شرکت نداشتند ضرورت دانستم تا در جلسات واحد های اولیه منجمله جلسه حاضر رفقای مسوول ‌یا یکی از اعضای شورای اروپایی به صورت فشرده درمورد محتوا جلسه و گزارش اساسی آن صحبت نموده و رفقا را در روشنای قراردهند .
روی همین اساس رفیق مصدق گزارش فشرده گرفته شده از گزارش تحریری جلسه و صحبت های شفاهی رفیق رزمیار گرامی شامل همه کار و فعالیت های مثبت و نواقص و کمبودی های شعبات شورای اروپایی و شورای های کشوری، ( شامل مسایل تشکیلاتی، مالی ، تبلیغاتی ، تفاهم ونهادهای اجتماعی ) بود ارایه نمودند.
همچنان پیرامون گزارش اساسی تعدادی از اعضای شورای اروپایی صحبت های تاییدی و ‌تکمیلی نمودند ‌که در کل گزارش اساسی مورد تایید قرارگرفت.
پیرامون صحبت رفیق مصدق در رابطه جلسه شورای اروپایی تعدادی از رفقا در زمینه تصویب طرزالعمل تشکیلاتی ، طرزالعمل مالی سوالاتی را مطرح نمودند که از جانب رفیق مصدق جواب قناعت بخش داده شد و اضافه نمود که قطعنامه جلسه شورای اروپایی به همه واحد های اولیه ارسال شده،  رفقا مکلف به مطالعه دقیق آن می ‌باشند و در صورت امکان فشرده از گزارش اساسی به شکل تحریری به اختیار رفقا قرارخواهد گرفت.
براساس بند چهارم اجندا رفیق روستایی پیشنهاد نمود که :
اینجانب نسبت اینکه محل بود ‌باشم در بلجیم است باید دریکی از سازمانهای بلجیم تنظیم شوم  بناْ پیشنهاد مینمایم که رفیق شعیب اسحاق زی به حیث منشی واحد اولیه نورد برابانت تعیین شود.

پیشنهاد رفیق روستایی مورد رای پرسی قرار گرفته در نتیجه به اتفاق آرا مورد تایید قرارگرفت.

شرکت کننده گان جلسه این مسوولیت را به رفیق اسحاق زی گرانقدر تبریکه گفته درپیشبرد امورحزبی برایش آرزوی موفقیت نمودند.  
دربخش پایانی جلسه پیشنهادات ، نظریات و انتقادات رفقا استماع و درج پروتوکول شده و به سوالات شان جواب ارایه گردید.
جلسه که ساعت هفت شام آغاز شده بود به ساعت ۱۰ شب با آرزوی موفقیت های  بیشترحزب آبادی آفغانستان و شورای اروپایی آن خاتمه یافت.

محمد فاروق روستایی


مسوول سازمان نوردبرابانت ـ کمیته حزبی هالند حزب آبادی آفغانستان

 

 

بامداد ـ زنده گی سازمانی ـ ۱/ ۲۳ـ ۲۴۰۴ 

Copyright ©bamdaad 2023

 

سازمان حزبی نیدرزکسن حزب آبادی افغانستان تشکیل جلسه داد

جلسه نوبتی ربع اول سال جاری سازمان حزبی نیدرزکسن (هانور) حزب آبادی افغانستان با اشتراک همه رفقای ایالت تحت اجندای « تایید از مصوبات مورخ ۲۸ فبروری ۲۰۲۳ بیروی اجراییه شورای اروپایی حزب آبادی افغانستان تدویر یافت.
در ابتدا  متن مصوبه و رهنمود ها جهت تطبیق مندرجات مصوبه توسط مسوول حزبی ایالت نیدرزکسن به رفقا ابلاغ و تشریح گردید که در زمینه تطبیق ان رفقا آماده گی های خویش را ابراز نمودند۔
دربخش بعدی اجندا رفیق عزمی، رفیق کارگرو رفیق پژمان روی اوَضاع کنونی کشور و جنگ اوکرایین به بحث پرداخته وبه سوالات رفقا توسط رفیق عزمی جوابات مقنع ارایه گردید۔
در بخش پیشنهادات وانتقادات ، نظریات رفقا استماع گردید و روی پیشنهادات رفقا به منظور جلب وجذب جوانان به حزب وجوان سازی حزب توسط رفیق مسوول جلسه صحبت همه جانبه صورت پذیرفته ورفقا در زمینه کارتشدیدی را وعده دادند۔
جلسه با پیروزی رفقا در زمینه تطبیق مصوبات بیروی اجراییه حزب ما به پایان رسید۔

  با تقدیم احترام


عبدالغفار شرقی
مسوول سازمان حزبی نیدرزکسن ـ  کمیته حزبی المان حزب آبادی

 

 

بامداد ـ زنده گی سازمانی ـ ۱/ ۲۳ـ ۱۶۰۴ 

Copyright ©bamdaad 2023

 

کمیته حزبی ولایت هالند جنوبی تشکیل جلسه دادبروز۱۴اپریل سال روان ترسایی اجلاس واحد حزبی جنوب هالند حزب آبادی افغانستان بریاست رفیق یاسمین زیارمل مسوول سازمان با اجندای ذیل دایرگردید :
۱ ـ ارایه گزارش از تدویر اجلاس شورای اروپایی مورخ ۱۸ فبروری سال ۲۰۲۳،

گزارش دهنده  : رفیق سرور زهتاب عضو شورای اروپایی .
۲ ـ  اتخاذ تصامیم در رابطه کار با مهاجرین افغان درکمپ های مهاجرین درکشورهالند.
۳ ـ  تصفیه حق العضویت های ربع اول سال جاری.
۴ ـ  پیشنهادها ، دیدگاه ها وانتقادها .
در آغاز گزارش مجملی از جانب رفیق زهتاب در رابطه به تدویر نشست ۱۸ فبروری سال روان شورای اروپایی حزب آبادی افغانستان به حاضرین پیشکش گردید . درگزارش رفیق زهتاب نقاط مثبت ومنفی گزارش اساسی شورای اروپایی که توسط رفیق رزمیار رییس شورای اروپایی ایراد گردیده بود انعکاس داده شد.
در بخش دوم اجندا کار با مهاجرین رفقا هریک : حمید رحمانی ، جنرال بصیر ، صبور زلمی ، یاسمین زیارمل و سرور زهتاب دیدگاه‌های شانرا شریک ساختند و تصمیم برآن شد تا این پروسه از طریق کمیته حزبی کشورهالند در روشنی مصوبه اجلاس حضوری مورخ ۲۷ نومبر سال ۲۰۲۲ تحقق یابد.
 در همخوانی با  بند سوم اجندا حق العضویت های ربع اول سال تصفیه و به مسوول مالی سپرده شد .
در بخش اخیر جلسه یک سلسله سوالات و نظریات سودمند از جانب رفقای گرامی نوراحمد نور، مصطفی روزبه ، جنرال بصیر، سرور زهتاب و حمید رحمانی پیشکش شد.
دراین بخش رفیق ولی محمد زیارمل معاون شورای اروپایی حزب آبادی افغانستان به سوالات مطروحه پاسخ های لازم ارایه نمود .

جلسه که ساعت ۹ شب شروع بکار نموده بود، به امید صحتمندی و پیروزی رفقا بساعت ده ونیم شب پایان یافت.

 

 

یاسمین زیارمل

مسوول سازمان حزبی هالند جنوبی 

 

بامداد ـ زنده گی سازمانی ـ ۱/ ۲۳ـ ۱۸۰۴ 

Copyright ©bamdaad 2023

 

تدویر جلسه سازمان ایالتی  نوردرین وستفلنجلسه نوبتی کمیته ایالتی نوردرین وستفلن کمیته کشوری المان حزب آبادی افغانستان تحت رهبری رفیق حکیم کرنزی منشی حزبی سازمان نوردرین وستفلن حزب آبادی افغانستان با اشتراک رفقای مربوطه تدویر یافت۔
اجندا گنجانیده شده جلسه که در مورد تایید از مصوبه تاریخی ۱۸ فبروری ۲۰۲۳ جلسه شورای اروپایی حزب آبادی افغانستان تدویریافت رفقا به اتفاق ارا پس از استماع محتوی مصوبه و رای گیری در مورد آن مصوبه را مورد تایید قرار دادند واز هرگونه همکاری در زمینه تطبیق آن کار پرثمر را وعده دادند۔
جلسه به امید تحقق هرچه بیشتر وظایف حزبی و اصول اساسنامه حزب ومصوبات بیروی اجراییه  شورای اروپایی حزب ما ، و به آرزوی صحتمندی رفقا وفامیل های شان به پایان رسید.

 
 محمد حکیم کرنزی
 مسوول حزبی کمیته ایالتی نوردرین وستفلن

 

 

بامداد ـ زنده گی سازمانی ـ ۳/ ۲۳ـ ۰۱۰۴ 

 Copyright ©bamdaad 2023