کمیته ایالتی هامبورگ حزب آبادی افعانستان تشکیل جلسه داد

 

بتاریخ ۲۷ ماه می ۲۰۲۳ میلادی جلسه کمیته حزبی ایالتی هامبورگ حزب آبادی افعانستان با اعلان تکمیل نصاب جلسه توسط رفیق حکیم شناس مسوول تشکیلات سازمان برگزار شد .

با اعلان رسمیت جلسه ، برنامه کار نشست پیشنهاد ، و پس از رایزنی مورد تایید قرارگرفت .

درنخست گزارش کارکردهای سازمان توسط رفیق ذبیح الله مستمندی مسوول کمیته حزبی هامبورگ ارایه گردید که بعد ازجروبحث و ابراز نظر رفقا مورد تایید قرارگرفت۔ در گزارش روی موضعگیری های اصولی هیات رهبری حزب، تحقق مصوبات شورای اروپایی و مسایل مربوط به بهبود کار سیاسی ـ سازمانی در کمیته حزبی هامبورگ درنگ صورت گرفت.
در ادامه کارجلسه رفیق داود کرنزی در رابطه کار با احزاب و سازمانهای همسو و مترقی و چگونگی تماس با آنها بصورت همه جانبه گزارش ارایه نمود . علاوتاْ رفیق سید صلاح الدین امین گزارش فعالیت کمسیون تفاهم و تماس با شخصیت های مستقل سیاسی و اجتماعی را ارایه نمود که با جانبداری شرکت کننده گان جلسه روبروگردید .
در بخش بعدی جلسه رفقا پیشنهادات و دیدگاه های سازنده شان بخاطر بهبود فعالیت سازمان ، و رفع  کاستی های موجود درکار و فعالیت کمیته ایالتی هامبورگ و کمیته کشوری المان حرب آبادی افغانستان را پیشکش نمودند.
با  تطبیق برنامه کاری جلسه ، رفیق داکتربها جریان کارجلسه را مورد برسی قرارداده ، برای بهبود امور رهنمودهای مشخصی را مطرح نمود.

جلسه که در فضای اعتماد رفیقانه و تعهد برای تطبیق اصول و آرمانهای حزب آبادی افغانستان بخصوص کار در بین جامعه مهاجرافغان درشهرهامبورگ و کشور المان دایر شده بود به آرزوی پیروزی های بیشترحزب ، سرفرازی کشور، بهروزی مردم افغانستان و صلح در جهان به پایان رسید۔

با تقدیم احترام ،


ذبیح مستمندی
مسوول کمیته حزبی هامبورگ  حزب آبادی افغانستان 

 

 

بامداد ـ زنده گی سازمانی ـ ۱/ ۲۳ـ ۰۲۰۶ 

Copyright ©bamdaad 2023

 

بیروی اجراییه شورای اروپایی حزب آبادی افغانستان تشکیل جلسه داد

 

جلسه نوبتی بیروی اجراییه شورای اروپایی حزب آبادی افغانستان بتاریخ ۲۹می۲۰۲۳ در فضای مجازی زووم دایر گردید.

در آغاز رفیق صفت الله عملیار سکرتر مسوول شورای اروپایی با ارایه گزارش تشکیلاتی  نصاب جلسه را تکمیل و رسمیت آ نرا اعلان نمود.

در جلسه اجندای ذیل پیشنهاد و به اتفاق آرا تایید گردید.

۱ـ  گزارش مسوول شعبه تشکیلات پیرامون اقدامات جهت ارتقای سطح کارحزبی وسیاسی در کمیته های حزبی.

۲ـ  گزارش مسوول کمیته حزبی المان پیرامون فعالیت شعبات کمیته مربوط جهت پیشبرد کار حزبی و سیاسی.

۳ـ  پیشنهادات ، انتقادات ونظريات. 

دربخش ماده اول اجندا رفیق حنیف ضرابی مسوول شعبه تشکیلات گزارشی مبسوطی حول نتایج کار حزبی و سازمانی در کمیته های حزبی  سازمان اروپایی ارایه نمود.

سپس رفقا ولی زیارمل، عمر محسن زاده، صفت الله عملیار، حنیف ضرابی، ذلیخا پوپل ،عبدالاحد شفیعی و حفیظ مصدق به بحث پیرامون گزارش  پرداخته پیشنهادات، سوالات و نظريات خویشرا جهت تقویت امورمربوط ارایه نمودند.

درپایان گزارش شعبه تشکیلات با تغیرات و تکمیلات به اتفاق آرا تصویب گردید.

در بخش ماده دوم آجندا رفیق احد شفیعی گزارش  کمیته حزبی المان پیرامون فعالیت شعبات این کمیته رابا ذکر پهلوهای مثبت و منفی آن ارایه نمود. متعاقباْ حاضرین جلسه روی مواد گزارش بحث نموده نظریات لازم را جهت رفع کمبودات آن پیشکش نمودند.

رفیق داود رزمیار رییس شورای اروپایی در ختم گزارشات صحبت نموده ، افزودند که سازمان اروپایی از ثبات لازم برخوردار بوده و کارهای لازم ذریعه مسوولان ساختارهای اروپایی انجام شده که قابل ذکراست . اما نتیجه بحث ها نشان میدهد که نواقص و کمبودات هم وجود داشته که آنها را باید جدی گرفت درغیرآن مشکلات تراکم نموده سبب سنگینی وظایف بالای سازمان میگردد.

در بخش ماده سوم آجندا پیشنهادات مطرح و به آنها رسیده گی صورت گرفت .

در اخیر رفیق داود رزمیار رییس شورای اروپایی حزب آبادی افغانستان طی نتیجه گیری ختم کار جلسه را اعلان نمود.

 

با درود های رفیقانه،

صفت الله عملیار

سکرتر مسوول شورای اروپایی ح آ ا

 

بامداد ـ زنده گی سازمانی ـ ۱/ ۲۳ـ ۳۱۰۵

Copyright ©bamdaad 2023

 

 پیام شادباش حزب آبادی افغانستان به مناسبت اول می ، روزجهانی کارگر

 

کارگران و زحمتکشان میهن !

اول می روز جهانی  کارگر، و روز همبستگی رزم‌ جویانه کارگران و زحمتکشان سراسر جهان را برای شما ، کارگران و فرودستان جهان صمیمانه تهنیت و شادباش میگوییم .

تجلیل و حضور در جشن اول می روز جهانی کارگر، در تاریخ جنبش کارگری و دادخواهی کشورما ریشه عمیق داشته و دراین روز تجدید عهد، یکبار دیگر پیگری خواست ها و مبارزات مبرم سیاسی و صنفی زحمتکشان برای زنده گی در پناه قانون ، برابری و رفع ستم و بهره کشی برجسته میگردد.

امسال ما در شرایطی از روز جهانی کارگر تجلیل به عمل می آوریم که جهان ما دستخوش و آبستن تحولات عظیم برای دستیابی به یک نظم نوین وعادلانه پسا یک قطبی در جهان میباشد . تشدید جنگ ، رویاروی ، تجاوز ، روزگویی و نظامیگری لجام گسیخته از یکسو، و گسترش مبارزات بی مانند ضدسرمایه داری و ضدجنگ به ویژه ایستاده گی و مقاومت کارگران جهان در مراکز بزرگ سرمایه داری در اروپا و امریکا  در برابر آن  ناقوس ختم نظام کهنه یک قطبی درجهان را به صدا درآورده است. امروز مبارزات جسورانه صنفی و سیاسی کارگران جهان گسترش بیشتریافته و دولت های سرمایه داری را با چالش های بزرگی روبرو نموده است .

روشن است که تحولات درافغانستان یک گوشه ‌یی از تحولات درعرصه بین جهانی بوده و از دایره این این رخدادها نمی تواند برون باشد. برای همین هم در نشست های متعدد منطقه وی و جهانی افغانستان درمرکز توجه قرارگرفته و به آینده آن با نگرانی برخورد صورت میگیرد .کشورهای منطقه و نهادی های بین المللی پیوسته خواست ها و انتظاراتی را در برابر امارت اسلامی قرار میدهند که بخشی ازآن با منافع مردم و سرنوشت کشورهمخوانی داشته و درخورجانبداری میباشند.

هممیهنان زحمتکش ،

درسالیکه گذشت ما شاهد تشدید فقر، بی سرنوشتی ، بیداد ، بیکاری و بی قانونی درکشور بودیم که  این وضع شرایط زنده گی کارگران و همه زحمتکشان یدی و فکری کشور را با مشکلات بزرگی روبرو نموده است . پیشکش نمودن شعار« نان ، کار، آزادی » در شرایط کنونی خواستهای برحق مردم بوده و نیاز جامعه برای زنده گی درپناه صلح ، قانون ، امنیت ، آزادی و برچیدن مناسبات ستم و بهره کشی را انعکاس میدهد. حزب آبادی افغانستان متکی براصول مرامی خود پیوسته از خواستهای برحق زحمتکشان کشورجانبداری نموده و امروز نیز به مناسبت اول ماه می  بر الویت این خواست ها تاکید می ورزد .

کارگران و زحمتکشان کشور !

طوریکه همه میدانند تغیرنظام درکشور درپی توافقات پنهانی میان دولت امریکا و تحریک طالبان و بدون سهمگیری و حضور مردم افغانستان صورت گرفت.نظام امارت اسلامی در حالیکه پیوسته وعده تطبیق قانون و زنده گی در پناه امنیت ، اخوت و برابری را میدهـد ، با دریغ تا حال کمترین اقدام عملی برای تحمیل اراده مردم و زنده گی در پناه قانون را انجام داده است .

امروز که روز جهانی کارگر را تجلیل مینماییم ، لازم به یادآوری میدانیم که لایه های زحمتکش و فرودست  کشور زنده گی دشوار و توانفرسایی را پشت سرمی گذرانند . گرانی قیمت ها ، پایین بودن سطح دستمزد ، بیکاری و محرومیت زنان و دختران افغان از حق کار و تحصیل به تشدید فقر و تهیدستی افزوده است .در این بدبختی و سیاه روزی مردم نمی توان از اقدامات ضد مردمی و میراث های شوم دولت های گذشته در افغانستان چشم پوشی نمود. سیاست های اقتصادی و اجتماعی نیولیبرال نظام پیشین ، بخصوص برنامه خصوصی سازی  و تاراج دارایی های مردم  آسیب های بزرگی بر پیکر اقتصاد کشور وارد نموده و روز و روزگار زحمتکشان را بد و بدترساخته است .

در چنین وضع ما ازمسوولین امارت خواستاریم تا در رشد اقتصادی و اجتماعی کشور مساله مواظبت از دارایی های عامه و گسترش نقش دولت در اقتصاد ملی را مورد توجه قرار داده و شرایط بهتری را درعرضه خدمات اجتماعی به کارگران فراهم نماید.

ما ضمن اینکه به خصوص سازی موسسات ملی نه میگویم، ازهمه نیروهای ملی ، دادخواه و تحول پسند کشور به خصوص کارگران و زحمتکشان وطن صمیمانه دعوت مینماییم تا متحدانه جلو بیداد، ستم و بهره کشی را بگیرند. دراین جا توجه به حق کار و تحصیل بانوان کشور اهمیت بسزا داشته و از نظر ما هرگونه تبعیض جنسیتی مانع رشد اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی کشور میگردد.

امارت اسلامی که بخاطر سرمایه گذاری داخلی و خارجی درعرصه های مختلف بخصوص معادن و صنایع،  تلاش مینماید، نباید اجازه بدهد که این قراردادها مانند گذشته وسیله ایی برای غارت دارایی های ملی و ستم بر زحمتکشان گردد.

امارت اسلامی  درموقع عقد قراردادهای اقتصادی با سرمایه گذاران داخلی و خارجی باید منافع مردم و بهبود شرایط زنده گی کارگران را درنظرگرفته ؛ زمینه های ایمنی کار، بیمه های اجتماعی ، سرپناه برای کارگران ، فراهم نمودن خدمات بهداشتی از نوع حق بیمه های صحی، توزیع کوپون مواد ارتزاقی ، تعلیمات مسلکی  را فراهم نموده ،  خواست ها و نظریات نهادهای  صنفی کارگران را در تصمیم گیری های خود شریک سازد.

کارگران و زحمتکشان افغان ،

 بنابردلیل های معین اقتصادی و امنیتی چند دهه گذشته یک بخش قابل ملاحظه زحمتکشان کشورمجبوربه ترک وطن شده است . امروز یک رقم قابل ملاحظه این مهاجرین درشرایط نهایت دشوار کار و زنده گی نموده ، دربسا کشورها بخصوص درکشورهای همسایه با ظلم ، ستم و استثمار بی رحمانه روبرو هستند. نیروی کار ارزان این هموطنان زحمتکش ما بی رحمانه توسط صاحبان سرمایه مورد چپاول قرار میگیرد. ما از جامعه جهانی درخواست مینماییم تا این وضع درد بار مهاجر افغان را مورد توجه قرارداده ، و برای پایان دادن به این وضع غیرانسانی  تلاش نمایند. در آنکشور هاییکه جنبش های کارگری و سندیکایی فعل بوده و در دفاع از منافع زحمتکشان میکوشند لازم است تا کارگران مهاجر افغان به این جنبش ها پیوسته و برای حق کار،  مزد مساوی در برابر کار مساوی ،کاهش ساعات کار، همبستگی بین المللی و ضدیت با جنگ و میلتاریزم یکجا با صف نیرومند جنبش سندیکایی و سیاسی همراه شده ، و ازحاشیه زنده گی اجتماعی به متن آن داخل گردند.

با درنظر داشت کمیت بزرگ و روبه افزایش مهاجرافغان درکشورهای پیشرفته سرمایه داری ، به اعضا و هواداران حزب آبادی افغانستان در برون از کشور وظیفه سپرده میشود تا درکمک و یاری به جامعه مهاجر افغان  و دفاع از حقوق و منافع شان از هیچ تلاشی فروگذاشت ننمایند.

 

گرامی باد اول می روزجهانی کارگر، روز تجدید پیمان برای رسیدن به اتحاد عمل کارگران و زحمتکشان جهان!

افتخار به کارگران آگاه و پرتلاش وطن !

سربلند باد زحمتکشان افغانستان !

 

پوهاند داکتر محمد داوود راوش

رییس حزب آبادی افغانستان

 

 

بامـداد ـ فرهنگی و اجتماعی ـ ۱/ ۲۳ـ ۳۰۰۴

Copyright ©bamdaad 2023

 

 

کمیته حزبی ناروی حزب آبادی افغانستان تشکیل جلسه داد

 

بروز ۳۰ اپریل سال ۲۰۲۳ میلادی کمیته حزبی ناروی حزب آبادی افغانستان بخاطر برسی فعالیت سازمان از طریق فضای مجازی برگزارشد . مطابق اجندای تصویب شده جلسه رفیق افضل بهار، رییس کمیته کشوری گزارش فعالیت های سازمان را ارایه نموده ، جهات مثبت و کاستی های کاررا مورد بررسی قرارداد .

در ادامه شرکت کننده گان جلسه روی گزارش فعالیت سازمان مکث نموده ، دیدگاه هایشان را پیشکش نمودند.

دراین نشست از اعلامیه ها و موضعگیری های روشن و واقعبینانه هیات رهبری حزب آبادی افغانستان و شورای اروپایی آن حمایت صورت گرفته، شرکت کننده گان جلسه وعده سپردند تا در پیاده نمودن وظایف سپرده شده از جانب مقامات رهبری حزب ، از جمله تصامیم اجلاس شورای اروپایی و بیروی اجراییه آن درزمینه کار با جامعه مهاجر افغان درکشور ناروی دریغ ننمایند.

دراین نشست ضمن جمع آوری پیشنهادها وانتقادهای رفقا ، مساله مالی هم مورد ارزیابی گرفته، مسایل مالی الی ختم ربع اول سال تصفیه شد.

جلسه که در فضای صمیمیت و اعتماد رفیقانه دایر شده بود پس از تطبیق مواد اجندا به امید صلح ، دموکراسی، پیشرفت و بهروزی مردم درافغانستان ، و سرفرازی مهاجرین افغان در ناروی به پایان رسید.

با حرمت بی پایان ،

سید افضل بهار

رییس کمیته حزبی ناروی حزب آبادی افغانستان

 

 

بامداد ـ زنده گی سازمانی ـ ۱/ ۲۳ـ ۰۳۰۵

Copyright ©bamdaad 2023

 

سازمان ولایتی نوردبرابانت ـ کمیته حزبی هالند حزب آبادی افغانستان تشکیل جلسه داد

 
جلسه نوبتی واحد اولیه نوردبرابانت کمیته حزبی هالند ح.آ.ا با برنامه کاری ذیل دایرگردید:


۱ ـ  گزارش اساسی بین دوجلسه توسط رفیق روستایی منشی سازمان ،  
وقت : از ۷ الی ۱۰ دقیقه.
سوالات وابراز نظر رفقا پیرامون گزارش اساسی در مجموع الی ۱۰ دقیقه .
۲ ـ  توضیحات و ارایه معلومات بیشتر راجع به جلسه‌ آخر شورای اروپایی حزب آبادی افغانستان ومصوبه آن.

صحبت کننده رفیق حفیظ مصدق .
وقت : از ۷ الی ۱۰ دقیقه
سوالات وابراز نظر رفقا ، درمجموع الی ۱۰ دقیقه.
۳ - مسایل تشکیلاتی
۴ ـ  تصفيه و تادیه حق العضویت ها واعانه.

در جلسه اکثریت اعضا حاضر بوده  و اجندا پیشنهادی به اتفاق آرا تصویب و جلسه بکار خویش آغاز نمود.
نخست رفیق روستایی منشی جلسه قبل از تطبیق اجندا دو رفیق را هریک رفیق مسجون و رفیق نصیر که گذشته عضویت در حزب .د.خ.ا را داشتند و ارتباط شان قبلْا در حزب آبادی افغانستان در مرکز تامین بود و در شورای اروپا یی بی ارتباط بودند واکنون توسط رفیق مصدق معرفی شدند به اعضای جلسه معرفی نمود ه و پیوستن مجدد شان را در حزب آبادی افغانستان و حضور شان را در جلسه خوش آمدید گفت و رفقای مذکور نیز خود را مفصل با سابقه کار حزبی و دولتی خویش معرفی نمودند .
در ادامه مطابق بند اول اجندأ رفیق روستایی گزارش مختصرازفعالیت واحد اولیه نورد برابانت ارایه نموده ، نکات مثبت و کمبودی ها درفعالیت های حزبی و اجتماعی را برشمرد که به صورت مفصل درج پرتوکول گردید متعاقباْ رفقا هریک طلوع ، مصدق،  شعیب اسحاق زی و مسجون پیرامون گزارش رفیق روستایی صحبت نمودند و آنرا مورد تایید قرار دادند .
مطابق بند دوم اجندا رفیق مصدق در رابطه به جلسه شورای اروپایی مورخ ۱۸ فیبروری صحبت مختصری نموده گفتند که از اینکه درجلسه شورای اروپایی همه اعضای کمیته حزبی هالند شرکت نداشتند ضرورت دانستم تا در جلسات واحد های اولیه منجمله جلسه حاضر رفقای مسوول ‌یا یکی از اعضای شورای اروپایی به صورت فشرده درمورد محتوا جلسه و گزارش اساسی آن صحبت نموده و رفقا را در روشنای قراردهند .
روی همین اساس رفیق مصدق گزارش فشرده گرفته شده از گزارش تحریری جلسه و صحبت های شفاهی رفیق رزمیار گرامی شامل همه کار و فعالیت های مثبت و نواقص و کمبودی های شعبات شورای اروپایی و شورای های کشوری، ( شامل مسایل تشکیلاتی، مالی ، تبلیغاتی ، تفاهم ونهادهای اجتماعی ) بود ارایه نمودند.
همچنان پیرامون گزارش اساسی تعدادی از اعضای شورای اروپایی صحبت های تاییدی و ‌تکمیلی نمودند ‌که در کل گزارش اساسی مورد تایید قرارگرفت.
پیرامون صحبت رفیق مصدق در رابطه جلسه شورای اروپایی تعدادی از رفقا در زمینه تصویب طرزالعمل تشکیلاتی ، طرزالعمل مالی سوالاتی را مطرح نمودند که از جانب رفیق مصدق جواب قناعت بخش داده شد و اضافه نمود که قطعنامه جلسه شورای اروپایی به همه واحد های اولیه ارسال شده،  رفقا مکلف به مطالعه دقیق آن می ‌باشند و در صورت امکان فشرده از گزارش اساسی به شکل تحریری به اختیار رفقا قرارخواهد گرفت.
براساس بند چهارم اجندا رفیق روستایی پیشنهاد نمود که :
اینجانب نسبت اینکه محل بود ‌باشم در بلجیم است باید دریکی از سازمانهای بلجیم تنظیم شوم  بناْ پیشنهاد مینمایم که رفیق شعیب اسحاق زی به حیث منشی واحد اولیه نورد برابانت تعیین شود.

پیشنهاد رفیق روستایی مورد رای پرسی قرار گرفته در نتیجه به اتفاق آرا مورد تایید قرارگرفت.

شرکت کننده گان جلسه این مسوولیت را به رفیق اسحاق زی گرانقدر تبریکه گفته درپیشبرد امورحزبی برایش آرزوی موفقیت نمودند.  
دربخش پایانی جلسه پیشنهادات ، نظریات و انتقادات رفقا استماع و درج پروتوکول شده و به سوالات شان جواب ارایه گردید.
جلسه که ساعت هفت شام آغاز شده بود به ساعت ۱۰ شب با آرزوی موفقیت های  بیشترحزب آبادی آفغانستان و شورای اروپایی آن خاتمه یافت.

محمد فاروق روستایی


مسوول سازمان نوردبرابانت ـ کمیته حزبی هالند حزب آبادی آفغانستان

 

 

بامداد ـ زنده گی سازمانی ـ ۱/ ۲۳ـ ۲۴۰۴ 

Copyright ©bamdaad 2023