تدویر جلسه سازمان ایالتی  نوردرین وستفلنجلسه نوبتی کمیته ایالتی نوردرین وستفلن کمیته کشوری المان حزب آبادی افغانستان تحت رهبری رفیق حکیم کرنزی منشی حزبی سازمان نوردرین وستفلن حزب آبادی افغانستان با اشتراک رفقای مربوطه تدویر یافت۔
اجندا گنجانیده شده جلسه که در مورد تایید از مصوبه تاریخی ۱۸ فبروری ۲۰۲۳ جلسه شورای اروپایی حزب آبادی افغانستان تدویریافت رفقا به اتفاق ارا پس از استماع محتوی مصوبه و رای گیری در مورد آن مصوبه را مورد تایید قرار دادند واز هرگونه همکاری در زمینه تطبیق آن کار پرثمر را وعده دادند۔
جلسه به امید تحقق هرچه بیشتر وظایف حزبی و اصول اساسنامه حزب ومصوبات بیروی اجراییه  شورای اروپایی حزب ما ، و به آرزوی صحتمندی رفقا وفامیل های شان به پایان رسید.

 
 محمد حکیم کرنزی
 مسوول حزبی کمیته ایالتی نوردرین وستفلن

 

 

بامداد ـ زنده گی سازمانی ـ ۳/ ۲۳ـ ۰۱۰۴ 

 Copyright ©bamdaad 2023

 

 

راه اندازی جلسه سازمان حزبی شهرکسل ـ المان

 

 

بتاریخ ۲۶ مارچ ۲۰۲۳ جلسه سازمان حزبی کسل ( کمیته کشوری المان حزب آبادی افغانستان )  تحت اجندای مشخص تدویر یافت۔
در آغاز جلسه رفیق عبدالاحد شفیعی ، مسوول کمیته حزبی المان حزب آبادی افغانستان در رابطه به محتوی مصوبه تاریخی ۱۸ فبروری ۲۰۲۳  بیروی اجراییه شورای اروپایی صحبت نمود. موصوف در ادامه بر فعالیت های سازمان حزبی کسل  درنگ نموده با برجسته ساختن دستاوردهای رفقا ، کمی ها و کاستی های فعالیت سازمان را برشمرده ، پیشنهادات و راه حل هایی را برای بهبود کار ارایه نمود.
در بخش بعدی جلسه مطابق بند دوم اجندا، در مورد تصفیه حق العضویت ها صحبت به عمل آمده ، وحق العصویت ها تصفیه شد۔
مطابق برنامه کاری جلسه، دربخش انتقادات و یشنهادات رفقا پیشنهاد نمودند که در صورت امکان جلسات ماهوار دایر گردد۔

جلسه با آرزوی بهبود شرایط کنونی کشور و تحقق مصوبات حزبی به پایان رسید۔
              


اشرف راسخ

مسوول سازمان حزبی شهر کسل المان حزب آبادی افغانستان

 

 

بامداد ـ زنده گی سازمانی ـ ۱/ ۲۳ـ ۳۱۰۳ 

 Copyright ©bamdaad 2023

 

 

بیروی اجراییه شورای اروپایی حزب آبادی افغانستان تشکیل جلسه داد

 

جلسه نوبتی بیروی اجراییه شورای اروپایی ح آ ا بتاریخ ۲۷ فبروری ۲۰۲۳ در فضای مجازی زووم دایر گردید.

درآغاز رفیق صفت الله عملیار معاون و سکرتر مسوول شورای اروپایی با ارایه گزارش تشکیلاتی  نصاب جلسه را تکمیل و رسمیت آ نرا اعلان نمود.

در جلسه اجندای ذیل پیشنهاد و به اتفاق آرا تایید گردید:

۱ـ  تبادل نظر و تصويب پلان کارشعبه آموزش سیاسی و تبلیغ ،

۲ـ  تبادل نظر و تصويب پلان کار شعبه امور اجتماعی ،

۳ـ  تبادل نظر و تصويب خطوط کاری فعالیت هیات تحریرجلسات ،

۴ـ  پیشنهادات ، انتقادات و نظريات.

دربخش ماده اول آجندای جلسه رفیق نسیم سحر مسوول شعبه آموزش سیاسی و تبلیغ طی گزارشی پلان کار این شعبه را معرفی نمود.

سپس رفقا داود رزمیار، ولی زیارمل، عمر محسن زاده، صفت الله عملیار، حنیف ضرابی، ذلیخا پوپل ،احد شفیعی و حفیظ مصدق به بحث پیرامون مواد این پلان پرداخته پیشنهادات،سوالات و نظريات خویشرا ارایه نمودند که رفیق سحربه سوالات رفقا پاسخ ارایه نمود.

در پایان پلان کار شعبه آموزش سیاسی و تبلیغ با درج برخی تغیرات به اتفاق آرا تصویب گردید.

در بخش ماده دوم آجندای جلسه پلان کار شعبه امور اجتماعی توام با بازنگری برخی مواد آن به اتفاق آرا مورد تصویب قرارگرفت. بخاطر سمت و سوی بهتر کار این شعبه رفیق ولی زیارمل به حیث  هماهنگ کننده  ( کوردیناتور) این شعبه انتخاب گردید.

در بخش ماده سوم آجندای جلسه خطوط کاری فعالیت هیات تحریر جلسات که ‌ذریعه سکرتریت شورای اروپایی تهیه و پیشنهاد گردیده بودبه اتفاق آرا تصویب گردید.

در بخش چهارم آجندای جلسه به پیشنها ات و انتقادات فرصت داد شد.

در اخیر رفیق داود رزمیار رییس شورای اروپایی ح آ ا طی نتیجه گیری نتایج کار جلسه را مثبت اعلان نموده ختم جلسه را اعلان نمود.

 

با درودهای رفیقانه ،

 صفت الله عملیار

معاون و سکرتر مسوول شورای اروپایی حزب آبادی افغانستان

 

 

بامداد ـ زنده گی سازمانی ـ ۱/ ۲۳ـ ۰۱۰۳ 

 

Copyright ©bamdaad 2023

 

 جلسه بیروی اجراییه کمیته کشوری المان حزب آبادی افغانستان دایر شد 

 

 دیروز مورخ ۲۷ مارچ ۲۰۲۳ جلسه بیروی اجراییه در مورد کار و فعالیت کمیته کشوری المان حزب آبادی افغانستان در روشنایی مصوبه مورخ ۲۸ فبروری۲۰۲۳ شورای اروپایی حزب آبادی افغانستان با اشتراک تمامی اعضای بیروی اجراییه تدویر یافت.
در ابتدا گزارش کار و فعالیت کمیته کشوری المان در ربع اخیر سال ۲۰۲۲ و ربع اول سال ۲۰۲۳ ترسایی توسط رفیق عبدالاحد شفیعی  مسوول کمیته حزبی به خوانش گرفته شد . در این گزارش  روی کارهای انجام شده ، نقایص کاری ، راه های بیرون رفت ، و تطبیق احکام مصوبه  شورای اروپایی وجست وجوی امکانات موجود برای تحقق مصوبه ، و در عین حال روی پرابلم های مالی، تشکیلاتی ، جلب و جذب، پروسه جوان سازی حزب، تبلیغ و آموزش  سیاسی وانسیاتیف رفقا در کار و فعالیت حزبی درنگ شد.

رفقا هر یک  حنیف ضرابی ،اسد رهیاب ، حکیم کرنزی ، سید صلاح الدین ، کارگر عزیز، مستمندی و شناس  در مورد به بحث همه جانبه و ابزار نظر پرداختند. سپس درمورد مصوبه ۹ ماده ای به تصویب رسیده  و سه رفيق وظیفه گرفتند تا پلان تدابیری را در مورد تحقق مصوبه ترتیب نمایند.
جلسه بعد از ارایه پیشنهادات و انتقادات سازنده به امید پیروزی های بیشتر حزب محبوب ما در تحکیم وحدت ، توسعه کار سازنده سیاسی  در میان جامعه مهاجرافغان در المان ، و به امید صحتمندی رفقا و خانواده های عزیز شان به پایان رسید۔


عبدالاحد شفیعی
مسوول کمیته کشوری المان حزب آبادی افعانستان

 

 

بامداد ـ زنده گی سازمانی ـ ۱/ ۲۳ـ ۳۰۰۳ 

Copyright ©bamdaad 2023

 

 


تدویرجلسه فوق العاده هیات رهبری كمیته حزبی هالند حزب آبادی افغانستان

 

هیات رهبری كمیته حزبی ح .آ.ا درهالند به تاریخ ۶ فبروری۲۰۲۳ تحت اجندا ذیل تشكیل جلسه داد :

۱ - تصویب پلانها تدابیری٢٠٢٣ شعبات كمیته حزبی،
۲ - اتخاد تدابیر و آماده گی بخاطر اشتراک فعال در جلسه نوبتی شورای اروپایی حزب،
۳ - ارایه جوابات بیروی اجراییه شورای اروپایی به پیشنهادات، نظریات ،انتقادات و سوالات اعضای حزب در واحدهای اولیه حزبی کمیته حزبی هالند. 

در این جلسه مسوولین واحدهای اولیه کمیته حزبی هالند نیز اشتراک داشتند.

 جلسه پس از ابلاغ تکمیل بودن اعضای هیات رهبری و تایید مواد اجندا توسط رفیق زلیخا پوپل رسماْ به کار خویش آغاز نمود.

درهمخوانی با بند اول اجندا رفیق مصدق پیرامون اهمیت و ضرورت پلانهای تدابیری شعبات و مسوولیت شعبات درپیاده نمودن آنها صحبت، و پلان هرشعبه را طورجداگانه مورد برسی قرارداد.

درنتیجه فیصله بعمل آمد تا شعبات با درنظرداشت مواردی که به ارتباط شعبات ذیربط درپلان کارهیات رهبری ، برنامه های تدابیری کمیته حزبی هالند و پلان تدابیری بیروی اجراییه شورای اروپایی حزب آبادی افغانستان قید شده است ، در پیاده نمودن برنامه های کاری شان توجه نمایند. در ادامه پلانهای کاری شعبات برای سال ۲۰۲۳ میلادی مورد تایید و تصویب قرارگرفت.

مطابق ماده دوم اجندا درباره اتخاد تدابیر وآماده گی بخاطر شرکت فعال در جلسه نوبتی شورای اروپایی صحبت شد. رفیق مصدق خاطر نشان نمود که گزارش کار کمیته حزبی هالند بابت سال۲۰۲۲ میلادی ، پیشنهادات و نظریات در مورد طرح طرزالعمل بعد از تصویب هیات رهبری کمیته حزبی هالند در جلسه قبلی به کمیسیون موظف در شورای اروپایی ار سال شده است .

براساس اطلاعیه شورای محترم اروپایی حزب تاریخ ، وقت و محل تدویرجلسه نوبتی شورای اروپایی به رفقا ابلاغ ، و ازمسوولین واحدهای اولیه تقاضا شد به آن رفقای که عضویت شورای اروپایی را دارند اطلاع داده شود تا برای شرکت دراین جلسه آماده گی های لازم را بگیرند.

در بخش سوم اجندا رفیق مصدق جوابها و نظریات بیروی اجراییه شورای اروپایی را که در رابطه به پیشنهادات ، نظریات ،انتقادات و سوالات ارایه شده که عمدتاْ در باره سمینارها ، صحبت  و برآمد رفقای رهبری در رسا نه ها ، کلب هاوس ، سازماندهی یک گردهمایی از نخبه گان و شخصیت های سیاسی بود مفصلاْ بیان نمود. دراین بخش رفقا هریک : احسان عمری ، همایون وقاد،  فاروق روستایی ورفیق روح الله توده یی  نیز صحبت نموده نظریات خویش را شریک ساختند . رفیق عمری و  رفیق وقاد با ز هم پسشنهادات ، نظریات و انتقادات به آدرس  بیروی اجراییه شورای اروپایی داشتند که درزمینه فیصله بعمل آمد تا مطالب خویش را تحریری به هیات رهبری کمیته حزبی هالند بسپارند تا به بیروی اجراییه شورای اروپایی ارسال گردد.

جلسه كه ساعت ٩ شب اغاز شده بود، با شعار :

«به پیش در راه تطبیق آرمانهای والای حزب آبادی افغانستان !» ، ساعت ۳۰/ ۱۱ شب خاتمه یافت.

 

حفیظ مصدق

مسوول کمیته حزبی هالند حزب آبادی افغانستان

 

 

بامداد ـ زنده گی سازمانی ـ ۱/ ۲۳ـ ۰۸۰۲ 

Copyright ©bamdaad 2023