جلسه حضوری کمیته حزبی سویدن حزب آبادی افغانستان دایرشد

 


 

بروزشنبه ۳ جون ۲۰۲۳ میلادی جلسه حضوری کمیته حزبی سویدن حزب آبادی افغانستان با شرکت رفیق داود رزمیار رییس شورای اروپایی حزب آبادی افغانستان دایرگردید.پس ازاعلان تکمیل نصاب جلسه توسط رفیق جاوید قیام ، اجندای ذیل توسط رفیق بری پیشنهاد، و به اتفاق ارا تصویب گردید :

۱ـ گزارش کمیته حزبی کشوری درفاصله بین دوجلسه نوبتی ،

۲ ـ پیشنهادات ، نطریات و انتقادات .

درآغاز درهمخوانی با بند اول اجندا رفیق قیام مسوول کمیته حزبی گزارش مفصل ازفعالیت و تدابیراتخاذ شده درمورد تحقق مصوبات حزب و بخصوص مصوبه جلسه شورای اروپایی مورخ ۱۸ می ۲۰۲۳ به جلسه ارایه و پیرامون آن رفقا نسیم سحر، سخی عزیزی ، زمری قیام ، عزیزحساس و سید مرتضی میر به نوبه صحبت نموده ضمن تایید گزارش آماده گی لازم شانرا درکارعملی فعالیت حزبی و سازمانی ارایه نمودند . همچنان به پیشنهادات ونظریات رفقا مطابق به اجندا پرداخته شد.

 

 

درادامه رفیق قیام بخش اول کارجلسه که مساییل درون حزبی وقسمت بعدی جلسه را که تعداد پیشهادات پیرامون وحدت ویک پارچه گی سازمان حزبی سویدن ازجانب رفقا مطرح شده بود به جلسه ارایه وازرفیق داود رزمیاررییس شورای اروپایی حزب آبادی افغانستان تقاضا نمود تا کارجلسه را ارزیابی وپیرامون وحدت ویک پارچه گی حزب صحبت نمایند.

رفیق رزمیار با صحبت دقیق و همه جانبه ضمن پاسخ به پرسش های رفقا پیرامون بلند بردن سطح کارحزبی وسازمانی ، وحدت ویکپارچه گی حزب نیزتاکیدات داشته و کمیته حزبی سویدن را مخاطب قرارداده افزود تا درشیوه های کارحزبی تکانه عملی فعالیت را درجهت تحقق فیصله ها وفراخوان کنفرانس ۷می ۲۰۲۲ وتحقق مصوبه جلسه ۱۸ فبروی شورای اروپایی را اتخاد نمایند.

دراخیررفیق جاوید قیام ضمن تشکرو سپاس ازصحبت مسبوط و رهنمودی رفیق رزمیارجلسه را در فضای خوب ورفیقانه ختم اعلان نمود .

 

با درودهای رفیقانه

 

جاوید قیام

مسوول کمیته حزبی سویدن  حزب آبادی افغانستان

 

 

بامداد ـ زنده گی سازمانی ـ ۱/ ۲۳ـ ۱۵۰۶ 

Copyright ©bamdaad 2023