کمیته ایالتی هامبورگ حزب آبادی افعانستان تشکیل جلسه داد

 

بتاریخ ۲۷ ماه می ۲۰۲۳ میلادی جلسه کمیته حزبی ایالتی هامبورگ حزب آبادی افعانستان با اعلان تکمیل نصاب جلسه توسط رفیق حکیم شناس مسوول تشکیلات سازمان برگزار شد .

با اعلان رسمیت جلسه ، برنامه کار نشست پیشنهاد ، و پس از رایزنی مورد تایید قرارگرفت .

درنخست گزارش کارکردهای سازمان توسط رفیق ذبیح الله مستمندی مسوول کمیته حزبی هامبورگ ارایه گردید که بعد ازجروبحث و ابراز نظر رفقا مورد تایید قرارگرفت۔ در گزارش روی موضعگیری های اصولی هیات رهبری حزب، تحقق مصوبات شورای اروپایی و مسایل مربوط به بهبود کار سیاسی ـ سازمانی در کمیته حزبی هامبورگ درنگ صورت گرفت.
در ادامه کارجلسه رفیق داود کرنزی در رابطه کار با احزاب و سازمانهای همسو و مترقی و چگونگی تماس با آنها بصورت همه جانبه گزارش ارایه نمود . علاوتاْ رفیق سید صلاح الدین امین گزارش فعالیت کمسیون تفاهم و تماس با شخصیت های مستقل سیاسی و اجتماعی را ارایه نمود که با جانبداری شرکت کننده گان جلسه روبروگردید .
در بخش بعدی جلسه رفقا پیشنهادات و دیدگاه های سازنده شان بخاطر بهبود فعالیت سازمان ، و رفع  کاستی های موجود درکار و فعالیت کمیته ایالتی هامبورگ و کمیته کشوری المان حرب آبادی افغانستان را پیشکش نمودند.
با  تطبیق برنامه کاری جلسه ، رفیق داکتربها جریان کارجلسه را مورد برسی قرارداده ، برای بهبود امور رهنمودهای مشخصی را مطرح نمود.

جلسه که در فضای اعتماد رفیقانه و تعهد برای تطبیق اصول و آرمانهای حزب آبادی افغانستان بخصوص کار در بین جامعه مهاجرافغان درشهرهامبورگ و کشور المان دایر شده بود به آرزوی پیروزی های بیشترحزب ، سرفرازی کشور، بهروزی مردم افغانستان و صلح در جهان به پایان رسید۔

با تقدیم احترام ،


ذبیح مستمندی
مسوول کمیته حزبی هامبورگ  حزب آبادی افغانستان 

 

 

بامداد ـ زنده گی سازمانی ـ ۱/ ۲۳ـ ۰۲۰۶ 

Copyright ©bamdaad 2023