پیام غمشریكی كمیته حزبی حزب آبادی افغانستان مقیم هالند 

 

خبر مرگ زودرس و نابهنمگام رفیق انجنیر سلطان احمد صدیقی برادر رفیق ارجمند پروفیسور داکترنثاراحمد صدیقی، كه به اثرحادثه نامیمون ترافیكی به وقوع پیوست ما را عمیقاْ متأثر و اندوهگین ساخت . 

ما اعضای كمیته حزبی حزب آبادی افغانستان مقیم درهالند دراین اندوه بزرگ  خود را  شریک دانسته  به رفیق پروفیسور نثاراحمد صدیقی و سایر برادران گرامی  سلطان جان صدیقی فقید ، خواهران عزیزش، همسرمهربان و فرزندانش ، فامیلهای محترم صدیقی و واعظی و سایر دوستان و همرزمانش عرض تسلیت نموده و همدردی خویش را ابراز داشته برایشان صبر و شكیبایی آرزو داریم  . 

روح سلطان جان صدیقی این سلطان قلب ها خشنود و خاطرات اش جاویدان باد 

با عرض حرمت، 

حفیظ مصدق

مسوول كمیته حزبی حزب آبادی افغانستان مقیم در هالند

 

 

اگهی های فوتی و پیام تسلیت ـ بامـداد ـ ۲۳/۱ـ ۰۱۰۴

 Copyright ©bamdaad 2023

پیام تسلیت کمیته کشوری المان حزب آبادی افغانستان


غم واندوه همسان دیگر پدیده ها جز از حیات اجتماعی ما بوده بناْ به هیچ وجه نمی توان از آن دوری نمود۔
با درد وتالم اطلاع گرفتیم که یکی از مبارزین راه حقیقت وعدالت و یکی از سرسپرده گان راه انسان زحمتکش کشورما و جهان رفیق انجنیرسلطان صدیقی به اثر حادثه ترافیکی چشم از جهان پوشید وهمه عزیزان،دوستان،رفقا و خانواده عزیز خودرا در ماتم نبود خود نشاند.
کمیته کشوری المان حزب آبادی افغانستان در حالی که خود را در این اندوه جانکاه خانواده گی ایشان شریک میداند ، عمیق ترین تسلیت های خویشرا در زمینه به رفیق داکتر نثار احمد صدیقی واز طریق ایشان به تمامی فامیل های محترم شان ، دوستان وعزیزان شان تقدیم نموده  و برای همه شما عزیران صبر وشکیبایی آرزومند مینماید.
روان رفیق سلطان شاد و خاطرات اش جاودانه باد !
باحترام،


عبدالاحد شفیعی


مسوول کمیته کشوری المان حزب آبادی افغانستان

 

 

اگهی های فوتی و پیام تسلیت ـ بامـداد ـ ۲۳/۲ـ ۰۱۰۴

 Copyright ©bamdaad 2023

 

پیام تسلیت کمیته کشوری المان حزب آبادی افغانستان


با اظهار تاثرعمیق اطلاع گرفتیم که یکی از رفقای صادق به امر حزب و انسان زحمتکش، و یکی از مبارزین راه حق وعدالت، حزبی با ایمان و مبارز نستوه رفیق دگروال نذیر حارث ، در عالم مهاجرت در شهر فرانکفورت  ـ المان به اثر مریضی که عاید حال شان گردیده بود، داعی اجل را لبیک گفته وبه ابدیت پیوست.
کمیته کشوری المان حزب آبادی افغانستان با یادهانی از مبارزات قهرمانانه این رفیق بی بدیل درجنب نیروهای امنیتی کشور، خود را در این غم جانکاه فامیلی ،رفقا، وعزیزان ایشان شریک دانسته وعمیقترین تاثرات خویش را به مناسبت این ضایعه بزرگ ابراز مینماید.
روح رفیق ما شاد ، و خاطرات مبارزات ایشان در جهت رهایی انسان زحمتکش کشور از یوغ اسارت دشمنان مردم جاودانه باد!
 با اظهار همدردی،

 

 

عبدالاحد شفیعی ،

مسوول حزبی کمیته کشوری المان حزب آبادی افغانستان

 

 

 

 

 

 

 

اگهی های فوتی و پیام تسلیت ـ بامـداد ـ ۲۳/۱ـ ۲۳۰۳

 

Copyright ©bamdaad 2023

 

 

پیام تسلیت کمیته کشوری المان حزب آبادی افعانستان


با ابراز درد و اندوه فراوان اطلاع حاصل نمودیم که محترم رفیق شعیب یکی ازرفقای سابقه دار حزب ویکی از رفقای معارف پرور وبعدا دیپلومات مجرب در کشورهندوستان به اثر مریضی طولانی وصعب العلاج که عاید حال شان گردیده بود ،در شهر Meppen کشور المان داعی اجل را لبیک گفت وبه رفته گان ما با نام نیک وایمانداری پیوست.
کمیته کشوری المان حزب آبادی  نبود شانرا برای جنبش روشنگری و ترقیخواهانه کشور یک ضایعه بزرگ دانسته ، بدینوسیله تسلیت عمیق خود  و رفقا را در زمینه برای رفقا ، دوستان و خانواده های محترم شان ابراز نموده ،خویش را در این اندوه فامیلی شان شریک میدانند۔


روان رفیق عزیزما  شعیب شاد وخاطرات َشان جاویدان باد!
با احترام،

عبدالاحد شفیعی
مسوول کمیته کشوری المان حزب آبادی افغانستان

 

 

 

 

اگهی های فوتی و پیام تسلیت ـ بامـداد ـ ۲۳/۱ـ ۲۹۰۳

 Copyright ©bamdaad 2023

 

 

پیام غمشریکی کمیته کشوری المان حزب آبادی افغانستان

 


با درد وتالم فراوان وبا دریافت اطلاع نامیمون از رحلت زن  مبارز وبا دانش وهمدرد زحمتکشان و فعال قشر زنان زحمتکش کشورمان رفیق انیسه دهزاد اگاهی حاصل نمودیم.
کمیته کشوری المان حزب آبادی افغانستان با نبود ایشان کمبود شانرا را درعرصه، مبارزات رهایبخش قشر زحمتکش زنان کشور احساس نموده ، عمیقترین تسلیت های خویش را به رفیق دهزاد عزیز وخانواده محترم شان و تمامی رفقا، و دوستان آنها تقدیم نموده ،روح رفیق ما را شاد وخاطرات شانرا جاودانه میخواهد۔
با ابراز همدردی،


عبدالاحد شفیعی
مسوول کمیته کشوری المان حزب آبادی افغانستان

 

اگهی های فوتی و پیام تسلیت ـ بامـداد ـ ۲۳/۲ـ ۱۹۰۳

Copyright ©bamdaad 2023