پیام همدردی و تسلیت اعضای کمیته حزبی هالند حزب آبادی افغانستان

 

با دریغ واندوه فراوان خبر وفات خشوی رفقای عزیز و گرانقدر شفیعی مسوول كمیته حزبی المان حزب آبادی افغانستان و داكترصاحب كریم بها را دریافت کردیم

وسیلتاْ مراتب تسلیت عمیق وغمشریکی خویش را بدین مناسبت به رفقای ارجمند ، فامیل های محترم شان و باقی بازمانده گان مرحومه مغفوره تقدیم نموده، برایشان صبر جمیل و شکیبایی خواهانیم.

روح و روان متوفا شاد!

یاد وخاطرات شان جاودان باد!

به نماینده گی از اعضای كمیته حزبی کشور شاهی هالند .

 

حفیظ مصدق

مسوول کمیته حزبی هالند حزب آبادی افغانستان

 

 

اگهی های فوتی و پیام تسلیت ـ بامـداد ـ ۲۳/۱ـ ۱۳۰۱

Copyright ©bamdaad 2023

 

پیام تسلیت کمیته حزبی المان حزب آبادی افغانستان به مناسبت رحلت خشوی محترم رفیق عبدالاحـد شفیعی مسوول کمیته حزبی المان  ح آ ا

 

با درد واندوه فراوان اطلاع حاصل نمودیم که خشوی محترم رفیق احد شفیعی مسوول کمیته حزبی المان  ح آ ا جهان فانی را وداع گفته وبه ابدیت پیوستند۔

رفقای کمیته حزبی المان حزب آبادی افغانستان درحالی که خود را در این اندوه جانکاه فامیل های محترم  یحیی ، بها و شفیعی شریک میدانند، همدردی عمیق و تسلیت خو یشرا در زمینه ابراز نموده ، برای متوفا بهشت برین و برای باز مانده گان شان صبروشکیبایی عظیم آرزومند هستند۔

 

با تقدیم تسلیت عمیق ،

محمد حکیم کرنزی

معاون کمیته حزبی المان حزب آبادی افغانستان

 

 

اگهی های فوتی و پیام تسلیت ـ بامـداد ـ ۲۳/۱ـ ۱۲۰۱

Copyright ©bamdaad 2023

 

 

پیام همدردی کمیته حزبی کشوری اتریش حزب آبادی افغانستان  به مناسبت درگذشت رفیق عمرهژیر

 

امروزخبرناگوار درگذشت رفیق انجنیرعمرهژیر را دریافت نمودیم. با درگذشت رفیق هژیر جنبش دادخواهانه کشور یکی دیگراز بهترین های خود را از دست داد. انجینرهژیر انسان آرمانگرا و مبارزخستگی ‌ناپذیر داد اجتماعی و سرفرازی مردم بوده، با باور به مبارزه با برنامه و سازمانیافته ازهمان سالهای جوانی به صفوف ح د خ ا پیوست و صادقانه در راه بهروزی انسان زحمتکش کشور و اعتلای وطن تلاش نمود.

او درسالهای اخیربا پیگری فعالیت های روشنگرانه را دنبال نموده و بخاطر وحدت نیروهای دموکرات و ترقیخواه کشور تلاشهای خسته گی ناپذیری را انجام داد.

کمیته حزبی کشوری اتریش ح آ ا ، به یاد و خدمات رفیق هژیر ارج گذاشته ، همبستگی و همدردی عمیق خود را با نیروهای دادخواه کشور، همسر و فرزندان ‌شان ابراز می ‌دارد.

فاضل دلزاده

رییس کمیته حزبی کشوری اتریش حزب آبادی افغانستان

 

 

اگهی های فوتی و پیام تسلیت ـ بامـداد ـ ۲۳/۱ـ ۰۲۰۲

Copyright ©bamdaad 2023

 

پیام تسلیت کمیته حزبی کشوری المان حزب آبادی افغانستان به مناسبت رحلت رفیق عمرهژیر

 

با درد و تالم اطلاع حاصل نمودیم که یکی از رهروان صادق ح د خ ا ، یکی از یاران زنده یاد رفیق محمود بریالی و یکی از نخبه گان راه ترقی و پیشرفت انسان زحمتکش کشورانجنیرعمرهژیر، داعی اجل را لبیک گفته ، همرزمان و رفقای خود را در غم واندوه نبود خود تنها گذاشتند۔

کمیته حزبی کشوری المان حزب آبادی افغانستان خود را در این غم جانکاه همنوا دانسته ،عمیقترین اندوه و تسلیت خویش را برای تمامی رفقا، فامیل های محترم وعزیزان شان ابراز مینماید.

روح رفیق عمرهژیر ما شاد وخاطرات شان جاودانی باد !

عبدالاحد شفیعی

مسوول کمیته حزبی کشوری المان حزب آبادی افغانستان

 

 

اگهی های فوتی و پیام تسلیت ـ بامـداد ـ ۲۳/۳ـ ۰۳۰۲

Copyright ©bamdaad 2023

 

پیام تسلیت شورای اروپایی حزب آبادی افغانستان

 

با اندوه و تاسف فراوان اطلاع یافتیم که رفیق محمد عزیز نگهبان قبلا وزیر ترانسپورت در دولت جمهوری افغانستان به اثر مریضی که عاید حالش گردیده بود ، در کشور المان داعی اجل را لبیک گفت.

انالله وانا الیه راجعون

شورای اروپایی ح آ ا ، ضایعه درگذشت مرحوم محمد عزیز نگهبان را به محترمه زهره نگهبان و تمام اعضای خانواده محترم نگهبان ، بازمانده گان ، سایراقارب و دوستان مرحوم نگهبان تسلیت گفته برایشان صبر و شکیبایی مسئلت نموده و برای مرحوم محمد عزیز نگهبان از بارگاه خداوند متعال بهشت برین آرزو کرده روح شانرا شاد میخواهد.

داود رزمیار

رییس شورای اروپایی ح آ ا

 

 

اگهی های فوتی و پیام تسلیت ـ بامـداد ـ ۲۳/۲ـ ۳۰۰۱

Copyright ©bamdaad 2023