پیام تسلیت وهمدردی کمیته حزبی کشوری ناروی حزب آبادی افغانستان

 

با تاثرواندوه فراوان اطلاع حاصل نمودیم که خواهرگرامی رفیق ولی محمد زیارمل، عضو کمیته مرکزی و معاون شورای اروپایی حزب آبادی افغانستان داعیه اجل را پذیرفته و به جاودانگی پیوسته اند .

کمیته حزبی کشوری ناروی حزب آبادی افغانستان، خود را دراین اندوه جانکاه خانواده محترم رفیق زیارمل شریک دانسته ، مراتب تسلیت وهمدردی خود را به رفیق گرانقدر زیارمل و فامیل های سوگوارشان ابراز نموده ، برای متوفا فردوس برین و برای بازمانده گان شان صبر و شکیبایی آرزومند است.

 

سید افضل بهار

رییس کمیته حزبی کشوری ناروی حزب آبادی افغانستان

 

اگهی های فوتی و پیام تسلیت ـ بامـداد ـ ۲۳/۴ـ ۲۸۱۱

Copyright ©bamdaad 2023