پیام همدردی شورای کشوری ناروی حزب آبادی افغانستان

 

با تاثرعمیق خبردرگذشت رفیق ارکان حرب سترجنرال محمد نبی عظیمی را بدست آوردیم .

رفیق نبی عظیمی منحیث شخصیت برازنده نطامی و سیاسی وطن در رخدادهای چند دهه کشورسهم برجسته داشته و منیحث فرماندار چندین قطعه نظامی کشور، معاون اول وزارت دفاع جمهوری افغانستان ، و قوماندان عمومی گارنیزیون کابل در دفاع از مردم و میهن دربسیاری از جبهات نبرد شرکت نموده، و پوزه دشمنان وطن را به خاک مالیده است .

رفیق عظیمی نه تنها درمیدان نبرد سرآمد و از شما بهترین های وطن بود ، او دربخش ادبیات داستانی ، تاریخ  و زبان نیز خدمات بزرگی را انجام داده و تا آخرین روزهای حیات دست از قلم و تلاش برای روشنگری برنداشت .

از نام شورای کشوری ناروی حزب آبادی افغانستان درگذشت این شخصیت برازنده تاریخ معاصر کشور را به هوادارن جمهوریت ، دموکراسی و عدالت اجتماعی ، نظامیان وطنپرست و دادخواه ، و بازمانده گان او تسلیت گفته ، یاد کارنامه های درخشانش را جاویدان میخواهم.

 

محمد افضل بهار

رییس شورای کشوری ناروی حزب آبادی افغانستان

 

 

اگهی های فوتی و پیام تسلیت ـ بامداد ـ ۲۱/۱ـ ۰۶۰۳

Copyright ©bamdaad 2021

 

پیام تسلیت شورای کشوری سویدن حزب آبادی افغانستان

با دریغ و درد که یکی دیگر از سروقامتان جنبش چپ، مبارز راه آزادی انسان زحمتکش، پیشکسوت شمشیر و قلم را خشونت بیرحم طبیعت برای ابد از کنار ما جسماْ دور ساخت.

این بار خامه از مرد نستوه، تهمتن جسور، شخصیت میهن پرست و مردم دوست، جاودان یاد سترجنرال نبی عظیمی سخن میزند.

زنده یاد نبی عظیمی انسان بی بدیل در اراده اش، دوست وفادار به آرمانهای والای توده های زحمتکش و سرباز سرسپره میهنش بود.

کارنامه و مبارزات عادلانه رفیق عظیمی فقید تنها بر خامه کشیدن ها بسنده نمیشود بل الگوی بزرگی برای نسل های جوان و پیروان راه تامین عدالت اجتماعی، دموکراسی واقعی و آزادیخواهی خواهد بود.

اما صد حیف و افسوس که چرخش گردون چنین نخبه گان قلم و شمشیر را مجال زنده گی بیشتر برای نیل به آرمانهای سترگ شان نمیدهد.

درود بر ایشان!

ما باورمندیم که راه برگزیده شده ماندگارنام، رفیق عظیمی را بالنده گان آتیه پیرو خواهند بود و بر تحقق آرزوهایش درعمل مبارزات دادخواهانه شان را ادامه خواهند داد.

با ابراز تسلیت به خانواده محترم، رفقا و دوستان گران ارج روانشاد نبی عظیمی و فرستادن درود بر روان پاک این رادمرد بزرگ، شکیبایی و صبر جمیل را برای بازمانده گان و همه همرزمان برومند شان متمنی ام.

خاطرات و کارنامه هایت با ماست رفیق عظیمی بزرگ!

 

روانت شاد و خاطرات ات جاودان!

 

خلیل یوسف

رییس شورای کشوری سویدن حزب آبادی افغانستان

 

 

اگهی های فوتی و پیام تسلیت ـ بامداد ـ ۲۱/۱ـ ۰۵۰۳

Copyright ©bamdaad 2021

 

پیام همدردی شورای کشوری اتریش حزب آبادی افغانستان بمناسبت درگذشت رفیق سترجنرال محمد نبی عظیمی

 

با کمال تاسف از درگذشت سپهسالار نامدار کشور رفیق ستر جنرال محمد نبی عظیمی معاون وزارت قوای مسلح جمهوری افغانستان و آمر گارنیزیون کابل  اطلاع حاصل نمودیم .

یادش گرامی و بهشت برین جایش باد !

رفیق عظیمی مرد شمشیر و قلم ، خبره سیاست و فرهنگ و انسان مردمدوست بود که عمر پُرمایه خود را در راه خدمت به مردم و دفاع از نوامیس وطن سپری نمود و تا آخرین لحظات زنده گی از مبارزه باز نه ایستاد . او به مردمش متهعد بود و در دشوار ترین روزهای نبرد در سنگر مقابله با دشمنان مردم قرار داشت . کارنامه های سیاسی و نظامی اش مانده گار و در آثارش واقعیت های تاریخی کشور فاکت وار بازتاب یافته اند . با نبود فزیکی اش جنبش دموکراتیک و داد خواه کشور یکی از پیشکسوتان میدان رزم را از دست داده است و بدیل اش را نخواهد یافت .

شورای کشوری اتریش حزب آبادی افغانستان در گذشت دردناک این رفیق رزم آزموده را به همه منسوبین اردوی پر افتخار کشور ، به همه مبارزین راه مردم و به همه اعضای خانواده محترم شان تسلیت میگوید و روانش را شاد میخواهد .

 

فاضل دلزاده

رییس شورای کشوری اتریش حزب آبادی افغانستان

 

 

اگهی های فوتی و پیام تسلیت ـ بامداد ـ ۲۱/۵ـ ۳۰۲۰۳

Copyright ©bamdaad 2021

 

پیام تسليت شورای کشوری المان حزب آبادی افغانستان

 

با درد و اندوه و تاسف عميق اطلاع حاصل نمودیم که رفيق سترجنرال محمد نبی اعظیمی معاون وزارت دفاع سابق جمهوری افغانستان ، يكي از فعالین جنبش مترقی وعدالتخواه ، کادر علمی اردو و نویسنده توانای کشور در اثرمریضی که عاید حال شان بود دنیای فانی را وداع ،و به ابديت پيوست . روان شان شاد باشد .

شورای کشوری المان مراتب تسلیت عميق خویش را به فامیل محترم شان ، اقارب ، دوستان  و رفقا ابراز داشته ، و برای همه صبر و شكيبایی آرزو مينمايد .

ياد و خاطرات مانده گار شان جاودانه و گرامی باد !

 

بااحترام

عبدالاحد شفيعی

ریيس شورای کشوری المان حزب آبادی افغانستان

 

 

اگهی های فوتی و پیام تسلیت ـ بامداد ـ ۲۱/۲ـ ۰۳۰۳

Copyright ©bamdaad 2021

 

آگهی فوتی

 انالله و انا الیه راجعون

ملیحه سلام همسر، انجنیر جمیل سلام، لونا سلام تایب، نیلاب سلام فرزندان،‌ عبدالوهاب تایب داماد، قدسیه سلام عروس، جنرال محب علی سابق قوماندان فرقه ی هشت قرغه، پروفیسور محمد حسن رشیق، پوهندوال احمدعلی دهپور، دکتر میرویس موج سابق استادان دانشگاه کابل، غلام علی قادری، الیاس قادری، محمد اسلم صدیقی، خدیجه صدیقی، ثریا صدیقی، یما دهپور، شاه ولی قادری، عبدالخلیل صدیقی، حبیب الله رشیق، فریده قادری، ذکیه گردیزی، نحیب الله رشیق، شکیلا قادری، شکریه قادری برادرزاده ها، دگروال متقاعد محمد صدیق میوند، پروفیسور دکتر عمر میوند،‌ احمدشاه میوند، محمد عثمان استانک، محمد حیدر میوند، محمد قاسم میوند خسربره ها، صفیه قادری و ذکیه رشیدی خواهران همسر، انجنیر محمد کلان سوری و محمد بصیر رشیدی باجه ها و دیگر هموندان خانواده های سلام، صدیقی، قادری و میوند و رفقا سوگوار اند. نسبت درگذشت عبدالسلام خان سابق معین وزارت تجارت به سبب بیماری درازمدت، به آگهی دوستان رسانده میشود که جنازه روز جمعه پنجم مارچ ساعت نه و نیم به خاک سپرده میشود.

از دوستان خواهش به عمل می آید تا بخاطر محدودیتهای مربوط ویروس کرونا پوشیدن ماسک و نگهداری فاصله را در نظر بگیرند.

جای خاکسپاری: آرامگاه مسلمانان

 Friedhof Öjendorf Manchardtstrasse 200

 22119Hamburg

 

برای به دست آوردن آگهی بیشتر میتوانید با رفیق جلیل رشید

۰۱۷۰۴۱۰۲۳۱۱

 ویا رفیق نذیر انگار۰۱۷۶۶۴۹۳۲۹۷۲تماس بگیرید.

 

اگهی های فوتی و پیام تسلیت ـ بامداد ـ ۲۱/۳ـ ۳۰۲۰۳

Copyright ©bamdaad 2021