پیام همدردی حزب آبادی افغانستان

 

با اندوه فراوان اطلاع نمودیم که رفیق فقیرمحمد، شخصیت نیکنام و مبارز راه مردم  و رییس پیشین شرکت افغان کارت سرای فانی را ترک گفته به جاودانگی پیوسته است .

روح شان شاد و یاد شان گرامی باد !

 با اگاهی از کارنامه های پرافتخار، مبارزات خستگی ناپذیر و زنده گی شرافتمندانه رفیق فقیرمحمد فقید ، نبود فزیکی او را ضایعه بزرگ دانسته ، جایش را درمیان مبارزان نهضت دموکراتیک و دادخواه کشورخالی می یابیم.

با ابراز تسلیت وهمدردی عمیق به خانواده های محترم  فقیر، هاشمی ، کارمل، بریالی، آمو، باختری، حریف، فاروق، مشاهد، نصر، جمشید زاد، مرید، امین پور، بابا و یاور، به همه همرزمان و بازمانده گان رفیق فقیر صبر و شکیبایی آرزو می کنیم .

 با حرمت فراوان ،

 

پوهاند داکتر محمد داوود راوش

رییس حزب آبادی افغانستان

 

 

اگهی های فوتی و پیام تسلیت ـ بامداد ـ ۲۴/۲ـ ۰۵۰۱

Copyright ©bamdaad 2024