پیام تسلیت کمیته کشوری المان حزب ابادی افغانستان


با ابراز اندوه فراوان اطلاع حاصل نمودیم که رفیق عبدالغفور وحدت عضوبیروی اجراییه و دالانشا، حزب آبادی افغانستان به اثر مریضی که عاید حال شان گردیده بود در کشورهندوستان داعی اجل را لبیک گفته وبه رفته گان پیوستند۔
کمیته حزبی کشوری المان حزب آبادی افغانستان نبود این شخصیت مبارز وپیشتاز را برای نهضت روشنفکری کشور یک ضایعه، جبران ناپذیر دانسته وعمیقترین  تسلیت واندوه  رفقا را در زمینه برای هیات رهبری حزب ، همرزمان  ،خانواده محترم وجمله عزیزان شان ابراز مینماید۔

روح رفیق وحدت ما شاد وخاطرات شان همیشگی وجاودان باد!
برای فامیل های محترم شان صبر وشکیبایی آرزومندیم.

با ابراز همدردی،


عبدالاحد شفیعی
مسوول کمیته حزبی کشوری المان حزب آبادی افغانستان

 

 

اگهی های فوتی و پیام تسلیت ـ بامـداد ـ ۲۳/۱ـ ۰۸۰۳

 

Copyright ©bamdaad 2023

 

پیام تسلیت شورای اروپایی حزب آبادی افغانستان 

 

با اظهار تاثر وتالم فراوان اطلاع حاصل نمودیم که ر فیق عبدالغفور وحدت عضو کمیته مرکزی و عضو دارالانشای حزب آبادی افغانستان به اثر مریضی که عاید حال شان گردیده بود درعالم مسافرت در کشورهندوستان داعی اجل را لبیک گفته به دیاررفته گان پیوستند.

رفیق عبدالغفور وحدت یکی از سابقه داران حزب و طرفدار سرسخت وحدت نیروهای مترقی و چپ افغانستان بود و در راه آرمانهای حزب آبادی افغانستان مبارزه خستگی ناپذیر مینمود. او انسان صادق و خدمتگذار مردم و وطن بود . 

شورای اروپایی حزب آبادی افغانستان در حالی که خویش را در این اندوه جانکاه شریک میداند ، بدینوسیله عمیق ترین مراتب تسلیت خو یش را به تمام بازمانده گان و اعضای  فامیل و دوستان مرحومی و رفقا  ابراز نموده برای رفیق وحدت بهشت برین استدعا نموده و روح شانرا شاد ویاد شانرا گرامی میخواهد. 

 

داود رزمیار

رییس شورای اروپایی  حزب آبادی افغانستان

 

 

اگهی های فوتی و پیام تسلیت ـ بامـداد ـ ۲۳/۱ـ ۰۵۰۳

Copyright ©bamdaad 2023

 

پیام تسلیت کمیته کشوری المان حزب آبادی افغانستان

 

با کمال تاثراطلاع حاصل نمودیم که محترم سیدعبدالرحمن هاشمی ، شخصیت علمی و قبلاْ استاد درپوهنحی زراعت پوهنتون کابل و مشاور بانک انکشاف زراعتی ، مامای رفیق عبدالله اسپنتگر داعی اجل را لبیک گفته وبه جمع رفته گان پیوستند۔
کمیته کشوری المان حزب آبادی افغانستان، درحالی که خود را دراین غم جانکاه شریک میداند، با ابرازتسلیت برای رفیق اسپنتگر وسایر بازمانده گان ، برای خانواده های سوگوار صبر وشکیبایی آرزو مینماید.

روح استاد محترم شاد وبهشت برین جایش!

با عرض همدردی،

 

عبدالاحد شفیعی
مسوول کمیته حزبی کشوری المان حزب آبادی افغانستان

 

 

اگهی های فوتی و پیام تسلیت ـ بامـداد ـ ۲۳/۲ـ ۰۱۰۳

Copyright ©bamdaad 2023

 

پیام تسلیت کمیته حزبی کشوری المان حزب آبادی افغانستان

 

با تاثر فراوان اطلاع حاصل نمودیم که مامای محترم رفیق مستمندی مسوول کمیته حزبی شهر هامبورگ ، وعضو شورای اروپایی حزب آبادی افغانستان با اطلاع ازسکته  قلبی دخترشان در فرانسه به ایست قلبی در پاکستان مواجه گردیده و داعی اجل را لبیک گفتند۔
رفقای کمیته حزبی کشوری المان حزب آبادی افغانستان خود را در این غم جانکاه خانواده رفیق مستمندی عزیرشریک دانسته ، روح هردو عزیر شانرا شاد ، و برای بازمانده گان صبر وشکیبایی آرزومند هستند۔


با ابرازهمدردی ،


عبدالاحد شفیعی
مسوول کمیته حزبی کشوری المان حزب آبادی افغانستان

 

 

اگهی های فوتی و پیام تسلیت ـ بامـداد ـ ۲۳/۱ـ ۰۴۰۳

Copyright ©bamdaad 2023

 

پیام تسلیت کمیته حزبی کشوری المان حزب آبادی افغانستان

 

با اندوه فراوان اطلاع حاصل نمودیم که توران جان حکیمی ، داماد رفیق غلام محمد احسان کارگر داعی اجل را لبیک گفته و به رفته گان پیوستند.

ما درحالی که خود را دراین غم بزرگ فامیل های رفیق محترم احسان کارگر شریک میدانیم،عمیق ترین تاثرات و تسلیت رفقای کمیته حزبی المان را درزمینه ابراز نموده، روح متو فا را شاد، و برای فامیل های سوگوار صبروشکیبایی آرزومندیم.

با ابراز همدردی،

عبدالاحد شفیعی
رییس کمیته حزبی کشوری المان حزب آبادی افغانستان

 

 

اگهی های فوتی و پیام تسلیت ـ بامـداد ـ ۲۳/۲ـ ۲۰۰۲

 

Copyright ©bamdaad 2023